សព្វនាម

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Etymology[edit]

From Pali sabbanāma.

Pronunciation[edit]

Orthographic សព្វនាម
sb̥vnām
Phonemic ស់-ព្ពៈ-នាម / សព់-នាម
s´-b̥b`-nām / sb´-nām
WT romanisation sɑppĕəʾniəm, sɑpniəm
(standard) IPA(key) /sɑ.ppĕəʔ.niəm/ ~ /sɑp.ˈniəm/

Noun[edit]

សព្វនាម (sɑppĕəʾniəm)

  1. pronoun