សាកលវិទ្យាល័យ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Etymology[edit]

សាកល (saakɑl) +‎ វិទ្យា (vityiə) +‎ អាល័យ (ʼaalɨy)

Pronunciation[edit]

Orthographic សាកលវិទ្យាល័យ
sāklvid̥yāl˘y
Phonemic សា-កល់ វិត-ទ្យា-ល៉័យ
sā-kl´ vit-d̥yā-l″˘y
WT romanisation saakɑl vɨttyiəlay
(standard) IPA(key) /saː.kɑl ʋɨt.tʰjiə.laj/

Noun[edit]

សាកលវិទ្យាល័យ (saakɑl vɨttyiəlay)

  1. university