នយោបាយ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Etymology[edit]

ន័យ (nɨy, guidance, conduct) + ឧបាយ (ʼŏbay, tactic)

Pronunciation[edit]

Orthographic នយោបាយ
nyopāy
Phonemic ន៉ិយ-យោ-បាយ / ន់-យោ-បាយ
n″iy-yo-pāy / n´-yo-pāy
WT romanisation nəyyoobaay, nɔyoobaay
(standard) IPA(key) /nəj.joː.ɓaːj/ ~ /nɔ.joː.ɓaːj/

Noun[edit]

នយោបាយ (nəyyoobaay)

  1. policy
  2. politics
  3. political science

Derived terms[edit]