Appendix:Mingrelian phrasebook

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

This is a glossary of common Mingrelian words and phrases, a language of the sub-ethnic group of Georgians.

Also known as Megrelian (მარგალური ნინა, margaluri nina; Georgian: მეგრული ენა, megruli ena), this is a language spoken in Western Georgia (the regions of Samegrelo and Abkhazia).

English Mingrelian Transliteration IPA
hello გამარჯობა gamarǯoba [ɡɑ.mɑr.d͡ʒɔ.bɑ]
thank you (very much) (დიდ) მარდი did mardi [(did) mɑr.di]
bye bye ჯგირო ǯgiro [d͡ʒɡi.rɔ]
how are you? მუჭო რექ? mučʼo req? [mu.t͡ʃɔ rɛq]
where? სო? so? [sɔː]
when? (lit. what time?) მუჟამს? mujʼams? [mujʼams]
how? მუჭო? mučo? [mu.t͡ʃɔ]
which? ნამ()? nam(u)? [nɑ(.)m(u)]
what? მუ mu? [muː]
what time is it? ნამ სათ რე? man saat re? [nam sɑ.t rɛ]
I'm fine ჯგირო ვორექ ǯgiro voreq [d͡ʒɡi.rɔ vɔ.rɛq]
how old are you? მუსხი წანელ რექ/რეთ? musxi tsanel req/ret? [mus.xi t͡sɑ.nɛl rɛq/rɛt] invalid IPA characters (/)
I'm... მა ვორექ... ma voreq... [mɑ vɔ.rɛq]
you're... სი რექ... si req... [si rɛqʼ]
he/she/it is... თინა თე რე... tina/te re... [ti.nɑ/tɛ re] invalid IPA characters (/)
we're... ჩქი ვორეთ... čki voret... [t͡ʃki vɔ.rɛt]
you're (pl.)... თქვა რეთ... tkva ret... [tkvɑ rɛt]
they're... თინეფი რენა... tineṗi rena... [ti.nɛpʼi rɛnɑ]
my ჩქიმ(ი) chqim(i) [ch'qim(i)] invalid IPA characters (')
your სქან(ი) skan(i) [skan(i)]
his/her/its თიშ(ი) tish(i) [tish'(i)] invalid IPA characters (')
us ჩქინ(ი) chqin(i) [ch'qin(i)] invalid IPA characters (')
yours თქვან(ი) tqvan(i) [tqvan(i)]
theirs თინეფიშ(ი) tinepish(i) [tine'pish9i0] invalid IPA characters ('90)
mother დიდა/ნანა dida/nana [di'da]/[na'na] invalid IPA characters (']/[')
father მუმა muma [mu'ma] invalid IPA characters (')
brother ჯიმა jima [dji'ma] invalid IPA characters (')
sister და da [da]
grandfather ბაბუ babu [ba'bu] invalid IPA characters (')
grandmother ბები bebi [be'bi] invalid IPA characters (')
my name is (John) მა (ჯონ) ბჯოხო/ მა ბჯოხო [ჯონ]ი bjokh(x)o [ma' Jon bjo'kh(x)] invalid IPA characters ('J')
what is your name? მუ რჯოხო/მუ რჯოხონა mu rjokh(x)o /mu rjokh(x)ona [mu' rjo'kh(x)o] invalid IPA characters ()
where are you from? სოიშე რექ(თ) soishe req(t) [soishe ' req (t)] invalid IPA characters (')
I'm from America ამერიკაშე ვორექ(თ) amerikashe voreq(t) [amerikashe ' voreq(t)] invalid IPA characters (')
water წყარი tskar(i) [ts'kar(i)] invalid IPA characters (')
I'm hungry ბშქირენს bshkirens [bsh'kirens] invalid IPA characters (')