Appendix:Korean surnames

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

This is a list of Korean names, in Hangul alphabetical order. Note: (S) denotes South Korea. (N) denotes North Korea.

The most common Korean surname (particularly in South Korea) is Kim, followed by Lee (Rhee, Yi) (second most common) and Park (Pak) (third most common). Together, these top three surnames made up slightly more than half of the Korean population (based on South Korea in 2000).

English Wikipedia has an article on:
Wikipedia

[edit]

Hangul Hanja Revised McCune-Reischauer Popular spellings 2000 South Korean population[1]
Ga Ka Ka, Kah, Gah 9,090
Gan Kan Can, Cann, Kan, Khan 2,429
Gal Kal Cal, Kal, Garl, Gahl, Karl 3,178
Gam Kam Cam, Kam, Kahm, Karm 5,998
姜, 剛, 康, 强, 彊 Gang Kang Kang, Kahng, Kwang, Khang 1,169,805
강전 岡田 Gangjeon Kangjŏn Kang Jun 51
Gae Kae Gai, Gay, Gea, Kai, Kay, Kea 86
堅, 甄 Gyeon Kyŏn Kyun, Kyeon, Kyen, Kyoun, Kyon, Kwion 1,670
慶, 景, 京 Gyeong Kyŏng Kyung, Kyoung, Kyeong, Kyong, Kung 15,784
Gye Kye Kye, Kay, Kae, Gae, Keh 6,282
Go Ko Ko, Koh, Goh, Kho, Gho, Kor 435,839
Gok Kok Cock, Kock, Kok 155
孔, 公 Gong Kong Cong, Kong, Kohng, Koung, Goung, Khong 85,606
Gwak Kwak Kwak, Kwag, Kwack, Gwag, Koak, Quack 187,322
Gyo Kyo Kyoh 41
具, 丘, 邱 Gu Ku Coo, Koo, Ku, Goo, Kou, Kuh 192,302
國, 菊, 鞠 Guk Kuk Kook, Kuk, Gook, Kug, Gug, Cook 19,284
Gun Kun Coon, Koon 46
Gung Kung Coong, Koong, Kung, Kwoong 562
Gwok Kwŏk Kweag, Kwock, Quock 248
Gwon Kwŏn Kwon, Kweon, Kwun, Gwon, Kwan 652,495
Geun Kŭn Keun 242
Geum Kŭm Keum, Kum, Gum, Guem, Kuem 23,489
Gi Ki Ki, Kee, Key, Gee, Ky, Khee, Kie, Qui 26,679
Gil Kil Kil, Gill, Khil, Kill, Keel, Kihl 32,418
Gim Kim Kim, Kym, Gim 8,925,949

[edit]

Hangul Hanja SK Romanization McCune-Reischauer Popular spellings 2000 South Korean population[1]
나 (S)

라 (N)

Na (S)

Ra (N)

Na (S)

Ra (N)

Ra, Nah, La, Rha, Rah 172,022
난 (S)

란 (N)

Nan (S)

Ran (N)

Nan (S)

Ran (N)

Naan, Nann 80
Nam Nam Nahm, Nham, Narm 257,178
남궁 南宮 Namgung Namgung Namkung, Namkoong, Namgoong, Namkoung, Namgoog, Namgooing 18,743
낭 (S)

랑 (N)

Nang (S)

Rang (N)

Nang (S)

Rang (N)

Nahng, Lang 341
乃, 奈 Nae Nae Na, Nai, Nay, Nea, Neigh 440
노 (S)

로 (N)

盧, 魯, 路 No (S)

Ro (N)

No (S)

Ro (N)

Noh, Roh, Ro, Rho, Nho 290,434
뇌 (S)

뢰 (N)

雷, 賴 Noe (S)

Roe (N)

Noe (S)

Roe (N)

Roi, Noi 92
누 (S)

루 (N)

Nu (S)

Ru (N)

Nu (S)

Ru (N)

Noo, Roo 24

[edit]

Hangul Hanja SK Romanization McCune-Reischauer Popular spellings 2000 South Korean population[1]
Dan Tan Dahn, Dahn 1,585
Dam Tam Damm, Tamm 57
Dang Tang Tang 1,025
Dae Tae Dai, Dea 606
道, 都, 陶 Do To Doh, Dho, To, Doe 54,779
독고 獨孤 Dokgo Tokko Dokko, Toko, Tokko, Dockko, Dockgo 807
Don Ton 115
Dong Tong Tong, Dhong, Tung 5,564
동방 東方 Dongbang Tongbang 220
Du Tu Doo, Tu, Do, Dou 5,958

[edit]

Hangul Hanja SK Romanization McCune-Reischauer Popular spellings 2000 South Korean population[1]
馬, 麻 Ma Ma Mah, Mar, Mha 36,094
Man Man Mann 172
망절 網切 Mangjeol Mangjŏl Mangjul 10
Mae Mae Mea, Mai 222
Maeng Maeng Mang, Meang, Maing, Meng, Maeing 20,219
Myeong Myŏng Myung, Myoung, Myong 26,746
毛, 牟 Mo Mo Moh, Moe, Mho, Mao 19,834
Mok Mok Mock, Mog, Muk, Mork 8,191
Myo Myo 61
Muk Muk Mook 179
門, 文 Mun Mun Moon 426,927
Mi Mi Mee 199
Min Min Meen, Minn, Mihn 159,054

[edit]

Hangul Hanja SK Romanization McCune-Reischauer Popular spellings 2000 South Korean population[1]
Bak Pak Park, Pak, Back, Bark, Pack 3,895,121
班, 潘 Ban Pan Bahn, Pan, Bhan, Van 26,171
方, 房, 邦, 龐 Bang Pang Pang, Bhang, Bahng, Pahng, Phang 119,703
Bae Pae Bai, Bea, Pae, Pai 372,064
Baek Paek Baik, Back, Paik, Paek, Beak 351,275
凡, 范 Beom Pŏm Bum, Bom 3,472
卞, 邊 Byeon Pyŏn Byun, Byon, Pyun, Byoun, Pyon 131,554
Bok Pok Bock, Pok, Pock, Bog 8,644
奉, 鳳 Bong Pong Pong, Bhong, Vong 11,819
夫, 傅 Bu Pu Boo, Pu, Bou, Poo, Booh 9,592
Bi Pi Bee 5,983
賓, 彬 Bin Pin Been, Bhin, Pin, Bean 5,252
Bing Ping 727

[edit]

Hangul Hanja SK Romanization McCune-Reischauer Popular spellings 2000 South Korean population[1]
史, 舍, 謝 Sa Sa Sha 10,118
사공 司空 Sagong Sagong Sakong, Sagoung 4,307
森, 杉 Sam Sam 51
Sang Sang 2,298
西, 徐 Seo Suh, Su, Sur, So, Seu 695,249
서문 西門 Seomun Sŏmun Suhmoon 1,861
昔, 石 Seok Sŏk Suk, Sok, Suck, Seuk, Seak 54,610
Seon Sŏn Sun, Son, Suhn, Sen 38,849
선우 鮮于 Seonu Sŏnu Sunwoo, Seonwoo, Sonu, Sunoo, Sunwou 3,560
薛, 偰 Seol Sŏl Sul, Seul, Sol, Sull 42,064
Seop Sŏp Sup, Sub 450
成, 星 Seong Sŏng Sung, Soung, Seung, Song 185,363
蘇, 邵 So So Soh, Sho, Soo 49,456
소봉 小峰 Sobong Sobong 18
Son Son Sohn, Shon, Soon, Soun, Sun 415,182
宋, 松 Song Song Soung, Shong, Sung 639,082
水, 洙 Su Su Soo 199
荀, 舜, 淳, 順 Sun Sun Soon 1,296
昇, 承 Seung Sŭng Sung, Seoung, Seong 3,304
柴, 施 Si S(h)i Shi, See, Sie, Sea 3,928
申, 辛, 愼 Sin S(h)in Shin, Shinn, Sheen, Chin, Seen 911,556
Sim S(h)im Shim, Seem, Sheem, Shimn, Sihm 252,255
Sip S(h)ip Ship, Sheep 82

[edit]

Hangul Hanja SK Romanization McCune-Reischauer Popular spellings 2000 South Korean population[1]
A A Ah 632
An An Ahn, Ann, Aan 637,786
Ae Ae Ai 123
Ya Ya Yah 180
양 (S)

량 (N) [2]

梁, 楊, 樑, 襄 Yang (S)

Ryang (N) [2]

Yang (S)

Ryang (N) [2]

Ryang, Yaung, Lyang 486,645
Eo Ŏ Uh, Eoh, Auh, Eu, Au 17,551
어금 魚金 Eogeum Ŏgŭm Uhgeum 51
Eom Ŏm Um, Eum, Uhm, Aum, Oum 132,990
여 (S)

려 (N) [3]

余, 呂, 汝 Yeo (S)

Ryeo (N) [3]

Yŏ (S)

Ryŏ (N) [3]

Yeo, Yo, Yeu, Yuh, Yea 75,196
연 (S)

련 (N) [4]

連, 燕, 延 Yeon (S)

Ryeon (N) [4]

Yŏn (S)

Ryŏn (N) [4]

Youn, Yun, Yon, Yeun, Yeoun 32,528
염 (S)

렴 (N)

Yeom (S)

Ryeom (N)

Yŏm (S)

Ryŏm (N)

Yum, Youm, Yeum, Yom, Yeoum 63,951
Yeop Yŏp Yeob, Youb, Yeop, Yub, Yup 127
永, 榮, 影 Yeong Yŏng Young 259
芮, 乂 Ye Ye Yea, Yeah, Yae, Yeh, Yee 12,656
伍, 吳 O O Oh, Oe, Au 706,908
Ok Ok Ock, Ohk, Oak, Og 22,964
On On Ohn, Ohnn 5,081
邕, 雍 Ong Ong Ohng, Oung 964
Wang Wang Whang, Wong 23,447
Yo Yo Yoh 198
용 (S)

룡 (N)

Yong (S)

Ryong (N)

Yong (S)

Ryong (N)

Young, Ryong, Yung, Lyong 14,067
于, 禹 U U Woo, Wu, Ou, Wo, Uh 180,141
雲, 芸 Un Un Woon 170
阮, 元, 袁, 苑 Won Wŏn Weon, Woon, Wone, Wun, One 120,465
韋, 魏 Wi Wi Wee, We, Wie, Wei 30,496
유 (S)

류 (N) [5]

柳, 劉, 兪, 庾 Yu (S)

Ryu (N) [5]

Yu (S)

Ryu (N) [5]

Yoo, You, Ryu 1,040,984
육 (S)

륙 (N)

Yuk (S)

Ryuk (N)

Yuk (S)

Ryuk (N)

Yook, Youk, Yug, Ryuk, Yuck 21,545
Yun Yun Yoon, Youn, Yune, Yeun 948,600
Eun Ŭn Eun, Un, Uhan, Unn 15,657
을지 乙支 Eulji Ulchi Eulji, Ulchi 16
Eum Ŭm Um, Em, Yeum 5,936
이 (S)

리 (N) [6]

李, 伊, 異 I (S)

Ri (N) [6]

Yi (S)

Ri (N) [6]

Lee, Yi, Rhee, Ree, Rey 6,796,227
In In Ihn, Yin, Inn, En, Lin 20,635
임 (S)

림 (N) [7]

林, 任 Im (S)

Rim (N) [7]

Im (S)

Rim (N) [7]

Eem, Lim, Yim, Rim, Leem, Rhim 735,493

[edit]

Hangul Hanja SK Romanization McCune-Reischauer Popular spellings 2000 South Korean population[1]
Ja Cha 178
莊, 章, 張, 蔣 Jang Chang Chang, Jahng, Jhang, Gang, Zhang 943,257
장곡 長谷 Janggok Changgok Changcock 52
Jeo Chŏ Chuh, Juh 48
全, 田, 錢 Jeon Chŏn Jun, Chun, Chon, Jeun, Cheon 687,867
Jeom Chŏm Chum, Jum 516
丁, 程, 鄭 Jeong Chŏng Chung, Jung, Joung, Chong, Cheong, Jeong 2,230,611
Je Che Jae, Jea, Che, Jei, Jhe 29,968
제갈 諸葛 Jegal Chegal Jaegal, Jekal, Jeagal, Chegal, Chekal 4,444
趙 曺 Jo Cho Cho, Joe, Joh, Jou 1,347,730
宗, 鍾 Jong Chong Chong, Jung 962
Jwa Chwa Chwa, Joa, Choa, Jaw 3,130
周, 朱 Ju Chu Joo, Chu, Choo, Jou, Zoo 215,010
Jun Chun Choon, Joon 72
Jeup Chŭp 4
增, 曾 Jeung Chŭng Zeng 6
智, 池 Ji Chi Jee, Ch, Gi, Chee, Gee 147,572
晉, 眞, 陳, 秦 Jin Chin Chin, Jean, Gin, Zhin, Chen 170,980

[edit]

Hangul Hanja SK Romanization McCune-Reischauer Popular spellings 2000 South Korean population[1]
Cha Ch'a Char, Chah, Tchah, Tcha 180,589
昌, 倉 Chang Ch'ang 1,179
采, 菜, 蔡 Chae Ch'ae Chai, Che, Chea 119,251
天, 千 Cheon Ch'ŏn Chun, Chon, Chen, Choun 112,227
楚, 肖 Cho Ch'o Chu, Choh, Chou 351
Choe Choi Ch'oe, Choe, Che, Choy, Chey, Choi 2,169,704
秋, 鄒 Chu Ch'u Choo, Chou, Chyu, Chou 55,309

[edit]

Hangul Hanja SK Romanization McCune-Reischauer Popular spellings 2000 South Korean population[1]
Tak T'ak Tark, Tag, Tack, Thak 19,395
Tan T'an 155
Tae T'ae Tai, Tea, Te, Tay 8,165

[edit]

Hangul Hanja SK Romanization McCune-Reischauer Popular spellings 2000 South Korean population[1]
Pan P'an 290
Paeng P'aeng Pang, Paing, Peng, Pyeong, Pyeng 2,825
Pyeon P'yŏn Pyun, Pyon, Pyoun, Pyen, Pyeun 15,308
Pyeong P'yŏng Pyung, Pyong, Pyoung, Pyeng 608
Po P'o Pow, Pou, Poh 129
Pyo P'yo Phyo, Pio, Puo, Peo 28,398
Pung P'ung Poong 586
Pi P'i Fee, Pee, Phee, Phi, Phy 6,303
Pil P'il Phil, Fill 251

[edit]

Hangul Hanja SK Romanization McCune-Reischauer Popular spellings 2000 South Korean population[1]
河, 夏 Ha Ha Hah, Har 213,758
Hak Hak Hack 101
韓, 漢 Han Han Hahn, Hann 715,556
Ham Ham Hahm, Harm, Hamm, Haam 75,955
Hae Hae Hai, Hey 322
Heo Hur, Huh, Her, Hu, Ho, Hee, Koh 300,448
Hyeon Hyŏn Hyun, Hyon, Hyoun, Hyen 81,807
Hyeong Hyŏng Hyung, Hyoung, Hyong, Hyeung 6,640
扈, 胡, 鎬 Ho Ho Hoh, Hu 6,106
Hong Hong Houng, Hyong 518,635
Hwa Hwa Howa, Wha 945
Hwan Hwan Whan 157
Hwang Hwang Whang, Hoang, Wang, Wong 644,294
황보 皇甫 Hwangbo Hwangbo Whangpoa 9,148
后, 候 Hu Hu Hoo 114
Heung Hŭng 462

Notes[edit]

  1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 Based on data provided by the ROK National Statistical Office. [1] The total population was 45,985,289. No comparable statistics are available from North Korea. The top 22 surnames are charted, and a rough extrapolation for both Koreas has been calculated [2].
  2. 2.0 2.1 2.2 Applies only to 梁 and 樑.
  3. 3.0 3.1 3.2 Applies only to 呂.
  4. 4.0 4.1 4.2 Applies only to 連.
  5. 5.0 5.1 5.2 Applies only to 柳 and 劉.
  6. 6.0 6.1 6.2 Applies only to 李.
  7. 7.0 7.1 7.2 Applies only to 林.

Further reading[edit]

The links below are solely in Korean.