ប្រាំបួន

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Khmer cardinal numbers
 <  ៨ ១០  > 
    Cardinal : ប្រាំបួន ‎(brămbuŏn)
    Ordinal : ទីប្រាំបួន ‎(tibrămbuŏn)

Etymology[edit]

ប្រាំ ‎(pram, five) + បួន ‎(buən, four)

Pronunciation[edit]

Numeral[edit]

ប្រាំបួន ‎(pram buən)

  1. nine
    Khmer numeral: ‎(9)
Previous: ប្រាំបី ‎(brămbei) or ‎(8)
Next: ដប់ ‎(dâb) or ១០ ‎(10)