Wiktionary:Sinhalese transliteration

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

These are the rules concerning transliteration in Sinhalese entries.

Consonants[edit]

śuddha set[edit]

(ka) (ṭa) (ta) (pa) (ga) (ḍa) (da) (ba) (sa) (ca) (ma) (la) (wa) (ṇa) (ha) (ja) (na) (ra) (ya) (ḷa)
k t p g d b s c m l v h j n r y

Prenasalized consonants[edit]

(ⁿga) (ⁿḍa) (ⁿda) (ᵐba)
ⁿg ⁿḍ ⁿd ᵐb

miśra set[edit]

(kha) (gha) (ṭha) (ḍha) (tha) (dha) (pha) (bha)
kh gh ṭh ḍh th dh ph bh

Additional miśra set[edit]

(śa) (ṣa) (cha) (jha) (ña) (gna) (ṅa) (fa) (ⁿja) fප (fpa)
ś ch jh ñ gn f ⁿj f

Vowels[edit]

Independent short[edit]

(a) (e) (i) (o) (u) (æ)
a e i o u æ

Independent long[edit]

(ā) (ē) (ī) (ō) (ū) (ǣ)
ā ē ī ō ū ǣ

Diacritic short[edit]

inherent
a e i o u æ

Diacritic long[edit]

ā ē ī ō ū ǣ

Additional vowels[edit]

Independent[edit]

(ai) () () (au) (r̥̄) (l̥̄)
ai au r̥̄ l̥̄

Diacritic[edit]

ai au r̥̄ l̥̄

Non-vocalic diacritics[edit]

Punctuation[edit]

  • . (obsolete)