ಅಂತಃಕರಣ

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Kannada[edit]

Noun[edit]

ಅಂತಃಕರಣ (antaḥkaraṇa)

 1. heart, mind
 2. conscience
  ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವರೂ . . . ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರ ಭಾವದಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು.
  ellā mānavarū . . . vivēka mattu antaḥkaraṇagaḷannu paḍedavarāddarinda avaru paraspara sahōdara bhāvadinda vartisabēku.
  All human beings . . . are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
  ಅನುಭವವು ಬುದ್ಧಿಗೆ ದಾರಿಯಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಅಂತಃಕರಣವು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವು.
  anubhavavu buddhige dāriyāgiruva hāge antaḥkaraṇavu dharmakke mārgavu.
  Just as experience is the path to wisdom, conscience is the road to righteousness.

Declension[edit]

Case/Form Singular Plural
Nominative ಅಂತಃಕರಣವು (antaḥkaraṇavu) ಅಂತಃಕರಣಗಳು (antaḥkaraṇagaḷu)
Accusative ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು (antaḥkaraṇavannu) ಅಂತಃಕರಣಗಳನ್ನು (antaḥkaraṇagaḷannu)
Instrumental ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ (antaḥkaraṇadinda) ಅಂತಃಕರಣಗಳಿಂದ (antaḥkaraṇagaḷinda)
Dative ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ (antaḥkaraṇakke) ಅಂತಃಕರಣಗಳಿಗೆ (antaḥkaraṇagaḷige)
Genitive ಅಂತಃಕರಣದ (antaḥkaraṇada) ಅಂತಃಕರಣಗಳ (antaḥkaraṇagaḷa)