កិរិយាស័ព្ទ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Pronunciation[edit]

Orthographic កិរិយាស័ព្ទ
kiriyās˘b̥d
Phonemic កិ-រិ-យ៉ា ស័ព
ki-ri-y″ā s˘b
WT romanisation keriyaa sap
(standard) IPA(key) /ke.ri.jaː sap/

Noun[edit]

កិរិយាស័ព្ទ (keriyaa sap)

  1. (grammar) verb