പടിഞ്ഞാറൻ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Malayalam[edit]

Etymology[edit]

From പടിഞ്ഞാറ് (paṭiññāṟŭ).

Pronunciation[edit]

Adjective[edit]

പടിഞ്ഞാറൻ (paṭiññāṟaṉ)

  1. western
    Antonym: കിഴക്കൻ (kiḻakkaṉ)

Coordinate terms[edit]

(compass points)

Noun compass points
വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് (vaṭakkupaṭiññāṟŭ) വടക്ക് (vaṭakkŭ)
ഉത്തരം (uttaraṃ)
വടക്കുകിഴക്ക് (vaṭakkukiḻakkŭ)
പടിഞ്ഞാറ് (paṭiññāṟŭ)
പശ്ചിമം (paścimaṃ)
Compass rose simple plain.svg കിഴക്ക് (kiḻakkŭ)
പൂർവം (pūṟvaṃ)
തെക്കുപടിഞ്ഞാറ് (tekkupaṭiññāṟŭ) തെക്ക് (tekkŭ)
ദക്ഷിണം (dakṣiṇaṃ)
തെക്കുകിഴക്ക് (tekkukiḻakkŭ)
Adjective compass points
വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ (vaṭakkupaṭiññāṟaṉ) വടക്കൻ (vaṭakkaṉ)
ഉത്തര (uttara)
വടക്കുകിഴക്കൻ (vaṭakkukiḻakkaṉ)
പടിഞ്ഞാറൻ (paṭiññāṟaṉ)
പശ്ചിമ (paścima)
Compass rose simple plain.svg കിഴക്കൻ (kiḻakkaṉ)
പൂർവ (pūṟva)
തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ (tekkupaṭiññāṟaṉ) തെക്കൻ (tekkaṉ)
ദക്ഷിണ (dakṣiṇa)
തെക്കുകിഴക്കൻ (tekkukiḻakkaṉ)