ដប់

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also: ដប

Khmer[edit]

Khmer cardinal numbers
 <  ៩ ១០ ១១  > 
    Cardinal : ដប់ ‎(dâb)
    Ordinal : ទីដប់ ‎(tidbâ)

Pronunciation[edit]

Numeral[edit]

ដប់ ‎(dop)

  1. ten
    Khmer numeral: ១០ ‎(10)
Previous: ប្រាំបួន ‎(brămbuŏn) or ‎(9)
Next: ដប់‌មួយ ‎(dâb‌muŏy) or ១១ ‎(11)

Synonyms[edit]

Derived terms[edit]