សិល្បៈ

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Pronunciation[edit]

Orthographic សិល្បៈ
sil̥p`
Phonemic សិល-ល'-ប៉ៈ / សិល
sil-l'-p″` / sil
WT romanisation səlləpaʼ, səl
(standard) IPA(key) /səl.lə.paʔ/ ~ /səl/

Noun[edit]

សិល្បៈ (səlləpaʼ)

  1. Alternative form of សិល្ប (səlləpaʼ)