អូស្ត្រាលី

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Proper noun[edit]

អូស្ត្រាលី (’oostraalii)

  1. Australia
    ប្រទេសអូស្ត្រាលីprɑteeh ’oostraaliiAustralia (country)
    ទ្វីបអូស្ត្រាលីtviip ’oostraaliiAustralia (continent)
  2. Australian person