තස‍්ස

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Pali

[edit]

Alternative forms

[edit]

Pronoun

[edit]

තස‍්ස

 1. (demonstrative) Sinhala script form of tassa, which is genitive/dative singular of (ta, he, it)
  • 2006, The Fourth Book in the Suttanta-Pitaka: Majjhimanikāya (I)[1], page 336:
   තස‍්ස එවමස‍්ස: “අයං ඛො මහා උදකණ‍්ණවො ඔරිමං තීරං සාසඞ‍්කං සප‍්පටිභයං. පාරිමං තීරං ඛෙමං අප‍්පටිභයං. නත්‍ථි ච නාවා සන‍්තාරණී උත‍්තරසෙතු වා අපාරාපාරං ගමනාය.
   Tassa evamassa: "ayaṃ kho mahā udakaṇṇavo orimaṃ tīraṃ sāsaṅkaṃ sappaṭibhayaṃ. Pārimaṃ tīraṃ khemaṃ appaṭibhayaṃ. Natthi ca nāvā santāraṇī uttarasetu vā apārāpāraṃ gamanāya.
   Therefore things are thus: So, there's this large deluge, a dubious and perilous near shore, a safe far shore free of peril; and there is neither a ferry boat or a bridge to go from the near shore to the far shore.