ប្រាំបី

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Khmer cardinal numbers
 <  ៧ ៩  > 
    Cardinal : ប្រាំបី ‎(brămbei)
    Ordinal : ទីប្រាំបី ‎(tibrămbei)

Etymology[edit]

ប្រាំ ‎(pram, five) + បី ‎(bəi, three)

Pronunciation[edit]

Numeral[edit]

ប្រាំបី ‎(pram bəi)

  1. eight
    Khmer numeral: ‎(8)
Previous: រាំពីរ ‎(rŏâmpir) or ‎(7)
Next: ប្រាំបួន ‎(brămbuŏn) or ‎(9)