សាធារណរដ្ឋដូមីនីក

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Pronunciation[edit]

Orthographic សាធារណរដ្ឋដូមីនីក
sādʰārṇrṭ̥ṭʰṭūmīnīk
Phonemic សា-ធា-រៈ-ណៈ-រ័ត ដូ-មី-នីក
sā-dʰā-r`-ṇ`-r˘t ṭū-mī-nīk
WT romanisation saathiərĕəʾnaʾrŏət doumiiniik
(standard) IPA(key) /saː.tʰiə.rĕəʔ.naʔ.rŏət ɗou.miː.niːk/

Proper noun[edit]

សាធារណរដ្ឋដូមីនីក (saathiərĕəʾnaʾrŏət doumiiniik)

  1. Dominican Republic