Wiktionary:About Vietnamese/references

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

List of references in Vietnamese entries ({{vi-ref}}):

  • Baxter, William H.; Sagart, Laurent (2014). Old Chinese: A New Reconstruction. New York: Oxford University Press.
  • Hồ Lê (1976). Bảng Tra Chữ Nôm. Hanoi: Viện Ngôn Ngữ Học.
  • Nguyễn Quang Hồng (2014). Tự Điển Chữ Nôm Dẫn Giải (Nôm Characters with Quotations and Annotations). Hanoi: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội (Social Sciences Publishing House).
  • Thiều Chửu (1942). Hán Việt Tự Điển. Hanoi.
  • Trần Văn Chánh (1999). Từ Điển Hán Việt. Ho Chi Minh City: Nhà xuất bản Trẻ (Youth Publishing House).
  • Trần Văn Kiệm, Antôn (2004). Giúp đọc Nôm và Hán Việt (Nôm and Sino-Vietnamese Pronunciation Guide). Fourth edition. Da Nang: Nhà xuất bản Đà Nẵng.
  • Vũ Văn Kính; Nguyễn Quang Xỷ (1971). Tự Điển Chữ Nôm. Ho Chi Minh City: Trung tâm Học liệu trường Đại học Sài Gòn (Learning Resource Center, University of Saigon).
  • Vũ Văn Kính (1998). Đại Tự Điển Chữ Nôm. Ho Chi Minh City: Nhà xuất bản Văn Nghệ.