ប្រាំពីរ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Khmer cardinal numbers
 <  ៦ ៨  > 
    Cardinal : ប្រាំពីរ
    Ordinal : ទីប្រាំពីរ

Etymology[edit]

ប្រាំ (prăm, five) + ពីរ (pīr, two)

Pronunciation[edit]

  • IPA(key): /pram piː/, /pram pɨl/

Numeral[edit]

ប្រាំពីរ (pram pī, pram peul)

  1. seven
    Khmer numeral:
Previous: ប្រាំមួយ or
Next: ប្រាំបី or