ខ្លាធំ

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Pronunciation[edit]

Orthographic ខ្លាធំ
k̥ʰlādʰṃ
Phonemic ខ្លា ថុំ
k̥ʰlā tʰuṃ
WT romanisation khlaa thom
(standard) IPA(key) /kʰlaː ˈtʰom/

Noun[edit]

ខ្លាធំ (khlaa thom)

  1. Bengal tiger; royal tiger