ទស្សនវិជ្ជា

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer

[edit]

Etymology

[edit]

ទស្សន (tŭəhsaʼnaʼ) +‎ វិជ្ជា (vɨcciə)

Pronunciation

[edit]
Orthographic ទស្សនវិជ្ជា
ds̥snvij̥jā
Phonemic ទស់-សៈ-ន៉ៈ វិ-ជ្ជា
ds´-s`-n″` vi-j̥jā
WT romanisation tŭəhsaʼnaʼ vicciə
(standard) IPA(key) /tŭəh.saʔ.naʔ ʋi.cciə/

Noun

[edit]

ទស្សនវិជ្ជា (tŭəhsaʼnaʼ vicciə)

  1. philosophy