វិគីនានុក្រម

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Etymology[edit]

From វិគី (vikii) + វចនានុក្រម (vĕəʼcaʼnaanukrɑm).

Pronunciation[edit]

Orthographic វិគីនានុក្រម
vigīnānuk̥rm
Phonemic វិ-គី ន៉ា-នុ-ក្រំ
vi-gī n″ā-nu-k̥rṃ
WT romanisation vikii naanukrɑm
(standard) IPA(key) /ʋi.kiː naː.nu.krɑm/

Noun[edit]

វិគីនានុក្រម (vikii naanukrɑm)

  1. Wiktionary

Synonyms[edit]