វចនានុក្រមវិគី

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Etymology[edit]

វចនានុក្រម (vĕəʼcaʼnaanukrɑm) +‎ វិគី (vikii)

Pronunciation[edit]

Orthographic វចនានុក្រមវិគី
vcnānuk̥rmvigī
Phonemic វៈ-ចៈ-ន៉ា-នុ-ក្រំ វិ-គី
v`-c`-n″ā-nu-k̥rṃ vi-gī
WT romanisation vĕəʼcaʼnaanukrɑm vikii
(standard) IPA(key) /ʋĕəʔ.caʔ.naː.nu.krɑm ʋi.kiː/

Proper noun[edit]

វចនានុក្រមវិគី (vĕəʼcaʼnaanukrɑm vikii)

  1. Wiktionary

See also[edit]