មូលធននិយម

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Etymology[edit]

មូលធន (muul thŭən) + និយម (niyum).

Pronunciation[edit]

Orthographic មូលធននិយម
mūldʰnniym
Phonemic មូល ធន់ និ-យំ / មូ-លៈ-ធន់ និ-យំ
mūl dʰn´ ni-yṃ / mū-l`-dʰn´ ni-yṃ
WT romanisation muul thŭən niyum, muulĕəʾthŭən niyum
(standard) IPA(key) /muːl tʰŭən ni.ˈjum/ ~ /muː.lĕəʔ.tʰŭən ni.jum/

Noun[edit]

មូលធននិយម (muul thŭən niyum)

  1. capitalism