អារម្មណ៍

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Etymology[edit]

from Pali ārammaṇa.

Pronunciation[edit]

Orthographic អារម្មណ៍
ʼārm̥mṇ̊
Phonemic អា-រ៉ម់
ʼā-r″m´
WT romanisation ʼaarɑm
(standard) IPA(key) /ʔaː.ˈrɑm/

Noun[edit]

អារម្មណ៍ (ʼaarɑm)

  1. feeling, sensation, perception by the senses

Usage notes[edit]

There are six kinds of អារម្មណ៍ (ʼaarɑm):

  1. រូបារម្មណ៍ (rubarmmôn៍): sight
  2. សទ្ទា​រម្មណ៍ (sâttéarômmôn៍): heaeing
  3. គន្ធារម្មណ៍ (kônthéarmmôn៍)​: smell
  4. រសារម្មណ៍ (rôsarmmôn៍): taste
  5. ផោដ្ឋ​ញ្វរម្មណ៍ (phaôdthnhvôrmmôn៍)​: touch
  6. ធម្មារមណ្ម៍ (thômméarmnâm៍): ​emotions