Wiktionary:Thai transliteration

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
Wikipedia has an article on:
Wikipedia

These are the rules concerning transliteration in Thai entries.

Thai script[edit]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Consonants ‎(gɔɔ) ‎(kɔ̌ɔ) ‎(kɔ̌ɔ)* ‎(kɔɔ) ‎()* ‎() ‎(ngá) ‎() ‎(chɔ̌ɔ) ‎(chá) ‎() ‎(chá) ‎() ‎() ‎(dtà) ‎() ‎() ‎() ‎(nɔɔ) ‎() ‎(dtà) ‎() ‎() ‎(tɔɔ)
Initial: g k k k k k ng j ch ch s ch y d dt t t t n d dt t t t
Final: k k k k k k ng t t t n t t t t t n t t t t t
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Consonants ‎() ‎(bɔɔ) ‎(bpɔɔ) ‎() ‎() ‎(pɔɔ) ‎(fɔɔ) ‎(pɔɔ) ‎() ‎() ‎() ฤๅ ‎(rʉʉ) ‎() ฦๅ ‎() ‎() ‎() ‎() ‎() ‎() ‎(à) ‎()
Initials: n b bp p f p f p m y r rʉʉ l lʉʉ w s s s h l -** h
Finals: n p p p p p m j n n w t t t n
  • * Obsolete letters
  • ** Silent as initial consonant
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Vowels, ignoring tones [WORK IN PROGRESS] ◌ะ ◌ั ◌ัะ ◌า ◌ำ ◌ิ ◌ี ◌ึ ◌ื ◌ุ ◌ู เ◌ เ◌ะ เ◌า เ◌าะ ◌อ เ◌ิ เ◌ี เ◌ีะ เ◌ื เ◌ืะ แ◌ แ◌ะ โ◌ ใ◌ ไ◌
a a a aa am i ii ʉ ʉʉ u uu ee e ao ɔ ɔɔ əə ɛɛ ɛ oo ai ai
Tone marks with อ่ อ้ อ๊ อ๋
Standalone
Lexical ordering
First level left to right end of string < consonant symbol <? Thai numeral
Second level by consonant, left to right inherent vowel < vowel symbol
Third level left to right no tone mark < tone mark
Numerals
Hindu-Arabic 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thai