കമ്പ്യൂട്ടർ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Malayalam[edit]

Etymology[edit]

Borrowed from English computer.

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

കമ്പ്യൂട്ടർ (kampyūṭṭaṟ)

  1. computer
    Synonyms: ഗണിനി (gaṇini), ഗണനി (gaṇani), സംഗണകയന്ത്രം (saṅgaṇakayantraṃ), ഗണനിക (gaṇanika), സംഗണകം (saṅgaṇakaṃ), സംഗണനി (saṅgaṇani), സകലകലായന്ത്രം (sakalakalāyantraṃ), എണ്ണിനി (eṇṇini), സങ്കണകയന്ത്രം (saṅkaṇakayantraṃ)