ពាក្យឫស

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Examples
  • ធ្វើ → ទង្វើ
  • ចង់ → ចំណង់
  • ហូប → ម្ហូប
  • លឿន → ល្បឿន
  • ឆ្ងាយ → ចំងាយ
  • ស្លៀកពាក់ → សំលៀកបំពាក់
  • ថ្លៃ → តំលៃ
  • ជួយ → ជំនួយ
  • សួរ → សំណួរ

The term on the left is the ពាក្យឫស [piek rɨh] (root) whereas the term on the right is the ពាក្យក្លាយ [piek klaay] (derived term)

Etymology[edit]

ពាក្យ (piək) +‎ ឫស (rɨh)

Pronunciation[edit]

Orthographic ពាក្យឫស
bāk̥yṛs
Phonemic ពាក រឹស
bāk rẏs
WT romanisation piək rɨh
(standard) IPA(key) /piəʔ ˈrɨh/

Noun[edit]

ពាក្យឫស (piək rɨh)

  1. A root word from which are created new derived words (ពាក្យក្លាយ) by affixation of a prefix (p-, prV-, bVN-,...) or infix (-b-, -n-, -VN-,...). This derivational process is very common in Khmer, though largely no longer productive.

Antonyms[edit]