അമ്മ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Malayalam[edit]

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

അമ്മ ‎(amma)

  1. mother

Declension[edit]

Case Singular Plural
Nominative അമ്മ ‎(amma) അമ്മമാര് ‎(ammamār)
Vocative അമ്മേ ‎(ammē) അമ്മമാരേ ‎(ammamārē)
Accusative അമ്മയെ ‎(ammaye) അമ്മമാരെ ‎(ammamāre)
Dative അമ്മയ്ക്കു് ‎(ammaykkŭ) അമ്മമാര്ക്കു് ‎(ammamārkkŭ)
Genitive അമ്മയുടെ ‎(ammayuṭe) അമ്മമാരുടെ ‎(ammamāruṭe)
Locative അമ്മയില് ‎(ammayil) അമ്മമാരില് ‎(ammamāril)
Sociative അമ്മയോടു് ‎(ammayōṭŭ) അമ്മമാരൊടു് ‎(ammamāroṭŭ)
Instrumental അമ്മയാല് ‎(ammayāl) അമ്മമാരാല് ‎(ammamārāl)


Derived terms[edit]

Synonyms[edit]

See also[edit]