ប្រាំមួយ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Khmer cardinal numbers
 <  ៥ ៧  > 
    Cardinal : ប្រាំមួយ (brămmuŏy)
    Ordinal : ទីប្រាំមួយ (tibrămmuŏy)

Etymology[edit]

ប្រាំ (prăm, five) + មួយ (muoy, one).

Pronunciation[edit]

Numeral[edit]

ប្រាំមួយ (pram muəy)

  1. six
    Khmer numeral: (6)
Previous: ប្រាំ (brăm) or (5)
Next: ប្រាំពីរ (brămpir) or (7)