User:Biblbroks/TODO/Slovene

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Verb conjugation classes[edit]

Class I[edit]

 1. -ti, -(j)em, special type of conjugation
  • bíti, bíjem
  • prêsti, prêdem
  • déti, dénem
  • lésti, lézem
  • têpsti, têpem
  • pêči, pêčem
  • nêsti, nêsem
  • rásti, rástem
  • léči, léžem
  • štéti, štêjem
  • gréti, grêjem
 2. -áti, -(j)em
  • gnáti, žênem
  • státi, stánem
  • žgáti, žgèm
  • tkáti, tkèm
  • práti, pêrem
  • bráti, bêrem
  • pláti, póljem
  • kláti, kóljem
  • postláti, postéljem
 3. -éti, -(j)em
  • umréti, umrèm
  • dréti, dêrem (-drèm/-dêrem)
  • tréti, tárem/trèm
  • mléti, méljem
  • ujéti, ujámem
  • žéti, žánjem
  • žéti, žmèm/žámem
  • otéti, otmèm
  • -préti, -prèm (odpréti, zapréti ...)
  • -péti, -pnèm (napéti, pripéti ...)
  • -čéti, -čnèm (počéti, načéti ...)
  • méti, mánem
  • jéti, jámem

Class II[edit]

 1. -niti, -nem, where accent is on the stem.
  • otŕpniti, otŕpnem
 2. -níti, -nem, where accent is on the stem.
  • kreníti, krénem
  • páhniti/pahníti, páhnem

Class III[edit]

 1. -Čáti, -Čím, where the last consonant of the stem is Č=č,š,ž, and the endings are always stressed.
  • ležáti, ležím
 2. -éti, -ím, where accent is always on the penultimate syllable in Infinitive and always on the last syllable in Present Tense.
  • letéti, letím

Class IV[edit]

 1. -iti, -im, where accent is on the stem.
  • dáviti, dávim
 2. -íti, -im, where accent is on the penultimate syllable in Infinitive and on the stem in Present Tense.
  • kupíti, kúpim
 3. -íti, -ím, where accent is on the penultimate syllable in Infinitive and on the last syllable in Present Tense.
  • topíti, topím

Class V[edit]

Subclass 1[edit]

 1. -ati, -am, where accent is always on the stem.
  • tíkati, tíkam
 2. -áti, -am
  • mešáti/méšati, méšam
 3. -áti, -ám, where accent is always on the penultimate syllable in Infinitive and always on the last syllable in Present Tense.
  • igráti, igrám

Subclass 2[edit]

 1. -Cati, -Cjem, where the last consonant of the stem is C, which undergoes phonetic assimilation with the following j when conjugated. This group often has multiple possibilities regarding stress, resulting in at least 16 sub-types of the subclass.
  • (infinitive, short infinitive, supine, masculine singular past participle, feminine singular past participle, passive participle, gerund, present tense, imperative singular, imperative plural)
  1. ----
   • pásati, pásat, =, pásal, pásala, pásan, pásanje, pášem, páši, pášite
   • rézati, rézat, =, rézal, rézala, rézan, rézanje, réžem, réži, réžite
   • rísati, rísat, =, rísal, rísala, rísan, rísanje, ríšem, ríši, ríšite
   • jáhati, jáhat, =, jáhal, jáhala, jáhan, jáhanje, jášem/jáham, jáši/jáhaj, jášite/jáhajte
   • zóbati, zóbat, =, zóbal, zóbala, zóban, zóbanje, zóbljem/zóbam, zóblji/zóbaj, zóbajte/zóbljite
   • sípati, sípat, =, sípal, sípala, sípan, sípanje, sípljem/sípam, síplji/sípaj, sípljite/sípajte
   • típati, típat, =, típal, típala, típan, típanje, típljem/típam, típlji/típaj, típljite/típajte
   • kápati, kápat, =, kápal, kápala, kápan, kápanje, kápljem/kápam, kápaj/káplji, kápajte/kápljite
   • pípati, pípat, =, pípal, pípala, pípan, pípanje, pípljem/pípam, píplji/pípaj, pípljite/pípajte
   • drápati, drápat, =, drápal, drápala, drápan, drápanje, drápljem/drápam, dráplji/drápaj, drápljite/drápajte
   • plákati, plákat, =, plákal, plákala, (plákan), plákanje, pláčem/plákam, pláči/plákaj, pláčite/plákajte
   • hrípati, hrípat, =, hrípal, hrípala, (hrípan), hrípanje, hrípljem/hrípam, hríplji/hrípaj, hrípljite/hrípajte
   • hrámati, hrámat, =, hrámal, hrámala, (hráman), hrámanje, hrámljem/hrámam, hrámlji/hrámaj, hrámljite/hrámajte
   • glódati, glódat, =, glódal, glódala, glódan, glódanje, glójem/glódam, glódaj/glóji, glódajte/glójite
    • (Class V-1: glôdati, glôdat, =, glôdal, glôdala/glodála, glôdan, glôdanje, glôdam, glôdaj, glôdajte/glodájte)
  2. ----
   • dévati, dévat, =, déval, dévala/devála, dévan, dévanje, dévljem/dévam, dévlji/dévaj, dévljite/dévajte
   • gíbati, gíbat, =, gíbal, gíbala/gibála, gíban, gíbanje, gíbljem/gíbam, gíblji/gíbaj, gíbljite/gíbajte
   • brísati, brísat, =, brísal, brísala/brisála, brísan, brísanje, bríšem, bríši, bríšite
  3. ----
   • básati, básat, =, básal, básala/basála, básan, básanje, bášem/básam, báši/básaj, bášite/básajte/basájte
  4. ----
   • klícati, klícat, =, klícal, klícala/klicála, klícan, klícanje/klicánje, klíčem, klíči, klíčite
   • mázati, mázat, =, mázal, mázala/mazála, mázan, mázanje/mazánje, mážem, máži, mážite
   • súkati, súkat , =, súkal, súkala/sukála, súkan, súkanje/sukánje, súčem/súkam, súči/súkaj, súčite/súkajte/sukájte
  5. ----
   • drémati/dremáti, drémat, =, drémal, drémala/dremála, -, drémanje/dremánje, drémljem/drémam, drémlji/drémaj, drémljite/drémajte/dremájte
  6. ----
   • zíbati/zibáti, zíbat, =, zíbal, zíbala/zibála, zíban, zíbanje/zibánje, zíbljem/zíbam, zíblji/zíbaj, zíbljite/zibljíte/zíbajte/zibájte
   • škrípati/škripáti, škrípat, =, škrípal, škrípala/škripála, škrípan, škrípanje/škripánje, škrípljem/škrípam, škríplji/škrípaj, škrípljite/škripljíte/škrípajte/škripájte
  7. ----
   • lízati/lizáti, lízat, =, lízal, lizála, lízan, lízanje/lizánje, lížem, líži, lížite/ližíte
   • kópati/kopáti, kópat, =, kópal, kopála, kópan, kópanje/kopánje, kópljem/kópam, kóplji/kópaj, kópajte/kopájte/kópljite/kopljíte
   • jókati/jokáti, jókat, =, jókal, jokála, -, jókanje/jokánje, jóčem/jókam, jókaj/jóči, jókajte/jokájte/jóčite/jočíte
   • dájati/dajáti, dájat, =, dájal, dajála, dájan, dájanje/dajánje, dájem, dájaj, dájajte/dajájte
   • kázati/kazáti, kázat, =, kázal, kazála, kázan, kázanje/kazánje, kážem, káži, kážite/kažíte
  8. ----
   • vézati/vezáti, vézat, =, vézal, vezála, vézan, vézanje, véžem, véži, véžite/vežíte
  9. ----
   • písati/pisáti, písat, =, písal, pisála, písan, pisánje, píšem, píši, píšite/pišíte
   • plésati/plesáti, plésat, =, plésal, plesála, plésan, plesánje, pléšem, pléši, pléšite/plešíte
  10. ----
   • klepáti, klêpat, =, klêpal, klepála, klepán, klepánje, klépljem, klêplji, klepljíte
   • zobáti, zôbat, =, zôbal, zobála, zobán, zobánje, zóbljem, zôblji, zobljíte
   • česáti, čêsat, =, čêsal, česála, česán, česánje, čéšem, čêši, češíte
   • metáti, mêtat, =, mêtal, metála, metán, metánje, méčem, mêči, mečíte
   • kopáti, kôpat, =, kôpal, kopála, kopán, kopánje, kópljem/kopám, kôplji/kôpaj, kopljíte/kopájte
   • peljáti, pêljat, =, pêljal, peljála, pelján, peljánje, péljem/peljám, pêlji, peljíte
   • kresáti, krêsat, =, krêsal, kresála, kresán, kresánje, kréšem, krêši, krešíte
   • klesáti, klêsat, =, klêsal, klesála, klesán, klesánje, kléšem, klêši, klešíte
   • tesáti, têsat, =, têsal, tesála, tesán, tesánje, téšem, têši, tešíte
  11. ----
   • dajáti, dajàt, daját, dajál, dajála, daján, dajánje, dájem/(dajèm), dajàj, dajájte
   • sejáti, sejàt, seját, sejál, sejála, seján, sejánje, sêjem, sêj/sèj/sejàj, sêjte/sejájte (imeti sejo)
   • sijáti, sijàt, siját, sijál, sijála, siján, sijánje, síjem, síj, síjte
   • sejáti, sejàt, seját, sejál, sejála, seján, sejánje, sêjem, sêj/sèj, sêjte (sejati moko)
   • smejáti, smejàt, smeját, smejál, smejála, -, smejánje, smêjem, smêj/smèj, smêjte
    • (Class III: smejáti, smêjat, smêjat, smêjal, smejála, -, smejánje, smejím, smêj/smèj, smêjte)
   • dejáti, dejàt, deját, dejál, dejála, deján, dejánje, dêjem, dêj/dèj, dêjte
  12. ----
   • oráti, oràt, orát, orál, orála, orán, oránje, órjem, órji, orjíte
   • oráti, oràt, orát, orál, orála, orán, oránje, ôrjem, ôrji, orjíte
  13. ----
   • jemáti, jemàt, jemát, jemàl, jemála, jemán, jemánje, jêmljem, jêmlji, jemljíte
  14. ----
   • posláti, poslàt, =, poslàl, poslála, poslán, poslánje, póšljem, pôšlji, pošljíte
  15. ----
   • lagáti, lagàt, =, lagàl, lagála, lagán, lagánje, lážem, láži, lážite/lažíte
   • iskáti, iskàt, =, iskàl, iskála, iskán, iskánje, íščem, íšči, íščite/iščíte
  16. ----
   • frfotáti, frfotàt, =, frfotàl, frfotála, -, frfotánje, frfóčem/frfotám, frfóči/frfotàj, frfóčite/frfotájte
   • -otáti, -óčem (frfotáti, fofotáti, glogotáti, grohotáti)
   • -etáti, -éčem (klepetáti, kreketáti)
  17. Irregular
   • májati/majáti, májat/majàt, =, májal/majál, májala/majála, májan/maján, májanje/majánje, májem/májam, májaj, májajte/majájte

Class VI[edit]

 1. -ováti/-eváti/-uváti, -újem, where there is a special conjugation in Present Tense and the endings are stressed
  • praznováti, praznújem
  • deževáti, dežúje
 2. -ovati/-evati, -ujem, where there is a special conjugation in Present Tense and the stem is stressed
  • dédovati, dédujem

Class VII - Irregular Verbs[edit]

 1. Infinitive ending with -ati
  • gúgati, gúgljem
  • rúvati, rújem
  • scáti, ščíjem
  • slíšati, slíšim
  • dejáti, dém (dêjem)
  • povédati, povém
  • spáti, spím
  • státi, stojím
  • dáti, dám
 2. Infinitive ending with -iti
 3. Infinitive ending with -eti
  • pléti, plévem
  • péti, pôjem
  • kléti, kôlnem
  • prejéti, prêjmem
  • prijéti, prímem
  • mréti, mŕjem/mrèm
  • spéti, spèm
  • vídeti, vídim
  • védeti, vém
  • iméti, imám
  • -eti, -em
   • uméti, úmem (also as -ti-em when not compound, umêjem) (razuméti, douméti)
   • hotéti, hóčem
   • sméti, smém

Principal parts[edit]

-ti-(j)em Past participle sg. sédel (bìl) Present (1st p. sg.) sédem
Infinitive sésti Past participle du. sédla Present (3rd p. pl.) sédejo {(nesó)}
Short infinitive sést, sèst Passive participle -séden {[nesèn]} Imperative (2nd p. sg.) sédi
Supine sést (sèst) Gerund -sédenje {[nesênje]} Imperative (2nd p. pl.) sédite (tresíte) {[nesíte]}
-áti-(j)em Past participle sg. tkàl [brál] Present (1st p. sg.) tkèm
Infinitive tkáti Past participle du. tkála Present (3rd p. pl.) tkêjo (tkó)
Short infinitive tkàt Passive participle tkán Imperative (2nd p. sg.) tkì
Supine tkàt [brát] Gerund tkánje Imperative (2nd p. pl.) tkíte
-éti-(j)em Past participle sg. žŕl (mlèl) Present (1st p. sg.) žrèm
Infinitive žréti Past participle du. žŕla Present (3rd p. pl.) žrêjo (žró)
Short infinitive žrét, žrèt Passive participle žŕt Imperative (2nd p. sg.) žrì [vzêmi]
Supine žrét (začèt) Gerund žŕtje [(žrétje)] Imperative (2nd p. pl.) žríte [žánjite]
-niti-nem Past participle sg. dvígnil Present (1st p. sg.) dvígnem
Infinitive dvígniti Past participle du. dvígnila Present (3rd p. pl.) dvígnejo
Short infinitive dvígnit Passive participle dvígnjen Imperative (2nd p. sg.) dvígni
Supine dvígnit Gerund bŕcnjenje Imperative (2nd p. pl.) dvígnite
-níti-nem Past participle sg. krênil Present (1st p. sg.) krénem
Infinitive kreníti (páhniti) Past participle du. kreníla Present (3rd p. pl.) krénejo
Short infinitive krênit Passive participle -krénjen Imperative (2nd p. sg.) krêni
Supine krênit Gerund sklénjenje Imperative (2nd p. pl.) kreníte (páhnite)
-áti-ím Past participle sg. kríčal Present (1st p. sg.) kričím
Infinitive kričáti Past participle du. kričála Present (3rd p. pl.) kričíjo, kričé
Short infinitive kríčat Passive participle kričán Imperative (2nd p. sg.) kríči
Supine kríčat Gerund kričánje Imperative (2nd p. pl.) kričíte
-éti-ím Past participle sg. sedél, sedèl [lêtel] Present (1st p. sg.) sedím
Infinitive sedéti Past participle du. sedéla Present (3rd p. pl.) sedíjo, sedé
Short infinitive sedét, sedèt Passive participle -sedèn Imperative (2nd p. sg.) sêdi
Supine sedét, sedèt Gerund sedênje Imperative (2nd p. pl.) sedíte
-iti-im Past participle sg. méril Present (1st p. sg.) mérim
Infinitive mériti Past participle du. mérila Present (3rd p. pl.) mérijo
Short infinitive mérit Passive participle mérjen Imperative (2nd p. sg.) méri
Supine mérit Gerund mérjenje Imperative (2nd p. pl.) mérite
-íti-im Past participle sg. nôsil Present (1st p. sg.) nósim
Infinitive nosíti (lóčiti) Past participle du. nosíla Present (3rd p. pl.) nósijo
Short infinitive nôsit Passive participle nóšen Imperative (2nd p. sg.) nôsi
Supine nôsit Gerund nóšenje Imperative (2nd p. pl.) nosíte (lóčite)
-íti-ím Past participle sg. moríl Present (1st p. sg.) morím
Infinitive moríti Past participle du. moríla Present (3rd p. pl.) moríjo, moré
Short infinitive morít, morìt Passive participle morjèn Imperative (2nd p. sg.) môri
Supine morít Gerund morjênje Imperative (2nd p. pl.) moríte
-ati-am Past participle sg. délal Present (1st p. sg.) délam
Infinitive délati Past participle du. délala (čakála) Present (3rd p. pl.) délajo
Short infinitive délat Passive participle délan Imperative (2nd p. sg.) délaj
Supine délat Gerund délanje (čakánje) Imperative (2nd p. pl.) délajte (čakájte)
-áti-am Past participle sg. méšal Present (1st p. sg.) méšam
Infinitive méšati, mešáti Past participle du. mešála Present (3rd p. pl.) méšajo
Short infinitive méšat Passive participle méšan Imperative (2nd p. sg.) méšaj
Supine méšat Gerund méšanje, mešánje Imperative (2nd p. pl.) méšajte, mešájte
-áti-ám Past participle sg. igràl Present (1st p. sg.) igrám
Infinitive igráti Past participle du. igrála Present (3rd p. pl.) igrájo
Short infinitive igràt Passive participle igrán Imperative (2nd p. sg.) igràj
Supine igràt Gerund igránje Imperative (2nd p. pl.) igrájte
-ati-jem Past participle sg. Present (1st p. sg.)
Infinitive Past participle du. Present (3rd p. pl.)
Short infinitive Passive participle Imperative (2nd p. sg.)
Supine Gerund Imperative (2nd p. pl.)
-váti-újem Past participle sg. praznovàl Present (1st p. sg.) praznújem
Infinitive praznováti Past participle du. praznovála Present (3rd p. pl.) praznújejo
Short infinitive praznovàt Passive participle praznován Imperative (2nd p. sg.) praznúj
Supine praznovàt Gerund praznovánje Imperative (2nd p. pl.) praznújte
-vati-ujem Past participle sg. dédoval Present (1st p. sg.) dédujem
Infinitive dédovati Past participle du. dédovala Present (3rd p. pl.) dédujejo
Short infinitive dédovat Passive participle dédovan Imperative (2nd p. sg.) déduj
Supine dédovat Gerund dédovanje Imperative (2nd p. pl.) dédujte