អ្វីៗទាំងអស់

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Pronunciation[edit]

Orthographic អ្វីៗទាំងអស់
ʼ̥vī«dāṃṅʼs´
Phonemic អៈ-វ៉ី-អៈ-វ៉ី ទាំង អស់
ʼ`-v″ī-ʼ`-v″ī dāṃṅ ʼs´
WT romanisation ʼaʼvəyʼaʼvəy tĕəng ʼɑh
(standard) IPA(key) /ʔaʔ.ʋəj.ʔaʔ.ʋəj tĕəŋ ʔɑh/

Pronoun[edit]

អ្វីៗទាំងអស់ (ʼaʼvəyʼaʼvəy tĕəng ʼɑh)

  1. everything