ប្រាំបី

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Khmer cardinal numbers
 <  ៧ ៩  > 
    Cardinal : ប្រាំបី (brămbei)
    Ordinal : ទីប្រាំបី (tibrămbei)

Etymology[edit]

ប្រាំ (pram, five) + បី (bəi, three)

Pronunciation[edit]

Numeral[edit]

ប្រាំបី (pram bəi)

  1. eight
    Khmer numeral: (8)
Previous: រាំពីរ (rŏâmpir) or (7)
Next: ប្រាំបួន (brămbuŏn) or (9)