សំខ្យានុគ្រោះ

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Etymology[edit]

សំខ្យា (sɑngkhyaa) +‎ អនុគ្រោះ (ʼɑnukrŭəh)

Pronunciation[edit]

Orthographic សំខ្យានុគ្រោះ
sṃk̥ʰyānug̥roḥ
Phonemic សង់-ខ្យា-នុ-គ្រោះ
sṅ´-k̥ʰyā-nu-g̥roḥ
WT romanisation sɑngkhyaanukrŭəh
(standard) IPA(key) /sɑŋ.kjaː.nu.krŭəh/

Noun[edit]

សំខ្យានុគ្រោះ (sɑngkhyaanukrŭəh)

  1. (linguistics) measure word, counter, classifier

See also[edit]