ឆ្នេរសមុទ្រ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Pronunciation[edit]

Orthographic ឆ្នេរសមុទ្រ
c̥ʰnersmud̥r
Phonemic ឆ្នេរ សៈ-ម៉ុទ / ឆ្នេរ សៈ-ម៉ុ-ទ្រៈ
c̥ʰner s`-m″ud / c̥ʰner s`-m″u-d̥r`
WT romanisation chnee saʾmot, chnee saʾmotrĕəʾ
(standard) IPA(key) /cʰneː saʔ.ˈmot/ ~ /cʰneː saʔ.mot.rĕəʔ/

Noun[edit]

ឆ្នេរសមុទ្រ (chnee saʾmot)

  1. beach