ធ្នូ

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Khmer Wikipedia has an article on:
Wikipedia km

Etymology[edit]

From Pali dhanu. Doublet of ធនុ (thĕəʼnuʼ).

Pronunciation[edit]

Orthographic and Phonemic ធ្នូ
d̥ʰnū
WT romanisation thnuu
(standard) IPA(key) /tʰnuː/

Noun[edit]

ធ្នូ (thnuu)

  1. bow (weapon), arc
  2. (រាសី~) Sagittarius
  3. December
    ខែធ្នូ  ―  khae thnuu  ―  (the month of) December

See also[edit]