អូស្ដ្រាលី

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Proper noun[edit]

អូស្ដ្រាលី (oostraalii)

  1. Misspelling of អូស្ត្រាលី (ʾoustraalii).