Category:Armenian phrases

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
Newest and oldest pages 
Newest pages ordered by last category link update:
 1. ժամը քանիսն է
 2. թույլ տալ
 3. արջի ծառայություն մատուցել
 4. ման գալ
 5. ես հայ եմ
 6. հետ տալ
 7. սիրտը խառնել
 8. ականջ դնել
 9. խոսքը սար ու ձոր չգցել
 10. պրոլետարներ բոլոր երկրների, միացեք
Oldest pages ordered by last edit:
 1. շնորհակալ եմ
 2. ես քեզ սիրում եմ
 3. մեկ վայրկյան
 4. շնորհավոր Նոր Տարի
 5. ինչպես եք
 6. ինչպես ես
 7. խոսքը սար ու ձոր չգցել
 8. չեմ գիտեր
 9. Շնորհավոր Նոր Տարի և Սուրբ Ծնունդ
 10. ականջ դնել

Armenian groups of words elaborated to express ideas, not necessarily phrases in the grammatical sense.