ប្រាំបួន

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Khmer cardinal numbers
 <  ៨ ១០  > 
    Cardinal : ប្រាំបួន (pram buən)
    Ordinal : ទីប្រាំបួន (tiiprŏəmbuən)

Etymology[edit]

ប្រាំ (pram, five) +‎ បួន (buən, four).

Pronunciation[edit]

Orthographic and Phonemic ប្រាំបួន
p̥rāṃpuan
WT romanisation pram buən
(standard) IPA(key) /pram ˈɓuən/

Numeral[edit]

ប្រាំបួន (pram buən)

  1. nine