បទានុក្រម

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer

[edit]

Etymology

[edit]

បទ (bɑt) +‎ អនុក្រម (ʼaʼnukrɑm)

Pronunciation

[edit]
Orthographic បទានុក្រម
pdānuk̥rm
Phonemic ប៉ៈ-ទា-នុ-ក្រំ
p″`-dā-nu-k̥rṃ
WT romanisation paʼtiənukrɑm
(standard) IPA(key) /paʔ.tiə.nu.krɑm/

Noun

[edit]

បទានុក្រម (paʼtiənukrɑm)

  1. dictionary; glossary

Synonyms

[edit]