അമ്മ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Malayalam[edit]

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

അമ്മ (amma)

  1. mother

Declension[edit]

Case Singular Plural
Nominative അമ്മ (amma) അമ്മമാര് (ammamār)
Vocative അമ്മേ (ammē) അമ്മമാരേ (ammamārē)
Accusative അമ്മയെ (ammaye) അമ്മമാരെ (ammamāre)
Dative അമ്മയ്ക്കു് (ammaykkŭ) അമ്മമാര്ക്കു് (ammamārkkŭ)
Genitive അമ്മയുടെ (ammayuṭe) അമ്മമാരുടെ (ammamāruṭe)
Locative അമ്മയില് (ammayil) അമ്മമാരില് (ammamāril)
Sociative അമ്മയോടു് (ammayōṭŭ) അമ്മമാരൊടു് (ammamāroṭŭ)
Instrumental അമ്മയാല് (ammayāl) അമ്മമാരാല് (ammamārāl)


Synonyms[edit]

Derived terms[edit]

See also[edit]