ខ្ញុំមិនចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេស

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Pronunciation[edit]

Orthographic and Phonemic ខ្ញុំមិនចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេស
k̥ʰñuṃminceḥniyāybʰāsāʾṅ´g̥les
WT romanisation khñom mɨn ceh niyiəy phiəsaa ʾɑngkleih
(standard) IPA(key) /kɲom mɨn ceh ni.jiəj pʰiə.saː ʔɑŋ.kʰleih/

Phrase[edit]

ខ្ញុំមិនចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេស (khñom mɨn ceh niyiəy phiəsaa ʾɑngkleih)

  1. I don't speak English