ಮತ್ತು

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Kannada[edit]

Conjunction[edit]

ಮತ್ತು (mattu)

  1. and
    ನನ್ನನ್ನು ನೋದಿದರೆ ಅವನು ಆನಂದಿಸುವನು ಮತ್ತು ಅವಳು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವಳು.
    nannannu nōdidare avanu ānandisuvanu mattu avaḷu āścarya paḍuvaḷu.
    If they see me, he will rejoice and she will feel surprise.

Usage notes[edit]

"ಮತ್ತು" can connect sentences and clauses and all words. However, when two verbs share a subject, a participial construction is more common. For example, "he sees me and rejoices" would be translated as "having seen me, he rejoices" ("ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾನೆ").

See also[edit]