ប្រាំមួយ

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer

[edit]
Khmer cardinal numbers
 <  ៥ ៧  > 
    Cardinal : ប្រាំមួយ (pram muəy)
    Ordinal : ទីប្រាំមួយ (tiiprŏəmmuəy)

Etymology

[edit]

ប្រាំ (pram, five) +‎ មួយ (muəy, one).

Pronunciation

[edit]
Orthographic and Phonemic ប្រាំមួយ
p̥rāṃmuay
WT romanisation pram muəy
(standard) IPA(key) /pram ˈmuəj/

Numeral

[edit]

ប្រាំមួយ (pram muəy)

  1. six