ǀnàn

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

ǃXóõ[edit]

Noun[edit]

ǀnàn (plural ǀnàã) (tone II, class 2)

 1. head (generic) (particularly skull in the alienated form)
 2. mature fruit (inalienable)
 3. tuber, bulb, corm, rhizome

Usage notes[edit]

When possessed, the word is ǀnàn (Noun 2, Tone II) and the plural is ǀnàã (Noun 2, Tone II). When alienated, it is ǀnān (Noun 3, Tone I), and the plural is ǀnāã (Noun 3, Tone II).

Derived terms[edit]

 • ʻǂn'ṵli ǀnàn = thyroid cartilage, knot (noun)
 • gǂqhèẽ ǀnàn = nipple
 • ǂkxʻùm ǀnàn = clod, lump of sand
 • ǂqhâã ǀnàn = arrow head
 • gǁxóõ ǀnàn = kneecap
 • ǀgúi ǀnàn = breastbone
 • ǀkxʻàa ǀnàn = finger
 • ǁkxʻàã ǀnàn = sod of grass
 • ǁám ǀnàn = clump of camelthorns
 • ǂʻàn ǀnàn = glans of penis
 • ǁnáa ǀnàn = tip and barb of springhare hunting stick
 • ǀʻàã ǀnàn = glowing charcoal
 • ǃào ǀnàn = hipbone
 • ǂxúbu-xù ǀnàn = elbow
 • gǂqhúli ǀnàn ǀnàn = elbow
 • ǀnàn kâ ǃʻúa = hard-headed, stubborn
 • ǂnùũ ǀnàn qáe = big toe
 • ǀxāi ǀnàn (tshôe) = noose
 • ǀnàn ǀà ǂàã, ǀnàn ǂàã = skull

See also[edit]

References[edit]