សព្វនាម

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Etymology[edit]

From Pali sabbanāma, equivalent to សព្វ (sɑp) +‎ នាម (niəm).

Pronunciation[edit]

Orthographic សព្វនាម
sb̥vnām
Phonemic សព់-ពៈ-នាម / សព់-ព'-នាម
sb´-b`-nām / sb´-b'-nām
WT romanisation sɑppĕəʼniəm, sɑppəniəm
(standard) IPA(key) /sɑp.pĕəʔ.niəm/ ~ /sɑp.pə.niəm/

Noun[edit]

សព្វនាម (sɑppĕəʼniəm)

  1. (linguistics) pronoun