Appendix:Mingrelian phrasebook

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

This is a glossary of common Mingrelian words and phrases, a language of the sub-ethnic group of Georgians.

Also known as Megrelian (მარგალური ნინა, margaluri nina; Georgian: მეგრული ენა, megruli ena), this is a language spoken in Western Georgia (the regions of Samegrelo and Abkhazia).

English Mingrelian Transliteration IPA
hello გამარჯობა gamarǯoba [ɡɑ.mɑr.d͡ʒɔ.bɑ]
thank you (very much) (დიდ) მარდი (did) mardi [(did) mɑr.di]
bye bye ჯგირო ǯgiro [d͡ʒɡi.rɔ]
how are you? მუჭო რექ? muč̣o rek? [mu.t͡ʃɔ rɛq]
where? სო? so? [sɔː]
when? (lit. what time?) მუჟამს? mužams? [mujʼams]
how? მუჭო? muč̣o? [mu.t͡ʃɔ]
which? ნამ(უ)? nam(u)? [nɑ(.)m(u)]
what? მუ? mu? [muː]
what time is it? ნამ სათ რე? nam sat re? [nam sɑ.t rɛ]
I'm fine ჯგირო ვორექ ǯgiro vorek [d͡ʒɡi.rɔ vɔ.rɛq]
how old are you? მუსხი წანელ რექ/რეთ? musxi c̣anel rek/ret? [mus.xi t͡sɑ.nɛl rɛq], [rɛt]
I'm... მა ვორექ... ma vorek... [mɑ vɔ.rɛq]
you're... სი რექ... si rek... [si rɛqʼ]
he/she/it is... თინა/თე რე... tina/te re... [ti.nɑ], [tɛ re]
we're... ჩქი ვორეთ... čki voret... [t͡ʃki vɔ.rɛt]
you're (pl.)... თქვა რეთ... tkva ret... [tkvɑ rɛt]
they're... თინეფი რენა... tinepi rena... [ti.nɛpʼi rɛnɑ]
my ჩქიმ(ი) čkim(i) [t͡ʃqim(i)]
your სქან(ი) skan(i) [skan(i)]
his/her/its თიშ(ი) tiš(i) [tiʃ(i)]
us ჩქინ(ი) čkin(i) [t͡ʃqin(i)]
yours თქვან(ი) tkvan(i) [tqvan(i)]
theirs თინეფიშ(ი) tinepiš(i) [tineˈpiʃ(i)]
mother დიდა/ნანა dida/nana [diˈda], [naˈna]
father მუმა muma [muˈma]
brother ჯიმა ǯima [d͡ʒiˈma]
sister და da [da]
grandfather ბაბუ babu [baˈbu]
grandmother ბები bebi [beˈbi]
my name is (John) მა (ჯონ) ბჯოხო/მა ბჯოხო (ჯონ)ი ma (ǯon) bǯoxo/ma bǯoxo (ǯon)i [ma ˈd͡ʒon bd͡ʒoˈxo]
what is your name? მუ რჯოხო/მუ რჯოხონა mu rǯoxo/mu rǯoxona [mu rd͡ʒoˈxo]
where are you from? სოიშე რექ(თ) soiše rek(t) [soiʃe req (t)]
I'm from America ამერიკაშე ვორექ(თ) ameriḳaše vorek(t) [amerikaʃe voreq(t)]
water წყარი c̣q̇ari [t͡sʼqʼar(i)]
I'm hungry ბშქირენს bškirens [bʃkirens]