សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាល

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer

[edit]

Etymology

[edit]

សាធារណរដ្ឋ (saathiərĕəʼnaʼrŏət) +‎ អាហ្វ្រិក (ʼaafrɨk) +‎ កណ្ដាល (kɑndaal).

Pronunciation

[edit]
Orthographic សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាល
sādʰārṇrṭ̥ṭʰʼāh̥v̥rikkṇ̥ṭāl
Phonemic សា-ធា-រៈ-ណៈ-រ័ត អា-ហ្វ៊្រិក ក-ណ្ដាល
sā-dʰā-r`-ṇ`-r˘t ʼā-h̥v′̥rik k-ṇ̥ṭāl
WT romanisation saathiərĕəʼnaʼrŏət ʼaafrɨk kɑndaal
(standard) IPA(key) /saː.tʰiə.rĕəʔ.naʔ.rŏət ʔaː.frɨk kɑ.nɗaːl/

Proper noun

[edit]

សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាល (saathiərĕəʼnaʼrŏət ʼaafrɨk kɑndaal)

  1. Central African Republic (a country in Central Africa)