Appendix:Estonian conjugation

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

This page is intended to give an overview of the declension types in Estonian, and to help editors find the right nominal declension table template.

The numbering system is based on the 2018 edition of Õigekeelsussõnaraamat.

ÕS numbering[edit]

Nr ma-
infinitive
da-
infinitive
present
1sg.
past
1sg.
past
3sg.
imperative
3sg./3pl.
present active
participle
past active
participle
present
passive
past passive
participle
Wiktionary
entries
27 elama elada elan elasin elas elagu elav elanud elatakse elatud 300
28 `õppima `õppida õpin `õppisin `õppis `õppigu `õppiv `õppinud õpitakse õpitud 120
29 h`üppama hüpata h`üppan h`üppasin h`üppas hüpaku h`üppav hüpanud hüpatakse hüpatud 72
30 v`aidlema vaielda v`aidlen v`aidlesin v`aidles vaielgu v`aidlev vaielnud vaieldakse vaieldud 17
31 rabelema rabelda rabelen rabelesin rabeles rabelgu rabelev rabelnud rabeldakse rabeldud 2
32 s`eisma s`eista seisan s`eisin s`eisis s`eisku s`eisev s`eisnud s`eistakse s`eistud 10
33 n`aerma n`aerda naeran n`aersin n`aeris n`aergu n`aerev n`aernud n`aerdakse n`aerdud 5
34 s`aatma s`aata saadan s`aatsin s`aatis s`aatku s`aatev s`aatnud saadetakse saadetud 47
l`eidma l`eida leian l`eidsin l`eidis l`eidku l`eidev l`eidnud l`eitakse l`eitud
35 p`etma p`etta petan p`etsin p`ettis p`etku p`ettev p`etnud petetakse petetud 9
j`ätma j`ätta jätan j`ätsin j`ättis j`ätku j`ättev j`ätnud j`äetakse j`äetud
36 tulema t`ulla tulen tulin tuli tulgu tulev tulnud tullakse t`uldud 10
37 v`õima v`õida v`õin võisin v`õis võigu v`õiv võinud v`õidakse v`õidud 6
i s`aama s`aada s`aan s`ain s`ai saagu s`aav saanud s`aadakse s`aadud
38 k`äima k`äia k`äin käisin k`äis käigu k`äiv käinud käiakse k`äidud 10
i s`ööma s`üüa s`öön s`õin s`õi söögu s`ööv söönud süüakse s`öödud

Related appendices[edit]