Wiktionary:Komi-Zyrian transliteration

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

These are the rules concerning transliteration in Komi-Zyrian and Komi-Permyak entries.

Wiktionary standard transliteration for Komi-Zyrian
Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Ӧӧ Өө Пп Рр Сс Тт (Тштш) Уу Ӱӱ Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя
Aa Bb Vv Gg Dd Ee
(Je/je;
◌̌e/◌́e)
Oo
(Jo/jo;
◌̌o/◌́o)
Žž Zz Ii (◌̌i/◌́i) Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Öö Åå Pp Rr Ss Tt Čč Uu Üü Ff Hh Cc Ćć Šš Šč šč Yy ◌̌/◌́ Ee Uu
(Juju;
◌̌u/◌́u)
Aa
(Jaja;
◌̌a/◌́a)

Aa Åå Bb Cc Ćć Čč Dd Ďď Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Ľľ Mm Nn Ńń Oo Öö Õõ Pp Rr Ss Śś Šš Tt Ťť Uu Üü Vv Yy Zz Źź Žž Dź dź Dž dž
Аа Өө Бб Цц Чч тш Дд дь Ээ/е Фф Гг Хх Ии/і Йй Кк Лл ль Мм Нн нь Оо Ӧӧ Пп Рр Сс сь Шш Тт ть Уу Ӱӱ Вв Ыы Зз зь Жж дз дж


See also[edit]