ប្រាំបួន

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Khmer cardinal numbers
 <  ៨ ១០  > 
    Cardinal : ប្រាំបួន (brămbuŏn)
    Ordinal : ទីប្រាំបួន (tibrămbuŏn)

Etymology[edit]

ប្រាំ (pram, five) + បួន (buən, four)

Pronunciation[edit]

Numeral[edit]

ប្រាំបួន (pram buən)

  1. nine
    Khmer numeral: (9)
Previous: ប្រាំបី (brămbei) or (8)
Next: ដប់ (dâb) or ១០ (10)