Module:User:Wyang/desired/data

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

This is a private module sandbox of Wyang, for their own experimentation. Items in this module may be added and removed at Wyang's discretion; do not rely on this module's stability.


return {
[4752] = { "五服", "m:wǔfú|mn:ngó͘-ho̍k|c:ng5 fuk6", 3 },
[4813] = { "人人自危", "m:rénrénzìwéi|mn:jîn-lâng-chū-gûi|c:jan4 jan4 zi6 ngai4", 3 },
[4882] = { "令妹", "m:lìngmèi|mn:lēng-mōe|c:ling6 mui6", 3 },
[4885] = { "令郎", "m:lìngláng|mn:lēng-lông|c:ling6 long4", 3 },
[4893] = { "以身試法", "m:yǐshēnshìfǎ|mn:í-sin-chhì-hoat|c:ji5 san1 si3 faat3", 3 },
[4931] = { "估價單", "m:gūjiàdān|mn:kó͘-kè-toaⁿ|c:gu2 gaa3 daan1", 3 },
[4940] = { "伸開", "m:shēnkāi|h:chhûn-khôi|c:san1 hoi1", 3 },
[5019] = { "來函", "m:láihán|mn:lâi-hâm|c:loi4 haam4", 3 },
[5063] = { "便橋", "m:biànqiáo|mn:piān-kiô|c:bin6 kiu4", 3 },
[5078] = { "俐落", "m:gānjìnglìluo|mn:lī-lo̍h|c:lei6 lok6", 3 },
[5093] = { "保證人", "m:bǎozhèngrén|mn:pó-chèng-līn|c:bou2 zing3 jan4", 3 },
[5094] = { "保證書", "m:bǎozhèngshū|mn:pó-chèng-su|c:bou2 zing3 syu1", 3 },
[5121] = { "修齊", "m:gézhìchéngzhèngxiūqí|mn:siu-chê/siu-chôe|c:sau1 cai4", 3 },
[5136] = { "倒倒", "m:diāndiāndǎodǎo|h:tó-tó|mn:tò-táu", 3 },
[5137] = { "倒去", "m:diānláidǎoqù|h:tó-hi|mn:tò-khì/tò-khù", 3 },
[5139] = { "倒吊", "m:dàodiào|mn:tò-tiàu|c:dou3 diu3", 3 },
[5153] = { "倚傍", "m:yǐbàng|mn:óa-pn̄g|c:ji2 bong6", 3 },
[5187] = { "偏門", "m:piānmén|mn:phian-mn̂g|c:pin1 mun4-2", 3 },
[5191] = { "做人情", "m:zuòrénqíng|mn:chò-jîn-chêng/chòe-jîn-chêng|c:zou6 jan4 cing4", 3 },
[5197] = { "做生日", "m:zuòshēngrì|mn:chò-seⁿ-ji̍t/chòe-siⁿ-ji̍t|c:zou6 saang1 jat6", 3 },
[5198] = { "做節", "m:zuòjié|mn:chò-cheh/chòe-choeh|c:zou6 zit3", 3 },
[5199] = { "做莊", "m:zuòzhuāng|mn:chò-chng/chòe-chng|c:zou6 zong1", 3 },
[5201] = { "做頭", "m:zuòtóu|h:cho-thèu|mn:chò-thâu/chòe-thâu", 3 },
[5230] = { "偵破", "m:zhēnpò|mn:cheng-phò/cheng-phòa|c:zing1 po4", 3 },
[5260] = { "傳信", "m:chuánxìn|mn:thoân-sìn|c:cyun4 seon3", 3 },
[5266] = { "傳情", "m:chuánqíng|h:chhòn-chhìn|mn:thoân-chêng", 3 },
[5272] = { "傳種", "m:chuánzhǒng|h:chhòn-chúng|mn:thn̂g-chéng/thoân-chéng", 3 },
[5302] = { "像是", "m:xiàngshì|mn:siâng-sī|c:zoeng6 si6", 3 },
[5313] = { "價款", "m:jiàkuǎn|mn:kè-khoán|c:gaa3 fun2", 3 },
[5326] = { "償債", "m:chángzhài|mn:sióng-chè|c:soeng4 zaai3", 3 },
[5332] = { "優厚", "m:yōuhòu|mn:iu-hō͘|c:jau1 hau5", 3 },
[5368] = { "先來", "m:xiānlái|h:siên-lòi|mn:seng-lâi", 3 },
[5384] = { "光照", "m:guāngzhào|h:kông-cheu|c:gwong1 ziu3", 3 },
[5387] = { "光顧", "m:guānggù|mn:kong-kò͘|c:gwong1 gu3", 3 },
[5404] = { "兜搭", "m:dōudā|mn:tau-tah|c:dau1 daap3", 3 },
[5437] = { "內裡", "m:nèilǐ|mn:lāi-lí|c:noi6 leoi5", 3 },
[5438] = { "內角", "m:nèijiǎo|mn:lāi-kak|c:noi6 gok3", 3 },
[5455] = { "兩家", "m:yīshǒutuōliǎngjiā|h:lióng-kâ|c:loeng5 gaa1", 3 },
[5463] = { "兩眼", "m:liǎngyǎn|h:lióng-ngién|mn:lióng-gán", 3 },
[5469] = { "八千", "m:wànrbāqiān|h:pat-chhiên|c:baat3 cin1", 3 },
[5473] = { "八寶", "m:bābǎo|mn:pat-pó|c:baat3 bou2", 3 },
[5474] = { "八德", "m:bādé|mn:pat-tek|c:baat3 dak1", 3 },
[5478] = { "八珍", "m:bāzhēn|mn:pat-tin|c:baat3 zan1", 3 },
[5484] = { "公保", "m:gōngbǎo|mn:kong-pó|c:gung1 bou2", 3 },
[5488] = { "公價", "m:gōngjià|mn:kong-kè|c:gung1 gaa3", 3 },
[5507] = { "公所", "m:gōngsuǒ|mn:kong-só͘|c:gung1 so2", 3 },
[5543] = { "共黨", "h:khiung-tóng|mn:kāng-táng/kiōng-tóng|c:gung6 dong2", 3 },
[5575] = { "再講", "h:chai-kóng|mn:chài-kóng|c:zoi3 gong2", 3 },
[5576] = { "再起", "m:zàiqǐ|h:chai-hí|mn:chài-khí", 3 },
[5626] = { "冷清清", "m:lěnglěngqīngqīng|mn:léng-chheng-chheng|c:laang5 cing1 cing1", 3 },
[5688] = { "出籠", "m:chūlóng|mn:chhut-lam|c:ceot1 lung4", 3 },
[5718] = { "分得", "m:fēndé|h:fûn-tet|mn:hun-tit", 3 },
[5735] = { "分訴", "m:fēnsù|h:fûn-su|mn:hun-sò͘", 3 },
[5739] = { "分銷", "m:fēnxiāo|mn:hun-siau|c:fan1 siu1", 3 },
[5756] = { "列位", "m:lièwèi|h:lie̍t-vi|mn:lia̍t-ūi", 3 },
[5767] = { "列隊", "m:lièduì|h:lie̍t-chhui|mn:lia̍t-tūi", 3 },
[5776] = { "初選", "m:chūxuǎn|mn:chho͘-soán|c:co1 syun2", 3 },
[5779] = { "判官", "m:pànguān|h:phan-kôn|mn:phòaⁿ-koaⁿ", 3 },
[5798] = { "到尾", "m:cóngtóudàowěi|h:to-mî|mn:kàu-bóe/kàu-bé", 3 },
[5802] = { "制式", "m:zhìshì|mn:chè-sek|c:zai3 sik1", 3 },
[5810] = { "刺心", "m:cìxīn|h:chhiuk-sîm|mn:chhiah-sim", 3 },
[5818] = { "刻字", "m:kèzì|h:khat-sṳ|mn:khek-jī", 3 },
[5822] = { "剃頭刀", "m:tìtóudāo|h:thi-thèu-tô|mn:thì-thâu-to", 3 },
[5834] = { "前嫌", "m:qiánxián|mn:chêng-hiâm|c:cin4 jim4", 3 },
[5847] = { "剖開", "m:pǒukāi|h:pho-khôi|mn:phòa-khui", 3 },
[5853] = { "剪報", "m:jiǎnbào|mn:chián-pò|c:zin2 bou3", 3 },
[5855] = { "剪票", "m:jiǎnpiào|mn:chián-phiò|c:zin2 piu3", 3 },
[5862] = { "副產品", "m:fùchǎnpǐn|mn:hù-sán-phín|c:fu3 caan2 ban2", 3 },
[5881] = { "劃定", "m:huàdìng|h:va̍k-thin|mn:ōe-tēng", 3 },
[5898] = { "力水", "m:zhònglìshuǐ|mn:la̍t-chúi|c:lik6 seoi2, lek6 seoi2", 3 },
[5918] = { "加派", "m:jiāpài|h:kâ-phai|mn:ka-phài", 3 },
[5923] = { "加給", "m:jiājǐ|h:kâ-pûn|mn:ka-kip", 3 },
[5946] = { "勉為其難", "m:miǎnwéiqínán|mn:bián-ûi-kî-lân|c:min5 wai6 kei4 naan4", 3 },
[5977] = { "勞方", "m:láofāng|mn:lô-hong|c:lou4 fong1", 3 },
[6014] = { "包銷", "m:bāoxiāo|mn:pau-siau|c:baau1 siu1", 3 },
[6016] = { "包飯", "m:bāofàn|mn:pau-pn̄g|c:baau1 faan6", 3 },
[6017] = { "包骨", "m:píbāogǔ|h:pâu-kut|c:baau1 gwat1", 3 },
[6049] = { "匹偶", "m:pǐǒu|mn:phit-ngó͘|c:pat1 ngau5", 3 },
[6063] = { "十倍", "m:shēngjiàshíbèi|h:sṳ̍p-phi|c:sap6 pui5", 3 },
[6081] = { "升等考試", "m:shēngděngkǎoshì|mn:seng-téng-khó-chhì|c:sing1 dang2 haau2 si5", 3 },
[6090] = { "半中腰", "m:bànzhōngyāo|mn:pòaⁿ-tiong-io|c:bun3 zung1 jiu1", 3 },
[6179] = { "卸下", "m:xièxià|h:khé-hâ|mn:sià-hā", 3 },
[6187] = { "原主", "m:yuánzhǔ|h:ngièn-chú|mn:goân-chú", 3 },
[6188] = { "原位", "h:ngièn-vi|mn:goân-ūi|c:jyun4 wai6-2", 3 },
[6199] = { "原狀", "m:yuánzhuàng|h:ngièn-chhong|mn:goân-chōng", 3 },
[6201] = { "原裝", "m:yuánzhuāng|mn:goân-chong|c:jyun4 zong1", 3 },
[6219] = { "及時雨", "m:jíshíyǔ|mn:ki̍p-sî-ú|c:kap6 si4 jyu5", 3 },
[6234] = { "反相", "m:fǎnxiàng|mn:hoán-siàng/hoán-siòng|c:faan2 soeng3", 3 },
[6246] = { "取用", "m:qǔyòng|h:chhí-yung|mn:chhú-iōng", 3 },
[6260] = { "受限", "m:shòuxiàn|mn:siū-hān|c:sau6 haan6", 3 },
[6264] = { "叛軍", "m:pànjūn|mn:poān-kun|c:bun6 gwan1", 3 },
[6286] = { "口面", "m:rěkǒumiàn|mn:kháu-bīn|c:hau2 min6", 3 },
[6306] = { "另行", "m:lìngxíng|mn:lēng-hêng|c:ling6 hang4", 3 },
[6333] = { "可畏", "m:rényánkěwèi|h:khó-vi|mn:khó-ùi", 3 },
[6339] = { "台前", "h:thòi-chhièn|mn:tâi-chêng/tâi-chiân|c:toi4 cin4", 3 },
[6353] = { "司法權", "m:sīfǎquán|mn:su-hoat-koân|c:si1 faat3 kyun4", 3 },
[6354] = { "司長", "m:sīzhǎng|mn:su-tiúⁿ|c:si1 zoeng2", 3 },
[6365] = { "合十", "m:héshí|mn:ha̍p-si̍p|c:hap6 sap6", 3 },
[6370] = { "合手", "m:héshǒu|mn:ha̍h-chhiú|c:gaap3 sau2, gap3 sau2", 3 },
[6371] = { "合時", "m:bùdàhéshí|h:ha̍p-sṳ̀|mn:ha̍h-sî/kah-sî", 3 },
[6393] = { "吊窗", "m:diàochuāng|mn:tiàu-thang|c:diu3 coeng1", 3 },
[6398] = { "同享", "m:yǒufútóngxiǎng|h:thùng-hióng|mn:tông-hiáng/tông-hióng", 3 },
[6401] = { "同位角", "m:tóngwèijiǎo|mn:tông-ūi-kak|c:tung4 wai6 gok3", 3 },
[6403] = { "同堂", "m:sāndàitóngtáng|mn:tông-tn̂g|c:tung4 tong4", 3 },
[6405] = { "同學會", "m:tóngxuéhuì|mn:tông-ha̍k-hōe|c:tung4 hok6 wui6-2", 3 },
[6406] = { "同工", "m:yìqǔtónggōng|h:thùng-kûng|c:tung4 gung1", 3 },
[6407] = { "同床異夢", "m:tóngchuángyìmèng|mn:tông-chhn̂g-ī-bōng|c:tung4 cong4 ji6 mung6", 3 },
[6423] = { "同道", "m:tóngdào|h:thùng-tho|mn:tông-tō", 3 },
[6425] = { "同門", "m:tóngmén|mn:tâng-mn̂g|c:tung4 mun4", 3 },
[6429] = { "名份", "h:miàng-fun|mn:bêng-hūn|c:ming4 fan6", 3 },
[6444] = { "名節", "m:bùjīnmíngjié|mn:bêng-chiat|c:ming4 zit3", 3 },
[6456] = { "向下", "h:hiong-hâ|mn:hiòng-hā|c:hoeng3 haa6", 3 },
[6458] = { "向北", "h:hiong-pet|mn:hiòng-pak/ǹg-pak|c:hoeng3 bak1", 3 },
[6459] = { "向南", "h:hiong-nàm|mn:ǹg-lâm|c:hoeng3 naam4", 3 },
[6460] = { "向善", "m:xiàngshàn|h:hiong-san|mn:hiòng-siān", 3 },
[6461] = { "向外", "m:xiàngwài|h:hiong-ngoi|mn:hiòng-gōa", 3 },
[6468] = { "吞食", "m:tūnshí|h:thûn-sṳ̍t|mn:thun-chia̍h", 3 },
[6470] = { "吟唱", "m:yínchàng|h:ngìm-chhong|mn:gîm-chhiùⁿ", 3 },
[6495] = { "吸音", "m:hūxīyīn|mn:khip-im|c:kap1 jam1", 3 },
[6519] = { "呼之欲出", "m:hūzhīyùchū|mn:ho͘--chi-io̍k-chhut|c:fu1 zi1 juk6 ceot1", 3 },
[6529] = { "命途", "m:mìngtú|mn:miā-tô͘|c:ming6 tou4", 3 },
[6533] = { "和善", "m:héshàn|mn:hô-siān|c:wo4 sin6", 3 },
[6538] = { "和藹可親", "m:héǎikěqīn|mn:hô-ái-khó-chhin|c:wo4 oi2 ho2 can1", 3 },
[6539] = { "和議", "m:nánběihéyì|mn:hô-gī|c:wo6 ji5", 3 },
[6548] = { "咬死", "m:yīkǒuyǎosǐ|h:ngâu-sí|c:ngaau5 sei2", 3 },
[6555] = { "哀榮", "m:āiróng|h:ôi-yùng|mn:ai-êng", 3 },
[6560] = { "品管", "m:pǐnguǎn|mn:phín-koán|c:ban2 gun2", 3 },
[6566] = { "哈佛大學", "m:hāfódàxué|mn:Ha-hu̍t-tāi-ha̍k|c:haa1 fat6 daai6 hok6", 3 },
[6587] = { "唱衰", "h:chhong-sôi|mn:chhiàng-soe|c:coeng3 seoi1", 3 },
[6604] = { "商譽", "m:shāngyù|mn:siong-ī|c:soeng1 jyu6", 3 },
[6608] = { "問卷調查", "m:wènjuàndiàochá|mn:Mn̄g-koàn-tiāu-cha|c:man6 gyun2 diu6 caa4", 3 },
[6617] = { "啼笑皆非", "m:tíxiàojiēfēi|mn:thî-chhiò-kai-hui|c:tai4 siu3 gaai1 fei1", 3 },
[6618] = { "喃喃自語", "m:nánnánzìyǔ|mn:lâm-lâm-chū-gí/lâm-lâm-chū-gú|c:naam4 naam4 zi6 jyu5", 3 },
[6622] = { "喇叭花", "m:lǎbahuā|mn:lah-pah-hoe|c:laa3 baa1 faa1", 3 },
[6627] = { "喜樂", "h:hí-lo̍k|mn:hí-lo̍k|c:hei2 lok6", 3 },
[6630] = { "喜筵", "m:xǐyán|h:hí-yen|mn:hí-iân", 3 },
[6632] = { "喜酒", "m:chīxǐjiǔ|mn:hí-chiú|c:hei2 zau2", 3 },
[6646] = { "單丁", "m:dāndīng|mn:tan-teng|c:daan1 ding1", 3 },
[6652] = { "單月", "m:dānyuè|mn:tan-goe̍h/tan-ge̍h|c:daan1 jyut6", 3 },
[6653] = { "單槍匹馬", "m:dānqiāngpīmǎ|mn:tan-chhiu-phit-bé|c:daan1 coeng1 pat1 maa5", 3 },
[6654] = { "單號", "m:dānhào|mn:toaⁿ-hō|c:daan1 hou6", 3 },
[6661] = { "嘉禾", "m:jiāhé|mn:Ka-hô|c:gaa1 wo4", 3 },
[6664] = { "嘉許", "m:jiāxǔ|mn:ka-hí|c:gaa1 heoi2", 3 },
[6670] = { "嘶聲", "m:sīshēng|h:sê-sâng|mn:sau-siaⁿ", 3 },
[6673] = { "噴噴", "m:pēnpēn|h:phun-phun|mn:phùn-phùn", 3 },
[6674] = { "噴射機", "m:pēnshèjī|mn:phùn-siā-ki|c:pan3 se6 gei1", 3 },
[6689] = { "嚴守", "m:yánshǒu|h:ngiàm-sú|mn:giâm-siú", 3 },
[6694] = { "嚴詞", "m:yáncí|mn:giâm-sû|c:jim4 ci4", 3 },
[6709] = { "四腳蛇", "m:sìjiǎoshé|mn:sì-kha-chôa|c:sei3 goek3 se4", 3 },
[6710] = { "四行", "m:sìxìng|h:si-hòng|c:sei3 hong4", 3 },
[6712] = { "四通八達", "m:sìtōngbādá|mn:sù-thong-pat-ta̍t|c:sei3 tung1 baat3 daat6", 3 },
[6718] = { "回心轉意", "m:huíxīnzhuǎnyì|mn:hôe-sim-choán-ì|c:wui4 sam1 zyun3 ji3", 3 },
[6735] = { "因何", "m:yīnhé|mn:in-hô|c:jan1 ho4", 3 },
[6738] = { "因材施教", "m:yīncáishījiào|mn:in-châi-si-kàu|c:jan1 coi4 si1 gaau3", 3 },
[6749] = { "困局", "m:kùnjú|mn:khùn-kio̍k|c:kwan3 guk6", 3 },
[6775] = { "國權", "m:guóquán|h:koet-khièn|mn:kok-koân", 3 },
[6777] = { "國泰", "m:mínānguótài|h:koet-thai|c:gwok3 taai3", 3 },
[6786] = { "國聯", "m:guólián|mn:Kok-liân|c:gwok3 lyun4", 3 },
[6788] = { "國術", "m:guóshù|mn:kok-su̍t|c:gwok3 seot6", 3 },
[6792] = { "國防部", "m:guófángbù|mn:Kok-hông-pō͘|c:gwok3 fong4 bou6", 3 },
[6813] = { "圓頭", "m:yuántóu|h:yèn-thèu|mn:îⁿ-thâu", 3 },
[6835] = { "土地重劃", "m:tǔdìchónghuà|mn:thó͘-tē-tiōng-oe̍h/thó͘-tōe-tiōng-oe̍h|c:tou2 dei6 cung4 waak6", 3 },
[6836] = { "土地銀行", "m:tǔdìyínháng|mn:thó͘-tē-gîn-hâng/thó͘-tōe-gûn-hâng|c:tou2 dei6 ngan4 hong4", 3 },
[6838] = { "土堆", "m:tǔduī|h:thú-tôi|mn:thô͘-tui", 3 },
[6843] = { "土法", "m:tǔfǎ|mn:thó͘-hoat|c:tou2 faat3", 3 },
[6847] = { "土葬", "m:tǔzàng|mn:thô͘-chòng|c:tou2 zong3", 3 },
[6850] = { "土音", "m:tǔyīn|mn:thó͘-im|c:tou2 jam1", 3 },
[6851] = { "土風舞", "m:tǔfēngwǔ|mn:thó͘-hong-bú|c:tou2 fung1 mou5", 3 },
[6857] = { "在所不惜", "m:zàisuǒbùxí|mn:chāi-só͘-put-sek|c:zoi6 so2 bat1 sik1", 3 },
[6860] = { "在朝", "m:zàicháo|mn:chāi-tiâu|c:zoi6 ciu4", 3 },
[6872] = { "地土", "h:thi-thú|mn:tē-thó͘/tōe-thó͘|c:dei6 tou2", 3 },
[6881] = { "地界", "m:dìjiè|h:thi-kie|mn:tē-kài/tōe-kài", 3 },
[6883] = { "地藏王", "m:dìzàngwáng|mn:tē-chông-ông/tōe-chông-ông|c:dei6 zong6 wong4", 3 },
[6889] = { "地頭蛇", "m:dìtóushé|mn:tē-thâu-chôa/tōe-thâu-chôa|c:dei6 tau4 se4", 3 },
[6890] = { "圳溝", "m:zùngōu|h:chun-kiêu|mn:chùn-kau", 3 },
[6892] = { "坍塌", "m:tāntā|mn:tam-thap|c:taan1 taap3", 3 },
[6910] = { "垃圾堆", "m:lèsèduī|h:lá-sap-tôi/lep-sep-tôi|c:laap6 saap3 deoi1", 3 },
[6924] = { "執導", "m:zhídǎo|mn:chip-tō|c:zap1 dou6", 3 },
[6927] = { "執業", "m:zhíyè|mn:chip-gia̍p|c:zap1 jip6", 3 },
[6948] = { "堅忍", "m:jiānrěn|h:kiên-ngiûn|c:gin1 jan5", 3 },
[6951] = { "堅稱", "m:jiānchēng|mn:kian-chheng|c:gin1 cing1", 3 },
[6954] = { "堆積如山", "m:duījīrúshān|mn:tui-chek-jî-soaⁿ/tui-chek-jû-soaⁿ|c:deoi1 zik1 jyu4 saan1", 3 },
[6961] = { "報信", "m:bàoxìn|h:po-sin|c:bou3 seon3", 3 },
[6968] = { "報數", "m:bàoshù|mn:pò-siàu|c:bou3 sou3", 3 },
[6970] = { "報業", "m:bàoyè|mn:pò-gia̍p|c:bou3 jip6", 3 },
[6971] = { "報界", "m:bàojiè|mn:pò-kài|c:bou3 gaai3", 3 },
[6973] = { "報稅", "m:bàoshuì|mn:pò-sòe/pò-sè|c:bou3 seoi3", 3 },
[6980] = { "報館", "m:bàoguǎn|mn:pò-koán|c:bou3 gun2", 3 },
[6992] = { "塞滿", "m:sāimǎn|h:set-mân|mn:that-móa", 3 },
[7016] = { "增高", "m:zēnggāo|mn:cheng-ko|c:zang1 gou1", 3 },
[7027] = { "壓碎", "m:yāsuì|h:ap-sui|c:aat3 seoi3", 3 },
[7034] = { "壞心", "m:huàixīn|h:fái-sîm|c:waai6 sam1", 3 },
[7036] = { "壞話", "m:huàihuà|h:fái-fa|c:waai6 waa6-2", 3 },
[7058] = { "外僑", "m:wàiqiáo|h:ngoi-khèu|mn:gōa-kiâu", 3 },
[7066] = { "外姓", "m:wàixìng|h:ngoi-siang|mn:gōa-sèⁿ", 3 },
[7070] = { "外洋", "m:wàiyáng|h:ngoi-yòng|mn:gōa-iûⁿ", 3 },
[7077] = { "外相", "m:wàixiàng|mn:gōa-siòng/gōa-siùⁿ|c:ngoi6 soeng3", 3 },
[7107] = { "夜來香", "m:yèláixiāng|mn:iā-lâi-hiong|c:je6 loi4 hoeng1", 3 },
[7133] = { "大勢所趨", "m:dàshìsuǒqū|mn:tōa-sì-só͘-chhu/tōa-sè-só͘-chhu|c:daai6 sai3 so2 ceoi1", 3 },
[7140] = { "大命", "m:dàmìng|mn:tōa-miā|c:daai6 meng6", 3 },
[7144] = { "大堂", "m:dàtáng|h:thai-thòng|c:daai6 tong4", 3 },
[7145] = { "大壽", "m:dàshòu|mn:tōa-siū/tāi-siū|c:daai6 sau6", 3 },
[7148] = { "大大方方", "m:dàdafāngfāng|mn:tāi-tāi-hong-hong|c:daai6 daai6 fong1 fong1", 3 },
[7150] = { "大失所望", "m:dàshīsuǒwàng|mn:tāi-sit-só͘-bōng|c:daai6 sat1 so2 mong6", 3 },
[7154] = { "大安", "m:dàān|mn:Tōa-an|c:daai6 on1", 3 },
[7156] = { "大家樂", "m:dàjiālè|mn:tāi-ke-lo̍k|c:daai6 gaa1 lok6", 3 },
[7157] = { "大寒", "m:dàhán|mn:tāi-hân/tōa-kôaⁿ|c:daai6 hon4", 3 },
[7161] = { "大專院校", "m:dàzhuānyuànxiào|mn:tāi-choan-īⁿ-hāu|c:daai6 zyun1 jyun6-2 haau6", 3 },
[7162] = { "大少爺", "m:dàshàoyé|mn:tōa-siàu-iâ|c:daai6 siu3 je4", 3 },
[7169] = { "大惑不解", "m:dàhuòbùjiě|mn:tāi-he̍k-put-kái|c:daai6 waak6 bat1 gaai2", 3 },
[7172] = { "大戲", "m:dàxì|mn:tōa-hì|c:daai6 hei3", 3 },
[7173] = { "大房", "m:dàfáng|mn:tōa-pâng|c:daai6 fong4-2", 3 },
[7176] = { "大暑", "m:dàshǔ|mn:tāi-sú|c:daai6 syu2", 3 },
[7177] = { "大月", "m:dàyuè|mn:tōa-goe̍h/tōa-ge̍h|c:daai6 jyut6", 3 },
[7178] = { "大有人在", "m:dàyǒurénzài|mn:tāi-iú-jîn-chāi|c:daai6 jau5 jan4 zoi6", 3 },
[7183] = { "大步", "h:thai-phu|mn:tōa-pō͘|c:daai6 bou6", 3 },
[7184] = { "大殿", "m:dàdiàn|h:thai-thien|mn:tōa-tiān", 3 },
[7190] = { "大牌", "m:dàpái|mn:tōa-pâi|c:daai6 paai4-2", 3 },
[7193] = { "大發", "m:dàfā|h:thai-fat|mn:tōa-hoat", 3 },
[7194] = { "大發雷霆", "m:dàfāléitíng|mn:tāi-hoat-lûi-têng|c:daai6 faat3 leoi4 ting4", 3 },
[7197] = { "大索", "m:dàsuǒ|h:thai-sok|mn:tōa-soh/tū-soh", 3 },
[7198] = { "大細", "h:thai-se|mn:tōa-sè/tōa-sòe|c:daai6 sai3", 3 },
[7199] = { "大罪", "m:mítiāndàzuì|h:thai-chhui|c:daai6 zeoi6", 3 },
[7202] = { "大腳", "m:dàshǒudàjiǎo|mn:tōa-kha/tōa-kioh|c:daai6 goek3", 3 },
[7206] = { "大興", "m:dàxīng|mn:tōa-heng|c:daai6 hing1", 3 },
[7207] = { "大興土木", "m:dàxīngtǔmù|mn:tāi-heng-thó͘-bo̍k|c:daai6 hing1 tou2 muk6", 3 },
[7208] = { "大船", "m:dàchuán|h:thai-sòn|c:daai6 syun4", 3 },
[7209] = { "大菜", "m:dàcài|mn:tōa-chhài|c:daai6 coi3", 3 },
[7219] = { "大通", "m:dàtōng|mn:tōa-thong|c:daai6 tung1", 3 },
[7225] = { "大錢", "m:dàqián|h:thai-chhièn|mn:tōa-chîⁿ", 3 },
[7230] = { "大雅", "m:dàyǎ|mn:Tāi-ngá|c:daai6 ngaa5", 3 },
[7235] = { "大頭菜", "m:dàtóucài|mn:tōa-thâu-chhài|c:daai6 tau4 coi3", 3 },
[7237] = { "大餅", "m:dàbǐng|mn:tōa-piáⁿ|c:daai6 beng2", 3 },
[7239] = { "大魚", "m:fàngchángxiàndiàodàyú|h:thai-ǹg|c:daai6 jyu4-2", 3 },
[7243] = { "天下為公", "m:tiānxiàwéigōng|mn:thian-hā-ûi-kong|c:tin1 haa6 wai4 gung1", 3 },
[7246] = { "天九", "m:tiānjiǔ|mn:thian-kiú|c:tin1 gau2", 3 },
[7247] = { "天份", "h:thiên-fun|mn:thian-hūn|c:tin1 fan6", 3 },
[7248] = { "天作之合", "m:tiānzuòzhīhé|mn:thian-chok-chi-ha̍p|c:tin1 zok3 zi1 hap6", 3 },
[7252] = { "天兵", "m:tiānbīng|h:thiên-pîn|mn:phin-phiaⁿ/thian-phiaⁿ", 3 },
[7255] = { "天地良心", "m:tiāndìliángxīn|mn:thian-tē-liâng-sim/thian-tōe-liông-sim|c:tin1 dei6 loeng4 sam1", 3 },
[7262] = { "天府", "m:tiānfǔ|h:thiên-fú|mn:thian-hú", 3 },
[7274] = { "天池", "m:tiānchí|mn:Thian-tî|c:tin1 ci4", 3 },
[7283] = { "天牢", "m:tiānláo|mn:thian-lô|c:tin1 lou4", 3 },
[7287] = { "天生麗質", "m:tiānshēnglìzhí|mn:thian-seng-lē-chit|c:tin1 sang1 lai6 zat1", 3 },
[7289] = { "天篷", "h:thiên-phùng|mn:thian-pông|c:tin1 pung4", 3 },
[7299] = { "天路", "m:tiānlù|h:thiên-lu|mn:thiⁿ-lō͘", 3 },
[7301] = { "天門", "m:nántiānmén|h:thiên-mùn|c:tin1 mun4", 3 },
[7303] = { "天開", "m:yìxiǎngtiānkāi|h:thiên-khôi|mn:thiⁿ-khui", 3 },
[7306] = { "天鵝湖", "m:tiānéhú|mn:Thian-gô-ô͘|c:tin1 ngo4 wu4", 3 },
[7308] = { "太保", "m:shísāntàibǎo|mn:thài-pó|c:taai3 bou2", 3 },
[7309] = { "太公", "m:tàigōng|mn:thài-kong|c:taai3 gung1", 3 },
[7311] = { "太師椅", "m:tàishīyǐ|mn:thài-su-í|c:taai3 si1 ji2", 3 },
[7314] = { "太座", "m:tàizuò|mn:thài-chō|c:taai3 zo6", 3 },
[7318] = { "太祖", "m:yuántàizǔ|mn:thài-chó͘|c:taai3 zou2", 3 },
[7322] = { "太魯閣", "m:tàilǔgé|mn:Thài-ló͘-koh|c:taai3 lou5 gok3", 3 },
[7328] = { "失口", "m:shīkǒu|mn:sit-kháu|c:sat1 hau2", 3 },
[7330] = { "失寵", "m:shīchǒng|mn:sit-thióng|c:sat1 cung2", 3 },
[7332] = { "失心", "m:shīxīn|h:sṳt-sîm|mn:sit-sim", 3 },
[7333] = { "失志", "m:shīzhāngshīzhì|h:sṳt-chṳ|mn:sit-chì", 3 },
[7342] = { "失算", "m:shīsuàn|mn:sit-sǹg|c:sat1 syun3", 3 },
[7344] = { "失聲", "m:shīshēng|mn:sit-siaⁿ|c:sat1 seng1, sat1 sing1", 3 },
[7345] = { "失職", "m:shīzhí|h:sṳt-chṳt|c:sat1 zik1", 3 },
[7352] = { "失錯", "m:shīcuò|h:sṳt-chho|mn:sit-chhò", 3 },
[7353] = { "失陪", "m:shīpéi|mn:sit-pôe|c:sat1 pui4", 3 },
[7354] = { "失音", "m:shīyīn|mn:sit-im|c:sat1 jam1", 3 },
[7355] = { "夾板", "m:sānjiábǎn|mn:kiap-pán|c:gaap3 baan2", 3 },
[7357] = { "奄奄一息", "m:yānyānyīxí|mn:am-am-it-sek|c:jim1 jim1 jat1 sik1", 3 },
[7359] = { "奇巧", "m:qíqiǎo|h:khì-kháu|mn:kî-khá", 3 },
[7362] = { "奇景", "m:qíjǐng|mn:kî-kéng|c:kei4 ging2", 3 },
[7366] = { "奉公守法", "m:fènggōngshǒufǎ|mn:hōng-kong-siú-hoat|c:fung6 gung1 sau2 faat3", 3 },
[7369] = { "奉陪", "m:fèngpéi|mn:hōng-pôe|c:fung6 pui4", 3 },
[7370] = { "奉養", "m:fèngyàng|h:fung-yông|mn:hōng-iáng/hōng-ióng/hōng-iōng/hōng-iáng", 3 },
[7373] = { "奔命", "m:bēnmìng|mn:phun-bēng|c:ban1 ming6", 3 },
[7374] = { "奔喪", "m:púfúbēnsāng|mn:phun-song|c:ban1 song1", 3 },
[7380] = { "套房", "m:tàofáng|mn:thò-pâng|c:tou3 fong4-2", 3 },
[7382] = { "奠儀", "m:diànyí|h:thien-ngî|mn:tiān-gî", 3 },
[7391] = { "奪利", "m:qiúmíngduólì|h:tho̍t-li|mn:toa̍t-lī", 3 },
[7394] = { "奮起", "m:fènqǐ|h:fun-hí|mn:hùn-khí", 3 },
[7397] = { "女主人", "m:nǚzhǔrén|mn:lí-chú-lâng|c:neoi5 zyu2 jan4", 3 },
[7398] = { "女主角", "m:nǚzhǔjiǎo|mn:lí-chú-kak|c:neoi5 zyu2 gok3", 3 },
[7405] = { "女婢", "m:nǚbì|h:ńg-pî|mn:lí-pī", 3 },
[7410] = { "女權運動", "m:nǚquányùndòng|mn:lí-koân-ūn-tōng|c:neoi5 kyun4 wan6 dung6", 3 },
[7414] = { "女童軍", "m:nǚtóngjūn|mn:lí-tông-kun|c:neoi5 tung4 gwan1", 3 },
[7416] = { "女警", "m:nǚjǐng|mn:lí-kéng|c:neoi5 ging2", 3 },
[7426] = { "奸商", "m:jiānshāng|mn:kan-siong|c:gaan1 soeng1", 3 },
[7429] = { "好勝", "m:hàoshèng|mn:hòⁿ-sèng/hò͘ⁿ-sèng|c:hou3 sing3", 3 },
[7430] = { "好問", "m:hàowèn|h:hó-mun|c:hou3 man6", 3 },
[7438] = { "好得", "h:hó-tet|mn:hó-tit|c:hou2 dak1", 3 },
[7439] = { "好惡", "m:hàowù|mn:hò͘ⁿ-ok/hò͘ⁿ-ò͘ⁿ|c:hou3 wu3, hou2 ok3", 3 },
[7441] = { "好日", "m:hǎorì|mn:hó-ji̍t|c:hou2 jat6-2", 3 },
[7442] = { "好景", "m:hǎojǐng|h:hó-kín|mn:hó-kéng", 3 },
[7444] = { "好樣", "m:hǎomóhǎoyàng|mn:hó-iūⁿ|c:hou2 joeng6-2", 3 },
[7445] = { "好死", "m:bùdéhǎosǐ|h:hó-sí|c:hou2 sei2", 3 },
[7446] = { "好氣", "m:yòuhǎoxiàoyòuhǎoqì|mn:hó-khùi|c:hou2 hei3", 3 },
[7448] = { "好藥", "m:shuōzuǐlángzhōngwúhǎoyào|h:hó-yo̍k|mn:hó-io̍h", 3 },
[7453] = { "如常", "m:rúcháng|mn:jî-siông/jû-siông|c:jyu4 soeng4", 3 },
[7454] = { "如廁", "m:rúcè|mn:jî-chhek/jû-chhek|c:jyu4 ci3", 3 },
[7455] = { "如意算盤", "m:rúyìsuànpán|mn:jî-ì-sǹg-pôaⁿ/jû-ì-sǹg-pôaⁿ|c:jyu4 ji3 syun3 pun4", 3 },
[7457] = { "如釋重負", "m:rúshìzhòngfù|mn:jî-sek-tiōng-hū/jû-sek-tiōng-hū|c:jyu4 sik1 cung5 fu6", 3 },
[7458] = { "如願以償", "m:rúyuànyǐcháng|mn:jî-goān-í-siông/jû-goān-í-siông|c:jyu4 jyun6 ji5 soeng4", 3 },
[7471] = { "始料未及", "m:shǐliàowèijí|mn:sí-liāu-bī-ki̍p|c:ci2 liu6 mei6 kap6", 3 },
[7475] = { "姑婆", "m:gūpó|mn:ko͘-pô|c:gu1 po4", 3 },
[7477] = { "姑表", "m:gūbiǎo|mn:ko͘-piáu|c:gu1 biu2", 3 },
[7486] = { "姦夫", "m:jiānfū|h:kiên-fû|mn:kan-hu", 3 },
[7489] = { "姨婆", "m:yípó|mn:î-pô|c:ji4 po4", 3 },
[7502] = { "娘子軍", "m:niángzǐjūn|mn:niû-chú-kun|c:noeng4 zi2 gwan1", 3 },
[7505] = { "婉拒", "m:wǎnjù|mn:oán-kī|c:jyun2 keoi5", 3 },
[7509] = { "婚嫁", "m:hūnjià|mn:hun-kè|c:fan1 gaa3", 3 },
[7511] = { "婚配", "m:hūnpèi|mn:hun-phòe/hun-phè|c:fan1 pui3", 3 },
[7513] = { "婦道", "m:bùshǒufùdào|h:fu-tho|mn:hū-tō", 3 },
[7526] = { "嬌滴滴", "m:jiāojiāodīdī|mn:kiau-tih-tih|c:giu1 dik1 dik1", 3 },
[7527] = { "孌童", "m:luántóng|h:làn-thùng|c:lyun5 tung4", 3 },
[7529] = { "子午線", "m:zǐwǔxiàn|mn:chú-ngó͘-sòaⁿ|c:zi2 ng5 sin3", 3 },
[7530] = { "子夜", "m:zǐyè|h:chṳ́-ya|c:zi2 je6", 3 },
[7532] = { "子弟兵", "m:zǐdìbīng|mn:chú-tē-peng|c:zi2 dai6 bing1", 3 },
[7538] = { "孔明燈", "m:kǒngmíngdēng|mn:khóng-bêng-teng|c:hung2 ming4 dang1", 3 },
[7552] = { "字音", "m:zìyīn|mn:jī-im|c:zi6 jam1", 3 },
[7553] = { "存戶", "m:cúnhù|mn:chûn-hō͘|c:cyun4 wu6", 3 },
[7554] = { "存檔", "m:cúndǎng|mn:chûn-tòng|c:cyun4 dong2", 3 },
[7557] = { "存留", "m:cúnliú|h:chhùn-liù|mn:chûn-liû", 3 },
[7558] = { "存疑", "m:cúnyí|mn:chûn-gî|c:cyun4 ji4", 3 },
[7560] = { "存量", "m:cúnliàng|mn:chûn-liāng/chûn-liōng|c:cyun4 leong6", 3 },
[7561] = { "存錢", "m:cúnqián|mn:chhûn-chîⁿ|c:cyun4 cin4-2", 3 },
[7562] = { "孜孜", "m:xǐzīzī|mn:chu-chu|c:zi1 zi1", 3 },
[7563] = { "孝堂", "m:xiàotáng|mn:hàu-tn̂g|c:haau3 tong4", 3 },
[7572] = { "孤老", "m:gūlǎo|h:kû-ló|mn:ko͘-láu", 3 },
[7576] = { "孫仔", "h:sûn-é|mn:sun-á/sun--á|c:syun1 zai2", 3 },
[7578] = { "孱弱", "m:chánruò|h:ngiôn-ngio̍k|c:saan4 joek6", 3 },
[7588] = { "學壞", "m:xuéhuài|h:ho̍k-fái|c:hok6 waai6", 3 },
[7590] = { "學好", "m:xuéhǎo|h:ho̍k-hó|c:hok6 hou2", 3 },
[7597] = { "學理", "m:xuélǐ|h:ho̍k-lî|mn:ha̍k-lí", 3 },
[7601] = { "學級", "m:xuéjí|mn:ha̍k-kip|c:hok6 kap1", 3 },
[7608] = { "守信", "m:shǒuxìn|mn:siú-sìn|c:sau2 seon3", 3 },
[7609] = { "守則", "m:shǒuzé|mn:siú-chek|c:sau2 zak1", 3 },
[7610] = { "守喪", "m:shǒusāng|h:sú-sông|c:sau2 song1", 3 },
[7612] = { "守寡", "m:shǒuguǎ|h:sú-kóa|mn:chiú-kóa/siú-kóaⁿ/chiú-kóaⁿ", 3 },
[7616] = { "守節", "m:shǒujié|h:sú-chiet|mn:chiú-chiat", 3 },
[7627] = { "安家", "m:ānjiā|mn:an-ka|c:on1 gaa1", 3 },
[7628] = { "安平", "h:ôn-phìn|mn:an-pêng|c:on1 ping4", 3 },
[7630] = { "安插", "m:ānchā|mn:an-chhah|c:on1 caap3", 3 },
[7638] = { "安睡", "m:ānshuì|h:ôn-soi|mn:an-sūi", 3 },
[7639] = { "安設", "m:ānshè|h:ôn-sat|c:on1 cit3", 3 },
[7659] = { "官場", "m:guāncháng|mn:koaⁿ-tiûⁿ|c:gun1 coeng4", 3 },
[7661] = { "官廳", "m:guāntīng|h:kôn-thâng|mn:koaⁿ-thiaⁿ", 3 },
[7662] = { "官校", "m:guānxiào|mn:koaⁿ-hāu|c:gun1 haau6", 3 },
[7663] = { "官氣", "m:guānqì|mn:koaⁿ-khùi|c:gun1 hei3", 3 },
[7664] = { "官能", "m:guānnéng|mn:koaⁿ-lêng|c:gun1 nang4", 3 },
[7675] = { "定當", "m:dìngdāng|mn:tēng-tòng|c:ding6 dong3", 3 },
[7676] = { "定約", "m:dìngyuē|h:thin-li̍p|mn:tēng-iok", 3 },
[7680] = { "定銀", "m:dìngyín|mn:tiāⁿ-gîn/tiāⁿ-gûn|c:ding6 ngan4-2", 3 },
[7681] = { "定錢", "m:dìngqián|h:thin-chhièn|mn:tiāⁿ-chîⁿ", 3 },
[7697] = { "宣洩", "m:xuānxiè|mn:soan-sia̍p|c:syun1 sit3", 3 },
[7698] = { "宣示", "m:xuānshì|mn:soan-sī|c:syun1 si6", 3 },
[7706] = { "宮廟", "m:gōngmiào|h:kiûng-meu|mn:keng-biō", 3 },
[7708] = { "宰制", "m:zǎizhì|mn:cháiⁿ-chè|c:zoi2 zai3", 3 },
[7723] = { "家境", "m:jiājìng|mn:ka-kéng|c:gaa1 ging2", 3 },
[7725] = { "家家戶戶", "m:jiājiāhùhù|mn:ke-ke-hō͘-hō͘|c:gaa1 gaa1 wu6 wu6", 3 },
[7726] = { "家居", "m:jiājū|mn:ka-ki/ka-ku|c:gaa1 geoi1", 3 },
[7728] = { "家常便飯", "m:jiāchángbiànfàn|mn:ka-siông-piān-pn̄g|c:gaa1 soeng4 bin6 faan6", 3 },
[7731] = { "家母", "m:jiāmǔ|mn:ka-bó/ka-bú|c:gaa1 mou5", 3 },
[7732] = { "家父", "m:jiāfù|mn:ka-hū|c:gaa1 fu4", 3 },
[7753] = { "密實", "m:mìshí|mn:ba̍t-cha̍t|c:mat6 sat6", 3 },
[7509] = { "婚嫁", "m:hūnjià|mn:hun-kè|c:fan1 gaa3", 3 },
[7511] = { "婚配", "m:hūnpèi|mn:hun-phòe/hun-phè|c:fan1 pui3", 3 },
[7513] = { "婦道", "m:bùshǒufùdào|h:fu-tho|mn:hū-tō", 3 },
[7526] = { "嬌滴滴", "m:jiāojiāodīdī|mn:kiau-tih-tih|c:giu1 dik1 dik1", 3 },
[7527] = { "孌童", "m:luántóng|h:làn-thùng|c:lyun5 tung4", 3 },
[7529] = { "子午線", "m:zǐwǔxiàn|mn:chú-ngó͘-sòaⁿ|c:zi2 ng5 sin3", 3 },
[7530] = { "子夜", "m:zǐyè|h:chṳ́-ya|c:zi2 je6", 3 },
[7532] = { "子弟兵", "m:zǐdìbīng|mn:chú-tē-peng|c:zi2 dai6 bing1", 3 },
[7538] = { "孔明燈", "m:kǒngmíngdēng|mn:khóng-bêng-teng|c:hung2 ming4 dang1", 3 },
[7552] = { "字音", "m:zìyīn|mn:jī-im|c:zi6 jam1", 3 },
[7553] = { "存戶", "m:cúnhù|mn:chûn-hō͘|c:cyun4 wu6", 3 },
[7554] = { "存檔", "m:cúndǎng|mn:chûn-tòng|c:cyun4 dong2", 3 },
[7557] = { "存留", "m:cúnliú|h:chhùn-liù|mn:chûn-liû", 3 },
[7558] = { "存疑", "m:cúnyí|mn:chûn-gî|c:cyun4 ji4", 3 },
[7560] = { "存量", "m:cúnliàng|mn:chûn-liāng/chûn-liōng|c:cyun4 leong6", 3 },
[7561] = { "存錢", "m:cúnqián|mn:chhûn-chîⁿ|c:cyun4 cin4-2", 3 },
[7562] = { "孜孜", "m:xǐzīzī|mn:chu-chu|c:zi1 zi1", 3 },
[7563] = { "孝堂", "m:xiàotáng|mn:hàu-tn̂g|c:haau3 tong4", 3 },
[7572] = { "孤老", "m:gūlǎo|h:kû-ló|mn:ko͘-láu", 3 },
[7576] = { "孫仔", "h:sûn-é|mn:sun-á/sun--á|c:syun1 zai2", 3 },
[7578] = { "孱弱", "m:chánruò|h:ngiôn-ngio̍k|c:saan4 joek6", 3 },
[7588] = { "學壞", "m:xuéhuài|h:ho̍k-fái|c:hok6 waai6", 3 },
[7590] = { "學好", "m:xuéhǎo|h:ho̍k-hó|c:hok6 hou2", 3 },
[7597] = { "學理", "m:xuélǐ|h:ho̍k-lî|mn:ha̍k-lí", 3 },
[7601] = { "學級", "m:xuéjí|mn:ha̍k-kip|c:hok6 kap1", 3 },
[7608] = { "守信", "m:shǒuxìn|mn:siú-sìn|c:sau2 seon3", 3 },
[7609] = { "守則", "m:shǒuzé|mn:siú-chek|c:sau2 zak1", 3 },
[7610] = { "守喪", "m:shǒusāng|h:sú-sông|c:sau2 song1", 3 },
[7612] = { "守寡", "m:shǒuguǎ|h:sú-kóa|mn:chiú-kóa/siú-kóaⁿ/chiú-kóaⁿ", 3 },
[7616] = { "守節", "m:shǒujié|h:sú-chiet|mn:chiú-chiat", 3 },
[7627] = { "安家", "m:ānjiā|mn:an-ka|c:on1 gaa1", 3 },
[7628] = { "安平", "h:ôn-phìn|mn:an-pêng|c:on1 ping4", 3 },
[7630] = { "安插", "m:ānchā|mn:an-chhah|c:on1 caap3", 3 },
[7638] = { "安睡", "m:ānshuì|h:ôn-soi|mn:an-sūi", 3 },
[7639] = { "安設", "m:ānshè|h:ôn-sat|c:on1 cit3", 3 },
[7659] = { "官場", "m:guāncháng|mn:koaⁿ-tiûⁿ|c:gun1 coeng4", 3 },
[7661] = { "官廳", "m:guāntīng|h:kôn-thâng|mn:koaⁿ-thiaⁿ", 3 },
[7662] = { "官校", "m:guānxiào|mn:koaⁿ-hāu|c:gun1 haau6", 3 },
[7663] = { "官氣", "m:guānqì|mn:koaⁿ-khùi|c:gun1 hei3", 3 },
[7664] = { "官能", "m:guānnéng|mn:koaⁿ-lêng|c:gun1 nang4", 3 },
[7675] = { "定當", "m:dìngdāng|mn:tēng-tòng|c:ding6 dong3", 3 },
[7676] = { "定約", "m:dìngyuē|h:thin-li̍p|mn:tēng-iok", 3 },
[7680] = { "定銀", "m:dìngyín|mn:tiāⁿ-gîn/tiāⁿ-gûn|c:ding6 ngan4-2", 3 },
[7681] = { "定錢", "m:dìngqián|h:thin-chhièn|mn:tiāⁿ-chîⁿ", 3 },
[7697] = { "宣洩", "m:xuānxiè|mn:soan-sia̍p|c:syun1 sit3", 3 },
[7698] = { "宣示", "m:xuānshì|mn:soan-sī|c:syun1 si6", 3 },
[7706] = { "宮廟", "m:gōngmiào|h:kiûng-meu|mn:keng-biō", 3 },
[7708] = { "宰制", "m:zǎizhì|mn:cháiⁿ-chè|c:zoi2 zai3", 3 },
[7723] = { "家境", "m:jiājìng|mn:ka-kéng|c:gaa1 ging2", 3 },
[7725] = { "家家戶戶", "m:jiājiāhùhù|mn:ke-ke-hō͘-hō͘|c:gaa1 gaa1 wu6 wu6", 3 },
[7726] = { "家居", "m:jiājū|mn:ka-ki/ka-ku|c:gaa1 geoi1", 3 },
[7728] = { "家常便飯", "m:jiāchángbiànfàn|mn:ka-siông-piān-pn̄g|c:gaa1 soeng4 bin6 faan6", 3 },
[7731] = { "家母", "m:jiāmǔ|mn:ka-bó/ka-bú|c:gaa1 mou5", 3 },
[7732] = { "家父", "m:jiāfù|mn:ka-hū|c:gaa1 fu4", 3 },
[7753] = { "密實", "m:mìshí|mn:ba̍t-cha̍t|c:mat6 sat6", 3 },
[7757] = { "密談", "m:mìtán|mn:bi̍t-tâm|c:mat6 taam4", 3 },
[7761] = { "富商", "m:fùshāng|mn:hù-siong|c:fu3 soeng1", 3 },
[7762] = { "富庶", "m:fùshù|mn:hù-sù|c:fu3 syu3", 3 },
[7767] = { "寒夜", "h:hòn-ya|mn:hân-iā|c:hon4 je6", 3 },
[7770] = { "寒暑", "m:zàihánshǔ|mn:hân-sú|c:hon4 syu2", 3 },
[7771] = { "寒氣", "m:hánqì|mn:hân-khì|c:hon4 hei3", 3 },
[7772] = { "寒熱", "m:hánrè|h:hòn-ngie̍t|mn:kôaⁿ-joa̍h", 3 },
[7775] = { "寒露", "m:hánlù|mn:hân-lō͘|c:hon4 lou6", 3 },
[7776] = { "寒風", "m:hánfēng|h:hòn-fûng|mn:hân-hong", 3 },
[7781] = { "寥寥無幾", "m:liáoliáowújǐ|mn:liâu-liâu-bû-kí|c:liu4 liu4 mou4 gei2", 3 },
[7782] = { "實例", "m:shílì|mn:si̍t-lē|c:sat6 lai6", 3 },
[7783] = { "實價", "m:shíjià|h:sṳ̍t-ka|mn:si̍t-kè", 3 },
[7787] = { "實心", "m:shíxīn|mn:si̍t-sim|c:sat6 sam1", 3 },
[7790] = { "實歲", "m:shísuì|mn:si̍t-hòe/si̍t-hè|c:sat6 seoi3", 3 },
[7796] = { "實至名歸", "m:shízhìmíngguī|mn:si̍t-chì-miâ-kui|c:sat6 zi3 ming4 gwai1", 3 },
[7804] = { "審判長", "m:shěnpànzhǎng|mn:sím-phòaⁿ-tiúⁿ|c:sam2 pun3 zoeng2", 3 },
[7806] = { "審慎", "m:shěnshèn|mn:sím-sīn|c:sam2 san6", 3 },
[7808] = { "審視", "m:shěnshì|mn:sím-sī|c:sam1 si6", 3 },
[7812] = { "審閱", "m:shěnyuè|mn:sím-oa̍t|c:sam2 jyut6", 3 },
[7817] = { "寫照", "m:xiězhào|mn:siá-chiàu|c:se2 ziu3", 3 },
[7820] = { "寬免", "m:kuānmiǎn|h:khôn-miên|c:fun1 min5", 3 },
[7824] = { "寬慰", "m:kuānwèi|mn:khoan-ùi|c:fun1 wai3", 3 },
[7825] = { "寬限", "m:kuānxiàn|mn:khoan-ān/khoan-hān|c:fun1 haan6", 3 },
[7829] = { "寶典", "m:bǎodiǎn|mn:pó-tián|c:bou2 din2", 3 },
[7831] = { "寶山", "m:bǎoshān|mn:pó-soaⁿ|c:bou2 saan1", 3 },
[7835] = { "寶玉", "m:bǎoyù|h:pó-ngiu̍k|mn:pó-ge̍k", 3 },
[7840] = { "封存", "m:fēngcún|mn:hong-chûn|c:fung1 cyun4", 3 },
[7845] = { "將領", "m:jiànglǐng|mn:chiòng-léng|c:zoeng3 ling5", 3 },
[7848] = { "專利權", "m:zhuānlìquán|mn:choan-lī-koân|c:zyun1 lei6 kyun4", 3 },
[7850] = { "專才", "m:zhuāncái|mn:choan-châi|c:zyun1 coi4", 3 },
[7853] = { "專櫃", "m:zhuānguì|mn:choan-kūi|c:zyun1 gwai6", 3 },
[7860] = { "專管", "m:zhuānguǎn|h:chôn-kón|c:zyun1 gun2", 3 },
[7863] = { "專訪", "m:zhuānfǎng|mn:choan-hóng|c:zyun1 fong2", 3 },
[7873] = { "尋訪", "m:xúnfǎng|mn:sîm-hóng|c:cam4 fong2", 3 },
[7876] = { "對對", "m:duìduì|h:tui-tui|mn:tùi-tùi", 3 },
[7877] = { "對局", "m:duìjú|mn:tùi-kio̍k|c:deoi3 guk6", 3 },
[7879] = { "對打", "m:duìdǎ|h:tui-tá|mn:tùi-táⁿ", 3 },
[7880] = { "對換", "m:duìhuàn|h:tui-von|mn:tùi-ōaⁿ", 3 },
[7885] = { "對沖", "m:mǎijìnduìchōng|mn:tùi-chhiong|c:deoi3 cung1", 3 },
[7892] = { "對號入座", "m:duìhàorùzuò|mn:tùi-hō-ji̍p-chō|c:deoi3 hou6 jap6 zo6", 3 },
[7893] = { "對講機", "m:duìjiǎngjī|mn:tùi-káng-ki|c:deoi3 gong2 gei1", 3 },
[7894] = { "對質", "m:duìzhí|h:tui-chṳt|c:deoi3 zat1", 3 },
[7895] = { "對路", "m:duìlù|mn:tùi-lō͘|c:deoi3 lou6", 3 },
[7896] = { "對開", "m:duìkāi|mn:tùi-khui|c:deoi3 hoi1", 3 },
[7897] = { "對陣", "m:duìzhèn|h:tui-chhṳn|mn:tùi-tīn", 3 },
[7911] = { "小器", "m:piānxiáxiǎoqì|mn:siáu-khì|c:siu2 hei3", 3 },
[7925] = { "小月", "m:xiǎoyuè|mn:sió-goe̍h/sió-ge̍h|c:siu2 jyut6", 3 },
[7934] = { "小艇", "m:dēngyuèxiǎotǐng|mn:sió-théng|c:siu2 teng5", 3 },
[7945] = { "少奶奶", "m:shàonǎinai|mn:siáu-nái-nái|c:siu3 naai5-1 naai5-1", 3 },
[7959] = { "就勢", "m:jiùshì|mn:chiū-sì/chiū-sè|c:zau6 sai3", 3 },
[7961] = { "就坐", "m:jiùzuò|mn:chiū-chō|c:zau6 co5", 3 },
[7966] = { "就範", "m:jiùfàn|mn:chiū-hoān|c:zau6 faan6", 3 },
[7978] = { "尾數", "m:wěishù|mn:bóe-sò͘/bé-sò͘|c:mei5 sou3", 3 },
[7982] = { "尿壺", "m:niàohú|mn:jiō-hô͘/jiō-ô͘/jiō-ô͘/jiō-hô͘/liō-ô͘|c:niu6 wu4-2", 3 },
[7983] = { "尿液", "m:niàoyè|mn:jiō-e̍k|c:niu6 jik6", 3 },
[7984] = { "尿管", "m:dǎoniàoguǎn|mn:jiō-kńg|c:niu6 gun2", 3 },
[7992] = { "居功", "m:jūgōng|mn:ki-kong/ku-kong|c:geoi1 gung1", 3 },
[7994] = { "居心", "m:biéyǒujūxīn|mn:ki-sim/ku-sim|c:geoi1 sam1", 3 },
[7996] = { "居留權", "m:jūliúquán|mn:ki-liû-koân/ku-liû-koân|c:geoi1 lau4 kyun4", 3 },
[7997] = { "居里", "m:jūlǐ|mn:ki-lí/ku-lí|c:geoi1 lei5", 3 },
[8000] = { "屈就", "m:qūjiù|mn:khut-chiū|c:wat1 zau6", 3 },
[8001] = { "屈曲", "m:qūqū|mn:khut-khiok|c:wat1 kuk1", 3 },
[8020] = { "層雲", "m:juǎncéngyún|mn:chân-hûn|c:cang4 wan4", 3 },
[8023] = { "履歷表", "m:lǚlìbiǎo|mn:lí-le̍k-pió|c:lei5 lik6 biu2", 3 },
[8030] = { "山坑", "h:sân-hâng|mn:soaⁿ-kheⁿ/soaⁿ-khiⁿ|c:saan1 haang1", 3 },
[8040] = { "山胞", "m:shāndìshānbāo|mn:soaⁿ-pau|c:saan1 baau1", 3 },
[8051] = { "岌岌可危", "m:jíjíkěwéi|mn:gi̍p-gi̍p-khó-gûi|c:kap1 kap1 ho2 ngai4", 3 },
[8052] = { "岩洞", "m:yándòng|mn:gâm-tōng|c:ngaam4 dung6", 3 },
[8061] = { "崇尚", "m:chóngshàng|mn:chông-siōng|c:sung4 soeng6", 3 },
[8065] = { "崩塌", "m:bēngtā|mn:pang-thap|c:bang1 taap3", 3 },
[8074] = { "工具機", "m:gōngjùjī|mn:kang-khū-ki|c:gung1 geoi6 gei1", 3 },
[8076] = { "工商業", "m:gōngshāngyè|mn:kang-siong-gia̍p|c:gung1 soeng1 jip6", 3 },
[8079] = { "工時", "m:gōngshí|mn:kang-sî|c:gung1 si4", 3 },
[8088] = { "左右手", "m:rúzuǒyòushǒu|mn:chó-iū-chhiú|c:zo2 jau6 sau2", 3 },
[8089] = { "左右為難", "m:zuǒyòuwéinán|mn:chó-iū-ûi-lân|c:zo2 jau6 wai4 naan4", 3 },
[8106] = { "差使", "m:chāishǐ|mn:chhe-sái|c:caai1 sai2, caai1 si3", 3 },
[8107] = { "差價", "m:chājià|mn:chha-kè|c:caa1 gaa3", 3 },
[8112] = { "已然", "m:yǐrán|mn:í-jiân|c:ji5 jin4", 3 },
[8116] = { "巴塞隆納", "m:bāsàilóngnà|mn:Pa-sài-liông-la̍p|c:baa1 coi3 lung4 naap6", 3 },
[8122] = { "巴豆", "m:bādòu|mn:pa-tāu|c:baa1 dau6-2", 3 },
[8124] = { "巷尾", "m:jiētóuxiàngwěi|h:hong-mî|mn:hāng-bóe/hāng-bé", 3 },
[8129] = { "市容", "m:shìróng|mn:chhī-iông|c:si5 jung4", 3 },
[8132] = { "市議會", "m:shìyìhuì|mn:Chhī-gī-hōe|c:si5 ji5 wui6-2", 3 },
[8138] = { "布幕", "m:bùmù|h:pu-mok|mn:pò͘-bō͘", 3 },
[8139] = { "布篷", "m:bùpéng|h:pu-phùng|mn:pò͘-phâng", 3 },
[8143] = { "布鞋", "m:bùxié|mn:pò͘-ê/pò͘-ôe|c:bou3 haai4", 3 },
[8145] = { "希伯來書", "m:xībóláishū|h:hî-pak-lòi-sû|c:hei1 baak3 loi4 syu1", 3 },
[8150] = { "師妹", "m:shīmèi|mn:su-mōe|c:si1 mui6-2", 3 },
[8151] = { "師姑", "m:shīgū|mn:sai-ko͘|c:si1 gu1", 3 },
[8152] = { "師母", "m:tàishīmǔ|mn:su-bó/su-bú|c:si1 mou5", 3 },
[8153] = { "師法", "m:shīfǎ|mn:su-hoat|c:si1 faat3", 3 },
[8155] = { "師爺", "m:shīyé|mn:su-iâ|c:si1 je4", 3 },
[8167] = { "帶隊", "h:tai-chhui|mn:tòa-tūi|c:daai3 deoi6-2", 3 },
[8171] = { "常在", "m:chángzài|h:sòng-chhai|mn:chhêng-chhāi/chhiâng-chāi/chhiâng-chāi", 3 },
[8174] = { "常春藤", "m:chángchūnténg|mn:siông-chhun-têng|c:soeng4 ceon1 tang4", 3 },
[8180] = { "幣制", "m:bìzhì|mn:pē-chē|c:bai6 zai3", 3 },
[8183] = { "幫補", "m:bāngbǔ|mn:pang-pó͘/png-pó͘|c:bong1 bou2", 3 },
[8185] = { "幫辦", "m:bāngbàn|mn:pang-pān|c:bong1 baan6-2", 3 },
[8189] = { "平仄", "m:píngzè|mn:piâⁿ-cheh/pîⁿ-cheh|c:ping4 zak1 , peng4 zak1", 3 },
[8190] = { "平信", "m:píngxìn|mn:pêng-sìn|c:ping4 seon3", 3 },
[8199] = { "平安無事", "m:píngānwúshì|mn:pêng-an-bô-sū|c:ping4 on1 mou4 si6", 3 },
[8200] = { "平手", "m:píngshǒu|mn:pêⁿ-chhiú/pîⁿ-chhiú/pêng-chhiú|c:ping4 sau2", 3 },
[8210] = { "平路", "m:pínglù|h:phiàng-lu|mn:pêⁿ-lō͘/pîⁿ-lō͘", 3 },
[8213] = { "平順", "m:píngshùn|mn:pêng-sūn|c:ping4 seon6", 3 },
[8227] = { "年節", "m:dàniánjié|h:ngièn-chiet|mn:nî-cheh/nî-choeh", 3 },
[8234] = { "年資", "m:niánzī|mn:nî-chu|c:nin4 zi1", 3 },
[8253] = { "幼童", "m:yòutóng|mn:iù-tông|c:jau3 tung4", 3 },
[8257] = { "幽谷", "m:yōugǔ|h:yù-kuk|c:jau1 guk1", 3 },
[8267] = { "幾日", "m:bùduōjǐrì|h:kí-ngit|c:gei2 jat6", 3 },
[8269] = { "幾樣", "m:jǐyàng|h:kí-yong|c:gei2 joeng6", 3 },
[8270] = { "幾次", "m:jǐcì|mn:kúi-chhù|c:gei2 ci3", 3 },
[8271] = { "庇蔭", "m:bìyìn|h:pí-yim|mn:pì-ìm", 3 },
[8285] = { "底薪", "m:dǐxīn|mn:té-sin/tóe-sin|c:dai2 san1", 3 },
[8291] = { "度數", "m:bóshìyìngdùshù|mn:tō͘-sò͘|c:dou6 sou3", 3 },
[8297] = { "座椅", "m:zuòyǐ|mn:chō-í|c:zo6 ji2", 3 },
[8302] = { "庭長", "m:tíngzhǎng|mn:têng-tiúⁿ|c:ting4 zoeng2", 3 },
[8303] = { "庶務", "m:shùwù|mn:sù-bū|c:syu3 mou6", 3 },
[8305] = { "庸醫", "m:yōngyī|mn:iông-i|c:jung4 ji1", 3 },
[8313] = { "廟祝", "m:miàozhù|mn:biō-chiok|c:miu6 zuk1", 3 },
[8315] = { "廠址", "m:chǎngzhǐ|mn:chhiúⁿ-chí|c:cong2 zi2", 3 },
[8317] = { "廠牌", "m:chǎngpái|mn:chhiúⁿ-pâi|c:cong2 paai4", 3 },
[8321] = { "廢掉", "m:fèidiào|h:fi-thet|mn:hòe-tiāu", 3 },
[8325] = { "廢票", "m:fèipiào|mn:hòe-phiò|c:fai3 piu3", 3 },
[8328] = { "廢鐵", "m:fèitiě|h:fi-thiet|mn:hòe-thih", 3 },
[8338] = { "廳堂", "m:tīngtáng|h:thâng-thòng|c:teng1 tong4", 3 },
[8339] = { "廳長", "m:tīngzhǎng|mn:thiaⁿ-tiúⁿ|c:teng1 zoeng2", 3 },
[8340] = { "延攬", "m:yánlǎn|mn:iân-lám|c:jin4 laam5", 3 },
[8346] = { "建樹", "m:jiànshù|mn:kiàn-chhiū|c:gin3 syu6", 3 },
[8350] = { "建軍", "m:jiànjūn|mn:kiàn-kun|c:gin3 gwan1", 3 },
[8356] = { "引人入勝", "m:yǐnrénrùshèng|mn:ín-jîn-ji̍p-sèng|c:jan5 jan4 jap6 sing3", 3 },
[8364] = { "引線", "m:zuòyǐnxiàn|mn:ín-sòaⁿ|c:jan5 sin3", 3 },
[8383] = { "強嘴", "m:jiàngzuǐ|mn:kiūⁿ-chhùi|c:goeng6 zeoi2", 3 },
[8386] = { "強求", "m:qiǎngqiú|mn:kiông-kiû|c:koeng5 kau4", 3 },
[8388] = { "強辯", "m:qiángbiàn|mn:kióng-piān|c:koeng5 bin6", 3 },
[8403] = { "形同虛設", "m:xíngtóngxūshè|mn:hêng-tông-hi-siat|c:jing4 tung4 heoi1 cit3", 3 },
[8407] = { "彩旦", "m:cǎidàn|mn:chhái-tòaⁿ|c:coi2 daan3-2", 3 },
[8408] = { "彩棚", "m:cǎipéng|mn:chhái-pêⁿ|c:coi2 paang4", 3 },
[8409] = { "彩票", "m:cǎipiào|mn:chhái-phiò|c:coi2 piu3", 3 },
[8411] = { "彩轎", "m:cǎijiào|mn:chhái-kiō|c:coi2 giu6-2", 3 },
[8414] = { "彰顯", "h:chông-hién|mn:chiong-hián|c:zoeng1 hin2", 3 },
[8418] = { "影壇", "m:yǐngtán|mn:iáⁿ-tôaⁿ|c:jing2 taan4", 3 },
[8422] = { "影跡", "m:yǐngjī|h:yáng-chiak|mn:iáⁿ-chiah/iáⁿ-jiah/iáⁿ-liah", 3 },
[8431] = { "往昔", "m:wǎngxí|mn:óng-sek|c:wong5 sik1", 3 },
[8434] = { "律例", "m:lǜlì|h:li̍t-li|c:leot6 lai6", 3 },
[8440] = { "後塵", "m:hòuchén|mn:hō͘-tîn|c:hau6 can4", 3 },
[8444] = { "後悔莫及", "m:hòuhuǐmòjí|mn:hiō-hóe-bo̍k-ki̍p|c:hau6 fui3 mok6 kap6", 3 },
[8446] = { "後母", "m:hòumǔ|mn:āu-bó/āu-bú|c:hau6 mou5", 3 },
[8447] = { "後父", "m:hòufù|mn:āu-pē|c:hau6 fu6", 3 },
[8449] = { "後腿", "m:chīshīziliúhòutuǐ|h:heu-thúi|mn:āu-thúi", 3 },
[8461] = { "得失", "m:bùjìdéshī|mn:tek-sit/tit-sit|c:dak1 sat1", 3 },
[8462] = { "得宜", "m:déyí|mn:tek-gî|c:dak1 ji4", 3 },
[8466] = { "得手", "m:déshǒu|mn:tit-chhiú|c:dak1 sau2", 3 },
[8470] = { "從商", "m:cóngshāng|mn:chiông-siong|c:cung4 soeng1", 3 },
[8471] = { "從善如流", "m:cóngshànrúliú|mn:chiông-siān-jî-liû/chiông-siān-jû-liû|c:cung4 sin6 jyu4 lau4", 3 },
[8474] = { "從簡", "m:yīqiècóngjiǎn|mn:chiông-kán|c:cung4 gaan2", 3 },
[8476] = { "從輕發落", "m:cóngqīngfāluò|mn:chiông-khin-hoat-lo̍h|c:cung4 hing1 faat3 lok6", 3 },
[8479] = { "御賜", "m:yùcì|mn:gī-sù|c:jyu6 ci3", 3 },
[8482] = { "復國", "m:gōujiànfùguó|h:fu̍k-koet|mn:ho̍k-kok", 3 },
[8496] = { "微細", "m:wéixì|h:mì-se|c:mei4 sai3", 3 },
[8497] = { "微處理機", "m:wéichǔlǐjī|mn:bî-chhù-lí-ki|c:mei4 cyu2 lei5 gei1", 3 },
[8498] = { "微電腦", "m:wéidiànnǎo|mn:bî-tiān-náu|c:mei4 din6 nou5", 3 },
[8499] = { "徵信社", "m:zhēngxìnshè|mn:teng-sìn-siā|c:zing1 seon3 se5", 3 },
[8503] = { "德政", "m:dézhèng|h:tet-chṳn|mn:tek-chèng", 3 },
[8511] = { "徹悟", "m:chèwù|mn:thiat-ngō͘|c:cit3 ng6", 3 },
[8512] = { "徹查", "m:chèchá|mn:thiat-cha|c:cit3 caa4", 3 },
[8519] = { "心安", "m:xīnān|h:sîm-ôn|mn:sim-an", 3 },
[8521] = { "心平氣和", "m:xīnpíngqìhé|mn:sim-pêng-khì-hô|c:sam1 ping4 hei3 wo4", 3 },
[8524] = { "心性", "m:xiǎoháizixīnxìng|mn:sim-sèng|c:sam1 sing3", 3 },
[8528] = { "心曠神怡", "m:xīnkuàngshényí|mn:sim-khòng-sîn-î|c:sam1 kong3 san4 yi4", 3 },
[8546] = { "心血來潮", "m:xīnxuèláicháo|mn:sim-hiat-lâi-tiâu|c:sam1 hyut3 lai4 ciu4", 3 },
[8556] = { "忍心", "m:bùrěnxīn|h:ngiûn-sîm|c:jan2 sam1", 3 },
[8557] = { "忍氣吞聲", "m:rěnqìtūnshēng|mn:lím-khì-thun-siaⁿ|c:jan2 hei3 tan1 seng1", 3 },
[8558] = { "忍無可忍", "m:rěnwúkěrěn|mn:jím-bô-khó-jím|c:jan2 mou4 ho2 jan2", 3 },
[8560] = { "忘情", "m:tàishàngwàngqíng|mn:bông-chêng|c:mong4 cing4", 3 },
[8564] = { "忠烈", "m:yīménzhōngliè|mn:tiong-lia̍t|c:zung1 lit6", 3 },
[8565] = { "忠直", "m:zhōngzhí|mn:tiong-ti̍t|c:zung1 zik6", 3 },
[8569] = { "快信", "m:kuàixìn|h:khoai-sin|mn:khoài-sìn", 3 },
[8570] = { "快快", "m:tòngtongkuàikuài|h:khoai-khoai|c:faai3-2 faai3", 3 },
[8575] = { "快車", "m:duìhàokuàichē|mn:khoài-chhia|c:faai3 ce1", 3 },
[8584] = { "怒罵", "m:xīxiàonùmà|mn:lō͘-mē/lō͘-mā|c:nou6 maa6", 3 },
[8591] = { "急件", "m:jíjiàn|mn:kip-kiāⁿ|c:gap1 gin6", 3 },
[8596] = { "急症", "m:jízhèng|mn:kip-chèng|c:gap1 zing3", 3 },
[8609] = { "怨嘆", "m:yuàntàn|h:yen-than|mn:oàn-thàn", 3 },
[8610] = { "怨聲", "m:yuànshēng|h:yen-sâng|mn:oàn-siaⁿ", 3 },
[8613] = { "怪人", "m:shàngménguàirén|mn:koài-jîn|c:gwaai3 jan4", 3 },
[8616] = { "怪病", "m:guàibìng|mn:koài-pēⁿ/koài-pīⁿ|c:gwaai3 beng6", 3 },
[8617] = { "怪癖", "m:guàipǐ|mn:koài-phiah/kōe-phiah|c:gwaai3 pik1", 3 },
[8618] = { "怪罪", "m:guàizuì|mn:koài-chōe|c:gwaai3 zeoi6", 3 },
[8621] = { "恍然大悟", "m:huǎngrándàwù|mn:hóng-jiân-tāi-ngō͘|c:fong2 jin4 daai6 ng6", 3 },
[8625] = { "恕罪", "m:shùzuì|mn:sù-chōe|c:syu3 zeoi6", 3 },
[8631] = { "恩怨", "m:ēnyuàn|mn:in-oàn/un-oàn|c:jan1 jyun3", 3 },
[8634] = { "息事寧人", "m:xíshìníngrén|mn:sek-sū-lêng-jîn|c:sik1 si6 ning4 jan4", 3 },
[8638] = { "悔意", "m:huǐyì|mn:hóe-ì|c:fui3 ji3", 3 },
[8639] = { "悖逆", "m:bèinì|h:phoi-ngia̍k|c:but6 jik6, bui6 jik6", 3 },
[8643] = { "悲壯", "m:bēizhuàng|mn:pi-chòng|c:bei1 zong3", 3 },
[8644] = { "悲愁", "m:bēichóu|h:pî-sèu|c:bei1 sau4", 3 },
[8645] = { "悲歌", "m:bēigē|mn:pi-koa|c:bei1 go1", 3 },
[8650] = { "悶悶不樂", "m:mènmènbùlè|mn:būn-būn-put-lo̍k|c:mun6 mun6 bat1 lok6", 3 },
[8653] = { "情分", "m:qíngfen|h:chhìn-fun|c:cing4 fan6", 3 },
[8662] = { "情郎", "m:qíngláng|h:chhìn-lòng|c:cing4 long4", 3 },
[8664] = { "惜福", "m:xífú|mn:sioh-hok|c:sik1 fuk1", 3 },
[8672] = { "惡果", "m:èguǒ|h:ok-kó|mn:ok-kó", 3 },
[8675] = { "惡補", "m:èbǔ|mn:ok-pó͘|c:ok3 bou2", 3 },
[8678] = { "惱恨", "m:nǎohèn|mn:náu-hīn/náu-hūn|c:nou5 han6", 3 },
[8680] = { "想來", "h:sióng-lòi|mn:siūⁿ-lâi|c:soeng2 loi4", 3 },
[8682] = { "想家", "m:sīxiǎngjiā|h:sióng-kâ|c:soeng2 gaa1", 3 },
[8685] = { "想望", "m:xiǎngwàng|h:sióng-mong|c:soeng2 mong6", 3 },
[8686] = { "想見", "m:xiǎngjiàn|mn:siūⁿ-kiⁿ/siūⁿ-kìⁿ|c:soeng2 gin3", 3 },
[8688] = { "惹來", "h:ngiâ-lòi|mn:jiá--lâi|c:je5 loi4", 3 },
[8689] = { "惹火", "m:rěhuǒ|mn:jiá-hóe/jiá-hé|c:je5 fo2", 3 },
[8691] = { "愁腸", "m:chóucháng|h:sèu-chhòng|c:sau4 coeng4", 3 },
[8695] = { "意中", "m:wúyìzhōng|h:yi-chûng|mn:ì-tiong", 3 },
[8701] = { "意料之外", "m:dàchūyìliàozhīwài|mn:ì-liāu-chi-gōa|c:ji3 liu6 zi1 ngoi6", 3 },
[8706] = { "愚見", "m:yújiàn|mn:gû-kiàn|c:jyu4 gin3", 3 },
[8712] = { "愛河", "m:zhuìrùàihé|mn:Ài-hô|c:oi3 ho4", 3 },
[8715] = { "愜意", "m:qièyì|mn:kah-ì|c:hip3 ji3", 3 },
[8727] = { "慨嘆", "m:kǎitàn|mn:khài-thàn|c:koi3 taan3", 3 },
[8728] = { "愧疚", "m:kuìjiù|mn:khùi-kiù|c:kwai5 gau3", 3 },
[8730] = { "慈禧太后", "m:cíxītàihòu|mn:Chû-hí-thài-hō͘|c:ci4 hei1 taai3 hau6", 3 },
[8734] = { "慘劇", "m:cǎnjù|mn:chhám-kio̍k|c:caam2 kek6", 3 },
[8735] = { "慘敗", "m:cǎnbài|mn:chhám-pāi|c:caam2 baai6", 3 },
[8737] = { "慘死", "h:chhám-sí|mn:chhám-sí|c:caam2 sei2", 3 },
[8738] = { "慘烈", "m:cǎnliè|mn:chhám-lia̍t|c:caam2 lit6", 3 },
[8739] = { "慘狀", "m:cǎnzhuàng|h:chhám-chong|mn:chhám-chōng", 3 },
[8742] = { "慢吞吞", "m:màntūntūn|mn:bān-thun-thun|c:maan6 tan1 tan1", 3 },
[8745] = { "慢車", "m:mànchē|mn:bān-chhia|c:maan6 ce1", 3 },
[8747] = { "慣熟", "m:guànshú|mn:koàn-se̍k|c:gwaan3 suk6", 3 },
[8751] = { "慰問金", "m:wèiwènjīn|mn:ùi-būn-kim|c:wai3 man6 gam1", 3 },
[8754] = { "憂心", "m:yōuxīn|mn:iu-sim|c:jau1 sam1", 3 },
[8757] = { "憐恤", "m:liánxù|h:lìn-sit|c:lin4 seot1", 3 },
[8761] = { "憑證", "m:zhàiquánpíngzhèng|mn:pêng-chèng/pîn-chèng|c:pang4 zing3", 3 },
[8769] = { "應市", "m:yìngshì|mn:èng-chhī|c:jing3 si5", 3 },
[8775] = { "應聘", "m:yìngpìn|mn:èng-phèng|c:jing3 ping3", 3 },
[8787] = { "懷恨", "m:huáihèn|h:fài-hen|mn:hoâi-hīn/hoâi-hūn", 3 },
[8791] = { "懸案", "m:xuánàn|mn:hiân-àn|c:jyun4 on3", 3 },
[8797] = { "戀慕", "m:liànmù|h:lien-mu|c:lyun2 mou6", 3 },
[8800] = { "成仁", "m:zhuànglièchéngrén|mn:sêng-jîn|c:sing4 jan4", 3 },
[8815] = { "成真", "m:mèngxiǎngchéngzhēn|h:sṳ̀n-chṳ̂n|c:sing4 zan1", 3 },
[8816] = { "成群結隊", "m:chéngqúnjiéduì|mn:sêng-kûn-kiat-tūi|c:sing4 kwan4 git3 deoi6", 3 },
[8817] = { "成藥", "m:chéngyào|mn:sêng-io̍h|c:sing4 joek6", 3 },
[8822] = { "我方", "m:wǒfāng|mn:ngó͘-hong|c:ngo5 fong1", 3 },
[8829] = { "戡亂", "m:dòngyuánkānluàn|mn:kham-loān|c:ham1 lyun6", 3 },
[8833] = { "截獲", "m:jiéhuò|mn:chia̍t-he̍k|c:zit6 wok6", 3 },
[8835] = { "戰事", "m:zhànshì|mn:chiàn-sū|c:zin3 si6", 3 },
[8839] = { "戰區", "m:zhànqū|mn:chiàn-khu|c:zin3 keoi1", 3 },
[8853] = { "戰鬥機", "m:pēnshèzhàndòujī|mn:chiàn-tò͘-ki|c:zin3 dau3 gei1", 3 },
[8859] = { "戲棚", "h:hi-phàng|mn:hì-pêⁿ/hì-pîⁿ|c:hei3 paang4", 3 },
[8860] = { "戲迷", "m:xìmí|mn:hì-bê|c:hei3 mai4", 3 },
[8863] = { "戶戶", "m:jiājiāhùhù|h:fu-fu|mn:hō͘-hō͘", 3 },
[8865] = { "戶長", "m:hùzhǎng|mn:hō͘-tiúⁿ|c:wu6 zoeng2", 3 },
[8866] = { "戽斗", "m:hùdǒu|mn:hò͘-táu|c:fu3 dau2", 3 },
[8873] = { "所以然", "m:suǒyǐrán|mn:só͘-í-jiân|c:so2 ji5 jin4", 3 },
[8874] = { "所學", "m:yòngfēisuǒxué|h:só-ho̍k|mn:só͘-ha̍k", 3 },
[8876] = { "所有人", "m:suǒyǒurén|mn:só͘-iú-jîn|c:so2 jau5 jan4", 3 },
[8878] = { "所能", "m:gèjìnsuǒnéng|h:só-nèn|c:so2 nang4", 3 },
[8883] = { "扁魚", "m:biǎnyú|mn:píⁿ-hî/píⁿ-hû|c:bin2 jyu4-2", 3 },
[8887] = { "手工業", "m:shǒugōngyè|mn:chhiú-kang-gia̍p|c:sau2 gung1 jip6", 3 },
[8888] = { "手工藝", "m:shǒugōngyì|mn:chhiú-kang-gē|c:sau2 gung1 ngai6", 3 },
[8901] = { "手車", "m:shǒuchē|mn:chhiú-chhia|c:sau2 ce1", 3 },
[8902] = { "手軟", "m:shǒuruǎn|h:sú-ngiôn|c:sau2 jyun5", 3 },
[8903] = { "手銃", "m:fàngshǒuchòng|h:sú-chhung|mn:chhiú-chhèng", 3 },
[8907] = { "才女", "m:cáinǚ|mn:châi-lú/châi-lí|c:coi4 neoi5-2", 3 },
[8909] = { "才學", "m:cáixué|h:chhòi-ho̍k|c:coi4 hok6", 3 },
[8911] = { "才情", "m:cáiqíng|h:chhòi-chhìn|mn:châi-chêng", 3 },
[8913] = { "才氣", "m:cáiqì|mn:châi-khì|c:coi4 hei3", 3 },
[8914] = { "才疏", "m:lìbócáishū|h:chhòi-sû|mn:châi-so͘", 3 },
[8917] = { "才調", "m:cáidiào|h:chhòi-thiau|mn:châi-tiāu", 3 },
[8922] = { "打入", "m:dǎrù|h:tá-ngi̍p|mn:táⁿ-ji̍p", 3 },
[8923] = { "打到", "m:dǎdào|h:tá-to/tá-tó|c:daa2 dou3", 3 },
[8924] = { "打包", "m:dǎbāo|h:tá-pâu|c:daa2 baau1", 3 },
[8925] = { "打坐", "m:dǎzuò|mn:táⁿ-chō|c:daa2 zo6", 3 },
[8928] = { "打抱不平", "m:dǎbàobùpíng|mn:táⁿ-phō-put-pêng|c:daa2 pou5 bat1 ping4", 3 },
[8935] = { "打爛", "m:dǎlàn|h:tá-lan|c:daa2 laan6", 3 },
[8941] = { "打赤膊", "m:dǎchìbó|h:tá-chhak-pok|c:daa2 cek3 bok3", 3 },
[8946] = { "打鼓", "m:dǎgǔ|h:tá-kú|c:daa2 gu2", 3 },
[8949] = { "托夢", "m:yǎzituōmèng|h:thok-mung|mn:thok-bāng", 3 },
[8953] = { "扣除", "m:kòuchú|mn:khàu-tî/khàu-tû|c:kau3 ceoi4", 3 },
[8956] = { "扭斷", "m:niǔduàn|h:ngiú-thôn|c:nau2 tyun5", 3 },
[8961] = { "扶搖直上", "m:fúyáozhíshàng|mn:phô͘-iô-ti̍t-siāng/phô͘-iô-ti̍t-siōng|c:fu4 jiu4 zik6 soeng5", 3 },
[8970] = { "承租", "m:chéngzū|mn:sêng-cho͘|c:sing4 zou1", 3 },
[8971] = { "承蒙", "m:chéngméng|h:sṳ̀n-mùng|c:sing4 mung4", 3 },
[8977] = { "抄本", "m:yǐngsòngchāoběn|h:chhâu-pún|c:caau1 bun2", 3 },
[8978] = { "抄近路", "m:chāojìnlù|mn:chhau-kīn-lō͘/chhau-kūn-lō͘|c:caau1 kan5 lou6", 3 },
[8985] = { "投保", "m:tóubǎo|mn:tâu-pó|c:tau4 bou2", 3 },
[8993] = { "投注", "m:tóuzhù|mn:tâu-chù|c:tau4 zyu3", 3 },
[9001] = { "投身", "m:tóushēn|mn:tâu-sin|c:tau4 san1", 3 },
[9008] = { "抗辯", "m:kàngbiàn|mn:khòng-piān|c:kong3 bin6", 3 },
[9013] = { "折福", "m:zhéfú|mn:chiat-hok|c:zit3 fuk1", 3 },
[9027] = { "抵消", "m:dǐxiāo|mn:tí-siau|c:dai2 siu1", 3 },
[9032] = { "抹油", "m:jiǎodǐmǒyóu|h:mat-yù|c:maat3 jau4", 3 },
[9040] = { "抽查", "m:gōngzuòchōuchá|mn:thiu-cha|c:cau1 caa4", 3 },
[9042] = { "抽氣機", "m:chōuqìjī|mn:thiu-khì-ki|c:cau1 hei3 gei1", 3 },
[9046] = { "抽血", "m:chōuxiě|mn:thiu-hoeh/thiu-huih|c:cau1 hyut3", 3 },
[9050] = { "拆字", "m:chāizì|mn:thiah-jī|c:caak3 zi6", 3 },
[9051] = { "拆掉", "m:chāidiào|h:chhak-thet|mn:thiah-tiāu", 3 },
[9054] = { "拈香", "m:niánxiāng|h:ngiâm-hiông|mn:liam-hiuⁿ", 3 },
[9055] = { "拈鬮", "m:niánjiū|h:ngiâm-khiêu|mn:liam-khau/ni-khau/ni-khau", 3 },
[9058] = { "拉巴", "m:lāba|h:lâ-pâ|c:laai1 baa1", 3 },
[9059] = { "拉線", "m:lāxiàn|h:lâi-sien|c:laai1 sin3", 3 },
[9068] = { "拐帶", "m:guǎidài|h:kóai-tai|mn:koái-tài", 3 },
[9069] = { "拐走", "h:kóai-chéu|mn:koái-cháu|c:gwaai2 zau2", 3 },
[9070] = { "拒捕", "m:jùbǔ|mn:kī-pó͘|c:keoi5 bou6", 3 },
[9072] = { "拓荒", "m:tuòhuāng|mn:thok-hong|c:tok3 fong1", 3 },
[9074] = { "拔河", "m:báhé|mn:poa̍t-hô|c:bat6 ho4", 3 },
[9077] = { "拖船", "m:tuōchuán|mn:thoa-chûn|c:to1 syun4", 3 },
[9080] = { "拗斷", "h:áu-thôn|mn:áu-tn̄g|c:aau2 tyun5", 3 },
[9081] = { "拗蠻", "m:àomán|h:áu-màn|mn:áu-bân", 3 },
[9082] = { "拘執", "m:jūzhí|mn:khu-chip|c:keoi1 zap1", 3 },
[9087] = { "拙荊", "m:zhuójīng|mn:choat-keng|c:zyut3 ging1", 3 },
[9092] = { "招兵買馬", "m:zhāobīngmǎimǎ|mn:chio-peng-mái-má|c:ziu1 bing1 maai5 maa5", 3 },
[9100] = { "招牌菜", "m:zhāopáicài|mn:chiau-pâi-chhài|c:ziu1 paai4 coi3", 3 },
[9104] = { "拜別", "m:bàibié|mn:pài-pia̍t|c:baai3 bit6", 3 },
[9105] = { "拜壽", "m:bàishòu|mn:pài-siū|c:baai3 sau6", 3 },
[9107] = { "拜師", "m:bàishī|h:pai-sṳ̂|c:baai3 si1", 3 },
[9111] = { "拜服", "m:bàifú|mn:pài-ho̍k|c:baai3 fuk6", 3 },
[9112] = { "拜火教", "m:bàihuǒjiào|mn:pài-hóe-kàu/pài-hé-kàu|c:baai3 fo2 gaau3", 3 },
[9114] = { "拜讀", "m:bàidú|mn:pài-tho̍k|c:baai3 duk6", 3 },
[9117] = { "拼盤", "m:pīnpán|mn:phèng-pôaⁿ|c:ping3 pun4-2", 3 },
[9127] = { "指壓", "m:zhǐyā|mn:chí-ap|c:zi2 aat3", 3 },
[9142] = { "按月", "m:ànyuè|h:on-ngie̍t|mn:án-goe̍h/án-ge̍h", 3 },
[9145] = { "按脈", "m:ànmài|mn:àn-me̍h/hōaⁿ-me̍h|c:on3 mak6", 3 },
[9146] = { "按部就班", "m:ànbùjiùbān|mn:àn-pō͘-chiū-pan|c:on3 bou6 zau6 baan1", 3 },
[9150] = { "挑撥離間", "m:tiǎobōlíjiàn|mn:thiau-poah-lī-kan/thiau-poah-lî-kan|c:tiu1 but6 lei4 gaan3", 3 },
[9151] = { "挑花", "m:tiǎohuā|mn:thio-hoe|c:tiu1 faa1", 3 },
[9167] = { "捉住", "m:zhuōzhù|h:chok-he̍t|c:zuk1 zyu6", 3 },
[9173] = { "捐血", "m:juānxiě|mn:koan-hoeh/koan-huih|c:gyun1 hyut3", 3 },
[9175] = { "捐錢", "m:juānqián|mn:iân-chîⁿ/koan-chîⁿ|c:gyun1 cin4-2", 3 },
[9180] = { "捨身", "m:shěshēn|h:sá-sṳ̂n|c:se2 san1", 3 },
[9183] = { "捶打", "m:chuídǎ|h:chhùi-tá|c:ceoi4 daa2", 3 },
[9189] = { "掃墓", "m:sǎomù|mn:sàu-bōng/sàu-bō͘|c:sou3 mou6", 3 },
[9196] = { "授意", "m:shòuyì|mn:siū-ì|c:sau6 ji3", 3 },
[9206] = { "排氣", "m:páiqì|mn:pâi-khì|c:paai4 hei3", 3 },
[9209] = { "排演", "m:páiyǎn|mn:pâi-ián|c:paai4 jin2", 3 },
[9210] = { "排班", "m:páibān|h:phài-pân|mn:pâi-pan", 3 },
[9219] = { "掛名", "m:guàmíng|mn:kòa-miâ|c:gwaa3 meng2", 3 },
[9220] = { "掛失", "m:guàshī|mn:kòa-sit|c:gwaa3 sat1", 3 },
[9221] = { "掛帥", "m:guàshuài|mn:kòa-sòe|c:gwaa3 seoi3", 3 },
[9223] = { "掛慮", "m:guàlǜ|h:koa-li|c:gwaa3 leoi6", 3 },
[9230] = { "採買", "m:cǎimǎi|mn:chhái-bé/chhái-bóe|c:coi2 maai5", 3 },
[9234] = { "探員", "m:tànyuán|mn:thàm-oân|c:taam3 jyun4", 3 },
[9235] = { "探查", "m:tànchá|h:tham-chhà|mn:thàm-cha", 3 },
[9239] = { "探監", "m:tànjiān|mn:thàm-kaⁿ|c:taam3 gaam1", 3 },
[9246] = { "探頭", "m:tàntóu|h:thâm-thèu|mn:thàm-thâu/tham-thâu/tham-thâu", 3 },
[9249] = { "接力", "m:dàduìjiēlì|mn:chiap-le̍k/chih-la̍t|c:zip3 lik6", 3 },
[9250] = { "接替", "m:jiētì|mn:chiap-thè/chiap-thòe|c:zip3 tai3", 3 },
[9251] = { "接枝", "m:jiēzhī|mn:chiap-ki|c:zip3 zi1", 3 },
[9253] = { "接濟", "m:jiējì|mn:chiap-chè|c:zip3 zai3", 3 },
[9255] = { "接班人", "m:jiēbānrén|mn:chiap-pan-jîn|c:zip3 baan1 jan4", 3 },
[9260] = { "接線生", "m:jiēxiànshēng|mn:chiap-sòaⁿ-seng|c:zip3 sin3 sang1", 3 },
[9261] = { "接踵而來", "m:jiēzhǒngérlái|mn:chiap-chéng-jî-lâi|c:zip3 zung2 ji4 loi4", 3 },
[9272] = { "推崇", "m:tuīchóng|mn:thui-chông|c:teoi1 sung4", 3 },
[9276] = { "推派", "m:tuīpài|h:chhûi-phai|mn:thui-phài", 3 },
[9278] = { "推舉", "m:tuījǔ|mn:thui-kí/thui-kú|c:teoi1 geoi2", 3 },
[9282] = { "推開", "m:tuīkāi|mn:the-khui|c:teoi1 hoi1", 3 },
[9301] = { "插腳", "m:chājiǎo|mn:chhah-kha|c:caap3 goek3", 3 },
[9309] = { "換帖", "m:huàntiě|mn:ōaⁿ-thiap|c:wun6 tip3-2", 3 },
[9311] = { "換班", "m:huànbān|h:von-pân|c:wun6 baan1", 3 },
[9312] = { "換衫", "h:von-sâm|mn:ōaⁿ-saⁿ|c:wun6 saam1", 3 },
[9318] = { "揭幕", "m:jiēmù|mn:kiat-bō͘|c:kit3 mok6", 3 },
[9321] = { "揮手", "m:huīshǒu|mn:hui-chhiú|c:fai1 sau2", 3 },
[9322] = { "揮發油", "m:huīfāyóu|mn:hui-hoat-iû|c:fai1 faat3 jau4", 3 },
[9323] = { "揮舞", "m:huīwǔ|mn:hui-bú|c:fai1 mou5", 3 },
[9326] = { "援手", "m:shēnchūyuánshǒu|mn:oān-chhiú|c:wun4 sau2, jyun4 sau2", 3 },
[9328] = { "損毀", "m:sǔnhuǐ|mn:sńg-húi|c:syun2 wai2", 3 },
[9329] = { "搔癢", "m:sāoyǎng|mn:so-chiūⁿ|c:sou1 joeng5", 3 },
[9332] = { "搖尾", "m:qǐliányáowěi|h:yèu-mî|mn:iô-bóe/iô-bé", 3 },
[9333] = { "搖搖", "m:zhànzhànyáoyáo|h:yèu-yèu|c:jiu4 jiu4-1", 3 },
[9335] = { "搖擺不定", "m:yáobǎibùdìng|mn:iô-pái-put-tēng|c:jiu4 baai2 bat1 ding6", 3 },
[9340] = { "搖錢樹", "m:yáoqiánshù|mn:iô-chîⁿ-chhiū|c:jiu4 cin-2 syu6", 3 },
[9345] = { "搬動", "m:bāndòng|h:pân-thûng|c:bun1 dung6", 3 },
[9346] = { "搬弄", "m:bānnòng|h:pân-nung|c:bun1 lung6", 3 },
[9347] = { "搬走", "m:bānzǒu|h:pân-chéu|mn:poaⁿ-cháu", 3 },
[9349] = { "搬開", "m:bānkāi|h:pân-khôi|c:bun1 hoi1", 3 },
[9351] = { "搭建", "m:dājiàn|mn:tah-kiàn|c:daap3 gin3", 3 },
[9352] = { "搭搭", "m:gōugoudādā|h:ta̍p-ta̍p|mn:tah-tah", 3 },
[9353] = { "搭棚", "m:dāpéng|mn:tah-pêⁿ|c:daap3 paang4", 3 },
[9356] = { "搶修", "m:qiǎngxiū|mn:chhiúⁿ-siu|c:coeng2 sau1", 3 },
[9357] = { "搶灘", "m:qiǎngtān|mn:chhiúⁿ-than|c:coeng2 taan1", 3 },
[9358] = { "搶眼", "m:qiǎngyǎn|mn:chhiúⁿ-gán|c:coeng2 ngaan5", 3 },
[9360] = { "搶走", "h:chhióng-chéu|mn:chhiúⁿ-cháu|c:coeng2 zau2", 3 },
[9371] = { "摸著", "m:mōzháo|h:miâ-tén|mn:bong--tio̍h", 3 },
[9375] = { "摻雜", "m:chānzá|h:chhâm-chha̍p|mn:chham-cha̍p", 3 },
[9377] = { "撐船", "m:zǎixiàngdùlǐhǎochēngchuán|h:chhang-sòn|c:caang1 syun4", 3 },
[9379] = { "撕票", "m:sīpiào|mn:liah-phiò|c:si1 piu3", 3 },
[9382] = { "撞傷", "m:zhuàngshāng|h:chhong-sông|c:zong6 soeng1", 3 },
[9384] = { "撞破", "m:zhuàngpò|mn:tōng-phòa|c:zong6 po3", 3 },
[9386] = { "撤換", "m:chèhuàn|mn:thiat-ōaⁿ|c:cit3 wun6", 3 },
[9388] = { "撤走", "h:chhat-chéu/chha̍t-chéu|mn:thiat-cháu|c:cit3 zau2", 3 },
[9391] = { "撥火", "m:tiǎodēngbōhuǒ|h:phat-fó|c:put3 fo2", 3 },
[9401] = { "撰文", "m:zhuànwén|mn:choān-bûn|c:zaan6 man4", 3 },
[9402] = { "撰述", "m:zhuànshù|mn:choān-su̍t|c:zaan6 seot6", 3 },
[9405] = { "撲救", "m:pūjiù|mn:phok-kiù|c:pok3 gau3", 3 },
[9409] = { "擊潰", "m:jíkuì|mn:kek-khùi|c:gik1 kui2", 3 },
[9410] = { "擊退", "m:jítuì|mn:kek-thè/kek-thòe|c:gik1 teoi3", 3 },
[9421] = { "擘開", "m:bòkāi|h:pak-khôi|c:maak3 hoi1", 3 },
[9422] = { "據報", "m:jùbào|mn:kì-pò/kù-pò|c:geoi3 bou3", 3 },
[9423] = { "據稱", "m:jùchēng|mn:kì-chheng/kù-chheng|c:geoi3 cing1", 3 },
[9434] = { "擺出", "m:bǎichū|mn:pái-chhut|c:baai2 ceot1", 3 },
[9435] = { "擺平", "m:bǎipíng|mn:pái-pêng|c:baai2 ping4", 3 },
[9436] = { "擺擺", "m:yáoyáobǎibǎi|h:pái-pái/pài-pài|mn:pái-pái", 3 },
[9437] = { "擺明", "m:bǎimíng|mn:pái-bêng|c:baai2 ming4", 3 },
[9439] = { "擺設", "m:bǎishè|h:pài-sat|c:baai2 cit3", 3 },
[9447] = { "攝取", "m:shèqǔ|mn:liap-chhú|c:sip3 ceoi2", 3 },
[9452] = { "攤開", "m:tānkāi|h:thâm-khôi|c:taan1 hoi1", 3 },
[9454] = { "攪動", "m:jiǎodòng|h:kiâu-thûng|c:gaau2 dung6", 3 },
[9467] = { "收受", "m:shōushòu|mn:siu-siū|c:sau1 sau6", 3 },
[9468] = { "收口", "m:xīshōukǒu|h:sû-héu|c:sau1 hau2", 3 },
[9470] = { "收容", "m:shōuróng|mn:siu-iông|c:sau1 jung4", 3 },
[9471] = { "收容所", "m:shōuróngsuǒ|mn:siu-iông-só͘|c:sau1 jung4 so2", 3 },
[9472] = { "收尾", "m:shōuwěi|mn:siu-bóe/siu-bé|c:sau1 mei5-1", 3 },
[9476] = { "收支平衡", "m:shōuzhīpínghéng|mn:siu-chi-pêng-hêng|c:sau1 zi1 ping4 hang4", 3 },
[9477] = { "收效", "m:shōuxiào|mn:siu-hāu|c:sau1 haau6", 3 },
[9480] = { "收款", "m:shōukuǎn|mn:siu-khoán|c:sau1 fun2", 3 },
[9481] = { "收殮", "m:shōuliàn|h:sû-liam|mn:siu-liām/siu-liám", 3 },
[9483] = { "收盤", "m:shōupán|mn:siu-pôaⁿ|c:sau1 pun4-2", 3 },
[9485] = { "收租", "m:shōuzū|mn:siu-cho͘|c:sau1 zou1", 3 },
[9488] = { "收藏家", "m:shōucángjiā|mn:siu-chông-ka|c:sau1 cong4 gaa1", 3 },
[9497] = { "改弦易轍", "m:gǎixiányìchè|mn:kái-hiân-e̍k-tia̍t|c:goi2 jin4 jik6 cit3", 3 },
[9498] = { "改換", "m:gǎihuàn|h:kói-von|mn:kái-ōaⁿ", 3 },
[9508] = { "攻佔", "h:kûng-cham/kûng-chiam|mn:kong-chiàm|c:gung1 zim3", 3 },
[9514] = { "攻陷", "m:gōngxiàn|h:kûng-ham|c:gung1 haam6", 3 },
[9516] = { "放任", "m:fàngrèn|mn:hòng-jīm|c:fong3 jam6", 3 },
[9527] = { "放生", "m:fàngshēng|mn:hòng-seng/pàng-seⁿ/pàng-siⁿ|c:fong3 saang1", 3 },
[9528] = { "放眼", "m:fàngyǎn|mn:hòng-gán|c:fong3 ngaan5", 3 },
[9529] = { "放羊", "m:fàngyáng|h:piong-yòng|mn:pàng-iûⁿ", 3 },
[9531] = { "放膽", "m:fàngdǎn|mn:hòng-táⁿ/hòng-tám|c:fong3 daam2", 3 },
[9534] = { "放電", "m:jiānduānfàngdiàn|mn:pàng-tiān|c:fong3 din6", 3 },
[9535] = { "放風", "m:fàngfēng|mn:pàng-hong|c:fong3 fung1", 3 },
[9546] = { "政要", "m:zhèngyào|mn:chèng-iàu|c:zing3 jiu3", 3 },
[9548] = { "政論", "m:zhènglùn|mn:chèng-lūn|c:zing3 leon6", 3 },
[9552] = { "故交", "m:gùjiāo|mn:kò͘-kau|c:gu3 gaau1", 3 },
[9566] = { "啟示錄", "m:qǐshìlù|h:khí-sṳ-liu̍k|c:kai2 si6 luk6", 3 },
[9567] = { "啟蒙", "m:qǐméng|mn:khé-bông|c:kai2 mung4", 3 },
[9575] = { "救火車", "m:jiùhuǒchē|mn:kiù-hóe-chhia/kiù-hé-chhia|c:gau3 fo2 ce1", 3 },
[9583] = { "敗火", "m:bàihuǒ|mn:pāi-hóe/pāi-hé|c:baai6 fo2", 3 },
[9584] = { "敗筆", "m:bàibǐ|mn:pāi-pit|c:baai6 bat1", 3 },
[9590] = { "教友", "m:jiàoyǒu|mn:kàu-iú|c:gaau3 jau5", 3 },
[9595] = { "教學法", "m:dānyuánjiàoxuéfǎ|mn:kàu-ha̍k-hoat|c:gaau3 hok6 faat3", 3 },
[9601] = { "教育局", "m:jiàoyùjú|mn:Kàu-io̍k-kio̍k|c:gaau3 juk6 guk6-2", 3 },
[9602] = { "教規", "m:jiàoguī|h:kau-kûi|mn:kàu-kui", 3 },
[9607] = { "散場", "m:sàncháng|mn:sòaⁿ-tiûⁿ|c:saan3 coeng4", 3 },
[9608] = { "散工", "m:sǎngōng|mn:sòaⁿ-kang|c:saan2 gung1", 3 },
[9609] = { "散心", "m:sànxīn|mn:sàn-sim|c:saan3 sam1", 3 },
[9610] = { "散散", "m:línglíngsànsàn|h:san-san|mn:sàm-sàm/sòaⁿ-sòaⁿ/sóaⁿ-sóaⁿ", 3 },
[9615] = { "敦厚", "m:dūnhòu|mn:tun-hō͘|c:deon1 hau5", 3 },
[9617] = { "敦睦", "m:dūnmù|mn:tun-bo̍k|c:doen1 muk6", 3 },
[9618] = { "敦請", "m:dūnqǐng|mn:tun-chhéng|c:deon1 cing2", 3 },
[9621] = { "敬神", "m:jìngshén|h:kin-sṳ̀n|mn:kèng-sîn", 3 },
[9623] = { "敬稱", "m:jìngchēng|mn:kèng-chheng|c:ging3 cing1", 3 },
[9624] = { "敬老", "m:liánpínjìnglǎo|h:kin-ló|mn:kèng-ló", 3 },
[9625] = { "敬虔", "h:kin-khièn|mn:kèng-khiân|c:ging3 kin4", 3 },
[9626] = { "敬請", "m:jìngqǐng|mn:kèng-chhéng|c:ging3 cing2", 3 },
[9633] = { "整日", "m:zhěngrì|mn:chéng-ji̍t|c:zing2 jat6", 3 },
[9635] = { "整肅", "m:zhěngsù|mn:chéng-siok|c:zing2 suk1", 3 },
[9638] = { "敵方", "m:dífāng|mn:te̍k-hong|c:dik6 fong1", 3 },
[9640] = { "敵軍", "m:díjūn|h:thi̍t-kiûn|mn:te̍k-kun", 3 },
[9653] = { "文壇", "m:wéntán|mn:bûn-tân/Bûn-tôaⁿ|c:man4 taan4", 3 },
[9654] = { "文山", "m:wénshān|mn:Bûn-san|c:man4 saan1", 3 },
[9666] = { "斑白", "m:bānbái|mn:pan-pe̍h|c:baan1 baak6", 3 },
[9667] = { "斑竹", "m:bānzhú|mn:pan-tek|c:baan1 zuk1", 3 },
[9668] = { "斑紋", "m:bānwén|h:pân-vùn|mn:pan-bûn", 3 },
[9674] = { "斜斜", "m:miēmiēxiéxié|h:chhia-chhia|mn:siâ-siâ/chhiâ-chhiâ", 3 },
[9676] = { "斜角", "m:qīngxiéjiǎo|mn:chhoa̍h-kak|c:ce4 gok3", 3 },
[9684] = { "斬頭", "h:chám-thèu|mn:chām-thâu|c:zaam2 tau4-2", 3 },
[9690] = { "新化", "m:xīnhuà|mn:Sin-hòa|c:san1 faa3", 3 },
[9692] = { "新天地", "m:xīntiāndì|mn:sin-thian-tē/sin-thian-tōe|c:san1 tin1 dei6", 3 },
[9694] = { "新店", "m:xīndiàn|mn:Sin-tiàm|c:san1 dim3", 3 },
[9698] = { "新款", "m:xīnkuǎn|mn:sin-khoán|c:san1 fun2", 3 },
[9700] = { "新潮", "m:xīncháo|mn:sin-tiâu|c:san1 ciu4", 3 },
[9701] = { "新營", "m:xīnyíng|mn:Sin-iâⁿ|c:san1 jing4", 3 },
[9702] = { "新版", "m:xīnbǎn|mn:sin-pán|c:san1 baan2", 3 },
[9704] = { "新秀", "m:xīnxiù|mn:sin-siù|c:san1 sau3", 3 },
[9708] = { "新編", "m:xīnbiān|h:sîn-phiên|mn:sin-phian", 3 },
[9712] = { "新莊", "m:xīnzhuāng|mn:Sin-chng|c:san1 zong1", 3 },
[9713] = { "新華社", "m:xīnhuáshè|mn:Sin-hôa-siā|c:san1 waa4 se5", 3 },
[9717] = { "斷根", "m:duàngēn|mn:tn̄g-kin/tn̄g-kun|c:tyun5 gan1", 3 },
[9723] = { "方子", "m:fāngzi|mn:hong-chí|c:fong1 zi2", 3 },
[9724] = { "方寸", "m:chāshǒubùlífāngcùn|mn:hong-chhùn|c:fong1 cyun3", 3 },
[9726] = { "方興未艾", "m:fāngxīngwèiài|mn:hong-heng-bī-ngāi|c:fong1 hing1 mei6 ngaai6", 3 },
[9731] = { "施放", "m:shīfàng|mn:si-hòng|c:si1 fong3", 3 },
[9734] = { "旁聽", "m:pángtīng|mn:pông-theng|c:pong4 teng1", 3 },
[9736] = { "旅程", "m:lǚchéng|h:lî-chhàng|c:leoi5 cing4", 3 },
[9746] = { "旗桿", "m:qígǎn|h:khì-kôn|mn:kî-koáiⁿ/kî-koaⁿ", 3 },
[9747] = { "旗竿", "m:qígān|mn:kî-koaⁿ|c:kei4 gon1", 3 },
[9750] = { "日光燈", "m:rìguāngdēng|mn:ji̍t-kong-teng/li̍t-kong-teng|c:jat6 gwong1 dang1", 3 },
[9763] = { "日誌", "m:rìzhì|mn:ji̍t-chì/li̍t-chì|c:jat6 zi3", 3 },
[9769] = { "早前", "h:chó-chhièn|mn:chá-chêng|c:zou2 cin4", 3 },
[9770] = { "早年", "m:bàizǎonián|h:chó-ngièn|mn:chá-nî", 3 },
[9771] = { "早春", "m:zǎochūn|mn:chá-chhun|c:zou2 ceon1", 3 },
[9779] = { "昌明", "m:chāngmíng|h:chhông-mìn|mn:chhiong-bêng", 3 },
[9783] = { "明文規定", "m:míngwénguīdìng|mn:bêng-bûn-kui-tēng|c:ming4 man4 kwai1 ding6", 3 },
[9787] = { "明查暗訪", "m:míngcháànfǎng|h:mìn-chhà-am-fóng|mn:bêng-cha-àm-hóng", 3 },
[9788] = { "明爭暗鬥", "m:míngzhēngàndòu|mn:bêng-cheng-àm-tò͘|c:ming4 zang1 am3 dau3", 3 },
[9790] = { "明理", "m:mínglǐ|h:mìn-lî|mn:bêng-lí", 3 },
[9793] = { "明膠", "m:míngjiāo|mn:bêng-ka|c:ming4 gaau1", 3 },
[9795] = { "明講", "m:míngjiǎng|h:mìn-kóng|mn:bêng-kóng", 3 },
[9796] = { "明辨", "m:shènsīmíngbiàn|mn:bêng-piān|c:ming4 bin6", 3 },
[9797] = { "明道", "m:míngdào|mn:bêng-tō|c:ming4 dou6", 3 },
[9800] = { "昏暗", "m:hūnàn|h:fûn-am|c:fan1 am3", 3 },
[9812] = { "春假", "m:chūnjià|mn:chhun-ká|c:ceon1 gaa3", 3 },
[9815] = { "春宮", "m:chūngōng|mn:chhun-kiong|c:ceon1 gung1", 3 },
[9819] = { "春霖", "m:chūnlín|h:chhûn-lìm|c:ceon1 lam4", 3 },
[9825] = { "時價", "m:shíjià|mn:sî-kè|c:si4 gaa3", 3 },
[9827] = { "時報", "m:zhōngguóshíbào|mn:sî-pò|c:si4 bou3", 3 },
[9830] = { "時局", "m:shíjú|h:sṳ̀-khiu̍k|mn:sî-kio̍k", 3 },
[9831] = { "時序", "m:shíxù|mn:sî-sū|c:si4 zeoi6", 3 },
[9832] = { "時日", "m:shírì|h:sṳ̀-ngit|mn:sî-ji̍t/sî-li̍t", 3 },
[9838] = { "時辰", "m:shíchen|mn:sî-sîn|c:si4 san4", 3 },
[9853] = { "普天下", "m:pǔtiānxià|h:phû-thiên-ha|mn:phó͘-thian-hā/phó͘-thiⁿ-ē", 3 },
[9864] = { "晶片", "m:jīngpiàn|mn:cheng-phìⁿ|c:zing1 pin3", 3 },
[9869] = { "智者", "m:zhìzhě|h:chṳ-chá|mn:tì-chiá", 3 },
[9878] = { "暗傷", "m:ànshāng|mn:àm-siong|c:am3 soeng1", 3 },
[9882] = { "暗槓", "m:àngàng|mn:àm-kàng|c:am3 gong3", 3 },
[9883] = { "暗流", "m:ànliú|mn:àm-lâu|c:am3 lau4", 3 },
[9885] = { "暗潮", "m:àncháo|mn:àm-tiâu|c:am3 ciu4", 3 },
[9892] = { "暗鎖", "m:ànsuǒ|mn:àm-só|c:am3 so2", 3 },
[9908] = { "曉悟", "m:xiǎowù|h:hiáu-ngu|mn:hiáu-gō͘/hiáu-ngō͘/hiáu-ngō͘/hiáu-gō͘", 3 },
[9915] = { "曲解", "m:qūjiě|h:khiuk-kié|mn:khiok-kái", 3 },
[9918] = { "更替", "m:gēngtì|mn:kiⁿ-thoeh|c:gang1 tai3", 3 },
[9925] = { "書商", "m:shūshāng|mn:su-siong|c:syu1 soeng1", 3 },
[9926] = { "書報", "m:shūbào|mn:su-pò|c:syu1 bou3", 3 },
[9935] = { "書記官", "m:shūjìguān|h:sû-ki-kôn|mn:su-kì-koaⁿ", 3 },
[9938] = { "書館", "m:értóngtúshūguǎn|mn:su-koán|c:syu1 gun2", 3 },
[9946] = { "會來", "m:gāiláidezǒnghuìlái|h:voi-lòi|mn:ē-lâi", 3 },
[9950] = { "會客室", "m:huìkèshì|mn:hōe-kheh-sek|c:wui6 haak3 sat1", 3 },
[9951] = { "會審", "m:huìshěn|mn:hōe-sím|c:wui3 sam2", 3 },
[9955] = { "會籍", "m:huìjí|mn:hōe-che̍k|c:wui6-2 zik6", 3 },
[9956] = { "會考", "m:huìkǎo|mn:hōe-khó|c:wui6 haau2", 3 },
[9966] = { "月下老人", "m:yuèxiàlǎorén|mn:goa̍t-hā-ló-jîn|c:jyut6 haa6 lou5 jan4", 3 },
[9967] = { "月事", "m:yuèshì|mn:goe̍h-sū/ge̍h-sū|c:jyut6 si6", 3 },
[9968] = { "月俸", "m:yuèfèng|mn:goe̍h-hōng/ge̍h-hōng|c:jyut6 fung2", 3 },
[9978] = { "月老", "m:yuèlǎo|mn:goa̍t-ló|c:jyut6 lou5", 3 },
[9979] = { "月考", "m:yuèkǎo|mn:goe̍h-khó/ge̍h-khó|c:jyut6 haau2", 3 },
[9986] = { "有份", "h:yû-fun|mn:ū-hūn|c:jau5 fan6-2", 3 },
[9987] = { "有備無患", "m:yǒubèiwúhuàn|mn:iú-pī-bû-hoān|c:jau5 bei6 mou4 waan6", 3 },
[9988] = { "有光", "m:jiǒngjiǒngyǒuguāng|h:yû-kông|c:jau5 gwong1", 3 },
[9990] = { "有利可圖", "m:yǒulìkětú|mn:iú-lī-khó-tô͘|c:jau5 lei6 ho2 tou4", 3 },
[9992] = { "有孝", "m:yǒuxiào|h:yû-hau|mn:iú-hàu/ū-hàu/ū-hà/ū-hàu, iú-hàu", 3 },
[9994] = { "有得", "m:yǒudé|mn:ū-tit|c:jau5 dak1", 3 },
[9999] = { "有救", "m:yǒujiù|h:yû-kiu|mn:ū-kiù", 3 },
[10001] = { "有朝一日", "m:yǒuzhāoyīrì|mn:iú-tiau-chi̍t-ji̍t|c:jau5 ziu1 jat1 jat6", 3 },
[10003] = { "有權", "m:zhànyǒuquán|h:yû-khièn|mn:ū-koân", 3 },
[10009] = { "有緣", "m:yǒuyuán|mn:iú-iân/ū-iân|c:jau5 jyun4", 3 },
[10011] = { "有胎", "m:fúshēngyǒujīhuòshēngyǒutāi|h:yû-thôi|mn:ū-the", 3 },
[10012] = { "有請", "m:yǒuqǐng|mn:iú-chhéng|c:jau5 cing2, jau5 ceng2", 3 },
[10013] = { "有身", "m:yǒushēn|h:yû-sṳ̂n|mn:ū-sin", 3 },
[10014] = { "有閒", "m:yǒuxián|h:yû-hàn|mn:ū-êng", 3 },
[10016] = { "服侍", "m:fúshi|mn:ho̍k-sāi/ho̍k-sī|c:fuk6 si6", 3 },
[10017] = { "服刑", "m:fúxíng|mn:ho̍k-hêng|c:fuk6 jing4", 3 },
[10020] = { "服喪", "m:fúsāng|h:fu̍k-sông|c:fuk6 song1", 3 },
[10034] = { "朝臣", "m:yīcháotiānzǐyīcháochén|mn:tiâu-sîn|c:ciu4 san4", 3 },
[10039] = { "期許", "m:qíxǔ|mn:kî-hí|c:kei4 heoi2", 3 },
[10040] = { "期貨", "m:qíhuò|mn:kî-hòe/kî-hè|c:kei4 fo3", 3 },
[10044] = { "木排", "m:mùpái|h:muk-phài|c:muk6 paai4", 3 },
[10052] = { "木船", "m:dúmùchuán|mn:bo̍k-chûn|c:muk6 syun4", 3 },
[10063] = { "未滿", "m:wèimǎn|mn:bōe-móa/bē-móa|c:mei6 mun5", 3 },
[10067] = { "末年", "m:mònián|mn:boa̍t-nî|c:mut6 nin4", 3 },
[10068] = { "末後", "m:mòhòu|h:ma̍t-heu|c:mut6 hau6", 3 },
[10078] = { "本票", "m:běnpiào|mn:pún-phiò|c:bun2 piu3", 3 },
[10085] = { "朱紅", "m:zhūhóng|h:chû-fùng|mn:chu-âng", 3 },
[10087] = { "朴硝", "m:pòxiāo|mn:phok-siau|c:pok3 siu1", 3 },
[10088] = { "朽爛", "m:chūtóuchuánrxiānxiǔlàn|h:hiú-lan|mn:hiú-nōa", 3 },
[10090] = { "杏壇", "m:xìngtán|mn:hēng-tôaⁿ|c:hang6 taan4", 3 },
[10091] = { "杏花", "m:xìnghuā|h:hen-fâ|c:hang6 faa1", 3 },
[10108] = { "東北方", "m:dōngběifāng|mn:tang-pak-hong|c:dung1 bak1 fong1", 3 },
[10111] = { "東南西北", "m:bùzhīdōngnánxīběi|mn:tang-lâm-sai-pak|c:dung1 naam4 sai1 bak1", 3 },
[10117] = { "東海大學", "m:dōnghǎidàxué|mn:Tang-hái-tāi-ha̍k|c:dung1 hoi2 daai6 hok6", 3 },
[10125] = { "枉然", "m:wǎngrán|h:vóng-yèn|mn:óng-jiân", 3 },
[10126] = { "枉費", "m:wǎngfèi|mn:óng-hùi|c:wong2 fai3", 3 },
[10129] = { "林口", "m:línkǒuxiāng|mn:Nâ-kháu|c:lam4 hau2", 3 },
[10139] = { "枝幹", "m:zhīgàn|mn:ki-kàn|c:zi1 gon3", 3 },
[10142] = { "架勢", "m:jiàshì|mn:kè-sì/kè-sè|c:gaa3 sai3", 3 },
[10149] = { "柏林圍牆", "m:bólínwéiqiáng|mn:Pek-lîm-ûi-chhiûⁿ|c:paak3 lam4 wai4 coeng4", 3 },
[10152] = { "某日", "m:mǒurì|h:mêu-ngit|c:mau5 jat6", 3 },
[10154] = { "某甲", "m:mǒujiǎ|mn:bó͘-kah|c:mau5 gaap3", 3 },
[10160] = { "柔弱", "m:róuruò|mn:jiû-jio̍k/liû-lio̍k|c:jau4 joek6", 3 },
[10161] = { "柔情", "m:róuqíng|mn:jiû-chêng/liû-chêng|c:jau4 cing4", 3 },
[10164] = { "查勘", "m:chákān|mn:cha-khàm|c:caa4 ham3", 3 },
[10165] = { "查封", "m:cháfēng|mn:cha-hong|c:caa4 fung1", 3 },
[10166] = { "查尋", "m:cháxún|h:chhà-chhìm|mn:chhâ-sîm", 3 },
[10167] = { "查對", "m:cháduì|mn:cha-tùi|c:caa4 deoi3", 3 },
[10169] = { "查案", "m:cháàn|mn:chhâ-àn|c:caa4 on3", 3 },
[10171] = { "查究", "m:chájiù|h:chhà-kiu|c:caa4 gau3", 3 },
[10172] = { "查考", "m:chákǎo|h:chhà-kháu|mn:cha-khó/chhâ-khó", 3 },
[10174] = { "查辦", "m:chábàn|mn:chhâ-pān|c:caa4 baan6", 3 },
[10176] = { "查驗", "m:cháyàn|h:chhà-ngiam|mn:cha-giām", 3 },
[10180] = { "柳杉", "m:liǔshān|mn:liú-sam|c:lau5 caam3", 3 },
[10184] = { "柴魚", "m:cháiyú|mn:chhâ-hî/chhâ-hû|c:caai4 jyu4-2", 3 },
[10189] = { "校友會", "m:xiàoyǒuhuì|mn:hāu-iú-hōe|c:haau6 jau5 wui6-2", 3 },
[10192] = { "校工", "m:xiàogōng|mn:hāu-kang|c:haau6 gung1", 3 },
[10201] = { "校閱", "m:jiàoyuè|mn:kàu-oa̍t|c:gaau3 jyut6", 3 },
[10208] = { "核爆", "m:dìxiàhébào|mn:hu̍t-po̍k|c:hat6 baau3", 3 },
[10210] = { "核電", "m:hédiàn|mn:he̍k-tiān|c:hat6 din6", 3 },
[10215] = { "根頭", "m:gēntou|h:kîn-thèu|mn:kin-thâu/kun-thâu", 3 },
[10216] = { "格仔", "h:kak-è|mn:keh-á|c:gaak3 zai2", 3 },
[10221] = { "格調", "m:gédiào|mn:kek-tiāu|c:gaak3 diu6", 3 },
[10224] = { "栽植", "m:zāizhí|mn:chai-si̍t|c:zoi1 zik6", 3 },
[10229] = { "桂皮", "m:guìpí|h:kui-phì|c:gwai3 pei4", 3 },
[10232] = { "桃源", "m:shìwàitáoyuán|mn:thô-goân|c:tou4 jyun4", 3 },
[10233] = { "桃色新聞", "m:táosèxīnwén|mn:thô-sek-sin-bûn|c:tou4 sik1 san1 man4-2", 3 },
[10237] = { "框框", "m:kuāngkuang|mn:kheng-kheng|c:kwaang1 kwaang1", 3 },
[10238] = { "案由", "m:ànyóu|mn:àn-iû|c:on3 jau4", 3 },
[10243] = { "桑梓", "m:sāngzǐ|mn:song-chú/song-chí|c:song1 zi2", 3 },
[10251] = { "條規", "m:tiáoguī|mn:tiâu-kui|c:tiu4 kwai1", 3 },
[10255] = { "棄嬰", "m:qìyīng|mn:khì-eng|c:hei3 jing1", 3 },
[10261] = { "棋盤", "m:qípán|mn:kî-pôaⁿ|c:kei4 pun4-2", 3 },
[10264] = { "棚架", "m:péngjià|mn:pîⁿ-kè|c:paang4 gaa3-2", 3 },
[10268] = { "椅墊", "m:yǐdiàn|mn:í-tiām|c:ji2 zin3", 3 },
[10285] = { "極地", "m:jídì|mn:ke̍k-tē/ke̍k-tōe|c:gik6 dei6", 3 },
[10297] = { "榮光", "m:róngguāng|h:yùng-kông|mn:êng-kng", 3 },
[10298] = { "榮獲", "m:rónghuò|mn:êng-he̍k|c:wing4 wok6", 3 },
[10300] = { "榮顯", "m:róngxiǎn|h:yùng-hién|mn:êng-hián", 3 },
[10301] = { "構圖", "m:gòutú|mn:kò͘-tô͘|c:gau3 tou4", 3 },
[10309] = { "槍頭", "m:làqiāngtóu|h:chhiông-thèu|c:coeng1 tau4", 3 },
[10313] = { "樂天", "m:lètiān|mn:lo̍k-thian|c:lok6 tin1", 3 },
[10314] = { "樂捐", "m:lèjuān|h:lo̍k-kiên|mn:lo̍k-koan", 3 },
[10317] = { "樂聲", "m:yuèshēng|mn:ga̍k-siaⁿ|c:lok6 sing1", 3 },
[10323] = { "標價", "m:biāojià|mn:phiau-kè/piau-kè|c:biu1 gaa3", 3 },
[10328] = { "樞紐", "m:shūniǔ|mn:chhu-liú|c:syu1 nau2", 3 },
[10336] = { "模組", "m:mózǔ|mn:bô͘-cho͘|c:mou4 zou2", 3 },
[10345] = { "樹子", "m:shùzǐ|h:su-chṳ́|mn:chhiū-chí", 3 },
[10346] = { "樹根", "m:shùgēn|h:su-kîn|mn:chhiū-kin/chhiū-kun", 3 },
[10348] = { "樹苗", "m:shùmiáo|h:su-mèu|c:syu6 miu4", 3 },
[10349] = { "橄欖樹", "h:kám-lám-su|mn:kaⁿ-ná-chhiū|c:gaam3 laam5-2 syu6", 3 },
[10352] = { "機不可失", "m:jībùkěshī|mn:ki-put-khó-sit|c:gei1 bat1 ho2 sat1", 3 },
[10354] = { "機動性", "m:jīdòngxìng|mn:ki-tōng-sèng|c:gei1 dung6 sing3", 3 },
[10357] = { "機工", "m:jīgōng|mn:ki-kang|c:gei1 gung1", 3 },
[10358] = { "機房", "m:jīfáng|mn:ki-pâng|c:gei1 fong4", 3 },
[10368] = { "機要", "m:jīyào|mn:ki-iàu|c:gei1 jiu3", 3 },
[10369] = { "機警", "m:jījǐng|mn:ki-kéng|c:gei1 ging2", 3 },
[10372] = { "機關車", "m:jīguānchē|mn:ki-koan-chhia|c:gei1 gwaan1 ce1", 3 },
[10376] = { "橫蠻", "m:hèngmán|mn:hoâiⁿ-bân|c:waang4 maan4", 3 },
[10378] = { "檔期", "m:dǎngqí|mn:tòng-kî|c:dong3 kei4", 3 },
[10379] = { "檜木", "m:kuàimù|h:khoai-muk|mn:kòe-bo̍k", 3 },
[10383] = { "檢視", "m:jiǎnshì|mn:kiám-sī|c:gim2 si6", 3 },
[10386] = { "檢閱", "m:jiǎnyuè|mn:kiám-ia̍t|c:gim2 jyut6", 3 },
[10388] = { "檯面", "m:táimiàn|mn:tâi-bīn|c:toi4-2 min6-2", 3 },
[10404] = { "欠債", "m:qiànzhài|h:khiam-chai|mn:khiàm-chè", 3 },
[10412] = { "欲蓋彌彰", "m:yùgàimízhāng|mn:io̍k-kài-mí-chiong|c:juk6 koi3 nei4 zoeng1", 3 },
[10421] = { "歇工", "m:miánhuādiànlǐxiēgōng|mn:hioh-kang|c:hit3 gung1", 3 },
[10422] = { "歇業", "m:xiēyè|mn:hioh-gia̍p|c:hit3 jip6", 3 },
[10423] = { "歇腳", "m:xiēxiējiǎo|mn:hioh-kha|c:hit3 goek3", 3 },
[10432] = { "歌譜", "m:gēpǔ|mn:koa-phó͘|c:go1 pou2", 3 },
[10435] = { "歡唱", "m:huānchàng|h:fôn-chhong|mn:hoan-chhiùⁿ", 3 },
[10438] = { "止渴", "m:wàngméizhǐkě|h:chṳ́-hot|mn:chí-khat/chí-khoah/chí-khat", 3 },
[10455] = { "正牌", "m:zhèngpái|mn:chiàⁿ-pâi|c:zeng3 paai4-2", 3 },
[10462] = { "此生", "m:bùwǎngcǐshēng|h:chhṳ́-sên|c:ci2 sang1", 3 },
[10465] = { "步步為營", "m:bùbùwéiyíng|mn:pō͘-pō͘-ûi-iâⁿ|c:bou6 bou6 wai4 jing4", 3 },
[10478] = { "歪哥", "m:wāigē|h:vâi-kô|mn:oai-ko", 3 },
[10483] = { "歷屆", "m:lìjiè|mn:le̍k-kài|c:lik6 gaai3", 3 },
[10488] = { "歸依", "m:sānguīyī|mn:kui-i|c:gwai1 ji1", 3 },
[10489] = { "歸入", "h:kûi-ngi̍p|mn:kui-ji̍p|c:gwai1 jap6", 3 },
[10490] = { "歸功", "m:guīgōng|mn:kui-kong|c:gwai1 gung1", 3 },
[10492] = { "歸向", "m:guīxiàng|h:kûi-hiong|c:gwai1 hoeng3", 3 },
[10493] = { "歸咎", "m:guījiù|mn:kui-kiū|c:gwai1 gau3", 3 },
[10498] = { "歸年", "m:huíguīnián|h:kûi-ngièn|mn:kui-nî", 3 },
[10500] = { "歸於", "m:guīyú|h:kûi-yî|c:gwai1 jyu1", 3 },
[10501] = { "歸正", "m:qùxiéguīzhèng|h:kûi-chṳn|mn:kui-chèng", 3 },
[10509] = { "死性", "m:sǐxing|mn:sí-sèng|c:sei2 sing3", 3 },
[10510] = { "死期", "m:sǐqí|h:sí-khì|mn:sí-kî", 3 },
[10516] = { "死難", "m:sǐnàn|mn:sí-lān|c:sei2 naan6", 3 },
[10519] = { "殉道", "m:yǐshēnxùndào|h:sùn-tho|c:seon1 dou6", 3 },
[10523] = { "殘殺", "m:cánshā|h:chhàn-sat|mn:chân-sat", 3 },
[10537] = { "殺機", "m:shājī|mn:sat-ki|c:saat3 gei1", 3 },
[10544] = { "殿軍", "m:diànjūn|mn:tiān-kun|c:din6 gwan1", 3 },
[10548] = { "毀滅性", "m:cháihuǐmièxìng|h:fí-me̍t-sin|c:wai2 mit6 sing3", 3 },
[10549] = { "毀約", "m:huǐyuē|h:fí-yok|c:wai2 joek3", 3 },
[10560] = { "每隔", "m:měigé|mn:móe-keh|c:mui5 gaak3", 3 },
[10573] = { "比劃", "m:bǐhua|mn:pí-he̍k|c:bei2 waak6", 3 },
[10576] = { "比對", "m:bǐduì|mn:pí-tùi|c:bei2 deoi3", 3 },
[10577] = { "比數", "m:bǐshǔ|mn:pí-sò͘|c:bei2 sou3", 3 },
[10578] = { "比比皆是", "m:bìbìjiēshì|mn:pí-pí-kai-sī|c:bei3 bei3 gaai1 si6", 3 },
[10581] = { "比高", "m:bǐgāo|h:pí-kô|c:bei2 gou1", 3 },
[10585] = { "毛手毛腳", "m:máoshǒumáojiǎo|mn:mô͘-chhiú-mô͘-kha|c:mou4 sau2 mou4 goek3", 3 },
[10588] = { "毛竹", "m:máozhú|mn:mô͘-tek|c:mou4 zuk1", 3 },
[10591] = { "毛織品", "m:máozhīpǐn|mn:mô͘-chit-phín|c:mou4 zik1 ban2", 3 },
[10594] = { "毛衫", "m:máoshān|h:mô-sâm|c:mou4 saam1", 3 },
[10596] = { "毫克", "m:háokè|mn:hô-khek|c:hou4 hak1", 3 },
[10599] = { "毫髮", "m:bùchāháofǎ|mn:hô-hoat|c:hou4 faat3", 3 },
[10605] = { "民怨", "m:mínyuàn|mn:bîn-oàn|c:man4 jyun3", 3 },
[10607] = { "民房", "m:mínfáng|h:mìn-fòng|mn:bîn-pâng", 3 },
[10612] = { "民選", "m:mínxuǎn|mn:bîn-soán|c:man4 syun2", 3 },
[10621] = { "氣孔", "m:pēnqìkǒng|mn:khì-khóng|c:hei3 hung2", 3 },
[10626] = { "氣死", "m:qìsǐ|mn:khì-sí|c:hei3 sei2", 3 },
[10628] = { "氣派", "m:dàfāngqìpài|mn:khì-phài|c:hei3 paai3", 3 },
[10636] = { "氣結", "m:qìjié|mn:khì-kiat|c:hei3 git3", 3 },
[10647] = { "水份", "h:súi-fûn|mn:chúi-hūn|c:seoi2 fan6", 3 },
[10660] = { "水泉", "m:shuǐquán|h:súi-chhièn|mn:chúi-chôaⁿ/chúi-chóaⁿ", 3 },
[10665] = { "水煙", "m:shuǐyān|mn:chúi-ian|c:seoi2 jin1", 3 },
[10673] = { "水筆", "m:shuǐbǐ|mn:chúi-pit|c:seoi2 bat1", 3 },
[10676] = { "水蛇腰", "m:shuǐshéyāo|mn:chúi-chôa-io|c:seoi2 se4 jiu1", 3 },
[10680] = { "水頭", "m:shuǐtóu|mn:chúi-thâu|c:seoi2 tau4", 3 },
[10682] = { "水鴨", "m:fàngshuǐyā|mn:chúi-ah|c:seoi2 aap3-2", 3 },
[10689] = { "求全", "m:wěiqūqiúquán|mn:kiû-choân|c:kau4 cyun4", 3 },
[10690] = { "求取", "m:qiúqǔ|h:khiù-chhí|mn:kiû-chhú", 3 },
[10695] = { "求見", "m:qiújiàn|mn:kiû-kiàn|c:kau4 gin3", 3 },
[10697] = { "求雨", "m:qiúyǔ|h:khiù-yí|mn:kiû-hō͘", 3 },
[10710] = { "決絕", "m:juéjué|mn:koat-choa̍t|c:kyut3 zyut6", 3 },
[10721] = { "沉落", "m:chénluò|h:chhṳ̀m-lo̍k|mn:tîm-lo̍h", 3 },
[10722] = { "沉迷", "m:chénmí|mn:tîm-bê|c:cam4 mai4", 3 },
[10727] = { "沖淡", "m:chōngdàn|mn:chhiong-tām|c:cung1 taam5", 3 },
[10733] = { "沙彌", "m:shāmí|mn:sa-bi|c:saa1 nei4", 3 },
[10740] = { "沙田", "m:shātián|mn:soa-chhân|c:saa1 tin4", 3 },
[10745] = { "河堤", "m:hétí|mn:hô-thê|c:ho4 tai4", 3 },
[10746] = { "河山", "m:bànbìhéshān|mn:hô-san|c:ho4 saan1", 3 },
[10759] = { "油布", "m:yóubù|mn:iû-pò͘|c:jau4 bou3", 3 },
[10760] = { "油庫", "m:yóukù|h:yù-khu|mn:iû-khò͘", 3 },
[10763] = { "油油", "m:guāngyóuyóu|mn:iû-iû|c:jau4 jau4-2", 3 },
[10768] = { "油箱", "m:yóuxiāng|mn:iû-siuⁿ|c:jau4 soeng1", 3 },
[10769] = { "油罐車", "m:yóuguànchē|mn:iû-koàn-chhia|c:jau4 gun3 ce1", 3 },
[10775] = { "治權", "m:zhìquán|h:chhṳ-khièn|mn:tī-koân", 3 },
[10789] = { "法例", "m:fǎlì|mn:hoat-lē|c:faat3 lai6", 3 },
[10797] = { "法文", "m:fǎwén|mn:hoat-bûn|c:faat3 man4", 3 },
[10801] = { "法網", "m:fǎwǎng|mn:hoat-bāng|c:faat3 mong5", 3 },
[10811] = { "泡湯", "m:pàotāng|mn:phàu-thng|c:pou4 tong1", 3 },
[10815] = { "波幅", "m:bōfú|mn:pho-hok|c:bo1 fuk1", 3 },
[10821] = { "波羅的海", "m:bōluódìhǎi|mn:Pho-lô-tek-hái|c:bo1 lo4 dik1 hoi2", 3 },
[10827] = { "泥水工", "m:níshuǐgōng|mn:nî-chúi-kang|c:nai4 seoi2 gung1", 3 },
[10837] = { "泳裝", "m:yǒngzhuāng|mn:éng-chong|c:wing6 zong1", 3 },
[10841] = { "洋洋得意", "m:yángyángdéyì|mn:iông-iông-tek-ì|c:joeng4 joeng4 dak1 ji3", 3 },
[10846] = { "洗清", "m:xǐqīng|h:sé-chhîn|mn:sé-chheng/sóe-chheng", 3 },
[10852] = { "洗衫", "h:sé-sâm|mn:sé-saⁿ/sóe-saⁿ|c:sai2 saam1", 3 },
[10853] = { "洗身", "h:sé-sṳ̂n|mn:sé-sin/sóe-sin|c:sai2 san1", 3 },
[10863] = { "洲際", "m:zhōujì|mn:chiu-chè|c:zau1 zai3", 3 },
[10866] = { "活氣", "m:sǐshēnghuóqì|h:fa̍t-hi|mn:oa̍h-khì/oa̍h-khùi", 3 },
[10867] = { "活活", "m:huóhuó|mn:oa̍h-oa̍h|c:wut6 wut6", 3 },
[10869] = { "活門", "m:huómén|mn:oa̍h-mn̂g|c:wut6 mun4", 3 },
[10871] = { "洽購", "m:qiàgòu|mn:ha̍p-kò͘|c:hap1 kau3", 3 },
[10877] = { "流亡政府", "m:liúwángzhèngfǔ|mn:liû-bông-chèng-hú|c:lau4 mong4 zing3 fu2", 3 },
[10882] = { "流彈", "m:liúdàn|mn:liû-tôaⁿ|c:lau4 daan6-2", 3 },
[10891] = { "浩劫", "m:hàojié|mn:hō-kiap|c:hou6 gip3", 3 },
[10898] = { "浮沉", "m:fúchén|mn:phû-tîm|c:fau4 cam4", 3 },
[10901] = { "浮面", "m:fúmiàn|mn:phû-bīn|c:pou4 min6-2", 3 },
[10925] = { "海燕", "m:hǎiyàn|mn:hái-iàn|c:hoi2 jin3", 3 },
[10944] = { "海鹽", "m:réngōnghǎiyán|mn:hái-iâm|c:hoi2 jim4", 3 },
[10947] = { "浸死", "h:chim-sí|mn:chìm-sí|c:zam3 sei2", 3 },
[10948] = { "浸禮", "m:jìnlǐ|mn:chìm-lé|c:zam3 lai5", 3 },
[10952] = { "消夜", "m:xiāoyè|mn:siau-iā|c:siu1 je6-2", 3 },
[10953] = { "消弭", "m:xiāomǐ|mn:siau-mî|c:siu1 mei5", 3 },
[10955] = { "消暑", "m:xiāoshǔ|mn:siau-sú|c:siu1 syu2", 3 },
[10958] = { "消災", "m:dérénqiáncáiyǔrénxiāozāi|h:sêu-châi|mn:siau-chai", 3 },
[10963] = { "消腫", "m:xiāozhǒng|mn:siau-chéng|c:siu1 zung2", 3 },
[10969] = { "消長", "m:xiāozhǎng|mn:siau-tióng|c:siu1 coeng4", 3 },
[10979] = { "涼棚", "m:liángpéng|mn:liâng-pêⁿ|c:loeng4 paang4", 3 },
[10982] = { "淋水", "h:lìm-súi|mn:lâm-chúi|c:lam4 seoi2", 3 },
[10990] = { "淡忘", "m:dànwàng|mn:tām-bông|c:daam6 mong4", 3 },
[10991] = { "淡酒", "m:chīdànjiǔ|h:thâm-chiú|c:taam5 zau2", 3 },
[10993] = { "淨水", "m:jìngshuǐ|h:chhiang-súi|mn:chēng-chúi", 3 },
[11005] = { "深知", "m:shēnzhī|h:chhṳ̂m-tî|mn:chhim-ti", 3 },
[11016] = { "淹水", "m:yānshuǐ|h:yim-súi|mn:im-chúi", 3 },
[11023] = { "添油", "m:huǒshàngtiānyóu|h:thiâm-yù|mn:thiⁿ-iû", 3 },
[11028] = { "清場", "m:qīngcháng|mn:chheng-tiûⁿ|c:cing1 coeng4", 3 },
[11033] = { "清朗", "m:qīnglǎng|h:chhîn-lòng|mn:chheng-lóng", 3 },
[11036] = { "清泉", "m:qīngquán|h:chhîn-chhièn|mn:chheng-chôaⁿ", 3 },
[11039] = { "清清", "m:lěnglěngqīngqīng|h:chhîn-chhîn|mn:chheng-chheng", 3 },
[11052] = { "渙散", "m:rénxīnhuànsàn|mn:hoàn-sàn|c:wun6 saan3", 3 },
[11055] = { "減刑", "m:jiǎnxíng|mn:kiám-hêng|c:gaam2 jing4", 3 },
[11056] = { "減半", "m:jiǎnbàn|mn:kiám-pòaⁿ|c:gaam2 bun3", 3 },
[11060] = { "減薪", "m:jiǎnxīn|mn:kiám-sin|c:gaam2 san1", 3 },
[11065] = { "渡過", "m:dùguò|h:thu-ko|c:dou6 gwo3", 3 },
[11066] = { "渡頭", "m:dùtóu|mn:tō͘-thâu|c:dou6 tau4", 3 },
[11069] = { "測出", "m:cèchū|h:chhet-chhut|mn:chhek-chhut", 3 },
[11070] = { "測字", "m:cèzì|mn:chhek-jī|c:caak1 zi6", 3 },
[11072] = { "測度", "m:cèduò|h:chhet-thu|c:cak1 dok6", 3 },
[11076] = { "港九", "m:gǎngjiǔ|mn:Káng-Kiú|c:gong2 gau2", 3 },
[11081] = { "渴慕", "m:kěmù|h:hot-mu|c:hot3 mou6", 3 },
[11084] = { "游擊隊", "m:yóujíduì|mn:iû-kek-tūi|c:jau4 gik1 deoi6-2", 3 },
[11087] = { "游資", "m:yóuzī|mn:iû-chu|c:jau4 zi1", 3 },
[11092] = { "湖畔", "m:húpàn|mn:ô͘-poān|c:wu4 bun5", 3 },
[11093] = { "湧入", "m:yǒngrù|mn:ióng-ji̍p|c:jung2 jap6", 3 },
[11094] = { "湧出", "m:yǒngchū|h:yúng-chhut|mn:éng-chhut", 3 },
[11095] = { "湮滅", "m:yīnmiè|mn:ian-bia̍t|c:jan1 mit6", 3 },
[11105] = { "溝仔", "h:kiêu-é|mn:kau-á|c:kau1 zai2", 3 },
[11106] = { "溪水", "h:hâi-súi|mn:khe-chúi/khoe-chúi|c:kai1 seoi2", 3 },
[11123] = { "滑鐵盧", "m:huátiělú|mn:Ku̍t-thih-lô͘|c:waat6 tit3 lou4", 3 },
[11126] = { "滲漏", "m:shènlòu|mn:siàm-lāu|c:sam3 lau6", 3 },
[11129] = { "滴水", "m:dīshuǐ|mn:tih-chúi|c:dik6 seoi2, dik1 seoi2", 3 },
[11130] = { "滴管", "m:dīguǎn|mn:tih-kńg|c:dik6 gun2", 3 },
[11131] = { "滴血", "m:dīxiě|mn:tih-hoeh/tih-huih|c:dik1 hyut3", 3 },
[11134] = { "滾落", "m:gǔnluò|mn:kún-lo̍h|c:gwan2 lok6", 3 },
[11138] = { "滿分", "m:mǎnfēn|mn:móa-hun|c:mun5 fan1", 3 },
[11140] = { "滿天星", "m:mǎntiānxīng|mn:boán-thian-seng/móa-thiⁿ-chheⁿ/móa-thiⁿ-chhiⁿ|c:mun5 tin1 sing1", 3 },
[11141] = { "滿座", "m:mǎnzuò|mn:boán-chō/móa-chō|c:mun5 zo6", 3 },
[11142] = { "滿心", "m:mǎnxīn|h:mân-sîm|mn:móa-sim", 3 },
[11143] = { "滿手", "m:mǎnshǒu|h:mân-sú|c:mun5 sau2", 3 },
[11145] = { "滿滿", "m:mǎnmǎn|h:mân-mân|mn:móa-móa", 3 },
[11146] = { "滿貫", "m:mǎnguàn|h:mân-kon|c:mun5 gun3", 3 },
[11147] = { "滿身", "m:mǎnshēn|h:mân-sṳ̂n|mn:móa-sin", 3 },
[11148] = { "滿載", "m:mǎnzài|h:mân-chai|mn:móa-chāi", 3 },
[11149] = { "滿載而歸", "m:mǎnzàiérguī|mn:móa-chài-lî-kui|c:mun5 zoi3 ji4 gwai1, mun5 zoi2 ji4 gwai1", 3 },
[11151] = { "滿額", "m:mǎné|h:mân-ngiak|c:mun5 ngaak6-2", 3 },
[11162] = { "漆樹", "m:qīshù|mn:chhat-chhiū|c:cat1 syu6", 3 },
[11165] = { "漏氣", "m:lòuqì|mn:lāu-khì/làu-khùi|c:lau6 hei3", 3 },
[11168] = { "漏胎", "m:lòutāi|h:leu-thòi|mn:làu-the", 3 },
[11169] = { "漏電", "m:lòudiàn|mn:lāu-tiān|c:lau6 din6", 3 },
[11184] = { "漚肥", "m:òuféi|mn:au-pûi/àu-pûi|c:au3 fei4", 3 },
[11187] = { "漢中", "m:hànzhōng|mn:Hàn-tiong|c:hon3 zung1", 3 },
[11203] = { "漲幅", "m:zhǎngfú|mn:tiòng-hok|c:zoeng3 fuk1", 3 },
[11216] = { "潤滑油", "m:rùnhuáyóu|mn:jūn-ku̍t-iû|c:jeon6 waat6 jau4", 3 },
[11229] = { "激戰", "m:jīzhàn|mn:kek-chiàn|c:gik1 zin3", 3 },
[11230] = { "激賞", "m:lìngrénjīshǎng|mn:kek-sióng|c:gik1 soeng2", 3 },
[11233] = { "濃煙", "m:nóngyān|h:nùng-yên|mn:lông-ian", 3 },
[11236] = { "濛濛", "m:dànméngméng|h:mùng-mùng|mn:bông-bông", 3 },
[11237] = { "濟濟", "m:réncáijǐjǐ|mn:chē-chē/chōe-chōe|c:zai2 zai2", 3 },
[11242] = { "濾水器", "m:lǜshuǐqì|mn:lī-chúi-khì/lū-chúi-khì|c:leoi6 seoi2 hei3", 3 },
[11243] = { "濾紙", "m:lǜzhǐ|mn:lī-chóa/lū-chóa|c:leoi6 zi2", 3 },
[11248] = { "灌救", "m:guànjiù|mn:koàn-kiù|c:gun3 gau3", 3 },
[11255] = { "火化", "m:huǒhuà|mn:hóe-hòa/hé-hòa|c:fo2 faa3", 3 },
[11256] = { "火場", "m:huǒcháng|mn:hóe-tiûⁿ/hé-tiûⁿ|c:fo2 coeng4", 3 },
[11258] = { "火屎", "h:fó-sṳ́|mn:hóe-sái/hé-sái|c:fo2 si2", 3 },
[11266] = { "火牆", "m:fánghuǒqiáng|h:fó-chhiòng|c:fo2 coeng4", 3 },
[11267] = { "火盆", "m:nuǎnhuǒpén|h:fó-phùn|c:fo2 pun4", 3 },
[11268] = { "火罐", "m:báhuǒguàn|mn:hóe-koàn/hé-koàn|c:fo2 gun3", 3 },
[11270] = { "火舌", "m:huǒshé|h:fó-sa̍t|mn:hóe-chi̍h/hé-chi̍h", 3 },
[11275] = { "火酒", "m:huǒjiǔ|mn:hóe-chiú/hé-chiú|c:fo2 zau2", 3 },
[11278] = { "火頭", "m:huǒtóu|mn:hóe-thâu/hé-thâu|c:fo2 tau4", 3 },
[11279] = { "火頭軍", "m:huǒtóujūn|mn:hóe-thâu-kun/hé-thâu-kun|c:fo2 tau4 gwan1", 3 },
[11280] = { "火點", "m:yǐnhuǒdiǎn|mn:hóe-tiám/hé-tiám|c:fo2 dim2", 3 },
[11281] = { "火龍", "m:huǒlóng|mn:hóe-lêng/hé-lêng|c:fo2 lung4", 3 },
[11285] = { "灶君", "m:zàojūn|mn:chàu-kun|c:zou3 gwan1", 3 },
[11286] = { "灶神", "m:zàoshén|mn:chàu-sîn|c:zou3 san4", 3 },
[11287] = { "灶頭", "m:zàotou|h:cho-thèu|mn:chàu-thâu", 3 },
[11292] = { "炎夏", "m:yánxià|mn:iām-hā|c:jim4 haa6", 3 },
[11305] = { "為所欲為", "m:wéisuǒyùwéi|mn:ûi-só͘-io̍k-ûi|c:wai4 so2 juk6 wai4", 3 },
[11309] = { "烈日", "m:lièrì|h:lie̍t-ngit|mn:lia̍t-ji̍t", 3 },
[11312] = { "烏合之眾", "m:wūhézhīzhòng|mn:o͘-ha̍p-chi-chiòng|c:wu1 hap6 zi1 zung3", 3 },
[11313] = { "烏心石", "m:wūxīnshí|h:vû-sîm-sa̍k|mn:o͘-sim-chio̍h", 3 },
[11316] = { "烏煙", "h:vû-yên|mn:o͘-hun/o͘-ian|c:wu1 jin1", 3 },
[11317] = { "烏豆", "m:wūdòu|mn:o͘-tāu|c:wu1 dau6-2", 3 },
[11318] = { "烏金", "m:wūjīn|h:vû-kîm|mn:o͘-kim", 3 },
[11319] = { "烏頭", "m:wūtóu|mn:o͘-thâu|c:wu1 tau4-2", 3 },
[11320] = { "烏魚", "m:wūyú|mn:o͘-hî/o͘-hû|c:wu1 jyu4-2", 3 },
[11326] = { "烘爐", "m:hōnglú|mn:hang-lô͘|c:hong3 lou4", 3 },
[11332] = { "焊錫", "m:hànxí|mn:hōaⁿ-siah|c:hon6 sek3", 3 },
[11334] = { "焚化爐", "m:lèsèfénhuàlú|mn:hûn-hòa-lô͘|c:fan4 faa3 lou4", 3 },
[11337] = { "無下落", "m:yīwúxiàluò|h:mò-ha-lo̍k|mn:bôhē-lo̍h", 3 },
[11341] = { "無光", "m:jīnxiùwúguāng|h:mò-kông|c:mou4 gwong1", 3 },
[11342] = { "無利可圖", "m:wúlìkětú|mn:bô-lī-khó-tô͘|c:mou4 lei6 ho2 tou4", 3 },
[11346] = { "無命", "m:yǒucáiwúmìng|h:mò-miang|mn:bô-miā", 3 },
[11349] = { "無定", "m:xíngzōngwúdìng|h:mò-thin|mn:bô-tēng/bô-tiāⁿ", 3 },
[11350] = { "無幾", "m:liáoliáowújǐ|h:mò-kí|c:mou4 gei2", 3 },
[11352] = { "無影", "m:wúxíngwúyǐng|h:mò-yáng|mn:bô-iáⁿ", 3 },
[11356] = { "無意中", "m:wúyìzhōng|mn:bô-ì-tiong|c:mou4 ji3 zung1", 3 },
[11357] = { "無意義", "m:wúyìyì|mn:bô-ì-gī|c:mou4 ji3 ji6", 3 },
[11358] = { "無所不在", "m:wúsuǒbùzài|mn:bô-só͘-put-chāi|c:mou4 so2 bat1 zoi6", 3 },
[11359] = { "無所不知", "m:wúsuǒbùzhī|h:vù-só-put-tî|c:mou4 so2 bat1 zi1", 3 },
[11361] = { "無所適從", "m:wúsuǒshìcóng|mn:bô-só͘-sek-chiông|c:mou4 so2 sik1 cung4", 3 },
[11363] = { "無斷", "m:hàomóuwúduàn|h:mò-thôn|mn:bô-tn̄g", 3 },
[11364] = { "無暇", "m:bāwúxiá|mn:bô-khà/bô-khòa|c:mou4 haa6", 3 },
[11367] = { "無止境", "m:xuéwúzhǐjìng|mn:bô-chí-kéng|c:mou4 zi2 ging2", 3 },
[11368] = { "無水", "h:mò-súi|mn:bô-chúi|c:mou4 seoi2", 3 },
[11370] = { "無異", "m:wúyì|h:vù-yi|mn:bô-īⁿ/bû-ì/bû-īⁿ", 3 },
[11371] = { "無盡", "m:wújìn|h:vù-chhin|c:mou4 zeon6", 3 },
[11377] = { "無聲", "m:zhàngmǎwúshēng|h:mò-sâng|mn:bô-siaⁿ", 3 },
[11378] = { "無著", "m:shǎochīwúzhuó|h:mò-chho̍k|mn:bô-tio̍k", 3 },
[11379] = { "無補", "m:yúshìwúbǔ|mn:bô-pó͘|c:mou4 bou2", 3 },
[11383] = { "無過", "m:bùqiúyǒugōngdànqiúwúguò|h:mò-ko|mn:bû-kò", 3 },
[11387] = { "無驚", "m:chǒngrùwújīng|h:mò-kiâng|mn:bô-kiaⁿ", 3 },
[11388] = { "焦心", "m:jiāoxīn|mn:chiau-sim|c:ziu1 sam1", 3 },
[11391] = { "煮菜", "m:zhǔcài|mn:chí-chhài/chú-chhài|c:zyu2 coi3", 3 },
[11394] = { "煉丹", "m:liàndān|mn:liān-tan|c:lin6 daan1", 3 },
[11397] = { "煎盤", "m:gǒutiǎnrèjiānpán|h:chiên-phàn|mn:chian-pôaⁿ", 3 },
[11404] = { "煞氣", "m:shàqì|mn:soah-khì|c:saat3 hei3", 3 },
[11406] = { "煥然一新", "m:huànrányīxīn|mn:hoàn-jiân-it-sin|c:wun6 jin4 jat1 san1", 3 },
[11413] = { "煩心", "m:fánxīn|h:fàn-sîm|mn:hoân-sim", 3 },
[11414] = { "煽情", "m:shānqíng|mn:siàn-chêng|c:sin3 cing4", 3 },
[11423] = { "熟行", "m:wǔshóuháng|mn:se̍k-hâng|c:suk6 hong4", 3 },
[11433] = { "熱戀", "m:rèliàn|mn:jia̍t-loân|c:jit6 lyun2", 3 },
[11436] = { "熱病", "m:lěngrèbìng|h:ngie̍t-phiang|mn:jia̍t-pēⁿ/jia̍t-pīⁿ", 3 },
[11438] = { "熱能", "m:rènéng|mn:jia̍t-lêng|c:jit6 nang4", 3 },
[11448] = { "燈座", "h:tên-chho|mn:teng-chō|c:dang1 zo6", 3 },
[11449] = { "燈心草", "m:dēngxīncǎo|h:tên-sîm-chhó|mn:teng-sim-chháu", 3 },
[11453] = { "燒死", "h:sêu-sí|mn:sio-sí|c:siu1 sei2", 3 },
[11454] = { "燒水", "m:shāoshuǐ|mn:sio-chúi|c:siu1 seoi2", 3 },
[11460] = { "燙傷", "m:tàngshāng|mn:thǹg-siong|c:tong3 soeng1", 3 },
[11470] = { "燻肉", "m:xūnròu|mn:hun-bah|c:fan1 juk6", 3 },
[11473] = { "爆滿", "m:dàbàomǎn|mn:po̍k-móa|c:baau3 mun5", 3 },
[11475] = { "爆炸物", "m:bàozhàwù|mn:po̍k-chà-bu̍t|c:baau3 zaa3 mat6", 3 },
[11487] = { "爭權", "m:zhēngquán|h:châng-khièn|mn:cheng-koân", 3 },
[11495] = { "父系", "m:fùxì|h:fu-ne|c:fu6 hai6", 3 },
[11496] = { "父老", "m:jiāngdōngfùlǎo|h:fu-ló|mn:hū-ló", 3 },
[11507] = { "版面", "m:bǎnmiàn|mn:pán-bīn|c:baan2 min6", 3 },
[11508] = { "牌價", "m:páijià|mn:pâi-kè|c:paai4 gaa3", 3 },
[11509] = { "牌匾", "m:páibiǎn|mn:pâi-pián|c:paai4 bin2", 3 },
[11513] = { "牙根", "m:yǎodìngyágēn|h:ngà-kîn|mn:gê-kin/gê-kun", 3 },
[11521] = { "牛欄", "m:niúlán|h:ngiù-làn|c:ngau4 laan4-1, ngau4 laan4", 3 },
[11523] = { "牛皮紙", "m:niúpízhǐ|mn:gû-phôe-chóa/gû-phê-chóa|c:ngau4 pei4 zi2", 3 },
[11526] = { "牛蠅", "m:niúyíng|mn:gû-sîn|c:ngau4 jing4", 3 },
[11539] = { "物料", "m:dāizhìwùliào|mn:bu̍t-liāu|c:mat6 liu6-2", 3 },
[11549] = { "特出", "m:tèchū|mn:te̍k-chhut|c:dak6 ceot1", 3 },
[11552] = { "特大", "m:tèdà|mn:te̍k-tōa|c:dak6 daai6", 3 },
[11562] = { "特赦", "m:tèshè|mn:te̍k-sià|c:dak6 se3", 3 },
[11570] = { "牽牛花", "m:qiānniúhuā|mn:khan-gû-hoe|c:hin1 ngau4 faa1", 3 },
[11574] = { "犁田", "m:lítián|h:lài-thièn|mn:lê-chhân/lôe-chhân", 3 },
[11576] = { "犒賞", "m:kàoshǎng|mn:khò-sióng/khò-siúⁿ|c:hou3 soeng2", 3 },
[11579] = { "犯案", "m:fànàn|mn:hoān-àn|c:faan6 on3", 3 },
[11585] = { "狂飆", "m:kuángbiāo|mn:kông-pio|c:kong4 biu1", 3 },
[11590] = { "狗蝨", "m:gǒushī|mn:káu-sat|c:gau2 sat1", 3 },
[11592] = { "狡計", "m:jiǎojì|mn:káu-kè|c:gaau2 gai3", 3 },
[11596] = { "狼心狗肺", "m:lángxīngǒufèi|mn:lông-sim-káu-hì|c:long4 sam1 gau2 fai3", 3 },
[11597] = { "狼毒", "m:lángdú|mn:lông-to̍k|c:long4 duk6", 3 },
[11615] = { "獅子頭", "m:shīzitóu|mn:sai-á-thâu|c:si1 zi2 tau4", 3 },
[11617] = { "獎牌", "m:jiǎngpái|mn:chióng-pâi|c:zoeng2 paai4", 3 },
[11625] = { "獨攬", "m:dàquándúlǎn|mn:to̍k-lám|c:duk6 laam5", 3 },
[11626] = { "獨斷", "m:dúduàn|h:thu̍k-ton|mn:to̍k-toàn", 3 },
[11630] = { "獨獨", "m:dúdú|h:thu̍k-thu̍k|mn:to̍k-to̍k", 3 },
[11632] = { "獨立宣言", "m:dúlìxuānyán|mn:to̍k-li̍p-soan-giân|c:duk6 laap6 syun1 jin4", 3 },
[11634] = { "獨行", "m:zhuānduàndúxíng|h:thu̍k-hàng|mn:to̍k-hêng", 3 },
[11637] = { "獲准", "m:huòzhǔn|mn:he̍k-chún|c:wok6 zeon2", 3 },
[11642] = { "獲獎", "m:huòjiǎng|mn:he̍k-chióng|c:wok6 zoeng2", 3 },
[11644] = { "獵鷹", "m:lièyīng|h:lia̍p-ên|c:lip6 jing1", 3 },
[11654] = { "率性", "m:shuàixìng|mn:soài-sèng|c:seot1 sing3", 3 },
[11657] = { "玉女", "m:yùnǚ|mn:gio̍k-lí/gio̍k-lú|c:juk6 neoi5, juk6 neoi5-2", 3 },
[11663] = { "王宮", "m:fànwánggōng|h:vòng-kiûng|mn:ông-kiong", 3 },
[11668] = { "玻璃窗", "m:bōlichuāng|mn:po-lê-thang|c:bo1 lei4-1 coeng1", 3 },
[11677] = { "班別", "m:bānbié|mn:pan-pia̍t|c:baan1 bit6", 3 },
[11678] = { "班底", "m:bāndǐ|mn:pan-té/pan-tóe|c:baan1 dai2", 3 },
[11682] = { "班馬", "m:bānmǎ|mn:pan-bé|c:baan1 maa5", 3 },
[11692] = { "球棒", "m:qiúbàng|mn:kiû-pāng|c:kau4 paang5", 3 },
[11704] = { "理解力", "m:lǐjiělì|h:lî-kié-li̍t|mn:lí-kái-le̍k", 3 },
[11711] = { "琴師", "m:qínshī|h:khìm-sṳ̂|c:kam4 si1", 3 },
[11712] = { "琴聲", "m:qínshēng|h:khìm-sâng|c:kam4 seng1", 3 },
[11714] = { "琵琶魚", "m:pípáyú|mn:pî-pê-hî/pî-pê-hû|c:pei4 paa4 jyu4-2", 3 },
[11718] = { "環保署", "m:xíngzhèngyuànhuánbǎoshǔ|mn:Khoân-pó-sú|c:waan4 bou2 cyu5", 3 },
[11721] = { "瓜仁", "m:guārén|mn:koe-jîn|c:gwaa1 jan4", 3 },
[11725] = { "瓜皮帽", "m:guāpímào|mn:koe-phôe-bō/koe-phê-bō|c:gwaa1 pei4 mou6-2", 3 },
[11735] = { "甘泉", "m:gānquán|h:kâm-chhàn|c:gam1 cyun4", 3 },
[11736] = { "甘美", "m:gānměi|mn:kam-bí|c:gam1 mei5", 3 },
[11739] = { "甘霖", "m:jiǔhànfénggānlín|h:kâm-lìm|mn:kam-lîm", 3 },
[11751] = { "生冷", "m:shēnglěng|mn:chheⁿ-léng/chhiⁿ-léng|c:saang1 laang5", 3 },
[11755] = { "生啤酒", "m:shēngpíjiǔ|mn:chheⁿ-bî-chiú/chhoⁿ-bî-chiú|c:saang1 be1 zau2", 3 },
[11756] = { "生存空間", "m:shēngcúnkōngjiān|mn:seng-chûn-khong-kan|c:saang1 cyun4 hung1 gaan1", 3 },
[11768] = { "生產者", "m:shēngchǎnzhě|mn:seng-sán-chiá|c:sang1 caan2 ze2", 3 },
[11770] = { "生石灰", "m:shēngshíhuī|mn:chheⁿ-chio̍h-hoe/chhiⁿ-chio̍h-he|c:saang1 sek6 fui1", 3 },
[11777] = { "生魚", "m:fǔzhōngshēngyú|mn:chheⁿ-hî/chhiⁿ-hû|c:saang1 jyu4-2", 3 },
[11783] = { "產婆", "m:zhùchǎnpó|h:sán-phò|mn:sán-pô", 3 },
[11785] = { "產後", "h:sán-heu|mn:sán-āu|c:caan2 hau6", 3 },
[11795] = { "用手", "m:yòngshǒu|h:yung-sú|c:jung6 sau2", 3 },
[11800] = { "用錢", "m:zhōngyòngqián|h:yung-chhièn|mn:iōng-chîⁿ", 3 },
[11801] = { "用飯", "m:yòngfàn|h:yung-fan|mn:iōng-pn̄g", 3 },
[11814] = { "申請書", "m:shēnqǐngshū|mn:sin-chhéng-su|c:san1 cing2 syu1", 3 },
[11816] = { "男主角", "m:nánzhǔjiǎo|mn:lâm-chú-kak|c:naam4 zyu2 gok3", 3 },
[11817] = { "男儐相", "m:nánbīnxiàng|mn:lâm-pin-siòng|c:naam4 ban1 soeng3", 3 },
[11820] = { "男家", "m:nánjiā|mn:lâm-ka/lâm-ke|c:naam4 gaa1", 3 },
[11827] = { "留任", "m:liúrèn|mn:liû-jīm|c:lau4 jam6", 3 },
[11828] = { "留住", "m:liúzhù|h:liù-he̍t|c:lau4 zyu6", 3 },
[11842] = { "略略", "m:lüèlüè|h:lio̍k-lio̍k|c:loek6 loek6-2", 3 },
[11850] = { "異想天開", "m:yìxiǎngtiānkāi|mn:ī-sióng-thiⁿ-khui|c:ji6 soeng2 tin1 hoi1", 3 },
[11851] = { "異曲同工", "m:yìqǔtónggōng|mn:ī-khiok-tông-kong|c:ji6 kuk1 tung4 gung1", 3 },
[11854] = { "番瓜", "m:fānguā|mn:hoan-koe|c:faan1 gwaa1", 3 },
[11855] = { "番番", "m:fānfān|h:fân-fân|mn:hoan-hoan", 3 },
[11868] = { "畫符", "m:huàfú|h:va̍k-fù|mn:ōe-hû/ūi-hû", 3 },
[11880] = { "當政", "m:dāngzhèng|h:tông-chṳn|mn:tong-chèng", 3 },
[11882] = { "當機立斷", "m:dāngjīlìduàn|mn:èng-ki-li̍p-toàn|c:dong1 gei1 laap6 dyun6", 3 },
[11884] = { "當班", "m:dāngbān|h:tông-pân|mn:tong-pan/tng-pan", 3 },
[11906] = { "疲弱", "m:píruò|mn:phî-jio̍k|c:pei4 joek6", 3 },
[11911] = { "疾駛", "m:jíshǐ|mn:chi̍t-sú|c:zat6 sai2", 3 },
[11915] = { "病勢", "m:bìngshì|mn:pēⁿ-sì/pīⁿ-sè|c:beng6 sai3", 3 },
[11923] = { "病癒", "m:bìngyù|mn:pēⁿ-jú/pīⁿ-jú|c:beng6 jyu6", 3 },
[11929] = { "病鬼", "m:láobìngguǐ|mn:pēⁿ-kúi/pīⁿ-kúi|c:beng6 gwai2", 3 },
[11935] = { "痛悔", "m:tònghuǐ|h:thung-fí|mn:thòng-hóe", 3 },
[11937] = { "痠痛", "m:suāntòng|h:sôn-thung|mn:sng-thiàⁿ", 3 },
[11938] = { "痠軟", "m:suānruǎn|h:sôn-ngiôn|mn:sng-nńg", 3 },
[11947] = { "瘦瘦", "m:gāogaoshòushòu|h:chheu-chheu|mn:sán-sán", 3 },
[11948] = { "瘦長", "m:shòucháng|mn:sán-tn̂g|c:sau3 coeng4", 3 },
[11964] = { "發售", "m:fāshòu|mn:hoat-siū|c:faat3 sau6", 3 },
[11973] = { "發水", "m:fāshuǐ|mn:hoat-chúi|c:faat3 seoi2", 3 },
[11976] = { "發癲", "m:fādiān|h:pot-tiên|c:faat3 din1", 3 },
[11985] = { "發跡", "m:fājī|mn:hoat-chek|c:faat8 zik1", 3 },
[11986] = { "發身", "m:fāshēn|mn:hoat-sin|c:faat3 san1", 3 },
[11987] = { "發還", "m:fāhuán|mn:hoat-hêng|c:faat3 waan4", 3 },
[11989] = { "發電機", "m:jiǔcífādiànjī|mn:hoat-tian-ki/hoat-tiān-ki|c:faat3 din6 gei1", 3 },
[11990] = { "發願", "m:fāyuàn|h:fat-ngien|mn:hoat-goān", 3 },
[12004] = { "白淨", "m:báijing|h:pha̍k-chhiang|c:baak6 zeng6", 3 },
[12007] = { "白皮書", "m:guófángbáipíshū|mn:pe̍h-phôe-su/pe̍h-phê-su|c:baak6 pei4 syu1", 3 },
[12009] = { "白糖", "m:báitáng|mn:pe̍h-thn̂g|c:baak6 tong4", 3 },
[12013] = { "白藥", "m:báiyào|mn:pe̍h-io̍h|c:baak6 joek6", 3 },
[12015] = { "白虹", "m:báihóng|mn:pe̍h-khēng|c:baak6 hung4", 3 },
[12018] = { "白費", "m:báifèi|mn:pe̍h-hùi|c:baak6 fai3", 3 },
[12025] = { "白骨", "m:báigǔ|mn:pe̍h-kut|c:baak6 gwat1", 3 },
[12026] = { "白鱔", "m:báishàn|mn:pe̍h-siān|c:baak6 sin5", 3 },
[12028] = { "百分點", "m:bǎifēndiǎn|mn:pah-hun-tiám|c:baak3 fan6 dim2", 3 },
[12030] = { "百夫長", "m:bǎifūzhǎng|h:pak-fû-chóng|c:baak3 fu1 zoeng2", 3 },
[12031] = { "百戰百勝", "m:bǎizhànbǎishèng|mn:pek-chiàn-pek-sèng|c:baak3 zin3 baak3 sing3", 3 },
[12035] = { "百老匯", "m:bǎilǎohuì|mn:Pah-lāu-hōe|c:baak3 lou5 wui6", 3 },
[12043] = { "皮件", "m:píjiàn|h:phi-khien|mn:phôe-kiāⁿ/phê-kiāⁿ", 3 },
[12047] = { "皮草", "m:pícǎo|mn:phôe-chháu/phê-chháu|c:pei4 cou2", 3 },
[12049] = { "皮袋", "m:pídài|h:phì-thoi|c:pei4 doi6-2", 3 },
[12051] = { "皮鞭", "m:píbiān|h:phì-piên|c:pei4 bin1", 3 },
[12058] = { "益友", "m:yìyǒu|h:yit-yû|mn:ek-iú", 3 },
[12063] = { "盛傳", "m:shèngchuán|mn:sēng-thoân|c:sing6 cyun4", 3 },
[12072] = { "盟約", "m:méngyuē|h:mùng-yok|c:mang4 joek3", 3 },
[12076] = { "盡心", "m:bùjìnxīn|h:chhin-sîm|c:zeon6 sam1", 3 },
[12077] = { "盡忠", "m:bàoguójìnzhōng|h:chhin-chûng|mn:chīn-tiong", 3 },
[12079] = { "盡有", "m:yīngyǒujìnyǒu|h:chhin-yû|mn:chīn-ū", 3 },
[12080] = { "盡責", "m:jìnzé|mn:chīn-chek|c:zeon6 zaak3", 3 },
[12083] = { "監測", "m:jiāncè|mn:kàm-chhek|c:gaam1 caak1", 3 },
[12085] = { "監犯", "m:jiānfàn|mn:kaⁿ-hoān|c:gaam1 faan6-2", 3 },
[12091] = { "盤腿", "m:pántuǐ|mn:phoân-thúi|c:pun4 teoi2", 3 },
[12092] = { "盤菜", "m:yībǎizhīmáquèchǎochéngyīpáncài|mn:pôaⁿ-chhài|c:pun4 coi3", 3 },
[12110] = { "直腸直肚", "m:zhíchángzhídù|mn:ti̍t-tn̂g-ti̍t-tō͘|c:zik6 coeng4 zik6 tou5", 3 },
[12111] = { "直落", "m:zhíluò|mn:ti̍t-lo̍h|c:zik6 lok6", 3 },
[12114] = { "直路", "h:chhṳ̍t-lu|mn:ti̍t-lō͘|c:zik6 lou6", 3 },
[12122] = { "相告", "m:yǐshíxiānggào|h:siông-ko|mn:sio-kò", 3 },
[12127] = { "相思子", "m:xiāngsīzǐ|mn:siuⁿ-si-chí|c:soeng1 si1 zi2", 3 },
[12128] = { "相思豆", "m:xiāngsīdòu|mn:siuⁿ-si-tāu|c:soeng1 si1 dau6-2", 3 },
[12131] = { "相爭", "m:liǎnghǔxiāngzhēng|h:siông-châng|mn:saⁿ-cheⁿ/saⁿ-chiⁿ/sio-cheⁿ/sio-chiⁿ", 3 },
[12132] = { "相看", "m:xiàyǎnxiāngkàn|h:siông-khon|mn:sio-khòaⁿ", 3 },
[12133] = { "相簿", "m:xiàngbù|mn:siòng-phō͘|c:soeng3-2 bou6-2", 3 },
[12137] = { "相認", "m:xiāngrèn|h:siông-ngin|c:soeng1 jing6", 3 },
[12147] = { "相鬥", "m:liǎnghǔxiāngdòu|h:siông-teu|mn:sio-tàu", 3 },
[12153] = { "省錢", "m:shěngqián|mn:séng-chîⁿ|c:saang2 cin4-2", 3 },
[12155] = { "看人", "m:ménfènglǐkànrén|h:khon-ngìn|mn:khòaⁿ-lâng", 3 },
[12159] = { "看扁", "m:kànbiǎn|mn:khòaⁿ-píⁿ|c:hon3 bin2", 3 },
[12161] = { "看破", "m:yīyǎnkànpò|h:khon-pho|mn:khòaⁿ-phòa", 3 },
[12163] = { "看著", "m:yǎnkànzhe|h:khon-tén|mn:khòaⁿ-tio̍h/khòaⁿ--tio̍h", 3 },
[12166] = { "看輕", "m:kànqīng|h:khon-khiâng|mn:khòaⁿ-khin", 3 },
[12167] = { "看透", "m:kàntòu|h:khon-theu|c:hon3 tau3", 3 },
[12168] = { "看頭", "m:yǒukàntou|mn:khòaⁿ-thâu/khóaⁿ-thâu|c:hon3 tau4-2", 3 },
[12169] = { "看顧", "m:kàngù|h:khon-ku|mn:khòaⁿ-kò͘", 3 },
[12171] = { "真偽", "m:zhēnwèi|mn:chin-gūi|c:zan1 ngai6", 3 },
[12173] = { "真書", "m:zhēnshū|mn:chin-su|c:zan1 syu1", 3 },
[12174] = { "真相大白", "m:zhēnxiàngdàbái|mn:chin-siòng-tāi-pe̍h|c:zan1 soeng3 daai6 baak6", 3 },
[12184] = { "眷顧", "m:juàngù|h:kién-ku|c:gyun3 gu3", 3 },
[12196] = { "督察", "m:dūchá|mn:tok-chhat|c:duk1 caat3", 3 },
[12197] = { "督責", "m:dūzé|h:tuk-chit|mn:tok-chek", 3 },
[12202] = { "瞄準", "m:miáozhǔn|mn:biâu-chún/biô-chún|c:miu4 zeon2", 3 },
[12204] = { "瞞騙", "m:mánpiàn|h:màn-phien|mn:môa-phiàn", 3 },
[12210] = { "矗立", "m:éránchùlì|mn:chhak-li̍p|c:cuk1 laap6", 3 },
[12213] = { "矛頭", "m:máotóu|h:màu-thèu|c:maau4 tau4", 3 },
[12215] = { "知交", "m:zhījiāo|mn:ti-kau|c:zi1 gaau1", 3 },
[12216] = { "知己知彼", "m:zhījǐzhībǐ|mn:ti-kí-ti-pí|c:zi1 gei2 zi1 bei2", 3 },
[12220] = { "知死", "m:bùzhīsǐ|h:tî-sí|mn:chai-sí", 3 },
[12221] = { "知罪", "h:tî-chhui|mn:ti-chōe|c:zi1 zeoi6", 3 },
[12223] = { "知足常樂", "m:zhīzúchánglè|mn:ti-chiok-siông-lo̍k|c:zi1 zuk1 soeng4 lok6", 3 },
[12224] = { "知難而退", "m:zhīnánértuì|mn:ti-lân-jî-thè/ti-lân-jî-thòe|c:zi1 naan4 ji4 teoi3", 3 },
[12227] = { "短兵相接", "m:duǎnbīngxiāngjiē|mn:toán-peng-siang-chiap/toán-peng-siong-chiap|c:dyun2 bing1 soeng1 zip3", 3 },
[12228] = { "短打", "m:duǎndǎ|mn:toán-táⁿ|c:dyun2 daa2", 3 },
[12231] = { "短短", "m:chángchángduǎnduǎn|h:tón-tón|c:dyun2 dyun2", 3 },
[12234] = { "短路", "m:duǎnlù|mn:té-lō͘|c:dyun2 lou6", 3 },
[12235] = { "矮牆", "m:ǎiqiáng|h:ái-chhiòng|mn:é-chhiûⁿ/óe-chhiûⁿ", 3 },
[12236] = { "矮細", "h:ái-se|mn:é-sè/óe-sòe|c:ai2 sai3", 3 },
[12239] = { "石仔", "h:sa̍k-é|mn:chio̍h-á|c:sek6 zai2", 3 },
[12240] = { "石卵", "m:shíluǎn|h:sa̍k-lón|mn:chio̍h-nn̄g", 3 },
[12251] = { "石門", "m:shímén|mn:Chio̍h-mn̂g|c:sek6 mun4", 3 },
[12269] = { "破紀錄", "m:dǎpòjìlù|mn:phòa-kì-lo̍k|c:po3 gei2 luk6", 3 },
[12270] = { "破解", "m:pòjiě|mn:phòa-kái|c:po3 gaai2", 3 },
[12271] = { "破財", "m:pòcái|mn:phò-châi|c:po3 coi4", 3 },
[12272] = { "破費", "m:pòfei|mn:phò-hùi/phòa-hùi|c:po3 fai3", 3 },
[12275] = { "硬氣", "m:yìngqi|mn:ngē-khì/ngī-khì|c:ngaang6 hei3", 3 },
[12281] = { "碗公", "m:dàwǎngōng|h:vón-kûng|mn:óaⁿ-kong", 3 },
[12282] = { "碗盤", "m:wǎnpán|h:vón-phàn|mn:óaⁿ-pôaⁿ", 3 },
[12294] = { "碼子", "m:yīmǎzi|mn:bé-chí|c:maa5 zi2", 3 },
[12298] = { "磚屋", "m:zhuānwū|h:chôn-vuk|c:zyun1 uk1", 3 },
[12301] = { "磨滅", "m:bùkěmómiè|mn:bôa-bia̍t|c:mo4 mit6", 3 },
[12303] = { "磨練", "m:móliàn|mn:bôa-liān|c:mo4 lin6", 3 },
[12305] = { "礙手礙腳", "m:àishǒuàijiǎo|mn:gāi-chhiú-gāi-kha|c:ngoi6 sau2 ngoi6 goek3", 3 },
[12306] = { "礦場", "m:kuàngcháng|h:khóng-chhòng|mn:khòng-tiûⁿ", 3 },
[12320] = { "祈禱文", "m:qídǎowén|h:khì-tó-vùn|c:kei4 tou2 man4", 3 },
[12326] = { "祖家", "h:chú-kâ|mn:chó͘-ke|c:zou2 gaa1", 3 },
[12331] = { "祖產", "m:zǔchǎn|h:chú-sán|mn:chó͘-sán", 3 },
[12332] = { "祝禱", "m:zhùdǎo|h:chuk-tó|mn:chiok-tó", 3 },
[12337] = { "神女", "m:shénnǚ|mn:sîn-lú|c:san4 neoi5-2", 3 },
[12351] = { "神轎", "m:shénjiào|mn:sîn-kiō|c:san4 giu2", 3 },
[12352] = { "神韻", "m:shényùn|mn:sîn-ūn|c:san4 wan6", 3 },
[12357] = { "票數", "m:piàoshù|mn:phiò-sò͘|c:piu3 sou3", 3 },
[12358] = { "票源", "m:piàoyuán|mn:phiò-goân|c:piu3 jyun4", 3 },
[12374] = { "禁藥", "m:jìnyào|mn:kìm-io̍h|c:gam3 joek6", 3 },
[12379] = { "禍端", "m:huòduān|h:fo-tôn|mn:hō-toan", 3 },
[12381] = { "福安", "m:fúān|mn:hok-an|c:fuk1 on1", 3 },
[12382] = { "福澤", "m:fúzé|h:fuk-chet|mn:hok-te̍k", 3 },
[12383] = { "禦寒", "m:yùhán|mn:gī-hân|c:jyu6 hon4", 3 },
[12385] = { "禪寺", "m:chánsì|mn:siân-sī|c:sim4 zi6-2", 3 },
[12387] = { "禮俗", "m:lǐsú|mn:lé-sio̍k|c:lai5 zuk6", 3 },
[12388] = { "禮券", "m:túshūlǐquàn|mn:lé-kǹg|c:lai5 hyun3, lai5 gyun3", 3 },
[12390] = { "禮帽", "m:dàlǐmào|h:lî-mo|mn:lé-bō", 3 },
[12394] = { "禮聘", "m:lǐpìn|mn:lé-phèng|c:lai5 ping3", 3 },
[12396] = { "禮餅", "m:lǐbǐng|mn:lé-piáⁿ|c:lai5 beng2", 3 },
[12399] = { "萬千", "m:yítàiwànqiān|h:van-chhiên|mn:bān-chhian", 3 },
[12407] = { "萬金", "m:wànjīn|h:van-kîm|mn:bān-kim", 3 },
[12412] = { "私刑", "m:sīxíng|mn:su-hêng|c:si1 jing4", 3 },
[12439] = { "租戶", "m:zūhù|mn:cho͘-hō͘|c:zou1 wu6", 3 },
[12441] = { "秤砣", "m:chīlechèngtuó|h:chhṳn-thò|c:cing3 to4", 3 },
[12450] = { "稀客", "m:xīkè|mn:hi-kheh|c:hei1 haak3", 3 },
[12459] = { "稟報", "m:bǐngbào|mn:pín-pò|c:ban2 bou2", 3 },
[12460] = { "稟性", "m:bǐngxìng|mn:pín-sèng|c:ban2 sing3", 3 },
[12463] = { "種痘", "m:zhòngdòu|mn:chèng-tāu|c:zung3 dau6-2", 3 },
[12467] = { "稱霸", "m:chēngwángchēngbà|mn:chheng-pà|c:cing1 baa3", 3 },
[12468] = { "稱頌", "m:chēngsòng|h:chhṳ̂n-siung|c:cing1 zung6", 3 },
[12477] = { "積善", "m:jīshàn|h:chit-san|mn:chek-siān", 3 },
[12479] = { "積存", "m:jīcún|h:chit-chhùn|mn:chek-chûn", 3 },
[12480] = { "積怨", "m:jīyuàn|mn:chek-oàn|c:zik1 jyun3", 3 },
[12482] = { "積水", "m:jīshuǐ|mn:chek-chúi|c:zik1 seoi2", 3 },
[12491] = { "空口", "m:kōngkǒu|mn:khang-kháu|c:hung1 hau2", 3 },
[12494] = { "空拳", "m:chìshǒukōngquán|h:khûng-khièn|mn:khang-kûn", 3 },
[12495] = { "空檔", "m:kòngdǎng|mn:khang-tòng|c:hung1 dong3", 3 },
[12498] = { "空空", "m:liǎngshǒukōngkōng|h:khûng-khûng|mn:khang-khang", 3 },
[12506] = { "穿梭", "m:chuānsuō|h:chhôn-sô|mn:chhng-so", 3 },
[12511] = { "突襲", "m:túxí|mn:tu̍t-si̍p|c:dat6 zaap6", 3 },
[12516] = { "窗紗", "m:chuāngshā|mn:thang-se|c:coeng1 saa1", 3 },
[12517] = { "窗花", "m:jiǎnchuānghuā|mn:thang-hoe|c:coeng1 faa1", 3 },
[12522] = { "窮鬼", "m:qióngguǐ|mn:kêng-kúi|c:kung4 gwai2", 3 },
[12523] = { "竊案", "m:qièàn|mn:chhiap-àn|c:sit3 on3", 3 },
[12530] = { "立國", "m:zhōnglìguó|h:li̍p-koet|mn:li̍p-kok", 3 },
[12538] = { "立約", "m:lìyuē|h:li̍p-yok|mn:li̍p-iok", 3 },
[12541] = { "立身", "m:lìshēn|h:li̍p-sṳ̂n|mn:li̍p-sin", 3 },
[12545] = { "童女", "m:tóngnǚ|h:thùng-ńg|mn:tông-lí", 3 },
[12547] = { "童子軍", "m:nǚtóngzǐjūn|mn:tông-chú-kun|c:tung4 zi2 gwan1", 3 },
[12550] = { "童裝", "m:tóngzhuāng|mn:tông-chong|c:tung4 zong1", 3 },
[12557] = { "競渡", "m:duānyángjìngdù|mn:kèng-tō͘|c:ging6 dou6", 3 },
[12562] = { "竹篙", "h:chuk-kô|mn:tek-ko|c:zuk1 gou1", 3 },
[12563] = { "竹蓆", "m:zhúxí|mn:tek-chhio̍h|c:zuk1 zek6", 3 },
[12565] = { "笊籬", "m:méiyǒuxiánqiánbǔzhàolí|mn:chóaⁿ-lî|c:zaau3 lei4", 3 },
[12567] = { "笑口常開", "m:xiàokǒuchángkāi|mn:put-si-chhiò-gī-gī|c:siu3 hau2 soeng4 hoi1", 3 },
[12568] = { "笑哈哈", "m:xiàohāhā|mn:chhiò-ha-ha|c:siu3 haa1 haa1", 3 },
[12571] = { "笑面虎", "m:xiàomiànhǔ|mn:chhiò-bīn-hó͘|c:siu3 min6-2 fu2", 3 },
[12574] = { "第一線", "m:dìyīxiàn|mn:tē-it-sòaⁿ|c:dai6 jat1 sin3", 3 },
[12585] = { "筆袋", "m:bǐdài|mn:pit-tē|c:bat1 doi6-2", 3 },
[12590] = { "等一下", "m:děngyīxià|mn:tán-chi̍t-ē|c:dang2 jat1 haa5", 3 },
[12596] = { "答允", "m:dāyǔn|mn:tap-ín/tap-ún|c:daap3 wan5", 3 },
[12597] = { "答嘴", "m:dāzuǐ|mn:tap-chhùi|c:daap3 zeoi2", 3 },
[12598] = { "答謝", "m:dáxiè|h:tap-chhia|mn:tap-siā", 3 },
[12601] = { "節令", "m:jiélìng|h:chiet-lin|mn:chiat-lēng", 3 },
[12604] = { "節外生枝", "m:jiéwàishēngzhī|mn:chat-gōa-seng-ki|c:zit3 ngoi6 sang1 zi1", 3 },
[12617] = { "管家婆", "m:guǎnjiāpó|mn:koán-ke-pô|c:gun2 gaa1 po4-2", 3 },
[12619] = { "管理費", "m:guǎnlǐfèi|mn:koán-lí-hùi|c:gun2 lei5 fai3", 3 },
[12621] = { "箭靶", "m:jiànbǎ|h:chien-pá|mn:chìⁿ-pà/chìⁿ-pé", 3 },
[12627] = { "篇幅", "m:piānfú|mn:phiⁿ-hok|c:pin1 fuk1", 3 },
[12629] = { "篤定", "m:dǔdìng|mn:tok-tēng|c:duk1 ding6", 3 },
[12644] = { "簽定", "m:qiāndìng|mn:chhiam-tēng|c:cim1 ding6", 3 },
[12657] = { "籌集", "m:chóují|mn:tiû-chi̍p|c:cau4 zaap6", 3 },
[12664] = { "米糧", "m:mǐliáng|h:mí-liòng|mn:bí-niû", 3 },
[12668] = { "粉刷", "m:fěnshuā|mn:hún-soat|c:fan2 caat3-2", 3 },
[12676] = { "粗人", "m:cūrén|mn:chho͘-lâng|c:cou1 jan4", 3 },
[12681] = { "精工", "m:jīnggōng|h:chîn-kûng|mn:cheng-kang/cheng-kong", 3 },
[12686] = { "精準", "m:jīngzhǔn|mn:cheng-chún|c:zing1 zeon2", 3 },
[12693] = { "精製", "m:jīngzhì|mn:cheng-chè|c:zing1 zai3", 3 },
[12697] = { "糊糊", "m:hánhánhúhú|h:fù-fù|mn:kô͘-kô͘", 3 },
[12707] = { "糞土", "m:xiǔmùfèntǔ|h:fun-thú|mn:pùn-thô͘", 3 },
[12710] = { "糴米", "m:dímǐ|mn:tia̍h-bí|c:dek6 mai5", 3 },
[12712] = { "糾察", "m:jiūchá|mn:kiù-chhat|c:gau2 caat3", 3 },
[12715] = { "紀念冊", "m:jìniàncè|h:ki-ngiam-chhak|mn:kì-liām-chheh", 3 },
[12722] = { "約翰福音", "m:yuēhànfúyīn|h:yok-hon-fuk-yîm|c:joek3 hon6 fuk1 jam1", 3 },
[12725] = { "紅塵", "m:gǔngǔnhóngchén|mn:hông-tîn|c:hung4 can4", 3 },
[12729] = { "紅杉", "m:hóngshān|mn:âng-sam|c:hung4 caam3", 3 },
[12741] = { "紅藥水", "m:hóngyàoshuǐ|mn:âng-io̍h-chúi|c:hung4 joek6 seoi2", 3 },
[12743] = { "紅霞", "m:hóngxiá|h:fùng-hà|mn:âng-hâ/âng-hê", 3 },
[12761] = { "紙上談兵", "m:zhǐshàngtánbīng|mn:chóa-siāng-tâm-peng/chóa-siōng-tâm-peng|c:zi2 soeng5 taam4 bing1", 3 },
[12765] = { "紙條", "m:zhǐtiáo|mn:chóa-tiâu|c:zi2 tiu4-2", 3 },
[12767] = { "級數", "m:mìjíshù|mn:kip-sò͘|c:kap1 sou3", 3 },
[12777] = { "紡車", "m:fǎngchē|mn:pháng-chhia|c:fong2 ce1", 3 },
[12787] = { "紫藤", "m:zǐténg|mn:chí-tîn|c:zi2 tang4", 3 },
[12792] = { "細細", "m:xìxì|h:se-se|c:sai3 sai3", 3 },
[12812] = { "結案", "m:jiéàn|h:kiet-on|c:git3 on3", 3 },
[12816] = { "結緣", "m:jiéyuán|mn:kiat-iân|c:git3 jyun4", 3 },
[12823] = { "絕交", "m:juéjiāo|mn:choa̍t-kau|c:zyut6 gaau1", 3 },
[12824] = { "絕代", "m:juédài|h:chhie̍t-thoi|c:zyut6 doi6", 3 },
[12825] = { "絕佳", "m:juéjiā|mn:choa̍t-ka|c:zyut6 gaai1", 3 },
[12826] = { "絕句", "m:juéjù|mn:choa̍t-kù|c:zyut6 geoi3", 3 },
[12827] = { "絕後", "m:guāngqiánjuéhòu|h:chhie̍t-heu|mn:choa̍t-āu", 3 },
[12828] = { "絕情", "m:juéqíng|mn:choa̍t-chêng|c:zyut6 cing4", 3 },
[12829] = { "絕招", "m:juézhāo|mn:choa̍t-chiau|c:zyut6 ziu1", 3 },
[12830] = { "絕無僅有", "m:juéwújǐnyǒu|mn:choa̍t-bô-kín-iú|c:zyut6 mou4 gan2 yau5", 3 },
[12833] = { "絕路", "m:juélù|h:chhie̍t-lu|mn:choa̍t-lō͘", 3 },
[12834] = { "絕非", "m:juéfēi|mn:choa̍t-hui|c:zyut6 fei1", 3 },
[12838] = { "絞腸痧", "m:jiǎochángshā|mn:ká-tn̂g-soa|c:gaau2 coeng4 saa1", 3 },
[12839] = { "統一發票", "m:tǒngyīfāpiào|mn:thóng-it-hoat-phiò|c:tung2 jat1 faat3 piu3", 3 },
[12842] = { "統管", "h:thúng-kón|mn:thóng-koán|c:tung2 gun2", 3 },
[12849] = { "綁匪", "m:bǎngfěi|mn:páng-húi|c:bong2 fei2", 3 },
[12850] = { "綁票", "m:bǎngpiào|mn:páng-phiò|c:bong2 piu3", 3 },
[12854] = { "經手", "m:jīngshǒu|mn:keng-chhiú|c:ging1 sau2", 3 },
[12858] = { "經痛", "m:shénjīngtòng|mn:keng-thiàⁿ|c:ging1 tung3", 3 },
[12877] = { "網開一面", "m:wǎngkāiyīmiàn|mn:bāng-khui-chi̍t-bīn|c:mong5 hoi1 jat1 min6", 3 },
[12890] = { "線民", "m:xiànmín|mn:sòaⁿ-bîn|c:sin3 man4", 3 },
[12900] = { "編劇", "m:biānjù|mn:phian-kio̍k/pian-kio̍k|c:pin1 kek6", 3 },
[12909] = { "編隊", "m:biānduì|mn:phian-tūi|c:pin1 deoi6-2", 3 },
[12910] = { "緩刑", "m:huǎnxíng|mn:oān-hêng|c:wun6 jing4", 3 },
[12913] = { "練武", "m:liànwǔ|mn:liān-bú|c:lin6 mou5", 3 },
[12921] = { "縮減", "m:suōjiǎn|mn:sok-kiám|c:suk1 gaam2", 3 },
[12923] = { "縮細", "h:suk-se|mn:siok-sè/siok-sòe/sok-sè/sok-sòe|c:suk1 sai3", 3 },
[12943] = { "總署", "m:guójìyuánzǐnéngzǒngshǔ|mn:chóng-sú|c:zung2 cyu5", 3 },
[12951] = { "繁星", "m:fánxīng|h:fàn-sên|c:faan4 sing1", 3 },
[12957] = { "織成", "m:zhīchéng|h:chhiak-sṳ̀n|mn:chit-sêng", 3 },
[12959] = { "繚亂", "m:yǎnhuāliáoluàn|mn:liâu-loān|c:liu4 lyun6", 3 },
[12961] = { "繡花", "m:xiùhuā|h:siu-fâ|mn:siù-hoe", 3 },
[12965] = { "繳交", "m:jiǎojiāo|mn:kiáu-kau|c:giu2 gaau1", 3 },
[12966] = { "繳付", "m:jiǎofù|mn:kiáu-hù|c:giu2 fu6", 3 },
[12968] = { "繼任", "m:jìrèn|mn:kè-jīm|c:gai3 jam6", 3 },
[12970] = { "繼父", "m:jìfù|mn:kè-hū|c:gai3 fu6", 3 },
[12974] = { "纏住", "m:chánzhù|h:chhàn-he̍t|c:cin4 zyu6", 3 },
[12975] = { "纏身", "m:chánshēn|h:chhàn-sṳ̂n|mn:tîⁿ-sin", 3 },
[12979] = { "缺嘴", "m:quēzuǐ|h:khiet-choi|mn:khih-chhùi", 3 },
[12982] = { "缺憾", "m:quēhàn|mn:khoat-hām|c:kyut3 ham6", 3 },
[12986] = { "罕有", "m:hǎnyǒu|mn:hán-iú|c:hon2 jau5", 3 },
[12990] = { "罪案", "m:zuìàn|h:chhui-on|c:zeoi6 on3", 3 },
[12993] = { "罪魁禍首", "m:zuìkuíhuòshǒu|mn:chōe-khoe-hō-siú|c:zeoi6 fui1 wo6 sau2", 3 },
[12995] = { "署長", "m:shǔzhǎng|mn:sú-tiúⁿ|c:cyu5 zoeng2", 3 },
[13004] = { "罷手", "m:jiùcǐbàshǒu|mn:pā-chhiú|c:baa6 sau2", 3 },
[13005] = { "罷課", "m:bàkè|mn:pā-khò|c:baa6 fo3", 3 },
[13048] = { "老伴", "m:lǎobàn|h:ló-phân|mn:lāu-phōaⁿ", 3 },
[13049] = { "老命", "m:pànlǎomìng|h:ló-miang|mn:lāu-miā", 3 },
[13053] = { "老翁", "m:lǎowēng|h:ló-vûng|mn:lāu-ang", 3 },
[13055] = { "老輩", "m:lǎobèi|h:ló-phi|mn:lāu-pòe", 3 },
[13067] = { "耕田", "m:gēngtián|h:kâng-thièn|mn:keng-tiân", 3 },
[13081] = { "聖詩", "m:shèngshī|h:sṳn-sṳ̂|mn:sèng-si", 3 },
[13083] = { "聘禮", "m:pìnlǐ|h:phín-lî|mn:phèng-lé", 3 },
[13085] = { "聘金", "m:pìnjīn|h:phín-kîm|mn:phèng-kim", 3 },
[13102] = { "聽人", "m:tīngrén|h:thâng-ngìn|mn:thiaⁿ--lâng", 3 },
[13111] = { "肉身", "m:ròushēn|h:ngiuk-sṳ̂n|mn:bah-sin/jio̍k-sin/lio̍k-sin", 3 },
[13114] = { "肚量", "m:dùliàng|h:tú-liong|mn:tō͘-liāng/tō͘-liōng", 3 },
[13120] = { "肩頭", "m:jiāntóu|h:kiên-thèu|mn:keng-thâu", 3 },
[13130] = { "背離", "m:bèilí|h:poi-lì|mn:pōe-lī/pōe-lî", 3 },
[13142] = { "脫帽", "m:tuōmào|mn:thoat-bō|c:tyut3 mou6-2", 3 },
[13144] = { "脫皮", "m:tuōpí|mn:thoat-phôe/thoat-phê|c:tyut3 pei4", 3 },
[13146] = { "脫罪", "m:tuōzuì|h:thot-chhui|mn:thoat-chōe", 3 },
[13159] = { "腦充血", "m:nǎochōngxuè|mn:náu-chhiong-hiat|c:nou5 cung1 hyut3", 3 },
[13164] = { "腰圍", "m:yāowéi|h:yêu-vì|c:jiu1 wai4", 3 },
[13168] = { "腰身", "m:yāoshēn|h:yêu-sṳ̂n|mn:io-sin", 3 },
[13170] = { "腳底", "m:jiǎodǐ|h:kiok-tái|mn:kha-té/kha-tóe", 3 },
[13171] = { "腳心", "m:jiǎoxīn|mn:ngī-sim|c:goek3 sam1", 3 },
[13174] = { "腳氣病", "m:jiǎoqìbìng|mn:kha-khì-pēⁿ/kha-khì-pīⁿ|c:goek3 hei3 beng6", 3 },
[13175] = { "腳目", "m:qíjiǎomù|h:kiok-muk|mn:kha-ba̍k", 3 },
[13177] = { "腳跡", "m:jiǎojī|h:kiok-chiak|mn:kha-jiah/kha-liah", 3 },
[13179] = { "腳軟", "m:shǒumájiǎoruǎn|h:kiok-ngiôn|c:goek3 jyun5", 3 },
[13180] = { "腳鐐", "m:jiǎoliáo|h:kiok-liàu|mn:kha-liâu", 3 },
[13190] = { "膠布", "m:sùjiāobù|mn:ka-pò͘|c:gaau1 bou3", 3 },
[13194] = { "膽敢", "m:dǎngǎn|mn:tám-káⁿ|c:daam2 gam2", 3 },
[13197] = { "膽結石", "m:dǎnjiéshí|mn:táⁿ-kiat-chio̍h|c:daam2 git3 sek6", 3 },
[13200] = { "臉孔", "m:liǎnkǒng|mn:bīn-khang|c:lim5 hung2", 3 },
[13206] = { "臨死", "m:línsǐ|h:lìm-sí|c:lam4 sei2", 3 },
[13209] = { "臨頭", "m:shìdàolíntóu|h:lìm-thèu|c:lam4 tau4", 3 },
[13223] = { "自嘲", "m:zìcháo|mn:chū-tau|c:zi6 zaau1", 3 },
[13251] = { "自轉", "m:tàiyángzìzhuàn|mn:chū-choán|c:zi6 zyun3-2", 3 },
[13255] = { "臭名", "m:chòumíng|h:chhu-miàng|mn:chhàu-miâ", 3 },
[13257] = { "臭氣", "m:chòuqì|h:chhu-hi|mn:chhàu-khì", 3 },
[13259] = { "臭腥", "h:chhu-siâng|mn:chhàu-chheⁿ/chhàu-chhiⁿ/chhàu-chhèⁿ/chhàu-chhìⁿ|c:cau3 seng1", 3 },
[13265] = { "至善", "m:zhǐyúzhìshàn|h:chṳ-san|mn:chì-siān", 3 },
[13267] = { "至大", "m:zhìdà|h:chṳ-thai|mn:chì-tōa", 3 },
[13268] = { "至好", "m:zhìhǎo|h:chṳ-hó|c:zi3 hou2", 3 },
[13274] = { "致歉", "m:zhìqiàn|mn:tì-khiàm|c:zi3 hip3", 3 },
[13282] = { "與生俱來", "m:yǔshēngjùlái|mn:í-seng-kū-lâi|c:jyu5 sang1 keoi1 loi4", 3 },
[13290] = { "舉人", "m:jǔrén|mn:kí-jîn/kú-jîn|c:geoi2 jan4", 3 },
[13292] = { "舉國", "m:jǔguó|mn:kí-kok/kú-kok|c:geoi2 gwok3", 3 },
[13299] = { "舊人", "m:jiùrén|h:khiu-ngìn|mn:kū-lâng", 3 },
[13300] = { "舊時", "m:jiùshí|mn:kū-sî|c:gau6 si4", 3 },
[13302] = { "舊曆年", "m:jiùlìnián|mn:kū-le̍k-nî|c:gau6 lik6 nin4", 3 },
[13304] = { "舊衫", "h:khiu-sâm|mn:kū-saⁿ|c:gau6 saam1", 3 },
[13317] = { "舢板", "m:shānbǎn|mn:san-pán|c:saan1 baan2", 3 },
[13327] = { "船底", "m:chuándǐ|h:sòn-tái|mn:chûn-té/chûn-tóe", 3 },
[13330] = { "船身", "m:chuánshēn|mn:chûn-sin|c:syun4 san1", 3 },
[13335] = { "良方", "m:liángfāng|mn:liâng-hong/liông-hong|c:loeng4 fong1", 3 },
[13336] = { "良機", "m:wùshīliángjī|mn:liâng-ki/liông-ki|c:loeng4 gei1", 3 },
[13361] = { "花市", "m:jiàrìhuāshì|mn:hoe-chhī|c:faa1 si5", 3 },
[13365] = { "花旦", "m:dāngjiāhuādàn|mn:hoe-tòaⁿ|c:faa1 daan3-2", 3 },
[13366] = { "花木", "m:huāmù|h:fâ-muk|mn:hoe-bo̍k", 3 },
[13372] = { "花花", "m:bùdāngjiāhuāhuā|h:fâ-fâ|mn:hoe-hoe", 3 },
[13373] = { "花花世界", "m:huāhuāshìjiè|mn:hoa-hoa-sè-kài|c:faa1 faa1 sai3 gaai3", 3 },
[13376] = { "花草", "m:huācǎo|h:fâ-chhó|mn:hoe-chháu", 3 },
[13377] = { "花蕊", "m:huāruǐ|h:fâ-lúi|mn:hoe-lúi", 3 },
[13378] = { "花蛤", "m:huāgé|mn:hoe-kap|c:faa1 gap3", 3 },
[13379] = { "花言巧語", "m:huāyánqiǎoyǔ|mn:hoa-giân-khá-gí/hoa-giân-khá-gú|c:faa1 jin4 haau2 jyu5", 3 },
[13380] = { "花車", "m:huāchē|mn:hoe-chhia|c:faa1 ce1", 3 },
[13381] = { "花轎", "m:dàgūniangzuòhuājiào|mn:hoe-kiō|c:faa1 giu6-2", 3 },
[13382] = { "花都", "m:huādū|mn:hoe-to͘|c:faa1 dou1", 3 },
[13383] = { "花酒", "m:chīhuājiǔ|mn:hoe-chiú|c:faa1 zau2", 3 },
[13385] = { "芳名", "m:fāngmíng|mn:hong-bêng|c:fong1 meng4-2", 3 },
[13386] = { "芳心", "m:fāngxīn|mn:hong-sim|c:fong1 sam1", 3 },
[13387] = { "芳蹤", "m:fāngzōng|mn:hong-chong|c:fong1 zung1", 3 },
[13388] = { "芳齡", "m:fānglíng|mn:hong-lêng|c:fong1 ling4", 3 },
[13396] = { "若無", "m:ruòyǒuruòwú|h:na-mò|mn:nā-bô", 3 },
[13398] = { "苦不堪言", "m:kǔbùkānyán|mn:khó͘-put-kham-giân|c:fu2 bat1 ham1 jin4", 3 },
[13399] = { "苦主", "m:kǔzhǔ|mn:khó͘-chú|c:fu2 zyu2", 3 },
[13400] = { "苦刑", "m:kǔxíng|h:khú-hìn|mn:khó͘-hêng", 3 },
[13401] = { "苦命", "m:kǔmìng|h:khú-miang|mn:khó͘-miā", 3 },
[13403] = { "苦工", "m:kǔgōng|h:khú-kûng|mn:khó͘-kang", 3 },
[13404] = { "苦待", "m:kǔdài|h:khú-thai|c:fu2 doi6", 3 },
[13406] = { "苦思", "m:yánjīngkǔsī|mn:khó͘-su|c:fu2 si1", 3 },
[13407] = { "苦戰", "m:kǔzhàn|h:khú-chan|mn:khó͘-chiàn", 3 },
[13408] = { "苦果", "m:kǔguǒ|h:fú-kó/khú-kó|mn:khó͘-kó", 3 },
[13409] = { "苦毒", "h:khú-thu̍k|mn:khó͘-to̍k|c:fu2 duk6", 3 },
[13416] = { "苦茶", "m:kǔchá|mn:khó͘-tê|c:fu2 caa4", 3 },
[13417] = { "苦菜", "m:kǔcài|h:fú-chhoi|mn:khó͘-chhài", 3 },
[13418] = { "苦行", "m:kǔxíng|h:khú-hàng|mn:khó͘-hēng", 3 },
[13423] = { "英年", "m:yīngnián|mn:eng-nî|c:jing1 nin4", 3 },
[13432] = { "茅草", "m:máocǎo|mn:hm̂-chháu/mâu-chháu/mâu-chháu|c:maau4 cou2", 3 },
[13436] = { "茱萸", "m:wúzhūyú|mn:chu-jû|c:zyu1 jyu4", 3 },
[13444] = { "茶樹", "m:cháshù|mn:tê-chhiū|c:caa4 syu6", 3 },
[13445] = { "茶油", "m:kǔcháyóu|mn:tê-iû|c:caa4 jau4", 3 },
[13446] = { "茶盅", "m:cházhōng|mn:tê-cheng|c:caa4 zung1", 3 },
[13452] = { "茶餅", "m:chábǐng|mn:tê-piáⁿ|c:caa4 beng2", 3 },
[13454] = { "茼蒿", "m:tónghāo|mn:tâng-o|c:tung4 hou1", 3 },
[13456] = { "草人", "m:dàocǎorén|h:chhó-ngìn|mn:chháu-lâng", 3 },
[13458] = { "草山", "m:cǎoshān|mn:Chháu-soaⁿ|c:cou2 saan1", 3 },
[13459] = { "草擬", "m:cǎonǐ|mn:chháu-gí|c:cou2 ji5", 3 },
[13460] = { "草料", "m:cǎoliào|h:chhó-liau|mn:chháu-liāu", 3 },
[13465] = { "草蝦", "m:cǎoxiā|mn:chháu-hê|c:cou2 haa1", 3 },
[13466] = { "草魚", "m:cǎoyú|mn:chháu-hî/chháu-hû|c:cou2 jyu4-2", 3 },
[13467] = { "荏弱", "m:rěnruò|mn:lám-jio̍k|c:jam5 joek6", 3 },
[13481] = { "莫怪", "m:mòguài|h:mo̍k-koai|mn:bo̍k-koài/bo̍k-kòe", 3 },
[13483] = { "莫說", "m:mòshuō|mn:bo̍h-soeh/bo̍h-seh|c:mok6 syut3", 3 },
[13484] = { "莫講", "h:mo̍k-kóng|mn:bo̍h-kóng|c:mok6 gong2", 3 },
[13502] = { "華中", "m:huázhōng|mn:Hôa-tiong|c:waa4 zung1", 3 },
[13508] = { "華府", "m:huáfǔ|mn:hôa-hú|c:waa4 fu2", 3 },
[13512] = { "華爾街", "m:huáěrjiē|mn:Hôa-ní-ke/Hôa-ní-koe|c:waa4 ji5 gaai1", 3 },
[13516] = { "華西", "m:huáxī|mn:Hôa-se|c:waa4 sai1", 3 },
[13527] = { "落伍", "m:luòwǔ|mn:lo̍k-ngó͘|c:lok6 ng5", 3 },
[13529] = { "落入", "h:lo̍k-ngi̍p|mn:lo̍h-ji̍p|c:lok6 jap6", 3 },
[13531] = { "落場", "m:làcháng|mn:lo̍h-tiûⁿ|c:lok6 coeng4", 3 },
[13532] = { "落定", "m:chénāiluòdìng|mn:lo̍h-tiāⁿ|c:lok6 deng6", 3 },
[13533] = { "落差", "m:luòchā|mn:lo̍h-chha|c:lok6 caa1", 3 },
[13536] = { "落手", "m:luòshǒu|mn:lo̍h-chhiú|c:lok6 sau2", 3 },
[13545] = { "落難", "m:luònàn|h:lo̍k-nàn|mn:lo̍h-lān", 3 },
[13547] = { "落魄", "m:sànghúnluòpò|h:lo̍k-phak|mn:lo̍k-phek", 3 },
[13551] = { "葡萄樹", "h:phù-thò-su|mn:phû-tô-chhiū|c:pou4 tou4 syu6", 3 },
[13560] = { "葵扇", "m:kuíshàn|mn:khe-sìⁿ/khoe-sìⁿ/khôe-sìⁿ|c:kwai4 sin3", 3 },
[13567] = { "蒙蔽", "m:méngbì|mn:bông-pè|c:mung4-1 bai3", 3 },
[13568] = { "蒙面", "m:méngmiàn|h:mùng-mien|mn:bông-bīn", 3 },
[13572] = { "蒲桃", "m:pútáo|mn:pô͘-thô|c:pou4 tou4-2", 3 },
[13573] = { "蒼生", "m:tiānxiàcāngshēng|mn:chhong-seng|c:cong1 sang1", 3 },
[13575] = { "蓋印", "m:gàiyìn|h:koi-yin|c:goi3 jan3, koi3 jan3", 3 },
[13581] = { "蓮藕", "m:liánǒu|mn:lêng-ngāu/liân-ngāu|c:lin4 ngau5", 3 },
[13586] = { "蕹菜", "m:yōngcài|mn:èng-chhài|c:ung3 coi3", 3 },
[13590] = { "薄皮", "m:xiǎoyǎnbáopí|mn:po̍h-phôe/po̍h-phê|c:bok6 pei4-2", 3 },
[13593] = { "薏仁", "m:yìrén|mn:ì-jîn/ì-lîn|c:ji3 jan4", 3 },
[13594] = { "薏米", "m:yìmǐ|mn:ì-bí|c:ji3 mai5", 3 },
[13599] = { "薪津", "m:xīnjīn|mn:sin-chin|c:san1 zeon1", 3 },
[13600] = { "薪火相傳", "m:xīnhuǒxiāngchuán|mn:sin-hóe-siòng-thoân/sin-hé-siòng-thoân|c:san1 fo2 soeng1 cyun4", 3 },
[13604] = { "藉詞", "m:jiècí|mn:chià-sû|c:zik6 ci4", 3 },
[13607] = { "藍靛", "m:lándiàn|mn:lâm-tiān|c:laam4 din6", 3 },
[13614] = { "藤條", "m:téngtiáo|h:thèn-thiàu|c:tang4 tiu4-2", 3 },
[13622] = { "藥廠", "m:yàochǎng|mn:io̍h-chhiúⁿ|c:joek6 cong2", 3 },
[13626] = { "藥末", "m:yàomò|mn:io̍h-boa̍h|c:joek6 mut6, joek6 mut6-2", 3 },
[13629] = { "藥用", "m:yàoyòng|mn:io̍h-iōng|c:joek6 jung6", 3 },
[13634] = { "藥餅", "m:yàobǐng|mn:io̍h-piáⁿ|c:joek6 beng2", 3 },
[13636] = { "蘆竹", "m:lúzhú|h:lù-chuk|mn:lô͘-tek", 3 },
[13651] = { "處暑", "m:chǔshǔ|mn:chhù-sú|c:cyu3 syu3", 3 },
[13664] = { "虛華", "m:xūhuá|h:hî-fà|mn:hi-hoa", 3 },
[13665] = { "虛驚一場", "m:xūjīngyīcháng|mn:hi-kiaⁿ-chi̍t-tiûⁿ|c:heoi1 ging1 jat1 ceong4", 3 },
[13668] = { "號數", "m:hàoshù|mn:hō-sò͘|c:hou6 sou3", 3 },
[13671] = { "號誌", "m:jiāotōnghàozhì|mn:hō-chì|c:hou6 zi3", 3 },
[13676] = { "虧負", "m:kuīfù|h:khûi-fu|c:kwai1 fu6", 3 },
[13684] = { "蛛絲馬跡", "m:zhūsīmǎjī|mn:tu-si-má-jiah|c:zyu1 si1 maa5 zik1", 3 },
[13701] = { "蝦蛄", "m:xiāgū|mn:hê-ko͘|c:haa1 gu1", 3 },
[13703] = { "蝴蝶蘭", "m:húdiélán|mn:ô͘-tia̍p-lân|c:wu4 dip6 laan4", 3 },
[13705] = { "融融", "m:qílèróngróng|h:yùng-yùng|c:jung4 jung4", 3 },
[13708] = { "螢光幕", "m:yíngguāngmù|mn:êng-kong-bō͘|c:jing4 gwong1 mok6", 3 },
[13712] = { "螺絲帽", "m:luósīmào|mn:lô-si-bō|c:lo4 si1 mou6-2", 3 },
[13718] = { "蠟像", "m:làxiàng|mn:la̍h-siōng|c:laap6 zoeng6", 3 },
[13720] = { "蠟紙", "m:làzhǐ|mn:la̍h-chóa|c:laap6 zi2", 3 },
[13728] = { "血書", "m:xiěshū|mn:hiat-su|c:hyut3 syu1", 3 },
[13730] = { "血本無歸", "m:xuèběnwúguīxiěběnwúguī|mn:hiat-pún-bô-kui|c:hyut3 bun2 mou4 gwai1", 3 },
[13731] = { "血水", "m:xiěshuǐ|h:hiet-súi|mn:hoeh-chúi/huih-chúi", 3 },
[13745] = { "行伍", "m:lǎohángwǔ|mn:hâng-ngó͘|c:hong4 ng5", 3 },
[13748] = { "行劫", "m:xíngjié|mn:hêng-kiap|c:haang4 gip3", 3 },
[13757] = { "行春", "m:xíngchūn|h:hàng-chhûn|mn:kiâⁿ-chhun", 3 },
[13764] = { "行規", "m:hángguī|mn:hâng-kui|c:hong4 kwai1", 3 },
[13766] = { "行踏", "m:xíngtà|h:hàng-tha̍p|mn:kiâⁿ-ta̍h", 3 },
[13769] = { "行道", "m:rénxíngdào|h:hàng-tho|c:hong4 dou6", 3 },
[13773] = { "行香", "m:xíngxiāng|h:hàng-hiông|mn:hêng-hiuⁿ", 3 },
[13779] = { "街巷", "m:jiēxiàng|h:kiê-hong|c:gaai1 hong6", 3 },
[13784] = { "衛生局", "m:wèishēngjú|mn:ōe-seng-kio̍k|c:wai6 sang1 guk6", 3 },
[13785] = { "衛生署", "m:xíngzhèngyuànwèishēngshǔ|mn:ōe-seng-sú|c:wai6 sang1 cyu5", 3 },
[13790] = { "衝鋒陷陣", "m:chōngfēngxiànzhèn|mn:chhiong-hong-hām-tīn|c:cung1 fung1 ham6 zan6", 3 },
[13796] = { "表兄弟", "m:biǎoxiōngdì|mn:piáu-hiaⁿ-tī|c:biu2 hing1 dai6", 3 },
[13797] = { "表叔", "m:biǎoshú|mn:piáu-chek|c:biu2 suk1", 3 },
[13825] = { "裁減", "m:cáijiǎn|mn:chhâi-kiám|c:coi4 gaam2", 3 },
[13842] = { "補血", "m:bǔxiě|mn:pó͘-hiat/pó͘-hoeh/pó͘-huih|c:bou2 hyut3", 3 },
[13855] = { "裹腳", "m:guǒjiao|mn:káu-kioh|c:gwo2 goek3", 3 },
[13867] = { "褫奪", "m:chǐduó|mn:thí-toa̍t|c:ci2 dyut6", 3 },
[13869] = { "褲腳", "m:kùjiǎo|mn:khò͘-kha|c:fu3 goek3", 3 },
[13870] = { "襄助", "m:xiāngzhù|mn:siong-chō͘|c:soeng1 zo6", 3 },
[13875] = { "西元", "m:xīyuán|mn:se-goân|c:sai1 jyun4", 3 },
[13883] = { "西片", "m:xīpiàn|h:sî-phién|c:sai1 pin3-2", 3 },
[13892] = { "西門町", "m:xīméndīng|mn:Se-mn̂g-teng|c:sai1 mun4 ding1", 3 },
[13896] = { "要事", "m:yàoshì|mn:iàu-sū|c:jiu3 si6", 3 },
[13901] = { "要脅", "m:yāoxié|mn:iau-hia̍p|c:jiu1 hip3", 3 },
[13906] = { "見報", "m:jiànbào|mn:kìⁿ-pò|c:gin3 bou3", 3 },
[13909] = { "見笑", "m:jiànxiào|h:kien-seu|mn:kiàn-siàu", 3 },
[13929] = { "觀世音菩薩", "m:guānshìyīnpúsà|mn:Koan-sè-im-phô͘-sat|c:gun1 sai3 jam1 pou4 saat3", 3 },
[13930] = { "觀察家", "m:guānchájiā|mn:koan-chhat-ka|c:gun1 caat3 gaa1", 3 },
[13931] = { "觀感", "m:guāngǎn|mn:koan-kám|c:gun1 gam2", 3 },
[13935] = { "觀音竹", "m:guānyīnzhú|mn:koan-im-tek|c:gun1 jam1 zuk1", 3 },
[13941] = { "角頭", "m:jiǎotóu|h:kok-thèu|mn:kak-thâu", 3 },
[13942] = { "角魚", "m:jiǎoyú|mn:kak-hî/kak-hû|c:gok3 jyu4-2", 3 },
[13946] = { "解夢", "m:jiěmèng|h:kié-mung|c:gaai2 mung6", 3 },
[13951] = { "解毒劑", "m:jiědújì|mn:kái-to̍k-che|c:gaai2 duk6 zai1", 3 },
[13952] = { "解渴", "m:jiěkě|h:kié-hot|c:gaai2 hot3", 3 },
[13956] = { "解送", "m:jièsòng|h:kié-sung|mn:kái-sàng", 3 },
[13963] = { "言之過早", "m:yánzhīguòzǎo|mn:giân-chi-kòe-chá/giân-chi-kè-chá|c:jin4 zi1 gwo3 zou2", 3 },
[13964] = { "言外之意", "m:yánwàizhīyì|mn:giân-gōa-chi-ì|c:jin4 ngoi6 zi1 ji3", 3 },
[13975] = { "訂約", "m:dìngyuē|mn:tèng-iok|c:ding6 joek3", 3 },
[13976] = { "訂製", "m:dìngzhì|mn:tèng-chè|c:ding6 zai3", 3 },
[13989] = { "討債", "m:tǎozhài|h:thó-chai|mn:thó-chè", 3 },
[13992] = { "討飯", "m:tǎofàn|h:thó-fan|c:tou2 faan6", 3 },
[14002] = { "記掛", "m:jìguà|mn:kì-kòa|c:gei3 gwaa3", 3 },
[14004] = { "記認", "m:jìrèn|mn:kì-jīn|c:gei3 jing6", 3 },
[14009] = { "設使", "m:shèshǐ|h:sat-sṳ́|mn:siat-sú", 3 },
[14010] = { "設局", "m:jiànshèjú|mn:siat-kio̍k|c:cit3 guk6", 3 },
[14013] = { "設身處地", "m:shèshēnchǔdì|mn:siat-sin-chhù-tē/siat-sin-chhù-tōe|c:cit3 san1 cyu3 dei6", 3 },
[14014] = { "設靈", "m:shèlíng|mn:siat-lêng|c:cit3 ling4", 3 },
[14037] = { "評語", "m:píngyǔ|mn:phêng-gí/phêng-gú|c:ping4 jyu5", 3 },
[14057] = { "話柄", "m:huàbìng|mn:ōe-pèⁿ/ōe-pìⁿ|c:waa6 beng3", 3 },
[14060] = { "話頭", "m:bùshìhuàtóu|mn:ōe-thâu|c:waa6 tau4", 3 },
[14065] = { "誇耀", "m:kuāyào|h:khôa-yeu|mn:khoa-iāu", 3 },
[14066] = { "誇讚", "m:kuāzàn|h:khôa-chan|mn:khoa-chàn", 3 },
[14073] = { "誓死", "m:shìsǐ|mn:sè-sí|c:sai6 sei2", 3 },
[14076] = { "誓願", "m:sìhóngshìyuàn|h:su-ngien|c:sai6 jyun6", 3 },
[14097] = { "說明書", "m:gōngkāishuōmíngshū|mn:soat-bêng-su|c:syut3 ming4 syu1", 3 },
[14102] = { "課目", "m:kèmù|mn:khò-ba̍k|c:fo3 muk6", 3 },
[14115] = { "調查局", "m:měiguóliánbāngdiàochájú|mn:Tiau-cha-kio̍k|c:diu6 caa4 guk6-2", 3 },
[14116] = { "調派", "m:diàopài|h:tiau-phai|mn:tiàu-phài/tiau-phài", 3 },
[14123] = { "調高", "m:tiáogāo|mn:tiâu-koân|c:tiu4 gou1", 3 },
[14124] = { "諂媚", "m:chǎnmèi|mn:thiám-bī|c:cim2 mei6", 3 },
[14131] = { "請辭", "m:qǐngcí|mn:chhéng-sî|c:cing2 ci4", 3 },
[14133] = { "請願書", "m:quánlìqǐngyuànshū|mn:chhéng-goān-su|c:cing2 jyun6 syu1", 3 },
[14136] = { "論價", "m:lùnjià|h:lun-ka|mn:lūn-kè", 3 },
[14139] = { "論斷", "m:lùnduàn|h:lun-ton|mn:lūn-toàn", 3 },
[14141] = { "論調", "m:lùndiào|mn:lūn-tiāu|c:leon6 diu6", 3 },
[14152] = { "謀利", "m:móulì|mn:bô͘-lī|c:mau4 lei6", 3 },
[14157] = { "謙和", "m:gōngjǐnqiānhé|h:khiâm-fò|mn:khiam-hô", 3 },
[14167] = { "講情", "m:jiǎngqíng|h:kóng-chhìn|mn:kóng-chêng/kóng-chiâⁿ", 3 },
[14179] = { "謝禮", "m:xièlǐ|h:chhia-lî|mn:siā-lé", 3 },
[14182] = { "謬誤", "m:miùwù|mn:biū-gō͘|c:mau6 ng6", 3 },
[14183] = { "謹守", "m:jǐnshǒu|h:kiún-sú|mn:kín-siú", 3 },
[14184] = { "謹記", "m:jǐnjì|mn:kín-kì|c:gan2 gei3", 3 },
[14193] = { "警局", "m:jǐngjú|mn:kéng-kio̍k|c:ging2 guk6-2", 3 },
[14194] = { "警訊", "m:jǐngxùn|mn:kéng-sìn|c:ging2 seon3", 3 },
[14195] = { "警語", "m:jǐngyǔ|h:kín-ngî|mn:kéng-gí/kéng-gú", 3 },
[14197] = { "警醒", "m:jǐngxǐng|h:kín-siáng|mn:kéng-chhéⁿ/kéng-chhíⁿ", 3 },
[14200] = { "譯本", "m:yìběn|h:yi̍t-pún|mn:e̍k-pún", 3 },
[14210] = { "護庇", "m:hùbì|h:fu-pi|mn:hō͘-pì", 3 },
[14214] = { "護航", "m:kōngzhōnghùháng|mn:hō͘-hâng|c:wu6 hong4", 3 },
[14220] = { "讀過", "h:thu̍k-ko|mn:tha̍k-kòe/tha̍k-kè|c:duk6 gwo3", 3 },
[14229] = { "變樣", "m:biànyàng|h:pien-yong|mn:piàn-iūⁿ", 3 },
[14236] = { "變通", "m:biàntōng|mn:piàn-thong|c:bin3 tung1", 3 },
[14240] = { "讓出", "m:ràngchū|mn:niū-chhut|c:joeng6 ceot1", 3 },
[14243] = { "讚不絕口", "m:zànbùjuékǒu|mn:chàn-put-choa̍t-kháu|c:zaan3 bat1 zyut6 hau2", 3 },
[14246] = { "谷底", "m:gǔdǐ|mn:kok-té/kok-tóe|c:guk1 dai2", 3 },
[14250] = { "豆皮", "m:dòupí|mn:tāu-phôe/tāu-phê|c:dau6 pei4", 3 },
[14260] = { "豐登", "m:wǔgǔfēngdēng|h:fûng-tên|mn:hong-teng", 3 },
[14262] = { "豐碩", "m:fēngshuò|mn:hong-sok|c:fung1 sek6", 3 },
[14267] = { "豪情", "m:háoqíng|mn:hô-chêng|c:hou4 cing4", 3 },
[14270] = { "豪邁", "m:háomài|mn:hô-māi|c:hou4 maai6", 3 },
[14272] = { "豪飲", "m:háoyǐn|mn:hô-ím|c:hou4 jam2", 3 },
[14273] = { "豬公", "m:zhūgōng|mn:ti-kang/tu-kang/ti-kong/tu-kong|c:zyu1 gung1", 3 },
[14276] = { "豬籠草", "m:zhūlóngcǎo|mn:ti-láng-chháu/tu-láng-chháu|c:zyu1 lung4 cou2", 3 },
[14277] = { "豬肚", "m:zhūdǔ|mn:ti-tō͘/tu-tō͘|c:zyu1 tou5", 3 },
[14291] = { "財勢", "m:cáishì|h:chhòi-sṳ|c:coi4 sai13", 3 },
[14293] = { "財寶", "m:cáibǎo|h:chhòi-pó|c:coi4 bou2", 3 },
[14295] = { "財氣", "m:cáiqì|mn:châi-khì|c:coi4 hei3", 3 },
[14307] = { "貨輪", "m:huòlún|mn:hòe-lûn/hè-lûn|c:fo3 leon4", 3 },
[14308] = { "貨運", "m:huòyùn|mn:hòe-ūn/hè-ūn|c:fo3 wan6", 3 },
[14314] = { "貪色", "m:liànjiǔtānsè|mn:tham-sek|c:taam1 sik1", 3 },
[14315] = { "貪酒", "m:tānjiǔ|h:thâm-chiú|c:taam1 zau2", 3 },
[14316] = { "貪食", "h:thâm-sṳ̍t|mn:tham-chia̍h|c:taam1 sik6", 3 },
[14334] = { "買手", "m:mǎishǒu|mn:bé-chhiú/bóe-chhiú|c:maai5 sau2", 3 },
[14335] = { "買票", "m:mǎipiào|mn:bé-phiò/bóe-phiò|c:maai5 piu3", 3 },
[14336] = { "買通", "m:mǎitōng|h:mâi-thûng|mn:bé-thong/bóe-thong", 3 },
[14343] = { "貼紙", "m:tiēzhǐ|mn:tah-chóa|c:tip3 zi2", 3 },
[14346] = { "賀儀", "m:hèyí|mn:hō-gî|c:ho6 ji4", 3 },
[14348] = { "賀喜", "m:hèxǐ|mn:hō-hí|c:ho6 hei2", 3 },
[14349] = { "賀年", "m:hènián|mn:hō-nî|c:ho6 nin4", 3 },
[14351] = { "賄選", "m:huìxuǎn|mn:hóe-soán/hòe-soán|c:kui2 syun2", 3 },
[14352] = { "資政", "m:zīzhèng|mn:chu-chèng|c:zi1 zing3", 3 },
[14365] = { "賜教", "m:bùlìnsìjiào|mn:sù-kàu|c:ci3 gaau3", 3 },
[14374] = { "賢德", "m:xiándé|mn:hiân-tek|c:jin4 dak1", 3 },
[14379] = { "賢良", "m:zhōngxiàoxiánliáng|mn:hiân-liâng/hiân-liông|c:jin4 loeng4", 3 },
[14381] = { "賣主", "m:màizhǔ|mn:bē-chú/bōe-chú|c:maai6 zyu2", 3 },
[14383] = { "賣座", "m:màizuò|mn:bē-chō/bōe-chō|c:maai6 zo6", 3 },
[14384] = { "賣斷", "m:màiduàn|h:mai-thôn|mn:bē-tn̄g/bōe-tn̄g", 3 },
[14390] = { "質詢", "m:zhíxún|mn:chit-sûn|c:zat1 seon1", 3 },
[14397] = { "賭錢", "m:dǔqián|mn:tó͘-chîⁿ|c:dou2 cin4-2", 3 },
[14404] = { "賽馬", "m:sàimǎ|mn:sài-bé/sài-má|c:coi3 maa5", 3 },
[14408] = { "贏錢", "m:yíngqián|mn:iâⁿ-chîⁿ|c:jeng4 cin4-2", 3 },
[14413] = { "赤貧", "m:chìpín|mn:chhiah-pîn|c:cik3 pan4", 3 },
[14416] = { "赫赫", "m:shēngshìhèhè|mn:hek-hek|c:haak1 haak1", 3 },
[14418] = { "走下坡", "m:zǒuxiàpō|mn:cháu-hā-pho|c:zau2 haa6 bo1", 3 },
[14422] = { "走水", "m:zǒushuǐ|mn:cháu-chúi|c:zau2 seoi2", 3 },
[14423] = { "走江湖", "m:zǒujiānghú|mn:cháu-kang-ô͘|c:zau2 gong1 wu4", 3 },
[14430] = { "走透", "m:zǒutòu|h:chéu-theu|mn:cháu-thàu", 3 },
[14433] = { "走馬", "m:xiàpōzǒumǎ|mn:cháu-bé|c:zau2 maa5", 3 },
[14440] = { "起手", "m:qǐshǒu|mn:khí-chhiú|c:hei2 sau2", 3 },
[14441] = { "起更", "m:qǐgēng|mn:khí-kiⁿ|c:hei2 gaang1", 3 },
[14449] = { "起色", "m:yǒuqǐse|mn:khí-sek|c:hei2 sik1", 3 },
[14453] = { "起貨", "m:qǐhuò|mn:khí-hòe/khí-hè/khí-hóe/khí-hé|c:hei2 fo3", 3 },
[14455] = { "起風", "m:qǐfēng|h:hí-fûng|mn:khí-hong", 3 },
[14457] = { "趁勢", "m:chènshì|mn:thàn-sì/thàn-sè|c:can3 sai3", 3 },
[14458] = { "趁手", "m:chènshǒu|mn:thàn-chhiú|c:can3 sau2", 3 },
[14459] = { "趁早", "m:chènzǎo|mn:thàn-chá|c:can3 zou2", 3 },
[14464] = { "超支", "m:chāozhī|mn:chhiau-chi|c:ciu1 zi1", 3 },
[14467] = { "超速", "m:chāosù|mn:chhiau-sok|c:ciu1 cuk1", 3 },
[14472] = { "越戰", "m:yuèzhàn|mn:Oa̍t-chiàn|c:jyut6 zin3", 3 },
[14473] = { "越洋", "m:yuèyáng|mn:oa̍t-iûⁿ|c:jyut6 joeng4", 3 },
[14474] = { "越越", "m:yuèyuè|h:yè-yè|mn:oa̍t-oa̍t", 3 },
[14478] = { "趕工", "m:gǎngōng|mn:kóaⁿ-kang|c:gon2 gung1", 3 },
[14479] = { "趕路", "m:gǎnlù|h:kón-lu|mn:kóaⁿ-lō͘", 3 },
[14488] = { "足部", "m:zúbù|mn:chiok-pō͘|c:zuk1 bou6", 3 },
[14489] = { "足額", "m:zúé|h:chiuk-ngiak|mn:chiok-gia̍h", 3 },
[14495] = { "跑馬", "m:pǎomǎ|mn:pháu-bé|c:paau2 maa5", 3 },
[14496] = { "跑馬場", "m:pǎomǎcháng|mn:pháu-bé-tiûⁿ|c:paau2 maa5 coeng4", 3 },
[14501] = { "跨國", "m:kuàguó|mn:khòa-kok|c:kwaa1 gwok3", 3 },
[14508] = { "路段", "m:lùduàn|mn:lō͘-tōaⁿ|c:lou6 dyun6", 3 },
[14509] = { "路站", "m:zhuānyèwǎnglùzhàn|h:lu-cham|mn:lō͘-chām", 3 },
[14514] = { "路頭", "m:jiēlùtóu|h:lu-thèu|mn:lō͘-thâu", 3 },
[14527] = { "踏步", "m:yuándìtàbù|mn:ta̍h-pō͘|c:daap6 bou6", 3 },
[14528] = { "踏青", "m:tàqīng|mn:ta̍h-chheⁿ/ta̍p-chheng|c:taap3 ceng1", 3 },
[14536] = { "身不由己", "m:rénzàijiānghúshēnbùyóujǐ|mn:sin-put-iû-kí|c:san1 bat1 jau4 gei2", 3 },
[14540] = { "身先士卒", "m:shēnxiānshìzú|mn:sin-sian-sū-chut|c:san1 sin1 si6 zeot1", 3 },
[14545] = { "身敗名裂", "m:shēnbàimíngliè|mn:sin-pāi-miâ-lia̍t|c:san1 baai6 ming4 lit6", 3 },
[14547] = { "身經百戰", "m:shēnjīngbǎizhàn|mn:sin-keng-pah-chiàn|c:san1 ging1 baak3 zin3", 3 },
[14549] = { "身體力行", "m:shēntǐlìxíng|mn:sin-thé-le̍k-hêng|c:san1 tai2 lik6 hang4", 3 },
[14551] = { "躲懶", "m:duǒlǎn|mn:tô-lán|c:do2 laan5", 3 },
[14555] = { "車仔", "h:chhâ-é|mn:chhia-á|c:ce1 zai2", 3 },
[14560] = { "車水馬龍", "m:chēshuǐmǎlóng|mn:chhia-chúi-bé-lêng|c:geoi1 seoi2 maa5 lung4", 3 },
[14563] = { "車盤", "m:xuánchēpán|mn:chhia-pôaⁿ|c:ce1 pun4", 3 },
[14566] = { "車行", "m:bīngchēxíng|mn:chhia-hâng|c:ce1 hong4-2", 3 },
[14568] = { "車資", "m:chēzī|mn:chhia-chu|c:ce1 zi1", 3 },
[14569] = { "車身", "m:chēshēn|mn:chhia-sin|c:ce1 san", 3 },
[14572] = { "車長", "m:lièchēzhǎng|mn:chhia-tiúⁿ|c:ce1 zoeng2", 3 },
[14575] = { "車馬", "m:chēmǎ|h:chhâ-mâ|c:ce1 maa5", 3 },
[14576] = { "車馬費", "m:chēmǎfèi|mn:chhia-bé-hùi|c:geoi1 maa5 fai3", 3 },
[14582] = { "軍校", "m:xīdiǎnjūnxiào|mn:kun-hāu|c:gwan1 haau6", 3 },
[14589] = { "軍警", "m:jūnjǐng|mn:kun-kéng|c:gwan1 ging2", 3 },
[14594] = { "軟水", "m:ruǎnshuǐ|mn:nńg-chúi|c:jyun5 seoi2", 3 },
[14598] = { "軟骨病", "m:ruǎngǔbìng|mn:nńg-kut-pēⁿ/nńg-kut-pīⁿ|c:jyun5 gwat1 beng6", 3 },
[14600] = { "較好", "m:jiàohǎo|h:kha-hau/kha-hó|c:gaau2 hou2", 3 },
[14602] = { "載客", "m:zàikè|mn:chài-kheh|c:zoi3 haak3", 3 },
[14605] = { "輔導員", "m:fǔdǎoyuán|mn:hù-tō-oân|c:fu6 dou6 jyun4", 3 },
[14617] = { "輕而易舉", "m:qīngéryìjǔ|mn:khin-jî-ī-kí/khin-jî-ī-kú|c:hing1 ji4 jik6 geoi2", 3 },
[14618] = { "輕言", "m:bóchúnqīngyán|mn:kheng-giân|c:hing1 jin4", 3 },
[14634] = { "輸錢", "m:shūqián|mn:su-chîⁿ|c:syu1 cin4-2", 3 },
[14644] = { "轉戰", "m:zhuǎnzhàn|mn:choán-chiàn|c:zyun2 zin3", 3 },
[14650] = { "轉租", "m:zhuǎnzū|mn:choán-cho͘|c:zyun2 zou1", 3 },
[14667] = { "辦到", "m:bàndào|h:phan-tó|mn:pān-kàu", 3 },
[14668] = { "辦好", "m:bànhǎo|h:phan-hó|mn:pān-hó", 3 },
[14670] = { "辦案", "m:bànàn|h:phan-on|mn:pān-án", 3 },
[14672] = { "辦貨", "m:bànhuò|mn:pān-hòe/pān-hè|c:baan6 fo3", 3 },
[14676] = { "辭世", "m:císhì|mn:sî-sè|c:ci4 sai3", 3 },
[14685] = { "農舍", "m:nóngshè|h:nùng-sa|mn:lông-sià", 3 },
[14688] = { "巡行", "m:dàxúnxíng|h:sùn-hàng|c:ceon4 hong4", 3 },
[14702] = { "近鄰", "m:jìnlín|h:khiun-lìn|mn:kīn-lîn/kūn-lîn", 3 },
[14703] = { "返國", "m:fǎnguó|mn:hoán-kok|c:faan2 gwok3", 3 },
[14705] = { "迫近", "m:pòjìn|h:pet-khiûn|mn:pek-kīn/pek-kūn", 3 },
[14709] = { "迷幻藥", "m:míhuànyào|mn:bê-hoàn-io̍h|c:mai4 waan6 joek6", 3 },
[14710] = { "迷茫", "m:mímáng|h:mì-mòng|c:mai4 mong4", 3 },
[14711] = { "迷藥", "m:míyào|mn:bê-io̍h|c:mai4 joek6", 3 },
[14717] = { "追討", "m:zhuītǎo|h:chûi-thó|mn:tui-thó", 3 },
[14725] = { "退婚", "m:tuìhūn|mn:thè-hun/thòe-hun|c:teoi3 fan1", 3 },
[14728] = { "退熱", "m:tuìrè|mn:thè-jia̍t/thòe-jia̍t|c:teoi3 jit6", 3 },
[14730] = { "退稅", "m:tuìshuì|mn:thè-sòe/thòe-sè|c:teoi3 seoi3", 3 },
[14735] = { "送交", "m:sòngjiāo|mn:sàng-kau|c:sung3 gaau1", 3 },
[14736] = { "送去", "h:sung-hi|mn:sàng-khì/sàng-khù|c:sung3 heoi3", 3 },
[14738] = { "送終", "m:sòngzhōng|h:sung-chûng|c:sung3 zung1", 3 },
[14748] = { "逆差", "m:màoyìnìchā|mn:ge̍k-chha|c:jik6 caa1", 3 },
[14751] = { "逍遙", "m:zìzàixiāoyáo|mn:siau-iâu|c:siu1 jiu4", 3 },
[14752] = { "逍遙法外", "m:xiāoyáofǎwài|mn:siau-iâu-hoat-gōa|c:siu1 jiu4 faat8 ngoi6", 3 },
[14754] = { "透心涼", "m:tòuxīnliáng|mn:thàu-sim-liâng|c:tau3 sam1 loeng4", 3 },
[14760] = { "逐個", "h:tak-ke|mn:ta̍k-ê|c:zuk6 go3", 3 },
[14761] = { "逐日", "m:kuāfùzhúrì|h:tak-ngit|mn:ta̍k-ji̍t/ta̍k-li̍t", 3 },
[14763] = { "逐項", "h:tak-hong|mn:ta̍k-hāng|c:zuk6 hong6", 3 },
[14765] = { "途經", "m:tújīng|mn:tô͘-keng|c:tou4 ging1", 3 },
[14767] = { "這種", "h:liá-chúng|mn:chit-chióng|c:ze5 zung3", 3 },
[14775] = { "通天", "m:tōngtiān|mn:thong-thiⁿ|c:tung1 tin1", 3 },
[14779] = { "通書", "m:tōngshū|mn:thong-su|c:tung1 syu1", 3 },
[14789] = { "通透", "m:tōngtòu|mn:thong-thàu|c:tung1 tau3", 3 },
[14792] = { "通關", "m:dǎtōngguān|mn:thong-koan|c:tung1 gwaan1", 3 },
[14796] = { "通風機", "m:tōngfēngjī|mn:thong-hong-ki|c:tung1 fung1 gei1", 3 },
[14797] = { "通體", "m:tōngtǐ|h:thûng-thí|mn:thong-thé", 3 },
[14801] = { "速率", "m:xíngchēsùlǜ|mn:sok-lu̍t|c:cuk1 leot6", 3 },
[14810] = { "連任", "m:liánrèn|mn:liân-jīm|c:lin4 jam6", 3 },
[14811] = { "連城", "m:jiàzhíliánchéng|mn:liân-siâⁿ|c:lin4 sing4", 3 },
[14812] = { "連天", "m:jiàokǔliántiān|h:lièn-thiên|mn:liân-thian", 3 },
[14813] = { "連帶", "m:liándài|h:lièn-tai|mn:liân-tài", 3 },
[14821] = { "週報", "m:zhōubào|mn:chiu-pò|c:zau1 bou3", 3 },
[14823] = { "週旋", "m:tándiànzhōuxuán|mn:chiu-soân|c:zau1 syun4", 3 },
[14830] = { "進出口", "m:jìnchūkǒu|mn:chìn-chhut-kháu|c:zeon3 ceot1 hau2", 3 },
[14836] = { "逼人", "m:duòduòbīrén|mn:pek-lâng|c:bik1 jan4", 3 },
[14838] = { "遇上", "m:yùshàng|mn:gū-siāng/gū-siōng|c:jyu6 soeng5", 3 },
[14851] = { "運動家", "m:yùndòngjiā|mn:ūn-tōng-ka|c:wan6 dung6 gaa1", 3 },
[14854] = { "運球", "m:liǎngcìyùnqiú|mn:ūn-kiû|c:wan6 kau4", 3 },
[14857] = { "運輸業", "m:yùnshūyè|mn:ūn-su-gia̍p|c:wan6 syu1 jip6", 3 },
[14858] = { "運輸機", "m:yùnshūjī|mn:ūn-su-ki|c:wan6 syu1 gei1", 3 },
[14859] = { "遍及", "m:biànjí|mn:piàn-ki̍p|c:pin3 kap6", 3 },
[14860] = { "遍體鱗傷", "m:biàntǐlínshāng|mn:phiàn-thé-lîn-siong|c:pin3 tai2 leon4 seong1", 3 },
[14863] = { "過份", "h:ko-fun|mn:kòe-hūn/kè-hūn|c:gwo3 fan6", 3 },
[14869] = { "過往", "m:guòwǎng|mn:kòe-óng/kè-óng|c:gwo3 wong5", 3 },
[14870] = { "過意", "m:bùguòyì|h:ko-yi|mn:kòe-ì/kè-ì", 3 },
[14873] = { "過手", "m:liàoguòshǒu|mn:kòe-chhiú/kè-chhiú|c:gwo3 sau2", 3 },
[14875] = { "過數", "m:guòshù|mn:kòe-siàu/kè-siàu|c:gwo3 sou3", 3 },
[14876] = { "過日", "m:guòrì|h:ko-ngit|mn:kòe-ji̍t/kè-ji̍t", 3 },
[14878] = { "過橋", "m:pěngluǎnzǐguòqiáo|mn:kòe-kiô/kè-kiô|c:gwo3 kiu4, gwo3 kiu4-2", 3 },
[14879] = { "過氣", "m:tòubùguòqì|mn:kòe-khùi/kè-khùi|c:gwo3 hei3", 3 },
[14883] = { "過犯", "m:guòfàn|h:ko-fam|c:gwo3 faan6", 3 },
[14886] = { "過磅", "m:guòbàng|mn:kòe-pōng/kè-pōng|c:gwo3 bong6-2", 3 },
[14888] = { "過路", "m:guòlù|h:ko-lu|c:gwo3 lou6", 3 },
[14890] = { "過路客", "m:guòlùkè|h:ko-lu-hak|mn:kòe-lō͘-kheh/kè-lō͘-kheh", 3 },
[14891] = { "過重", "m:guòzhòng|mn:kòe-tāng/kè-tāng/kòe-tiōng/kè-tiōng|c:gwo3 cung5", 3 },
[14892] = { "過關", "m:guòguān|mn:kòe-koan/kè-koan|c:gwo3 gwaan1", 3 },
[14893] = { "過雲雨", "m:guòyúnyǔ|mn:kòe-hûn-hō͘/kè-hûn-hō͘|c:gwo3 wan4 jyu5", 3 },
[14894] = { "過電", "m:guòdiàn|mn:kòe-tiān/kè-tiān|c:gwo3 din6", 3 },
[14901] = { "達摩", "m:pútídámó|mn:Ta̍t-mô͘|c:daat6 mo1", 3 },
[14907] = { "遙遙無期", "m:yáoyáowúqí|mn:iâu-iâu-bû-kî|c:jiu4 jiu4 mou4 kei4", 3 },
[14910] = { "遞解", "m:dìjiè|mn:tē-kái|c:dai6 gaai3", 3 },
[14916] = { "遠眺", "m:yuǎntiào|mn:oán-thiàu|c:jyun5 tiu3", 3 },
[14918] = { "遠處", "m:yuǎnchù|mn:oán-chhù|c:jyun4 cyu3", 3 },
[14920] = { "遠路", "m:yuǎnlù|h:yén-lu|mn:hn̄g-lō͘", 3 },
[14924] = { "適可而止", "m:shìkěérzhǐ|mn:sek-khó-lî-chí|c:sik1 ho2 ji4 zi2", 3 },
[14931] = { "遮瞞", "m:zhēmán|mn:jia-môa/lia-môa|c:ze1 mun4", 3 },
[14938] = { "遵奉", "m:zūnfèng|h:chûn-fung|mn:chun-hōng", 3 },
[14952] = { "選派", "m:xuǎnpài|h:sién-phai|mn:soán-phài", 3 },
[14961] = { "遺孀", "m:yíshuāng|mn:ûi-song|c:wai4 soeng1", 3 },
[14976] = { "避風頭", "m:bìfēngtóu|mn:pī-hong-thâu|c:bei6 fung1 tau4", 3 },
[14981] = { "還本", "m:huánběn|mn:hêng-pún|c:waan4 bun2", 3 },
[14982] = { "還鄉", "m:gàolǎohuánxiāng|mn:hoân-hiong|c:waan4 hoeng1", 3 },
[14987] = { "邪僻", "m:xiépì|h:sià-phiak|c:ce4 pik1", 3 },
[14990] = { "邪神", "m:xiéshén|h:sià-sṳ̀n|mn:siâ-sîn", 3 },
[15012] = { "郵簡", "m:yóujiǎn|mn:iû-kán|c:jau4 gaan2", 3 },
[15013] = { "郵費", "m:yóufèi|mn:iû-hùi|c:jau4 fai3", 3 },
[15019] = { "鄉愁", "m:xiāngchóu|mn:hiong-chhiû|c:hoeng1 sau4", 3 },
[15022] = { "鄉野", "m:xiāngyě|mn:hiong-iá|c:hoeng1 je5", 3 },
[15031] = { "配上", "m:pèishang|h:phi-song|mn:phòe-siāng/phè-siōng", 3 },
[15036] = { "配對", "m:pèiduì|h:phi-tui|c:pui3 deoi3", 3 },
[15038] = { "配料", "m:pèiliào|mn:phòe-liāu/phè-liāu|c:pui3 liu6-2", 3 },
[15042] = { "配藥", "m:pèiyào|mn:phòe-io̍h/phè-io̍h|c:pui3 joek6", 3 },
[15045] = { "配額", "m:jìnkǒupèié|mn:phòe-gia̍h/phè-gia̍h|c:pui3 ngaak6-2", 3 },
[15053] = { "酒醉", "m:jiǔzuì|h:chiú-chui|mn:chiú-chùi", 3 },
[15059] = { "酷刑", "m:kùxíng|mn:khok-hêng|c:huk6 jing4", 3 },
[15067] = { "醉酒", "m:shānjiǎnzuìjiǔ|h:chui-chiú|c:zeoi3 zau2", 3 },
[15085] = { "醫護", "m:yīhù|mn:i-hō͘|c:ji1 wu6", 3 },
[15088] = { "釀成", "m:niàngchéng|mn:liōng-sêng|c:joeng6 sing4", 3 },
[15090] = { "釋迦", "m:shìjiā|mn:sek-khia/sek-kia/sek-kia/sek-khia|c:sik1 gaa1", 3 },
[15093] = { "重修", "m:chóngxiū|h:chhùng-siû|mn:tiông-siu", 3 },
[15094] = { "重修舊好", "m:chóngxiūjiùhǎo|mn:tiông-siu-kū-hó|c:cung4 sau1 gau6 hou2", 3 },
[15095] = { "重價", "m:zhòngjià|h:chhung-ka|mn:têng-kè", 3 },
[15097] = { "重刑", "h:chhûng-hìn|mn:tāng-hêng|c:cung5 jing4", 3 },
[15104] = { "重挫", "m:zhòngcuò|mn:tiōng-chhò|c:cung5 co3", 3 },
[15106] = { "重擊", "m:zhòngjí|mn:tiōng-kek|c:cung5 gik1", 3 },
[15108] = { "重溫舊夢", "m:chóngwēnjiùmèng|mn:tiông-un-kū-bāng|c:cung4 wan1 gau6 mung6", 3 },
[15111] = { "重稅", "h:chhûng-soi|mn:tāng-sòe/tāng-sè|c:cung5 seoi3", 3 },
[15112] = { "重組", "m:chóngzǔ|mn:tiōng-cho͘/tiōng-chó͘|c:cung4 zou2", 3 },
[15116] = { "重酬", "m:zhòngchóu|mn:tiōng-siû|c:cung5 cau4", 3 },
[15119] = { "重陽", "m:chóngyáng|mn:tiông-iông/tiâng-iâng|c:cung4 joeng4", 3 },
[15120] = { "重頭戲", "m:zhòngtóuxì|mn:tāng-thâu-hì|c:cung5 tau4 hei3", 3 },
[15128] = { "野馬", "m:pǎoyěmǎ|h:yâ-mâ|mn:iá-bé", 3 },
[15129] = { "野鴨", "m:yěyā|h:yâ-ap|c:je5 aap3-2", 3 },
[15130] = { "釐定", "m:lídìng|mn:lî-tēng|c:lei4 ding6", 3 },
[15132] = { "金仔", "m:jīnzǐ|h:kîm-é|mn:kim-á", 3 },
[15133] = { "金價", "m:jīnjià|mn:kim-kè|c:gam1 gaa3", 3 },
[15135] = { "金合歡", "m:jīnhéhuān|mn:kim-ha̍p-hoan|c:gam1 hap6 fun1", 3 },
[15139] = { "金幣", "m:jīnbì|h:kîm-pi|mn:kim-pè", 3 },
[15142] = { "金條", "m:jīntiáo|mn:kim-tiâu|c:gam1 tiu4-2", 3 },
[15143] = { "金榜", "m:jīnbǎng|mn:kim-pńg|c:gam1 bong2", 3 },
[15153] = { "金針菜", "m:jīnzhēncài|mn:kim-chiam-chhài|c:gam1 zam1 coi3", 3 },
[15154] = { "金銀紙", "m:jīnyínzhǐ|mn:kim-gîn-chóa/kim-gûn-chóa|c:gam1 ngan4 zi2", 3 },
[15157] = { "金雞", "m:jīnjī|mn:kim-ke/kim-koe|c:gam1 gai1", 3 },
[15159] = { "金飾", "m:jīnshì|mn:kim-sek|c:gam1 sik1", 3 },
[15163] = { "針孔", "m:zhēnkǒng|mn:chiam-khang|c:zam1 hung2", 3 },
[15165] = { "針筒", "m:zhēntǒng|mn:chiam-tâng|c:zam1 tung4-2", 3 },
[15167] = { "針腳", "m:zhēnjiǎo|mn:chiam-kha|c:zam1 goek3", 3 },
[15169] = { "針黹", "m:zhēnzhǐ|mn:chiam-chí|c:zam1 zi2", 3 },
[15175] = { "鈣質", "m:gàizhí|mn:kài-chit|c:koi3 zat1", 3 },
[15178] = { "鉛板", "m:qiānbǎn|mn:iân-pán|c:jyun4 baan2", 3 },
[15184] = { "銀兩", "m:yínliǎng|mn:gîn-niú/gûn-niú|c:ngan4 loeng2", 3 },
[15188] = { "銀庫", "m:yínkù|h:ngiùn-khu|mn:gîn-khò͘/gûn-khò͘", 3 },
[15191] = { "銀紙", "m:jīnyínzhǐ|mn:gîn-chóa/gûn-chóa|c:ngan4 zi2", 3 },
[15192] = { "銀色", "m:yínsè|mn:gîn-sek/gûn-sek|c:ngan4 sik1", 3 },
[15193] = { "銀錢", "m:yínqián|h:ngiùn-chhièn|c:ngan4 cin4-2", 3 },
[15194] = { "銀魚", "m:yínyú|mn:gîn-hî/gûn-hû|c:ngan4 jyu4-2", 3 },
[15198] = { "銅管", "m:tóngguǎn|h:thùng-kón|mn:tâng-kóng", 3 },
[15204] = { "銷案", "m:xiāoàn|mn:siau-àn|c:siu1 on3", 3 },
[15206] = { "銷聲匿跡", "m:xiāoshēngnìjī|mn:siau-siaⁿ-bih-jiah|c:siu1 sing1 nik1 zik1", 3 },
[15208] = { "銷量", "m:xiāoliàng|mn:siau-liāng/siau-liōng|c:siu1 loeng6", 3 },
[15210] = { "鋪排", "m:pūpai|mn:pho͘-pâi|c:pou1 paai4", 3 },
[15211] = { "鋪設", "m:pūshè|mn:pho͘-siat|c:pou1 cit3", 3 },
[15212] = { "鋪路", "m:pūlù|mn:pho͘-lō͘|c:pou1 lou6", 3 },

	[15213] = { "鋪面", "m:pùmiàn|mn:pho͘-bīn|c:pou1 min6-2", 3 },	
	[15214] = { "鋼材", "m:gāngcái|mn:kǹg-châi|c:gong3 coi4", 3 },	
	[15215] = { "鋼琴", "m:gāngqín|mn:kǹg-khîm|c:gong3 kam4", 3 },	
	[15216] = { "鋼筆", "m:gāngbǐ|mn:kǹg-pit|c:gong3 bat1", 3 },	
	[15217] = { "鋼筋", "m:gāngjīn|mn:kǹg-kin/kǹg-kun|c:gong3 gan1", 3 },	
	[15218] = { "鋼索", "m:gāngsuǒ|mn:kǹg-soh|c:gong3 sok3", 3 },	
	[15219] = { "鋼纜", "m:gānglǎn|mn:kǹg-lám|c:gong3 laam6", 3 },	
	[15220] = { "鋼鐵", "m:gāngtiě|mn:kǹg-thih|c:gong3 tit3", 3 },	
	[15221] = { "鋼骨", "m:gānggǔ|mn:kǹg-kut|c:gong3 gwat1", 3 },	
	[15222] = { "錄取", "m:lùqǔ|mn:lio̍k-chhú/lo̍k-chhú|c:luk6 ceoi2", 3 },	
	[15223] = { "錄影", "m:shíkuànglùyǐng|mn:lio̍k-iáⁿ/lo̍k-iáⁿ|c:luk6 jing2", 3 },	
	[15224] = { "錄影帶", "m:lùyǐngdài|mn:lio̍k-iáⁿ-tòa|c:luk6 jing2 daai3-2", 3 },	
	[15225] = { "錄影機", "m:lùyǐngjī|mn:lio̍k-iáⁿ-ki|c:luk6 jing2 gei1", 3 },	
	[15226] = { "錄音", "m:guāngxuélùyīn|mn:lio̍k-im/lo̍k-im|c:luk6 jam1", 3 },	
	[15227] = { "錄音帶", "m:kǎshìlùyīndài|mn:lio̍k-im-tòa|c:luk6 jam1 daai3-2", 3 },	
	[15228] = { "錄音機", "m:kǎshìlùyīnjī|mn:lio̍k-im-ki|c:luk6 jam1 gei1", 3 },	
	[15229] = { "錘", "m:bādàchuí|h:chhùi|mn:thûi", 3 },	
	[15230] = { "錢", "m:yīmáoqián|h:chhièn|mn:chîⁿ", 3 },	
	[15231] = { "錢幣", "m:qiánbì|mn:chîⁿ-pè|c:cin4 bai6", 3 },	
	[15232] = { "錢糧", "m:dìdīngqiánliáng|h:chhièn-liòng|mn:chîⁿ-niû", 3 },	
	[15233] = { "錢莊", "m:dìxiàqiánzhuāng|mn:chîⁿ-chng|c:cin4 zong1", 3 },	
	[15234] = { "錢袋", "m:qiándài|h:chhièn-thoi|mn:chîⁿ-tē", 3 },	
	[15235] = { "錢財", "m:qiáncái|h:chhièn-chhòi|mn:chîⁿ-châi", 3 },	
	[15236] = { "錢銀", "h:chhièn-ngiùn|mn:chîⁿ-gîn/chîⁿ-gûn|c:cin4 ngan4, cin4-2 ngan4-2", 3 },	
	[15237] = { "錦上添花", "m:jǐnshàngtiānhuā|mn:gím-siāng-thiⁿ-hoe/gím-siōng-thiⁿ-hoe|c:gam2 soeng6 tim1 faa1", 3 },	
	[15238] = { "錦繡", "m:gāoliángjǐnxiù|mn:gím-siù|c:gam2 sau3", 3 },	
	[15239] = { "錫", "m:jiǔxí|h:siak|mn:siah", 3 },	
	[15240] = { "錯", "m:yīchāèrcuò|h:chho|mn:chhò", 3 },	
	[15241] = { "錯失", "m:cuòshī|mn:chhò-sit|c:co3 sat1", 3 },	
	[15242] = { "鍋爐", "m:guōlú|mn:e-lô͘|c:wo1 lou4", 3 },	
	[15243] = { "鍍金", "m:dùjīn|mn:tō͘-kim|c:dou6 gam1", 3 },	
	[15244] = { "鍘刀", "m:zhádāo|mn:cha̍h-to|c:zaap6 dou1", 3 },	
	[15245] = { "鍵盤", "m:jiànpán|mn:kiàn-pôaⁿ|c:gin6 pun4", 3 },	
	[15246] = { "鍾情", "m:yījiànzhōngqíng|mn:chiong-chêng|c:zung1 cing4", 3 },	
	[15247] = { "鎖", "m:shàngsuǒ|h:só|mn:só", 3 },	
	[15248] = { "鎖定", "m:suǒdìng|mn:só-tēng|c:so2 ding6", 3 },	
	[15249] = { "鎖門", "m:suǒmén|h:só-mùn|c:so2 mun4", 3 },	
	[15250] = { "鎖頭", "m:suǒtou|mn:só-thâu|c:so2 tau4", 3 },	
	[15251] = { "鎖骨", "m:suǒgǔ|mn:só-kut|c:so2 gwat1", 3 },	
	[15252] = { "鎮", "m:bīngzhèn|h:chṳ́n|mn:tìn", 3 },	
	[15253] = { "鎮壓", "m:zhènyā|mn:tìn-ap|c:zan3 aat3", 3 },	
	[15254] = { "鎮定", "m:zhèndìng|mn:tìn-tēng/tìn-tiāⁿ|c:zan3 ding6", 3 },	
	[15255] = { "鎮痛劑", "m:zhèntòngjì|mn:tìn-thiàⁿ-che|c:zan3 tung3 zai1", 3 },	
	[15256] = { "鎮靜", "m:qiǎngzuòzhènjìng|mn:tìn-chēng|c:zan3 zing6", 3 },	
	[15257] = { "鎮靜劑", "m:zhènjìngjì|mn:tìn-chēng-che|c:zan3 zing6 zai1", 3 },	
	[15258] = { "鐃鈸", "m:náobá|mn:nâ-poa̍h/lâu-poa̍h|c:naau4 bat6", 3 },	
	[15259] = { "鐘", "m:yīkǒuzhōng|h:chûng|mn:cheng", 3 },	
	[15260] = { "鐘乳石", "m:zhōngrǔshí|mn:cheng-jú-chio̍h/chiong-jú-se̍k|c:zung1 jyu5 sek6", 3 },	
	[15261] = { "鐘聲", "m:zhàndìzhōngshēng|h:chûng-sâng|c:zung1 seng1", 3 },	
	[15262] = { "鐘錶", "m:zhōngbiǎo|mn:cheng-pió|c:zung1 biu1", 3 },	
	[15263] = { "鐘點", "m:zhōngdiǎn|mn:cheng-tiám|c:zung1 dim2", 3 },	
	[15264] = { "鐵", "m:dīngduìdīngtiěduìtiě|h:thiet|mn:thih", 3 },	
	[15265] = { "鐵板", "m:tīdàotiěbǎn|h:thiet-pán|mn:thih-pán", 3 },	
	[15266] = { "鐵棍", "m:tiěgùn|h:thiet-kun|mn:thih-kùn", 3 },	
	[15267] = { "鐵漢", "m:tiěhàn|mn:thih-hàn|c:tit3 hon3", 3 },	
	[15268] = { "鐵牛", "m:tiěniú|mn:thih-gû|c:tit3 ngau4", 3 },	
	[15269] = { "鐵甲", "m:tiějiǎ|h:thiet-kap|mn:thih-kah", 3 },	
	[15270] = { "鐵皮", "m:yángtiěpí|h:thiet-phì|c:tit3 pei4", 3 },	
	[15271] = { "鐵礦", "m:dàyětiěkuàng|h:thiet-khóng|mn:thih-khòng", 3 },	
	[15272] = { "鐵窗", "m:tiěchuāng|mn:thih-thang|c:tit3 coeng1", 3 },	
	[15273] = { "鐵絲網", "m:tiěsīwǎng|mn:thih-si-bāng|c:tit3 si1 mong5", 3 },	
	[15274] = { "鐵線", "m:tiěxiàn|mn:thih-sòaⁿ|c:tit3 sin3", 3 },	
	[15275] = { "鐵觀音", "m:tiěguānyīn|mn:thih-koan-im|c:tit3 gun1 jam1", 3 },	
	[15276] = { "鐵路", "m:zhōngchángtiělù|mn:thih-lō͘|c:tit3 lou6", 3 },	
	[15277] = { "鐵道", "m:tiědào|mn:thih-tō|c:tit3 dou6", 3 },	
	[15278] = { "鐵鉗", "m:tiěqián|h:thiet-khiàm|c:tit3 kim4", 3 },	
	[15279] = { "鐵錘", "m:tiěchuí|h:thiet-chhùi|mn:thih-thûi", 3 },	
	[15280] = { "鐵鍊", "m:tiěliàn|h:thiet-lien|mn:thih-liān", 3 },	
	[15281] = { "鐵門", "m:tiěmén|h:thiet-mùn|mn:thih-mn̂g", 3 },	
	[15282] = { "鐵飯碗", "m:tiěfànwǎn|mn:thih-pn̄g-óaⁿ|c:tit3 faan6 wun2", 3 },	
	[15283] = { "鐵餅", "m:tiěbǐng|mn:thih-piáⁿ|c:tit3 beng2", 3 },	
	[15284] = { "鐵齒", "m:tiěchǐ|h:thiet-chhṳ́|mn:thih-khí", 3 },	
	[15285] = { "鑑賞", "m:jiànshǎng|mn:kàm-sióng|c:gaam3 soeng2", 3 },	
	[15286] = { "鑼鼓", "m:luógǔ|mn:lô-kó͘|c:lo4 gu2", 3 },	
	[15287] = { "鑽", "m:diāozuān|h:chon|mn:chǹg", 3 },	
	[15288] = { "鑽孔", "m:zuānkǒng|mn:chǹg-khang|c:zyun3 hung2", 3 },	
	[15289] = { "鑽石", "m:zuànshí|h:chon-sa̍k|c:zyun3 sek6", 3 },	
	[15290] = { "鑿", "m:rényánzuòzuò|h:chho̍k|mn:chha̍k", 3 },	
	[15291] = { "長", "m:yījìzhīcháng|h:chhòng|mn:chhiâng/tióng/tiông", 3 },	
	[15292] = { "長命富貴", "m:chángmìngfùguì|mn:tiông-bēng-hù-kùi|c:coeng4 meng6 fu3 gwai3", 3 },	
	[15293] = { "長大", "m:chángdà|h:chóng-thai|c:zoeng2 daai6", 3 },	
	[15294] = { "長孫", "m:zhǎngsūn|mn:tióng-sun|c:zoeng2 syun1", 3 },	
	[15295] = { "長安", "m:suǒmǐchángān|mn:Tiông-an|c:coeng4 on1", 3 },	
	[15296] = { "長官", "m:zhǎngguān|h:chóng-kôn|c:zoeng2 gun1", 3 },	
	[15297] = { "長年", "m:chángnián|h:chhòng-ngièn|mn:tn̂g-nî", 3 },	
	[15298] = { "長征", "m:chángzhēng|mn:tiông-cheng|c:coeng4 zing1", 3 },	
	[15299] = { "長方形", "m:chángfāngxíng|mn:tiông-hong-hêng|c:coeng4 fong1 jing4", 3 },	
	[15300] = { "長春", "m:wàngǔchángchūn|mn:Tiông-chhun|c:coeng4 ceon1", 3 },	
	[15301] = { "長江", "m:chángjiāng|mn:Tn̂g-kang|c:coeng4 gong1", 3 },	
	[15302] = { "長江三峽", "m:chángjiāngsānxiá|mn:Tn̂g-kang-saⁿ-kiap|c:coeng4 gong1 saam1 haap6", 3 },	
	[15303] = { "長治", "m:jiǔānchángzhì|h:chhòng-chhṳ|c:coeng4 zi6", 3 },	
	[15304] = { "長生果", "m:chángshēngguǒ|mn:tióng-seng-kó|c:coeng4 saang1 gwo2", 3 },	
	[15305] = { "長男", "m:zhǎngnán|mn:tióng-lâm|c:zoeng2 naam4", 3 },	
	[15306] = { "長短", "m:yīzhēngchángduǎn|h:chhòng-tón|c:coeng4 dyun2", 3 },	
	[15307] = { "長短腳", "h:chhòng-tón-kiok|mn:tn̂g-té-kha|c:coeng4 dyun2 goek3", 3 },	
	[15308] = { "長篇", "m:chángpiān|h:chhòng-phiên|mn:tiông-phian", 3 },	
	[15309] = { "長線", "m:yánchángxiàn|mn:tn̂g-sòaⁿ|c:coeng4 sin3", 3 },	
	[15310] = { "長者", "m:zhǎngzhě|mn:tióng-chiá|c:zoeng2 ze2", 3 },	
	[15311] = { "長處", "m:chángchù|mn:tiông-chhù|c:coeng4 cyu3", 3 },	
	[15312] = { "長袍", "m:chángpáo|h:chhòng-phàu|mn:tn̂g-phàu", 3 },	
	[15313] = { "長輩", "m:zhǎngbèi|h:chóng-pi|c:zoeng2 bui3", 3 },	
	[15314] = { "長途", "m:chángtú|mn:tiông-tô͘/tn̂g-tô͘|c:coeng4 tou4", 3 },	
	[15315] = { "長途電話", "m:chángtúdiànhuà|mn:tiông-tô͘-tiān-ōe|c:coeng4 tou4 din6 waa6-2", 3 },	
	[15316] = { "長遠", "m:chángyuǎn|h:chhòng-yén|c:coeng4 jyun5", 3 },	
	[15317] = { "長青", "m:sōngbóchángqīng|h:chhòng-chhiâng|mn:tiông-chheng", 3 },	
	[15318] = { "門", "m:yīdēnglóngmén|h:mùn|mn:mn̂g", 3 },	
	[15319] = { "門可羅雀", "m:ménkěluóquè|mn:mn̂g-khó-lô-chhiok|c:mun4 ho2 lo4 zoek3", 3 },	
	[15320] = { "門外", "m:ménwài|h:mùn-ngoi|mn:mn̂g-gōa", 3 },	
	[15321] = { "門市", "m:ménshì|mn:bûn-chhī/mn̂g-chhī|c:mun4 si5", 3 },	
	[15322] = { "門徒", "m:méntú|h:mùn-thù|c:mun4 tou4", 3 },	
	[15323] = { "門戶", "m:diūménhù|mn:mn̂g-hō͘|c:mun4 wu6", 3 },	
	[15324] = { "門楣", "m:guāngyàoménméi|h:mùn-mì|mn:mn̂g-bâi", 3 },	
	[15325] = { "門檻", "m:lǎoménkǎn|h:mùn-khiâm|c:mun4 laam6", 3 },	
	[15326] = { "門神", "m:fǎntiēménshén|mn:mn̂g-sîn|c:mun4 san4", 3 },	
	[15327] = { "門票", "m:ménpiào|mn:mn̂g-phiò|c:mun4 piu3", 3 },	
	[15328] = { "門簾", "m:ménlián|h:mùn-liàm|mn:mn̂g-lî", 3 },	
	[15329] = { "門縫", "m:ménfèng|mn:mn̂g-phāng|c:mun4 fung6", 3 },	
	[15330] = { "門診", "m:jiànérménzhěn|mn:bûn-chín/mn̂g-chín|c:mun4 can2", 3 },	
	[15331] = { "門路", "m:guǎngkāiménlù|h:mùn-lu|mn:mn̂g-lō͘", 3 },	
	[15332] = { "門鈴", "m:ménlíng|mn:mn̂g-lêng|c:mun4 ling4", 3 },	
	[15333] = { "門閂", "m:ménshuān|h:mùn-chhôn|mn:mn̂g-chhòaⁿ", 3 },	
	[15334] = { "門風", "m:bàihuàiménfēng|mn:bûn-hong/mn̂g-hong/mn̂g-hong|c:mun4 fung1", 3 },	
	[15335] = { "門齒", "m:ménchǐ|mn:mn̂g-khí|c:mun4 ci2", 3 },	
	[15336] = { "閂", "m:shàngshuān|h:chhôn|mn:chhòaⁿ/thih-chhòaⁿ-á", 3 },	
	[15337] = { "閃亮", "m:yìyìshǎnliàng|h:sám-liong|c:sim2 loeng6", 3 },	
	[15338] = { "閃過", "m:shǎnguò|h:sám-ko|c:sim2 gwo3", 3 },	
	[15339] = { "閃避", "m:shǎnbì|h:sám-phit|c:sim2 bei6", 3 },	
	[15340] = { "閃閃", "m:guāngshǎnshǎn|h:sám-sám|c:sim2 sim2", 3 },	
	[15341] = { "閃電", "m:shǎndiàn|mn:siám-tiān|c:sim2 din6", 3 },	
	[15342] = { "閉幕", "m:bìmù|mn:pì-bō͘|c:bai3 mok6", 3 },	
	[15343] = { "閉幕式", "m:bìmùshì|mn:pì-bō͘-sek|c:bai3 mok6 sik1", 3 },	
	[15344] = { "閉會", "m:bìhuì|h:pit-fi|mn:pì-hōe", 3 },	
	[15345] = { "閉門羹", "m:chībìméngēng|mn:pì-mn̂g-keⁿ|c:bai3 mun4 gang1", 3 },	
	[15346] = { "閉門造車", "m:bìménzàojū|mn:pì-mn̂g-chō-ki/pì-mn̂g-chō-ku|c:bai3 mun4 zou6 ce1", 3 },	
	[15347] = { "開來", "m:jìwǎngkāilái|h:khôi-lòi|mn:khui--lâi", 3 },	
	[15348] = { "開價", "m:màntiānkāijià|mn:khui-kè|c:hoi1 gaa3", 3 },	
	[15349] = { "開刀", "m:kāidāo|mn:khui-to|c:hoi1 dou1", 3 },	
	[15350] = { "開動", "m:kāidòng|mn:khui-tōng|c:hoi1 dung6", 3 },	
	[15351] = { "開化", "m:bànkāihuà|h:khôi-fa|mn:khai-hòa", 3 },	
	[15352] = { "開國", "m:kāiguó|h:khôi-koet|mn:khai-kok", 3 },	
	[15353] = { "開夜車", "m:kāiyèchē|mn:khai-iā-chhia/khui-iā-chhia|c:hoi1 je6 ce1", 3 },	
	[15354] = { "開市", "m:kāishì|mn:khui-chhī|c:hoi1 si5", 3 },	
	[15355] = { "開幕", "m:kāimù|mn:khai-bō͘|c:hoi1 mok6", 3 },	
	[15356] = { "開幕式", "m:kāimùshì|mn:khai-bō͘-sek|c:hoi1 mok6 sik1", 3 },	
	[15357] = { "開張", "m:kāizhāng|mn:khai-tiong|c:hoi1 zoeng1", 3 },	
	[15358] = { "開心", "m:xúnkāixīn|mn:khai-sim/khui-sim|c:hoi1 sam1", 3 },	
	[15359] = { "開心果", "m:kāixīnguǒ|h:khôi-sîm-kó|c:hoi1 sam1 gwo2", 3 },	
	[15360] = { "開懷", "m:kāihuái|mn:khai-hoâi|c:hoi1 waai4", 3 },	
	[15361] = { "開拓", "m:kāituò|mn:khai-thok|c:hoi1 tok3", 3 },	
	[15362] = { "開採", "m:kāicǎi|mn:khai-chhái|c:hoi1 coi2", 3 },	
	[15363] = { "開支", "m:kāizhī|mn:khai-chi|c:hoi1 zi1", 3 },	
	[15364] = { "開春", "m:kāichūn|mn:khui-chhun|c:hoi1 ceon1", 3 },	
	[15365] = { "開槍", "m:kāiqiāng|mn:mn̂g-chhiuⁿ|c:hoi1 coeng1", 3 },	
	[15366] = { "開標", "m:kāibiāo|mn:khui-pio|c:hoi1 biu1", 3 },	
	[15367] = { "開火", "m:kāihuǒ|mn:khui-hóe/khui-hé|c:hoi1 fo2", 3 },	
	[15368] = { "開盤", "m:kāipán|mn:khui-pôaⁿ|c:hoi1 pun4-2", 3 },	
	[15369] = { "開眼界", "m:dàkāiyǎnjiè|mn:khai-gán-kài|c:hoi1 ngaan5 gaai3", 3 },	
	[15370] = { "開竅", "m:kāiqiào|mn:khai-khiàu/khui-khiàu|c:hoi1 hiu3", 3 },	
	[15371] = { "開端", "m:kāiduān|h:khôi-tôn|mn:khai-toan", 3 },	
	[15372] = { "開聲", "h:khôi-sâng|mn:khui-siaⁿ|c:hoi1 seng1", 3 },	
	[15373] = { "開胃", "m:kāiwèi|mn:khai-ūi|c:hoi1 wai6", 3 },	
	[15374] = { "開船", "m:kāichuán|h:khôi-sòn|mn:khui-chûn", 3 },	
	[15375] = { "開解", "m:kāijiě|mn:khai-kái|c:hoi1 gaai2", 3 },	
	[15376] = { "開車", "m:kāichē|mn:khui-chhia|c:hoi1 ce1", 3 },	
	[15377] = { "開銷", "m:kāixiāo|mn:khai-siau|c:hoi1 siu1", 3 },	
	[15378] = { "開關", "m:bǎoxiǎnkāiguān|mn:khai-koan|c:hoi1 gwaan1", 3 },	
	[15379] = { "開面", "m:kāimiàn|mn:khui-bīn|c:hoi1 min6", 3 },	
	[15380] = { "閏年", "m:rùnnián|mn:lūn-nî|c:jeon6 nin4", 3 },	
	[15381] = { "閏日", "m:rùnrì|mn:jūn-ji̍t|c:jeon6 jat6", 3 },	
	[15382] = { "閏月", "m:rùnyuè|mn:jūn-goe̍h/jūn-ge̍h/lūn-goe̍h/lūn-ge̍h|c:jeon6 jyut6", 3 },	
	[15383] = { "閒", "m:bùdéxián|h:hàn|mn:êng", 3 },	
	[15384] = { "閒人", "m:xiánrén|mn:êng-lâng|c:haan4 jan4", 3 },	
	[15385] = { "閒時", "m:xiánshí|mn:êng-sî|c:haan4 si4-2", 3 },	
	[15386] = { "閒置", "m:xiánzhì|mn:êng-tì|c:haan4 zi3", 3 },	
	[15387] = { "閒談", "m:xiántán|h:hàn-thàm|c:haan4 taam4", 3 },	
	[15388] = { "閒閒", "m:jiānjiān|h:hàn-hàn|mn:êng-êng", 3 },	
	[15389] = { "間", "m:yīniànzhījiān|h:kiên|mn:keng", 3 },	
	[15390] = { "間接", "m:jiànjiē|mn:kàn-chiap|c:gaan3 zip3", 3 },	
	[15391] = { "間諜", "m:fǎnjiàndié|mn:kan-tia̍p/kàn-tia̍p|c:gaan3 dip6", 3 },	
	[15392] = { "間隔", "m:jiàngé|mn:keng-keh|c:gaan3 gaak3", 3 },	
	[15393] = { "閘門", "m:zhámén|mn:cha̍h-mn̂g|c:zaap6 mun4", 3 },	
	[15394] = { "閣下", "m:géxià|mn:koh-hā/kok-hā|c:gok3 haa6", 3 },	
	[15395] = { "閨女", "m:pántóudàguīnǚ|mn:kui-lú|c:gwai1 neoi5", 3 },	
	[15396] = { "閩南語", "m:mínnányǔ|mn:Bân-lâm-gí/Bân-lâm-gú|c:man5 naam4 jyu5", 3 },	
	[15397] = { "閱兵", "m:yuèbīng|mn:ia̍t-peng|c:jyut6 bing1", 3 },	
	[15398] = { "閱覽室", "m:yuèlǎnshì|mn:oa̍t-lám-sek|c:jyut6 laam5 sat1", 3 },	
	[15399] = { "閱讀", "m:yuèdú|mn:oa̍t-tho̍k|c:jyut6 duk6", 3 },	
	[15400] = { "閹", "m:tiānyān|h:yâm|mn:iam", 3 },	
	[15401] = { "閻羅王", "m:yánluówáng|mn:Giâm-lô-ông|c:jim4 lo4 wong4", 3 },	
	[15402] = { "閼", "m:yǎoè|h:at|mn:at", 3 },	
	[15403] = { "闊", "m:jiǔkuò|h:fat|mn:khoah", 3 },	
	[15404] = { "闔府", "m:héfǔ|mn:khap-hú|c:hap6 fu2", 3 },	
	[15405] = { "闖入", "m:chuǎngrù|mn:chông-ji̍p|c:cong2 jap6", 3 },	
	[15406] = { "關", "m:yīqǔyángguān|h:kôan|mn:koaiⁿ/koan", 3 },	
	[15407] = { "關公", "m:guāngōng|mn:Koan-kong|c:gwaan1 gung1", 3 },	
	[15408] = { "關刀", "m:guāndāo|mn:koan-to|c:gwaan1 dou1", 3 },	
	[15409] = { "關切", "m:guānqiè|mn:koan-chhiat|c:gwaan1 cit3", 3 },	
	[15410] = { "關卡", "m:guānkǎ|mn:koan-khah|c:gwaan1 kaa1", 3 },	
	[15411] = { "關島", "m:guāndǎo|mn:Koan-tó|c:gwaan1 dou2", 3 },	
	[15412] = { "關愛", "m:guānài|mn:koan-ài|c:gwaan1 oi3", 3 },	
	[15413] = { "關於", "m:guānyú|mn:koan-î/koan-û|c:gwaan1 jyu1", 3 },	
	[15414] = { "關東", "m:guāndōng|mn:Koan-tong|c:gwaan1 dung1", 3 },	
	[15415] = { "關注", "m:guānzhù|mn:koan-chù|c:gwaan1 zyu3", 3 },	
	[15416] = { "關照", "m:duōxièguānzhào|mn:koan-chiàu|c:gwaan1 ziu3", 3 },	
	[15417] = { "關西", "m:guānxī|mn:Koan-se|c:gwaan1 sai1", 3 },	
	[15418] = { "關鍵", "m:guānjiàn|mn:koan-kiàn/koan-kiān|c:gwaan1 gin6", 3 },	
	[15419] = { "關門", "m:zéiqùguānmén|h:kôan-mùn|c:gwaan1 mun4", 3 },	
	[15420] = { "闡明", "m:chǎnmíng|mn:chhián-bêng|c:zin2 ming4", 3 },	
	[15421] = { "闡述", "m:chǎnshù|mn:chhián-su̍t|c:zin2 seot6", 3 },	
	[15422] = { "防不勝防", "m:fángbùshēngfáng|mn:hông-put-sèng-hông|c:fong4 bat1 sing1 fong4", 3 },	
	[15423] = { "防務", "m:fángwù|mn:hông-bū|c:fong4 mou6", 3 },	
	[15424] = { "防水", "m:fángshuǐ|mn:hông-chúi|c:fong4 seoi2", 3 },	
	[15425] = { "防波堤", "m:fángbōtí|mn:hông-pho-thê|c:fong4 bo1 tai4", 3 },	
	[15426] = { "防疫", "m:fángyì|mn:hông-e̍k|c:fong4 jik6", 3 },	
	[15427] = { "防禦", "m:fángyù|mn:hông-gī|c:fong4 jyu6", 3 },	
	[15428] = { "防空洞", "m:fángkōngdòng|mn:hâng-khong-tōng|c:fong4 hung1 dung6", 3 },	
	[15429] = { "防範", "m:fángfàn|mn:hông-hoān|c:fong4 faan6", 3 },	
	[15430] = { "防腐", "m:fángfǔ|h:fòng-fú|mn:hông-hù", 3 },	
	[15431] = { "防腐劑", "m:fángfǔjì|mn:hông-hù-che|c:fong4 fu6 zai1", 3 },	
	[15432] = { "防護", "m:hézǐfánghù|mn:hông-hō͘|c:fong4 wu6", 3 },	
	[15433] = { "阻力", "m:bōlàngzǔlì|mn:chó͘-le̍k|c:zo2 lik6", 3 },	
	[15434] = { "阻攔", "m:zǔlán|mn:chó͘-lân|c:zo2 laan4", 3 },	
	[15435] = { "阻斷", "m:zǔduàn|mn:chó͘-tn̄g|c:zo2 tyun5", 3 },	
	[15436] = { "阻隔", "m:zǔgé|mn:chó͘-keh|c:zo2 gaak3", 3 },	
	[15437] = { "阿太", "h:â-thai|mn:a-thài|c:aa3 taai3", 3 },	
	[15438] = { "阿妹", "m:āmèi|h:â-moi|c:aa3 mui6-2, aa3 mui6-1", 3 },	
	[15439] = { "阿姆", "m:āmǔ|h:â-mê|mn:a-ḿ", 3 },	
	[15440] = { "阿姐", "m:dààjiě|h:â-chí|c:aa3 ze2-1", 3 },	
	[15441] = { "阿媽", "m:lǎoàmā|mn:a-má|c:aa3 maa1", 3 },	
	[15442] = { "阿嫂", "h:â-só|mn:a-só|c:aa3 sou2", 3 },	
	[15443] = { "阿拉伯", "m:shāwūdìàlābó|h:â-lâ-pak|c:aa3 laai1 baak3", 3 },	
	[15444] = { "阿母", "m:āmǔ|mn:a-bó/a-bú|c:aa3 mou5-2", 3 },	
	[15445] = { "阿爹", "m:ādiē|mn:a-tia|c:aa3 de1", 3 },	
	[15446] = { "阿爾及利亞", "m:āěrjílìyà|mn:A-ní-ki̍p-lī-a|c:aa3 ji5 kap6 lei6 aa3", 3 },	
	[15447] = { "附", "m:láifù|h:fu|mn:hù", 3 },	
	[15448] = { "附加", "m:fùjiā|mn:hù-ka|c:fu6 gaa1", 3 },	
	[15449] = { "附和", "m:fùhè|mn:hū-hō/hù-hō|c:fu6 wo6", 3 },	
	[15450] = { "附表", "m:fùbiǎo|mn:hù-pió|c:fu6 biu2", 3 },	
	[15451] = { "附議", "m:fùyì|mn:hù-gī|c:fu6 ji5", 3 },	
	[15452] = { "附身", "m:fùshēn|h:fu-sṳ̂n|mn:hū-sin", 3 },	
	[15453] = { "陋習", "m:lòuxí|mn:lō͘-si̍p|c:lau6 zaap6", 3 },	
	[15454] = { "降", "m:xiàjiàng|h:kong|mn:hâng/kàng", 3 },	
	[15455] = { "降下", "m:jiàngxià|h:kong-hâ|mn:kàng-hā", 3 },	
	[15456] = { "降伏", "m:xiángfú|mn:hâng-ho̍k|c:hong4 fuk6", 3 },	
	[15457] = { "降價", "m:jiàngjià|mn:kàng-kè|c:gong3 gaa3", 3 },	
	[15458] = { "降旗", "m:jiàngqí|mn:kàng-kî|c:gong3 kei4", 3 },	
	[15459] = { "降溫", "m:jiàngwēn|mn:kàng-un|c:gong3 wan1", 3 },	
	[15460] = { "降火", "m:jiànghuǒ|h:kong-fó|mn:kàng-hóe/kàng-hé", 3 },	
	[15461] = { "降級", "m:jiàngjí|mn:kàng-kip|c:gong3 kap1", 3 },	
	[15462] = { "降職", "m:jiàngzhí|mn:kàng-chit|c:gong3 zik1", 3 },	
	[15463] = { "降臨", "m:jiànglín|h:kong-lìm|c:gong3 lam4", 3 },	
	[15464] = { "降落傘", "m:jiàngluòsǎn|mn:kàng-lo̍h-sòaⁿ|c:gong3 lok6 saan3", 3 },	
	[15465] = { "限", "m:shàngxiàn|h:han|mn:hān", 3 },	
	[15466] = { "限期", "m:xiànqí|mn:ān-kî/hān-kî|c:haan6 kei4", 3 },	
	[15467] = { "限量", "m:bùkěxiànliáng|mn:hān-liāng/hān-liōng|c:haan6 loeng4, haan6 loeng6", 3 },	
	[15468] = { "限額", "m:xiàné|mn:hān-gia̍h|c:haan6 ngaak6-2", 3 },	
	[15469] = { "陛下", "m:bìxià|mn:pē-hā|c:bai6 haa6", 3 },	
	[15470] = { "院校", "m:dàxuéyuànxiào|mn:īⁿ-hāu|c:jyun2 haau6", 3 },	
	[15471] = { "院長", "m:yuànzhǎng|mn:īⁿ-tiúⁿ|c:jyun6-2 zoeng2", 3 },	
	[15472] = { "陣", "m:yīzìchángshézhèn|h:chhṳn|mn:chūn/tīn", 3 },	
	[15473] = { "陣亡", "m:zhènwáng|mn:tīn-bông|c:zan6 mong4", 3 },	
	[15474] = { "陣勢", "m:bǎikāizhènshì|mn:tīn-sì/tīn-sè|c:zan6 sai3", 3 },	
	[15475] = { "陣營", "m:zhènyíng|mn:tīn-iâⁿ|c:zan6 jing4", 3 },	
	[15476] = { "陣痛", "m:zhèntòng|h:chhṳn-thung|mn:tīn-thiàⁿ", 3 },	
	[15477] = { "陣線", "m:zhènxiàn|mn:tīn-sòaⁿ|c:zan6 sin3", 3 },	
	[15478] = { "陣腳", "m:zhènjiǎo|mn:tīn-kha|c:zan6 goek3", 3 },	
	[15479] = { "陣頭", "m:zhèntóu|h:chhṳn-thèu|mn:tīn-thâu", 3 },	
	[15480] = { "除", "m:chéngchú|h:chhù|mn:tî/tû", 3 },	
	[15481] = { "除了", "h:chhù-liáu|mn:tî-liáu/tû-liáu|c:ceoi4 liu5", 3 },	
	[15482] = { "除名", "m:chúmíng|h:chhù-miàng|mn:tî-miâ/tû-miâ", 3 },	
	[15483] = { "除夕", "m:dàchúxì|mn:tî-se̍k/tû-se̍k|c:ceoi4 zik6", 3 },	
	[15484] = { "除外", "m:chúwài|mn:tî-gōa/tû-gōa|c:ceoi4 ngoi6", 3 },	
	[15485] = { "除掉", "m:chúdiào|h:chhù-thet|mn:tî--tiāu/tû--tiāu", 3 },	
	[15486] = { "除此之外", "m:chúcǐzhīwài|mn:tî-chhú-chi-gōa/tû-chhú-chi-gōa|c:ceoi4 ci2 zi1 ngoi6", 3 },	
	[15487] = { "除罪", "m:chúzuì|h:chhù-chhui|mn:tî-chōe/tû-chōe", 3 },	
	[15488] = { "除草", "m:chúcǎo|mn:tî-chháu/tû-chháu|c:ceoi4 cou2", 3 },	
	[15489] = { "陪", "m:zuòpéi|h:phì|mn:pôe", 3 },	
	[15490] = { "陪坐", "m:péizuò|mn:pôe-chē|c:pui4 co5", 3 },	
	[15491] = { "陪嫁", "m:péijià|h:phì-ka|c:pui4 gaa3", 3 },	
	[15492] = { "陪葬", "m:péizàng|mn:pôe-chòng|c:pui4 zong3", 3 },	
	[15493] = { "陪酒", "m:péijiǔ|mn:pê-chiú|c:pui4 zau2", 3 },	
	[15494] = { "陰冷", "m:yīnlěng|mn:im-léng|c:jam1 laang5-1", 3 },	
	[15495] = { "陰功", "m:yīngōng|mn:im-kong|c:jam1 gung1", 3 },	
	[15496] = { "陰司", "m:yīnsī|mn:im-si|c:jam1 si1", 3 },	
	[15497] = { "陰天", "m:fāyīntiān|mn:im-thiⁿ|c:jam1 tin1", 3 },	
	[15498] = { "陰德", "m:yīndé|mn:im-tek|c:jam1 dak1", 3 },	
	[15499] = { "陰戶", "m:yīnhù|mn:im-hō͘|c:jam1 wu6", 3 },	
	[15500] = { "陰暗", "m:yīnàn|h:yîm-am|c:jam1 am3", 3 },	
	[15501] = { "陰曆", "m:tàiyīnlì|mn:im-le̍k|c:jam1 lik6", 3 },	
	[15502] = { "陰氣", "m:yīnqì|mn:im-khì|c:jam1 hei3", 3 },	
	[15503] = { "陰莖", "m:yīnjīng|mn:im-keng|c:jam1 ging3", 3 },	
	[15504] = { "陰道", "m:yīndào|mn:im-tō|c:jam1 dou6", 3 },	
	[15505] = { "陰部", "m:yīnbù|mn:im-pō͘|c:jam1 bou6", 3 },	
	[15506] = { "陰陰", "m:yīnyīn|h:yîm-yîm|mn:im-im", 3 },	
	[15507] = { "陰陽", "m:xièlǐyīnyáng|mn:im-iâng/im-iông/im-iông|c:jam1 joeng4", 3 },	
	[15508] = { "陰陽人", "m:yīnyángrén|mn:im-iông-lâng|c:jam1 joeng4 jan4", 3 },	
	[15509] = { "陰霾", "m:yīnmái|mn:im-bâi|c:jam1 maai4", 3 },	
	[15510] = { "陰騭", "m:sǔnyīnzhi|mn:im-chek|c:jam1 zat1", 3 },	
	[15511] = { "陰魂", "m:yīnhún|h:yîm-fùn|mn:im-hûn", 3 },	
	[15512] = { "陳列", "m:chénliè|mn:tīn-lia̍t|c:can4 lit6", 3 },	
	[15513] = { "陳年", "m:chénnián|mn:tîn-nî|c:can4 nin4", 3 },	
	[15514] = { "陳情", "m:chénqíng|h:chhṳ̀n-chhìn|mn:tîn-chêng", 3 },	
	[15515] = { "陳皮", "m:chénpí|mn:tîn-phî|c:can4 pei4", 3 },	
	[15516] = { "陳皮梅", "m:chénpíméi|mn:tîn-phî-bôe|c:can4 pei4 mui4-2", 3 },	
	[15517] = { "陳設", "m:chénshè|mn:tîn-siat|c:can4 cit3", 3 },	
	[15518] = { "陷", "m:xiàxiàn|h:ham|mn:hām", 3 },	
	[15519] = { "陷入", "m:xiànrù|h:ham-ngi̍p|c:haam6 jap6", 3 },	
	[15520] = { "陷坑", "m:xiànkēng|mn:hām-kheⁿ/hām-khiⁿ|c:haam6 haang1", 3 },	
	[15521] = { "陷落", "m:xiànluò|h:ham-lo̍k|mn:hām-lo̍h/hām--lo̍h", 3 },	
	[15522] = { "陸戰隊", "m:hǎijūnlùzhànduì|mn:lio̍k-chiàn-tūi|c:luk6 zin3 deoi6-2", 3 },	
	[15523] = { "陸續", "m:pòlùxù|mn:lio̍k-sio̍k|c:luk6 zuk6", 3 },	
	[15524] = { "陸路", "m:lùlù|mn:le̍k-lō͘/lio̍k-lō͘|c:luk6 lou6", 3 },	
	[15525] = { "陸軍", "m:lùjūn|mn:lio̍k-kun|c:luk6 gwan1", 3 },	
	[15526] = { "陽壽", "m:yángshòu|mn:iâng-siū|c:joeng4 sau6", 3 },	
	[15527] = { "陽性", "m:yángxìng|mn:iông-sèng|c:joeng4 sing3", 3 },	
	[15528] = { "陽曆", "m:tàiyánglì|mn:iông-le̍k|c:joeng4 lik6", 3 },	
	[15529] = { "陽極", "m:yángjí|mn:iông-ke̍k|c:joeng4 gik6", 3 },	
	[15530] = { "陽物", "m:yángwù|h:yòng-vu̍t|c:joeng4 mat6", 3 },	
	[15531] = { "隊", "m:bùrùduì|h:chhui|mn:tūi", 3 },	
	[15532] = { "階級", "m:xiàcéngjiējí|mn:kai-kip|c:gaai1 kap1", 3 },	
	[15533] = { "隔", "m:guāigé|h:kak|mn:keh", 3 },	
	[15534] = { "隔天", "m:gétiān|h:kak-thiên|c:gaak3 tin1", 3 },	
	[15535] = { "隔間", "m:géjiān|h:kak-kiên|mn:keh-keng", 3 },	
	[15536] = { "隔閡", "m:géhé|mn:keh-hek|c:gaak3 hat6", 3 },	
	[15537] = { "隔音", "m:géyīn|mn:keh-im|c:gaak3 jam1", 3 },	
	[15538] = { "隕石", "m:yǔnshí|mn:ún-se̍k|c:wan5 sek6", 3 },	
	[15539] = { "際遇", "m:jìyù|mn:chè-gū|c:zai3 jyu6", 3 },	
	[15540] = { "隧道", "m:shíguāngsuìdào|mn:sūi-tō|c:seoi6 dou6", 3 },	
	[15541] = { "隨", "m:bànsuí|h:sùi|mn:sûi", 3 },	
	[15542] = { "隨和", "m:suíhé|mn:sûi-hô|c:ceoi4 wo4", 3 },	
	[15543] = { "隨手", "m:suíshǒu|mn:sûi-chhiú|c:ceoi4 sau2", 3 },	
	[15544] = { "隨機", "m:yìngbiànsuíjī|mn:sûi-ki|c:ceoi4 gei1", 3 },	
	[15545] = { "隨身聽", "m:suíshēntīng|mn:sûi-sin-thiaⁿ|c:ceoi4 san1 teng1", 3 },	
	[15546] = { "險", "m:rénshòubǎoxiǎn|h:hiám|mn:hiám", 3 },	
	[15547] = { "險境", "m:xiǎnjìng|mn:hiám-kéng|c:him2 ging2", 3 },	
	[15548] = { "險惡", "m:xiǎnè|mn:hiám-ok|c:him2 ok3", 3 },	
	[15549] = { "險象環生", "m:xiǎnxiànghuánshēng|mn:hiám-siōng-khoân-seng|c:him2 zoeng6 waan4 sang1", 3 },	
	[15550] = { "險路", "m:xiǎnlù|h:hiám-lu|mn:hiám-lō͘", 3 },	
	[15551] = { "隱匿", "m:yǐnnì|mn:ín-bih/ún-bih|c:jan2 nik1", 3 },	
	[15552] = { "隱形", "m:nìjīyǐnxíng|mn:ín-hêng/ún-hêng|c:jan2 jing4", 3 },	
	[15553] = { "隱憂", "m:yǐnyōu|mn:ín-iu/ún-iu|c:jan2 jau1", 3 },	
	[15554] = { "隱私", "m:yǐnsī|mn:ún-su|c:jan2 si1", 3 },	
	[15555] = { "隱身", "m:yǐnshēn|h:yún-sṳ̂n|c:jan2 san1", 3 },	
	[15556] = { "隸屬", "m:lìshǔ|mn:lē-sio̍k|c:dai6 suk6", 3 },	
	[15557] = { "隸書", "m:lìshū|mn:lē-su|c:dai6 syu1", 3 },	
	[15558] = { "隻", "m:xíngdānyǐngzhī|h:chak|mn:chiah", 3 },	
	[15559] = { "雀斑", "m:quèbān|mn:chhiok-pan|c:zoek3 baan1", 3 },	
	[15560] = { "雄偉", "m:qìshìxióngwěi|mn:hiông-úi|c:hung4 wai5", 3 },	
	[15561] = { "雄心", "m:xióngxīn|mn:hiông-sim|c:hung4 sam1", 3 },	
	[15562] = { "雅典", "m:yǎdiǎn|h:ngâ-tién|c:ngaa5 din2", 3 },	
	[15563] = { "雅加達", "m:yǎjiādá|mn:Ngá-ka-ta̍t|c:ngaa5 gaa1 daat6", 3 },	
	[15564] = { "雅量", "m:yǎliàng|mn:ngá-liāng/ngá-liōng|c:ngaa5 loeng6", 3 },	
	[15565] = { "集", "m:yīhōngérjí|h:si̍p|mn:chi̍p", 3 },	
	[15566] = { "集團", "m:luànjítuán|mn:chi̍p-thoân|c:zaap6 tyun4", 3 },	
	[15567] = { "集資", "m:jízī|mn:chi̍p-chu|c:zaap6 zi1", 3 },	
	[15568] = { "集體", "m:jítǐ|mn:chi̍p-thé|c:zaap6 tai2", 3 },	
	[15569] = { "雇主", "m:gùzhǔ|mn:kò͘-chú|c:gu3 zyu2", 3 },	
	[15570] = { "雇員", "m:gùyuán|mn:kò͘-oân|c:gu3 jyun4", 3 },	
	[15571] = { "雉雞", "m:zhìjī|mn:thī-ke/tī-koe/tī-ke/tī-koe|c:zi6 gai1", 3 },	
	[15572] = { "雕", "m:èrgūniangwánlǎodiāo|h:tiâu|mn:tiau", 3 },	
	[15573] = { "雕刻家", "m:diāokèjiā|mn:tiau-khek-ka|c:diu1 hak1 gaa1", 3 },	
	[15574] = { "雕塑", "m:diāosù|mn:tiau-sok|c:diu1 sou3", 3 },	
	[15575] = { "雙倍", "m:shuāngbèi|h:sûng-phi|mn:siang-pōe", 3 },	
	[15576] = { "雙數", "m:shuāngshù|mn:siang-sò͘|c:soeng1 sou3", 3 },	
	[15577] = { "雙生", "m:tóngluǎnshuāngshēng|h:sûng-sâng|mn:siang-seⁿ/siang-siⁿ", 3 },	
	[15578] = { "雙胞胎", "m:yìluǎnshuāngbāotāi|h:sûng-pâu-thôi|c:soeng1 baau1 toi1", 3 },	
	[15579] = { "雙腳", "m:shuāngjiǎo|h:sûng-kiok|mn:siang-kha", 3 },	
	[15580] = { "雙親", "m:shuāngqīn|mn:siang-chhin|c:soeng1 can1", 3 },	
	[15581] = { "雛妓", "m:chújì|mn:chô͘-ki|c:co1 gei6", 3 },	
	[15582] = { "雛菊", "m:chújú|mn:chô͘-kiok|c:co1 guk1", 3 },	
	[15583] = { "雜", "m:bùzá|h:chha̍p|mn:cha̍p", 3 },	
	[15584] = { "雜務", "m:záwù|mn:cha̍p-bū|c:zaap6 mou6", 3 },	
	[15585] = { "雜物", "m:záwù|mn:cha̍p-bu̍t|c:zaap6 mat6", 3 },	
	[15586] = { "雜碎", "m:ālángzásuì|mn:cha̍p-chhùi|c:zaap6 seoi3", 3 },	
	[15587] = { "雜種", "m:gǒuzázhǒng|mn:cha̍p-chéng|c:zaap6 zung2", 3 },	
	[15588] = { "雜誌", "m:guāngdiézázhì|mn:cha̍p-chì|c:zaap6 zi3", 3 },	
	[15589] = { "雜貨", "m:záhuò|mn:cha̍p-hòe/cha̍p-hè|c:zaap6 fo3", 3 },	
	[15590] = { "雞仔", "h:kiê-é|mn:ke-á/koe-á|c:gai1 zai2", 3 },	
	[15591] = { "雞公", "h:kiê-kûng|mn:ke-kang/koe-kang/ke-kong/koe-kong|c:gai1 gung1", 3 },	
	[15592] = { "雞卵", "m:jīluǎn|h:kiê-lón|mn:ke-nn̄g/koe-nn̄g", 3 },	
	[15593] = { "雞婆", "m:jīpó|mn:ke-pô/koe-pô|c:gai1 po4", 3 },	
	[15594] = { "雞子", "m:jīzǐ|h:kiê-chṳ́|c:gai1 zi2", 3 },	
	[15595] = { "雞屎藤", "m:jīshǐténg|mn:ke-sái-tîn/koe-sái-tîn|c:gai1 si2 tang4-2", 3 },	
	[15596] = { "雞眼", "m:jīyǎn|mn:ke-gán/koe-gán|c:gai1 ngaan5", 3 },	
	[15597] = { "雞籠", "m:jīlóng|mn:ke-lam/koe-lam/ke-lang/koe-lang|c:gai1 lung4", 3 },	
	[15598] = { "雞頭", "m:zhǎnjītóu|mn:ke-thâu/koe-thâu|c:gai1 tau4", 3 },	
	[15599] = { "離", "m:bùjíbùlí|h:lì|mn:lī/lî", 3 },	
	[15600] = { "離世", "m:juésúlíshì|h:lì-sṳ|mn:lī-sè/lî-sè", 3 },	
	[15601] = { "離去", "m:líqù|mn:lī--khì/lî--khù|c:lei4 heoi3", 3 },	
	[15602] = { "離地", "m:lídì|h:lì-thi|mn:lī-tē/lî-tōe", 3 },	
	[15603] = { "離境", "m:líjìng|mn:lī-kéng/lî-kéng|c:lei4 ging2", 3 },	
	[15604] = { "離奇", "m:yāojiǎolíqí|mn:lī-kî/lî-kî|c:lei4 kei4", 3 },	
	[15605] = { "離家", "m:líjiā|h:lì-kâ|mn:lī-ka/lî-ka", 3 },	
	[15606] = { "離家出走", "m:líjiāchūzǒu|mn:lī-ka-chhut-cháu/lî-ka-chhut-cháu|c:lei4 gaa1 ceot1 zau2", 3 },	
	[15607] = { "離心", "m:yìmènglíxīn|mn:lī-sim/lî-sim|c:lei4 sam1", 3 },	
	[15608] = { "離異", "m:líyì|mn:lī-ī/lî-ī|c:lei4 ji6", 3 },	
	[15609] = { "離職", "m:lízhí|mn:lī-chit/lî-chit|c:lei4 zik1", 3 },	
	[15610] = { "離譜", "m:lípǔ|mn:lī-phó͘/lî-phó͘|c:lei4 pou2", 3 },	
	[15611] = { "離鄉", "m:bèijǐnglíxiāng|h:lì-hiông|mn:lī-hiong/lî-hiong", 3 },	
	[15612] = { "難", "m:sānzāibānàn|h:nàn|mn:lân/lān", 3 },	
	[15613] = { "難堪", "m:nánkān|mn:lân-kham|c:naan4 ham1", 3 },	
	[15614] = { "難度", "m:zhòngshēnghǎodùrénnándù|mn:lân-tō͘|c:naan4 dou6", 3 },	
	[15615] = { "難忘", "m:yǒngshēngnánwàng|mn:lân-bông|c:naan4 mong4", 3 },	
	[15616] = { "難為情", "m:nánwéiqíng|mn:lân-ûi-chêng|c:naan4 wai4 cing4", 3 },	
	[15617] = { "難產", "m:nánchǎn|h:nàn-sán|mn:lân-sán", 3 },	
	[15618] = { "難看", "m:nánkàn|h:nàn-khon|c:naan4 hon3", 3 },	
	[15619] = { "難聽", "m:nántīng|h:nàn-thâng|c:naan4 teng1", 3 },	
	[15620] = { "難能可貴", "m:nánnéngkěguì|mn:lân-lêng-khó-kùi|c:naan4 nang4 ho2 gwai3", 3 },	
	[15621] = { "難過", "m:nánguò|h:nàn-ko|c:naan4 gwo3", 3 },	
	[15622] = { "難關", "m:nánguān|mn:lân-koan|c:naan4 gwaan1", 3 },	
	[15623] = { "雨", "m:sānniánbùyǔ|h:yí|mn:hō͘", 3 },	
	[15624] = { "雨傘", "m:yǔsǎn|mn:hō͘-sòaⁿ|c:jyu5 saan3-2", 3 },	
	[15625] = { "雨林", "m:chìdàoyǔlín|mn:ú-lîm|c:jyu5 lam4", 3 },	
	[15626] = { "雨衣", "m:yǔyī|mn:hō͘-i|c:jyu5 ji1", 3 },	
	[15627] = { "雨遮", "m:yǔzhē|mn:hō͘-jia|c:jyu5 ze1", 3 },	
	[15628] = { "雨靴", "m:yǔxuē|mn:hō͘-hia|c:jyu5 hoe1", 3 },	
	[15629] = { "雪", "m:yīpěngxuě|h:siet|mn:seh", 3 },	
	[15630] = { "雪上加霜", "m:xuěshàngjiāshuāng|mn:soat-siāng-ka-song/soat-siōng-ka-song|c:syut3 soeng6 gaa1 soeng1", 3 },	
	[15631] = { "雪中送炭", "m:xuězhōngsòngtàn|mn:soat-tiong-sàng-thòaⁿ|c:syut3 zung1 sung3 taan3", 3 },	
	[15632] = { "雪人", "m:xuěrén|mn:seh-lâng|c:syut3 jan4", 3 },	
	[15633] = { "雪山", "m:dàxuěshān|mn:seh-soaⁿ|c:syut3 saan1", 3 },	
	[15634] = { "雪梨", "m:xuělí|mn:Soat-lê|c:syut3 lei4", 3 },	
	[15635] = { "雪白", "m:xuěbáixuèbái|h:siet-pha̍k|c:syut3 baak6", 3 },	
	[15636] = { "雪糕", "m:xuěgāo|mn:soat-ko|c:syut3 gou1", 3 },	
	[15637] = { "雪花", "m:xuěhuā|mn:soat-hoa|c:syut3 faa1", 3 },	
	[15638] = { "雪車", "m:chǎnxuěchē|mn:seh-chhia|c:syut3 ce1", 3 },	
	[15639] = { "雲", "m:bùcèfēngyún|h:yùn|mn:hûn", 3 },	
	[15640] = { "雲彩", "m:yúncai|h:yùn-chhái|c:wan4 coi2", 3 },	
	[15641] = { "雲石", "m:báiyúnshí|mn:hûn-chio̍h|c:wan4 sek6", 3 },	
	[15642] = { "雲集", "m:guāngàiyúnjí|mn:hûn-chi̍p|c:wan4 zaap6", 3 },	
	[15643] = { "雲雨", "m:wūshānyúnyǔ|h:yùn-yí|mn:hûn-hō͘/hûn-ú", 3 },	
	[15644] = { "雲霄", "m:mùshìyúnxiāo|h:yùn-sêu|c:wan4 siu1", 3 },	
	[15645] = { "雲霞", "m:yúnxiá|h:yùn-hà|mn:hûn-hê", 3 },	
	[15646] = { "雲霧", "m:rúzuòyúnwù|h:yùn-vu|mn:hûn-bū", 3 },	
	[15647] = { "零", "m:dīnglíng|h:làng|mn:lêng", 3 },	
	[15648] = { "零下", "m:língxià|mn:lêng-hā|c:ling4 haa6", 3 },	
	[15649] = { "零亂", "m:língluàn|mn:lêng-loān|c:ling4 lyun6", 3 },	
	[15650] = { "零售", "m:língshòu|mn:lêng-siū|c:ling4 sau6", 3 },	
	[15651] = { "零用", "m:língyòng|mn:lêng-iōng|c:ling4 jung6", 3 },	
	[15652] = { "零碎", "m:língsuì|mn:lân-chhùi|c:ling4 seoi3", 3 },	
	[15653] = { "零食", "m:língshí|mn:lêng-si̍t|c:ling4 sik6", 3 },	
	[15654] = { "雷", "m:gāndǎléi|h:lùi|mn:lûi", 3 },	
	[15655] = { "雷射", "m:bàndǎotǐléishè|mn:lûi-siā|c:leoi4 se6", 3 },	
	[15656] = { "雷達", "m:shèkòngléidá|mn:lûi-ta̍t|c:leoi4 daat6", 3 },	
	[15657] = { "電信", "m:diànxìn|mn:tiān-sìn|c:din6 seon3", 3 },	
	[15658] = { "電力", "m:diànlì|mn:tiān-le̍k|c:din6 lik6", 3 },	
	[15659] = { "電動", "m:diàndòng|h:thien-thung|mn:tiān-tōng", 3 },	
	[15660] = { "電動機", "m:diàndòngjī|mn:tiān-tōng-ki|c:din6 dung6 gei1", 3 },	
	[15661] = { "電動車", "m:diàndòngchē|mn:tiān-tōng-chhia|c:din6 dung6 ce1", 3 },	
	[15662] = { "電匯", "m:diànhuì|mn:tiān-hōe|c:din6 wui6", 3 },	
	[15663] = { "電台", "h:thien-thòi|mn:tiān-tâi|c:din6 toi4", 3 },	
	[15664] = { "電唱機", "m:diànchàngjī|mn:tiān-chhiùⁿ-ki|c:din6 coeng3 gei1", 3 },	
	[15665] = { "電器", "m:jiāyòngdiànqì|mn:tiān-khì|c:din6 hei3", 3 },	
	[15666] = { "電報", "m:jiāojìdiànbào|mn:tiān-pò|c:din6 bou3", 3 },	
	[15667] = { "電壓", "m:diànyā|mn:tiān-ap|c:din6 aat3", 3 },	
	[15668] = { "電工", "m:shuǐdiàngōng|mn:tiān-kang|c:din6 gung1", 3 },	
	[15669] = { "電廠", "m:yuánzǐfādiànchǎng|mn:tiān-chhiúⁿ|c:din6 cong2", 3 },	
	[15670] = { "電影院", "m:jiātíngdiànyǐngyuàn|mn:tiān-iáⁿ-iⁿ|c:din6 jing2 jyun6-2", 3 },	
	[15671] = { "電晶體", "m:guāngdiànjīngtǐ|mn:tiān-cheⁿ-thé/tiān-chiⁿ-thé|c:din6 zing1 tai2", 3 },	
	[15672] = { "電梯", "m:diàntī|mn:tiān-thui|c:din6 tai1", 3 },	
	[15673] = { "電極", "m:diànjí|mn:tiān-ke̍k|c:din6 gik6", 3 },	
	[15674] = { "電氣", "m:diànqì|mn:tiān-khì|c:din6 hei3", 3 },	
	[15675] = { "電池", "m:gāndiànchí|mn:tiān-tî|c:din6 ci4", 3 },	
	[15676] = { "電波", "m:tàiyángdiànbō|mn:tiān-pho|c:din6 bo1", 3 },	
	[15677] = { "電流", "m:ānquándiànliú|mn:tiān-liû|c:din6 lau4", 3 },	
	[15678] = { "電源", "m:diànyuán|mn:tiān-goân|c:din6 jyun4", 3 },	
	[15679] = { "電燈", "m:módiàndēng|mn:tiān-teng|c:din6 dang1", 3 },	
	[15680] = { "電爐", "m:diànlú|mn:tiān-lô͘|c:din6 lou4", 3 },	
	[15681] = { "電療", "m:diànliáo|mn:tiān-liâu|c:din6 liu4", 3 },	
	[15682] = { "電眼", "m:diànyǎn|mn:tiān-gán|c:din6 ngaan5", 3 },	
	[15683] = { "電視劇", "m:xìlièdiànshìjù|mn:tiān-sī-kio̍k|c:din6 si6 kek6", 3 },	
	[15684] = { "電視機", "m:cǎisèdiànshìjī|mn:tiān-sī-ki|c:din6 si6 gei1", 3 },	
	[15685] = { "電線", "m:hǎidǐdiànxiàn|mn:tiān-sòaⁿ|c:din6 sin3", 3 },	
	[15686] = { "電纜", "m:guāngxiāndiànlǎn|mn:tiān-lám|c:din6 laam6", 3 },	
	[15687] = { "電能", "m:diànnéng|mn:tiān-lêng|c:din6 nang4", 3 },	
	[15688] = { "電腦化", "m:diànnǎohuà|mn:tiān-náu-hòa|c:din6 nou5 faa3", 3 },	
	[15689] = { "電表", "m:diànbiǎo|mn:tiān-pió|c:din6 biu2-1", 3 },	
	[15690] = { "電解", "m:diànjiě|mn:tiān-kái|c:din6 gaai2", 3 },	
	[15691] = { "電訊", "m:diànxùn|mn:tiān-sìn|c:din6 seon3", 3 },	
	[15692] = { "電話機", "m:bōhàoshìdiànhuàjī|mn:tiān-ōe-ki|c:din6 waa6-2 gei1", 3 },	
	[15693] = { "電費", "m:jīběndiànfèi|mn:tiān-hùi|c:din6 fai3", 3 },	
	[15694] = { "電路", "m:zhōngxíngjītǐdiànlù|mn:tiān-lō͘|c:din6 lou6", 3 },	
	[15695] = { "電車", "m:dānguǐyǐndǎodiànchē|mn:tiān-chhia|c:din6 ce1", 3 },	
	[15696] = { "電鈴", "m:diànlíng|mn:tiān-lêng|c:din6 ling4", 3 },	
	[15697] = { "電鍍", "m:diàndù|mn:tiān-tō͘|c:din6 dou6", 3 },	
	[15698] = { "電風扇", "m:diànfēngshàn|mn:tiān-hong-sìⁿ|c:din6 fung1 sin3", 3 },	
	[15699] = { "需求", "m:shèhuìzǒngxūqiú|mn:su-kiû|c:seoi1 kau4", 3 },	
	[15700] = { "震央", "m:zhènyāng|mn:chìn-iang/chìn-iong|c:zan3 joeng1", 3 },	
	[15701] = { "震撼", "m:zhènhàn|mn:chìn-hām|c:zan3 ham6", 3 },	
	[15702] = { "震盪", "m:nǎozhèndàng|mn:chìn-tōng|c:zan3 dong6", 3 },	
	[15703] = { "霍亂", "m:gānhuòluàn|mn:hok-loān|c:fok3 lyun6", 3 },	
	[15704] = { "霓虹燈", "m:níhóngdēng|mn:gê-hông-teng/nî-hông-teng|c:ngai4 hung4 dang1", 3 },	
	[15705] = { "霜", "m:àoxuělíngshuāng|h:sông|mn:sng", 3 },	
	[15706] = { "霜降", "m:shuāngjiàng|mn:sng-kàng|c:soeng1 gong3", 3 },	
	[15707] = { "霜雪", "m:shuāngxuě|h:sông-siet|mn:sng-seh", 3 },	
	[15708] = { "露", "m:yīzhīcǎoyīdiǎnlù|h:lu|mn:lō͘", 3 },	
	[15709] = { "露面", "m:chūtóulòumiàn|mn:lō͘-bīn|c:lou6 min6", 3 },	
	[15710] = { "露骨", "m:pāoshīlùgǔ|mn:lō͘-kut|c:lou6 gwat1", 3 },	
	[15711] = { "霸主", "m:bàzhǔ|h:pa-chú|mn:pà-chú", 3 },	
	[15712] = { "霸佔", "h:pa-cham|mn:pà-chiàm|c:baa3 zim3", 3 },	
	[15713] = { "霸氣", "m:bàqì|mn:pà-khì|c:baa3 hei3", 3 },	
	[15714] = { "霹靂", "m:píngdìshàngqǐyīgèpīlì|mn:phek-le̍k|c:pik1 lik1", 3 },	
	[15715] = { "靈", "m:yījīling|h:lìn|mn:lêng", 3 },	
	[15716] = { "靈修", "h:lìn-siû|mn:lêng-siu|c:ling4 sau1", 3 },	
	[15717] = { "靈堂", "m:língtáng|mn:lêng-tn̂g|c:ling4 tong4", 3 },	
	[15718] = { "靈巧", "m:língqiǎo|mn:lêng-khá|c:ling4 haau2", 3 },	
	[15719] = { "靈敏度", "m:língmǐndù|mn:lêng-bín-tō͘|c:ling4 man5 dou6", 3 },	
	[15720] = { "靈機", "m:miàofālíngjī|mn:lêng-ki|c:ling4 gei1", 3 },	
	[15721] = { "靈氣", "m:língqì|h:lìn-hi|mn:lêng-khì", 3 },	
	[15722] = { "靈活", "m:línghuó|mn:lêng-oa̍h/lêng-oa̍t|c:ling4 wut6", 3 },	
	[15723] = { "靈芝", "m:língzhī|mn:lêng-chi|c:ling4 zi1", 3 },	
	[15724] = { "靈藥", "m:língyào|mn:lêng-io̍h|c:ling4 joek6", 3 },	
	[15725] = { "靈車", "m:yōulíngchē|mn:lêng-chhia|c:ling4 ce1", 3 },	
	[15726] = { "靈通", "m:língtōng|h:lìn-thûng|mn:lêng-thong", 3 },	
	[15727] = { "青", "m:yīzhàngqīng|h:chhiâng|mn:chheⁿ/chhiⁿ/chheng", 3 },	
	[15728] = { "青光眼", "m:qīngguāngyǎn|mn:chheⁿ-kong-gán/chhiⁿ-kong-gán|c:ceng1 gwong1 ngaan5", 3 },	
	[15729] = { "青天", "m:bāoqīngtiān|mn:chheng-thian|c:ceng1 tin1", 3 },	
	[15730] = { "青少年", "m:qīngshàonián|mn:chheng-siàu-liân|c:cing1 siu3 nin4", 3 },	
	[15731] = { "青春期", "m:qīngchūnqí|mn:chheng-chhun-kî|c:cing1 ceon1 kei4", 3 },	
	[15732] = { "青椒", "m:qīngjiāo|mn:chheⁿ-chio/chhiⁿ-chio|c:ceng1 ziu1", 3 },	
	[15733] = { "青海", "m:qīnghǎi|mn:Chheng-hái|c:cing1 hoi2", 3 },	
	[15734] = { "青玉", "m:qīngyù|h:chhiâng-ngiu̍k|mn:chheⁿ-gio̍k/chhiⁿ-gio̍k", 3 },	
	[15735] = { "青筋", "m:qīngjīn|mn:chheⁿ-kin/chhiⁿ-kun|c:ceng1 gan1", 3 },	
	[15736] = { "青翠", "m:qīngcuì|h:chhiâng-chhui|mn:chheⁿ-chhùi/chhiⁿ-chhùi", 3 },	
	[15737] = { "青色", "h:chhiâng-set|mn:chheⁿ-sek/chhiⁿ-sek|c:ceng1 sik1", 3 },	
	[15738] = { "青苔", "m:qīngtái|mn:chheⁿ-thî/chhiⁿ-thî/chheⁿ-tî/chhiⁿ-tî|c:ceng1 toi4", 3 },	
	[15739] = { "靜", "m:yīdòngbùrúyījìng|h:chhin|mn:chēng/chīⁿ", 3 },	
	[15740] = { "靜候", "m:jìnghòu|mn:chēng-hāu|c:zing6 hau6", 3 },	
	[15741] = { "靜坐", "m:jìngzuò|mn:chēng-chō|c:zing6 zo6", 3 },	
	[15742] = { "靜悄悄", "m:jìngqiǎoqiǎo|mn:chēng-chhiáu-chhiáu/chēng-chhiauh-chhiauh|c:zing6 ciu2 ciu2", 3 },	
	[15743] = { "靜態", "m:jìngtài|mn:chēng-thài|c:zing6 taai3", 3 },	
	[15744] = { "靜脈", "m:dàjìngmài|mn:chēng-me̍h|c:zing6 mak6", 3 },	
	[15745] = { "靜電", "m:jìngdiàn|mn:chēng-tiān|c:zing6 din6", 3 },	
	[15746] = { "非凡", "m:yībiǎofēifán|mn:hui-hoân|c:fei1 faan4", 3 },	
	[15747] = { "非同小可", "m:fēitóngxiǎokě|mn:hui-tông-sió-khó|c:fei1 tung4 siu2 ho2", 3 },	
	[15748] = { "非法", "m:fēifǎ|mn:hui-hoat|c:fei1 faat3", 3 },	
	[15749] = { "非洲", "m:chìdàofēizhōu|mn:Hui-chiu|c:fei1 zau1", 3 },	
	[15750] = { "非議", "m:yǐnrénfēiyì|mn:hui-gī|c:fei1 ji5", 3 },	
	[15751] = { "靠", "m:bùkěkào|h:kho|mn:khò", 3 },	
	[15752] = { "靠山", "m:kàoshān|h:kho-sân|mn:khò-soaⁿ", 3 },	
	[15753] = { "靠岸", "m:kàoàn|mn:khò-hōaⁿ|c:kaau3 ngon6", 3 },	
	[15754] = { "面", "m:yīfāngmiàn|h:mien|mn:bīn", 3 },	
	[15755] = { "面孔", "m:wǎnniángmiànkǒng|mn:bīn-kháng|c:min6 hung2", 3 },	
	[15756] = { "面容", "m:miànróng|mn:bīn-iông|c:min6 jung4", 3 },	
	[15757] = { "面對面", "m:miànduìmiàn|h:mien-tui-mien|c:min6 deoi3 min6", 3 },	
	[15758] = { "面巾", "m:miànjīn|mn:bīn-kin/bīn-kun|c:min6 gan1", 3 },	
	[15759] = { "面目全非", "m:miànmùquánfēi|mn:bīn-bo̍k-choân-hui|c:min6 muk6 cyun4 fei1", 3 },	
	[15760] = { "面相", "m:miànxiàng|h:mien-siong|c:min6 soeng3", 3 },	
	[15761] = { "面紅耳赤", "m:miànhóngěrchì|mn:bīn-âng-hī-chhiah|c:min6 hung4 ji5 cek3", 3 },	
	[15762] = { "面臨", "m:miànlín|h:mien-lìm|c:min6 lam4", 3 },	
	[15763] = { "面試", "m:miànshì|mn:bīn-chhì|c:min6 si5, min6 si3", 3 },	
	[15764] = { "面部", "m:miànbù|mn:bīn-pō͘|c:min6 bou6", 3 },	
	[15765] = { "面鏡", "m:túmiànjìng|h:mien-kiang|mn:bīn-kiàⁿ", 3 },	
	[15766] = { "面霜", "m:miànshuāng|mn:bīn-sng|c:min6 soeng1", 3 },	
	[15767] = { "面面", "m:miànmiàn|h:mien-mien|c:min6 min6", 3 },	
	[15768] = { "面額", "m:miàné|mn:bīn-gia̍h|c:min6 ngaak6, min6 ngaak6-2", 3 },	
	[15769] = { "靶場", "m:dǎbǎcháng|mn:pé-tiûⁿ|c:baa2 coeng4", 3 },	
	[15770] = { "鞋", "m:shàngxié|h:hài|mn:ê/ôe", 3 },	
	[15771] = { "鞋帶", "h:hài-tai|mn:ê-tòa/ôe-tòa|c:haai4 daai3-2", 3 },	
	[15772] = { "鞋底", "m:nàxiédǐ|mn:ê-té/ôe-tóe|c:haai4 dai2", 3 },	
	[15773] = { "鞋油", "m:xiéyóu|mn:ê-iû/ôe-iû|c:haai4 jau4-2", 3 },	
	[15774] = { "鞍", "m:yīmǎyīān|h:ôn|mn:oaⁿ", 3 },	
	[15775] = { "鞏固", "m:gǒnggù|mn:kióng-kò͘|c:gung2 gu3", 3 },	
	[15776] = { "鞭", "m:yītiáobiān|h:piên|mn:pian/piⁿ", 3 },	
	[15777] = { "鞭打", "m:biāndǎ|h:piên-tá|c:bin1 daa2", 3 },	
	[15778] = { "韭菜花", "m:jiǔcàihuā|mn:kú-chhài-hoe|c:gau2 coi4 faa1", 3 },	
	[15779] = { "音", "m:qīyīn|h:yîm|mn:im", 3 },	
	[15780] = { "音信", "m:yǎowúyīnxìn|mn:im-sìn|c:jam1 seon3", 3 },	
	[15781] = { "音樂劇", "m:yīnyuèjù|mn:im-ga̍k-kio̍k|c:jam1 ngok6 kek6", 3 },	
	[15782] = { "音樂家", "m:yīnyuèjiā|mn:im-ga̍k-ka|c:jam1 ngok6 gaa1", 3 },	
	[15783] = { "音樂會", "m:yīnyuèhuì|mn:im-ga̍k-hōe|c:jam1 ngok6 wui6-2", 3 },	
	[15784] = { "音符", "m:bāfēnyīnfú|mn:im-hû|c:jam1 fu4", 3 },	
	[15785] = { "音節", "m:bìyīnjié|mn:im-chiat|c:jam1 zit3", 3 },	
	[15786] = { "音色", "m:yīnsè|mn:im-sek|c:jam1 sik1", 3 },	
	[15787] = { "音訊", "m:yīnxùn|mn:im-sìn|c:jam1 seon3", 3 },	
	[15788] = { "音質", "m:yīnzhí|mn:im-chit|c:jam1 zat1", 3 },	
	[15789] = { "音量", "m:yīnliàng|mn:im-liāng/im-liōng|c:jam1 loeng6", 3 },	
	[15790] = { "音階", "m:bànyīnjiē|mn:im-kai|c:jam1 gaai1", 3 },	
	[15791] = { "音韻", "m:zhōngyuányīnyùn|h:yîm-yun|mn:im-ūn", 3 },	
	[15792] = { "竟然", "m:jìngrán|h:kin-yèn|c:ging2 jin4", 3 },	
	[15793] = { "章", "m:sānhóuzhīzhāng|h:chông|mn:chiong/chiuⁿ", 3 },	
	[15794] = { "章魚", "m:zhāngyú|mn:chiuⁿ-hî/chiuⁿ-hû|c:zoeng1 jyu4-2", 3 },	
	[15795] = { "韻律", "m:yùnlǜ|mn:ūn-lu̍t|c:wan6 leot6", 3 },	
	[15796] = { "響", "m:yīgebāzhǎngpāibùxiǎng|h:hióng|mn:hiáng/hióng/hiúⁿ", 3 },	
	[15797] = { "響尾蛇", "m:xiǎngwěishé|mn:hiáng-bóe-chôa/hióng-bé-chôa|c:hoeng2 mei5 se4", 3 },	
	[15798] = { "響聲", "m:xiǎngshēng|h:hióng-sâng|c:hoeng2 seng1", 3 },	
	[15799] = { "頂", "m:yīdǐng|h:táng|mn:téng", 3 },	
	[15800] = { "頂上", "m:yǎnjīngzhǎngzàitóudǐngshàng|h:táng-song|mn:téng-siāng/téng-siōng", 3 },	
	[15801] = { "頂好", "m:dǐnghǎo|mn:Téng-hó|c:ding2 hou2", 3 },	
	[15802] = { "頂樓", "m:dǐnglóu|mn:téng-lâu|c:ding2 lau4", 3 },	
	[15803] = { "頂端", "m:dǐngduān|mn:téng-toan|c:ding2 dyun1", 3 },	
	[15804] = { "頂頭", "m:dǐngtóu|h:táng-thèu|mn:téng-thâu", 3 },	
	[15805] = { "頂點", "m:dǐngdiǎn|mn:téng-tiám|c:ding2 dim2", 3 },	
	[15806] = { "項", "m:shìxiàng|h:hong|mn:hāng", 3 },	
	[15807] = { "項目", "m:xiàngmù|mn:hāng-bo̍k|c:hong6 muk6", 3 },	
	[15808] = { "順", "m:yīfánfēngshùn|h:sun|mn:sūn", 3 },	
	[15809] = { "順便", "m:shùnbiàn|h:sun-phien|c:seon6 bin6-2", 3 },	
	[15810] = { "順其自然", "m:shùnqízìrán|mn:sūn-kî-chū-jiân|c:seon6 kei4 zi6 jin4", 3 },	
	[15811] = { "順勢", "m:shùnshì|mn:sūn-sì/sūn-sè|c:seon6 sai3", 3 },	
	[15812] = { "順境", "m:shùnjìng|h:sun-kin|c:seon6 ging2", 3 },	
	[15813] = { "順手", "m:bùshùnshǒu|mn:sūn-chhiú|c:seon6 sau2", 3 },	
	[15814] = { "順手牽羊", "m:shùnshǒuqiānyáng|mn:sūn-chhiú-khan-iûⁿ|c:seon6 sau2 hin1 joeng4", 3 },	
	[15815] = { "順水推舟", "m:shùnshuǐtuīzhōu|mn:sūn-chúi-chhui-chiu|c:seon6 seoi2 teoi1 zau1", 3 },	
	[15816] = { "順眼", "m:bùshùnyǎn|mn:sūn-gán|c:seon6 ngaan5", 3 },	
	[15817] = { "順耳", "m:bùshùněr|mn:sūn-ní|c:seon6 ji5", 3 },	
	[15818] = { "順風耳", "m:shùnfēngěr|mn:Sūn-hong-ní|c:seon6 fung1 ji5", 3 },	
	[15819] = { "須知", "m:guómínshēnghuóxūzhī|mn:su-ti|c:seoi1 zi1", 3 },	
	[15820] = { "頌", "m:jìsòng|h:siung|mn:chhēng", 3 },	
	[15821] = { "頌讚", "m:sòngzàn|h:siung-chan|c:zung6 zaan3", 3 },	
	[15822] = { "預付", "m:yùfù|mn:ī-hù/ū-hù|c:jyu6 fu6", 3 },	
	[15823] = { "預兆", "m:yùzhào|mn:ī-tiāu/ū-tiāu|c:jyu6 siu6", 3 },	
	[15824] = { "預報", "m:tiānqìyùbào|mn:ī-pò/ū-pò|c:jyu6 bou3", 3 },	
	[15825] = { "預感", "m:yùgǎn|mn:ī-kám/ū-kám|c:jyu6 gam2", 3 },	
	[15826] = { "預期", "m:yùqí|mn:ī-kî/ū-kî|c:jyu6 kei4", 3 },	
	[15827] = { "預測", "m:yùcè|mn:ī-chhek/ū-chhek|c:jyu6 cak1", 3 },	
	[15828] = { "預知", "m:yùzhī|mn:ī-ti/ū-ti|c:jyu6 zi1", 3 },	
	[15829] = { "預祝", "m:yùzhù|mn:ī-chiok/ū-chiok|c:jyu6 zuk1", 3 },	
	[15830] = { "預科", "m:yùkē|mn:ī-kho/ū-kho|c:jyu6 fo1", 3 },	
	[15831] = { "預約", "m:yùyuē|mn:ī-iok/ū-iok|c:jyu6 joek3", 3 },	
	[15832] = { "預見", "m:yùjiàn|mn:ī-kiàn/ū-kiàn|c:jyu6 gin3", 3 },	
	[15833] = { "預計", "m:yùjì|mn:ī-kè/ū-kè|c:jyu6 gai3", 3 },	
	[15834] = { "預購", "m:yùgòu|mn:ī-kó͘/ū-kó͘|c:jyu6 kau3", 3 },	
	[15835] = { "預賽", "m:yùsài|mn:ī-sài/ū-sài|c:jyu6 coi3", 3 },	
	[15836] = { "預選", "m:yùxuǎn|mn:ī-soán/ū-soán|c:jyu6 syun2", 3 },	
	[15837] = { "頑固", "m:lǎowángu|h:ngàn-ku|c:waan4 gu3", 3 },	
	[15838] = { "頒佈", "h:pân-pu|mn:pan-pò͘|c:baan1 bou3", 3 },	
	[15839] = { "頓", "m:yīdùn|h:tun|mn:tùn", 3 },	
	[15840] = { "領", "m:yīlǐng|h:liâng|mn:niá", 3 },	
	[15841] = { "領事", "m:fùlǐngshì|mn:léng-sū|c:ling5 si6-2", 3 },	
	[15842] = { "領事館", "m:lǐngshìguǎn|mn:léng-sū-koán|c:ling5 si6 gun2", 3 },	
	[15843] = { "領先", "m:yīlùlǐngxiān|mn:léng-sian|c:ling5 sin1", 3 },	
	[15844] = { "領兵", "m:lǐngbīng|mn:niá-peng|c:ling5 bing1", 3 },	
	[15845] = { "領口", "m:lǐngkǒu|h:liâng-héu|c:leng5 hau2", 3 },	
	[15846] = { "領域", "m:shēnghuólǐngyù|mn:léng-he̍k|c:ling5 wik6", 3 },	
	[15847] = { "領帶", "m:dǎlǐngdài|mn:niá-tòa|c:leng5 daai3-2", 3 },	
	[15848] = { "領悟", "m:lǐngwù|mn:léng-gō͘|c:ling5 ng6", 3 },	
	[15849] = { "領情", "m:bùlǐngqíng|mn:niá-chêng|c:ling5 cing4", 3 },	
	[15850] = { "領班", "m:lǐngbān|mn:niá-pan|c:ling5 baan1", 3 },	
	[15851] = { "領略", "m:lǐnglüè|mn:léng-lia̍k/léng-lio̍k|c:ling5 loek6", 3 },	
	[15852] = { "領空", "m:lǐngkōng|mn:niá-khong|c:ling5 hung1", 3 },	
	[15853] = { "領走", "m:lǐngzǒu|h:liâng-chéu|mn:niá-cháu", 3 },	
	[15854] = { "領軍", "m:lǐngjūn|h:liâng-kiûn|c:ling5 gwan1", 3 },	
	[15855] = { "領銜", "m:lǐngxián|mn:niá-hâm|c:ling5 haam4", 3 },	
	[15856] = { "領錢", "m:lǐngqián|h:liâng-chhièn|mn:niá-chîⁿ", 3 },	
	[15857] = { "頭", "m:yīniándàotóu|h:thèu|mn:thâu", 3 },	
	[15858] = { "頭人", "m:xiàtourén|h:thèu-ngìn|mn:thâu-lâng", 3 },	
	[15859] = { "頭位", "m:tóuwèi|mn:thâu-ūi|c:tau4 wai6-2", 3 },	
	[15860] = { "頭到尾", "m:cóngtóudàowěi|h:thèu-to-mî|mn:thâu-kàu-bóe/thâu-kàu-bé", 3 },	
	[15861] = { "頭前", "m:tóuqián|h:thèu-chhièn|mn:thâu-chêng", 3 },	
	[15862] = { "頭大", "m:liǎngtóudà|mn:thâu-tōa|c:tau4 daai6", 3 },	
	[15863] = { "頭家", "m:tóujiā|h:thèu-kâ|mn:thâu-ke", 3 },	
	[15864] = { "頭昏", "m:tóuhūn|mn:thâu-hun|c:yau4 fan1", 3 },	
	[15865] = { "頭獎", "m:tóujiǎng|mn:thâu-chióng|c:tau4 zoeng2", 3 },	
	[15866] = { "頭疼", "m:hàitóuténg|mn:thâu-thiàⁿ|c:tau4 tang4", 3 },	
	[15867] = { "頭目", "m:dàtóumù|h:thèu-muk|mn:thâu-ba̍k", 3 },	
	[15868] = { "頭等", "m:tóuděng|mn:thâu-téng|c:tau4 dang2", 3 },	
	[15869] = { "頭緒", "m:yǒudiǎntóuxù|mn:thâu-sū|c:tau4 seoi5", 3 },	
	[15870] = { "頭路", "m:bùshìtóulù|h:thèu-lu|mn:thâu-lō͘", 3 },	
	[15871] = { "頭銜", "m:tóuxián|mn:thâu-hâm|c:tau4 haam4", 3 },	
	[15872] = { "頭陣", "m:dǎtóuzhèn|h:thèu-chhṳn|mn:thâu-tīn", 3 },	
	[15873] = { "頭頂", "m:tóudǐng|h:thèu-táng|mn:thâu-téng", 3 },	
	[15874] = { "頭項", "m:dàtóuxiàng|h:thèu-hong|mn:thâu-hāng", 3 },	
	[15875] = { "頸部", "m:jǐngbù|mn:kún-pō͘|c:geng2 bou6", 3 },	
	[15876] = { "頻率", "m:dīpínlǜ|mn:pîn-lu̍t/pîn-sut|c:pan4 leot6", 3 },	
	[15877] = { "頻繁", "m:pínfán|mn:pîn-hoân|c:pan4 faan4", 3 },	
	[15878] = { "頻道", "m:bòchūpíndào|mn:pîn-tō|c:pan4 dou6", 3 },	
	[15879] = { "題名", "m:jīnbǎngtímíng|mn:tê-miā/tôe-miā|c:tai4 ming4", 3 },	
	[15880] = { "題材", "m:tícái|mn:tê-châi/tôe-châi|c:tai4 coi4", 3 },	
	[15881] = { "額", "m:yǐshǒujiāé|h:ngiak|mn:gia̍h/hia̍h", 3 },	
	[15882] = { "額外", "m:éwài|mn:gia̍h-gōa|c:ngaak6 ngoi6", 3 },	
	[15883] = { "額度", "m:xìnyòngédù|mn:gia̍h-tō͘|c:ngaak6 dou6", 3 },	
	[15884] = { "顏料", "m:guǎnggàoyánliào|mn:gân-liāu|c:ngaan4 liu6-2", 3 },	
	[15885] = { "顏色", "m:jiǎyǐyánsè|mn:gân-sek|c:ngaan4 sik1", 3 },	
	[15886] = { "顏面", "m:bùxúnyánmiàn|mn:gân-bīn|c:ngaan4 min6", 3 },	
	[15887] = { "願", "m:yīliǎoxīnyuàn|h:ngien|mn:goān", 3 },	
	[15888] = { "顛倒是非", "m:diāndǎoshìfēi|mn:tian-tó-sī-hui|c:din1 dou2 si6 fei1", 3 },	
	[15889] = { "顛覆", "m:diānfù|mn:tian-hok|c:din1 fuk1", 3 },	
	[15890] = { "類", "m:bùlúnbùlèi|h:lui|mn:lūi", 3 },	
	[15891] = { "類似", "m:lèisì|mn:lūi-sū|c:leoi6 ci5", 3 },	
	[15892] = { "類型", "m:gōnglùlèixíng|mn:lūi-hêng|c:leoi6 jing4", 3 },	
	[15893] = { "類推", "m:yǐcǐlèituī|mn:lūi-chhui/lūi-thui|c:leoi6 teoi1", 3 },	
	[15894] = { "顧", "m:xiàgù|h:ku|mn:kò͘", 3 },	
	[15895] = { "顧家", "m:gùjiā|mn:kò͘-ke|c:gu3 gaa1", 3 },	
	[15896] = { "顧慮", "m:gùlǜ|h:ku-li|c:gu3 leoi6", 3 },	
	[15897] = { "顧面子", "m:gùmiànzi|mn:kò͘-bīn-chú|c:gu3 min6-2 zi2", 3 },	
	[15898] = { "顫", "m:luànchàn|h:chûn|mn:chùn", 3 },	
	[15899] = { "顯", "m:pīxiǎn|h:hién|mn:hiáⁿ", 3 },	
	[15900] = { "顯出", "m:shēnrùxiǎnchū|h:hién-chhut|mn:hián-chhut", 3 },	
	[15901] = { "顯得", "m:xiǎnde|mn:hián-tit|c:hin2 dak1", 3 },	
	[15902] = { "顯明", "m:xiǎnmíng|h:hién-mìn|mn:hián-bêng", 3 },	
	[15903] = { "顯然", "m:xiǎnrán|mn:hián-jiân|c:hin2 jin4", 3 },	
	[15904] = { "顯示器", "m:láihuàfāngxiǎnshìqì|mn:hián-sī-khì|c:hin2 si6 hei3", 3 },	
	[15905] = { "顯而易見", "m:xiǎnéryìjiàn|mn:hián-jî-īⁿ-kiàn|c:hin2 ji4 ji6 gin3", 3 },	
	[15906] = { "顯聖", "m:xiǎnshèng|h:hién-sṳn|mn:hián-sèng", 3 },	
	[15907] = { "顯著", "m:jīnzhāngxiǎnzhù|mn:hián-tù|c:hin2 zyu3", 3 },	
	[15908] = { "風", "m:yīliùfēng|h:fûng|mn:hong", 3 },	
	[15909] = { "風力", "m:fēnglì|mn:hong-le̍k|c:fung1 lik6", 3 },	
	[15910] = { "風化", "m:fánghàifēnghuà|mn:hong-hòa|c:fung1 faa3", 3 },	
	[15911] = { "風向", "m:kànfēngxiàng|mn:hong-hiàng/hong-hiòng/hong-hiòng|c:fung1 hoeng3", 3 },	
	[15912] = { "風吹", "m:yīfēngchuī|h:fûng-chhôi|mn:hong-chhoe/hong-chhe", 3 },	
	[15913] = { "風味", "m:biéyǒufēngwèi|mn:hong-bī|c:fung1 mei6", 3 },	
	[15914] = { "風土人情", "m:fēngtǔrénqíng|mn:hong-thó͘-jîn-chêng|c:fung1 tou2 jan4 cing4", 3 },	
	[15915] = { "風寒", "m:fēnghán|mn:hong-hân|c:fung1 hon4", 3 },	
	[15916] = { "風尚", "m:fēngshàng|mn:hong-siōng|c:fung1 soeng6", 3 },	
	[15917] = { "風情", "m:lādīngfēngqíng|mn:hong-chêng|c:fung1 cing4", 3 },	
	[15918] = { "風景區", "m:fēngjǐngqū|mn:hong-kéng-khu|c:fung1 ging2 keoi1", 3 },	
	[15919] = { "風格", "m:bāluòkèfēnggé|mn:hong-keh|c:fung1 gaak3", 3 },	
	[15920] = { "風流", "m:yīdàifēngliú|mn:hong-liû|c:fung1 lau4", 3 },	
	[15921] = { "風浪", "m:fēnglàng|h:fûng-long|c:fung1 long6", 3 },	
	[15922] = { "風潮", "m:bǎolùfēngcháo|mn:hong-tiâu|c:fung1 ciu4", 3 },	
	[15923] = { "風爐", "m:fēnglú|h:fûng-lù|c:fung1 lou4-2", 3 },	
	[15924] = { "風琴", "m:kǒufēngqín|mn:hong-khîm|c:fung1 kam4", 3 },	
	[15925] = { "風神", "m:fēngshén|h:fûng-sṳ̀n|mn:hong-sîn", 3 },	
	[15926] = { "風範", "m:dàjiāfēngfàn|mn:hong-hoān|c:fung1 faan6", 3 },	
	[15927] = { "風紀", "m:fēngjì|mn:hong-kí|c:fung1 gei2", 3 },	
	[15928] = { "風聲鶴唳", "m:fēngshēnghèlì|mn:hong-siaⁿ-ho̍h-lūi|c:fung1 sing1 hok6 leoi6", 3 },	
	[15929] = { "風衣", "m:bāobólìfēngyī|mn:hong-i|c:fung1 ji1", 3 },	
	[15930] = { "風貌", "m:fēngmào|mn:hong-māu|c:fung1 maau6", 3 },	
	[15931] = { "風趣", "m:fēngqù|mn:hong-chhù|c:fung1 ceoi3", 3 },	
	[15932] = { "風采", "m:fēngcǎi|mn:hong-chhái|c:fung1 coi2", 3 },	
	[15933] = { "風險", "m:fēngxiǎn|mn:hong-hiám|c:fung1 him2", 3 },	
	[15934] = { "風雲", "m:bùcèfēngyún|mn:hong-hûn|c:fung1 wan4", 3 },	
	[15935] = { "風雲人物", "m:fēngyúnrénwù|mn:hong-hûn-jîn-bu̍t|c:fung1 wan4 jan4 mat6-2", 3 },	
	[15936] = { "風霜", "m:zìxiéfēngshuāng|mn:hong-song|c:fung1 soeng1", 3 },	
	[15937] = { "風頭", "m:chūfēngtou|mn:hong-thâu|c:fung1 tau4", 3 },	
	[15938] = { "風騷", "m:dúlǐngfēngsāo|mn:hong-so|c:fung1 sou1", 3 },	
	[15939] = { "颱風", "m:zhōngdùtáifēng|mn:thai-hong|c:toi4 fung1", 3 },	
	[15940] = { "飄揚", "m:piāoyáng|mn:phiau-iông|c:piu1 joeng4", 3 },	
	[15941] = { "飄散", "m:piāosàn|h:phêu-san|mn:phiau-sòaⁿ", 3 },	
	[15942] = { "飆車", "m:biāochē|mn:pio-chhia|c:biu1 ce1", 3 },	
	[15943] = { "飛", "m:bùyìérfēi|h:pî|mn:poe/pe", 3 },	
	[15944] = { "飛去", "m:pòbìfēiqù|h:pî-hi|mn:poe--khì/pe--khù", 3 },	
	[15945] = { "飛天", "m:yǔhuàfēitiān|mn:poe-thiⁿ/pe-thiⁿ|c:fei1 tin1", 3 },	
	[15946] = { "飛彈", "m:guāngxiānfēidàn|mn:hui-tôaⁿ|c:fei1 daan6-2", 3 },	
	[15947] = { "飛機", "m:pēnshèfēijī|mn:hui-ki|c:fei1 gei1", 3 },	
	[15948] = { "飛機場", "m:fēijīcháng|mn:hui-ki-tiûⁿ|c:fei1 gei1 coeng4", 3 },	
	[15949] = { "飛毛腿", "m:fēimáotuǐ|mn:hui-mn̂g-thúi|c:fei1 mou4 teoi2", 3 },	
	[15950] = { "飛碟", "m:fēidié|mn:hui-tia̍p|c:fei1 dip6-2", 3 },	
	[15951] = { "飛翔", "m:fēixiáng|h:fî-siòng|c:fei1 coeng4", 3 },	
	[15952] = { "飛船", "m:yǔzhòufēichuán|mn:poe-chûn/pe-chûn|c:fei1 syun4", 3 },	
	[15953] = { "飛行", "m:biānduìfēixíng|mn:hui-hêng|c:fei1 hang4", 3 },	
	[15954] = { "飛越", "m:shénshuǎngfēiyuè|mn:poe-oa̍t/pe-oa̍t|c:fei1 jyut6", 3 },	
	[15955] = { "飛過", "h:pî-ko|mn:poe-kòe/pe-kè|c:fei1 gwo3", 3 },	
	[15956] = { "飛魚", "m:fēiyú|mn:poe-hî/pe-hû|c:fei1 jyu4-2", 3 },	
	[15957] = { "飛鼠", "m:fēishǔ|mn:hui-chhí/hui-chhú/poe-chhí/pe-chhú|c:fei1 syu2", 3 },	
	[15958] = { "食", "m:sānxúnjiǔyùshí|h:sṳ̍t|mn:chia̍h/si̍t/sut", 3 },	
	[15959] = { "食力", "m:guànyuánshílì|mn:chia̍h-la̍t|c:sik6 lik6", 3 },	
	[15960] = { "食堂", "m:shítáng|mn:si̍t-tn̂g|c:sik6 tong4", 3 },	
	[15961] = { "食客", "m:shíkè|mn:chia̍h-kheh/si̍t-khek|c:sik6 haak3", 3 },	
	[15962] = { "食指", "m:shízhǐ|mn:si̍t-chí|c:sik6 zi2", 3 },	
	[15963] = { "食月", "m:tiāngǒushíyuè|h:sṳ̍t-ngie̍t|mn:chia̍h-goe̍h/chia̍h-ge̍h", 3 },	
	[15964] = { "食水", "h:sṳ̍t-súi|mn:chia̍h-chúi|c:sik6 seoi2", 3 },	
	[15965] = { "食油", "m:shíyóu|mn:chia̍h-iû|c:sik6 jau4", 3 },	
	[15966] = { "食糧", "m:shíliáng|h:sṳ̍t-liòng|mn:chia̍h-niû", 3 },	
	[15967] = { "食言", "m:bùshíyán|mn:si̍t-giân|c:sik6 jin4", 3 },	
	[15968] = { "食譜", "m:shípǔ|mn:si̍t-phó͘|c:sik6 pou2", 3 },	
	[15969] = { "食飯", "h:sṳ̍t-fan|mn:chia̍h-pn̄g/chia̍h-pūiⁿ|c:sik6 faan6", 3 },	
	[15970] = { "食髓知味", "m:shísuǐzhīwèi|mn:si̍t-chhóe-chai-bī/si̍t-chhé-chai-bī|c:sik6 seoi5 zi1 mei6", 3 },	
	[15971] = { "飢", "m:rénjījǐjī|h:kî|mn:ki", 3 },	
	[15972] = { "飢荒", "m:dǎjīhuāng|h:kî-fông|mn:ki-hng", 3 },	
	[15973] = { "飢餓", "m:jīè|h:kî-ngo|c:gei1 ngo6", 3 },	
	[15974] = { "飯", "m:yīkǒufàn|h:fan|mn:pn̄g", 3 },	
	[15975] = { "飯店", "m:dàfàndiàn|mn:pn̄g-tiàm|c:faan6 dim3", 3 },	
	[15976] = { "飯廳", "m:fàntīng|mn:pn̄g-thiaⁿ|c:faan6 teng1", 3 },	
	[15977] = { "飯桌", "m:fànzhuō|h:fan-chok|c:faan6 coek3, faan6 zoek3", 3 },	
	[15978] = { "飯碗", "m:diūfànwǎn|mn:pn̄g-óaⁿ|c:faan6 wun2", 3 },	
	[15979] = { "飯菜", "m:fàncài|h:fan-chhoi|mn:pn̄g-chhài", 3 },	
	[15980] = { "飲茶", "m:yǐnchá|mn:ím-tê|c:jam2 caa4", 3 },	
	[15981] = { "飼", "m:bísì|h:chhṳ|mn:chhī", 3 },	
	[15982] = { "飽", "m:yījiàchīdàobǎo|h:páu|mn:pá", 3 },	
	[15983] = { "飽和", "m:guòbǎohé|mn:páu-hô|c:baau2 wo4", 3 },	
	[15984] = { "飽足", "m:bǎozú|h:páu-chiuk|mn:pá-chiok", 3 },	
	[15985] = { "飾物", "m:shìwù|mn:sek-bu̍t|c:sik1 mat6", 3 },	
	[15986] = { "餅", "m:yījiāngshíbǐng|h:piáng|mn:piáⁿ", 3 },	
	[15987] = { "餅乾", "m:jiáxīnbǐnggān|mn:piáⁿ-koaⁿ|c:beng2 gon1", 3 },	
	[15988] = { "養", "m:qǐyàng|h:yông|mn:chiūⁿ/iáng/ióng/iúⁿ", 3 },	
	[15989] = { "養傷", "m:yǎngshāng|mn:iáng-siong/ióng-siong|c:joeng5 soeng1", 3 },	
	[15990] = { "養子", "m:yǎngzǐ|h:yông-chṳ́|mn:iáng-chú/ióng-chú", 3 },	
	[15991] = { "養家", "m:yǎngjiā|mn:iáng-ke/ióng-ke|c:joeng5 gaa1", 3 },	
	[15992] = { "養殖", "m:réngōngyǎngzhí|mn:iáng-si̍t/ióng-si̍t|c:joeng5 zik6", 3 },	
	[15993] = { "養病", "m:yǎngbìng|mn:iáng-pêⁿ/ióng-pêⁿ/iáng-pēⁿ/ióng-pīⁿ|c:joeng5 beng6", 3 },	
	[15994] = { "養神", "m:bìmùyǎngshén|mn:iáng-sîn/ióng-sîn|c:joeng5 san4", 3 },	
	[15995] = { "養老", "m:yǎnglǎo|mn:iáng-ló/ióng-ló/iáng-nó͘/ióng-nó͘|c:joeng5 lou5", 3 },	
	[15996] = { "養老金", "m:yǎnglǎojīn|mn:iáng-ló-kim/ióng-ló-kim|c:joeng5 lou5 gam1", 3 },	
	[15997] = { "餐", "m:sāncān|h:chhôn|mn:chhan", 3 },	
	[15998] = { "餐具", "m:bǎolìlóngcānjù|mn:chhan-khū|c:caan1 geoi6", 3 },	
	[15999] = { "餐巾", "m:cānjīn|mn:chhan-kin/chhan-kun|c:caan1 gan1", 3 },	
	[16000] = { "餐會", "m:zǎocānhuì|mn:chhan-hōe|c:caan1 wui6-2", 3 },	
	[16001] = { "餐桌", "m:cānzhuō|h:chhôn-chok|mn:chhan-toh", 3 },	
	[16002] = { "餐車", "m:cānchē|mn:chhan-chhia|c:caan1 ce1", 3 },	
	[16003] = { "餐館", "m:cānguǎn|mn:chhan-koán|c:caan1 gun2", 3 },	
	[16004] = { "餓", "m:rěnjīāiè|h:ngo|mn:gō", 3 },	
	[16005] = { "餓死", "m:èsǐ|h:ngo-sí|mn:gō-sí", 3 },	
	[16006] = { "餓鬼", "m:sèzhōngèguǐ|mn:gō-kúi|c:ngo6 gwai2", 3 },	
	[16007] = { "餘地", "m:bùliúyúdì|mn:î-tē/î-tōe/û-tē/û-tōe|c:jyu4 dei6", 3 },	
	[16008] = { "餘數", "m:yúshù|mn:î-sò͘|c:jyu4 sou3", 3 },	
	[16009] = { "餘生", "m:jiéhòuyúshēng|mn:î-seng|c:jyu4 sang1", 3 },	
	[16010] = { "餘震", "m:yúzhèn|mn:î-chìn|c:jyu4 zan3", 3 },	
	[16011] = { "餘額", "m:yúé|mn:î-gia̍h/û-gia̍h|c:jyu4 ngaak6-2", 3 },	
	[16012] = { "餞別", "m:jiànbié|mn:chiān-pia̍t|c:zin3 bit6", 3 },	
	[16013] = { "餞行", "m:jiànxíng|mn:chián-hêng|c:zin3 hang4", 3 },	
	[16014] = { "饒恕", "m:ráoshù|mn:jiâu-sù/liâu-sù|c:jiu4 syu3", 3 },	
	[16015] = { "饗宴", "m:xiǎngyàn|mn:hióng-iàn|c:hoeng2 jin3", 3 },	
	[16016] = { "饞嘴", "m:chánzuǐ|mn:sâi-chhùi|c:caam4 zeoi2", 3 },	
	[16017] = { "首", "m:yīshéèrshǒu|h:sú|mn:chhiú/siú", 3 },	
	[16018] = { "首位", "h:sú-vi|mn:siú-ūi|c:sau2 wai6-2", 3 },	
	[16019] = { "首先", "m:shǒuxiān|mn:siú-sian|c:sau2 sin1", 3 },	
	[16020] = { "首席", "m:shǒuxí|mn:siú-se̍k|c:sau2 zik6", 3 },	
	[16021] = { "首府", "m:shǒufǔ|mn:siú-hú|c:sau2 fu2", 3 },	
	[16022] = { "首映", "m:shǒuyìng|mn:siú-èng|c:sau2 jing2", 3 },	
	[16023] = { "首烏", "m:héshǒuwū|mn:siú-o͘|c:sau2 wu1", 3 },	
	[16024] = { "首肯", "m:xīnzhéshǒukěn|mn:siú-khéng|c:sau2 hang2", 3 },	
	[16025] = { "首腦", "m:shǒunǎo|mn:siú-náu|c:sau2 nou5", 3 },	
	[16026] = { "首要", "m:shǒuyào|mn:siú-iàu|c:sau2 jiu3", 3 },	
	[16027] = { "首長", "m:bùhuìshǒuzhǎng|mn:siú-tiúⁿ|c:sau2 zoeng2", 3 },	
	[16028] = { "首領", "m:shǒulǐng|mn:siú-léng|c:sau2 ling5", 3 },	
	[16029] = { "香", "m:yīzhùxiāng|h:hiông|mn:hiang/hiong/hiuⁿ", 3 },	
	[16030] = { "香味", "m:xiāngwèi|h:hiông-mi|c:hoeng1 mei6", 3 },	
	[16031] = { "香客", "m:xiāngkè|mn:hiuⁿ-kheh|c:hoeng1 haak3", 3 },	
	[16032] = { "香檳", "m:xiāngbīn|mn:hiong-pin|c:hoeng1 ban1", 3 },	
	[16033] = { "香氣", "m:xiāngqì|h:hiông-hi|c:hoeng1 hei3", 3 },	
	[16034] = { "香水", "m:xiāngshuǐ|h:hiông-súi|c:hoeng1 seoi2", 3 },	
	[16035] = { "香油錢", "m:xiāngyóuqián|mn:hiuⁿ-iû-chîⁿ|c:hoeng1 jau4 cin4-2", 3 },	
	[16036] = { "香港", "m:xiānggǎng|mn:Hiang-káng/Hiong-káng|c:hoeng1 gong2", 3 },	
	[16037] = { "香港腳", "m:xiānggǎngjiǎo|mn:hiong-káng-kha|c:hoeng1 gong2 goek3", 3 },	
	[16038] = { "香火", "m:jiātángxiānghuǒ|h:hiông-fó|mn:hiuⁿ-hóe/hiuⁿ-hé", 3 },	
	[16039] = { "香煙", "m:jiēshàoxiāngyān|mn:hiuⁿ-ian|c:hoeng1 jin1", 3 },	
	[16040] = { "香片", "m:xiāngpiàn|mn:hiong-phìⁿ|c:hoeng1 pin3-2", 3 },	
	[16041] = { "香甜", "m:xiāngtián|h:hiông-thiàm|c:hoeng1 tim4", 3 },	
	[16042] = { "香茅", "m:xiāngmáo|mn:hiang-hm̂/hiang-m̂/hiong-mâu/hiuⁿ-mâu|c:hoeng1 maau4", 3 },	
	[16043] = { "香草", "m:páixiāngcǎo|h:hiông-chhó|c:hoeng1 cou2", 3 },	
	[16044] = { "香菇", "m:xiānggū|mn:hiuⁿ-ko͘|c:hoeng1 gu1", 3 },	
	[16045] = { "香蕉", "m:xiāngjiāo|mn:keng-chio|c:hoeng1 ziu1", 3 },	
	[16046] = { "馬", "m:yīānyīmǎ|h:mâ|mn:bé", 3 },	
	[16047] = { "馬不停蹄", "m:mǎbùtíngtí|mn:má-put-thêng-tê|c:maa5 bat1 ting4 tai4", 3 },	
	[16048] = { "馬克", "m:jīnmǎkè|mn:má-khek|c:maa5 hak1", 3 },	
	[16049] = { "馬利", "m:mǎlì|mn:Má-lī|c:maa5 lei6", 3 },	
	[16050] = { "馬力", "m:jiāzúmǎlì|mn:bé-la̍t|c:maa5 lik6", 3 },	
	[16051] = { "馬匹", "m:mǎpī|mn:bé-phit/má-phit|c:maa5 pat1", 3 },	
	[16052] = { "馬口鐵", "m:mǎkǒutiě|mn:bé-kháu-thih|c:maa5 hau2 tit3", 3 },	
	[16053] = { "馬可福音", "m:mǎkěfúyīn|h:mâ-khó-fuk-yîm|c:maa5 ho2 fuk1 jam1", 3 },	
	[16054] = { "馬場", "m:pǎomǎcháng|mn:bé-tiûⁿ|c:maa5 coeng4", 3 },	
	[16055] = { "馬子", "m:shàomǎzi|mn:bé-chí|c:maa5 zi2", 3 },	
	[16056] = { "馬尼拉", "m:mǎnílā|mn:Ma-ni-la|c:maa5 nei4 laai1", 3 },	
	[16057] = { "馬尾", "m:mǎwěi|mn:bé-bóe/bé-bé|c:maa5 mei5", 3 },	
	[16058] = { "馬德里", "m:mǎdélǐ|mn:Má-tek-lí|c:maa5 dak1 lei5", 3 },	
	[16059] = { "馬戲", "m:mǎxì|mn:bé-hì|c:maa5 hei3", 3 },	
	[16060] = { "馬房", "m:mǎfáng|mn:bé-pâng|c:maa5 fong4, maa5 fong4-2", 3 },	
	[16061] = { "馬桶", "m:chōushuǐmǎtǒng|mn:bé-tháng|c:maa5 tung2", 3 },	
	[16062] = { "馬祖", "m:mǎzǔ|mn:má-chó͘|c:maa5 zou2", 3 },	
	[16063] = { "馬虎", "m:dǎmǎhu|mn:má-hu|c:maa5-1 fu2-1", 3 },	
	[16064] = { "馬術", "m:mǎshù|mn:bé-su̍t|c:maa5 seot6", 3 },	
	[16065] = { "馬路", "m:yāmǎlù|mn:bé-lō͘|c:maa5 lou6", 3 },	
	[16066] = { "馬蹄", "m:mǎtí|h:mâ-thài|c:maa5 tai2, maa5 tai4", 3 },	
	[16067] = { "馬蹄鐵", "m:mǎtítiě|mn:bé-tê-thih/bé-tôe-thih|c:maa5 tai4 tit3", 3 },	
	[16068] = { "馬達", "m:bùjìnmǎdá|mn:má-ta̍t/mó͘-tah|c:maa5 daat6", 3 },	
	[16069] = { "馬鈴薯", "m:mǎlíngshǔ|mn:bé-lêng-chî/bé-lêng-chû/má-lêng-chî/má-lêng-chû|c:maa5 ling4 syu4-2", 3 },	
	[16070] = { "馬鐙", "m:mǎdèng|mn:bé-tèng|c:maa5 dang3", 3 },	
	[16071] = { "馬隊", "m:mǎduì|h:mâ-chhui|mn:bé-tūi", 3 },	
	[16072] = { "馬頭", "m:mǎtóu|mn:bé-thâu|c:maa5 tau4", 3 },	
	[16073] = { "駁倒", "m:bódǎo|h:pok-tó|c:bok3 dou2", 3 },	
	[16074] = { "駁斥", "m:bóchì|mn:pok-chhek|c:bok3 cik1", 3 },	
	[16075] = { "駐守", "m:zhùshǒu|mn:chū-siú|c:zyu3 sau2", 3 },	
	[16076] = { "駐紮", "m:zhùzhá|mn:chù-chat|c:zyu3 zaat3", 3 },	
	[16077] = { "駐軍", "m:zhùjūn|h:chu-kiûn|c:zyu3 gwan1", 3 },	
	[16078] = { "駐防", "m:zhùfáng|h:chu-fòng|mn:chù-hông/chū-hông", 3 },	
	[16079] = { "駕照", "m:guójìjiàzhào|mn:kà-chiàu|c:gaa3 ziu3", 3 },	
	[16080] = { "駕車", "m:jiàchē|mn:kà-chhia|c:gaa3 ce1", 3 },	
	[16081] = { "駕馭", "m:jiàyù|mn:kà-gū|c:gaa3 jyu6", 3 },	
	[16082] = { "駕駛", "m:wúzhàojiàshǐ|mn:kà-sú|c:gaa3 sai2", 3 },	
	[16083] = { "駛", "m:tíngshǐ|h:sṳ́|mn:sái", 3 },	
	[16084] = { "駝背", "m:wānyāotuóbèi|h:thò-poi|c:to4 bui3", 3 },	
	[16085] = { "駿馬", "m:bājùnmǎ|h:chun-mâ|c:zeon3 maa5", 3 },	
	[16086] = { "騎", "m:rénshàndérénqīmǎshàndérénqí|h:khì|mn:khiâ", 3 },	
	[16087] = { "騎兵", "m:qíbīng|h:khì-pîn|c:ke4 bing1", 3 },	
	[16088] = { "騎樓", "m:qílóu|h:khì-lèu|c:ke4 lau4-2", 3 },	
	[16089] = { "騙", "m:chuànpiàn|h:phien|mn:phiàn", 3 },	
	[16090] = { "騙取", "m:piànqǔ|h:phien-chhí|mn:phiàn-chhú", 3 },	
	[16091] = { "騙子", "m:jiānghúpiànzi|mn:phiàn-chú|c:pin3 zi2", 3 },	
	[16092] = { "騙徒", "m:piàntú|mn:phiàn-tô͘|c:pin3 tou4", 3 },	
	[16093] = { "騷動", "m:sāodòng|h:sâu-thung|c:sou1 dung6", 3 },	
	[16094] = { "驅動", "m:qūdòng|mn:khu-tōng|c:keoi1 dung6", 3 },	
	[16095] = { "驅趕", "m:qūgǎn|mn:khu-kóaⁿ|c:keoi1 gon2", 3 },	
	[16096] = { "驅逐", "m:qūzhú|mn:khu-ta̍k|c:keoi1 zuk6", 3 },	
	[16097] = { "驅邪", "m:qūxié|mn:khu-siâ|c:keoi1 ce4", 3 },	
	[16098] = { "驗屍", "m:zhēnggǔyànshī|mn:giām-si|c:jim6 si1", 3 },	
	[16099] = { "驗收", "m:yànshōu|mn:giām-siu|c:jim6 sau1", 3 },	
	[16100] = { "驗血", "m:yànxiě|mn:giām-hoeh/giām-huih|c:jim6 hyut3", 3 },	
	[16101] = { "驗證", "m:yànzhèng|mn:giām-chèng|c:jim6 zing3", 3 },	
	[16102] = { "驚", "m:yīzuòjiējīng|h:kiâng|mn:kiaⁿ", 3 },	
	[16103] = { "驚喜", "m:jīngxǐ|mn:kiaⁿ-hí|c:ging1 hei2", 3 },	
	[16104] = { "驚嚇", "m:jīngxià|h:kiâng-hak|c:geng1 haak3", 3 },	
	[16105] = { "驚奇", "m:pāiànjīngqí|mn:kiaⁿ-kî|c:ging1 kei4", 3 },	
	[16106] = { "驚心", "m:dòngpòjīngxīn|h:kiâng-sîm|mn:kiaⁿ-sim", 3 },	
	[16107] = { "驚惶", "m:jīnghuáng|h:kiâng-fòng|mn:keng-hông/kiaⁿ-hiâⁿ/kiaⁿ-hiông", 3 },	
	[16108] = { "驚死", "h:kiâng-sí|mn:kiaⁿ--sì/kiaⁿ-sí|c:geng1 sei2", 3 },	
	[16109] = { "驚蟄", "m:jīngzhé|mn:kiⁿ-ti̍t/keⁿ-ti̍t|c:ging1 zat6", 3 },	
	[16110] = { "驟然", "m:zòurán|mn:chō͘-jiân|c:zaau6 jin4", 3 },	
	[16111] = { "驢仔", "h:lì-è|mn:lî-á/lû-á/lû-á|c:leoi4 zai2", 3 },	
	[16112] = { "骨", "m:yījùkūgǔ|h:kut|mn:kut", 3 },	
	[16113] = { "骨架", "m:gǔjià|h:kut-ka|mn:kut-kè", 3 },	
	[16114] = { "骨氣", "m:yǒugǔqì|mn:kut-khì|c:gwat1 hei3", 3 },	
	[16115] = { "骨牌", "m:gǔpái|mn:kut-pâi|c:gwat1 paai4-2", 3 },	
	[16116] = { "骨科", "m:gǔkē|mn:kut-kho|c:gwat1 fo1", 3 },	
	[16117] = { "骨肉", "m:qíngtónggǔròu|h:kut-ngiuk|c:gwat1 juk6", 3 },	
	[16118] = { "骨骼", "m:gǔgé|mn:kut-keh|c:gwat1 gaak3", 3 },	
	[16119] = { "骸骨", "m:qǐháigǔ|h:hài-kut|c:haai4 gwat1", 3 },	
	[16120] = { "體", "m:yītǐ|h:thí|mn:thái/thé/thóe", 3 },	
	[16121] = { "體味", "m:tǐwèi|mn:thé-bī|c:tai2 mei6", 3 },	
	[16122] = { "體型", "m:tǐxíng|mn:thé-hêng|c:tai2 jing4", 3 },	
	[16123] = { "體操", "m:dānmàishìtǐcāo|mn:thê-chhau|c:tai2 cou1", 3 },	
	[16124] = { "體會", "m:tǐhuì|mn:thé-hōe|c:tai2 wui6", 3 },	
	[16125] = { "體溫", "m:jīchǔtǐwēn|mn:thé-un|c:tai2 wan1", 3 },	
	[16126] = { "體無完膚", "m:tǐwúwánfū|h:thí-vù-vàn-fû|c:tai2 mou4 jyun4 fu1", 3 },	
	[16127] = { "體積", "m:tǐjī|mn:thé-chek|c:tai2 zik1", 3 },	
	[16128] = { "體系", "m:lièníngwēiquántǐxì|mn:thé-hē|c:tai2 hai6", 3 },	
	[16129] = { "體育", "m:guófángtǐyù|mn:thé-io̍k|c:tai2 juk6", 3 },	
	[16130] = { "體育場", "m:tǐyùcháng|mn:thé-io̍k-tiûⁿ|c:tai2 juk6 coeng4", 3 },	
	[16131] = { "體育館", "m:tǐyùguǎn|mn:thé-io̍k-koán|c:tai2 juk6 gun2", 3 },	
	[16132] = { "體能", "m:tǐnéng|mn:thé-lêng|c:tai2 nang4", 3 },	
	[16133] = { "體諒", "m:tǐliang|mn:thé-liōng|c:tai2 loeng6", 3 },	
	[16134] = { "體質", "m:tǐzhí|mn:thé-chit|c:tai2 zat1", 3 },	
	[16135] = { "體重", "m:tǐzhòng|mn:thé-tāng|c:tai2 cung5", 3 },	
	[16136] = { "高", "m:jiǔjiǔdēnggāo|h:kô|mn:ko/koân", 3 },	
	[16137] = { "高中", "m:gāozhòng|mn:ko-tiong|c:gou1 zung1", 3 },	
	[16138] = { "高人", "m:gāorén|mn:ko-jîn|c:gou1 jan4", 3 },	
	[16139] = { "高估", "m:gāogū|mn:ko-kó͘|c:gou1 gu2", 3 },	
	[16140] = { "高位", "m:gāowèi|h:kô-vi|c:gou1 wai6-2", 3 },	
	[16141] = { "高低", "m:bùzhīgāodī|h:kô-tâi|c:gou1 dai1", 3 },	
	[16142] = { "高價", "m:gāojià|h:kô-ka|c:gou1 gaa3", 3 },	
	[16143] = { "高升", "m:gāoshēng|h:kô-sṳ̂n|mn:ko-seng", 3 },	
	[16144] = { "高唱", "m:gāochàng|mn:ko-chhiùⁿ|c:gou1 coeng3", 3 },	
	[16145] = { "高大", "m:gāodà|h:kô-thai|c:gou1 daai6", 3 },	
	[16146] = { "高就", "m:gāojiù|mn:ko-chiū|c:gou1 zau6", 3 },	
	[16147] = { "高山", "m:liúshuǐgāoshān|h:kô-sân|c:gou1 saan1", 3 },	
	[16148] = { "高山族", "m:táiwāngāoshānzú|mn:ko-san-cho̍k|c:gou1 saan1 zuk6", 3 },	
	[16149] = { "高手", "m:wǔlíngāoshǒu|mn:ko-chhiú|c:gou1 sau2", 3 },	
	[16150] = { "高架橋", "m:gāojiàqiáo|mn:ko-kè-kiô|c:gou1 gaa3 kiu4", 3 },	
	[16151] = { "高樓", "h:kô-lèu|mn:ko-lâu|c:gou1 lau4", 3 },	
	[16152] = { "高氣壓", "m:yídòngxìnggāoqìyā|mn:ko-khì-ap|c:gou1 hei3 aat3", 3 },	
	[16153] = { "高深", "m:mòcègāoshēn|h:kô-chhṳ̂m|c:gou1 sam1", 3 },	
	[16154] = { "高溫", "m:gāowēn|mn:ko-un|c:gou1 wan1", 3 },	
	[16155] = { "高漲", "m:gāozhǎng|mn:ko-tiòng|c:gou1 zoeng3", 3 },	
	[16156] = { "高爾夫球", "m:gāoěrfūqiú|mn:ko-ní-hu-kiû|c:gou1 ji5 fu1 kau4", 3 },	
	[16157] = { "高科技", "m:gāokējì|mn:ko-kho-ki|c:gou1 fo1 gei6", 3 },	
	[16158] = { "高空", "m:dǎgāokōng|h:kô-khûng|mn:ko-khang", 3 },	
	[16159] = { "高等", "m:gāoděng|mn:ko-téng|c:gou1 dang2", 3 },	
	[16160] = { "高粱", "m:gāoliáng|mn:ko-liâng|c:gou1 loeng4", 3 },	
	[16161] = { "高考", "m:gāokǎo|mn:ko-khó|c:gou1 haau2", 3 },	
	[16162] = { "高血壓", "m:gāoxiěyā|mn:ko-hiat-ap|c:gou1 hyut3 aat3", 3 },	
	[16163] = { "高見", "m:gāojiàn|mn:ko-kiàn|c:gou1 gin3", 3 },	
	[16164] = { "高調", "m:chànggāodiào|mn:ko-tiāu|c:gou1 diu6", 3 },	
	[16165] = { "高速", "m:gāosù|mn:ko-sok|c:gou1 cuk1", 3 },	
	[16166] = { "高雄", "h:kô-kiùng|mn:Ko-hiông|c:gou1 hung4", 3 },	
	[16167] = { "高音", "m:nǚgāoyīn|h:kô-yîm|c:gou1 jam1", 3 },	
	[16168] = { "高麗", "m:pànggāoli|mn:ko-lê|c:gou1lai6", 3 },	
	[16169] = { "高齡", "m:gāolíng|mn:ko-lêng|c:gou1 ling4", 3 },	
	[16170] = { "髮型", "m:fǎxíng|mn:hoat-hêng|c:faat3 jing4", 3 },	
	[16171] = { "髮妻", "m:fǎqī|mn:hoat-chhe|c:faat3 cai1", 3 },	
	[16172] = { "鬆", "m:bùfàngsōng|h:sûng|mn:sang/song", 3 },	
	[16173] = { "鬆弛", "m:sōngchí|mn:song-sí|c:sung1 ci4", 3 },	
	[16174] = { "鬆軟", "m:sōngruǎn|h:sûng-ngiôn|mn:sang-nńg", 3 },	
	[16175] = { "鬆開", "m:sōngkāi|h:sûng-khôi|c:sung1 hoi1", 3 },	
	[16176] = { "鬚", "m:dàobāzìxū|h:sî|mn:chhiu", 3 },	
	[16177] = { "鬢腳", "m:bìnjiǎo|mn:pìn-kha|c:ban3 goek3", 3 },	
	[16178] = { "鬢角", "m:bìnjiǎo|mn:pìn-kak|c:ban3 gok3", 3 },	
	[16179] = { "鬥", "m:nèidòu|h:teu|mn:tàu/tò͘", 3 },	
	[16180] = { "鬥勁", "m:dòujìn|mn:tàu-kēng|c:dau3 ging6", 3 },	
	[16181] = { "鬥士", "m:zìyóudòushì|mn:tàu-sū|c:dau3 si6", 3 },	
	[16182] = { "鬥志", "m:gāoángdòuzhì|mn:tàu-chì/tò͘-chì|c:dau3 zi3", 3 },	
	[16183] = { "鬥氣", "m:dòuqì|mn:tò͘-khì|c:dau3 hei3", 3 },	
	[16184] = { "鬥爭", "m:zhèngzhìdòuzhēng|h:teu-chên|c:dau3 zang1", 3 },	
	[16185] = { "鬥牛", "m:dòuniú|mn:tàu-gû/tò͘-gû|c:dau3 ngau4", 3 },	
	[16186] = { "鬥雞", "m:dòujī|mn:tò͘-ke/tò͘-koe|c:dau3 gai1", 3 },	
	[16187] = { "鬧", "m:luànnào|h:nau|mn:nāu", 3 },	
	[16188] = { "鬧鐘", "m:nàozhōng|mn:nāu-cheng|c:naau6 zung1", 3 },	
	[16189] = { "鬱悶", "m:yùmèn|mn:ut-būn|c:wat1 mun6", 3 },	
	[16190] = { "鬱積", "m:yùjī|mn:ut-chek|c:wat1 zik1", 3 },	
	[16191] = { "鬱金香", "m:yùjīnxiāng|mn:ut-kim-hiong/ut-kim-hiuⁿ|c:wat1 gam1 hoeng1", 3 },	
	[16192] = { "鬼", "m:yībùyīguǐ|h:kúi|mn:kúi", 3 },	
	[16193] = { "鬼怪", "m:yāomóguǐguài|mn:kúi-koài|c:gwai2 gwaai3", 3 },	
	[16194] = { "鬼神", "m:tiāndìguǐshén|h:kúi-sṳ̀n|c:gwai2 san4", 3 },	
	[16195] = { "鬼節", "m:guǐjié|mn:kúi-chiat|c:gwai2 zit3", 3 },	
	[16196] = { "鬼胎", "m:gèhuáiguǐtāi|mn:kúi-thai|c:gwai2 toi1", 3 },	
	[16197] = { "鬼魂", "m:guǐhún|h:kúi-fùn|c:gwai2 wan4", 3 },	
	[16198] = { "魂", "m:qīpòsānhún|h:fùn|mn:hûn", 3 },	
	[16199] = { "魄力", "m:pòlì|mn:phek-le̍k|c:paak3 lik6", 3 },	
	[16200] = { "魅力", "m:dàzhǎnmèilì|mn:bī-le̍k/bī-la̍t|c:mei6 lik6", 3 },	
	[16201] = { "魍魎", "m:dǎjǐwǎngliǎng|mn:mǹg-sǹg/mǹg-sngh|c:mong5 loeng5", 3 },	
	[16202] = { "魔力", "m:mólì|mn:mô͘-le̍k|c:mo1 lik6", 3 },	
	[16203] = { "魔術", "m:biànmóshù|mn:mô͘-su̍t|c:mo1 seot6", 3 },	
	[16204] = { "魔術師", "m:móshùshī|h:mô-su̍t-sṳ̂|c:mo1 seot6 si1", 3 },	
	[16205] = { "魚", "m:hàishǐlǔyú|h:ǹg|mn:hî/hû", 3 },	
	[16206] = { "魚卵", "m:yúluǎn|mn:hî-nn̄g/hû-nn̄g|c:jyu4-2 leon2", 3 },	
	[16207] = { "魚子", "m:wūyúzǐ|mn:hî-chí/hû-chí|c:jyu4 zi2", 3 },	
	[16208] = { "魚池", "m:yúchí|mn:hî-tî/hû-tî|c:jyu4 ci4", 3 },	
	[16209] = { "魚目混珠", "m:yúmùhùnzhū|mn:hî-ba̍k-hūn-chu/hû-ba̍k-hūn-chu|c:jyu4 muk6 wan6 zyu1", 3 },	
	[16210] = { "魚翅", "m:yúchì|mn:hî-chhì/hû-chhì|c:jyu4 ci3", 3 },	
	[16211] = { "魚肝油", "m:yúgānyóu|mn:hî-koaⁿ-iû/hû-koaⁿ-iû|c:jyu4 gon1 jau4", 3 },	
	[16212] = { "魚雷", "m:dǎoxiàngyúléi|mn:hî-lûi/hû-lûi|c:jyu4 leoi4", 3 },	
	[16213] = { "魚類", "m:yúlèi|h:ǹg-lui|mn:hî-lūi/hû-lūi", 3 },	
	[16214] = { "魚鰭", "m:yúqí|mn:hî-kî/hû-kî|c:jyu4 kei4", 3 },	
	[16215] = { "魚鷹", "m:yúyīng|mn:hî-eng/hû-eng|c:jyu4 jing1", 3 },	
	[16216] = { "鮑魚", "m:bàoyú|mn:pau-hî/pâu-hû|c:baau6-1 jyu4", 3 },	
	[16217] = { "鮭魚", "m:guīyú|mn:kê-hî/kê-hû|c:gwai1 jyu4-2", 3 },	
	[16218] = { "鮮明", "m:láncuìxiānmíng|mn:sian-bêng|c:sin1 ming4", 3 },	
	[16219] = { "鮮果", "m:xiānguǒ|mn:chheⁿ-kó/chhiⁿ-kó|c:sin1 gwo2", 3 },	
	[16220] = { "鮮血", "m:xiānxiě|mn:chheⁿ-hoeh/chhiⁿ-huih|c:sin1 hyut3", 3 },	
	[16221] = { "鯉魚", "m:shuānglǐyú|mn:lí-hî/lí-hû|c:lei5 jyu4-2", 3 },	
	[16222] = { "鯊魚", "m:shāyú|mn:soa-hî/soa-hû|c:saa1 jyu4", 3 },	
	[16223] = { "鯽魚", "m:jìyú|mn:chit-hî/chit-hû|c:zak1 jyu4-2", 3 },	
	[16224] = { "鯨魚", "m:jīngyú|mn:keng-hî/keng-hû|c:king4 jyu4-2", 3 },	
	[16225] = { "鰱魚", "m:liányú|mn:liân-hî/liân-hû|c:lin4 jyu4-2", 3 },	
	[16226] = { "鰻魚", "m:mányú|mn:môa-hî/môa-hû|c:maan4 jyu4", 3 },	
	[16227] = { "鱈魚", "m:xuěyú|mn:soat-hî/soat-hû|c:syut3 jyu4-2", 3 },	
	[16228] = { "鱒魚", "m:zùnyú|mn:chun-hî/chun-hû|c:zyun1 jyu4-2", 3 },	
	[16229] = { "鱔魚", "m:shànyú|mn:siān-hî/siān-hû|c:sin5 jyu4", 3 },	
	[16230] = { "鱗", "m:yīnglín|h:lìn|mn:lân", 3 },	
	[16231] = { "鱗片", "m:línpiàn|h:lìn-phièn|c:leon4 pin3", 3 },	
	[16232] = { "鱸魚", "m:lúyú|mn:lô͘-hî/lô͘-hû|c:lou4 jyu4-2", 3 },	
	[16233] = { "鳥", "m:yīshíèrniǎo|h:niâu/tiâu|mn:chiáu", 3 },	
	[16234] = { "鳥籠", "m:niǎolóng|mn:chiáu-lang|c:niu5 lung4", 3 },	
	[16235] = { "鳳凰", "m:lǎoguawōlǐchūfènghuáng|mn:hōng-hông|c:fung6 wong4", 3 },	
	[16236] = { "鳳凰木", "m:fènghuángmù|mn:hōng-hông-bo̍k|c:fung6 wong4 muk6", 3 },	
	[16237] = { "鴉片", "m:yāpiàn|mn:a-phiàn|c:aa1 pin3", 3 },	
	[16238] = { "鴛鴦", "m:luàndiǎnyuānyāng|mn:oan-iuⁿ|c:jyun1 joeng1 , jin1 joeng1", 3 },	
	[16239] = { "鴟鴞", "m:chīxiāo|h:chhṳ̂-hiêu|mn:chhi-hiau", 3 },	
	[16240] = { "鴨掌", "m:yāzhǎng|mn:ah-chiúⁿ/ah-chióng|c:aap3 zoeng2", 3 },	
	[16241] = { "鴨舌草", "m:yāshécǎo|mn:ah-chi̍h-chháu|c:aap3 sit6 cou2", 3 },	
	[16242] = { "鴻溝", "m:pànruòhónggōu|mn:hông-kau|c:hung4 kau1", 3 },	
	[16243] = { "鵝卵石", "m:éluǎnshí|mn:giâ-nn̄g-chio̍h|c:ngo4 leon2 sek6", 3 },	
	[16244] = { "鵝掌", "m:ézhǎng|mn:gô-chiúⁿ|c:ngo4 zoeng2", 3 },	
	[16245] = { "鸕鶿", "m:lúcí|h:lù-chhṳ̀|mn:lô͘-chî", 3 },	
	[16246] = { "鸚鵡", "m:māoshìyīngwǔ|mn:eng-bú|c:jing1 mou5", 3 },	
	[16247] = { "鹵", "m:chìlǔ|h:lû|mn:ló͘", 3 },	
	[16248] = { "鹹", "h:hàm|mn:kiâm|碟:yue   haam4 dip6-2", 3 },	
	[16249] = { "鹹水", "m:xiánshuǐ|h:hàm-súi|c:haam4 seoi2", 3 },	
	[16250] = { "鹹水魚", "m:xiánshuǐyú|mn:kiâm-chúi-hî/kiâm-chúi-hû|c:haam4 seoi2 jyu4-2", 3 },	
	[16251] = { "鹹菜", "m:xiáncài|mn:kiâm-chhài|c:haam4 coi3", 3 },	
	[16252] = { "鹹魚", "m:lǎomāobízishàngguàxiányú|mn:kiâm-hî/kiâm-hû|c:haam4 jyu4-2", 3 },	
	[16253] = { "鹹鴨蛋", "m:xiányādàn|mn:kiâm-ah-nn̄g|c:haam4 aap3 daan6-2", 3 },	
	[16254] = { "鹼性", "m:jiǎnxìng|mn:kiⁿ-sèng|c:gaan2 sing3", 3 },	
	[16255] = { "鹽", "m:jǐngyán|h:yàm|mn:iâm/kó͘/sîⁿ", 3 },	
	[16256] = { "鹽水", "m:shēnglǐyánshuǐ|mn:iâm-chúi|c:jim4 seoi2", 3 },	
	[16257] = { "鹽花", "m:yánhuā|mn:iâm-hoe|c:jim4 faa1", 3 },	
	[16258] = { "鹿", "m:zhōngyuánzhúlù|h:lu̍k|mn:lo̍k", 3 },	
	[16259] = { "鹿茸", "m:lùróng|mn:lo̍k-jiông|c:luk6 jung4", 3 },	
	[16260] = { "鹿角", "m:lùjiǎo|mn:lo̍k-kak|c:luk6 gok3", 3 },	
	[16261] = { "麋鹿", "m:lǚyúxiāéryǒumílù|mn:bî-lo̍k|c:mei4 luk6-2", 3 },	
	[16262] = { "麒麟", "m:tiānshàngqílín|mn:kî-lîn|c:kei4 leon4", 3 },	
	[16263] = { "麝香", "m:shèxiāng|mn:siā-hiuⁿ|c:se6 hoeng1", 3 },	
	[16264] = { "麥穗", "m:màisuì|mn:be̍h-sūi|c:mak6 seoi6", 3 },	
	[16265] = { "麥粉", "m:màifěn|h:ma̍k-fún|c:mak6 fan2", 3 },	
	[16266] = { "麵", "m:yīguōmiàn|h:mien|mn:mī", 3 },	
	[16267] = { "麵包樹", "m:miànbāoshù|mn:mī-pau-chhiū|c:min6 baau1 syu6", 3 },	
	[16268] = { "麵包車", "m:miànbāochē|mn:mī-pau-chhia|c:min6 baau1 ce1", 3 },	
	[16269] = { "麵條", "m:miàntiáo|mn:mī-tiâu|c:min6 tiu4-2", 3 },	
	[16270] = { "麵線", "m:ézǐmiànxiàn|mn:mī-sòaⁿ|c:min6 sin3", 3 },	
	[16271] = { "麻", "m:qiūzhōngyǒumá|h:mà|mn:bâ/môa", 3 },	
	[16272] = { "麻木", "m:mámù|mn:bâ-bo̍k|c:maa4 muk6", 3 },	
	[16273] = { "麻油", "m:húmáyóu|mn:môa-iû|c:maa4 jau4", 3 },	
	[16274] = { "麻醉", "m:zhēnjiǔmázuì|mn:bâ-chùi|c:maa4 zeoi3", 3 },	
	[16275] = { "麻麻", "m:mìmìmámá|mn:bâ-bâ|c:maa4 maa4-2", 3 },	
	[16276] = { "麼", "m:bùchāshénme|h:má/mò|mn:mah", 3 },	
	[16277] = { "黃", "m:qīqīngbāhuáng|h:vòng|mn:hûiⁿ/n̂g", 3 },	
	[16278] = { "黃昏", "m:rényuēhuánghūn|mn:hông-hun|c:wong4 fan1", 3 },	
	[16279] = { "黃河", "m:zhēngyǎntiàohuánghé|mn:Hông-hô|c:wong4 ho4", 3 },	
	[16280] = { "黃泉", "m:shàngqióngbìluòxiàhuángquán|h:vòng-chhièn|mn:hông-choân", 3 },	
	[16281] = { "黃海", "m:huánghǎi|mn:N̂g-hái|c:wong4 hoi2", 3 },	
	[16282] = { "黃牛", "m:tōudùhuángniú|mn:n̂g-gû|c:wong4 ngau4", 3 },	
	[16283] = { "黃疸", "m:héhuángdǎn|mn:hông-thán/n̂g-thán/hông-thán|c:wong4 taan2", 3 },	
	[16284] = { "黃花魚", "m:huánghuāyú|mn:n̂g-hoe-hî/n̂g-hoe-hû|c:wong4 faa1 jyu4-2", 3 },	
	[16285] = { "黃蜂", "m:huángfēng|h:vòng-phûng|c:wong4 fung1", 3 },	
	[16286] = { "黃豆", "m:huángdòu|mn:n̂g-tāu|c:wong4 dau6-2", 3 },	
	[16287] = { "黃魚", "m:dàhuángyú|mn:n̂g-hî/n̂g-hû|c:wong4 jyu4-2", 3 },	
	[16288] = { "黎巴嫩", "m:líbānèn|h:lì-pâ-nun|c:lai4 baa1 nyun6", 3 },	
	[16289] = { "黏", "m:shīnián|h:ngiàm|mn:liâm", 3 },	
	[16290] = { "黏土", "m:zhǐniántǔ|mn:liâm-thô͘|c:nim1 tou2", 3 },	
	[16291] = { "黏貼", "m:niántiē|mn:liâm-tah|c:nim4 tip3", 3 },	
	[16292] = { "黑暗", "m:hēiàn|h:het-am|c:hak1 am3", 3 },	
	[16293] = { "黑馬", "m:hēimǎ|h:het-mâ|c:hak1 maa5", 3 },	
	[16294] = { "墨斗", "m:mòdǒu|h:me̍t-téu|mn:ba̍k-táu", 3 },	
	[16295] = { "墨魚", "m:mòyú|mn:ba̍k-hî/ba̍k-hû|c:mak6 jyu4", 3 },	
	[16296] = { "默契", "m:mòqì|mn:be̍k-khè|c:mak6 kai3", 3 },	
	[16297] = { "默默", "m:mòmò|mn:hm̍h-hm̍h|c:mak6 mak6", 3 },	
	[16298] = { "點", "m:yīdīngdiǎn|h:ngám/tiám|mn:tiám", 3 },	
	[16299] = { "點出", "m:diǎnchū|h:tiám-chhut|mn:tiám-chhut", 3 },	
	[16300] = { "點字", "m:diǎnzì|mn:tiám-jī|c:dim2 zi6", 3 },	
	[16301] = { "點心", "m:diǎnxīn|mn:tiám-sim|c:dim2 sam1", 3 },	
	[16302] = { "點滴", "m:dǎdiǎndī|mn:tiám-tih|c:dim2 dik6", 3 },	
	[16303] = { "點燈", "m:zhǐxǔzhōuguānfànghuǒbùxǔbǎixìngdiǎndēng|h:tiám-tên|mn:tiám-teng", 3 },	
	[16304] = { "點破", "m:diǎnpò|mn:tiám-phòa|c:dim2 po3", 3 },	
	[16305] = { "點穴", "m:diǎnxué|mn:tiám-hia̍t|c:dim2 jyut6", 3 },	
	[16306] = { "點菜", "m:diǎncài|mn:tiám-chhài|c:dim2 coi3", 3 },	
	[16307] = { "點著", "m:diǎnzháo|h:tiám-tén|mn:tiám-to̍h/tiám--to̍h", 3 },	
	[16308] = { "點醒", "m:diǎnxǐng|mn:tiám-chhéⁿ/tiám-chhíⁿ|c:dim2 seng2", 3 },	
	[16309] = { "黨", "m:sāndǎng|h:tóng|mn:tóng", 3 },	
	[16310] = { "黨員", "m:dǎngyuán|mn:tóng-oân|c:dong2 jyun4", 3 },	
	[16311] = { "黨團", "m:dǎngtuán|mn:tóng-thoân|c:dong2 tyun4", 3 },	
	[16312] = { "黨籍", "m:dǎngjí|mn:tóng-che̍k|c:dong2 zik6", 3 },	
	[16313] = { "黨鞭", "m:dǎngbiān|mn:tóng-pian|c:dong2 bin1", 3 },	
	[16314] = { "黨章", "m:dǎngzhāng|mn:tóng-chiong|c:dong2 zoeng1", 3 },	
	[16315] = { "黨魁", "m:dǎngkuí|mn:tóng-khoe|c:dong2 fui1", 3 },	
	[16316] = { "黯淡", "m:àndàn|mn:àm-tām|c:am2 daam6", 3 },	
	[16317] = { "鼎", "m:yīyánjiǔdǐng|h:tín|mn:tiáⁿ", 3 },	
	[16318] = { "鼓", "m:sāngēngsìgǔ|h:kú|mn:kó͘", 3 },	
	[16319] = { "鼓動", "m:gǔdòng|h:kú-thung|c:gu2 dung6", 3 },	
	[16320] = { "鼓吹", "m:liǎngbùgǔchuì|mn:kó͘-chhoe/kó͘-chhe|c:gu2 ceoi1", 3 },	
	[16321] = { "鼓聲", "m:gǔshēng|h:kú-sâng|mn:kó͘-siaⁿ", 3 },	
	[16322] = { "鼠疫", "m:shǔyì|mn:chhí-e̍k/chhú-e̍k|c:syu2 jik6", 3 },	
	[16323] = { "鼻", "m:cìbí|h:phi|mn:phīⁿ", 3 },	
	[16324] = { "鼻梁", "m:bíliáng|mn:phīⁿ-niû/phīⁿ-lêng|c:bei6 loeng4", 3 },	
	[16325] = { "鼻炎", "m:bíyán|mn:phīⁿ-iām|c:bei6 jim4", 3 },	
	[16326] = { "鼻祖", "m:luòbízǔ|mn:phīⁿ-chó͘|c:bei6 zou2", 3 },	
	[16327] = { "鼻竇炎", "m:bídòuyán|mn:phīⁿ-tō͘-iām|c:bei6 dau6 jim4", 3 },	
	[16328] = { "鼻翼", "m:bíyì|mn:phīⁿ-si̍t|c:bei6 jik6", 3 },	
	[16329] = { "鼻腔", "m:bíqiāng|mn:phīⁿ-khang|c:bei6 hong1", 3 },	
	[16330] = { "鼻血", "m:bíxiě|mn:phīⁿ-hoeh/phīⁿ-huih|c:bei6 hyut3", 3 },	
	[16331] = { "鼻音", "m:shéjiānbíyīn|mn:phīⁿ-im|c:bei6 jam1", 3 },	
	[16332] = { "齊", "m:yīqí|h:chhè|mn:chê/chôe/chiâu", 3 },	
	[16333] = { "齊備", "m:qíbèi|h:chhè-phi|mn:chiâu-pī", 3 },	
	[16334] = { "齋堂", "m:zhāitáng|mn:chai-tn̂g|c:zaai1 tong4-2", 3 },	
	[16335] = { "齋戒", "m:zhāijiè|h:châi-kie|mn:chai-kài", 3 },	
	[16336] = { "齒", "m:bùyǐrénchǐ|h:chhṳ́|mn:khí", 3 },	
	[16337] = { "齒根", "m:chǐgēn|mn:khí-kin/khí-kun|c:ci2 gan1", 3 },	
	[16338] = { "齒輪", "m:dàchǐlún|mn:khí-lûn|c:ci2 leon4", 3 },	
	[16339] = { "齒齦", "m:chǐyín|mn:khí-jîn|c:ci2 ngan4", 3 },	
	[16340] = { "龍井", "m:lóngjǐng|mn:Liông-chéⁿ/Liông-chíⁿ|c:lung4 zeng2", 3 },	
	[16341] = { "龍珠", "m:lóngzhū|mn:liông-chu|c:lung4 zyu1", 3 },	
	[16342] = { "龍眼", "m:lóngyǎn|mn:lêng-géng/lêng-kéng|c:lung4 ngaan5", 3 },	
	[16343] = { "龍舟", "m:huálóngzhōu|mn:lêng-chiu|c:lung4 zau1", 3 },	
	[16344] = { "龍船", "m:lóngchuán|mn:lêng-chûn/liông-chûn|c:lung4 syun4", 3 },	
	[16345] = { "龍蝦", "m:lóngxiā|mn:lêng-hê/liông-hê|c:lung4 haa1", 3 },	
	[16346] = { "龍骨", "m:lónggǔ|h:liùng-kut|c:lung4 gwat1", 3 },	
	[16347] = { "龍鳳", "m:lóngfèng|mn:liông-hōng|c:lung4 fung6", 3 },	
	[16348] = { "龜裂", "m:jūnliè|mn:ku-li̍h|c:gwan1 lit6", 3 },	
	[16349] = { "龜頭", "m:guītóu|mn:kui-thâu/ku-thâu|c:gwai1 tau4", 3 },	
	[16350] = { "一下仔", "h:yit-ha-é|mn:chi̍t-ē-á", 2 },	
	[16351] = { "一世人", "mn:chi̍t-sì-lâng|c:jat1 sai3 jan4", 2 },	
	[16352] = { "一丘之貉", "m:yīqiūzhīhé|c:jat1 jau1 zi1 hok6", 2 },	
	[16353] = { "一串", "h:yit-chhon|c:jat1 cyun3", 2 },	
	[16354] = { "一乾二淨", "m:yīgānèrjìng|c:jat1 gon1 ji6 zeng6", 2 },	
	[16355] = { "一了百了", "m:yīliǎobǎiliǎo|c:jat1 liu5 baak3 liu5", 2 },	
	[16356] = { "一事", "m:yīshì|c:jat1 si6", 2 },	
	[16357] = { "一二", "m:yīèr|c:jat1 ji6", 2 },	
	[16358] = { "一五一十", "m:yīwǔyīshí|c:jat1 ng5 jat1 sap6", 2 },	
	[16359] = { "一些", "m:yīxiē|c:jat1 se1", 2 },	
	[16360] = { "一些些", "m:yīxiēxiē|c:jat1 se1 se1", 2 },	
	[16361] = { "一人做事一人當", "m:yīrénzuòshìyīréndāng|c:jat1 jan4 zou6 si6 jat1 jan4 dong1", 2 },	
	[16362] = { "一件", "h:yit-khien|mn:chi̍t-kiāⁿ", 2 },	
	[16363] = { "一併", "m:yībìng|c:jat1 bing3", 2 },	
	[16364] = { "一來二去", "m:yīláièrqù|c:jat1 loi4 ji6 heoi3", 2 },	
	[16365] = { "一個勁兒", "m:yīgejìnr|c:jat1 go3 ging6 ji4", 2 },	
	[16366] = { "一個心眼兒", "m:yīgexīnyǎnr|c:jat1 go3 sam1 ngaan5 ji4", 2 },	
	[16367] = { "一元復始", "m:yīyuánfùshǐ|c:jat1 jyun4 fuk1 ci2", 2 },	
	[16368] = { "一刀兩斷", "m:yīdāoliǎngduàn|c:jat1 dou1 loeng5 dyun6", 2 },	
	[16369] = { "一分子", "m:yīfènzǐ|c:jat1 fan6 zi2", 2 },	
	[16370] = { "一刻", "m:yīkè|c:jat1 hak1", 2 },	
	[16371] = { "一刻千金", "m:yīkèqiānjīn|c:jat1 hak1 cin1 gam1", 2 },	
	[16372] = { "一則", "m:yīzé|mn:it-chek", 2 },	
	[16373] = { "一副", "m:yīfù|h:yit-fu", 2 },	
	[16374] = { "一動", "m:yījǔyīdòng|h:yit-thung", 2 },	
	[16375] = { "一勞永逸", "m:yīláoyǒngyì|mn:it-lô-éng-e̍k", 2 },	
	[16376] = { "一十", "m:yīwǔyīshí|h:yit-sṳ̍p", 2 },	
	[16377] = { "一千", "h:yit-chhiên|c:jat1 cin1", 2 },	
	[16378] = { "一口氣", "m:yīkǒuqì|c:jat1 hau2 hei3", 2 },	
	[16379] = { "一句", "m:yītìyījù|h:yit-ki", 2 },	
	[16380] = { "一名", "m:yīmíng|h:yit-miàng", 2 },	
	[16381] = { "一吹", "h:yit-chhôi|c:jat1 ceoi1", 2 },	
	[16382] = { "一周", "mn:chi̍t-chiu|c:jat1 zau1", 2 },	
	[16383] = { "一命", "m:yīmìng|h:yit-miang", 2 },	
	[16384] = { "一命嗚呼", "m:yīmìngwūhū|c:jat1 ming6 wu1 fu1", 2 },	
	[16385] = { "一和", "m:yīhé|h:yit-fò", 2 },	
	[16386] = { "一哄而散", "m:yīhōngérsàn|c:jat1 hung6 ji4 saan3", 2 },	
	[16387] = { "一唱", "m:yīchuīyīchàng|h:yit-chhong", 2 },	
	[16388] = { "一唱一和", "m:yīchàngyīhè|c:jat1 coeng3 jat1 wo6", 2 },	
	[16389] = { "一問三不知", "m:yīwènsānbùzhī|c:jat1 man6 saam1 bat1 zi1", 2 },	
	[16390] = { "一四", "m:jiǔyīsì|c:jat1 sei3", 2 },	
	[16391] = { "一回事", "m:yīhuíshì|c:jat1 wui4 si6", 2 },	
	[16392] = { "一圈", "h:yit-khiên|mn:chi̍t-khian", 2 },	
	[16393] = { "一國三公", "m:yīguósāngōng|c:jat1 gwok3 saam1 gung1", 2 },	
	[16394] = { "一國兩制", "m:yīguóliǎngzhì|c:jat1 gwok3 loeng5 zai3", 2 },	
	[16395] = { "一團和氣", "m:yītuánhéqì|c:jat1 tyun4 wo4 hei3", 2 },	
	[16396] = { "一團漆黑", "m:yītuánqīhēi|c:jat1 tyun4 cat1 haak1", 2 },	
	[16397] = { "一團糟", "m:yītuánzāo|c:jat1 tyun4 zou1", 2 },	
	[16398] = { "一地", "m:yīdì|h:yit-thi", 2 },	
	[16399] = { "一報還一報", "m:yībàohuányībào|c:jat1 bou3 waan4 jat1 bou3", 2 },	
	[16400] = { "一塊", "m:yīkuài|c:jat1 faai3", 2 },	
	[16401] = { "一塊兒", "m:yīkuàir|c:jat1 faai3 ji4", 2 },	
	[16402] = { "一塌糊塗", "m:yītāhútú|c:jat1 taap3 wu4 tou4", 2 },	
	[16403] = { "一塵不染", "m:yīchénbùrǎn|c:jat1 can4 bat1 jim5", 2 },	
	[16404] = { "一夜", "m:yīqiānlíngyīyè|h:yit-ya", 2 },	
	[16405] = { "一夜夫妻百日恩", "m:yīyèfūqībǎirìēn|c:jat1 je6 fu1 cai1 baak3 jat6 jan1", 2 },	
	[16406] = { "一夥", "m:yīhuǒ|mn:chi̍t-hóe", 2 },	
	[16407] = { "一大早", "m:yīdàzǎo|c:jat1 daai6 zou2", 2 },	
	[16408] = { "一天", "m:yītiān|c:jat1 tin1", 2 },	
	[16409] = { "一夫一妻制", "m:yīfūyīqīzhì|c:jat1 fu1 jat1 cai1 zai3", 2 },	
	[16410] = { "一夫多妻制", "m:yīfūduōqīzhì|c:jat1 fu1 do1 cai1 zai3", 2 },	
	[16411] = { "一失足成千古恨", "m:yīshīzúchéngqiāngǔhèn|c:jat1 sat1 zuk1 sing4 cin1 gu2 han6", 2 },	
	[16412] = { "一如既往", "m:yīrújìwǎng|c:jat1 jyu4 gei3 wong5", 2 },	
	[16413] = { "一妻制", "m:yīfūyīqīzhì|c:jat1 cai1 zai3", 2 },	
	[16414] = { "一妻多夫制", "m:yīqīduōfūzhì|c:jat1 cai1 do1 fu1 zai3", 2 },	
	[16415] = { "一字不識", "m:yīzìbùshì|c:jat1 zi6 bat1 sik1", 2 },	
	[16416] = { "一字兒", "m:yīzìr|c:jat1 zi6 ji4", 2 },	
	[16417] = { "一字千金", "m:yīzìqiānjīn|c:jat1 zi6 cin1 gam1", 2 },	
	[16418] = { "一家", "m:yījiā|h:yit-kâ", 2 },	
	[16419] = { "一家之主", "m:yījiāzhīzhǔ|c:jat1 gaa1 zi1 zyu2", 2 },	
	[16420] = { "一家人", "m:yījiārén|c:jat1 gaa1 jan4", 2 },	
	[16421] = { "一射", "m:yīshè|h:yit-sa", 2 },	
	[16422] = { "一尊", "m:dìngyúyīzūn|h:yit-chûn", 2 },	
	[16423] = { "一小撮", "m:yīxiǎocuō|c:jat1 siu2 cyut3", 2 },	
	[16424] = { "一尾", "h:yit-mî|mn:it-bóe/it-bé", 2 },	
	[16425] = { "一己", "m:yījǐ|mn:it-kí", 2 },	
	[16426] = { "一帆風順", "m:yīfánfēngshùn|c:jat1 faan4 fung1 seon6", 2 },	
	[16427] = { "一帖", "m:fǎnshūyītiě|h:yit-thiap", 2 },	
	[16428] = { "一席之地", "m:yīxízhīdì|mn:it-se̍k-chi-tē/it-se̍k-chi-tōe", 2 },	
	[16429] = { "一席話", "m:yīxíhuà|c:jat1 zik6 waa6", 2 },	
	[16430] = { "一年", "m:niánfùyīnián|h:yit-ngièn", 2 },	
	[16431] = { "一年之計在於春", "m:yīniánzhījìzàiyúchūn|c:jat1 nin4 zi1 gai3 zoi6 jyu1 ceon1", 2 },	
	[16432] = { "一年生植物", "m:yīniánshēngzhíwù|c:jat1 nin4 saang1 zik6 mat6", 2 },	
	[16433] = { "一度", "m:yīdù|c:jat1 dou6", 2 },	
	[16434] = { "一座", "m:yīzuò|h:yit-chho", 2 },	
	[16435] = { "一廂情願", "m:yīxiāngqíngyuàn|mn:it-siong-chêng-goān", 2 },	
	[16436] = { "一式", "m:guóyǔzhùyīnfúhàodìyīshì|c:jat1 sik1", 2 },	
	[16437] = { "一往情深", "m:yīwǎngqíngshēn|c:jat1 wong5 cing4 sam1", 2 },	
	[16438] = { "一心一德", "m:yīxīnyīdé|c:jat1 sam1 jat1 dak1", 2 },	
	[16439] = { "一息", "m:yīxí|h:yit-sit", 2 },	
	[16440] = { "一想", "m:xiǎngyīxiǎng|h:yit-sióng", 2 },	
	[16441] = { "一應俱全", "m:yīyīngjùquán|mn:it-èng-kū-choân", 2 },	
	[16442] = { "一成", "m:yīchéng|c:jat1 sing4", 2 },	
	[16443] = { "一成不變", "m:yīchéngbùbiàn|c:jat1 sing4 bat1 bin3", 2 },	
	[16444] = { "一截", "m:ǎirényījié|h:yit-chiet", 2 },	
	[16445] = { "一手包辦", "m:yīshǒubāobàn|c:jat1 sau2 baau1 baan6", 2 },	
	[16446] = { "一手遮天", "m:yīshǒuzhētiān|c:jat1 sau2 ze1 tin1", 2 },	
	[16447] = { "一把手", "m:yībǎshǒu|c:jat1 baa2 sau2", 2 },	
	[16448] = { "一把抓", "m:yībǎzhuā|mn:it-pá-choa", 2 },	
	[16449] = { "一折", "m:yīzhé|c:jat1 zit3", 2 },	
	[16450] = { "一排", "h:yit-phài|c:jat1 paai4", 2 },	
	[16451] = { "一搭", "m:yīdā|mn:chi̍t-tah", 2 },	
	[16452] = { "一撇", "m:yīpiě|h:yit-phie̍t", 2 },	
	[16453] = { "一擁而上", "m:yīyǒngérshàng|c:jat1 jung2 ji4 soeng5", 2 },	
	[16454] = { "一擊", "m:bùkānyījí|c:jat1 gik1", 2 },	
	[16455] = { "一擲千金", "m:yīzhíqiānjīn|c:jat1 zaak6 cin1 gam1", 2 },	
	[16456] = { "一整天", "m:yīzhěngtiān|c:jat1 zing2 tin1", 2 },	
	[16457] = { "一族", "h:yit-chhu̍k|c:jat1 zuk6", 2 },	
	[16458] = { "一日三秋", "m:yīrìsānqiū|c:jat1 jat6 saam1 cau1", 2 },	
	[16459] = { "一日之計在於晨", "m:yīrìzhījìzàiyúchén|c:jat1 jat6 zi1 gai3 zoi6 jyu1 san4", 2 },	
	[16460] = { "一日千里", "m:yīrìqiānlǐ|c:jat1 jat6 cin1 lei5", 2 },	
	[16461] = { "一時一刻", "m:yīshíyīkè|c:jat1 si4 jat1 hak1", 2 },	
	[16462] = { "一時之間", "m:yīshízhījiān|mn:it-sî-chi-kan", 2 },	
	[16463] = { "一時間", "m:yīshíjiān|c:jat1 si4 gaan1-3", 2 },	
	[16464] = { "一晃", "m:yīhuǎng|c:jat1 fong2", 2 },	
	[16465] = { "一晃眼", "m:yīhuǎngyǎn|c:jat1 fong2 ngaan5", 2 },	
	[16466] = { "一暴十寒", "m:yīpùshíhán|c:jat1 buk6 sap6 hon4", 2 },	
	[16467] = { "一會兒", "m:yīhuǐr|c:jat1 wui6 ji4", 2 },	
	[16468] = { "一望無際", "m:yīwàngwújì|c:jat1 mong6 mou4 zai3", 2 },	
	[16469] = { "一朝一夕", "m:yīzhāoyīxì|c:jat1 ziu1 jat1 zik6", 2 },	
	[16470] = { "一本", "m:yīběn|h:yit-pún", 2 },	
	[16471] = { "一本正經", "m:yīběnzhèngjīng|c:jat1 bun2 zing3 ging1", 2 },	
	[16472] = { "一本萬利", "m:yīběnwànlì|c:jat1 bun2 maan6 lei6", 2 },	
	[16473] = { "一枝", "m:guìlínyīzhī|h:yit-kî", 2 },	
	[16474] = { "一枝獨秀", "m:yīzhīdúxiù|mn:it-ki-to̍k-siù", 2 },	
	[16475] = { "一枝花", "m:yīzhīhuā|mn:it-ki-hoe", 2 },	
	[16476] = { "一條", "m:èrshíyītiáo|h:yit-thiàu", 2 },	
	[16477] = { "一棍子打死", "m:yīgùnzidǎsǐ|c:jat1 gwan3 zi2 daa2 sei2", 2 },	
	[16478] = { "一概而論", "m:yīgàiérlùn|c:jat1 koi3 ji4 leon6", 2 },	
	[16479] = { "一樓", "h:yit-lèu|c:jat1 lau4-2", 2 },	
	[16480] = { "一樣米養百樣人", "m:yīyàngmǐyǎngbǎiyàngrén|c:jat1 joeng6 mai5 joeng5 baak3 joeng6 jan4", 2 },	
	[16481] = { "一步一個腳印兒", "m:yībùyīgejiǎoyìnr|c:jat1 bou6 jat1 go3 goek3 jan3 ji4", 2 },	
	[16482] = { "一毛", "m:yīmáo|h:yit-mô", 2 },	
	[16483] = { "一毛不拔", "m:yīmáobùbá|c:jat1 mou4 bat1 bat6", 2 },	
	[16484] = { "一毛錢", "m:yīmáoqián|c:jat1 mou4 cin4-2", 2 },	
	[16485] = { "一毫", "m:yīfēnyīháo|c:jat1 hou4", 2 },	
	[16486] = { "一氣呵成", "m:yīqìhēchéng|c:jat1 hei3 ho1 sing4", 2 },	
	[16487] = { "一氧化碳中毒", "m:yīyǎnghuàtànzhòngdú|c:jat1 joeng5 faa3 taan3 zung3 duk6", 2 },	
	[16488] = { "一決雌雄", "m:yījuécīxióng|c:jat1 kyut3 ci1 hung4", 2 },	
	[16489] = { "一波未平,一波又起", "m:yībōwèipíngyībōyòuqǐ|c:jat1 bo1 mei6 ping4, jat1 bo1 jau6 hei2", 2 },	
	[16490] = { "一派", "m:yīpài|h:yit-phai", 2 },	
	[16491] = { "一清二楚", "m:yīqīngèrchǔ|c:jat1 cing1 ji6 co2", 2 },	
	[16492] = { "一溜煙", "m:yīliùyān|c:jat1 lau6 jin1", 2 },	
	[16493] = { "一滴", "m:yīdiǎnyīdī|h:yit-tit/yit-ti̍t", 2 },	
	[16494] = { "一炮而紅", "m:yīpàoérhóng|mn:it-phàu-jî-hông", 2 },	
	[16495] = { "一炷香", "m:yīzhùxiāng|mn:chi̍t-chù-hiuⁿ", 2 },	
	[16496] = { "一無所有", "m:yīwúsuǒyǒu|c:jat1 mou4 so2 jau5", 2 },	
	[16497] = { "一無所知", "m:yīwúsuǒzhī|mn:it-bû-só͘-ti", 2 },	
	[16498] = { "一無所缺", "h:yit-vù-só-khiet|c:jat1 mou4 so2 kyut3", 2 },	
	[16499] = { "一無是處", "m:yīwúshìchù|c:jat1 mou4 si6 cyu3", 2 },	
	[16500] = { "一物降一物", "m:yīwùxiángyīwù|c:jat1 mat6 hong4 jat1 mat6", 2 },	
	[16501] = { "一班", "m:yībān|h:yit-pân", 2 },	
	[16502] = { "一生一世", "m:yīshēngyīshì|c:jat1 sang1 jat1 sai3", 2 },	
	[16503] = { "一生人", "h:yit-sên-ngìn|c:jat1 sang1 jan4", 2 },	
	[16504] = { "一番", "m:yīfān|c:jat1 faan1", 2 },	
	[16505] = { "一病不起", "m:yībìngbùqǐ|c:jat1 beng6 bat1 hei2", 2 },	
	[16506] = { "一登龍門", "m:yīdēnglóngmén|c:jat1 dang1 lung4 mun4", 2 },	
	[16507] = { "一百", "h:yit-pak|c:jat1 baak3", 2 },	
	[16508] = { "一盤散沙", "m:yīpánsǎnshā|c:jat1 pun4 saan2 saa1", 2 },	
	[16509] = { "一目", "m:yīmù|mn:it-bo̍k", 2 },	
	[16510] = { "一目十行", "m:yīmùshíháng|c:jat1 muk6 sap6 hong4", 2 },	
	[16511] = { "一相情願", "m:yīxiāngqíngyuàn|c:jat1 soeng1 cing4 jyun6", 2 },	
	[16512] = { "一看", "m:bùzhíyīkàn|h:yit-khon", 2 },	
	[16513] = { "一眨眼", "m:yīzhǎyǎn|c:jat1 zaam2 ngaan5", 2 },	
	[16514] = { "一眼", "m:yībǎnyīyǎn|c:jat1 ngaan5", 2 },	
	[16515] = { "一眾", "m:yīzhòng|c:jat1 zung3", 2 },	
	[16516] = { "一瞥", "m:yīpiē|c:jat1 pit3", 2 },	
	[16517] = { "一瞬", "m:yīshùn|c:jat1 seon3", 2 },	
	[16518] = { "一石二鳥", "m:yīshíèrniǎo|c:jat1 sek6 ji6 niu5", 2 },	
	[16519] = { "一碗", "h:yit-vón|c:jat1 wun2", 2 },	
	[16520] = { "一萬", "h:yit-van|c:jat1 maan6", 2 },	
	[16521] = { "一種", "h:yit-chúng|c:jat1 zung2", 2 },	
	[16522] = { "一窩蜂", "m:yīwōfēng|c:jat1 wo1 fung1", 2 },	
	[16523] = { "一窮二白", "m:yīqióngèrbái|c:jat1 kung4 ji6 baak6", 2 },	
	[16524] = { "一笑千金", "m:yīxiàoqiānjīn|c:jat1 siu3 cin1 gam1", 2 },	
	[16525] = { "一笑置之", "m:yīxiàozhìzhī|c:jat1 siu3 zi3 zi1", 2 },	
	[16526] = { "一筆勾銷", "m:yībǐgōuxiāo|mn:it-pit-kau-siau", 2 },	
	[16527] = { "一筆抹殺", "m:yībǐmǒshā|c:jat1 bat1 mut3 saat3", 2 },	
	[16528] = { "一筆抹煞", "m:yībǐmǒshā|c:jat1 bat1 mut3 saat3", 2 },	
	[16529] = { "一等", "m:yīděng|mn:it-téng", 2 },	
	[16530] = { "一等一", "m:yīděngyī|mn:it-téng-it", 2 },	
	[16531] = { "一箭", "m:yījiàn|h:yit-chien", 2 },	
	[16532] = { "一系列", "m:yīxìliè|c:jat1 hai6 lit6", 2 },	
	[16533] = { "一統天下", "m:yītǒngtiānxià|c:jat1 tung2 tin1 haa6", 2 },	
	[16534] = { "一絲不苟", "m:yīsībùgǒu|c:jat1 si1 bat1 gau2", 2 },	
	[16535] = { "一線", "m:yīxiàn|c:jat1 sin3", 2 },	
	[16536] = { "一線希望", "m:yīxiànxīwàng|c:jat1 sin3 hei1 mong6", 2 },	
	[16537] = { "一線曙光", "m:yīxiànshùguāng|c:jat1 sin3 cyu5 gwong1", 2 },	
	[16538] = { "一聲", "m:yīshēng|h:yit-sâng", 2 },	
	[16539] = { "一肚子", "m:yīdùzi|c:jat1 tou5 zi2", 2 },	
	[16540] = { "一脈相傳", "m:yīmàixiāngchuán|c:jat1 mak6 soeng1 cyun4", 2 },	
	[16541] = { "一脈相承", "m:yīmàixiāngchéng|c:jat1 mak6 soeng1 sing4", 2 },	
	[16542] = { "一腳", "m:yījiǎo|mn:chi̍t-kha", 2 },	
	[16543] = { "一舉兩得", "m:yījǔliǎngdé|c:jat1 geoi2 loeng5 dak1", 2 },	
	[16544] = { "一舉成名", "m:yījǔchéngmíng|c:jat1 geoi2 sing4 ming4", 2 },	
	[16545] = { "一般見識", "m:yībānjiànshì|c:jat1 bun1 gin3 sik1", 2 },	
	[16546] = { "一色", "m:yīsè|mn:it-sek", 2 },	
	[16547] = { "一落千丈", "m:yīluòqiānzhàng|mn:it-lo̍h-chhian-tn̄g", 2 },	
	[16548] = { "一處", "m:yīchù|h:yit-chhu", 2 },	
	[16549] = { "一號", "m:yīhào|c:jat1 hou6", 2 },	
	[16550] = { "一見鍾情", "m:yījiànzhōngqíng|c:jat1 gin3 zung1 cing4", 2 },	
	[16551] = { "一親芳澤", "m:yīqīnfāngzé|c:jat1 can1 fong1 zaak6", 2 },	
	[16552] = { "一覽無遺", "m:yīlǎnwúyí|c:jat1 laam5 mou4 wai4", 2 },	
	[16553] = { "一覽表", "m:yīlǎnbiǎo|mn:it-lám-pió", 2 },	
	[16554] = { "一言一行", "m:yīyányīxíng|c:jat1 jin4 jat1 hang4", 2 },	
	[16555] = { "一言不合", "m:yīyánbùhé|mn:it-giân-put-ha̍p", 2 },	
	[16556] = { "一言不發", "m:yīyánbùfā|c:jat1 jin4 bat1 faat3", 2 },	
	[16557] = { "一言以蔽之", "m:yīyányǐbìzhī|c:jat1 jin4 ji5 bai3 zi1", 2 },	
	[16558] = { "一言為定", "m:yīyánwéidìng|c:jat1 jin4 wai4 ding6", 2 },	
	[16559] = { "一言難盡", "m:yīyánnánjìn|c:jat1 jin4 naan4 zeon6", 2 },	
	[16560] = { "一諾千金", "m:yīnuòqiānjīn|c:jat1 nok6 cin1 gam1", 2 },	
	[16561] = { "一貧如洗", "m:yīpínrúxǐ|c:jat1 pan4 jyu4 sai2", 2 },	
	[16562] = { "一走了之", "m:yīzǒuliǎozhī|c:jat1 zau2 liu5 zi1", 2 },	
	[16563] = { "一起", "m:yīqǐ|c:jat1 hei2", 2 },	
	[16564] = { "一路上", "mn:chi̍t-lō͘-siāng/chi̍t-lō͘-siōng|c:jat1 lou6 soeng6", 2 },	
	[16565] = { "一路平安", "m:yīlùpíngān|c:jat1 lou6 ping4 on1", 2 },	
	[16566] = { "一路順風", "m:yīlùshùnfēng|c:jat1 lou6 seon6 fung1", 2 },	
	[16567] = { "一蹴而就", "m:yīcùérjiù|c:jat1 cuk1 ji4 zau6", 2 },	
	[16568] = { "一輩子", "m:yībèizi|c:jat1 bui3 zi2", 2 },	
	[16569] = { "一連串", "m:yīliánchuàn|c:jat1 lin4 cyun3", 2 },	
	[16570] = { "一過", "m:guòyiguò|h:yit-ko", 2 },	
	[16571] = { "一道", "m:yīdào|c:jat1 dou6", 2 },	
	[16572] = { "一部分", "m:yībùfèn|c:jat1 bou6 fan6", 2 },	
	[16573] = { "一針見血", "m:yīzhēnjiànxiě|c:jat1 zam1 gin3 hyut3", 2 },	
	[16574] = { "一間", "m:yījiān|h:yit-kiên", 2 },	
	[16575] = { "一陣仔", "h:yit-chhṳn-é|mn:chi̍t-chūn-á", 2 },	
	[16576] = { "一陣子", "m:yīzhènzi|c:jat1 zan6 zi2", 2 },	
	[16577] = { "一雙", "m:yīshuāng|h:yit-sûng", 2 },	
	[16578] = { "一面倒", "m:yīmiàndǎo|mn:chi̍t-bīn-tó", 2 },	
	[16579] = { "一頂", "m:yīdǐng|h:yit-táng", 2 },	
	[16580] = { "一項", "h:yit-hong|c:jat1 hong6", 2 },	
	[16581] = { "一髮千鈞", "m:yīfǎqiānjūn|c:jat1 faat3 cin1 gwan1", 2 },	
	[16582] = { "一點兒", "m:yīdiǎnr|c:jat1 dim2 ji4", 2 },	
	[16583] = { "一點點", "m:yīdiǎndiǎn|c:jat1 dim2 dim2", 2 },	
	[16584] = { "一鼓作氣", "m:yīgǔzuòqì|c:jat1 gu2 zok3 hei3", 2 },	
	[16585] = { "丁", "m:yīdīng|mn:teng", 2 },	
	[16586] = { "丁丁", "m:zhēngzhēng|c:ding1 ding1", 2 },	
	[16587] = { "丁字褲", "m:dīngzìkù|c:ding1 zi6 fu3", 2 },	
	[16588] = { "丁鈴噹啷", "m:dīnglíngdānglāng|c:ding1 ling1 dong1 long1", 2 },	
	[16589] = { "丁香", "m:dīngxiāng|mn:teng-hiuⁿ", 2 },	
	[16590] = { "丁點", "m:yīdīngdiǎn|c:ding1 dim2", 2 },	
	[16591] = { "七七", "m:qīqī|h:chhit-chhit", 2 },	
	[16592] = { "七七事變", "m:qīqīshìbiàn|c:cat1 cat1 si6 bin3", 2 },	
	[16593] = { "七上八下", "m:qīshàngbāxià|c:cat1 soeng5 baat3 haa6", 2 },	
	[16594] = { "七十", "h:chhit-sṳ̍p|c:cat1 sap6", 2 },	
	[16595] = { "七千", "h:chhit-chhiên|c:cat1 cin1", 2 },	
	[16596] = { "七名", "h:chhit-miàng|c:cat1 ming4-2", 2 },	
	[16597] = { "七嘴八舌", "m:qīzuǐbāshé|c:cat1 zeoi2 baat3 sit6", 2 },	
	[16598] = { "七娘媽", "m:qīniángmā|mn:chhit-niû-má", 2 },	
	[16599] = { "七孔", "m:qīkǒng|mn:chhit-khóng", 2 },	
	[16600] = { "七孔生煙", "m:qīkǒngshēngyān|c:cat1 hung2 sang1 jin1", 2 },	
	[16601] = { "七巧板", "m:qīqiǎobǎn|c:cat1 haau2 baan2", 2 },	
	[16602] = { "七弦琴", "m:qīxiánqín|h:chhit-hièn-khìm", 2 },	
	[16603] = { "七彩", "mn:chhit-chhái|c:cat1 coi2", 2 },	
	[16604] = { "七情六慾", "m:qīqíngliùyù|c:cat1 cing4 luk6 juk6", 2 },	
	[16605] = { "七手八腳", "m:qīshǒubājiǎo|c:cat1 sau2 baat3 goek3", 2 },	
	[16606] = { "七日", "h:chhit-ngit|c:cat1 jat6", 2 },	
	[16607] = { "七星", "m:qīxīng|mn:Chhit-chheⁿ/Chhit-chhiⁿ", 2 },	
	[16608] = { "七種", "m:yǐqínglóuqīzhǒng|h:chhit-chúng", 2 },	
	[16609] = { "七竅生煙", "m:qīqiàoshēngyān|c:cat1 hiu3 sang1 jin1", 2 },	
	[16610] = { "七老八十", "m:qīlǎobāshí|c:cat1 lou5 baat3 sap6", 2 },	
	[16611] = { "七聲", "m:qīshēng|c:cat1 seng1", 2 },	
	[16612] = { "七色", "m:qīsè|mn:chhit-sek", 2 },	
	[16613] = { "七里香", "m:qīlǐxiāng|mn:chhit-lí-hiang/chhit-lí-hiong", 2 },	
	[16614] = { "七零八落", "m:qīlíngbāluò|c:cat1 ling4 baat3 lok6", 2 },	
	[16615] = { "万俟", "m:mòqí|c:mak6 kei4", 2 },	
	[16616] = { "丈", "m:yīluòqiānzhàng|mn:tiāng/tiōng", 2 },	
	[16617] = { "丈人", "m:zhàngrén|mn:tiūⁿ-lâng", 2 },	
	[16618] = { "三", "m:yīrìliǎngliǎngrìsān|h:sâm", 2 },	
	[16619] = { "三七仔", "m:sānqīzǐ|mn:sam-chhit-á", 2 },	
	[16620] = { "三三兩兩", "m:sānsānliǎngliǎng|c:saam1 saam1 loeng5 loeng5", 2 },	
	[16621] = { "三不五時", "m:sānbùwǔshí|mn:sam-put-gō͘-sî", 2 },	
	[16622] = { "三不知", "m:yīwènsānbùzhī|c:saam1 bat1 zi1", 2 },	
	[16623] = { "三二", "m:sānèr|h:sâm-ngi", 2 },	
	[16624] = { "三人", "m:shànyìdìsānrén|h:sâm-ngìn", 2 },	
	[16625] = { "三人成虎", "m:sānrénchénghǔ|c:saam1 jan4 sing4 fu2", 2 },	
	[16626] = { "三令五申", "m:sānlìngwǔshēn|mn:sam-lēng-ngó͘-sin", 2 },	
	[16627] = { "三份", "h:sâm-fun|c:saam1 fan6", 2 },	
	[16628] = { "三伏天", "m:sānfútiān|c:saam1 fuk6 tin1", 2 },	
	[16629] = { "三位一體", "m:sānwèiyītǐ|c:saam1 wai6 jat1 tai2", 2 },	
	[16630] = { "三倍", "m:lìshìsānbèi|c:saam1 pui5", 2 },	
	[16631] = { "三催四請", "m:sāncuīsìqǐng|c:saam1 ceoi1 sei4 cing2", 2 },	
	[16632] = { "三光", "m:sānguāng|mn:sam-kong", 2 },	
	[16633] = { "三八婦女節", "m:sānbāfùnǚjié|c:saam1 baat3 fu5 neoi5 zit3", 2 },	
	[16634] = { "三八節", "m:sānbājié|c:saam1 baat3 zit3", 2 },	
	[16635] = { "三六", "m:sānliù|c:saam1 luk6", 2 },	
	[16636] = { "三刀", "m:liǎngmiànsāndāo|c:saam1 dou1", 2 },	
	[16637] = { "三十一", "m:sānyīsānshíyī|c:saam1 sap6 jat1", 2 },	
	[16638] = { "三叉", "h:sâm-chhâ|mn:sam-chhe/saⁿ-chhe", 2 },	
	[16639] = { "三叉路", "m:sānchālù|mn:sam-chhe-lō͘/saⁿ-chhe-lō͘", 2 },	
	[16640] = { "三合", "m:sānhé|mn:saⁿ-ha̍p", 2 },	
	[16641] = { "三合土", "m:sānhétǔ|c:saam1 hap6 tou2", 2 },	
	[16642] = { "三合會", "m:sānhéhuì|c:saam1 hap6 wui6-2", 2 },	
	[16643] = { "三合院", "m:sānhéyuàn|mn:saⁿ-ha̍p-īⁿ", 2 },	
	[16644] = { "三國志", "m:sānguózhì|c:saam1 gwok3 zi3", 2 },	
	[16645] = { "三國演義", "m:sānguóyǎnyì|c:saam1 gwok3 jin2 ji6", 2 },	
	[16646] = { "三圍", "m:sānwéi|c:saam1 wai4", 2 },	
	[16647] = { "三大", "m:yīdàsāndà|h:sâm-thai", 2 },	
	[16648] = { "三大件", "m:sāndàjiàn|c:saam1 daai6 gin6", 2 },	
	[16649] = { "三天", "m:sānshísāntiān|c:saam1 tin1", 2 },	
	[16650] = { "三天兩頭", "m:sāntiānliǎngtóu|c:saam1 tin1 loeng5 tau4", 2 },	
	[16651] = { "三妻四妾", "m:sānqīsìqiè|c:saam1 cai1 sei3 cip3", 2 },	
	[16652] = { "三姑六婆", "m:sāngūliùpó|c:saam1 gu1 luk6 po4", 2 },	
	[16653] = { "三娘", "m:lǐsānniáng|mn:sam-niû", 2 },	
	[16654] = { "三家", "m:sānjiā|h:sâm-kâ", 2 },	
	[16655] = { "三寶", "m:sānbǎo|c:saam1 bou2", 2 },	
	[16656] = { "三寸不爛之舌", "m:sāncùnbùlànzhīshé|c:saam1 cyun3 bat1 laan6 zi1 sit6", 2 },	
	[16657] = { "三寸金蓮", "m:sāncùnjīnlián|c:saam1 cyun3 gam1 lin4", 2 },	
	[16658] = { "三層", "h:sâm-chhèn|mn:sam-chàn", 2 },	
	[16659] = { "三年", "h:sâm-ngièn|c:saam1 nin4", 2 },	
	[16660] = { "三度空間", "m:sāndùkōngjiān|c:saam1 dou6 hung1 gaan1", 2 },	
	[16661] = { "三思而行", "m:sànsīérxíng|mn:sàm-su-jî-hêng", 2 },	
	[16662] = { "三折", "m:yībōsānzhé|c:saam1 zit3", 2 },	
	[16663] = { "三摩地", "m:sānmódì|c:saam1 mo1 dei6", 2 },	
	[16664] = { "三擺", "m:yīyáosānbǎi|h:sâm-pái", 2 },	
	[16665] = { "三支手", "mn:saⁿ-ki-chhiú|c:saam1 zi1 sau2", 2 },	
	[16666] = { "三教", "m:sānjiào|c:saam1 gaau3", 2 },	
	[16667] = { "三教九流", "m:sānjiàojiǔliú|c:saam1 gaau3 gau2 lau4", 2 },	
	[16668] = { "三文魚", "mn:sam-bûn-hî/sam-bûn-hû|c:saam1 man4 jyu4-2", 2 },	
	[16669] = { "三族", "m:sānzú|h:sâm-chhu̍k", 2 },	
	[16670] = { "三明", "m:sānmíng|c:saam1 ming4", 2 },	
	[16671] = { "三明治", "m:sānmíngzhì|c:saam1 ming4 zi6", 2 },	
	[16672] = { "三昧", "m:yīhángsānmèi|c:saam1 mui6", 2 },	
	[16673] = { "三更半夜", "m:sāngēngbànyè|c:saam1 gang1 bun3 je6, saam1 gang1 bun3 je6-2", 2 },	
	[16674] = { "三月", "h:sâm-ngie̍t|c:saam1 jyut6", 2 },	
	[16675] = { "三朋四友", "m:sānpéngsìyǒu|c:saam1 pang4 sei3 jau5", 2 },	
	[16676] = { "三朝", "m:sānzhāo|c:saam1 ziu1, saam1 ciu4", 2 },	
	[16677] = { "三朝元老", "m:sāncháoyuánlǎo|c:saam1 ciu4 jyun4 lou5", 2 },	
	[16678] = { "三板", "m:sānbǎn|c:saam1 baan2", 2 },	
	[16679] = { "三條", "h:sâm-thiàu|c:saam1 tiu4-2", 2 },	
	[16680] = { "三江", "m:sānjiāng|c:saam1 gong1", 2 },	
	[16681] = { "三河", "m:sānhé|c:saam1 ho4", 2 },	
	[16682] = { "三流", "m:sānliú|mn:saⁿ-liû", 2 },	
	[16683] = { "三溫暖", "m:sānwēnnuǎn|mn:sam-un-loán", 2 },	
	[16684] = { "三焦", "m:sānjiāo|c:saam1 ziu1", 2 },	
	[16685] = { "三王", "m:sānwáng|h:sâm-vòng", 2 },	
	[16686] = { "三生", "m:sānshēng|mn:saⁿ-seⁿ/saⁿ-siⁿ", 2 },	
	[16687] = { "三甲", "m:sānjiǎ|c:saam1 gaap3", 2 },	
	[16688] = { "三界公", "m:sānjiègōng|mn:sam-kài-kong", 2 },	
	[16689] = { "三百", "h:sâm-pak|c:saam1 baak3", 2 },	
	[16690] = { "三相", "m:sānxiàng|c:saam1 soeng3", 2 },	
	[16691] = { "三萬", "h:sâm-van|c:saam3 maan1", 2 },	
	[16692] = { "三稜鏡", "m:sānléngjìng|c:saam1 ling4 geng3", 2 },	
	[16693] = { "三節棍", "m:sānjiégùn|c:saam1 zit3 gwan3", 2 },	
	[16694] = { "三級片", "m:sānjípiàn|c:saam1 kap1 pin3-2", 2 },	
	[16695] = { "三級跳遠", "m:sānjítiàoyuǎn|c:saam1 kap1 tiu3 jyun5", 2 },	
	[16696] = { "三維空間", "m:sānwéikōngjiān|c:saam1 wai4 hung1 gaan1", 2 },	
	[16697] = { "三缺一", "m:sānquēyī|c:saam1 kyut3 jat1", 2 },	
	[16698] = { "三義", "h:sâm-ngi|mn:Sam-gī", 2 },	
	[16699] = { "三腳櫈", "m:sānjiǎodèng|c:saam1 goek3 dang3", 2 },	
	[16700] = { "三色", "m:lǎosānsè|mn:sam-sek", 2 },	
	[16701] = { "三色菫", "m:sānsèjǐn|c:saam1 sik1 gan2", 2 },	
	[16702] = { "三芝", "m:sānzhī|mn:Sam-chi", 2 },	
	[16703] = { "三葉蟲", "m:sānyèchóng|c:saam1 jip6 cung4", 2 },	
	[16704] = { "三藏", "m:sānzàng|mn:sam-chōng", 2 },	
	[16705] = { "三藩市", "m:sānfánshì|c:saam1 faan4 si5", 2 },	
	[16706] = { "三角學", "m:sānjiǎoxué|c:saam1 gok3 hok6", 2 },	
	[16707] = { "三角尺", "m:sānjiǎochǐ|c:saam1 gok3 cek3", 2 },	
	[16708] = { "三角戀愛", "m:sānjiǎoliànài|c:saam1 gok3 lyun2 oi3", 2 },	
	[16709] = { "三角板", "m:sānjiǎobǎn|c:saam1 gok3 baan2", 2 },	
	[16710] = { "三角楓", "m:sānjiǎofēng|mn:saⁿ-kak-png", 2 },	
	[16711] = { "三角洲", "m:sānjiǎozhōu|c:saam1 gok3 zau1", 2 },	
	[16712] = { "三角測量", "m:sānjiǎocèliáng|c:saam1 gok3 caak1 loeng4", 2 },	
	[16713] = { "三角肌", "m:sānjiǎojī|c:saam1 gok3 gei1", 2 },	
	[16714] = { "三角褲", "m:sānjiǎokù|c:saam1 gok3 fu3", 2 },	
	[16715] = { "三角鐵", "m:sānjiǎotiě|c:saam1 gok3 tit3", 2 },	
	[16716] = { "三讀會", "m:sāndúhuì|mn:sam-tho̍k-hōe", 2 },	
	[16717] = { "三軍", "m:sānjūn|mn:saⁿ-kun", 2 },	
	[16718] = { "三輪車", "m:sānlúnchē|c:saam1 leon4 ce1", 2 },	
	[16719] = { "三辣", "mn:sam-loa̍h|c:saam1 laat6", 2 },	
	[16720] = { "三通", "m:sāntōng|c:saam1 tung1", 2 },	
	[16721] = { "三部曲", "m:sānbùqǔ|mn:saⁿ-pō͘-khek", 2 },	
	[16722] = { "三重", "m:sānchóng|c:saam1 cung4", 2 },	
	[16723] = { "三重埔", "m:sānchóngpǔ|mn:Saⁿ-tēng-po͘", 2 },	
	[16724] = { "三長兩短", "m:sānchángliǎngduǎn|c:saam1 coeng4 loeng5 dyun2", 2 },	
	[16725] = { "三面", "m:xiàsānmiàn|h:sâm-mien", 2 },	
	[16726] = { "三項", "m:tiěrénsānxiàng|h:sâm-hong", 2 },	
	[16727] = { "三頭兩日", "m:sāntóuliǎngrì|c:saam1 tau4 loeng5 jat6", 2 },	
	[16728] = { "三顧茅廬", "m:sāngùmáolú|c:saam1 gu3 maau4 lou4", 2 },	
	[16729] = { "三餐", "m:sāncān|h:sâm-chhôn", 2 },	
	[16730] = { "三館", "m:sānguǎn|h:sâm-kón", 2 },	
	[16731] = { "三點", "m:wǔgēngsāndiǎn|h:sâm-tiám", 2 },	
	[16732] = { "上丁", "m:shàngdīng|mn:chiūⁿ-teng", 2 },	
	[16733] = { "上上下下", "m:shàngshàngxiàxià|c:soeng6-5 soeng6-5 haa6-2 haa6-2", 2 },	
	[16734] = { "上下文", "m:shàngxiàwén|c:soeng6 haa6 man4", 2 },	
	[16735] = { "上乘", "m:shàngshèng|c:soeng6 sing6", 2 },	
	[16736] = { "上了", "m:gànshangle|h:sông-liáu", 2 },	
	[16737] = { "上京", "m:shàngjīng|h:sông-kîn", 2 },	
	[16738] = { "上元", "m:shàngyuán|mn:siāng-goân/siōng-goân", 2 },	
	[16739] = { "上元節", "m:shàngyuánjié|mn:siāng-goân-cheh/siōng-goân-choeh", 2 },	
	[16740] = { "上午", "m:shàngwǔ|c:soeng6 ng5", 2 },	
	[16741] = { "上口", "m:shàngkǒu|c:soeng5 hau2", 2 },	
	[16742] = { "上古", "m:shànggǔ|h:song-kú", 2 },	
	[16743] = { "上台", "mn:chiūⁿ-tâi|c:soeng5 toi4", 2 },	
	[16744] = { "上司", "m:shàngsī|c:soeng6 si1", 2 },	
	[16745] = { "上吊", "m:shàngdiào|c:soeng5 diu3", 2 },	
	[16746] = { "上唇", "h:song-sùn|c:soeng6 seon4", 2 },	
	[16747] = { "上報", "m:shàngbào|c:soeng5 bou3", 2 },	
	[16748] = { "上墓", "m:túbùshàngmù|mn:chhiūⁿ-bōng/chhiūⁿ-bō͘", 2 },	
	[16749] = { "上墳", "m:shàngfén|c:soeng5 fan4", 2 },	
	[16750] = { "上士", "m:shàngshì|c:soeng6 si6", 2 },	
	[16751] = { "上家", "m:shàngjiā|c:soeng6 gaa1", 2 },	
	[16752] = { "上將", "m:shàngjiàng|c:soeng6 zoeng3", 2 },	
	[16753] = { "上尉", "m:shàngwèi|mn:siāng-ùi/siōng-ùi", 2 },	
	[16754] = { "上工", "m:shànggōng|c:soeng5 gung1", 2 },	
	[16755] = { "上年", "m:shàngnián|c:soeng6 nin4-2", 2 },	
	[16756] = { "上房", "m:shàngfáng|c:soeng6 fong4-2", 2 },	
	[16757] = { "上教", "h:sông-kâu|mn:chiūⁿ-kà", 2 },	
	[16758] = { "上文", "m:shàngwén|c:soeng5 man4", 2 },	
	[16759] = { "上旬", "m:shàngxún|c:soeng6 ceon4", 2 },	
	[16760] = { "上昇", "m:bázháishàngshēng|c:soeng6 sing1", 2 },	
	[16761] = { "上映", "m:shàngyìng|c:soeng5 jing2", 2 },	
	[16762] = { "上晝", "m:shàngzhòu|c:soeng6 zau3", 2 },	
	[16763] = { "上朝", "m:shàngcháo|c:soeng5 ciu4", 2 },	
	[16764] = { "上桌", "m:shàngzhuō|h:sông-chok", 2 },	
	[16765] = { "上梁", "m:shàngliáng|mn:chiūⁿ-niû", 2 },	
	[16766] = { "上樣", "m:shàngyàng|mn:chiūⁿ-iūⁿ", 2 },	
	[16767] = { "上次", "m:shàngcì|c:soeng6 ci3", 2 },	
	[16768] = { "上海市", "mn:Siōng-hái-chhī|c:soeng6 hoi2 si5", 2 },	
	[16769] = { "上海灘", "m:shànghǎitān|c:soeng6 hoi2 taan1", 2 },	
	[16770] = { "上湯", "m:shàngtāng|c:soeng6 tong1", 2 },	
	[16771] = { "上演", "m:shàngyǎn|c:soeng5 jin2", 2 },	
	[16772] = { "上漲", "m:shàngzhǎng|c:soeng5 zoeng3", 2 },	
	[16773] = { "上火", "m:shànghuǒ|c:soeng5 fo2", 2 },	
	[16774] = { "上燈", "m:shàngdēng|c:soeng5 dang1", 2 },	
	[16775] = { "上片", "m:shàngpiàn|mn:chiūⁿ-phìⁿ", 2 },	
	[16776] = { "上班族", "m:shàngbānzú|c:soeng5 baan1 zuk6", 2 },	
	[16777] = { "上當", "m:shàngdàng|c:soeng5 dong3", 2 },	
	[16778] = { "上癮", "m:shàngyǐn|c:soeng5 jan5", 2 },	
	[16779] = { "上皮組織", "m:shàngpízǔzhī|c:soeng6 pei4 zou2 zik1", 2 },	
	[16780] = { "上相", "m:shàngxiàng|c:soeng6 soeng3", 2 },	
	[16781] = { "上萬", "m:chéngqiānshàngwàn|c:soeng6 maan6", 2 },	
	[16782] = { "上空", "m:shàngkōng|c:soeng6 hung1", 2 },	
	[16783] = { "上級", "m:shàngjí|c:soeng6 kap1", 2 },	
	[16784] = { "上網", "m:shàngwǎng|c:soeng5 mong5", 2 },	
	[16785] = { "上緊", "m:shàngjǐn|mn:siāng-kín/siōng-kín", 2 },	
	[16786] = { "上線", "m:shàngxiàn|c:soeng5 sin3", 2 },	
	[16787] = { "上肉", "m:zǔshàngròu|mn:chiūⁿ-bah", 2 },	
	[16788] = { "上腦", "m:shàngtóushàngnǎo|c:soeng5 nou5", 2 },	
	[16789] = { "上臺", "m:shàngtái|c:soeng5 toi4", 2 },	
	[16790] = { "上菜", "m:shàngcài|c:soeng5 coi3", 2 },	
	[16791] = { "上蓋", "m:shànggài|mn:siāng-kài/siōng-kài", 2 },	
	[16792] = { "上衣", "m:shàngyī|c:soeng6 ji1", 2 },	
	[16793] = { "上西天", "m:shàngxītiān|c:soeng5 sai1 tin1", 2 },	
	[16794] = { "上軌道", "m:shàngguǐdào|c:soeng5 gwai2 dou3", 2 },	
	[16795] = { "上述", "m:shàngshù|c:soeng6 seot6", 2 },	
	[16796] = { "上進", "m:shàngjìn|c:soeng5 zeon3", 2 },	
	[16797] = { "上道", "m:shàngdào|c:soeng6 dou3", 2 },	
	[16798] = { "上邊", "m:shàngbian|c:soeng6 bin1-6, soeng1 bin1", 2 },	
	[16799] = { "上釣", "mn:chiūⁿ-tiò|c:soeng5 diu3", 2 },	
	[16800] = { "上鉤", "m:shànggōu|c:soeng5 ngau1", 2 },	
	[16801] = { "上限", "m:shàngxiàn|c:soeng6 haan6", 2 },	
	[16802] = { "上陸", "h:sông-liu̍k|mn:chiūⁿ-lio̍k", 2 },	
	[16803] = { "上顎", "m:shàngè|c:soeng6 ngok6", 2 },	
	[16804] = { "上香", "m:shàngxiāng|mn:siāng-hiang/siōng-hiang", 2 },	
	[16805] = { "下不來", "m:xiàbùlái|c:haa6 bat1 loi4", 2 },	
	[16806] = { "下不為例", "m:xiàbùwéilì|c:haa6 bat1 wai4 lai6", 2 },	
	[16807] = { "下人", "m:xiàrén|c:haa6 jan4", 2 },	
	[16808] = { "下位", "m:xiàwèi|mn:ē-ūi", 2 },	
	[16809] = { "下作", "m:xiàzuo|mn:hā-choh", 2 },	
	[16810] = { "下凡", "m:xiàfán|mn:hā-hoān", 2 },	
	[16811] = { "下功夫", "m:xiàgōngfu|mn:hē-kang-hu", 2 },	
	[16812] = { "下午茶", "m:xiàwǔchá|c:haa6 ng5 caa4", 2 },	
	[16813] = { "下半", "h:ha-pan|c:haa6 bun3", 2 },	
	[16814] = { "下半旗", "m:xiàbànqí|c:haa6 bun3 kei4", 2 },	
	[16815] = { "下半月", "m:xiàbànyuè|mn:ē-pòaⁿ-goe̍h/ē-pòaⁿ-ge̍h", 2 },	
	[16816] = { "下半身", "mn:ē-pòaⁿ-sin|c:haa6 bun3 san1", 2 },	
	[16817] = { "下台", "mn:hā-tâi|c:haa6 toi4", 2 },	
	[16818] = { "下咽", "m:xiàyàn|c:haa6 jin1", 2 },	
	[16819] = { "下唇", "mn:ē-tûn|c:haa6 seon4", 2 },	
	[16820] = { "下回", "m:xiàhuí|mn:ē-hôe", 2 },	
	[16821] = { "下垂", "m:xiàchuí|h:ha-chhui", 2 },	
	[16822] = { "下墜", "m:xiàzhuì|mn:hā-tūi", 2 },	
	[16823] = { "下士", "m:xiàshì|mn:hā-sū", 2 },	
	[16824] = { "下女", "m:xiànǚ|mn:hā-lí", 2 },	
	[16825] = { "下巴", "m:xiàba|c:haa6 paa4", 2 },	
	[16826] = { "下底", "mn:ē-té/ē-tóe|c:haa6 dai2", 2 },	
	[16827] = { "下房", "m:xiàfáng|mn:ē-pâng", 2 },	
	[16828] = { "下拜", "m:xiàbài|h:ha-pai", 2 },	
	[16829] = { "下本錢", "m:xiàběnqián|mn:hē-pún-chîⁿ", 2 },	
	[16830] = { "下梢", "m:xiàshāo|mn:hā-sau/hā-siau", 2 },	
	[16831] = { "下棋", "m:xiàqí|c:haa6 kei4-2", 2 },	
	[16832] = { "下毒", "m:xiàdú|mn:hē-to̍k", 2 },	
	[16833] = { "下毒手", "m:xiàdúshǒu|mn:hē-to̍k-chhiú", 2 },	
	[16834] = { "下水船", "m:xiàshuǐchuán|c:haa6 seoi2 syun4", 2 },	
	[16835] = { "下水道", "m:xiàshuǐdào|c:haa6 seoi2 dou6", 2 },	
	[16836] = { "下泉", "m:xiàquán|h:ha-chhièn", 2 },	
	[16837] = { "下海", "m:xiàhǎi|c:haa6 hoi2", 2 },	
	[16838] = { "下消", "m:xiàxiāo|mn:hā-siau", 2 },	
	[16839] = { "下痢", "m:xiàlì|mn:hā-lī", 2 },	
	[16840] = { "下種", "m:xiàzhǒng|c:haa6 zung2", 2 },	
	[16841] = { "下筆", "m:xiàbǐ|mn:hē-pit", 2 },	
	[16842] = { "下等", "m:xiàděng|mn:hā-téng", 2 },	
	[16843] = { "下策", "m:xiàcè|mn:hā-chhek", 2 },	
	[16844] = { "下肥", "m:màosuīshòuértiānxiàféi|mn:hē-pûi", 2 },	
	[16845] = { "下腰", "m:xiàyāo|mn:ē-io", 2 },	
	[16846] = { "下腳", "m:xiàjiǎo|mn:ē-kha/hā-kha/kē-kha", 2 },	
	[16847] = { "下藥", "m:xiàyào|mn:hā-io̍h/hē-io̍h", 2 },	
	[16848] = { "下行", "m:xiàxíng|mn:hā-hêng", 2 },	
	[16849] = { "下議院", "m:xiàyìyuàn|c:haa6 ji5 jyun6-2", 2 },	
	[16850] = { "下貨", "h:hâ-fo|mn:hā-hòe/hā-hè", 2 },	
	[16851] = { "下跌", "m:xiàdié|c:haa6 dit3", 2 },	
	[16852] = { "下輩", "m:xiàbèi|mn:ē-pòe", 2 },	
	[16853] = { "下述", "mn:hā-su̍t|c:haa6 seot6", 2 },	
	[16854] = { "下逐客令", "m:xiàzhúkèlìng|c:haa6 zuk6 haak3 ling6", 2 },	
	[16855] = { "下過", "m:lāxiàguò|mn:ē-kòe/ē-kè", 2 },	
	[16856] = { "下邊", "m:xiàbiān|c:haa6 bin1", 2 },	
	[16857] = { "下部", "m:xiàbù|mn:ē-pō͘", 2 },	
	[16858] = { "下酒", "m:xiàjiǔ|c:haa5 zau2", 2 },	
	[16859] = { "下野", "m:xiàyě|mn:hā-iá", 2 },	
	[16860] = { "下關", "m:xiàguān|c:haa5 gwaan1, haa6 gwaan1", 2 },	
	[16861] = { "下陷", "m:xiàxiàn|mn:hā-hām", 2 },	
	[16862] = { "下雨", "m:xiàyǔ|c:haa6 jyu5", 2 },	
	[16863] = { "下雪", "m:xiàxuě|c:haa6 syut3", 2 },	
	[16864] = { "下頦", "m:xiàhái|mn:ē-hoâi/ē-hâi", 2 },	
	[16865] = { "下馬", "m:xiàmǎ|c:haa6 maa5", 2 },	
	[16866] = { "不一", "m:bùyī|c:bat1 jat1", 2 },	
	[16867] = { "不一定", "m:bùyīdìng|c:bat1 jat1 ding6", 2 },	
	[16868] = { "不一樣", "m:bùyīyàng|c:bat1 jat1 joeng6", 2 },	
	[16869] = { "不一致", "m:bùyīzhì|c:bat1 jat1 zi3", 2 },	
	[16870] = { "不三不四", "m:bùsānbùsì|c:bat1 saam1 bat1 sei3", 2 },	
	[16871] = { "不世之功", "m:bùshìzhīgōng|c:", 2 },	
	[16872] = { "不世之藝", "m:bùshìzhīyì|c:bat1 sai3 zi1 ngai6", 2 },	
	[16873] = { "不中用", "m:bùzhōngyòng|mn:put-tiòng-iōng", 2 },	
	[16874] = { "不丹", "m:bùdān|c:bat1 daan1", 2 },	
	[16875] = { "不乏", "m:bùfá|c:bat1 fat6", 2 },	
	[16876] = { "不了", "m:bùliǎo|c:bat1 liu5", 2 },	
	[16877] = { "不了了之", "m:bùliǎoliǎozhī|c:bat1 liu5 liu5 zi1", 2 },	
	[16878] = { "不予置評", "m:bùyǔzhìpíng|c:bat1 jyu5 zi3 ping4", 2 },	
	[16879] = { "不二價", "m:bùèrjià|mn:put-jī-kè", 2 },	
	[16880] = { "不亦樂乎", "m:bùyìlèhū|mn:put-e̍k-lo̍k-hò͘", 2 },	
	[16881] = { "不人道", "m:bùréndào|c:bat1 jan4 dou6", 2 },	
	[16882] = { "不介意", "m:bùjièyì|c:bat1 gaai3 ji3", 2 },	
	[16883] = { "不以人齒", "m:bùyǐrénchǐ|c:bat1 ji5 jan4 ci2", 2 },	
	[16884] = { "不休", "m:yībùzuòèrbùxiū|c:bat1 jau1", 2 },	
	[16885] = { "不作", "m:bùzuò|h:put-chok", 2 },	
	[16886] = { "不依", "m:bùyī|c:bat1 ji1", 2 },	
	[16887] = { "不俗", "m:bùsú|c:bat1 zuk6", 2 },	
	[16888] = { "不信", "m:bùxìn|c:bat1 seon3", 2 },	
	[16889] = { "不信任投票", "m:bùxìnrèntóupiào|c:bat1 seon3 jam6 tau4 piu3", 2 },	
	[16890] = { "不信任案", "m:bùxìnrènàn|c:bat1 seon3 jam6 on3", 2 },	
	[16891] = { "不修", "m:bùxiū|mn:put-siu", 2 },	
	[16892] = { "不修邊幅", "m:bùxiūbiānfú|c:bat1 sau1 pin1 fuk1", 2 },	
	[16893] = { "不倦", "m:bùjuàn|c:bat1 gyun6", 2 },	
	[16894] = { "不倫不類", "m:bùlúnbùlèi|c:bat1 leon4 bat1 leoi6", 2 },	
	[16895] = { "不值", "m:yīwénbùzhí|c:bat1 zik6", 2 },	
	[16896] = { "不值得", "m:bùzhíde|c:bat1 zik6 dak1", 2 },	
	[16897] = { "不假思索", "m:bùjiǎsīsuǒ|c:bat1 gaa2 si1 sok3", 2 },	
	[16898] = { "不偏不倚", "m:bùpiānbùyǐ|c:bat1 pin1 bat1 ji2", 2 },	
	[16899] = { "不做", "m:guāngshuōbùzuò|c:bat1 zou6", 2 },	
	[16900] = { "不做聲", "m:bùzuòshēng|c:bat1 zou6 seng1", 2 },	
	[16901] = { "不備", "m:bùbèi|c:bat1 bei6", 2 },	
	[16902] = { "不僅", "m:bùjǐn|c:bat1 gan2", 2 },	
	[16903] = { "不像樣", "m:bùxiàngyàng|c:bat1 zoeng6 joeng6-2", 2 },	
	[16904] = { "不像話", "m:bùxiànghuà|c:bat1 zoeng6 waa6-2", 2 },	
	[16905] = { "不光", "m:bùguāng|c:bat1 gwong1", 2 },	
	[16906] = { "不全", "m:bùquán|mn:put-choân", 2 },	
	[16907] = { "不公", "m:bùgōng|c:bat1 gung1", 2 },	
	[16908] = { "不凍港", "m:bùdònggǎng|c:bat1 dung3 gong2", 2 },	
	[16909] = { "不出所料", "m:bùchūsuǒliào|c:bat1 ceot1 so2 liu6", 2 },	
	[16910] = { "不分勝負", "m:bùfēnshèngfù|c:bat1 fan1 sing3 fu6", 2 },	
	[16911] = { "不分彼此", "m:bùfēnbǐcǐ|c:bat1 fan1 bei2 ci2", 2 },	
	[16912] = { "不分晝夜", "m:bùfēnzhòuyè|c:bat1 fan1 zau3 je6", 2 },	
	[16913] = { "不分軒輊", "m:bùfēnxuānzhì|c:bat1 fan1 hin1 zi3", 2 },	
	[16914] = { "不分青紅皂白", "m:bùfēnqīnghóngzàobái|c:bat1 fan1 ceng1 hung4 zou6 baak6", 2 },	
	[16915] = { "不到", "m:bùdào|c:bat1 dou3-2", 2 },	
	[16916] = { "不到黃河心不死", "m:bùdàohuánghéxīnbùsǐ|c:bat1 dou3-2 wong4 ho4 sam1 bat1 sei2", 2 },	
	[16917] = { "不力", "m:bùlì|c:bat1 lik6", 2 },	
	[16918] = { "不加思索", "m:bùjiāsīsuǒ|c:bat1 gaa1 si1 sok3", 2 },	
	[16919] = { "不動", "m:bāfēngchuībùdòng|c:bat1 dung6", 2 },	
	[16920] = { "不動明王", "m:bùdòngmíngwáng|c:bat1 dung6 ming4 wong4", 2 },	
	[16921] = { "不動產", "m:bùdòngchǎn|c:bat1 dung6 caan2", 2 },	
	[16922] = { "不動聲色", "m:bùdòngshēngsè|c:bat1 dung6 seng1 sik1", 2 },	
	[16923] = { "不勝", "m:bùshēng|h:put-sṳn", 2 },	
	[16924] = { "不勝酒力", "m:bùshēngjiǔlì|mn:put-sèng-chiú-le̍k", 2 },	
	[16925] = { "不匱", "m:bùkuì|c:bat1 gwai6", 2 },	
	[16926] = { "不卑不亢", "m:bùbēibùkàng|c:bat1 bei1 bat1 kong3", 2 },	
	[16927] = { "不即不離", "m:bùjíbùlí|c:bat1 zik1 bat1 lei4", 2 },	
	[16928] = { "不厭", "m:bùyàn|c:bat1 jim3", 2 },	
	[16929] = { "不厭其煩", "m:bùyànqífán|mn:put-iàm-kî-hoân", 2 },	
	[16930] = { "不及物動詞", "m:bùjíwùdòngcí|c:bat1 kap6 mat6 dung6 ci4", 2 },	
	[16931] = { "不受理", "m:bùshòulǐ|c:bat1 sau6 lei5", 2 },	
	[16932] = { "不可一世", "m:bùkěyīshì|c:bat1 ho2 jat1 sai3", 2 },	
	[16933] = { "不可不", "m:bùkěbù|c:bat1 ho2 bat1", 2 },	
	[16934] = { "不可勝數", "m:bùkěshēngshǔ|c:bat1 ho2 sing1 sou2", 2 },	
	[16935] = { "不可同日而語", "m:bùkětóngrìéryǔ|c:bat1 ho2 tung4 jat6 ji4 jyu5", 2 },	
	[16936] = { "不可名狀", "m:bùkěmíngzhuàng|c:bat1 ho2 ming4 zong6", 2 },	
	[16937] = { "不可或缺", "m:bùkěhuòquē|c:bat1 ho2 waak6 kyut3", 2 },	
	[16938] = { "不可抗力", "m:bùkěkànglì|c:bat1 ho2 kong3 lik6", 2 },	
	[16939] = { "不可救藥", "m:bùkějiùyào|c:bat1 ho2 gau3 joek6", 2 },	
	[16940] = { "不可知論", "m:bùkězhīlùn|c:bat1 ho2 zi1 leon6", 2 },	
	[16941] = { "不可磨滅", "m:bùkěmómiè|c:bat1 ho2 mo4 mit6", 2 },	
	[16942] = { "不可終日", "m:bùkězhōngrì|c:bat1 ho2 zung1 jat6", 2 },	
	[16943] = { "不可能", "m:bùkěnéng|c:bat1 ho2 nang4", 2 },	
	[16944] = { "不可說", "m:fóshuōbùkěshuō|c:bat1 ho2 syut3", 2 },	
	[16945] = { "不可諱言", "m:bùkěhuìyán|mn:put-khó-hùi-giân", 2 },	
	[16946] = { "不合", "m:yīyánbùhé|c:bat1 hap6", 2 },	
	[16947] = { "不合時宜", "m:bùhéshíyí|mn:put-ha̍p-sî-gî", 2 },	
	[16948] = { "不同", "m:bùtóng|c:bat1 tung4", 2 },	
	[16949] = { "不同凡響", "m:bùtóngfánxiǎng|c:bat1 tung4 faan4 hoeng2", 2 },	
	[16950] = { "不同意", "m:bùtóngyì|c:bat1 tung4 ji3", 2 },	
	[16951] = { "不名一文", "m:bùmíngyīwén|c:bat1 ming4 jat1 man4", 2 },	
	[16952] = { "不名譽", "m:bùmíngyù|c:bat1 ming4 jyu6", 2 },	
	[16953] = { "不吐不快", "m:bùtǔbùkuài|c:bat1 tou3 bat1 faai3", 2 },	
	[16954] = { "不吝", "m:bùlìn|c:bat1 leon6", 2 },	
	[16955] = { "不吝指教", "m:bùlìnzhǐjiào|c:bat1 leon6 zi2 gaau3", 2 },	
	[16956] = { "不含糊", "m:bùhánhu|c:bat1 ham4 wu4", 2 },	
	[16957] = { "不周", "m:bùzhōu|mn:put-chiu", 2 },	
	[16958] = { "不周延", "m:bùzhōuyán|c:bat1 zau1 jin4", 2 },	
	[16959] = { "不和", "m:bùhé|c:bat1 wo4", 2 },	
	[16960] = { "不問", "m:bùwèn|c:bat1 man6", 2 },	
	[16961] = { "不啻", "m:bùchì|c:bat1 ci3", 2 },	
	[16962] = { "不單", "m:bùdān|c:bat1 daan1", 2 },	
	[16963] = { "不在乎", "m:bùzàihū|c:bat1 zoi6 fu4", 2 },	
	[16964] = { "不在了", "m:bùzàile|c:bat1 zoi6 liu5", 2 },	
	[16965] = { "不在意", "m:bùzàiyì|c:bat1 zoi6 ji3", 2 },	
	[16966] = { "不均", "m:bùjūn|c:bat1 gwan1", 2 },	
	[16967] = { "不堪", "m:bùkān|c:bat1 ham1", 2 },	
	[16968] = { "不堪入耳", "m:bùkānrùěr|c:bat1 ham1 jap6 ji5", 2 },	
	[16969] = { "不堪回首", "m:bùkānhuíshǒu|c:bat1 ham1 wui4 sau2", 2 },	
	[16970] = { "不堪造就", "m:bùkānzàojiù|c:bat1 ham1 zou6 zau6", 2 },	
	[16971] = { "不外", "m:bùwài|c:bat1 ngoi6", 2 },	
	[16972] = { "不多不少", "m:bùduōbùshǎo|c:bat1 do1 bat1 siu2", 2 },	
	[16973] = { "不夜城", "m:bùyèchéng|mn:put-iā-siâⁿ", 2 },	
	[16974] = { "不夠", "m:bùgòu|c:bat1 gau3", 2 },	
	[16975] = { "不大", "m:bùdà|c:bat1 daai6", 2 },	
	[16976] = { "不大不小", "m:bùdàbùxiǎo|c:bat1 daai6 bat1 siu2", 2 },	
	[16977] = { "不失為", "m:bùshīwéi|mn:put-sit-ûi", 2 },	
	[16978] = { "不好", "m:bùhǎo|c:bat1 hou2", 2 },	
	[16979] = { "不好惹", "m:bùhǎorě|c:bat1 hou2 je5", 2 },	
	[16980] = { "不好意思", "m:bùhǎoyìsi|c:bat1 hou2 ji3 si1, bat1 hou2 ji3 si1-3", 2 },	
	[16981] = { "不如意", "m:bùrúyì|mn:put-jî-ì/put-jû-ì", 2 },	
	[16982] = { "不孕症", "m:bùyùnzhèng|mn:put-īn-chèng", 2 },	
	[16983] = { "不學無術", "m:bùxuéwúshù|c:bat1 hok6 mou4 seot6", 2 },	
	[16984] = { "不完全葉", "m:bùwánquányè|c:bat1 jyun4 cyun4 jip6", 2 },	
	[16985] = { "不定冠詞", "m:bùdìngguàncí|c:bat1 ding6 gun3 ci4", 2 },	
	[16986] = { "不客氣", "m:bùkèqì|c:bat1 haak3 hei3", 2 },	
	[16987] = { "不容置疑", "m:bùróngzhìyí|mn:put-iông-tì-gî", 2 },	
	[16988] = { "不寒而慄", "m:bùhánérlì|c:bat1 hon4 ji4 leot6", 2 },	
	[16989] = { "不尋常", "m:bùxúncháng|c:bat1 cam4 soeng4", 2 },	
	[16990] = { "不對", "m:bùduì|c:bat1 deoi3", 2 },	
	[16991] = { "不對勁", "m:bùduìjìn|c:bat1 deoi3 ging6", 2 },	
	[16992] = { "不對頭", "m:bùduìtóu|c:bat1 deoi3 tau4", 2 },	
	[16993] = { "不小心", "m:yībuxiǎoxīn|c:bat1 siu2 sam1", 2 },	
	[16994] = { "不屈", "m:bùqū|c:bat1 wat1", 2 },	
	[16995] = { "不屈不撓", "m:bùqūbùnáo|c:bat1 wat1 bat1 naau4", 2 },	
	[16996] = { "不巧", "m:bùqiǎo|c:bat1 haau2", 2 },	
	[16997] = { "不已", "m:bùyǐ|c:bat1 ji5", 2 },	
	[16998] = { "不常", "m:bùcháng|c:bat1 soeng4", 2 },	
	[16999] = { "不平凡", "m:bùpíngfán|c:bat1 ping4 faan4", 2 },	
	[17000] = { "不平則鳴", "m:bùpíngzémíng|c:bat1 ping4 zak1 ming4", 2 },	
	[17001] = { "不平等條約", "m:bùpíngděngtiáoyuē|c:bat1 ping4 dang2 tiu4 joek3", 2 },	
	[17002] = { "不度", "m:bùdù|mn:put-tō͘", 2 },	
	[17003] = { "不得人心", "m:bùdérénxīn|c:bat1 dak1 jan4 sam1", 2 },	
	[17004] = { "不得勁", "m:bùdéjìn|c:bat1 dak1 ging6", 2 },	
	[17005] = { "不得好死", "m:bùdéhǎosǐ|c:bat1 dak1 hou2 sei2", 2 },	
	[17006] = { "不得要領", "m:bùdéyàolǐng|c:bat1 dak1 jiu3 ling5, bat1 dak1 jiu1 ling5", 2 },	
	[17007] = { "不忍", "m:bùrěn|c:bat1 jan2", 2 },	
	[17008] = { "不忙", "m:bùhuāngbùmáng|c:bat1 mong4", 2 },	
	[17009] = { "不快", "m:bùtǔbùkuài|c:bat1 faai3", 2 },	
	[17010] = { "不怎麼樣", "m:bùzěnmeyàng|c:bat1 zam2 mo1 joeng6-2", 2 },	
	[17011] = { "不怕", "m:bùpà|c:bat1 paa3", 2 },	
	[17012] = { "不急之務", "m:bùjízhīwù|c:bat1 gap1 zi1 mou6", 2 },	
	[17013] = { "不恥下問", "m:bùchǐxiàwèn|c:bat1 ci2 haa6 man6", 2 },	
	[17014] = { "不恭", "m:bùgōng|c:bat1 gung1", 2 },	
	[17015] = { "不息", "m:bùxí|h:put-sit", 2 },	
	[17016] = { "不悅", "m:bùyuè|mn:put-ia̍t", 2 },	
	[17017] = { "不情", "m:bùqíng|mn:put-chêng", 2 },	
	[17018] = { "不情之請", "m:bùqíngzhīqǐng|c:bat1 cing4 zi1 ceng2", 2 },	
	[17019] = { "不惑", "m:bùhuò|mn:put-he̍k", 2 },	
	[17020] = { "不惜", "m:bùxí|c:bat1 sik1", 2 },	
	[17021] = { "不惟", "m:bùwéi|c:bat1 wai4", 2 },	
	[17022] = { "不想", "m:bùxiǎng|c:bat1 soeng2", 2 },	
	[17023] = { "不意", "m:bùyì|c:bat1 ji3", 2 },	
	[17024] = { "不愧", "m:bùkuì|c:bat1 kwai5", 2 },	
	[17025] = { "不慌不忙", "m:bùhuāngbùmáng|c:bat1 fong1 bat1 mong4", 2 },	
	[17026] = { "不懂", "m:bùdǒng|c:bat1 dung2", 2 },	
	[17027] = { "不懷好意", "m:bùhuáihǎoyì|c:bat1 waai4 hou2 ji3", 2 },	
	[17028] = { "不成", "m:bùchéng|c:bat1 sing4", 2 },	
	[17029] = { "不成文", "m:bùchéngwén|c:bat1 sing4 man4", 2 },	
	[17030] = { "不成文法", "m:bùchéngwénfǎ|c:bat1 sing4 man4 faat3", 2 },	
	[17031] = { "不才", "m:bùcái|mn:put-châi", 2 },	
	[17032] = { "不打不相識", "m:bùdǎbùxiāngshì|c:bat1 daa2 bat1 soeng1 sik1", 2 },	
	[17033] = { "不打緊", "m:bùdǎjǐn|c:bat1 daa2 gan2", 2 },	
	[17034] = { "不打自招", "m:bùdǎzìzhāo|c:bat1 daa2 zi6 ziu1", 2 },	
	[17035] = { "不抵抗主義", "m:bùdǐkàngzhǔyì|c:bat1 dai2 kong3 zyu2 ji6", 2 },	
	[17036] = { "不拘", "m:bùjū|c:bat1 keoi1", 2 },	
	[17037] = { "不拘一格", "m:bùjūyīgé|c:bat1 keoi1 jat1 gaak3", 2 },	
	[17038] = { "不捨得", "m:bùshěde|c:bat1 se2 dak1", 2 },	
	[17039] = { "不摸頭", "m:bùmōtóu|c:bat1 mo2 tau4", 2 },	
	[17040] = { "不支倒地", "m:bùzhīdǎodì|mn:put-chi-tó-tē/put-chi-tó-tōe", 2 },	
	[17041] = { "不攻自破", "m:bùgōngzìpò|c:bat1 gung1 zi6 po3", 2 },	
	[17042] = { "不敗之地", "m:bùbàizhīdì|c:bat1 baai6 zi1 dei6", 2 },	
	[17043] = { "不敢", "m:bùgǎn|c:bat1 gam2", 2 },	
	[17044] = { "不敢越雷池一步", "m:bùgǎnyuèléichíyībù|c:bat1 gam2 jyut6 leoi4 ci4 jat1 bou6", 2 },	
	[17045] = { "不敬", "m:dàbùjìng|c:bat1 ging3", 2 },	
	[17046] = { "不敵", "m:bùdí|mn:put-te̍k", 2 },	
	[17047] = { "不料", "m:bùliào|c:bat1 liu6", 2 },	
	[17048] = { "不方便", "m:bùfāngbiàn|c:bat1 fong1 bin6", 2 },	
	[17049] = { "不日", "m:bùrì|c:bat1 jat6", 2 },	
	[17050] = { "不易", "m:yīdìngbùyì|c:bat1 ji6", 2 },	
	[17051] = { "不易之論", "m:bùyìzhīlùn|c:bat1 jik6 zi1 leon6", 2 },	
	[17052] = { "不是玩兒的", "m:bùshìwánrde|c:bat1 si6 wun6 ji4 dik1", 2 },	
	[17053] = { "不時之需", "m:bùshízhīxū|c:bat1 si4 zi1 seoi1", 2 },	
	[17054] = { "不景氣", "m:bùjǐngqì|c:bat1 ging2 hei3", 2 },	
	[17055] = { "不智", "m:bùzhì|c:bat1 zi3", 2 },	
	[17056] = { "不暇", "m:bùxiá|c:bat1 haa6", 2 },	
	[17057] = { "不曉", "m:bùfēnbùxiǎo|c:bat1 hiu2", 2 },	
	[17058] = { "不曉得", "m:bùxiǎode|c:bat1 hiu2 dak1", 2 },	
	[17059] = { "不曾", "m:bùcéng|c:bat1 cang4", 2 },	
	[17060] = { "不會", "m:bùhuì|c:bat1 wui5", 2 },	
	[17061] = { "不期然而然", "m:bùqíránérrán|c:bat1 kei4 jin4 ji4 jin4", 2 },	
	[17062] = { "不期而遇", "m:bùqíéryù|c:bat1 kei4 ji4 jyu6", 2 },	
	[17063] = { "不止不行", "m:bùsèbùliúbùzhǐbùxíng|c:bat1 zi2 bat1 hang4", 2 },	
	[17064] = { "不正當", "mn:put-chèng-tong|c:bat1 zing3 dong3", 2 },	
	[17065] = { "不死", "m:bùdàowūjiāngxīnbùsǐ|c:bat1 sei2", 2 },	
	[17066] = { "不死草", "m:bùsǐcǎo|mn:put-sú-chháu", 2 },	
	[17067] = { "不毛", "m:bùmáo|c:bat1 mou4", 2 },	
	[17068] = { "不毛之地", "m:bùmáozhīdì|c:bat1 mou4 zi1 dei6", 2 },	
	[17069] = { "不求人", "m:bùqiúrén|c:bat1 kau4 jan4", 2 },	
	[17070] = { "不求甚解", "m:bùqiúshènjiě|c:bat1 kau4 sam6 gaai2", 2 },	
	[17071] = { "不治之症", "m:bùzhìzhīzhèng|c:bat1 zi6 zi1 zing3", 2 },	
	[17072] = { "不渝", "m:bùyú|c:bat1 jyu4", 2 },	
	[17073] = { "不測", "m:bùcè|c:bat1 cak1", 2 },	
	[17074] = { "不溜", "m:yībùliū|c:bat1 lau4-1", 2 },	
	[17075] = { "不滅", "m:bùmiè|h:put-me̍t", 2 },	
	[17076] = { "不滿足", "m:bùmǎnzú|c:bat1 mun5 zuk1", 2 },	
	[17077] = { "不濟", "m:bùcúnbùjì|c:bat1 zai3", 2 },	
	[17078] = { "不濟事", "m:bùjìshì|c:bat1 zai3 si6", 2 },	
	[17079] = { "不為五斗米折腰", "m:bùwèiwǔdǒumǐzhéyāo|c:bat1 wai6 ng5 dau2 mai5 zit3 jiu1", 2 },	
	[17080] = { "不為所動", "m:bùwéisuǒdòng|mn:put-ûi-só͘-tōng", 2 },	
	[17081] = { "不無", "m:bùwú|mn:put-bô", 2 },	
	[17082] = { "不無小補", "m:bùwúxiǎobǔ|c:bat1 mou4 siu2 bou2", 2 },	
	[17083] = { "不然", "m:bùrán|c:bat1 jin4", 2 },	
	[17084] = { "不爭", "m:bùzhēng|c:bat1 zang1", 2 },	
	[17085] = { "不爭氣", "m:bùzhēngqì|c:bat1 zang1 hei3", 2 },	
	[17086] = { "不爽", "m:bùshuǎng|c:bat1 song2", 2 },	
	[17087] = { "不特", "m:bùtè|c:bat1 dak6", 2 },	
	[17088] = { "不獨", "m:bùdú|c:bat1 duk6", 2 },	
	[17089] = { "不理", "m:bùgàobùlǐ|c:bat1 lei5", 2 },	
	[17090] = { "不甘", "m:bùgān|c:bat1 gam1", 2 },	
	[17091] = { "不甘寂寞", "m:bùgānjímò|mn:put-kam-che̍k-bo̍k", 2 },	
	[17092] = { "不甘後人", "m:bùgānhòurén|c:bat1 gam1 hau6 jan4", 2 },	
	[17093] = { "不甘心", "m:bùgānxīn|c:bat1 gam1 sam1", 2 },	
	[17094] = { "不甘示弱", "m:bùgānshìruò|c:bat1 gam1 si6 joek6", 2 },	
	[17095] = { "不甚了了", "m:bùshènliǎoliǎo|c:bat1 sam6 liu5 liu5", 2 },	
	[17096] = { "不用", "m:bùyòng|c:bat1 jung6", 2 },	
	[17097] = { "不用客氣", "m:bùyòngkèqì|c:bat1 jung6 haak3 hei3", 2 },	
	[17098] = { "不由分說", "m:bùyóufēnshuō|mn:put-iû-hun-soeh/put-iû-hun-seh", 2 },	
	[17099] = { "不由得", "m:bùyóude|c:bat1 jau4 dak1", 2 },	
	[17100] = { "不痛不癢", "m:bùtòngbùyǎng|c:bat1 tung3 bat1 joeng5", 2 },	
	[17101] = { "不白", "m:bùmíngbùbái|c:bat1 baak6", 2 },	
	[17102] = { "不盡", "m:yīshēngshòuyòngbùjìn|mn:put-chīn", 2 },	
	[17103] = { "不直", "m:bùzhí|mn:put-ti̍t", 2 },	
	[17104] = { "不相上下", "m:bùxiāngshàngxià|c:bat1 soeng1 soeng6 haa6-2", 2 },	
	[17105] = { "不相容", "m:bùxiāngróng|c:bat1 soeng1 jung4", 2 },	
	[17106] = { "不省人事", "m:bùxǐngrénshì|c:bat1 sing2 jan4 si6", 2 },	
	[17107] = { "不瞅不睬", "m:bùchǒubùcǎi|c:bat1 cau2 bat1 coi2", 2 },	
	[17108] = { "不知何故", "m:bùzhīhégù|c:bat1 zi1 ho4 gu3", 2 },	
	[17109] = { "不知凡幾", "m:bùzhīfánjǐ|c:bat1 zi1 faan4 gei2", 2 },	
	[17110] = { "不知去向", "m:bùzhīqùxiàng|mn:put-ti-khì-hiòng/put-ti-khù-hiòng", 2 },	
	[17111] = { "不知名", "m:bùzhīmíng|c:bat1 zi1 ming4", 2 },	
	[17112] = { "不知天高地厚", "m:bùzhītiāngāodìhòu|c:bat1 zi1 tin1 gou1 dei6 hau5", 2 },	
	[17113] = { "不知好歹", "m:bùzhīhǎodǎi|c:bat1 zi1 hou2 daai2", 2 },	
	[17114] = { "不知所云", "m:bùzhīsuǒyún|c:bat1 zi1 so2 wan4", 2 },	
	[17115] = { "不知所以", "m:bùzhīsuǒyǐ|c:bat1 zi1 so2 ji5", 2 },	
	[17116] = { "不知所措", "m:bùzhīsuǒcuò|c:bat1 zi1 so2 cou3", 2 },	
	[17117] = { "不知死活", "m:bùzhīsǐhuó|c:bat1 zi1 sei2 wut6", 2 },	
	[17118] = { "不知足", "m:bùzhīzú|mn:put-ti-chiok", 2 },	
	[17119] = { "不知輕重", "m:bùzhīqīngzhòng|c:bat1 zi1 hing1 cung5", 2 },	
	[17120] = { "不知道", "m:bùzhīdào|c:bat1 zi1 dou6-3", 2 },	
	[17121] = { "不碎", "m:diānpūbùsuì|c:bat1 seoi3", 2 },	
	[17122] = { "不祥", "m:bùxiáng|c:bat1 coeng4", 2 },	
	[17123] = { "不稂不莠", "m:bùlángbùyǒu|c:bat1 long4 bat1 jau5", 2 },	
	[17124] = { "不端", "m:bùduān|c:bat1 dyun1", 2 },	
	[17125] = { "不等式", "m:bùděngshì|c:bat1 dang2 sik1", 2 },	
	[17126] = { "不等號", "m:bùděnghào|c:bat1 dang2 hou6", 2 },	
	[17127] = { "不結盟", "m:bùjiéméng|c:bat1 git3 mang4", 2 },	
	[17128] = { "不結盟運動", "m:bùjiéméngyùndòng|c:bat1 git3 mang4 wan6 dung6", 2 },	
	[17129] = { "不絕如縷", "m:bùjuérúlǚ|c:bat1 zyut3 jyu4 leoi5", 2 },	
	[17130] = { "不絕於耳", "m:bùjuéyúěr|mn:put-choa̍t-û-ní", 2 },	
	[17131] = { "不經之談", "m:bùjīngzhītán|c:bat1 ging1 zi1 taam4", 2 },	
	[17132] = { "不經意", "m:bùjīngyì|c:bat1 ging1 ji3", 2 },	
	[17133] = { "不經濟", "m:bùjīngjì|c:bat1 ging1 zai3", 2 },	
	[17134] = { "不羈", "m:bùjī|c:bat1 gei1", 2 },	
	[17135] = { "不義之財", "m:bùyìzhīcái|c:bat1 ji6 zi1 coi4", 2 },	
	[17136] = { "不習水性", "m:bùxíshuǐxìng|c:bat1 zaap6 seoi2 sing3", 2 },	
	[17137] = { "不翼而飛", "m:bùyìérfēi|c:bat1 jik6 ji4 fei1", 2 },	
	[17138] = { "不老", "m:bǎodāobùlǎo|h:put-ló", 2 },	
	[17139] = { "不聞不問", "m:bùwénbùwèn|c:bat1 man4 bat1 man6", 2 },	
	[17140] = { "不肖子", "m:bùxiàozǐ|mn:put-siàu-chú", 2 },	
	[17141] = { "不肖子孫", "m:bùxiàozǐsūn|c:bat1 ciu3 zi2 syun1", 2 },	
	[17142] = { "不肯", "m:bùkěn|c:bat1 hang2", 2 },	
	[17143] = { "不能自拔", "m:bùnéngzìbá|c:bat1 nang4 zi6 bat6", 2 },	
	[17144] = { "不脛而走", "m:bùjìngérzǒu|mn:put-kèng-jî-cháu", 2 },	
	[17145] = { "不自在", "m:bùzìzài|c:bat1 zi6 zoi6", 2 },	
	[17146] = { "不自然", "m:bùzìrán|c:bat1 zi6 jin4", 2 },	
	[17147] = { "不自量", "m:bùzìliàng|c:bat1 zi6 loeng6", 2 },	
	[17148] = { "不自量力", "m:bùzìliànglì|c:bat1 zi6 loeng6 lik6", 2 },	
	[17149] = { "不至", "m:kǒuhuìérshíbùzhì|h:put-chṳ", 2 },	
	[17150] = { "不興", "m:bùxīng|c:bat1 hing1", 2 },	
	[17151] = { "不舉", "m:bùjǔ|c:bat1 geoi2", 2 },	
	[17152] = { "不舒服", "m:bùshūfu|c:bat1 syu1 fuk6", 2 },	
	[17153] = { "不苟", "m:yīzìbùgǒu|c:bat1 gau2", 2 },	
	[17154] = { "不落窠臼", "m:bùluòkējiù|c:bat1 lok6 wo1 kau3", 2 },	
	[17155] = { "不藥而癒", "m:bùyàoéryù|mn:put-io̍h-jî-jú", 2 },	
	[17156] = { "不虛此行", "m:bùxūcǐxíng|mn:put-hi-chhú-hêng", 2 },	
	[17157] = { "不虞", "m:bùyú|c:bat1 jyu4", 2 },	
	[17158] = { "不行", "m:bùsèbùliúbùzhǐbùxíng|c:bat1 hang4", 2 },	
	[17159] = { "不要", "m:bùyào|c:bat1 jiu3", 2 },	
	[17160] = { "不要緊", "m:bùyàojǐn|c:bat1 jiu3 gan2", 2 },	
	[17161] = { "不要臉", "m:bùyàoliǎn|c:bat1 jiu3 lim5-2", 2 },	
	[17162] = { "不見不散", "m:bùjiànbùsàn|c:bat1 gin3 bat1 saan3", 2 },	
	[17163] = { "不見得", "m:bùjiànde|c:bat1 gin3 dak1", 2 },	
	[17164] = { "不見森林", "m:zhǐjiànshùmùbùjiànsēnlín|c:bat1 gin3 sam1 lam4", 2 },	
	[17165] = { "不見經傳", "m:bùjiànjīngzhuàn|c:bat1 gin3 ging1 zyun6", 2 },	
	[17166] = { "不規則", "m:bùguīzé|c:bat1 kwai1 zak1", 2 },	
	[17167] = { "不言而喻", "m:bùyánéryù|c:bat1 jin4 ji4 jyu6", 2 },	
	[17168] = { "不計", "m:bùjì|mn:put-kè", 2 },	
	[17169] = { "不計其數", "m:bùjìqíshù|mn:put-kè-kî-sò͘", 2 },	
	[17170] = { "不許", "m:bùxǔ|c:bat1 heoi2", 2 },	
	[17171] = { "不諱", "m:bùhuì|c:bat1 wai5", 2 },	
	[17172] = { "不講道理", "m:bùjiǎngdàolǐ|c:bat1 gong2 dou3 lei5", 2 },	
	[17173] = { "不謝", "m:dàēnbùxiè|c:bat1 ze6", 2 },	
	[17174] = { "不識", "m:yīdīngbùshì|c:bat1 sik1", 2 },	
	[17175] = { "不識之無", "m:bùshìzhīwú|c:bat1 sik1 zi1 mou4", 2 },	
	[17176] = { "不識大體", "m:bùshìdàtǐ|c:bat1 sik1 daai6 tai2", 2 },	
	[17177] = { "不識抬舉", "m:bùshìtáiju|c:bat1 sik1 toi4 geoi2", 2 },	
	[17178] = { "不識時務", "m:bùshìshíwù|c:bat1 sik1 si4 mou6", 2 },	
	[17179] = { "不識相", "m:bùshìxiàng|c:bat1 sik1 soeng3", 2 },	
	[17180] = { "不變價格", "m:bùbiànjiàgé|c:bat1 bin3 gaa3 gaak3", 2 },	
	[17181] = { "不負所托", "m:bùfùsuǒtuō|c:bat1 fu6 so2 tok3", 2 },	
	[17182] = { "不負眾望", "m:bùfùzhòngwàng|mn:put-hū-chiòng-bōng", 2 },	
	[17183] = { "不貲", "m:bùzī|c:bat1 zi1", 2 },	
	[17184] = { "不費吹灰之力", "m:bùfèichuīhuīzhīlì|c:bat1 fai3 ceoi1 fui1 zi1 lik6", 2 },	
	[17185] = { "不賴", "m:bùlài|c:bat1 laai6", 2 },	
	[17186] = { "不起眼", "m:bùqǐyǎn|c:bat1 hei2 ngaan5", 2 },	
	[17187] = { "不足掛齒", "m:bùzúguàchǐ|c:bat1 zuk1 gwaa3 ci2", 2 },	
	[17188] = { "不足為訓", "m:bùzúwéixùn|c:bat1 zuk1 wai4 fan3", 2 },	
	[17189] = { "不辨菽麥", "m:bùbiànshúmài|c:bat1 bin6 suk6 mak6", 2 },	
	[17190] = { "不近人情", "m:bùjìnrénqíng|c:bat1 gan6 jan4 cing4", 2 },	
	[17191] = { "不迭", "m:bùdié|c:bat1 dit6", 2 },	
	[17192] = { "不送氣", "m:bùsòngqì|c:bat1 sung3 hei3", 2 },	
	[17193] = { "不通", "m:yīqiàobùtōng|c:bat1 tung1", 2 },	
	[17194] = { "不逞之徒", "m:bùchěngzhītú|c:bat1 cing2 zi1 tou4", 2 },	
	[17195] = { "不速之客", "m:bùsùzhīkè|c:bat1 cuk1 zi1 haak3", 2 },	
	[17196] = { "不過問", "m:bùguòwèn|c:bat1 gwo3 man6", 2 },	
	[17197] = { "不過如此", "m:bùguòrúcǐ|c:bat1 gwo3 jyu4 ci2", 2 },	
	[17198] = { "不過意", "m:bùguòyì|c:bat1 gwo3 ji3", 2 },	
	[17199] = { "不過爾爾", "m:bùguòěrěr|c:bat1 gwo3 ji5 ji5", 2 },	
	[17200] = { "不道德", "m:bùdàodé|c:bat1 dou6-3 dak1", 2 },	
	[17201] = { "不違農時", "m:bùwéinóngshí|c:bat1 wai4 nung4 si4", 2 },	
	[17202] = { "不遜", "m:bùxùn|c:bat1 seon3", 2 },	
	[17203] = { "不遠", "m:bùyuǎn|c:bat1 jyun5", 2 },	
	[17204] = { "不遠不近", "m:bùyuǎnbùjìn|c:bat1 jyun5 bat1 gan6", 2 },	
	[17205] = { "不遠千里", "m:bùyuǎnqiānlǐ|c:bat1 jyun5 cin1 lei5", 2 },	
	[17206] = { "不適", "m:bùshì|c:bat1 sik1", 2 },	
	[17207] = { "不遺餘力", "m:bùyíyúlì|c:bat1 wai4 jyu4 lik6", 2 },	
	[17208] = { "不錯", "m:bùchābùcuò|c:bat1 co3", 2 },	
	[17209] = { "不鏽鋼", "m:bùxiùgāng|c:bat1 sau3 gong3", 2 },	
	[17210] = { "不關心", "m:bùguānxīn|c:bat1 gwaan1 sam1", 2 },	
	[17211] = { "不隨意肌", "m:bùsuíyìjī|c:bat1 ceoi4 ji3 gei1", 2 },	
	[17212] = { "不雅", "m:bùyǎ|mn:put-ngá", 2 },	
	[17213] = { "不離", "m:bùjíbùlí|h:put-lì", 2 },	
	[17214] = { "不露聲色", "m:bùlòushēngsè|c:bat1 lou6 seng1 sik1", 2 },	
	[17215] = { "不順眼", "m:bùshùnyǎn|mn:put-sūn-gán", 2 },	
	[17216] = { "不願", "m:bùqíngbùyuàn|h:put-ngien", 2 },	
	[17217] = { "不顧", "m:bùguǎnbùgù|c:bat1 gu3", 2 },	
	[17218] = { "不顧一切", "m:bùgùyīqiè|c:bat1 gu3 jat1 cai3", 2 },	
	[17219] = { "丑", "m:yāomóxiǎochǒu|mn:thiú", 2 },	
	[17220] = { "丑旦", "m:chǒudàn|mn:thiuⁿ-tòaⁿ", 2 },	
	[17221] = { "丑表功", "m:chǒubiǎogōng|c:cau2 biu2 gung1", 2 },	
	[17222] = { "丑角", "m:chǒujué|c:cau2 gok3", 2 },	
	[17223] = { "且", "m:bùgǒuqiě|mn:chhiáⁿ", 2 },	
	[17224] = { "且慢", "m:qiěmàn|c:ce2 maan6", 2 },	
	[17225] = { "丕烈", "m:pīliè|c:pei1 lit6", 2 },	
	[17226] = { "世事難料", "m:shìshìnánliào|c:sai3 si6 naan4 liu6", 2 },	
	[17227] = { "世交", "m:shìjiāo|mn:sè-kau", 2 },	
	[17228] = { "世仇", "m:shìchóu|c:sai3 sau4", 2 },	
	[17229] = { "世代交替", "m:shìdàijiāotì|c:sai3 doi6 gaau1 tai3", 2 },	
	[17230] = { "世伯", "m:shìbó|c:sai3 baak3", 2 },	
	[17231] = { "世侄", "m:shìzhí|c:sai3 zat6", 2 },	
	[17232] = { "世傳", "m:shìchuán|c:sai3 cyun4", 2 },	
	[17233] = { "世宗", "m:qīngshìzōng|mn:Sè-chong", 2 },	
	[17234] = { "世局", "m:shìjú|mn:sè-kio̍k", 2 },	
	[17235] = { "世居", "m:shìjū|mn:sè-ki/sè-ku", 2 },	
	[17236] = { "世情", "m:shìqíng|mn:sè-chêng", 2 },	
	[17237] = { "世態", "m:shìtài|c:sai3 taai3", 2 },	
	[17238] = { "世界人權宣言", "m:shìjièrénquánxuānyán|c:sai3 gaai3 jan4 kyun4 syun1 jin4", 2 },	
	[17239] = { "世界報", "m:shìjièbào|c:sai3 gaai3 bou3", 2 },	
	[17240] = { "世界屋脊", "m:shìjièwūjǐ|c:sai3 gaai3 uk1 zek3", 2 },	
	[17241] = { "世界末日", "m:shìjièmòrì|c:sai3 gaai3 mut6 jat6", 2 },	
	[17242] = { "世界紀錄", "m:shìjièjìlù|c:sai3 gaai3 gei2 luk6", 2 },	
	[17243] = { "世界級", "m:shìjièjí|mn:sè-kài-kip", 2 },	
	[17244] = { "世界語", "m:shìjièyǔ|c:sai3 gaai3 jyu5", 2 },	
	[17245] = { "世界貿易組織", "m:shìjièmàoyìzǔzhī|c:sai3 gaai3 mau6 jik6 zou2 zik1", 2 },	
	[17246] = { "世界銀行", "m:shìjièyínháng|c:sai3 gaai3 ngan4 hong4", 2 },	
	[17247] = { "世系", "m:shìxì|h:sṳ-ne", 2 },	
	[17248] = { "世紀末", "m:shìjìmò|c:sai3 gei3-2 mut6", 2 },	
	[17249] = { "世襲", "m:shìxí|c:sai3 zaap6", 2 },	
	[17250] = { "世誼", "m:shìyì|c:sai3 ji4", 2 },	
	[17251] = { "世貿中心", "m:shìmàozhōngxīn|mn:sè-bō͘-tiong-sim", 2 },	
	[17252] = { "世面", "m:bùjiànshìmiàn|c:sai3 min6", 2 },	
	[17253] = { "丘", "m:xiàshìqiū|mn:khu", 2 },	
	[17254] = { "丘疹", "m:qiūzhěn|c:jau1 zan2", 2 },	
	[17255] = { "丘腦", "m:qiūnǎo|c:jau1 nou5", 2 },	
	[17256] = { "丘陵", "m:qiūlíng|c:jau1 ling4", 2 },	
	[17257] = { "丙", "m:fùbǐng|mn:piáⁿ", 2 },	
	[17258] = { "丙烯", "m:jùbǐngxī|c:bing2 hei1", 2 },	
	[17259] = { "丙等", "mn:piáⁿ-téng|c:bing2 dang2", 2 },	
	[17260] = { "丙酮", "m:bǐngtóng|c:bing2 tung4", 2 },	
	[17261] = { "丞相", "m:chéngxiàng|c:sing4 soeng3", 2 },	
	[17262] = { "丟", "m:diūdiū|h:tiû", 2 },	
	[17263] = { "丟三落四", "m:diūsānlàsì|c:diu1 saam1 lok6 sei3", 2 },	
	[17264] = { "丟丟", "m:diūdiū|mn:tiu-tiu", 2 },	
	[17265] = { "丟人", "m:diūrén|c:diu1 jan4", 2 },	
	[17266] = { "丟士", "m:diūshì|c:diu1 si6-2", 2 },	
	[17267] = { "丟失", "m:diūshī|c:diu1 sat1", 2 },	
	[17268] = { "丟掉", "m:diūdiào|c:diu1 diu6", 2 },	
	[17269] = { "丟棄", "m:diūqì|c:diu1 hei3", 2 },	
	[17270] = { "丟眼色", "m:diūyǎnsè|c:diu1 ngaan5 sik1", 2 },	
	[17271] = { "丟臉", "m:diūliǎn|c:diu1 lim5", 2 },	
	[17272] = { "並出", "m:bìngchū|mn:pēng-chhut", 2 },	
	[17273] = { "並未", "m:bìngwèi|c:bing6 mei6", 2 },	
	[17274] = { "並無", "h:pin-mò|mn:pēng-bô/pèng-bô", 2 },	
	[17275] = { "並無不當", "m:bìngwúbùdàng|mn:pēng-bô-put-tòng", 2 },	
	[17276] = { "並立", "m:bìnglì|mn:pēng-li̍p", 2 },	
	[17277] = { "並行", "m:bìngxíng|mn:pēng-hêng", 2 },	
	[17278] = { "並行不悖", "m:bìngxíngbùbèi|c:bing6 hang4 bat1 bui6", 2 },	
	[17279] = { "並非", "m:bìngfēi|c:bing6 fei1", 2 },	
	[17280] = { "丫頭", "m:yātou|c:aa1 tau4", 2 },	
	[17281] = { "丫鬟", "m:yāhuan|c:aa1 waan4", 2 },	
	[17282] = { "中上", "m:zhōngshàng|mn:tiong-siāng/tiong-siōng", 2 },	
	[17283] = { "中下", "mn:tiong-hā|c:zung1 haa5", 2 },	
	[17284] = { "中不溜兒", "m:zhōngbùliūr|c:zung1 bat1 lau4-1 ji4", 2 },	
	[17285] = { "中世紀", "m:zhōngshìjì|c:zung1 sai3 gei3-2", 2 },	
	[17286] = { "中介", "m:zhōngjiè|c:zung1 gaai3", 2 },	
	[17287] = { "中伏", "m:zhōngfú|c:zung3 fuk6, zung1 fuk6", 2 },	
	[17288] = { "中位數", "m:zhōngwèishù|c:zung1 wai6 sou3", 2 },	
	[17289] = { "中元節", "m:zhōngyuánjié|c:zung1 jyun4 zit3", 2 },	
	[17290] = { "中南半島", "m:zhōngnánbàndǎo|c:zung1 naam4 bun3 dou2", 2 },	
	[17291] = { "中南海", "mn:Tiong-lâm-hái|c:zung1 naam4 hoi2", 2 },	
	[17292] = { "中原大學", "m:zhōngyuándàxué|mn:Tiong-goân-tāi-ha̍k", 2 },	
	[17293] = { "中國人", "mn:Tiong-kok-lâng|c:zung1 gwok3 jan4", 2 },	
	[17294] = { "中國城", "mn:Tiong-kok-siâⁿ|c:zung1 gwok3 seng4, zung1 gwok3 sing4", 2 },	
	[17295] = { "中國大陸", "m:zhōngguódàlù|c:zung1 gwok3 daai6 luk6", 2 },	
	[17296] = { "中國式", "mn:Tiong-kok-sek|c:zung1 gwok3 sik1", 2 },	
	[17297] = { "中國文化大學", "m:zhōngguówénhuàdàxué|mn:Tiong-kok-bûn-hòa-tāi-ha̍k", 2 },	
	[17298] = { "中國科學院", "m:zhōngguókēxuéyuàn|c:zung1 gwok3 fo1 hok6 jyun6-2", 2 },	
	[17299] = { "中國菜", "m:zhōngguócài|c:zung1 gwok3 coi3", 2 },	
	[17300] = { "中堂", "m:zhōngtáng|mn:tiong-tông", 2 },	
	[17301] = { "中堅", "m:zhōngjiān|mn:tiong-kian", 2 },	
	[17302] = { "中場", "m:zhōngchǎng|c:zung1 coeng4", 2 },	
	[17303] = { "中外", "m:zhōngwài|mn:tiong-gōa", 2 },	
	[17304] = { "中大", "m:zhōngdà|c:zung1 daai6", 2 },	
	[17305] = { "中央大學", "m:zhōngyāngdàxué|mn:Tiong-iang-tōa-ha̍k/Tiong-iong-tōa-ha̍k", 2 },	
	[17306] = { "中央委員會", "m:zhōngyāngwěiyuánhuì|c:zung1 joeng1 wai2 jyun4 wui6-2", 2 },	
	[17307] = { "中央山脈", "m:zhōngyāngshānmài|mn:tiong-iang-soaⁿ-me̍h/tiong-iong-soaⁿ-me̍h", 2 },	
	[17308] = { "中央情報局", "m:měiguózhōngyāngqíngbàojú|c:zung1 joeng1 cing4 bou3 guk6-2", 2 },	
	[17309] = { "中央日報", "mn:Tiong-iang-ji̍t-pò/Tiong-iong-ji̍t-pò|c:zung1 joeng1 jat6 bou3", 2 },	
	[17310] = { "中央研究院", "m:zhōngyāngyánjiùyuàn|mn:Tiong-iang-gián-kiù-īⁿ/Tiong-iong-gián-kiù-īⁿ", 2 },	
	[17311] = { "中央社", "mn:Tiong-iang-siā/Tiong-iong-siā|c:zung1 joeng1 se5", 2 },	
	[17312] = { "中央處理機", "m:zhōngyāngchǔlǐjī|c:zung1 joeng1 cyu2 lei5 gei1", 2 },	
	[17313] = { "中央黨部", "m:zhōngyāngdǎngbù|mn:tiong-iang-tóng-pō͘/tiong-iong-tóng-pō͘", 2 },	
	[17314] = { "中子彈", "m:zhōngzǐdàn|c:zung1 zi2 daan6-2", 2 },	
	[17315] = { "中學生", "mn:tiong-ha̍k-seng|c:zung1 hok6 saang1", 2 },	
	[17316] = { "中宵", "m:zhōngxiāo|mn:tiong-siau", 2 },	
	[17317] = { "中將", "m:zhōngjiàng|mn:tiong-chiòng", 2 },	
	[17318] = { "中尉", "m:zhōngwèi|mn:tiong-ùi", 2 },	
	[17319] = { "中層", "m:zhōngcéng|h:chûng-chhèn", 2 },	
	[17320] = { "中山區", "mn:Tiong-san-khu|c:zung1 saan1 keoi1", 2 },	
	[17321] = { "中山裝", "m:zhōngshānzhuāng|c:zung1 saan1 zong1", 2 },	
	[17322] = { "中山陵", "m:zhōngshānlíng|c:zung1 saan1 ling4", 2 },	
	[17323] = { "中巴", "m:zhōngbā|c:zung1 baa1", 2 },	
	[17324] = { "中巴士", "m:kōngzhōngbāshì|c:zung1 baa1 si6", 2 },	
	[17325] = { "中年人", "mn:tiong-liân-lâng|c:zung1 nin4 jan4", 2 },	
	[17326] = { "中度", "m:zhōngdù|mn:tiong-tō͘", 2 },	
	[17327] = { "中庸之道", "m:zhōngyōngzhīdào|c:zung1 jung4 zi1 dou6", 2 },	
	[17328] = { "中彩", "m:zhòngcǎi|c:zung3 coi2", 2 },	
	[17329] = { "中心人物", "m:zhōngxīnrénwù|mn:tiong-sim-jîn-bu̍t", 2 },	
	[17330] = { "中心體", "m:zhōngxīntǐ|c:zung1 sam1 tai2", 2 },	
	[17331] = { "中文輸入法", "m:zhōngwénshūrùfǎ|c:zung1 man4 syu1 jap6 faat3", 2 },	
	[17332] = { "中樂", "m:fángzhōngyuè|c:zung1 ngok6", 2 },	
	[17333] = { "中標", "m:zhòngbiāo|c:zung3 biu1", 2 },	
	[17334] = { "中樞", "m:zhōngshū|mn:tiong-chhu", 2 },	
	[17335] = { "中樞神經", "m:zhōngshūshénjīng|mn:tiong-chhu-sîn-keng", 2 },	
	[17336] = { "中欄", "m:zhōnglán|mn:tiong-lân/tiong-nôa", 2 },	
	[17337] = { "中歐", "mn:Tiong-au|c:zung1 au1", 2 },	
	[17338] = { "中正", "m:zhōngzhèng|mn:tiong-chèng", 2 },	
	[17339] = { "中正紀念堂", "m:zhōngzhèngjìniàntáng|mn:Tiong-chèng-kí-liām-tn̂g", 2 },	
	[17340] = { "中氣", "m:zhōngqì|mn:tiòng-khì/tiong-khùi", 2 },	
	[17341] = { "中氣層", "m:zhōngqìcéng|c:zung1 hei3 cang4", 2 },	
	[17342] = { "中油", "m:zhōngyóu|mn:Tiong-iû", 2 },	
	[17343] = { "中港", "m:táizhōnggǎng|c:zung1 gong2", 2 },	
	[17344] = { "中火", "m:zhōnghuǒ|c:zung1 fo2", 2 },	
	[17345] = { "中營", "m:jízhōngyíng|mn:tiong-iâⁿ", 2 },	
	[17346] = { "中狀元", "m:zhòngzhuàngyuán|mn:tiòng-chiōng-goân", 2 },	
	[17347] = { "中生代", "m:zhōngshēngdài|mn:tiong-seng-tāi", 2 },	
	[17348] = { "中產", "m:zhōngchǎn|c:zung1 caan2", 2 },	
	[17349] = { "中用", "m:bùzhōngyòng|mn:tiòng-iōng", 2 },	
	[17350] = { "中的", "m:yīyánzhòngdì|c:zung1-3 dik1", 2 },	
	[17351] = { "中盤", "m:zhōngpán|mn:tiong-pôaⁿ", 2 },	
	[17352] = { "中視", "m:zhōngshì|mn:Tiong-sī", 2 },	
	[17353] = { "中秋", "m:zhōngqiū|c:zung1 cau1", 2 },	
	[17354] = { "中秋節", "m:zhōngqiūjié|c:zung1 cau1 zit3", 2 },	
	[17355] = { "中科院", "m:zhōngkēyuàn|mn:Tiong-kho-īⁿ", 2 },	
	[17356] = { "中空", "m:zhōngkōng|mn:tiong-khong", 2 },	
	[17357] = { "中立區", "m:zhōnglìqū|mn:tiong-li̍p-khu", 2 },	
	[17358] = { "中立國", "m:zhōnglìguó|mn:tiong-li̍p-kok", 2 },	
	[17359] = { "中等教育", "m:zhōngděngjiàoyù|mn:tiong-téng-kàu-io̍k", 2 },	
	[17360] = { "中等身材", "mn:tiong-téng-sin-châi|c:zung1 dang2 san1 coi4", 2 },	
	[17361] = { "中耳", "m:zhōngěr|c:zung1 ji5", 2 },	
	[17362] = { "中肯", "m:zhòngkěn|c:zung3 hang2", 2 },	
	[17363] = { "中興", "m:zhōngxīng|mn:tiong-heng", 2 },	
	[17364] = { "中興大學", "m:zhōngxīngdàxué|mn:tiong-heng-tāi-ha̍k", 2 },	
	[17365] = { "中興新村", "m:zhōngxīngxīncūn|mn:Tiong-heng-sin-chhoan", 2 },	
	[17366] = { "中蛇", "m:yǐngzhōngshé|c:zung3 se4", 2 },	
	[17367] = { "中衛", "m:zhōngwèi|c:zung1 wai6", 2 },	
	[17368] = { "中西合璧", "m:zhōngxīhébì|c:zung1 sai1 hap6 bik1", 2 },	
	[17369] = { "中西部", "mn:tiong-se-pō͘|c:zung1 sai1 bou6", 2 },	
	[17370] = { "中規中矩", "m:zhòngguīzhòngjǔ|c:zung3 kwai1 zung3 geoi2", 2 },	
	[17371] = { "中選", "m:zhòngxuǎn|mn:tiòng-soán", 2 },	
	[17372] = { "中鋒", "m:zhōngfēng|mn:tiong-hong", 2 },	
	[17373] = { "中門", "m:zhōngmén|h:chûng-mùn", 2 },	
	[17374] = { "中間商", "m:zhōngjiānshāng|mn:tiong-kan-siong", 2 },	
	[17375] = { "中間派", "m:zhōngjiānpài|mn:tiong-kan-phài", 2 },	
	[17376] = { "中隊", "m:zhōngduì|mn:tiong-tūi", 2 },	
	[17377] = { "中非", "mn:tiong-hui|c:zung1 fei1", 2 },	
	[17378] = { "中非共和國", "m:zhōngfēigònghéguó|c:zung1 fei1 gung6 wo4 gwok3", 2 },	
	[17379] = { "中音", "m:zhōngyīn|mn:tiong-im", 2 },	
	[17380] = { "中飽私囊", "m:zhōngbǎosīnáng|c:zung1 baau2 si1 nong4", 2 },	
	[17381] = { "中點", "m:zhōngdiǎn|c:zung1 dim2", 2 },	
	[17382] = { "串", "m:yīliánchuàn|h:chhon", 2 },	
	[17383] = { "串供", "m:chuàngōng|mn:chhoàn-keng", 2 },	
	[17384] = { "串同", "m:chuàntóng|mn:chhoàn-tông", 2 },	
	[17385] = { "串燒", "m:chuànshāo|c:cyun3 siu1", 2 },	
	[17386] = { "串講", "m:chuànjiǎng|mn:chhoàn-kóng", 2 },	
	[17387] = { "串過", "h:chhon-ko|mn:chhǹg-kòe/chhǹg-kè/chhǹg--kòe/chhǹg--kè", 2 },	
	[17388] = { "丸", "m:xiàbǎnzǒuwán|mn:oân", 2 },	
	[17389] = { "丸仔", "mn:oân-á|c:jyun4-2 zai2", 2 },	
	[17390] = { "丹", "m:bùdān|mn:tan", 2 },	
	[17391] = { "丹巴", "m:zhébùzūndānbā|c:daan1 baa1", 2 },	
	[17392] = { "丹心", "m:yīcùndānxīn|c:daan1 sam1", 2 },	
	[17393] = { "丹方", "m:dānfāng|c:daan1 fong1", 2 },	
	[17394] = { "丹皮", "m:dānpí|c:daan1 pei4", 2 },	
	[17395] = { "丹砂", "m:dānshā|c:daan1 saa1", 2 },	
	[17396] = { "丹鳳", "m:méihéngdānfèng|c:daan1 fung6", 2 },	
	[17397] = { "主人公", "m:zhǔréngōng|c:zyu2 jan4 gung1", 2 },	
	[17398] = { "主使", "m:zhǔshǐ|mn:chú-sú", 2 },	
	[17399] = { "主公", "m:zhǔgōng|mn:chú-kong", 2 },	
	[17400] = { "主動脈", "m:zhǔdòngmài|c:zyu2 dung6 mak6", 2 },	
	[17401] = { "主名", "m:zhǔmíng|h:chú-miàng", 2 },	
	[17402] = { "主婚", "m:zhǔhūn|mn:chú-hun", 2 },	
	[17403] = { "主婚人", "m:zhǔhūnrén|c:zyu2 fan1 jan4", 2 },	
	[17404] = { "主審", "m:zhǔshěn|mn:chú-sím", 2 },	
	[17405] = { "主將", "m:zhǔjiàng|mn:chú-chiòng", 2 },	
	[17406] = { "主峰", "m:zhǔfēng|mn:chú-hong", 2 },	
	[17407] = { "主從", "m:bùfēnzhǔzòng|mn:chú-chiông", 2 },	
	[17408] = { "主戰", "m:zhǔzhàn|mn:chú-chiàn", 2 },	
	[17409] = { "主攻", "m:zhǔgōng|mn:chú-kong", 2 },	
	[17410] = { "主政", "m:zhǔzhèng|mn:chú-chèng", 2 },	
	[17411] = { "主格", "m:zhǔgé|c:zyu2 gaak3", 2 },	
	[17412] = { "主機板", "mn:chú-ki-pán|c:zyu2 gei1 baan2", 2 },	
	[17413] = { "主次", "m:zhǔcì|c:zyu2 ci3", 2 },	
	[17414] = { "主治", "m:zhǔzhì|mn:chú-tī", 2 },	
	[17415] = { "主筆", "m:zhǔbǐ|mn:chú-pit", 2 },	
	[17416] = { "主腦", "m:zhǔnǎo|c:zyu2 nou5", 2 },	
	[17417] = { "主菜", "m:zhǔcài|c:zyu2 coi3", 2 },	
	[17418] = { "主觀主義", "m:zhǔguānzhǔyì|c:zyu2 gun1 zyu2 ji6", 2 },	
	[17419] = { "主計", "m:zhǔjì|mn:chú-kè", 2 },	
	[17420] = { "主計處", "m:xíngzhèngyuànzhǔjìchù|mn:chú-kè-chhù", 2 },	
	[17421] = { "主詞", "m:zhǔcí|c:zyu2 ci4", 2 },	
	[17422] = { "主謀", "m:zhǔmóu|c:zyu2 mau4", 2 },	
	[17423] = { "主講", "m:zhǔjiǎng|mn:chú-káng", 2 },	
	[17424] = { "主軸", "m:zhǔzhóu|mn:chú-te̍k", 2 },	
	[17425] = { "主音", "m:zhǔyīn|c:zyu2 jam1", 2 },	
	[17426] = { "主題曲", "m:zhǔtíqǔ|c:zyu2 tai4 kuk1", 2 },	
	[17427] = { "主顧", "m:zhǔgù|mn:chú-kò͘", 2 },	
	[17428] = { "乃", "m:ǎinǎi|mn:nái", 2 },	
	[17429] = { "乃父", "m:nǎifù|mn:nái-hū", 2 },	
	[17430] = { "久仰大名", "m:jiǔyǎngdàmíng|c:gau2 joeng5 daai6 ming4", 2 },	
	[17431] = { "久候", "m:jiǔhòu|mn:kú-hāu", 2 },	
	[17432] = { "久別重逢", "m:jiǔbiéchóngféng|c:gau2 bit6 cung4 fung4", 2 },	
	[17433] = { "久安", "m:chángzhìjiǔān|h:kiú-ôn", 2 },	
	[17434] = { "久而久之", "m:jiǔérjiǔzhī|c:gau2 ji4 gau2 zi1", 2 },	
	[17435] = { "久見", "h:kiú-kian/kiú-kien|mn:kiú-kiàn", 2 },	
	[17436] = { "久遠", "m:jiǔyuǎn|c:gau2 jyun5", 2 },	
	[17437] = { "之", "m:yīrényǒuqìngzhàomínlàizhī|h:chṳ̂", 2 },	
	[17438] = { "之一", "h:chṳ̂-yit|c:zi1 jat1", 2 },	
	[17439] = { "之主", "m:yījiāzhīzhǔ|h:chṳ̂-chú", 2 },	
	[17440] = { "之交", "m:yīrénzhījiāo|mn:chi-kau", 2 },	
	[17441] = { "之先", "h:chṳ̂-siên|c:zi1 sin1", 2 },	
	[17442] = { "之地", "m:yīxízhīdì|h:chṳ̂-thi", 2 },	
	[17443] = { "之王", "m:bǎishòuzhīwáng|h:chṳ̂-vòng", 2 },	
	[17444] = { "之處", "m:ānshēnzhīchù|h:chṳ̂-chhu", 2 },	
	[17445] = { "之親", "m:chuíbáizhīqīn|h:chṳ̂-chhîn", 2 },	
	[17446] = { "之財", "m:bùyìzhīcái|h:chṳ̂-chhòi", 2 },	
	[17447] = { "之際", "m:tiānrénzhījì|c:zi1 zai3", 2 },	
	[17448] = { "之類", "mn:chi-lūi|c:zi1 leoi6", 2 },	
	[17449] = { "之餘", "m:déyìzhīyú|c:zi1 jyu4", 2 },	
	[17450] = { "尹", "m:jīngyǐn|mn:Ún", 2 },	
	[17451] = { "乏", "m:bùfá|mn:ha̍t", 2 },	
	[17452] = { "乏味", "m:fáwèi|c:fat6 mei6", 2 },	
	[17453] = { "乏善可陳", "m:fáshànkěchén|mn:ha̍t-siān-khó-tîn", 2 },	
	[17454] = { "乒乒乓乓", "m:pīngpīngpāngpāng|c:bing1 bing1 bam1 bam1", 2 },	
	[17455] = { "乒乓球", "m:pīngpāngqiú|c:bing1 bam1 kau4", 2 },	
	[17456] = { "乖僻", "m:guāipì|c:gwaai1 pik1", 2 },	
	[17457] = { "乖舛", "m:guāichuǎn|c:gwaai1 cyun2", 2 },	
	[17458] = { "乖謬", "m:guāimiù|c:gwaai1 mau6", 2 },	
	[17459] = { "乘", "m:sānshèng|mn:sēng", 2 },	
	[17460] = { "乘務員", "m:chéngwùyuán|c:sing4 mou6 jyun4", 2 },	
	[17461] = { "乘勢", "m:chéngshì|mn:sêng-sì/sêng-sè/sēng-sì/sēng-sè", 2 },	
	[17462] = { "乘搭", "mn:sêng-tah|c:sing4 daap3", 2 },	
	[17463] = { "乘數", "m:chéngshù|c:sing4 sou3", 2 },	
	[17464] = { "乘方", "m:chéngfāng|c:sing4 fong1", 2 },	
	[17465] = { "乘機", "m:chéngjī|c:sing4 gei1", 2 },	
	[17466] = { "乘法表", "m:jiǔjiǔchéngfǎbiǎo|c:sing4 faat3 biu2", 2 },	
	[17467] = { "乘積", "m:chéngjī|c:sing4 zik1", 2 },	
	[17468] = { "乘興", "m:chéngxìng|c:sing4 hing3", 2 },	
	[17469] = { "乘虛而入", "m:chéngxūérrù|c:sing4 heoi1 ji4 jap6", 2 },	
	[17470] = { "乘車", "m:chéngchē|c:sing4 ce1", 2 },	
	[17471] = { "乘風", "m:fēipéngchéngfēng|h:sṳ̀n-fûng", 2 },	
	[17472] = { "乙", "m:gōuyǐ|mn:it", 2 },	
	[17473] = { "乙烯", "m:sānlǜyǐxī|mn:it-hi", 2 },	
	[17474] = { "乙酸", "m:yǐsuān|c:jyut3 syun1", 2 },	
	[17475] = { "乙醇", "m:yǐchún|c:jyut3 seon4", 2 },	
	[17476] = { "乜人", "mn:mih-lâng|c:mat1 jan6", 2 },	
	[17477] = { "九九歸一", "m:jiǔjiǔguīyī|c:gau2 gau2 gwai1 jat1", 2 },	
	[17478] = { "九十九", "m:bǎifēnzhījiǔshíjiǔ|c:gau2 sap6 gau2", 2 },	
	[17479] = { "九千", "h:kiú-chhiên|c:gau2 cin1", 2 },	
	[17480] = { "九品中正", "m:jiǔpǐnzhōngzhèng|c:gau2 ban2 zung3 zing3", 2 },	
	[17481] = { "九如鄉", "m:jiǔrúxiāng|c:gau2 jyu4 hoeng1", 2 },	
	[17482] = { "九孔", "m:jiǔkǒng|mn:káu-kháng/kiáu-khang", 2 },	
	[17483] = { "九官鳥", "m:jiǔguānniǎo|mn:kiú-koan-chiáu", 2 },	
	[17484] = { "九宮格", "m:jiǔgōnggé|c:gau2 gung1 gaak3-2", 2 },	
	[17485] = { "九州", "m:jiǔzhōu|c:gau2 zau1", 2 },	
	[17486] = { "九成", "m:jiǔchéng|c:gau2 sing4", 2 },	
	[17487] = { "九成九", "m:jiǔchéngjiǔ|c:gau2 sing4 gau2", 2 },	
	[17488] = { "九日", "m:jiǔrì|c:gau2 jat6", 2 },	
	[17489] = { "九死一生", "m:jiǔsǐyīshēng|c:gau2 sei2 jat1 sang1", 2 },	
	[17490] = { "九江", "mn:káu-kang|c:gau2 gong1", 2 },	
	[17491] = { "九泉", "m:jiǔquán|mn:kiú-choân", 2 },	
	[17492] = { "九牛一毛", "m:jiǔniúyīmáo|c:gau2 ngau4 jat1 mou4", 2 },	
	[17493] = { "九牛二虎之力", "m:jiǔniúèrhǔzhīlì|c:gau2 ngau4 ji6 fu2 zi1 lik6", 2 },	
	[17494] = { "九百", "m:jiǔbǎi|h:kiú-pak", 2 },	
	[17495] = { "九芎", "m:jiǔqiōng|mn:kiú-kiong", 2 },	
	[17496] = { "九華山", "m:jiǔhuáshān|c:gau2 waa6 saan1", 2 },	
	[17497] = { "九重葛", "m:jiǔchónggé|c:gau2 cung4 got3", 2 },	
	[17498] = { "九章", "m:jiǔzhāng|h:kiú-chông", 2 },	
	[17499] = { "九點", "m:qíyānjiǔdiǎn|h:kiú-tiám", 2 },	
	[17500] = { "乞", "m:fúqǐ|mn:khit", 2 },	
	[17501] = { "乞丐", "m:qǐgài|c:hat1 koi3", 2 },	
	[17502] = { "乞兒", "m:xiànghuǒqǐér|c:hat1 ji4-1", 2 },	
	[17503] = { "乞降", "m:qǐxiáng|c:hat1 hong4", 2 },	
	[17504] = { "也", "m:zhīhūzhěyě|h:ya", 2 },	
	[17505] = { "也算", "h:ya-son|mn:iā-sǹg", 2 },	
	[17506] = { "也許", "m:yěxǔ|c:jaa5 heoi2", 2 },	
	[17507] = { "乩", "m:fújī|mn:ki", 2 },	
	[17508] = { "乳劑", "m:rǔjì|c:jyu5 zai1", 2 },	
	[17509] = { "乳房", "m:rǔfáng|c:jyu5 fong4", 2 },	
	[17510] = { "乳果", "m:rǔguǒ|c:jyu5 gwo2", 2 },	
	[17511] = { "乳母", "m:rǔmǔ|mn:jú-bó/jú-bú", 2 },	
	[17512] = { "乳汁", "m:rǔzhī|h:nen-chṳp", 2 },	
	[17513] = { "乳油", "m:niúrǔyóu|h:nen-yù", 2 },	
	[17514] = { "乳牛", "m:rǔniú|c:jyu5 ngau4", 2 },	
	[17515] = { "乳癌", "m:rǔyánrǔái|c:jyu5 ngaam4", 2 },	
	[17516] = { "乳白色", "m:rǔbáisè|c:jyu5 baak6 sik1", 2 },	
	[17517] = { "乳糖", "m:rǔtáng|c:jyu5 tong4", 2 },	
	[17518] = { "乳罩", "m:rǔzhào|c:jyu5 zaau3", 2 },	
	[17519] = { "乳腺", "m:rǔxiàn|c:jyu5 sin3", 2 },	
	[17520] = { "乳膠", "m:rǔjiāo|c:jyu5 gaau1", 2 },	
	[17521] = { "乳臭未乾", "m:rǔxiùwèigān|c:jyu5 cau3 mei6 gon1", 2 },	
	[17522] = { "乳豬", "m:rǔzhū|c:jyu5 zyu1", 2 },	
	[17523] = { "乳酸", "m:rǔsuān|c:jyu5 syun1", 2 },	
	[17524] = { "乳酸菌", "m:rǔsuānjùn|c:jyu5 syun1 kwan2", 2 },	
	[17525] = { "乳餅", "h:nen-piáng|c:jyu5 beng2", 2 },	
	[17526] = { "乳齒", "m:rǔchǐ|c:jyu5 ci2", 2 },	
	[17527] = { "乾", "m:rǔxiùwèigān|mn:koaⁿ", 2 },	
	[17528] = { "乾咳", "m:gānké|c:gon1 kat1", 2 },	
	[17529] = { "乾嘔", "m:gānǒu|mn:kan-áu", 2 },	
	[17530] = { "乾巴", "m:gānba|c:gon1 baa1", 2 },	
	[17531] = { "乾巴巴", "m:gānbābā|c:gon1 baa1 baa1", 2 },	
	[17532] = { "乾柴烈火", "m:gāncháilièhuǒ|c:gon1 caai4 lit6 fo2", 2 },	
	[17533] = { "乾死", "m:gānsǐ|mn:ta--sí", 2 },	
	[17534] = { "乾涸", "m:gānhé|c:gon1 kok3", 2 },	
	[17535] = { "乾淨", "m:bùgānjìng|c:gon1 zeng6", 2 },	
	[17536] = { "乾燥機", "m:gānzàojī|mn:ta-sò-ki", 2 },	
	[17537] = { "乾爽", "m:gānshuǎng|c:gon1 song2", 2 },	
	[17538] = { "乾瘦", "m:gānshòu|mn:ta-sán", 2 },	
	[17539] = { "乾癟", "m:gānbiě|c:gon1 bit6", 2 },	
	[17540] = { "乾癬", "mn:kan-sián|c:gon1 sin2", 2 },	
	[17541] = { "乾等", "m:gānděng|c:gon1 dang2", 2 },	
	[17542] = { "乾粉", "m:gānfěn|c:gon1 fan2", 2 },	
	[17543] = { "乾糧", "m:gānliáng|c:gon1 loeng4", 2 },	
	[17544] = { "乾脆", "m:gāncuì|c:gon1 ceoi3", 2 },	
	[17545] = { "乾草", "m:gāncǎo|c:gon1 cou2", 2 },	
	[17546] = { "乾著急", "m:gānzhāojí|c:gon1 zoek6 gap1", 2 },	
	[17547] = { "乾衣機", "m:gānyījī|c:gon1 ji1 gei1", 2 },	
	[17548] = { "乾颱", "m:gāntái|mn:kan-thai", 2 },	
	[17549] = { "亂七八糟", "m:luànqībāzāo|c:lyun6 cat1 baat3 zou1", 2 },	
	[17550] = { "亂世佳人", "m:luànshìjiārén|c:lyun6 sai3 gaai1 jan4", 2 },	
	[17551] = { "亂中有序", "m:luànzhōngyǒuxù|c:lyun6 zung1 jau5 zeoi6", 2 },	
	[17552] = { "亂叫", "m:luànjiào|c:lyun6 giu3", 2 },	
	[17553] = { "亂嘈嘈", "m:luàncáocáo|mn:loān-chô-chô", 2 },	
	[17554] = { "亂寫", "h:lon-siá|c:lyun6 se2", 2 },	
	[17555] = { "亂撞", "m:luànzhuàng|h:lon-chhong", 2 },	
	[17556] = { "亂用", "m:luànyòng|h:lon-yung", 2 },	
	[17557] = { "亂畫", "h:lon-va̍k|c:lyun6 waak6", 2 },	
	[17558] = { "亂石", "m:luànshí|c:lyun6 sek6", 2 },	
	[17559] = { "亂碼", "m:luànmǎ|c:lyun6 maa5", 2 },	
	[17560] = { "亂神", "m:guàilìluànshén|mn:lān-sîn/loān-sîn", 2 },	
	[17561] = { "亂糟糟", "m:luànzāozāo|c:lyun6 zou1 zou1", 2 },	
	[17562] = { "亂紛紛", "m:luànfēnfēn|mn:loān-hun-hun", 2 },	
	[17563] = { "亂葬崗", "m:luànzànggāng|c:lyun6 zong3 gong1", 2 },	
	[17564] = { "亂葬崗子", "m:luànzànggāngzi|c:lyun6 zong3 gong1 zi2", 2 },	
	[17565] = { "亂語", "m:húyánluànyǔ|h:lon-ngî", 2 },	
	[17566] = { "亂說", "m:luànshuō|c:lyun6 syut3", 2 },	
	[17567] = { "亂走", "h:lon-chéu|mn:loān-cháu", 2 },	
	[17568] = { "亂跳", "m:luàntiào|c:lyun6 tiu3", 2 },	
	[17569] = { "亂鬧", "m:luànnào|mn:loān-nāu", 2 },	
	[17570] = { "了了", "m:bùshènliǎoliǎo|mn:liáu-liáu", 2 },	
	[17571] = { "了事", "m:liǎoshì|mn:liáu-sū", 2 },	
	[17572] = { "了嘴", "m:lànlezuǐ|mn:liáu-chhùi", 2 },	
	[17573] = { "了局", "m:liǎojú|mn:liáu-kio̍k", 2 },	
	[17574] = { "了後", "h:liáu-heu|mn:liáu-āu", 2 },	
	[17575] = { "了悟", "m:liǎowù|mn:liáu-ngō͘", 2 },	
	[17576] = { "了斷", "m:liǎoduàn|mn:liáu-toān", 2 },	
	[17577] = { "了然", "m:yīmùliǎorán|mn:liáu-jiân", 2 },	
	[17578] = { "了神", "m:kànchūleshén|mn:liáu-sîn", 2 },	
	[17579] = { "了結", "m:liǎojié|mn:liáu-kiat", 2 },	
	[17580] = { "了錢", "h:liáu-chhièn|mn:liáu-chîⁿ", 2 },	
	[17581] = { "予取予求", "m:yúqǔyúqiú|mn:û-chhú-û-kiû", 2 },	
	[17582] = { "事不宜遲", "m:shìbùyíchí|c:si6 bat1 ji4 ci4", 2 },	
	[17583] = { "事倍功半", "m:shìbèigōngbàn|mn:sū-pōe-kong-pòaⁿ", 2 },	
	[17584] = { "事假", "m:shìjià|c:si6 gaa3", 2 },	
	[17585] = { "事兒", "m:qīshìr|c:si6 ji4", 2 },	
	[17586] = { "事出有因", "m:shìchūyǒuyīn|c:si6 ceot1 jau5 jan1", 2 },	
	[17587] = { "事務官", "m:shìwùguān|mn:sū-bū-koaⁿ", 2 },	
	[17588] = { "事務處", "m:xuéshēngshìwùchù|c:si6 mou6 cyu3", 2 },	
	[17589] = { "事因", "m:shìyīn|mn:sū-in", 2 },	
	[17590] = { "事工", "h:sṳ-kûng|c:si6 gung1", 2 },	
	[17591] = { "事急馬行田", "m:shìjímǎxíngtián|c:si6 gap1 maa5 haang4 tin4", 2 },	
	[17592] = { "事權", "m:shìquán|mn:sū-koân", 2 },	
	[17593] = { "事由", "m:shìyóu|mn:sū-iû", 2 },	
	[17594] = { "事發", "m:dōngchuāngshìfā|c:si6 faat3", 2 },	
	[17595] = { "事端", "m:shìduān|mn:sū-toan", 2 },	
	[17596] = { "事與願違", "m:shìyǔyuànwéi|c:si6 jyu5 jyun6 wai4", 2 },	
	[17597] = { "事頭", "m:shìtou|c:si6 tau4-2", 2 },	
	[17598] = { "二一添作五", "m:èryītiānzuòwǔ|c:ji6 jat1 tim1 zok3 ng5", 2 },	
	[17599] = { "二世", "m:èrshì|h:ngi-sṳ", 2 },	
	[17600] = { "二伯", "m:èrbà|mn:jī-peh", 2 },	
	[17601] = { "二來", "mn:jī--lâi|c:ji6 loi4", 2 },	
	[17602] = { "二分", "m:èrfēn|c:ji6 fan6", 2 },	
	[17603] = { "二副", "m:èrfù|mn:jī-hù", 2 },	
	[17604] = { "二十", "h:ngi-sṳ̍p|c:ji6 sap6", 2 },	
	[17605] = { "二十一", "m:sānqīèrshíyī|c:ji6 sap6 jat1", 2 },	
	[17606] = { "二十七", "h:ngi-sṳ̍p-chhit|c:ji6 sap6 cat1", 2 },	
	[17607] = { "二十二", "h:ngi-sṳ̍p-ngi|c:ji6 sap6 ji6", 2 },	
	[17608] = { "二十六", "h:ngi-sṳ̍p-liuk|c:ji6 sap6 luk6", 2 },	
	[17609] = { "二名法", "m:èrmíngfǎ|c:ji6 ming4 faat3", 2 },	
	[17610] = { "二哥", "m:èrgē|h:ngi-kô", 2 },	
	[17611] = { "二地主", "m:èrdìzhǔ|c:ji6 dei6 zyu2", 2 },	
	[17612] = { "二專", "m:èrzhuān|mn:jī-choan", 2 },	
	[17613] = { "二崙鄉", "m:èrlúnxiāng|c:ji6 leon4 hoeng1", 2 },	
	[17614] = { "二座", "m:èrzuò|h:ngi-chho", 2 },	
	[17615] = { "二心", "m:bùèrxīn|c:ji6 sam1", 2 },	
	[17616] = { "二房", "m:èrfáng|mn:jī-pâng", 2 },	
	[17617] = { "二房東", "m:èrfángdōng|c:ji6 fong4 dung1", 2 },	
	[17618] = { "二手煙", "m:èrshǒuyān|c:ji6 sau2 jin1", 2 },	
	[17619] = { "二手貨", "m:èrshǒuhuò|c:ji6 sau2 fo3", 2 },	
	[17620] = { "二月", "h:ngi-ngie̍t|c:ji6 jyut6", 2 },	
	[17621] = { "二極管", "m:èrjíguǎn|c:ji6 gik6 gun2", 2 },	
	[17622] = { "二極體", "m:èrjítǐ|mn:jī-ke̍k-thé", 2 },	
	[17623] = { "二樓", "m:wǔchéngshíèrlóu|h:ngi-lèu", 2 },	
	[17624] = { "二次", "m:shíèrcì|c:ji6 ci3", 2 },	
	[17625] = { "二次世界大戰", "m:dìèrcìshìjièdàzhàn|c:ji6 ci3 sai3 gaai3 daai6 zin3", 2 },	
	[17626] = { "二次大戰", "m:èrcìdàzhàn|c:ji6 ci3 daai6 zin3", 2 },	
	[17627] = { "二次方程式", "m:èrcìfāngchéngshì|c:ji6 ci3 fong1 cing4 sik1", 2 },	
	[17628] = { "二次曲線", "m:èrcìqūxiàn|c:ji6 ci3 kuk1 sin3", 2 },	
	[17629] = { "二次曲面", "m:èrcìqūmiàn|c:ji6 ci3 kuk1 min6", 2 },	
	[17630] = { "二氧化硫", "m:èryǎnghuàliú|c:ji6 joeng5 faa3 lau4", 2 },	
	[17631] = { "二氧化碳", "m:èryǎnghuàtàn|c:ji6 joeng5 faa3 taan3", 2 },	
	[17632] = { "二水鄉", "m:èrshuǐxiāng|c:ji6 seoi2 hoeng1", 2 },	
	[17633] = { "二爺", "m:èryé|mn:lī-iâ", 2 },	
	[17634] = { "二百二", "m:èrbǎièr|c:ji6 baak3 ji6", 2 },	
	[17635] = { "二百五", "m:èrbǎiwǔ|c:ji6 baak3 ng5", 2 },	
	[17636] = { "二老", "m:èrlǎo|c:ji6 lou5", 2 },	
	[17637] = { "二者", "mn:jī-chiá|c:ji6 ze2", 2 },	
	[17638] = { "二胡", "m:èrhú|c:ji6 wu4-2", 2 },	
	[17639] = { "二藍", "m:èrlán|mn:jī-lâm", 2 },	
	[17640] = { "二踢腳", "m:èrtījiǎo|c:ji6 tek3 goek3", 2 },	
	[17641] = { "二輪", "m:èrlún|c:ji6 leon4", 2 },	
	[17642] = { "二郎腿", "m:èrlángtuǐ|c:ji6 long4 teoi2", 2 },	
	[17643] = { "二部制", "m:èrbùzhì|mn:jī-pō͘-chè", 2 },	
	[17644] = { "二鍋頭", "m:èrguōtóu|c:ji6 wo1 tau4", 2 },	
	[17645] = { "二項式", "m:èrxiàngshì|c:ji6 hong6 sik1", 2 },	
	[17646] = { "于", "m:yúyú|mn:î/û", 2 },	
	[17647] = { "于思", "m:yúsāi|c:jyu4 soi1", 2 },	
	[17648] = { "云", "m:bùzhīsuǒyún|mn:hûn/ûn", 2 },	
	[17649] = { "互", "m:quǎnyácīhù|mn:hō͘", 2 },	
	[17650] = { "互不侵犯", "m:hùbùqīnfàn|mn:hō͘-put-chhim-hoān", 2 },	
	[17651] = { "互不相讓", "m:hùbùxiāngràng|mn:hō͘-put-sio-niū", 2 },	
	[17652] = { "互勉", "m:hùmiǎn|c:wu6 min5", 2 },	
	[17653] = { "互毆", "m:hùōu|c:wu6 au2", 2 },	
	[17654] = { "互異", "m:hùyì|mn:hō͘-ī", 2 },	
	[17655] = { "互通有無", "m:hùtōngyǒuwú|c:wu6 tung1 jau5 mou4", 2 },	
	[17656] = { "互連", "mn:hō͘-liâm|c:wu6 lin4", 2 },	
	[17657] = { "互選", "m:hùxuǎn|mn:hō͘-soán", 2 },	
	[17658] = { "五世其昌", "m:wǔshìqíchāng|mn:ngó͘-sè-kî-chhiong", 2 },	
	[17659] = { "五倫", "m:wǔlún|mn:ngó͘-lûn", 2 },	
	[17660] = { "五加皮", "m:wǔjiāpí|mn:ngó͘-ka-phî/ngó͘-ka-pî/ngó͘-ka-phî", 2 },	
	[17661] = { "五十", "h:ńg-sṳ̍p|c:ng5 sap6", 2 },	
	[17662] = { "五十七", "h:ńg-sṳ̍p-chhit|c:ng5 sap6 cat1", 2 },	
	[17663] = { "五十步笑百步", "m:wǔshíbùxiàobǎibù|c:ng5 sap6 bou6 siu3 baak3 bou6", 2 },	
	[17664] = { "五千", "h:ńg-chhiên|c:ng5 cin1", 2 },	
	[17665] = { "五四運動", "m:wǔsìyùndòng|c:ng5 sei3 wan6 dung6", 2 },	
	[17666] = { "五大", "m:wǔdà|h:ńg-thai", 2 },	
	[17667] = { "五子登科", "m:wǔzǐdēngkē|c:ng5 zi2 dang1 fo1", 2 },	
	[17668] = { "五專", "m:wǔzhuān|mn:ngó͘-choan", 2 },	
	[17669] = { "五小工業", "m:wǔxiǎogōngyè|c:ng5 siu2 gung1 jip6", 2 },	
	[17670] = { "五峰", "mn:ngó͘-hong|c:ng5 fung1", 2 },	
	[17671] = { "五嶺", "m:wǔlǐng|c:ng5 ling5", 2 },	
	[17672] = { "五嶽", "m:wǔyuè|c:ng5 ngok6", 2 },	
	[17673] = { "五彩", "m:wǔcǎi|mn:ngó͘-chhái", 2 },	
	[17674] = { "五折", "m:wǔzhé|c:ng5 zit3", 2 },	
	[17675] = { "五指", "m:wǔzhǐ|c:ng5 zi2", 2 },	
	[17676] = { "五指山", "m:wǔzhǐshān|c:ng5 zi2 saan1", 2 },	
	[17677] = { "五斂子", "m:wǔliànzǐ|mn:ngó͘-liām-chí", 2 },	
	[17678] = { "五旬節", "h:ńg-sùn-chiet|c:ng5 ceon4 zit3", 2 },	
	[17679] = { "五更", "m:èrwǔgēng|c:ng5 gaang1", 2 },	
	[17680] = { "五更雞", "m:sāngēngdēnghuǒwǔgēngjī|mn:gō͘-keⁿ-ke/gō͘-kiⁿ-koe", 2 },	
	[17681] = { "五月", "h:ńg-ngie̍t|c:ng5 jyut6", 2 },	
	[17682] = { "五步蛇", "m:wǔbùshé|mn:gō͘-pō͘-chôa", 2 },	
	[17683] = { "五湖四海", "m:wǔhúsìhǎi|c:ng5 wu4 sei3 hoi2", 2 },	
	[17684] = { "五爪", "h:ńg-cháu|c:ng5 zaau2", 2 },	
	[17685] = { "五福臨門", "m:wǔfúlínmén|c:ng5 fuk1 lam4 mun4", 2 },	
	[17686] = { "五禽戲", "m:wǔqínxì|c:ng5 kam4 hei3", 2 },	
	[17687] = { "五萬", "h:ńg-van|c:ng5 maan6", 2 },	
	[17688] = { "五穀", "m:wǔgǔ|mn:ngó͘-kok", 2 },	
	[17689] = { "五線譜", "m:wǔxiànpǔ|c:ng5 sin3 pou2", 2 },	
	[17690] = { "五聲", "m:wǔshēng|c:ng5 sing1", 2 },	
	[17691] = { "五股", "m:wǔgǔ|mn:ngó͘-kó͘", 2 },	
	[17692] = { "五臟六腑", "m:wǔzàngliùfǔ|c:ng5 zong6 luk6 fu2", 2 },	
	[17693] = { "五花八門", "m:wǔhuābāmén|c:ng5 faa1 baat3 mun4", 2 },	
	[17694] = { "五行", "m:wǔxíng|c:ng5 hang4", 2 },	
	[17695] = { "五言詩", "m:wǔyánshī|mn:ngó͘-giân-si", 2 },	
	[17696] = { "五輕", "m:wǔqīng|mn:ngó͘-khin", 2 },	
	[17697] = { "五音", "m:wǔyīn|c:ng5 jam1", 2 },	
	[17698] = { "五馬分屍", "m:wǔmǎfēnshī|c:ng5 maa5 fan1 si1", 2 },	
	[17699] = { "五體投地", "m:wǔtǐtóudì|c:ng5 tai2 tau4 dei6", 2 },	
	[17700] = { "井井有條", "m:jǐngjǐngyǒutiáo|c:zeng2 zeng2 jau5 tiu4", 2 },	
	[17701] = { "井井有理", "m:jǐngjǐngyǒulǐ|c:zing2 zing2 jau5 lei5", 2 },	
	[17702] = { "井底之蛙", "m:jǐngdǐzhīwā|c:zeng2 dai2 zi1 waa1", 2 },	
	[17703] = { "井架", "m:jǐngjià|c:zeng2 gaa3-2", 2 },	
	[17704] = { "井欄", "mn:chéⁿ-nôa/chíⁿ-nôa|c:zeng2 laan4", 2 },	
	[17705] = { "井水不犯河水", "m:jǐngshuǐbùfànhéshuǐ|c:zeng2 seoi2 bat1 faan6 ho4 seoi2", 2 },	
	[17706] = { "井然", "m:jǐngrán|c:zeng2 jin4", 2 },	
	[17707] = { "井然有序", "m:jǐngrányǒuxù|c:zing3 jin4 jau5 zeoi6", 2 },	
	[17708] = { "井田", "m:jǐngtián|c:zeng2 tin4", 2 },	
	[17709] = { "井蓋", "h:chiáng-koi|mn:chéⁿ-kòa/chíⁿ-kòa", 2 },	
	[17710] = { "亙古", "m:gèngǔ|mn:kèng-kó͘/khiàn-kó͘", 2 },	
	[17711] = { "些許", "m:xiēxǔ|c:se1 heoi2", 2 },	
	[17712] = { "亞伯拉罕", "m:yàbólāhǎn|h:â-pak-lâ-hón", 2 },	
	[17713] = { "亞倫", "h:â-lùn|c:aa3 leon4-2", 2 },	
	[17714] = { "亞太地區", "m:yàtàidìqū|c:aa3 taai3 dei6 keoi1", 2 },	
	[17715] = { "亞得里亞海", "m:yàdélǐyàhǎi|c:aa3 dak1 lei5 aa3 hoi2", 2 },	
	[17716] = { "亞東關係協會", "m:yàdōngguānxìxiéhuì|mn:A-tang-koan-hē-hia̍p-hōe", 2 },	
	[17717] = { "亞波羅", "h:â-pô-lò|c:aa3 bo1 lo4", 2 },	
	[17718] = { "亞洲開發銀行", "m:yàzhōukāifāyínháng|c:aa3 zau1 hoi1 faat3 ngan4 hong4", 2 },	
	[17719] = { "亞特蘭大", "m:yàtèlándà|c:aa3 dak6 laan4 daai6", 2 },	
	[17720] = { "亞瑟王", "m:yàsèwáng|c:aa3 sat1 wong4", 2 },	
	[17721] = { "亞美尼亞", "m:yàměiníyà|c:aa3 mei5 nei4 aa3", 2 },	
	[17722] = { "亞蘭", "m:jiādélìyǎlán|h:â-làn", 2 },	
	[17723] = { "亞裔", "m:yàyì|c:aa3 jeoi6", 2 },	
	[17724] = { "亞諾", "m:pīyànuò|h:â-nok", 2 },	
	[17725] = { "亞達", "h:â-tha̍t|c:aa3 daat6", 2 },	
	[17726] = { "亟需", "m:jíxū|mn:kek-su", 2 },	
	[17727] = { "亡命之徒", "m:wángmìngzhītú|c:mong4 ming6 zi1 tou4", 2 },	
	[17728] = { "亡國奴", "m:wángguónú|mn:bông-kok-lô͘", 2 },	
	[17729] = { "亡戟得矛", "m:wángjǐdémáo|c:mong4 gik1 dak1 maau4", 2 },	
	[17730] = { "亡故", "m:wánggù|c:mong4 gu3", 2 },	
	[17731] = { "亡母", "m:wángmǔ|c:mong4 mou5", 2 },	
	[17732] = { "亡父", "m:wángfù|c:mong4 fu6", 2 },	
	[17733] = { "亡羊補牢", "m:wángyángbǔláo|mn:bông-iûⁿ-pó͘-tiâu", 2 },	
	[17734] = { "亡靈", "m:wánglíng|mn:bông-lêng", 2 },	
	[17735] = { "亢奮", "m:kàngfèn|c:kong3 fan5", 2 },	
	[17736] = { "亢旱", "m:kànghàn|c:kong3 hon5", 2 },	
	[17737] = { "亢進", "m:kàngjìn|c:kong3 zeon3", 2 },	
	[17738] = { "交互", "mn:kau-hō͘|c:gaau1 wu6", 2 },	
	[17739] = { "交保", "m:jiāobǎo|mn:kau-pó", 2 },	
	[17740] = { "交割", "m:jiāogē|mn:kau-koah", 2 },	
	[17741] = { "交叉口", "m:jiāochākǒu|mn:kau-chhe-kháu", 2 },	
	[17742] = { "交口", "m:jiāokǒu|c:gaau1 hau2", 2 },	
	[17743] = { "交合", "m:jiāohé|h:kâu-ha̍p", 2 },	
	[17744] = { "交回", "m:jiāohuí|c:gaau1 wui4", 2 },	
	[17745] = { "交媾", "m:jiāogòu|c:gaau1 gau3", 2 },	
	[17746] = { "交差", "m:jiāochāi|c:gaau1 caai1", 2 },	
	[17747] = { "交帳", "m:jiāozhàng|h:kâu-chong", 2 },	
	[17748] = { "交帶", "mn:kau-tài|c:gaau1 daai3", 2 },	
	[17749] = { "交心", "m:jiāoxīn|c:gaau1 sam1", 2 },	
	[17750] = { "交戰國", "m:jiāozhànguó|c:gaau1 zin3 gwok3", 2 },	
	[17751] = { "交拜", "m:jiāobài|mn:kau-pài", 2 },	
	[17752] = { "交攻", "m:zhòngkǒujiāogōng|h:kâu-kûng", 2 },	
	[17753] = { "交數", "h:kâu-sṳ|mn:kau-siàu", 2 },	
	[17754] = { "交易稅", "m:jiāoyìshuì|mn:kau-e̍k-sòe/kau-e̍k-sè", 2 },	
	[17755] = { "交會", "m:jiāohuì|mn:kau-hōe", 2 },	
	[17756] = { "交朋友", "h:kâu-phèn-yû|c:gaau1 pang4 jau5", 2 },	
	[17757] = { "交椅", "m:jiāoyǐ|mn:kau-í", 2 },	
	[17758] = { "交歡", "m:jiāohuān|c:gaau1 fun1", 2 },	
	[17759] = { "交流電", "m:jiāoliúdiàn|c:gaau1 lau4 din6", 2 },	
	[17760] = { "交火", "m:jiāohuǒ|c:gaau1 fo2", 2 },	
	[17761] = { "交界處", "mn:kau-kài-chhù|c:gaau1 gaai3 syu3", 2 },	
	[17762] = { "交盤", "m:jiāopán|mn:kau-pôaⁿ", 2 },	
	[17763] = { "交稅", "m:zhèngjiāoshuì|c:gaau1 seoi3", 2 },	
	[17764] = { "交結", "m:jiāojié|mn:kau-kiat", 2 },	
	[17765] = { "交與", "m:jiāoyǔ|mn:kau-í", 2 },	
	[17766] = { "交著", "h:kâu-tén|mn:kau--tio̍h", 2 },	
	[17767] = { "交融", "m:rǔshuǐjiāoróng|c:gaau1 jung4", 2 },	
	[17768] = { "交警", "m:jiāojǐng|c:gaau1 ging2", 2 },	
	[17769] = { "交趾", "m:jiāozhǐ|mn:kau-chí", 2 },	
	[17770] = { "交通工具", "m:jiāotōnggōngjù|c:gaau1 tung1 gung1 geoi6", 2 },	
	[17771] = { "交通標誌", "m:jiāotōngbiāozhì|c:gaau1 tung1 biu1 zi3", 2 },	
	[17772] = { "交通癱瘓", "m:jiāotōngtānhuàn|c:gaau1 tung1 taan1 wun6", 2 },	
	[17773] = { "交通線", "m:jiāotōngxiàn|c:gaau1 tung1 sin3", 2 },	
	[17774] = { "交通車", "m:jiāotōngchē|mn:kau-thong-chhia", 2 },	
	[17775] = { "交通部", "m:jiāotōngbù|mn:Kau-thong-pō͘", 2 },	
	[17776] = { "交遊", "m:jiāoyóu|c:gaau1 jau4", 2 },	
	[17777] = { "交錯", "m:jiāocuò|c:gaau1 cok3", 2 },	
	[17778] = { "交陪", "h:kâu-phòi|mn:kau-pôe", 2 },	
	[17779] = { "交集", "m:jiāojí|mn:kau-chi̍p", 2 },	
	[17780] = { "交響樂團", "m:jiāoxiǎngyuètuán|c:gaau1 hoeng2 ngok6 tyun4", 2 },	
	[17781] = { "交頭接耳", "m:jiāotóujiēěr|c:gaau1 tau4 zip3 ji5", 2 },	
	[17782] = { "交點", "m:jiāodiǎn|c:gaau1 dim2", 2 },	
	[17783] = { "亦", "m:bùyì|mn:ia̍h", 2 },	
	[17784] = { "亨利", "m:hēnglì|mn:Heng-lī", 2 },	
	[17785] = { "享", "m:láixiǎng|h:hióng", 2 },	
	[17786] = { "享壽", "m:xiǎngshòu|h:hióng-su", 2 },	
	[17787] = { "享樂主義", "m:xiǎnglèzhǔyì|c:hoeng2 lok6 zyu2 ji6", 2 },	
	[17788] = { "享譽", "m:xiǎngyù|mn:hiáng-ī", 2 },	
	[17789] = { "京劇", "m:jīngjù|c:ging1 kek6", 2 },	
	[17790] = { "京師", "m:jīngshī|c:ging1 si1", 2 },	
	[17791] = { "京白", "m:jīngbái|c:ging1 baak6", 2 },	
	[17792] = { "京華", "m:jīnghuá|mn:kiaⁿ-hôa", 2 },	
	[17793] = { "亭", "m:bùtíng|mn:tân/têng", 2 },	
	[17794] = { "亭亭玉立", "m:tíngtíngyùlì|c:ting4 ting4 juk6 lap6", 2 },	
	[17795] = { "亭仔", "h:thìn-è|mn:têng-á", 2 },	
	[17796] = { "亭子", "m:tíngzi|c:ting4 zi2", 2 },	
	[17797] = { "亮", "m:sāngechòupíjiàngshèngguòzhūgéliàng|mn:liāng/liōng", 2 },	
	[17798] = { "亮晶晶", "m:liàngjīngjīng|c:loeng6 zing1 zing1", 2 },	
	[17799] = { "亮相", "m:liàngxiàng|c:loeng6 soeng3", 2 },	
	[17800] = { "亮票", "m:liàngpiào|mn:liāng-phiò/liōng-phiò", 2 },	
	[17801] = { "人主", "m:rénzhǔ|mn:jîn-chú", 2 },	
	[17802] = { "人之常情", "m:rénzhīchángqíng|c:jan4 zi1 soeng4 cing4", 2 },	
	[17803] = { "人事不省", "m:rénshìbùxǐng|c:jan4 si6 bat1 sing2", 2 },	
	[17804] = { "人事管理", "m:rénshìguǎnlǐ|c:jan4 si6 gun2 lei5", 2 },	
	[17805] = { "人事行政局", "m:xíngzhèngyuànrénshìxíngzhèngjú|mn:Jîn-sū-hêng-chèng-kio̍k", 2 },	
	[17806] = { "人云亦云", "m:rényúnyìyún|c:jan4 wan4 jik6 wan4", 2 },	
	[17807] = { "人亡", "m:jiābàirénwáng|h:ngìn-mòng", 2 },	
	[17808] = { "人們", "m:rénmen|c:jan4 mun4", 2 },	
	[17809] = { "人倫", "m:bùdàirénlún|mn:jîn-lûn/lîn-lûn", 2 },	
	[17810] = { "人傑", "m:rénjié|mn:jîn-kia̍t", 2 },	
	[17811] = { "人力資源", "m:rénlìzīyuán|c:jan4 lik6 zi1 jyun4", 2 },	
	[17812] = { "人去樓空", "m:rénqùlóukōng|c:jan4 heoi3 lau4 hung1", 2 },	
	[17813] = { "人口密度", "m:rénkǒumìdù|c:jan4 hau2 mat6 dou6", 2 },	
	[17814] = { "人口政策", "m:rénkǒuzhèngcè|c:jan4 hau2 zing3 caak3", 2 },	
	[17815] = { "人口結構", "m:rénkǒujiégòu|c:jan4 hau2 git3 kau3", 2 },	
	[17816] = { "人口過剩", "m:rénkǒuguòshèng|c:jan4 hau2 gwo3 sing6, jan4 hau2 gwo3 zing6", 2 },	
	[17817] = { "人君", "m:rénjūn|h:ngìn-kiûn", 2 },	
	[17818] = { "人命", "m:rénmìng|h:ngìn-miang", 2 },	
	[17819] = { "人命關天", "m:rénmìngguāntiān|c:jan4 ming6 gwaan1 tin1", 2 },	
	[17820] = { "人和", "m:rénhé|c:jan4 wu4-2, jan4 wo4", 2 },	
	[17821] = { "人在江湖,身不由己", "m:rénzàijiānghúshēnbùyóujǐ|c:jan4 zoi6 gong1 wu4, san1 bat1 yau4 gei2", 2 },	
	[17822] = { "人地", "m:réndì|c:jan4 dei6", 2 },	
	[17823] = { "人地生疏", "m:réndìshēngshū|c:jan4 dei6 saang1 so1", 2 },	
	[17824] = { "人壽保險", "m:rénshòubǎoxiǎn|c:jan4 sau6 bou2 him2", 2 },	
	[17825] = { "人多", "m:hǎokèzhǔrénduō|h:ngìn-tô", 2 },	
	[17826] = { "人大", "m:réndà|c:jan4 daai6", 2 },	
	[17827] = { "人子", "m:bùdāngrénzǐ|h:ngìn-chṳ́", 2 },	
	[17828] = { "人小鬼大", "m:rénxiǎoguǐdà|c:jan4 siu2 gwai2 daai6", 2 },	
	[17829] = { "人少", "h:ngìn-séu|c:jan4 siu2", 2 },	
	[17830] = { "人山人海", "m:rénshānrénhǎi|c:jan4 saan1 jan4 hoi2", 2 },	
	[17831] = { "人工受孕", "m:réngōngshòuyùn|c:jan4 gung1 sau6 jan6", 2 },	
	[17832] = { "人工受精", "m:réngōngshòujīng|c:jan4 gung1 sau6 zing1", 2 },	
	[17833] = { "人工呼吸", "m:réngōnghūxī|c:jan4 gung1 fu1 kap1", 2 },	
	[17834] = { "人工流產", "m:réngōngliúchǎn|c:jan4 gung1 lau4 caan2", 2 },	
	[17835] = { "人工降雨", "m:réngōngjiàngyǔ|c:jan4 gung1 gong3 jyu5", 2 },	
	[17836] = { "人影", "m:bùjiànrényǐng|h:ngìn-yáng", 2 },	
	[17837] = { "人心叵測", "m:rénxīnpǒcè|c:jan4 sam1 po2 cak1", 2 },	
	[17838] = { "人心隔肚皮", "m:rénxīngédùpí|c:jan4 sam1 gaak3 tou5 pei4", 2 },	
	[17839] = { "人怕出名豬怕肥", "m:rénpàchūmíngzhūpàféi|c:jan4 paa3 ceot1 meng4-2 zyu1 paa3 fei4", 2 },	
	[17840] = { "人情味", "m:rénqíngwèi|c:jan4 cing4 mei6", 2 },	
	[17841] = { "人才外流", "m:réncáiwàiliú|c:jan4 coi4 ngoi6 lau4", 2 },	
	[17842] = { "人文主義", "m:rénwénzhǔyì|c:jan4 man4 zyu2 ji6", 2 },	
	[17843] = { "人日", "m:rénrì|c:jan4 jat6, jan4 jat6-2", 2 },	
	[17844] = { "人樣", "m:bùxiàngrényàng|mn:lâng-iūⁿ", 2 },	
	[17845] = { "人權宣言", "m:shìjièrénquánxuānyán|c:jan4 kyun4 syun1 jin4", 2 },	
	[17846] = { "人權組織", "m:guójìrénquánzǔzhī|c:jan4 kyun4 zou2 zik1", 2 },	
	[17847] = { "人民公社", "m:rénmíngōngshè|c:jan4 man4 gung1 se5", 2 },	
	[17848] = { "人海", "m:rénshānrénhǎi|mn:jîn-hái", 2 },	
	[17849] = { "人渣", "m:rénzhā|c:jan4 zaa1", 2 },	
	[17850] = { "人滿為患", "m:rénmǎnwéihuàn|mn:jîn-móa-ûi-hoān", 2 },	
	[17851] = { "人無千日好,花無百日紅", "m:rénwúqiānrìhǎohuāwúbǎirìhóng|c:jan4 mou4 cin1 jat6 hou2, faa1 mou4 baak3 jat6 hung4", 2 },	
	[17852] = { "人煙", "m:rényān|mn:jîn-ian", 2 },	
	[17853] = { "人煙稠密", "m:rényānchóumì|c:jan4 jin1 cau4 mat6", 2 },	
	[17854] = { "人物畫", "m:rénwùhuà|mn:jîn-bu̍t-ōe", 2 },	
	[17855] = { "人犯", "m:rénfàn|mn:jîn-hoān/lîn-hoān", 2 },	
	[17856] = { "人猿", "m:rényuán|mn:jîn-oân", 2 },	
	[17857] = { "人生觀", "m:rénshēngguān|mn:jîn-seng-koan", 2 },	
	[17858] = { "人生路不熟", "m:rénshēnglùbùshú|c:jan4 sang1 lou6 bat1 suk6", 2 },	
	[17859] = { "人畜", "m:rénchù|mn:jîn-thiok/lîn-thiok", 2 },	
	[17860] = { "人盡皆知", "m:rénjìnjiēzhī|mn:jîn-chīn-kai-ti", 2 },	
	[17861] = { "人神共憤", "m:rénshéngòngfèn|c:jan4 san4 gung6 fan5", 2 },	
	[17862] = { "人稱", "m:rénchēng|mn:jîn-chheng", 2 },	
	[17863] = { "人老", "m:chūnguīrénlǎo|h:ngìn-ló", 2 },	
	[17864] = { "人聲鼎沸", "m:rénshēngdǐngfèi|c:jan4 sing1 ding2 fai3", 2 },	
	[17865] = { "人肉", "m:hēitóuchóngrbùkějiùjiùzhījiùyàochīrénròu|c:jan4 juk6", 2 },	
	[17866] = { "人色", "m:miànwúrénsè|mn:lâng-sek", 2 },	
	[17867] = { "人蛇", "m:rénshé|c:jan4 se4", 2 },	
	[17868] = { "人見人愛", "m:rénjiànrénài|c:jan4 gin3 jan4 oi3", 2 },	
	[17869] = { "人言", "m:shìwúbùkěduìrényán|h:ngìn-ngièn", 2 },	
	[17870] = { "人言可畏", "m:rényánkěwèi|c:jan4 jin4 ho2 wai3", 2 },	
	[17871] = { "人證", "m:rénzhèng|mn:jîn-chèng/lîn-chèng", 2 },	
	[17872] = { "人贓俱獲", "m:rénzāngjùhuò|c:jan4 zong1 keoi1 wok6", 2 },	
	[17873] = { "人跡", "m:rénjī|mn:jîn-chek", 2 },	
	[17874] = { "人造", "m:rénzào|c:jan4 zou6", 2 },	
	[17875] = { "人造纖維", "m:rénzàoxiānwéi|c:jan4 zou6 cim1 wai4", 2 },	
	[17876] = { "人造衛星", "m:rénzàowèixīng|c:jan4 zou6 wai6 sing1", 2 },	
	[17877] = { "人道", "m:bùréndào|c:jan4 dou6", 2 },	
	[17878] = { "人道主義", "m:réndàozhǔyì|c:jan4 dou6 zyu2 ji6", 2 },	
	[17879] = { "人間地獄", "m:rénjiāndìyù|c:jan4 gaan1 dei6 juk6", 2 },	
	[17880] = { "人間詞話", "m:rénjiāncíhuà|c:jan4 gaan1 ci4 waa6", 2 },	
	[17881] = { "人際關係", "m:rénjìguānxì|c:jan4 zai3 gwaan1 hai6", 2 },	
	[17882] = { "人面", "m:rénmiàn|c:jan4 min6-2", 2 },	
	[17883] = { "人面獸心", "m:rénmiànshòuxīn|c:jan4 min6 sau3 sam1", 2 },	
	[17884] = { "人頭稅", "m:réntóushuì|h:ngìn-thèu-soi", 2 },	
	[17885] = { "人頭落地", "m:réntóuluòdì|c:jan4 tau4 lok6 dei6", 2 },	
	[17886] = { "人額", "h:ngìn-ngiak|mn:lâng-gia̍h", 2 },	
	[17887] = { "人類學", "m:rénlèixué|c:jan4 leoi6 hok6", 2 },	
	[17888] = { "人馬座", "m:rénmǎzuò|c:jan4 maa5 zo6", 2 },	
	[17889] = { "人馬星座", "m:bànrénmǎxīngzuò|c:jan4 maa5 sing1 zo6", 2 },	
	[17890] = { "人魚", "m:rényú|c:jan4 jyu4", 2 },	
	[17891] = { "什物", "m:shíwù|c:zaap6 mat6", 2 },	
	[17892] = { "什錦", "m:shíjǐn|c:sap6 gam2", 2 },	
	[17893] = { "什麼", "m:bùchāshénme|c:sam6 mo1", 2 },	
	[17894] = { "仁", "m:yīshìtóngrén|mn:jîn/lîn", 2 },	
	[17895] = { "仁兄", "m:rénxiōng|mn:jîn-heng/lîn-heng", 2 },	
	[17896] = { "仁壽", "m:rénshòu|c:jan4 sau6", 2 },	
	[17897] = { "仁德", "m:réndé|mn:jîn-tek", 2 },	
	[17898] = { "仁心", "m:rénxīn|c:jan4 sam1", 2 },	
	[17899] = { "仁義道德", "m:rényìdàodé|c:jan4 ji6 dou6 dak1", 2 },	
	[17900] = { "仁至義盡", "m:rénzhìyìjìn|c:jan4 zi3 ji6 zeon6", 2 },	
	[17901] = { "仃", "m:língdīng|mn:tan", 2 },	
	[17902] = { "仄", "m:bīzè|mn:cheh", 2 },	
	[17903] = { "仆倒", "h:phuk-tó|c:puk1 dou3-2", 2 },	
	[17904] = { "仆地", "m:pūde|h:phuk-thi", 2 },	
	[17905] = { "仇", "m:yījiànzhīchóu|mn:siû", 2 },	
	[17906] = { "仇報", "m:ēnjiāngchóubào|h:sù-po", 2 },	
	[17907] = { "仇家", "m:chóujiā|c:sau4 gaa1", 2 },	
	[17908] = { "仇視", "m:chóushì|c:sau4 si6", 2 },	
	[17909] = { "今兒", "m:jīnr|c:gam1 ji4", 2 },	
	[17910] = { "今天", "m:jīntiān|c:gam1 tin1", 2 },	
	[17911] = { "今昔", "m:jīnxí|c:gam1 sik1", 2 },	
	[17912] = { "今晚", "m:jīnwǎn|c:gam1 maan5, gam1 maan5-1", 2 },	
	[17913] = { "今朝", "m:jīnzhāo|c:gam1 ziu1", 2 },	
	[17914] = { "今譯", "m:jīnyì|c:gam1 jik6", 2 },	
	[17915] = { "今非昔比", "m:jīnfēixíbǐ|c:gam1 fei1 sik1 bei2", 2 },	
	[17916] = { "今音", "m:jīnyīn|c:gam1 jam1", 2 },	
	[17917] = { "介", "m:yījiè|mn:kài", 2 },	
	[17918] = { "介於", "mn:kài-î/kài-û|c:gaai3 jyu1", 2 },	
	[17919] = { "介紹人", "m:jièshàorén|mn:kài-siāu-jîn", 2 },	
	[17920] = { "介紹信", "h:kie-seu-sin|c:gaai3 siu6 seon3", 2 },	
	[17921] = { "介紹所", "m:jièshàosuǒ|mn:kài-siāu-só͘", 2 },	
	[17922] = { "介詞", "m:jiècí|c:gaai3 ci4", 2 },	
	[17923] = { "介質", "m:jièzhí|mn:kài-chit", 2 },	
	[17924] = { "介面卡", "m:jièmiànkǎ|mn:kài-bīn-khah", 2 },	
	[17925] = { "仍舊", "m:réngjiù|c:jing4 gau6", 2 },	
	[17926] = { "仔肩", "m:zījiān|c:zi2 gin1", 2 },	
	[17927] = { "仕女", "m:shìnǚ|mn:sū-lí", 2 },	
	[17928] = { "他", "m:zhīsǐmǐtuō|h:kì", 2 },	
	[17929] = { "他人", "m:shìhǎitārén|c:taa1 jan4", 2 },	
	[17930] = { "他們", "m:tāmen|c:taa1 mun4", 2 },	
	[17931] = { "他心", "m:tāxīn|c:taa1 sam1", 2 },	
	[17932] = { "他拉", "m:tālātālā|h:thâ-lâ", 2 },	
	[17933] = { "他方", "m:tāfāng|c:taa1 fong1", 2 },	
	[17934] = { "他日", "m:tārì|c:taa1 jat6", 2 },	
	[17935] = { "他鄉", "m:tāxiāng|c:taa1 hoeng1", 2 },	
	[17936] = { "他鄉遇故知", "m:tāxiāngyùgùzhī|c:taa1 hoeng1 jyu6 gu3 zi1", 2 },	
	[17937] = { "仗恃", "m:zhàngshì|c:zoeng6 ci5", 2 },	
	[17938] = { "付印", "m:fùyìn|mn:hù-ìn", 2 },	
	[17939] = { "付托", "m:fùtuō|c:fu6 tok3", 2 },	
	[17940] = { "付訖", "m:fùqì|c:fu6 ngat6", 2 },	
	[17941] = { "付託", "m:fùtuō|mn:hù-thok", 2 },	
	[17942] = { "仙", "m:shàngxiān|mn:sian", 2 },	
	[17943] = { "仙人", "m:xiānrén|mn:sian-jîn/sian-lâng", 2 },	
	[17944] = { "仙公", "m:xiāngōng|mn:sian-kong", 2 },	
	[17945] = { "仙女座", "m:xiānnǚzuò|c:sin1 neoi5-2 zo6", 2 },	
	[17946] = { "仙居", "m:xiānjū|c:sin1 geoi1", 2 },	
	[17947] = { "仙童", "m:xiāntóng|c:sin1 tung4", 2 },	
	[17948] = { "仙遊", "m:xiānyóu|c:sin1 jau4", 2 },	
	[17949] = { "仙鶴", "m:xiānhè|mn:sian-ho̍h", 2 },	
	[17950] = { "仙鶴草", "m:xiānhècǎo|mn:sian-ho̍h-chháu", 2 },	
	[17951] = { "仙鼠", "m:xiānshǔ|mn:sian-chhí/sian-chhú", 2 },	
	[17952] = { "仟", "m:qiānqiān|mn:chheng", 2 },	
	[17953] = { "仡", "m:yìyì|mn:kit", 2 },	
	[17954] = { "代勞", "m:dàiláo|mn:tāi-lô", 2 },	
	[17955] = { "代售", "m:dàishòu|c:doi6 sau6", 2 },	
	[17956] = { "代寫", "m:dàixiě|c:doi6 se2", 2 },	
	[17957] = { "代工", "m:dàigōng|mn:tāi-kang", 2 },	
	[17958] = { "代庖", "m:dàipáo|c:doi6 paau4", 2 },	
	[17959] = { "代打", "m:dàidǎ|mn:tāi-táⁿ", 2 },	
	[17960] = { "代收", "m:dàishōu|mn:tāi-siu", 2 },	
	[17961] = { "代數幾何學", "m:dàishùjǐhéxué|c:doi6 sou3 gei2 ho4 hok6", 2 },	
	[17962] = { "代數式", "m:dàishùshì|c:doi6 sou3 sik1", 2 },	
	[17963] = { "代書", "m:dàishū|mn:tāi-su", 2 },	
	[17964] = { "代母", "m:dàimǔ|c:doi6 mou5", 2 },	
	[17965] = { "代用", "m:dàiyòng|mn:tāi-iōng", 2 },	
	[17966] = { "代禱", "h:thoi-tó|c:doi6 tou2", 2 },	
	[17967] = { "代筆", "m:dàibǐ|h:thoi-pit", 2 },	
	[17968] = { "代管", "m:dàiguǎn|mn:tāi-koán", 2 },	
	[17969] = { "代糖", "m:dàitáng|c:doi6 tong4", 2 },	
	[17970] = { "代行", "m:dàichāidàixíng|mn:tāi-hêng", 2 },	
	[17971] = { "代表作", "m:dàibiǎozuò|mn:tāi-piáu-chok", 2 },	
	[17972] = { "代詞", "m:dàicí|c:doi6 ci4", 2 },	
	[17973] = { "代課", "m:dàikè|mn:tāi-khò", 2 },	
	[17974] = { "代議士", "m:dàiyìshì|mn:tāi-gī-sū", 2 },	
	[17975] = { "代購", "m:dàigòu|c:doi6 kau3", 2 },	
	[17976] = { "代銷", "m:dàixiāo|mn:tāi-siau", 2 },	
	[17977] = { "代領", "m:dàilǐng|c:doi6 leng5", 2 },	
	[17978] = { "令人", "m:lìngrén|c:ling6 jan4", 2 },	
	[17979] = { "令人髮指", "m:lìngrénfǎzhǐ|c:ling6 jan4 faat3 zi2", 2 },	
	[17980] = { "令兄", "m:lìngxiōng|c:ling6 hing1", 2 },	
	[17981] = { "令姊", "m:lìngjiě|mn:lēng-ché", 2 },	
	[17982] = { "令嬡", "m:lìngài|c:ling6 oi3", 2 },	
	[17983] = { "令旗", "m:lìngqí|mn:lēng-kî", 2 },	
	[17984] = { "令親", "m:lìngqīn|c:ling6 can1", 2 },	
	[17985] = { "令閫", "m:lìngkǔn|c:ling6 kwan2", 2 },	
	[17986] = { "以", "m:bùyǐ|h:yî", 2 },	
	[17987] = { "以偏概全", "m:yǐpiāngàiquán|c:ji5 pin1 koi3 cyun4", 2 },	
	[17988] = { "以其人之道,還治其人之身", "m:jíyǐqírénzhīdàohuánzhìqírénzhīshēn|c:ji5 kei4 jan4 zi1 dou6, waan4 zi6 kei4 jan4 zi1 san1", 2 },	
	[17989] = { "以北", "h:yî-pet|mn:í-pak", 2 },	
	[17990] = { "以南", "h:yî-nàm|mn:í-lâm", 2 },	
	[17991] = { "以夷制夷", "m:yǐyízhìyí|c:ji5 ji4 zai3 ji4", 2 },	
	[17992] = { "以德報怨", "m:yǐdébàoyuàn|c:ji5 dak1 bou3 jyun3", 2 },	
	[17993] = { "以攻為守", "m:yǐgōngwéishǒu|c:ji5 gung1 wai4 sau2", 2 },	
	[17994] = { "以斯拉記", "h:yî-sṳ̂-lâ-ki|c:ji5 si1 laai1 gei3", 2 },	
	[17995] = { "以暴易暴", "m:yǐbàoyìbào|c:ji5 bou6 jik6 bou6", 2 },	
	[17996] = { "以東", "h:yî-tûng|mn:í-tang", 2 },	
	[17997] = { "以柔制剛", "m:yǐróuzhìgāng|c:ji5 jau4 zai3 gong1", 2 },	
	[17998] = { "以次", "m:yǐcì|c:ji5 ci3", 2 },	
	[17999] = { "以此", "m:yǐcǐ|mn:í-chhú", 2 },	
	[18000] = { "以毒攻毒", "m:yǐdúgōngdú|c:ji5 duk6 gung1 duk6", 2 },	
	[18001] = { "以法", "m:shéngzhīyǐfǎ|h:yî-fap", 2 },	
	[18002] = { "以珥", "h:yî-ngí|c:ji5 ji6", 2 },	
	[18003] = { "以祿", "h:yî-lu̍k|c:ji5 luk6", 2 },	
	[18004] = { "以禮相待", "m:yǐlǐxiāngdài|c:ji5 lai5 soeng1 doi6", 2 },	
	[18005] = { "以至", "m:yǐzhì|c:ji5 zi3", 2 },	
	[18006] = { "以色列國", "m:yǐsèlièguó|h:yî-set-lie̍t-koet", 2 },	
	[18007] = { "以西結", "h:yî-sî-kiet|mn:Í-se-kiat", 2 },	
	[18008] = { "以訛傳訛", "m:yǐéchuáné|c:ji5 ngo5 cyun4 ngo4", 2 },	
	[18009] = { "以貌取人", "m:yǐmàoqǔrén|c:ji5 maau6 ceoi2 jan4", 2 },	
	[18010] = { "以賽亞", "h:yî-soi-â|mn:Í-sài-a", 2 },	
	[18011] = { "以身相許", "m:yǐshēnxiāngxǔ|c:ji5 san1 soeng1 heoi2", 2 },	
	[18012] = { "以逸待勞", "m:yǐyìdàiláo|c:ji5 jat6 doi6 lou4", 2 },	
	[18013] = { "以鄰為壑", "m:yǐlínwéihuò|c:ji5 leon4 wai6 kok3", 2 },	
	[18014] = { "以防萬一", "m:yǐfángwànyī|c:ji5 fong4 maan6 jat1", 2 },	
	[18015] = { "仰光", "m:yǎngguāng|c:joeng5 gwong1", 2 },	
	[18016] = { "仰天大笑", "m:yǎngtiāndàxiào|c:joeng5 tin1 daai6 siu3", 2 },	
	[18017] = { "仰求", "m:yǎngqiú|mn:gióng-kiû", 2 },	
	[18018] = { "仰泳", "m:yǎngyǒng|c:joeng5 wing6", 2 },	
	[18019] = { "仰觀", "m:yǎngguān|c:joeng5 gun1", 2 },	
	[18020] = { "仲", "m:èrzhòng|h:chhung", 2 },	
	[18021] = { "仲冬", "m:zhòngdōng|c:zung6 dung1", 2 },	
	[18022] = { "仲夏", "m:zhòngxià|c:zung6 haa6", 2 },	
	[18023] = { "仲春", "m:zhòngchūn|c:zung6 ceon1", 2 },	
	[18024] = { "仲秋", "m:zhòngqiū|c:zung6 cau1", 2 },	
	[18025] = { "仳離", "m:pǐlí|c:pei2 lei4", 2 },	
	[18026] = { "仵作", "m:wǔzuò|mn:gō͘-choh/ngó͘-choh", 2 },	
	[18027] = { "件事", "m:yīshēnzuòbùdéliǎngjiànshì|h:khien-sṳ", 2 },	
	[18028] = { "件件", "m:jiànjiàn|c:gin6 gin6", 2 },	
	[18029] = { "件數", "m:jiànshù|mn:kiāⁿ-sò͘", 2 },	
	[18030] = { "任", "m:yīrèn|mn:jīm/līm/nā", 2 },	
	[18031] = { "任事", "m:rènshì|mn:jīm-sū", 2 },	
	[18032] = { "任人宰割", "m:rènrénzǎigē|c:jam6 jan4 zoi2 got3", 2 },	
	[18033] = { "任免", "m:rènmiǎn|mn:jīm-bián", 2 },	
	[18034] = { "任勞任怨", "m:rènláorènyuàn|c:jam6 lou4 jam6 jyun3", 2 },	
	[18035] = { "任憑", "m:rènpíng|c:jam6 pang4", 2 },	
	[18036] = { "任教", "m:rènjiào|mn:jīm-kàu", 2 },	
	[18037] = { "任用", "m:rènyòng|mn:jīm-iōng", 2 },	
	[18038] = { "任由", "m:rènyóu|c:jam6 jau4", 2 },	
	[18039] = { "任重道遠", "m:rènzhòngdàoyuǎn|c:jam6 zung6 dou6 jyun5", 2 },	
	[18040] = { "份內", "h:fun-nui|mn:hūn-lāi", 2 },	
	[18041] = { "份額", "h:fun-ngiak|mn:hūn-gia̍h", 2 },	
	[18042] = { "仿", "m:dàfǎng|mn:hóng", 2 },	
	[18043] = { "仿佛", "m:fǎngfú|c:fong2 fat1", 2 },	
	[18044] = { "仿傚", "m:fǎngxiào|c:fong2 haau6", 2 },	
	[18045] = { "仿冒", "m:fǎngmào|c:fong2 mou6", 2 },	
	[18046] = { "仿古", "m:fǎnggǔ|mn:hóng-kó͘", 2 },	
	[18047] = { "仿生學", "m:fǎngshēngxué|c:fong2 saang1 hok6", 2 },	
	[18048] = { "企", "m:xīqì|h:khî", 2 },	
	[18049] = { "企望", "m:qìwàng|mn:khì-bōng", 2 },	
	[18050] = { "企業化", "m:qìyèhuà|mn:khì-gia̍p-hòa", 2 },	
	[18051] = { "企業管理", "m:qìyèguǎnlǐ|c:kei5 jip6 gun2 lei5", 2 },	
	[18052] = { "企業集團", "m:qìyèjítuán|c:kei5 jip6 zaap6 tyun4", 2 },	
	[18053] = { "伊", "m:wúyī|mn:i", 2 },	
	[18054] = { "伊人", "m:yīrén|c:ji1 jan4", 2 },	
	[18055] = { "伊利諾州", "m:yīlìnuòzhōu|c:ji1 lei6 nok6 zau1", 2 },	
	[18056] = { "伊吾", "m:yīwú|c:ji1 ng4", 2 },	
	[18057] = { "伊士", "m:sūyīshì|c:ji1 si6-2", 2 },	
	[18058] = { "伊始", "m:xiàchēyīshǐ|c:ji1 ci2", 2 },	
	[18059] = { "伊川", "m:yīchuān|c:ji1 cyun1", 2 },	
	[18060] = { "伊府麵", "m:yīfǔmiàn|c:ji1 fu2 min6", 2 },	
	[18061] = { "伊斯坦堡", "m:yīsītǎnbǎo|c:ji1 si1 taan2 bou2", 2 },	
	[18062] = { "伊斯蘭", "mn:I-su-lân|c:ji1 si1 laan4", 2 },	
	[18063] = { "伊朗伊斯蘭共和國", "m:yīlǎngyīsīlángònghéguó|c:ji1 long5 ji1 si1 laan4 gung6 wo4 gwok3", 2 },	
	[18064] = { "伊朗高原", "m:yīlǎnggāoyuán|c:ji1 long5 gou1 jyun4", 2 },	
	[18065] = { "伍", "m:rùwǔ|mn:ngó͘", 2 },	
	[18066] = { "伏下", "m:fúxià|h:phu̍k-hâ", 2 },	
	[18067] = { "伏地", "m:fúdì|h:phu̍k-thi", 2 },	
	[18068] = { "伏手", "m:bùfúshǒu|c:fuk6 sau2", 2 },	
	[18069] = { "伏拜", "h:phu̍k-pai|mn:phak-pài", 2 },	
	[18070] = { "伏擊", "m:fújí|c:fuk6 gik1", 2 },	
	[18071] = { "伏特加", "m:fútèjiā|c:fuk6 dak6 gaa1", 2 },	
	[18072] = { "伏特計", "m:fútèjì|c:fuk6 dak6 gai3", 2 },	
	[18073] = { "伏筆", "m:fúbǐ|mn:ho̍k-pit", 2 },	
	[18074] = { "伏羲", "m:fúxī|mn:ho̍k-hi", 2 },	
	[18075] = { "伏落", "m:fúluò|h:phu̍k-lo̍k", 2 },	
	[18076] = { "伏誅", "m:fúzhū|c:fuk6 zyu1", 2 },	
	[18077] = { "伐", "m:bùjīnbùfá|mn:hoa̍h", 2 },	
	[18078] = { "伐木", "m:fāmù|mn:hoa̍t-bo̍k", 2 },	
	[18079] = { "休兵", "m:xiūbīng|mn:hiu-peng", 2 },	
	[18080] = { "休妻", "m:xiūqī|h:hiû-chhî", 2 },	
	[18081] = { "休學", "m:xiūxué|mn:hiu-ha̍k", 2 },	
	[18082] = { "休想", "m:xiūxiǎng|c:jau1 soeng2", 2 },	
	[18083] = { "休止符", "m:xiūzhǐfú|mn:hiu-chí-hû", 2 },	
	[18084] = { "休耕", "m:xiūgēng|h:hiû-kâng", 2 },	
	[18085] = { "休閒", "m:xiūxián|h:hiû-hàn", 2 },	
	[18086] = { "休閒活動", "m:xiūxiánhuódòng|mn:hiu-êng-oa̍h-tāng", 2 },	
	[18087] = { "伙", "m:yīhuǒ|mn:hóe/hé", 2 },	
	[18088] = { "伙伴", "m:huǒbàn|c:fo2 bun6", 2 },	
	[18089] = { "伙頭軍", "mn:hóe-thâu-kun/hé-thâu-kun|c:fo2 tau4 gwan1, fo2 tau4-2 gwan1", 2 },	
	[18090] = { "伯", "m:shìbó|mn:peh", 2 },	
	[18091] = { "伯仲", "m:bózhòng|mn:pek-tiōng", 2 },	
	[18092] = { "伯仲叔季", "m:bózhòngshújì|c:baak3 zung6 suk1 gwai3", 2 },	
	[18093] = { "伯伯", "m:bóbo|c:baak3 baak3", 2 },	
	[18094] = { "伯利恆", "m:bólìhéng|h:pak-li-hèn", 2 },	
	[18095] = { "伯姆", "h:pak-mê|mn:peh-ḿ", 2 },	
	[18096] = { "伯娘", "m:bóniáng|c:baak3 noeng4", 2 },	
	[18097] = { "伯母", "m:bómǔ|c:baak3 mou5-2", 2 },	
	[18098] = { "伯爵", "mn:pek-chiok|c:baak3 zoek3", 2 },	
	[18099] = { "伯父", "m:bófù|c:baak3 fu6-2", 2 },	
	[18100] = { "估算", "m:gūsuàn|mn:kó͘-sǹg", 2 },	
	[18101] = { "伴娘", "m:bànniáng|c:bun6 noeng4-2", 2 },	
	[18102] = { "伴手", "m:bànshǒu|mn:phōaⁿ-chhiú", 2 },	
	[18103] = { "伴星", "m:bànxīng|c:bun6 sing1", 2 },	
	[18104] = { "伴舞", "m:bànwǔ|mn:phōaⁿ-bú", 2 },	
	[18105] = { "伴郎", "m:bànláng|c:bun6 long4-2", 2 },	
	[18106] = { "伴隨", "m:bànsuí|c:bun6 ceoi4", 2 },	
	[18107] = { "伶", "m:yōulíng|h:làng", 2 },	
	[18108] = { "伶仃", "m:língdīng|c:ling4 ding1", 2 },	
	[18109] = { "伸入", "h:chhûn-ngi̍p|mn:chhun-ji̍p", 2 },	
	[18110] = { "伸出援手", "m:shēnchūyuánshǒu|c:san1 ceot1 wun4 sau2", 2 },	
	[18111] = { "伸張正義", "m:shēnzhāngzhèngyì|c:san1 zoeng1 zing3 ji6", 2 },	
	[18112] = { "伸懶腰", "m:shēnlǎnyāo|c:san1 laan5 jiu1", 2 },	
	[18113] = { "伸直", "m:shēnzhí|h:chhûn-chhṳ̍t", 2 },	
	[18114] = { "伸縮", "m:shēnsuō|c:san1 suk1", 2 },	
	[18115] = { "伸腳", "h:chhûn-kiok|mn:chhun-kha", 2 },	
	[18116] = { "伺服器", "m:wǎnglùsìfúqì|c:si6 fuk6 hei3", 2 },	
	[18117] = { "伺機", "m:sìjī|c:zi6 gei1", 2 },	
	[18118] = { "伺機而動", "m:sìjīérdòng|mn:sū-ki-lî-tōng", 2 },	
	[18119] = { "似", "m:yīsì|mn:sāi", 2 },	
	[18120] = { "似乎", "m:sìhū|c:ci5 fu4", 2 },	
	[18121] = { "似懂非懂", "m:sìdǒngfēidǒng|c:ci5 dung2 fei1 dung2", 2 },	
	[18122] = { "似曾相識", "m:sìcéngxiāngshì|c:ci5 cang4 soeng1 sik1", 2 },	
	[18123] = { "似的", "m:sìde|c:ci5 dik1", 2 },	
	[18124] = { "伽藍鳥", "m:qiélánniǎo|mn:ka-lâm-chiáu", 2 },	
	[18125] = { "佃契", "m:diànqì|mn:tiān-khè", 2 },	
	[18126] = { "佃戶", "m:diànhù|mn:tiān-hō͘", 2 },	
	[18127] = { "但以理書", "h:than-yî-lî-sû|c:daan6 ji5 lei5 syu1", 2 },	
	[18128] = { "但使", "m:dànshǐ|mn:nā-sái", 2 },	
	[18129] = { "但係", "h:than-he|c:daan6 hai6", 2 },	
	[18130] = { "但凡", "m:dànfán|c:daan6 faan4", 2 },	
	[18131] = { "但書", "m:dànshū|mn:tān-su", 2 },	
	[18132] = { "但有", "m:dànyǒu|mn:nā-sū", 2 },	
	[18133] = { "佇", "m:qìzhù|h:tu", 2 },	
	[18134] = { "佇立", "m:zhùlì|c:cyu5 lap6", 2 },	
	[18135] = { "佇足", "m:zhùzú|mn:tū-chiok", 2 },	
	[18136] = { "佈告", "mn:pò͘-kò|c:bou3 gou3", 2 },	
	[18137] = { "佈局", "mn:pò͘-kio̍k|c:bou3 guk6", 2 },	
	[18138] = { "佈施", "m:bùshī|mn:pò͘-sì/pò͘-si", 2 },	
	[18139] = { "佈景", "mn:pò͘-kéng|c:bou3 ging2", 2 },	
	[18140] = { "佈雷", "mn:pò͘-lûi|c:bou3 leoi4", 2 },	
	[18141] = { "位元", "m:wèiyuán|mn:ūi-goân", 2 },	
	[18142] = { "位址", "m:wèizhǐ|c:wai6 zi2", 2 },	
	[18143] = { "位子", "m:wèizi|c:wai6 zi2, wai6-2 zi2", 2 },	
	[18144] = { "位居", "mn:ūi-ki/ūi-ku|c:wai6 geoi1", 2 },	
	[18145] = { "位數", "m:zhōngwèishù|mn:ūi-sò͘", 2 },	
	[18146] = { "位於", "m:wèiyú|c:wai6 jyu1", 2 },	
	[18147] = { "位移", "m:wèiyí|c:wai6 ji4", 2 },	
	[18148] = { "位能", "m:wèinéng|c:wai6 nang4", 2 },	
	[18149] = { "低位", "h:tâi-vi|c:dai1 wai6-2", 2 },	
	[18150] = { "低低", "m:dīdī|h:lài-lài", 2 },	
	[18151] = { "低俗", "m:dīsú|c:dai1 zuk6", 2 },	
	[18152] = { "低劣", "m:dīliè|c:dai1 lyut6", 2 },	
	[18153] = { "低廉", "m:dīlián|c:dai1 lim4", 2 },	
	[18154] = { "低微", "m:dīwéi|h:tâi-mì", 2 },	
	[18155] = { "低成本", "mn:kē-sêng-pún|c:dai1 sing4 bun2", 2 },	
	[18156] = { "低收入", "m:dīshōurù|c:dai1 sau1 jap6", 2 },	
	[18157] = { "低於", "mn:kē-î/kē-û|c:dai1 jyu1", 2 },	
	[18158] = { "低檔", "m:dīdǎng|c:dai1 dong3", 2 },	
	[18159] = { "低氣壓", "m:dīqìyā|mn:kē-khì-ap", 2 },	
	[18160] = { "低潮", "m:dīcháo|c:dai1 ciu4", 2 },	
	[18161] = { "低窩", "h:tâi-vô|mn:kē-o", 2 },	
	[18162] = { "低窪", "m:dīwā|c:dai1 waa1", 2 },	
	[18163] = { "低等", "m:dīděng|c:dai1 dang2", 2 },	
	[18164] = { "低級", "m:dījí|c:dai1 kap1", 2 },	
	[18165] = { "低聲下氣", "m:dīshēngxiàqì|c:dai1 sing1 haa6 hei3", 2 },	
	[18166] = { "低能", "m:dīnéng|c:dai1 nang4", 2 },	
	[18167] = { "低能兒", "m:dīnéngér|mn:te-lêng-jî", 2 },	
	[18168] = { "低脂", "m:dīzhī|c:dai1 zi1", 2 },	
	[18169] = { "低血壓", "m:dīxiěyā|c:dai1 hyut3 aat3", 2 },	
	[18170] = { "低語", "m:dīyǔ|c:dai1 jyu5", 2 },	
	[18171] = { "低調", "m:dīdiào|c:dai1 diu6", 2 },	
	[18172] = { "低谷", "m:dīgǔ|c:dai1 guk1", 2 },	
	[18173] = { "低賤", "m:dījiàn|c:dai1 zin6", 2 },	
	[18174] = { "低迷", "m:dīmí|c:dai1 mai4", 2 },	
	[18175] = { "住口", "m:bùzhùkǒu|c:zyu6 hau2", 2 },	
	[18176] = { "住嘴", "m:bùzhùzuǐ|c:zyu6 zeoi2", 2 },	
	[18177] = { "住客", "m:zhùkè|c:zyu6 haak3", 2 },	
	[18178] = { "住戶", "m:zhùhù|c:zyu6 wu6", 2 },	
	[18179] = { "住持", "m:zhùchí|mn:chū-chhî", 2 },	
	[18180] = { "佐料", "m:zuǒliào|mn:chô-liāu", 2 },	
	[18181] = { "佐理", "m:zuǒlǐ|c:zo3 lei5", 2 },	
	[18182] = { "佐餐", "m:zuǒcān|c:zo3 caan1", 2 },	
	[18183] = { "佔去", "h:cham-hi/chiam-hi|mn:chiàm-khì/chiàm-khù", 2 },	
	[18184] = { "佔地", "h:cham-thi|mn:chiàm-tē/chiàm-tōe", 2 },	
	[18185] = { "佔據", "mn:chiàm-kì/chiàm-kù|c:zim3 geoi3", 2 },	
	[18186] = { "佔著", "h:cham-tén/chiam-tén|mn:chiàm--tio̍h", 2 },	
	[18187] = { "何事", "m:héshì|h:hò-sṳ", 2 },	
	[18188] = { "何人", "m:hérén|c:ho4 jan4", 2 },	
	[18189] = { "何以", "m:héyǐ|c:ho4 ji5", 2 },	
	[18190] = { "何以見得", "m:héyǐjiàndé|c:ho4 ji5 gin3 dak1", 2 },	
	[18191] = { "何其", "m:héqí|c:ho4 kei4", 2 },	
	[18192] = { "何嘗", "m:hécháng|c:ho4 soeng4", 2 },	
	[18193] = { "何在", "m:hézài|mn:hô-chāi", 2 },	
	[18194] = { "何妨", "m:héfáng|c:ho4 fong4", 2 },	
	[18195] = { "何干", "m:hégān|mn:hô-kan", 2 },	
	[18196] = { "何德何能", "m:hédéhénéng|c:ho4 dak1 ho4 nang4", 2 },	
	[18197] = { "何故", "m:bùzhīhégù|mn:hô-kò͘", 2 },	
	[18198] = { "何方", "m:héfāng|mn:hô-hong", 2 },	
	[18199] = { "何時", "m:héshí|c:ho4 si4", 2 },	
	[18200] = { "何樂不為", "m:hélèbùwéi|mn:hô-lo̍k-put-ûi", 2 },	
	[18201] = { "何止", "m:hézhǐ|c:ho4 zi2", 2 },	
	[18202] = { "何罪之有", "m:hézuìzhīyǒu|c:ho4 zeoi6 zi1 jau5", 2 },	
	[18203] = { "何謂", "m:héwèi|c:ho4 wai6", 2 },	
	[18204] = { "何足掛齒", "m:hézúguàchǐ|c:ho4 zuk1 gwaa3 ci2", 2 },	
	[18205] = { "何首烏", "m:héshǒuwū|mn:hô-siú-o͘", 2 },	
	[18206] = { "佛事", "m:fóshì|mn:hu̍t-sū", 2 },	
	[18207] = { "佛口蛇心", "m:fókǒushéxīn|c:fat6 hau2 se4 sam1", 2 },	
	[18208] = { "佛堂", "m:fótáng|mn:hu̍t-tn̂g", 2 },	
	[18209] = { "佛塔", "m:qiānfótǎ|mn:hu̍t-thah", 2 },	
	[18210] = { "佛家", "m:fójiā|mn:hu̍t-ka", 2 },	
	[18211] = { "佛山", "m:qiānfóshān|c:fat6 saan1", 2 },	
	[18212] = { "佛廟", "mn:pu̍t-biō|c:fat6 miu6-2", 2 },	
	[18213] = { "佛性", "m:sānyīnfóxìng|mn:hu̍t-sèng", 2 },	
	[18214] = { "佛法", "m:sānjiēfófǎ|mn:hu̍t-hoat", 2 },	
	[18215] = { "佛牙", "m:fóyá|c:fat6 ngaa4", 2 },	
	[18216] = { "佛羅里達州", "m:fóluólǐdázhōu|c:fat6 lo4 lei5 daat6 zau1", 2 },	
	[18217] = { "佛蒙特州", "m:fóméngtèzhōu|c:fat6 mung4 dak6 zau1", 2 },	
	[18218] = { "佛跳牆", "m:fótiàoqiáng|c:fat6 tiu3 coeng4", 2 },	
	[18219] = { "佛龕", "m:yīquèfókān|mn:hu̍t-kham/pu̍t-kham", 2 },	
	[18220] = { "作主", "m:zuòzhǔ|c:zok3 zyu2", 2 },	
	[18221] = { "作別", "m:zuòbié|c:zok3 bit6", 2 },	
	[18222] = { "作勢", "m:zuòshì|c:zok3 sai3", 2 },	
	[18223] = { "作反", "m:zuòfǎn|c:zok3 faan2", 2 },	
	[18224] = { "作古", "m:zuògǔ|c:zok3 gu2", 2 },	
	[18225] = { "作嘔", "m:zuòǒu|c:zok3 au2", 2 },	
	[18226] = { "作圖", "m:gōngzuòtú|c:zok3 tou4", 2 },	
	[18227] = { "作客", "m:zuòkè|c:zok3 haak3", 2 },	
	[18228] = { "作廢", "m:zuòfèi|c:zok3 fai3", 2 },	
	[18229] = { "作息", "m:zuòxí|c:zok3 sik1", 2 },	
	[18230] = { "作惡多端", "m:zuòèduōduān|c:zok3 ok3 do1 dyun1", 2 },	
	[18231] = { "作愛", "m:zuòài|c:zok3 oi3", 2 },	
	[18232] = { "作曲家", "mn:chok-khek-ka|c:zok3 kuk1 gaa1", 2 },	
	[18233] = { "作梗", "m:zuògěng|c:zok3 gang2", 2 },	
	[18234] = { "作業員", "m:zuòyèyuán|mn:chok-gia̍p-oân", 2 },	
	[18235] = { "作業系統", "m:zuòyèxìtǒng|c:zok3 jip6 hai6 tung2", 2 },	
	[18236] = { "作死", "m:zuōsǐ|c:zok3 sei2", 2 },	
	[18237] = { "作浪", "m:tuītáozuòlàng|h:chok-long", 2 },	
	[18238] = { "作物", "m:yīniánshēngzuòwù|c:zok3 mat6", 2 },	
	[18239] = { "作畫", "m:zuòhuà|mn:choh-ōe", 2 },	
	[18240] = { "作祟", "m:zuòsuì|mn:chok-sūi", 2 },	
	[18241] = { "作秀", "m:zuòxiù|c:zok3 sau3", 2 },	
	[18242] = { "作答", "m:zuòdá|c:zok3 daap3", 2 },	
	[18243] = { "作繭", "m:zuòjiǎn|c:zok3 gaan2", 2 },	
	[18244] = { "作繭自縛", "m:zuòjiǎnzìfú|c:zok3 gaan2 zi6 bok3", 2 },	
	[18245] = { "作罷", "m:zuòbà|c:zok3 baa6", 2 },	
	[18246] = { "作美", "m:bùzuòměi|c:zok3 mei5", 2 },	
	[18247] = { "作聲", "m:bùzuòshēng|h:chok-sâng", 2 },	
	[18248] = { "作詩", "m:zuòshī|c:zok3 si1", 2 },	
	[18249] = { "作證", "m:zuòzhèng|c:zok3 zing3", 2 },	
	[18250] = { "作雨", "m:xīngyúnzuòyǔ|c:zok3 jyu5", 2 },	
	[18251] = { "佝僂病", "m:kòulóubìng|c:keoi1 lau4 beng6", 2 },	
	[18252] = { "佞臣", "m:nìngchén|c:ning6 san4", 2 },	
	[18253] = { "你們", "m:nǐmen|c:nei5 mun4", 2 },	
	[18254] = { "你我", "m:nǐwǒ|mn:lí-góa", 2 },	
	[18255] = { "你東我西", "m:nǐdōngwǒxī|c:nei5 dung1 ngo5 sai1", 2 },	
	[18256] = { "你死我活", "m:nǐsǐwǒhuó|c:nei5 sei2 ngo5 wut6", 2 },	
	[18257] = { "你的", "m:yǒunǐde|c:nei5 dik1", 2 },	
	[18258] = { "你等", "h:ngì-têu|c:nei5 dei6", 2 },	
	[18259] = { "你自己", "mn:lí-chū-kí|c:nei5 zi6 gei2", 2 },	
	[18260] = { "佣錢", "m:yòngqian|c:jung6-2 cin4-2", 2 },	
	[18261] = { "佩劍", "m:pèijiàn|mn:pōe-kiàm", 2 },	
	[18262] = { "佩戴", "m:pèidài|c:pui3 daai3", 2 },	
	[18263] = { "佩蘭", "m:pèilán|c:pui3 laan4", 2 },	
	[18264] = { "佬", "m:héshìlǎo|mn:láu", 2 },	
	[18265] = { "佯裝", "m:yángzhuāng|c:joeng4 zong1", 2 },	
	[18266] = { "佯言", "m:yángyán|c:joeng4 jin4", 2 },	
	[18267] = { "佰", "m:tiánliánqiānmò|mn:pah", 2 },	
	[18268] = { "佳作", "m:jiāzuò|mn:ka-chok", 2 },	
	[18269] = { "佳偶天成", "m:jiāǒutiānchéng|c:gaai1 ngau5 tin1 sing4", 2 },	
	[18270] = { "佳冬鄉", "m:jiādōngxiāng|c:gaai1 dung1 hoeng1", 2 },	
	[18271] = { "佳績", "m:jiājī|c:gaai1 zik1", 2 },	
	[18272] = { "併", "m:yībìng|mn:pèng", 2 },	
	[18273] = { "併入", "m:bìngrù|c:bing3 jap6", 2 },	
	[18274] = { "併吞", "m:bìngtūn|mn:pèng-thun", 2 },	
	[18275] = { "併案", "m:bìngàn|mn:pèng-àn", 2 },	
	[18276] = { "併發", "m:bìngfā|c:bing3 faat3", 2 },	
	[18277] = { "併科", "m:bìngkē|mn:pèng-kho", 2 },	
	[18278] = { "併購", "m:bìnggòu|c:bing3 kau3", 2 },	
	[18279] = { "佻佻", "m:tiáotiáo|h:thiâu-thiâu", 2 },	
	[18280] = { "使不得", "m:shǐbude|c:sai2 bat1 dak1", 2 },	
	[18281] = { "使出", "mn:sái-chhut|c:sai2 ceot1", 2 },	
	[18282] = { "使勁", "m:shǐjìn|c:si2 ging6, sai2 ging6", 2 },	
	[18283] = { "使君子", "m:shǐjūnzǐ|mn:sú-kun-chú", 2 },	
	[18284] = { "使喚", "m:bùtīngshǐhuàn|c:sai2 wun6", 2 },	
	[18285] = { "使女", "m:shǐnǚ|h:sṳ́-ńg", 2 },	
	[18286] = { "使得", "m:shǐde|c:sai2 dak1", 2 },	
	[18287] = { "使然", "m:shǐrán|mn:sú-jiân", 2 },	
	[18288] = { "使用權", "m:shǐyòngquán|mn:sú-iōng-koân", 2 },	
	[18289] = { "使用率", "m:shǐyònglǜ|mn:sú-iōng-lu̍t", 2 },	
	[18290] = { "使用者", "mn:sú-iōng-chiá|c:si2 jung6 ze2", 2 },	
	[18291] = { "使眼色", "m:shǐyǎnsè|c:sai2 ngaan5 sik1", 2 },	
	[18292] = { "使節", "m:shǐjié|c:si3 zit3", 2 },	
	[18293] = { "使脾氣", "m:shǐpíqi|c:sai2 pei4 hei3", 2 },	
	[18294] = { "使費", "m:shǐfèi|c:sai2 fai3", 2 },	
	[18295] = { "使錢", "m:shǐqián|c:sai2 cin4-2", 2 },	
	[18296] = { "侄仔", "mn:ti̍t-á|c:zat6 zai2", 2 },	
	[18297] = { "侄女", "h:chhṳ̍t-ńg|c:zat6 neoi5-2", 2 },	
	[18298] = { "侄子", "m:zhízi|c:zat6 zi2", 2 },	
	[18299] = { "來人", "m:láirén|c:loi4 jan4-2", 2 },	
	[18300] = { "來來", "m:láilai|h:lòi-lòi", 2 },	
	[18301] = { "來來去去", "mn:lâi-lâi-khì-khì/lâi-lâi-khù-khù|c:loi4 loi4 heoi3 heoi3", 2 },	
	[18302] = { "來勁", "m:láijìn|c:loi4 ging3", 2 },	
	[18303] = { "來勢", "m:láishì|mn:lâi-sì/lâi-sè", 2 },	
	[18304] = { "來回來去", "m:láihuíláiqù|c:loi4 wui4 loi4 heoi3", 2 },	
	[18305] = { "來學", "m:láixué|h:lòi-ho̍k", 2 },	
	[18306] = { "來安", "h:lòi-ôn|c:lai4 on1", 2 },	
	[18307] = { "來年", "m:láinián|c:loi4 nin4", 2 },	
	[18308] = { "來得及", "m:láidejí|c:loi4 dak1 kap6", 2 },	
	[18309] = { "來日", "m:láirì|c:loi4 jat6", 2 },	
	[18310] = { "來時", "m:fúwúchóngshòurìhuòyǒubìngláishí|h:lòi-sṳ̀", 2 },	
	[18311] = { "來歸", "m:láiguī|h:lòi-kûi", 2 },	
	[18312] = { "來犯", "m:láifàn|h:lòi-fam", 2 },	
	[18313] = { "來由", "m:láiyóu|c:loi4 jau4", 2 },	
	[18314] = { "來看", "h:lòi-khon|c:loi4 hon3", 2 },	
	[18315] = { "來福槍", "m:láifúqiāng|c:loi4 fuk1 coeng1", 2 },	
	[18316] = { "來者不拒", "m:láizhěbùjù|c:loi4 ze2 bat1 keoi5", 2 },	
	[18317] = { "來自", "mn:lâi-chū|c:loi4 zi6", 2 },	
	[18318] = { "來著", "m:láizhe|h:lòi-chok", 2 },	
	[18319] = { "來行", "m:yīzhāoquánzàishǒubiànbǎlìngláixíng|h:lòi-hàng", 2 },	
	[18320] = { "來說是非者,便是是非人", "m:láishuōshìfēizhěbiànshìshìfēirén|c:loi4 syut3 si6 fei1 ze2 bin6 si6 si6 fei1 jan4", 2 },	
	[18321] = { "來路貨", "m:láiluhuò|c:loi4 lou6-2 fo3", 2 },	
	[18322] = { "來過", "m:zàiláiguò|h:lòi-ko", 2 },	
	[18323] = { "來頭", "m:bùláitóu|c:loi4 tau4", 2 },	
	[18324] = { "來食", "m:chīzìláishí|h:lòi-sṳ̍t", 2 },	
	[18325] = { "來龍去脈", "m:láilóngqùmò|c:loi4 lung4 heoi3 mak6", 2 },	
	[18326] = { "侈", "m:bùchǐ|mn:chhí", 2 },	
	[18327] = { "例", "m:yīlì|mn:lē", 2 },	
	[18328] = { "例假", "m:lìjià|c:lai6 gaa3", 2 },	
	[18329] = { "例假日", "m:lìjiàrì|mn:lē-ká-ji̍t", 2 },	
	[18330] = { "例句", "m:lìjù|c:lai6 geoi3", 2 },	
	[18331] = { "例如", "m:lìrú|c:lai6 jyu4", 2 },	
	[18332] = { "例子", "m:lìzi|c:lai6 zi2", 2 },	
	[18333] = { "例行公事", "m:lìxínggōngshì|c:lai6 hang4 gung1 si6", 2 },	
	[18334] = { "例規", "m:lìguī|h:li-kûi", 2 },	
	[18335] = { "例言", "m:lìyán|c:lai6 jin4", 2 },	
	[18336] = { "例題", "m:lìtí|c:lai6 tai4", 2 },	
	[18337] = { "侍", "m:zhōngchángshì|mn:sāi", 2 },	
	[18338] = { "侍奉", "m:shìfèng|c:si6 fung6", 2 },	
	[18339] = { "侍應生", "m:shìyìngshēng|c:si6 jing3 sang1", 2 },	
	[18340] = { "侍者", "m:shìzhě|c:si6 ze2", 2 },	
	[18341] = { "侏儒", "m:zhūrú|c:zyu1 jyu4", 2 },	
	[18342] = { "供", "m:shànggòng|mn:keng/kèng", 2 },	
	[18343] = { "供不應求", "m:gōngbùyìngqiú|c:gung1 bat1 jing3 kau4", 2 },	
	[18344] = { "供品", "m:gòngpǐn|c:gung3 ban2", 2 },	
	[18345] = { "供應商", "m:gōngyìngshāng|c:gung1 jing3 soeng1", 2 },	
	[18346] = { "供桌", "m:gòngzhuō|h:kiûng-chok", 2 },	
	[18347] = { "供水", "m:gōngshuǐ|mn:kiong-chúi", 2 },	
	[18348] = { "供物", "h:kiûng-vu̍t|mn:kèng-mi̍h", 2 },	
	[18349] = { "供稱", "m:gōngchēng|mn:kiong-chheng", 2 },	
	[18350] = { "供職", "m:gòngzhí|h:kiûng-chṳt", 2 },	
	[18351] = { "供述", "m:gōngshù|mn:kiong-su̍t", 2 },	
	[18352] = { "供需", "m:gōngxū|mn:kèng-su", 2 },	
	[18353] = { "依仗", "m:yīzhàng|c:ji1 zoeng6", 2 },	
	[18354] = { "依偎", "m:yīwēi|c:ji1 wui1", 2 },	
	[18355] = { "依傍", "m:yībàng|c:ji1 bong6", 2 },	
	[18356] = { "依原", "m:yīyuán|mn:i-goân/i-oân", 2 },	
	[18357] = { "依存", "m:yīcún|mn:i-chûn", 2 },	
	[18358] = { "依序", "m:yīxù|mn:i-sū", 2 },	
	[18359] = { "依循", "m:yīxún|c:ji1 ceon4", 2 },	
	[18360] = { "依時", "m:yīshí|c:ji1 si4", 2 },	
	[18361] = { "依樣畫葫蘆", "m:yīyànghuàhúlu|c:ji1 joeng6 waak6 wu4 lou4", 2 },	
	[18362] = { "依歸", "m:yīguī|mn:i-kui", 2 },	
	[18363] = { "依稀", "m:yīxī|c:ji1 hei1", 2 },	
	[18364] = { "依約", "m:yīyuē|mn:i-iok", 2 },	
	[18365] = { "依舊", "m:yījiù|c:ji1 gau6", 2 },	
	[18366] = { "依賴性", "m:yīlàixìng|mn:i-lāi-sèng/i-nāi-sèng", 2 },	
	[18367] = { "依附", "m:yīfù|mn:i-hù", 2 },	
	[18368] = { "侯", "m:lièhóu|mn:hâu", 2 },	
	[18369] = { "侵", "m:rùqīn|mn:chhim", 2 },	
	[18370] = { "侵占", "m:qīnzhàn|mn:chhim-chiàm", 2 },	
	[18371] = { "侵吞", "m:qīntūn|c:cam1 tan1", 2 },	
	[18372] = { "侵晨", "m:qīnchén|c:cam1 san4", 2 },	
	[18373] = { "侵權行為", "m:qīnquánxíngwéi|c:cam1 kyun4 hang6 wai4", 2 },	
	[18374] = { "侵用", "m:qīnyòng|mn:chhim-ēng/chhim-iōng", 2 },	
	[18375] = { "侵略者", "h:chhîm-lio̍k-chá|mn:chhim-lia̍k-chiá/chhim-lio̍k-chiá", 2 },	
	[18376] = { "侵蝕作用", "m:qīnshízuòyòng|c:cam1 sik6 zok3 jung6", 2 },	
	[18377] = { "侷促", "m:júcù|c:guk6 cuk1", 2 },	
	[18378] = { "侷限", "m:júxiàn|mn:kio̍k-hān", 2 },	
	[18379] = { "便中", "m:biànzhōng|c:bin6 zung1", 2 },	
	[18380] = { "便人", "m:biànrén|c:bin6 jan4", 2 },	
	[18381] = { "便函", "m:biànhán|c:bin6 haam4", 2 },	
	[18382] = { "便利商店", "m:biànlìshāngdiàn|c:bin6 lei6 soeng1 dim3", 2 },	
	[18383] = { "便器", "m:biànqì|mn:piān-khì", 2 },	
	[18384] = { "便士", "m:biànshì|c:bin6 si6-2", 2 },	
	[18385] = { "便壺", "m:biànhú|c:bin6 wu4-2", 2 },	
	[18386] = { "便宴", "m:biànyàn|c:bin6 jin3", 2 },	
	[18387] = { "便帽", "m:biànmào|c:bin6 mou6-2", 2 },	
	[18388] = { "便桶", "m:biàntǒng|c:bin6 tung2", 2 },	
	[18389] = { "便民", "m:biànmín|mn:piān-bîn", 2 },	
	[18390] = { "便溺", "m:biànniào|c:bin6 niu6", 2 },	
	[18391] = { "便盆", "m:biànpén|c:bin6 pun4", 2 },	
	[18392] = { "便秘", "mn:piān-pì|c:bin6 bei3", 2 },	
	[18393] = { "便菜", "m:biàncài|mn:piān-chhài", 2 },	
	[18394] = { "便血", "m:biànxiě|c:bin6 hyut3", 2 },	
	[18395] = { "便衣警察", "m:biànyījǐngchá|c:bin6 ji1 ging2 caat3", 2 },	
	[18396] = { "便裝", "m:biànzhuāng|c:bin6 zong1", 2 },	
	[18397] = { "便覽", "m:biànlǎn|c:bin6 laam5", 2 },	
	[18398] = { "便車", "m:biànchē|mn:piān-chhia", 2 },	
	[18399] = { "便門", "m:biànmén|c:bin6 mun4", 2 },	
	[18400] = { "便鞋", "m:biànxié|c:bin6 haai4", 2 },	
	[18401] = { "便餐", "m:biàncān|c:bin6 caan1", 2 },	
	[18402] = { "促", "m:júcù|mn:chhek/chhiok", 2 },	
	[18403] = { "促促", "m:cùcù|h:chhuk-chhuk", 2 },	
	[18404] = { "促膝談心", "m:cùxītánxīn|c:cuk1 sat1 taam4 sam1", 2 },	
	[18405] = { "俄亥俄州", "m:éhàiézhōu|c:ngo4 hoi6 ngo4 zau1", 2 },	
	[18406] = { "俄巴底亞書", "h:ngò-pâ-tí-â-sû|c:ngo4 baa1 dai2 aa3 syu1", 2 },	
	[18407] = { "俄文", "mn:Gô-bûn|c:ngo4 man4-2", 2 },	
	[18408] = { "俄羅斯共和國", "m:báiéluósīgònghéguó|mn:ngô͘-lô-su-kiōng-hô-kok", 2 },	
	[18409] = { "俄羅斯方塊", "m:éluósīfāngkuài|c:ngo4 lo4 si1 fong1 faai3", 2 },	
	[18410] = { "俄羅斯聯邦", "m:éluósīliánbāng|c:ngo4 lo4 si1 lyun4 bong1", 2 },	
	[18411] = { "俊俏", "m:jùnqiào|c:zeon3 ciu3", 2 },	
	[18412] = { "俊拔", "m:jùnbá|c:zeon3 bat6", 2 },	
	[18413] = { "俊美", "m:fēngshénjùnměi|c:zeon3 mei5", 2 },	
	[18414] = { "俊逸", "m:jùnyì|c:zeon3 jat6", 2 },	
	[18415] = { "俊雅", "m:jùnyǎ|c:zeon3 ngaa5", 2 },	
	[18416] = { "俏", "m:jùnqiào|mn:chhiò", 2 },	
	[18417] = { "俏皮", "m:qiàopi|c:ciu3 pei4", 2 },	
	[18418] = { "俏皮話", "m:qiàopihuà|c:ciu3 pei4 waa6", 2 },	
	[18419] = { "俏麗", "m:qiàolì|c:ciu3 lai6", 2 },	
	[18420] = { "俐", "m:bùlíngbùlì|mn:lī", 2 },	
	[18421] = { "俗事", "m:súshì|mn:sio̍k-sū", 2 },	
	[18422] = { "俗務", "m:súwù|h:su̍k-vu", 2 },	
	[18423] = { "俗套", "m:bùluòsútào|c:zuk6 tou3", 2 },	
	[18424] = { "俗字", "m:súzì|c:zuk6 zi6", 2 },	
	[18425] = { "俗念", "m:súniàn|h:siu̍k-ngiam", 2 },	
	[18426] = { "俗情", "m:súqíng|h:siu̍k-chhìn", 2 },	
	[18427] = { "俗話", "m:súhuà|c:zuk6 waa6-2", 2 },	
	[18428] = { "俗賣", "m:dàsúmài|mn:sio̍k-bē/sio̍k-bōe", 2 },	
	[18429] = { "俗骨", "m:súgǔ|c:zuk6 gwat1", 2 },	
	[18430] = { "俘獲", "m:fúhuò|c:fu1 wok6", 2 },	
	[18431] = { "俚語", "m:súyànlǐyǔ|c:lei5 jyu5", 2 },	
	[18432] = { "保不住", "m:bǎobùzhù|c:bou2 bat1 zyu6", 2 },	
	[18433] = { "保值", "m:bǎozhí|mn:pó-ta̍t", 2 },	
	[18434] = { "保命", "m:bǎomìng|h:pó-miang", 2 },	
	[18435] = { "保單", "m:bǎodān|c:bou2 daan1", 2 },	
	[18436] = { "保守主義", "m:bǎoshǒuzhǔyì|c:bou2 sau2 zyu2 ji6", 2 },	
	[18437] = { "保守黨", "mn:pó-siú-tóng|c:bou2 sau2 dong2", 2 },	
	[18438] = { "保安族", "m:bǎoānzú|c:bou2 on1 zuk6", 2 },	
	[18439] = { "保安警察", "m:bǎoānjǐngchá|c:bou2 on1 ging2 caat3", 2 },	
	[18440] = { "保定", "m:bǎodìng|c:bou2 ding6", 2 },	
	[18441] = { "保家", "m:bǎojiā|mn:pó-ke", 2 },	
	[18442] = { "保山", "m:bǎoshān|c:bou2 saan1", 2 },	
	[18443] = { "保惜", "h:pó-siak|mn:pó-sioh", 2 },	
	[18444] = { "保惠師", "h:pó-fi-sṳ̂|c:bou2 wai6 si1", 2 },	
	[18445] = { "保暖", "mn:pó-loán|c:bou2 nyun5", 2 },	
	[18446] = { "保母", "m:bǎomǔ|c:bou2 mou5", 2 },	
	[18447] = { "保溫", "m:bǎowēn|c:bou2 wan1", 2 },	
	[18448] = { "保溫杯", "mn:pó-un-poe|c:bou2 wan1 bui1", 2 },	
	[18449] = { "保溫箱", "m:bǎowēnxiāng|mn:pó-un-siuⁿ", 2 },	
	[18450] = { "保潔", "m:bǎojié|c:bou2 git3", 2 },	
	[18451] = { "保留地", "m:bǎoliúdì|mn:pó-liû-tē/pó-liû-tōe", 2 },	
	[18452] = { "保稅", "m:bǎoshuì|mn:pó-sòe/pó-sè", 2 },	
	[18453] = { "保管人", "mn:pó-koán-jîn|c:bou2 gun2 jan4", 2 },	
	[18454] = { "保育員", "m:bǎoyùyuán|c:bou2 juk6 jyun4", 2 },	
	[18455] = { "保薦", "m:bǎojiàn|c:bou2 zin3", 2 },	
	[18456] = { "保警", "m:bǎojǐng|mn:pó-kéng", 2 },	
	[18457] = { "保護主義", "m:bǎohùzhǔyì|c:bou2 wu6 zyu2 ji6", 2 },	
	[18458] = { "保護人", "m:bǎohùrén|c:bou2 wu6 jan4", 2 },	
	[18459] = { "保護區", "m:bǎohùqū|c:bou2 wu6 keoi1", 2 },	
	[18460] = { "保護者", "h:pó-fu-chá|c:bou2 wu6 ze2", 2 },	
	[18461] = { "保護關稅", "m:bǎohùguānshuì|c:bou2 wu6 gwaan1 seoi3", 2 },	
	[18462] = { "保防", "m:bǎofáng|mn:pó-hông", 2 },	
	[18463] = { "保險公司", "m:bǎoxiǎngōngsī|c:bou2 him2 gung1 si1", 2 },	
	[18464] = { "保險單", "m:bǎoxiǎndān|c:bou2 him2 daan1", 2 },	
	[18465] = { "保險業", "m:bǎoxiǎnyè|c:bou2 him2 jip6", 2 },	
	[18466] = { "保險槓", "m:bǎoxiǎngàng|c:bou2 him2 gong3", 2 },	
	[18467] = { "保險法", "m:bǎoxiǎnfǎ|mn:pó-hiám-hoat", 2 },	
	[18468] = { "保險絲", "m:bǎoxiǎnsī|c:bou2 him2 si1", 2 },	
	[18469] = { "保險金", "m:bǎoxiǎnjīn|mn:pó-hiám-kim", 2 },	
	[18470] = { "保養品", "m:bǎoyǎngpǐn|mn:pó-iáng-phín/pó-ióng-phín", 2 },	
	[18471] = { "保駕", "m:bǎojià|c:bou2 gaa3", 2 },	
	[18472] = { "保鮮膜", "m:bǎoxiānmò|c:bou2 sin1 mok6-2", 2 },	
	[18473] = { "保麗龍", "m:bǎolìlóng|mn:pó-lê-liông", 2 },	
	[18474] = { "保齡球", "m:bǎolíngqiú|c:bou2 ling4 kau4", 2 },	
	[18475] = { "俠士", "m:xiáshì|c:haap6 si6", 2 },	
	[18476] = { "俠客", "m:xiákè|c:haap6 haak3", 2 },	
	[18477] = { "俠盜", "m:xiádào|c:hap6 dou6", 2 },	
	[18478] = { "俠義", "m:xiáyì|c:hap6 ji6", 2 },	
	[18479] = { "信任案", "m:bùxìnrènàn|mn:sìn-jīm-àn", 2 },	
	[18480] = { "信使", "m:xìnshǐ|c:seon3 si3", 2 },	
	[18481] = { "信函", "m:xìnhán|mn:sìn-hâm", 2 },	
	[18482] = { "信口雌黃", "m:xìnkǒucīhuáng|c:seon3 hau2 ci1 wong4", 2 },	
	[18483] = { "信差", "m:xìnchāi|c:seon3 caai1", 2 },	
	[18484] = { "信教", "mn:sìn-kàu|c:seon3 gaau3", 2 },	
	[18485] = { "信步", "m:xìnbù|c:seon3 bou6", 2 },	
	[18486] = { "信用卡", "m:xìnyòngkǎ|c:seon3 jung6 kaat1", 2 },	
	[18487] = { "信眾", "h:sin-chung|c:seon3 zung3", 2 },	
	[18488] = { "信箋", "m:xìnjiān|c:seon3 zin1", 2 },	
	[18489] = { "信義", "m:xìnyì|mn:sìn-gī", 2 },	
	[18490] = { "信號彈", "m:xìnhàodàn|mn:sìn-hō-tôaⁿ", 2 },	
	[18491] = { "信號機", "m:xìnhàojī|c:seon3 hou6 gei1", 2 },	
	[18492] = { "信號燈", "m:xìnhàodēng|mn:sìn-hō-teng", 2 },	
	[18493] = { "信託", "m:xìntuō|mn:sìn-thok", 2 },	
	[18494] = { "信託基金", "m:xìntuōjījīn|c:seon3 tok3 gei1 gam1", 2 },	
	[18495] = { "信誓旦旦", "m:xìnshìdàndàn|c:soen3 sai6 daan3 daan3", 2 },	
	[18496] = { "信貸", "m:xìndài|c:seon3 taai3", 2 },	
	[18497] = { "信道", "m:bùxìndào|c:seon3 dou6", 2 },	
	[18498] = { "修", "m:bùxiū|h:siû", 2 },	
	[18499] = { "修士", "m:xiūshì|c:sau1 si6-2", 2 },	
	[18500] = { "修持", "m:xiūchí|mn:siu-tî", 2 },	
	[18501] = { "修文", "m:xiūwén|c:sau1 man4", 2 },	
	[18502] = { "修業", "m:xiūyè|mn:siu-gia̍p", 2 },	
	[18503] = { "修正主義", "m:xiūzhèngzhǔyì|c:sau1 zing3 zyu2 ji6", 2 },	
	[18504] = { "修正案", "mn:siu-chèng-àn|c:sau1 zing3 on3", 2 },	
	[18505] = { "修正液", "m:xiūzhèngyì|c:sau1 zing3 jik6", 2 },	
	[18506] = { "修煉", "m:xiūliàn|c:sau1 lin6", 2 },	
	[18507] = { "修繕", "m:xiūshàn|mn:siu-siān", 2 },	
	[18508] = { "修羅", "m:āxiūluó|c:sau1 lo4", 2 },	
	[18509] = { "修習", "m:xiūxí|mn:siu-si̍p", 2 },	
	[18510] = { "修腳", "m:xiūjiǎo|mn:siu-kha", 2 },	
	[18511] = { "修葺", "m:xiūqì|c:sau1 cap1", 2 },	
	[18512] = { "修護", "m:xiūhù|mn:siu-hō͘", 2 },	
	[18513] = { "修路", "m:xiūlù|mn:siu-lō͘", 2 },	
	[18514] = { "修辭", "m:xiūcí|c:sau1 ci4", 2 },	
	[18515] = { "修辭學", "m:xiūcíxué|c:sau1 ci4 hok6", 2 },	
	[18516] = { "修道", "m:xiūdào|mn:siu-tō", 2 },	
	[18517] = { "修道院", "m:xiūdàoyuàn|c:sau1 dou6 jyun6-2", 2 },	
	[18518] = { "修鍊", "m:xiūliàn|mn:siu-liān", 2 },	
	[18519] = { "修面", "m:xiūmiàn|h:hiû-mien", 2 },	
	[18520] = { "修飾", "m:xiūshì|c:sau1 sik1", 2 },	
	[18521] = { "俯伏", "m:fǔfú|c:fu2 fuk6", 2 },	
	[18522] = { "俯瞰", "m:fǔkàn|c:fu2 ham3", 2 },	
	[18523] = { "俯衝", "m:fǔchōng|c:fu2 cung3", 2 },	
	[18524] = { "俯角", "m:fǔjiǎo|c:fu2 gok3", 2 },	
	[18525] = { "俱佳", "m:chàngzuòjùjiā|mn:kū-ka", 2 },	
	[18526] = { "俱備", "m:jùbèi|mn:kū-pī", 2 },	
	[18527] = { "俳句", "m:páijù|c:paai4 geoi3", 2 },	
	[18528] = { "俸祿", "m:fènglù|c:fung2 luk6", 2 },	
	[18529] = { "俸給", "m:fèngjǐ|mn:hōng-kip", 2 },	
	[18530] = { "倉", "m:sāncāng|mn:chhng", 2 },	
	[18531] = { "倉儲", "m:cāngchú|h:chhông-chhù", 2 },	
	[18532] = { "倉皇", "m:cānghuáng|c:cong1 wong4", 2 },	
	[18533] = { "倉皇失措", "m:cānghuángshīcuò|c:cong1 wong4 sat1 cou3", 2 },	
	[18534] = { "倉頡輸入法", "m:cāngjiéshūrùfǎ|c:cong1 kit3 syu1 jap6 faat3", 2 },	
	[18535] = { "個人主義", "m:gèrénzhǔyì|c:go3 jan4 zyu2 ji6", 2 },	
	[18536] = { "個人所得稅", "m:gèrénsuǒdéshuì|c:go3 jan4 so2 dak1 seoi3", 2 },	
	[18537] = { "個人衛生", "m:gèrénwèishēng|c:go3 jan4 wai6 saang1", 2 },	
	[18538] = { "個人資料", "m:gèrénzīliào|c:go3 jan4 zi1 liu6-2", 2 },	
	[18539] = { "個人電腦", "m:sānshíèrwèiyuángèréndiànnǎo|c:go3 jan4 din6 nou5", 2 },	
	[18540] = { "個兒", "m:bùshìgèr|c:go3 ji4", 2 },	
	[18541] = { "個子", "m:gèzi|c:go3 zi2", 2 },	
	[18542] = { "個展", "m:gèzhǎn|c:go3 zin2", 2 },	
	[18543] = { "個把", "m:gèbǎ|c:go3 baa2", 2 },	
	[18544] = { "個數", "m:gèshù|mn:kò-sò͘", 2 },	
	[18545] = { "個頭", "m:gètóu|c:go3 tau4-2", 2 },	
	[18546] = { "個體戶", "m:gètǐhù|c:go3 tai2 wu6", 2 },	
	[18547] = { "倌", "m:tángguān|mn:koaⁿ", 2 },	
	[18548] = { "倒", "m:yīcìquándǎo|h:to/tó", 2 },	
	[18549] = { "倒下", "m:dǎoxià|h:tó-hâ", 2 },	
	[18550] = { "倒來", "h:tó-lòi|mn:tò-lâi", 2 },	
	[18551] = { "倒入", "h:tó-ngi̍p|c:dou2 jap6", 2 },	
	[18552] = { "倒刺", "m:dàocì|c:dou3 ci3", 2 },	
	[18553] = { "倒包", "m:dǎobāo|mn:tò-pau", 2 },	
	[18554] = { "倒店", "m:dǎodiàn|mn:tó-tiàm", 2 },	
	[18555] = { "倒影", "m:dàoyǐng|c:dou3 jing2", 2 },	
	[18556] = { "倒手", "m:dǎoshǒu|mn:tò-chhiú", 2 },	
	[18557] = { "倒是", "m:dàoshì|c:dou3 si6", 2 },	
	[18558] = { "倒楣", "m:dǎoméi|c:dou2 mei4", 2 },	
	[18559] = { "倒水", "h:tó-súi|c:dou2 seoi2", 2 },	
	[18560] = { "倒海", "m:huíshāndǎohǎi|h:tó-hói", 2 },	
	[18561] = { "倒瀉", "m:dǎoxiè|c:dou2 se3-2", 2 },	
	[18562] = { "倒爺", "m:dǎoyé|c:dou2 je4", 2 },	
	[18563] = { "倒牙", "m:dǎoyá|c:dou2 ngaa4-2", 2 },	
	[18564] = { "倒立", "m:dàolì|c:dou2 laap6", 2 },	
	[18565] = { "倒米", "m:mákǒudàidàomǐ|c:dou2 mai5", 2 },	
	[18566] = { "倒茶", "m:dàochá|c:dou2 caa4", 2 },	
	[18567] = { "倒褪", "m:dàotùn|c:dou3 tan3", 2 },	
	[18568] = { "倒運", "m:dǎoyùn|mn:tó-ūn", 2 },	
	[18569] = { "倒酒", "h:tó-chiú|mn:tò-chiú", 2 },	
	[18570] = { "倒閉", "m:dǎobì|c:dou2 bai3", 2 },	
	[18571] = { "倒閣", "m:dǎogé|c:dou2 gok3", 2 },	
	[18572] = { "倒霉", "m:dǎoméi|c:dou2 mui4", 2 },	
	[18573] = { "倒騰", "m:dǎoténg|c:dou2 tang4", 2 },	
	[18574] = { "倖免", "m:xìngmiǎn|mn:hēng-bián", 2 },	
	[18575] = { "倘然", "m:tǎngrán|c:tong4 jin4", 2 },	
	[18576] = { "倘若", "m:tǎngruò|c:tong2 joek6", 2 },	
	[18577] = { "候", "m:sānbùjiǔhòu|mn:hāu", 2 },	
	[18578] = { "候審", "m:hòushěn|c:hau6 sam2", 2 },	
	[18579] = { "候缺", "m:hòuquē|mn:hāu-khoeh/hāu-kheh", 2 },	
	[18580] = { "候脈", "m:hòumài|mn:hāu-me̍h", 2 },	
	[18581] = { "候診室", "m:hòuzhěnshì|c:hau6 can2 sat1", 2 },	
	[18582] = { "候車室", "m:hòuchēshì|mn:hāu-chhia-sek", 2 },	
	[18583] = { "候選人", "m:hòuxuǎnrén|c:hau6 syun2 jan4", 2 },	
	[18584] = { "候鳥", "m:hòuniǎo|c:hau6 niu5", 2 },	
	[18585] = { "倚勢", "m:yǐshì|mn:óa-sì/óa-sè", 2 },	
	[18586] = { "倚壁", "h:vá-piak|mn:óa-piah", 2 },	
	[18587] = { "倚天", "m:yǐtiān|mn:í-thian", 2 },	
	[18588] = { "倚恃", "m:yǐshì|h:yí-sṳ", 2 },	
	[18589] = { "倚老賣老", "m:yǐlǎomàilǎo|c:ji2 lou5 maai6 lou5", 2 },	
	[18590] = { "倚近", "h:vá-khiun|mn:óa-kīn/óa-kūn", 2 },	
	[18591] = { "倜儻", "m:tìtǎng|c:tik1 tong2", 2 },	
	[18592] = { "借來", "h:chia-lòi|mn:chioh--lâi", 2 },	
	[18593] = { "借債", "m:jièzhài|c:ze3 zaai3", 2 },	
	[18594] = { "借出", "mn:chioh-chhut|c:ze3 ceot1", 2 },	
	[18595] = { "借單", "m:jièdān|mn:chioh-toaⁿ", 2 },	
	[18596] = { "借喻", "m:jièyù|c:ze3 jyu6", 2 },	
	[18597] = { "借地", "m:zūjièdì|mn:chioh-tē/chioh-tōe", 2 },	
	[18598] = { "借字", "m:jièzì|mn:chioh-jī/chioh-lī", 2 },	
	[18599] = { "借故", "m:jiègù|c:ze3 gu3", 2 },	
	[18600] = { "借書證", "m:jièshūzhèng|c:ze3 syu1 zing3", 2 },	
	[18601] = { "借條", "m:jiètiáo|h:chia-thiàu", 2 },	
	[18602] = { "借歇", "h:chia-hiet|mn:chioh-hioh", 2 },	
	[18603] = { "借給", "h:chia-pûn|c:ze3 kap1", 2 },	
	[18604] = { "借過", "h:chia-ko|c:ze3 gwo3", 2 },	
	[18605] = { "借重", "m:jièzhòng|mn:chioh-tiōng", 2 },	
	[18606] = { "借鏡", "m:jièjìng|mn:chioh-kiàⁿ", 2 },	
	[18607] = { "借鑑", "m:jièjiàn|c:ze3 gaam3", 2 },	
	[18608] = { "借題發揮", "m:jiètífāhuī|c:ze3 tai4 faat3 fai1", 2 },	
	[18609] = { "倡言", "m:chàngyán|mn:chhiòng-giân", 2 },	
	[18610] = { "倡議", "m:chàngyì|c:coeng3 ji5", 2 },	
	[18611] = { "倦容", "m:juànróng|c:gyun6 jung4", 2 },	
	[18612] = { "倦怠", "m:juàndài|c:gyun6 toi5", 2 },	
	[18613] = { "倨", "m:hòugōngqiánjù|mn:kù", 2 },	
	[18614] = { "倩", "m:qiànqiàn|mn:chhiàⁿ", 2 },	
	[18615] = { "倩影", "m:qiànyǐng|c:sin6 jing2", 2 },	
	[18616] = { "倪", "m:bìnì|mn:gê", 2 },	
	[18617] = { "倫常", "m:lúncháng|c:leon4 soeng4", 2 },	
	[18618] = { "倫理學", "m:lúnlǐxué|c:leon4 lei5 hok6", 2 },	
	[18619] = { "倫琴", "mn:lian-to͘-gian|c:leon4 kam4", 2 },	
	[18620] = { "倭寇", "m:wōkòu|c:wo1 kau3", 2 },	
	[18621] = { "倭瓜", "m:wōguā|c:wo1 gwaa1", 2 },	
	[18622] = { "值勤", "m:zhíqín|mn:ti̍t-khîn/ti̍t-khûn", 2 },	
	[18623] = { "值回票價", "m:zhíhuípiàojià|c:zik6 wui4 piu3 gaa3", 2 },	
	[18624] = { "值夜", "m:zhíyè|mn:ti̍t-iā", 2 },	
	[18625] = { "值日", "m:zhírì|mn:ti̍t-ji̍t", 2 },	
	[18626] = { "值星", "m:zhíxīng|mn:ti̍t-seng", 2 },	
	[18627] = { "值星官", "m:zhíxīngguān|mn:ti̍t-seng-koaⁿ", 2 },	
	[18628] = { "偃", "m:cèyǎn|mn:ián", 2 },	
	[18629] = { "偃旗息鼓", "m:yǎnqíxígǔ|c:jin2 kei4 sik1 gu2", 2 },	
	[18630] = { "假仁假義", "m:jiǎrénjiǎyì|c:gaa2 jan4 gaa2 ji6", 2 },	
	[18631] = { "假仙", "m:jiǎxiān|mn:ké-sian", 2 },	
	[18632] = { "假借", "m:jiǎjiè|mn:ká-chià/ká-chioh", 2 },	
	[18633] = { "假假", "m:zhēnzhēnjiǎjiǎ|h:ká-ká", 2 },	
	[18634] = { "假做", "h:ká-cho|mn:ké-chò/ké-chòe", 2 },	
	[18635] = { "假好心", "mn:ké-hó-sim|c:gaa2 hou2 sam1", 2 },	
	[18636] = { "假如", "m:jiǎrú|c:gaa2 jyu4", 2 },	
	[18637] = { "假山", "m:jiǎshān|mn:ké-soaⁿ", 2 },	
	[18638] = { "假想敵", "m:jiǎxiǎngdí|mn:ká-sióng-te̍k", 2 },	
	[18639] = { "假惺惺", "m:jiǎxīngxīng|c:gaa2 sing1 sing1", 2 },	
	[18640] = { "假慈悲", "mn:ké-chû-pi|c:gaa2 ci4 bei1", 2 },	
	[18641] = { "假手", "m:jiǎshǒu|mn:ké-chhiú", 2 },	
	[18642] = { "假扣押", "m:jiǎkòuyā|mn:ké-khàu-ah", 2 },	
	[18643] = { "假死", "m:jiǎsǐ|mn:ké-sí", 2 },	
	[18644] = { "假牙", "m:jiǎyá|c:gaa2 ngaa4", 2 },	
	[18645] = { "假聲", "m:jiǎshēng|mn:ké-siaⁿ", 2 },	
	[18646] = { "假髮", "m:jiǎfǎ|c:gaa2 faat3", 2 },	
	[18647] = { "偉晶岩", "m:wěijīngyán|c:wai5 zing1 ngaam4", 2 },	
	[18648] = { "偉業", "m:wěiyè|c:wai5 jip6", 2 },	
	[18649] = { "偉績", "m:wěijī|mn:úi-chek", 2 },	
	[18650] = { "偌大", "m:ruòdà|c:ye6 daai6", 2 },	
	[18651] = { "偎倚", "m:wēiyǐ|mn:oe-óa", 2 },	
	[18652] = { "偏", "m:yīpiān|h:phiên", 2 },	
	[18653] = { "偏低", "m:piāndī|mn:phian-kē", 2 },	
	[18654] = { "偏名", "h:phiên-miàng|mn:phian-miâ", 2 },	
	[18655] = { "偏好", "m:piānhào|mn:phian-hó", 2 },	
	[18656] = { "偏待", "m:piāndài|c:pin1 doi6", 2 },	
	[18657] = { "偏房", "m:piānfáng|mn:phian-pâng", 2 },	
	[18658] = { "偏殿", "m:piāndiàn|mn:phian-tiān", 2 },	
	[18659] = { "偏激", "m:piānjī|c:pin1 gik1", 2 },	
	[18660] = { "偏聽偏信", "m:piāntīngpiānxìn|c:pin1 teng3 pin1 seon3", 2 },	
	[18661] = { "偏路", "h:phiên-lu|mn:phian-lō͘", 2 },	
	[18662] = { "偏頗", "m:piānpō|c:pin1 po1", 2 },	
	[18663] = { "做七", "m:zuòqī|c:zou6 cat1", 2 },	
	[18664] = { "做下", "m:zuòxià|h:cho-ha", 2 },	
	[18665] = { "做作", "m:zuòzuo|c:zou6 zok3", 2 },	
	[18666] = { "做假", "h:cho-ká|mn:chò-ké/chòe-ké", 2 },	
	[18667] = { "做光", "m:zuòguāng|h:cho-kông", 2 },	
	[18668] = { "做兵", "h:cho-pîn|mn:chò-peng/chòe-peng", 2 },	
	[18669] = { "做功課", "m:zuògōngkè|c:zou6 gung1 fo3", 2 },	
	[18670] = { "做堆", "h:cho-tôi|mn:chò-tui/chòe-tui", 2 },	
	[18671] = { "做大", "m:zuòdà|h:cho-thai", 2 },	
	[18672] = { "做好事", "m:zuòhǎoshì|mn:chò-hó-sū/chòe-hó-sū", 2 },	
	[18673] = { "做成", "h:cho-sṳ̀n|c:zou6 sing4", 2 },	
	[18674] = { "做手", "m:zuòshǒu|mn:chò-chhiú/chòe-chhiú", 2 },	
	[18675] = { "做手腳", "m:zuòshǒujiǎo|c:zou6 sau2 goek3", 2 },	
	[18676] = { "做歹", "m:zuòhǎozuòdǎi|mn:chò-phái/chòe-phái/chò-pháiⁿ/chòe-phái", 2 },	
	[18677] = { "做為", "h:cho-vì|c:zou6 wai4", 2 },	
	[18678] = { "做王", "h:cho-vòng|mn:chò-ông/chòe-ông", 2 },	
	[18679] = { "做生意", "m:zuòshēngyi|c:zou6 saang1 ji3", 2 },	
	[18680] = { "做禮拜", "m:zuòlǐbài|c:zou6 lai5 baai3", 2 },	
	[18681] = { "做聲", "m:bùzuòshēng|mn:chò-siaⁿ/chòe-siaⁿ", 2 },	
	[18682] = { "做肉", "m:bùzuòròu|mn:chò-bah/chòe-bah", 2 },	
	[18683] = { "做著", "h:cho-chho̍k|mn:chò-tio̍h/chòe-tio̍h", 2 },	
	[18684] = { "做衫", "h:cho-sâm|c:zou6 saam1", 2 },	
	[18685] = { "做證", "h:cho-chṳn|mn:chò-chèng/chòe-chèng/choh-chèng", 2 },	
	[18686] = { "做賊", "h:cho-chhe̍t|c:zou6 caak6-2", 2 },	
	[18687] = { "做過", "h:cho-ko|c:zou6 gwo3", 2 },	
	[18688] = { "做飯", "m:zuòfàn|c:zou6 faan6", 2 },	
	[18689] = { "做馬", "m:zuòniúzuòmǎ|c:zou6 maa5", 2 },	
	[18690] = { "做鬼", "m:zuòshénzuòguǐ|mn:chò-kúi/chòe-kúi", 2 },	
	[18691] = { "做鬼臉", "m:zuòguǐliǎn|c:zou6 gwai2 lim5", 2 },	
	[18692] = { "停下", "h:thìn-hâ|c:ting4 haa6", 2 },	
	[18693] = { "停下來", "h:thìn-hâ-lòi|c:ting4 haa6 loi4", 2 },	
	[18694] = { "停屍", "m:tíngshī|mn:thêng-si", 2 },	
	[18695] = { "停板", "m:zhǎngtíngbǎn|mn:thêng-pán", 2 },	
	[18696] = { "停歇", "m:tíngxiē|mn:thêng-hioh", 2 },	
	[18697] = { "停步", "m:tíngbù|mn:thêng-pō͘", 2 },	
	[18698] = { "停水", "m:tíngshuǐ|mn:thêng-chúi", 2 },	
	[18699] = { "停泊", "m:tíngbó|c:ting4 paak3", 2 },	
	[18700] = { "停滯", "m:tíngzhì|c:ting4 zai6", 2 },	
	[18701] = { "停腳", "h:thìn-kiok|mn:thêng-kha", 2 },	
	[18702] = { "停話", "m:tínghuà|mn:thêng-ōe", 2 },	
	[18703] = { "停課", "m:tíngkè|mn:thêng-khò", 2 },	
	[18704] = { "停車位", "m:tíngchēwèi|c:ting4 ce1 wai6-2", 2 },	
	[18705] = { "停辦", "m:tíngbàn|mn:thêng-pān", 2 },	
	[18706] = { "停靈", "m:tínglíng|mn:thêng-lêng", 2 },	
	[18707] = { "健", "m:kàngjiàn|mn:kiāⁿ", 2 },	
	[18708] = { "健兒", "m:jiànér|mn:kiān-jî", 2 },	
	[18709] = { "健將", "m:jiànjiàng|mn:kiān-chiòng", 2 },	
	[18710] = { "健康保險", "m:jiànkāngbǎoxiǎn|c:gin6 hong1 bou2 him2", 2 },	
	[18711] = { "健忘症", "m:jiànwàngzhèng|c:gin6 mong4 zing3", 2 },	
	[18712] = { "健碩", "m:jiànshuò|c:gin6 sek6", 2 },	
	[18713] = { "健行", "m:jiànxíng|mn:kiān-hêng", 2 },	
	[18714] = { "健身院", "m:jiànshēnyuàn|c:gin6 san1 jyun6-2", 2 },	
	[18715] = { "側壓力", "m:cèyālì|c:zak1 aat3 lik6", 2 },	
	[18716] = { "側室", "m:cèshì|c:zak1 sat1", 2 },	
	[18717] = { "側影", "m:cèyǐng|c:zak1 jing2", 2 },	
	[18718] = { "側擊", "m:cèjí|c:zak1 gik1", 2 },	
	[18719] = { "側枝", "m:cèzhī|c:zak1 zi1", 2 },	
	[18720] = { "側柏", "m:cèbó|mn:chhek-peh", 2 },	
	[18721] = { "側根", "m:cègēn|c:zak1 gan1", 2 },	
	[18722] = { "側泳", "m:cèyǒng|c:zak1 wing6", 2 },	
	[18723] = { "側目", "m:cèmù|c:zak1 muk6", 2 },	
	[18724] = { "側視圖", "m:cèshìtú|c:zak1 si6 tou4", 2 },	
	[18725] = { "側線", "m:cèxiàn|c:zak1 sin3", 2 },	
	[18726] = { "側翼", "m:cèyì|c:zak1 jik6", 2 },	
	[18727] = { "側臥", "m:cèwò|c:zak1 ngo6", 2 },	
	[18728] = { "側芽", "m:cèyá|c:zak1 ngaa4", 2 },	
	[18729] = { "側記", "m:cèjì|c:zak1 gei3", 2 },	
	[18730] = { "側重", "m:cèzhòng|c:zak1 zung6", 2 },	
	[18731] = { "側鋒", "m:cèfēng|c:zak1 fung1", 2 },	
	[18732] = { "側面", "m:cèmiàn|c:zak1 min6", 2 },	
	[18733] = { "側面圖", "m:cèmiàntú|c:zak1 min6 tou4", 2 },	
	[18734] = { "偵訊", "m:zhēnxùn|mn:cheng-sìn", 2 },	
	[18735] = { "偵辦", "m:zhēnbàn|mn:cheng-pān", 2 },	
	[18736] = { "偵防", "m:zhēnfáng|mn:cheng-hông", 2 },	
	[18737] = { "偶", "m:bùǒu|mn:ngáu", 2 },	
	[18738] = { "偶爾", "m:ǒuěr|c:ngau5 ji5", 2 },	
	[18739] = { "偶發", "m:ǒufā|mn:ngó͘-hoat", 2 },	
	[18740] = { "偷人", "m:tōurén|h:thêu-ngìn", 2 },	
	[18741] = { "偷偷仔", "h:thêu-thêu-é|mn:thau-thau-á", 2 },	
	[18742] = { "偷偷摸摸", "m:tōutoumōmō|c:tau1 tau1 mo2 mo2", 2 },	
	[18743] = { "偷工減料", "m:tōugōngjiǎnliào|c:tau1 gung1 gaam2 liu6-2", 2 },	
	[18744] = { "偷情", "m:tōuqíng|c:tau1 cing4", 2 },	
	[18745] = { "偷拍", "m:tōupāi|c:tau1 paak3", 2 },	
	[18746] = { "偷渡客", "m:tōudùkè|c:tau1 dou6 haak3", 2 },	
	[18747] = { "偷稅", "m:tōushuì|c:tau1 seoi3", 2 },	
	[18748] = { "偷窺", "m:tōukuī|c:tau1 kwai1", 2 },	
	[18749] = { "偷竊", "m:tōuqiè|c:tau1 sit3", 2 },	
	[18750] = { "偷聽", "mn:thau-thiaⁿ|c:tau1 teng1", 2 },	
	[18751] = { "偷薄", "m:tōubó|c:tau1 bok6", 2 },	
	[18752] = { "偷閒", "m:tōuxián|mn:thau-êng", 2 },	
	[18753] = { "偷香竊玉", "m:tōuxiāngqièyù|c:tau1 hoeng1 sit3 juk6", 2 },	
	[18754] = { "偽品", "m:wèipǐn|c:ngai6 ban2", 2 },	
	[18755] = { "偽善", "m:wèishàn|c:ngai6 sin6", 2 },	
	[18756] = { "偽書", "m:wèishū|c:ngai6 syu1", 2 },	
	[18757] = { "偽藥", "m:wèiyào|mn:gūi-io̍h", 2 },	
	[18758] = { "偽鈔", "m:wèichāo|c:ngai6 caau1", 2 },	
	[18759] = { "傀儡戲", "m:kuǐlěixì|mn:ka-lé-hì", 2 },	
	[18760] = { "傅", "m:zhǔfù|mn:hū", 2 },	
	[18761] = { "傍", "m:yībàng|mn:pn̄g", 2 },	
	[18762] = { "傍晚", "m:bāngwǎn|c:pong4 maan5", 2 },	
	[18763] = { "傑克", "m:jiékè|mn:Kiat-khek", 2 },	
	[18764] = { "傖", "m:háncāngháncheng|mn:chhng/sông", 2 },	
	[18765] = { "傘", "m:sānyánsǎn|mn:sòaⁿ", 2 },	
	[18766] = { "傘菌", "m:wǎngsǎnjùn|c:saan3 kwan2", 2 },	
	[18767] = { "備份", "m:bèifèn|c:bei6 fan6", 2 },	
	[18768] = { "備取", "m:bèiqǔ|mn:pī-chhú", 2 },	
	[18769] = { "備受", "mn:pī-siū|c:bei6 sau6", 2 },	
	[18770] = { "備有", "mn:pī-iú|c:bei6 jau5", 2 },	
	[18771] = { "備查", "m:bèichá|mn:pī-cha/pī-chhâ", 2 },	
	[18772] = { "備而不用", "m:bèiérbùyòng|mn:pī-jî-put-iōng", 2 },	
	[18773] = { "備胎", "m:bèitāi|mn:pī-thai", 2 },	
	[18774] = { "備至", "m:tuīchóngbèizhì|c:bei6 zi3", 2 },	
	[18775] = { "備註", "m:bèizhù|c:bei6 zyu3", 2 },	
	[18776] = { "備辦", "m:bèibàn|mn:pī-pān", 2 },	
	[18777] = { "傢伙", "m:jiāhuo|c:gaa1 fo2", 2 },	
	[18778] = { "催化劑", "m:cuīhuàjì|c:ceoi1 faa3 zai1", 2 },	
	[18779] = { "催吐劑", "m:cuītùjì|c:ceoi1 tou3 zai1", 2 },	
	[18780] = { "催告", "m:cuīgào|mn:chhui-kò", 2 },	
	[18781] = { "催命", "m:cuīmìng|c:ceoi1 meng6", 2 },	
	[18782] = { "催命符", "m:cuīmìngfú|c:ceoi1 meng6 fu4", 2 },	
	[18783] = { "催命鬼", "m:cuīmìngguǐ|c:ceoi1 meng6 gwai2", 2 },	
	[18784] = { "催奶", "m:cuīnǎi|c:ceoi1 naai5", 2 },	
	[18785] = { "催淚彈", "m:cuīlèidàn|c:ceoi1 leoi6 daan6-2", 2 },	
	[18786] = { "催淚瓦斯", "m:cuīlèiwǎsī|c:ceoi1 leoi6 ngaa5 si1", 2 },	
	[18787] = { "催熟", "m:cuīshú|c:ceoi1 suk6", 2 },	
	[18788] = { "催產", "m:cuīchǎn|c:ceoi1 caan2", 2 },	
	[18789] = { "催眠曲", "m:cuīmiánqǔ|c:ceoi1 min4 kuk1", 2 },	
	[18790] = { "催眠術", "m:cuīmiánshù|c:ceoi1 min4 seot6", 2 },	
	[18791] = { "催討", "m:cuītǎo|c:ceoi1 tou2", 2 },	
	[18792] = { "催迫", "m:cuīpò|h:chhûi-pet", 2 },	
	[18793] = { "催逼", "m:cuībī|c:ceoi1 bik1", 2 },	
	[18794] = { "催青", "m:cuīqīng|c:ceoi1 ceng1", 2 },	
	[18795] = { "傭人", "m:yōngrén|c:jung4 jan4", 2 },	
	[18796] = { "傲岸", "m:àoàn|c:ngou6 ngon6", 2 },	
	[18797] = { "傲氣", "m:àoqì|c:ngou6 hei3", 2 },	
	[18798] = { "傲然", "m:àorán|c:ngou6 jin4", 2 },	
	[18799] = { "傲骨", "m:àogǔ|c:ngou6 gwat1", 2 },	
	[18800] = { "傲骨嶙峋", "m:àogǔlínxún|c:ngou6 gwat1 leon4 seon1", 2 },	
	[18801] = { "傳世", "m:chuánshì|mn:thoân-sè", 2 },	
	[18802] = { "傳代", "m:chuándài|mn:thoân-tāi", 2 },	
	[18803] = { "傳令", "m:chuánlìng|mn:thoân-lēng", 2 },	
	[18804] = { "傳來", "h:chhòn-lòi|mn:thoân-lâi", 2 },	
	[18805] = { "傳入", "h:chhòn-ngi̍p|c:cyun4 jap6", 2 },	
	[18806] = { "傳到", "h:chhòn-to|mn:thoân-kàu", 2 },	
	[18807] = { "傳動", "m:chuándòng|mn:thoân-tōng", 2 },	
	[18808] = { "傳名", "m:qīngshǐchuánmíng|mn:thoân-miâ", 2 },	
	[18809] = { "傳呼", "m:chuánhū|c:cyun4 fu1", 2 },	
	[18810] = { "傳報", "m:chuánbào|h:chhòn-po", 2 },	
	[18811] = { "傳媒", "m:chuánméi|c:cyun4 mui4", 2 },	
	[18812] = { "傳宗", "m:tàigǔchuánzōng|h:chhòn-chûng", 2 },	
	[18813] = { "傳家", "m:chuánjiā|mn:thoân-ka", 2 },	
	[18814] = { "傳家寶", "m:chuánjiābǎo|mn:thoân-ka-pó", 2 },	
	[18815] = { "傳承", "m:chuánchéng|mn:thoân-sêng", 2 },	
	[18816] = { "傳染性", "h:chhòn-ngiam-sin|c:cyun4 jim5 sing3", 2 },	
	[18817] = { "傳熱", "m:chuánrè|mn:thoân-jia̍t", 2 },	
	[18818] = { "傳真電報", "m:chuánzhēndiànbào|c:cyun4 zan1 din6 bou3", 2 },	
	[18819] = { "傳粉", "m:chuánfěn|c:cyun4 fan2", 2 },	
	[18820] = { "傳習", "m:chuánxí|mn:thoân-si̍p", 2 },	
	[18821] = { "傳訊", "m:chuánxùn|mn:thoân-sìn", 2 },	
	[18822] = { "傳話", "m:chuánhuà|h:chhòn-fa", 2 },	
	[18823] = { "傳輸", "m:chuánshū|mn:thoân-su", 2 },	
	[18824] = { "傳述", "m:chuánshù|mn:thoân-su̍t", 2 },	
	[18825] = { "傳遍", "h:chhòn-phien|mn:thoân-piàn", 2 },	
	[18826] = { "傳道書", "h:chhòn-tho-sû|c:cyun4 dou6 syu1", 2 },	
	[18827] = { "傳銷", "m:chuánxiāo|c:cyun4 siu1", 2 },	
	[18828] = { "傳開", "h:chhòn-khôi|mn:thoân-khui", 2 },	
	[18829] = { "傳閱", "m:chuányuè|mn:thoân-oa̍t", 2 },	
	[18830] = { "債台高築", "mn:chè-tâi-ko-tio̍k|c:zaai3 toi4 gou1 zuk1", 2 },	
	[18831] = { "債權", "m:zhàiquán|mn:chè-koân", 2 },	
	[18832] = { "傷員", "m:shāngyuán|c:soeng1 jyun4", 2 },	
	[18833] = { "傷害罪", "m:shānghàizuì|mn:siong-hāi-chōe", 2 },	
	[18834] = { "傷患", "m:shānghuàn|mn:siong-hoān", 2 },	
	[18835] = { "傷情", "m:shāngqíng|mn:siong-chêng", 2 },	
	[18836] = { "傷感情", "m:shānggǎnqíng|mn:siong-kám-chêng", 2 },	
	[18837] = { "傷痕累累", "m:shānghénlěilěi|mn:siong-hûn-lúi-lúi", 2 },	
	[18838] = { "傷者", "mn:siong-chiá|c:soeng1 ze2", 2 },	
	[18839] = { "傷跡", "h:sông-chiak|mn:siong-hûn/siong-jiah/siang-jiah/siong-liah", 2 },	
	[18840] = { "傷透", "h:sông-theu|c:soeng1 tau3", 2 },	
	[18841] = { "傷酒", "m:shāngjiǔ|mn:siong-chiú", 2 },	
	[18842] = { "傷食", "m:shāngshí|mn:siong-si̍t", 2 },	
	[18843] = { "傻子", "m:shǎzi|c:so4 zi2", 2 },	
	[18844] = { "傻氣", "m:shǎqì|c:so4 hei3", 2 },	
	[18845] = { "傻瓜", "m:shǎguā|c:so4 gwaa1", 2 },	
	[18846] = { "傻笑", "m:shǎxiào|c:so4 siu3", 2 },	
	[18847] = { "傻頭傻腦", "m:shǎtóushǎnǎo|c:so4 tau4 so4 nou5", 2 },	
	[18848] = { "傾力", "m:qīnglì|c:king1 lik6", 2 },	
	[18849] = { "傾吐", "m:qīngtǔ|mn:kheng-thò͘", 2 },	
	[18850] = { "傾國傾城", "m:qīngguóqīngchéng|c:king1 gwok3 king1 sing4", 2 },	
	[18851] = { "傾城", "m:yīgùqīngchéng|c:king1 sing4", 2 },	
	[18852] = { "傾家", "m:kēngjiā|h:khên-kâ", 2 },	
	[18853] = { "傾家蕩產", "m:qīngjiādàngchǎn|c:king1 gaa1 dong6 caan2", 2 },	
	[18854] = { "傾巢而出", "m:qīngcháoérchū|mn:kheng-châu-jî-chhut", 2 },	
	[18855] = { "傾慕", "m:qīngmù|c:king1 mou6", 2 },	
	[18856] = { "傾斜", "m:qīngxié|c:king1 ce4", 2 },	
	[18857] = { "傾瀉", "m:qīngxiè|c:king1 se3", 2 },	
	[18858] = { "傾盆大雨", "m:qīngpéndàyǔ|c:king1 pun4 daai6 jyu5", 2 },	
	[18859] = { "傾角", "m:qīngjiǎo|c:king1 gok3", 2 },	
	[18860] = { "傾訴", "m:qīngsù|c:king1 sou3", 2 },	
	[18861] = { "傾談", "m:qīngtán|c:king1 taam4", 2 },	
	[18862] = { "傾軋", "m:qīngyà|c:king1 zaat3", 2 },	
	[18863] = { "傾銷稅", "m:fǎnqīngxiāoshuì|mn:kheng-siau-sòe/kheng-siau-sè", 2 },	
	[18864] = { "僅僅", "m:jǐnjǐn|c:gan2 gan2", 2 },	
	[18865] = { "僅有", "m:jǐnyǒu|mn:kín-iú", 2 },	
	[18866] = { "僅次於", "mn:kīn-chhù-î/kīn-chhù-û|c:gan2 ci3 jyu1", 2 },	
	[18867] = { "像心", "m:xiàngxīn|mn:siāng-sim", 2 },	
	[18868] = { "僑務", "m:qiáowù|mn:kiâu-bū", 2 },	
	[18869] = { "僑務委員會", "m:xíngzhèngyuànqiáowùwěiyuánhuì|mn:Kiâu-bū-úi-oân-hōe", 2 },	
	[18870] = { "僑團", "m:qiáotuán|mn:kiâu-thoân", 2 },	
	[18871] = { "僑委會", "m:qiáowěihuì|mn:Kiâu-úi-hōe", 2 },	
	[18872] = { "僑居", "m:qiáojū|mn:kiâu-ki/kiâu-ku", 2 },	
	[18873] = { "僑生", "m:qiáoshēng|mn:kiâu-seng", 2 },	
	[18874] = { "僑社", "m:qiáoshè|c:kiu4 se5", 2 },	
	[18875] = { "僑領", "m:qiáolǐng|c:kiu4 ling5", 2 },	
	[18876] = { "僕", "m:zhǔpú|mn:phak", 2 },	
	[18877] = { "僥", "m:jiāoyáo|mn:hiau", 2 },	
	[18878] = { "僥倖", "m:jiǎoxìng|mn:hiâu-hēng/hiau-hēng", 2 },	
	[18879] = { "僥幸", "m:jiǎoxìng|c:hiu1 hang6", 2 },	
	[18880] = { "僧人", "m:sēngrén|c:zang1 jan4", 2 },	
	[18881] = { "僧伽", "m:sēngqié|mn:cheng-ka", 2 },	
	[18882] = { "僬", "m:jiāojiāo|mn:chiâu", 2 },	
	[18883] = { "僭越", "m:jiànyuè|mn:chhiàm-oa̍t", 2 },	
	[18884] = { "僱主", "mn:kò͘-chú|c:gu3 zyu2", 2 },	
	[18885] = { "僱傭", "m:gùyōng|c:gu3 jung4", 2 },	
	[18886] = { "僱員", "mn:kò͘-oân|c:gu3 jyun4", 2 },	
	[18887] = { "僱用", "m:gùyòng|c:gu3 jung6", 2 },	
	[18888] = { "僵硬", "m:jiāngyìng|c:goeng1 ngaang6", 2 },	
	[18889] = { "價", "m:bùèrjià|mn:kè", 2 },	
	[18890] = { "價值連城", "m:jiàzhíliánchéng|c:gaa3 zik6 lin4 sing4", 2 },	
	[18891] = { "價碼", "m:jiàmǎ|mn:kè-bé", 2 },	
	[18892] = { "僻", "m:guāipì|mn:phiah", 2 },	
	[18893] = { "僻遠", "m:pìyuǎn|mn:phiah-hn̄g", 2 },	
	[18894] = { "儀", "m:sānyí|mn:gî", 2 },	
	[18895] = { "儀隊", "m:yíduì|mn:gî-tūi", 2 },	
	[18896] = { "儂", "m:nǐnóngwǒnóng|mn:lâng", 2 },	
	[18897] = { "億", "m:qiānyì|mn:ek", 2 },	
	[18898] = { "儉", "m:kèqínkèjiǎn|mn:khiām", 2 },	
	[18899] = { "儉用", "m:shěngchījiǎnyòng|mn:khiām-iōng", 2 },	
	[18900] = { "儉相", "m:qǐqióngjiǎnxiàng|mn:khiūⁿ-siùⁿ", 2 },	
	[18901] = { "儉省", "m:jiǎnshěng|mn:khiām-séng", 2 },	
	[18902] = { "儉約", "m:jiǎnyuē|mn:khiām-iok", 2 },	
	[18903] = { "儋縣", "m:dānxiàn|c:daam1 jyun6", 2 },	
	[18904] = { "儐相", "m:bīnxiàng|h:pîn-siong", 2 },	
	[18905] = { "儒林", "m:rúlín|c:jyu4 lam4", 2 },	
	[18906] = { "儒林外史", "m:rúlínwàishǐ|c:jyu4 lam4 ngoi6 si2", 2 },	
	[18907] = { "儒艮", "m:rúgèn|mn:jû-kùn", 2 },	
	[18908] = { "儒雅", "m:rúyǎ|mn:jû-ngá/lû-ngá", 2 },	
	[18909] = { "儕", "m:tóngchái|h:sà", 2 },	
	[18910] = { "儘快", "m:jǐnkuài|c:zeon2 faai3", 2 },	
	[18911] = { "儘早", "m:jǐnzǎo|c:zeon2 zou2", 2 },	
	[18912] = { "儘量", "m:jǐnliàng|c:zeon2 loeng6", 2 },	
	[18913] = { "優", "m:yīyōu|mn:iu", 2 },	
	[18914] = { "優哉游哉", "m:yōuzāiyóuzāi|c:jau1 zoi1 jau4 zoi1", 2 },	
	[18915] = { "優惠待遇", "m:yōuhuìdàiyù|mn:iu-hūi-thāi-gū", 2 },	
	[18916] = { "優柔", "m:yōuróu|mn:iu-jiû", 2 },	
	[18917] = { "優柔寡斷", "m:yōuróuguǎduàn|c:jau1 jau4 gwaa2 dyun6", 2 },	
	[18918] = { "優渥", "m:yōuwò|mn:iu-ak", 2 },	
	[18919] = { "優游", "m:yōuyóu|c:jau1 jau4", 2 },	
	[18920] = { "優生", "m:zīyōushēng|mn:iu-seng", 2 },	
	[18921] = { "優異", "m:yōuyì|c:jau1 ji6", 2 },	
	[18922] = { "優等", "m:yōuděng|mn:iu-téng", 2 },	
	[18923] = { "優裕", "m:yōuyù|c:jau1 jyu6", 2 },	
	[18924] = { "優角", "m:yōujiǎo|c:jau1 gok3", 2 },	
	[18925] = { "優質", "m:yōuzhí|c:jau1 zat1", 2 },	
	[18926] = { "優越感", "m:yōuyuègǎn|c:jau1 jyut6 gam2", 2 },	
	[18927] = { "儲", "m:cāngchú|h:tú", 2 },	
	[18928] = { "儲君", "m:chújūn|c:cyu5 gwan1", 2 },	
	[18929] = { "儲戶", "mn:thú-hō͘|c:cyu5 wu6", 2 },	
	[18930] = { "儲油構造", "m:chúyóugòuzào|c:cyu5 jau4 kau3 zou6", 2 },	
	[18931] = { "儲積", "m:chújī|c:cyu5 zik1", 2 },	
	[18932] = { "儲蓄存款", "m:chúxùcúnkuǎn|c:cyu5 cuk1 cyun4 fun2", 2 },	
	[18933] = { "儲蓄銀行", "m:chúxùyínháng|mn:thú-thiok-gîn-hâng/thú-thiok-gûn-hâng", 2 },	
	[18934] = { "儲藏", "m:chúcáng|mn:thú-chông", 2 },	
	[18935] = { "儸", "m:lóuluó|mn:lô", 2 },	
	[18936] = { "儺神", "m:nuóshén|c:no4 san4", 2 },	
	[18937] = { "兀立", "m:wùlì|c:ngat6 lap6", 2 },	
	[18938] = { "兀自", "m:wùzì|c:ngat6 zi6", 2 },	
	[18939] = { "兀鷲", "m:wùjiù|c:ngat6 zuk6", 2 },	
	[18940] = { "允", "m:bùyǔn|mn:ín/ún", 2 },	
	[18941] = { "允文允武", "m:yǔnwényǔnwǔ|c:wan5 man4 wan5 mou5", 2 },	
	[18942] = { "允諾", "m:yǔnnuò|c:wan5 nok6", 2 },	
	[18943] = { "元件", "m:yuánjiàn|c:jyun4 gin6", 2 },	
	[18944] = { "元凶", "m:yuánxiōng|c:jyun4 hung1", 2 },	
	[18945] = { "元曲", "m:yuánqǔ|c:jyun4 kuk1", 2 },	
	[18946] = { "元配", "m:yuánpèi|c:jyun4 pui3", 2 },	
	[18947] = { "元音", "m:sānhéfùyuányīn|c:jyun4 jam1", 2 },	
	[18948] = { "兄", "m:shìxiōng|mn:hiaⁿ", 2 },	
	[18949] = { "兄嫂", "m:xiōngsǎo|mn:hiaⁿ-só", 2 },	
	[18950] = { "兄弟姊妹", "h:hiûng-thi-chí-moi|c:hing1 dai6 zi2 mui6-2", 2 },	
	[18951] = { "兄弟鬩牆", "m:xiōngdìxìqiáng|c:hing1 dai6 jik1 coeng4", 2 },	
	[18952] = { "充任", "m:chōngrèn|mn:chhiong-jīm", 2 },	
	[18953] = { "充份", "h:chhûng-fûn|c:cung1 fan6", 2 },	
	[18954] = { "充作", "m:chōngzuò|mn:chhiong-chok", 2 },	
	[18955] = { "充其量", "m:chōngqíliàng|c:cung1 kei4 leong6", 2 },	
	[18956] = { "充塞", "m:chōngsè|c:cung1 sak1", 2 },	
	[18957] = { "充填", "m:chōngtián|mn:chhiong-thiân", 2 },	
	[18958] = { "充斥", "m:chōngchì|c:cung1 cik1", 2 },	
	[18959] = { "充耳不聞", "m:chōngěrbùwén|c:cung1 ji5 bat1 man4", 2 },	
	[18960] = { "充血", "m:chōngxiě|mn:chhiong-hoeh/chhiong-huih", 2 },	
	[18961] = { "充裕", "m:chōngyù|c:cung1 jyu6", 2 },	
	[18962] = { "充軍", "m:chōngjūn|h:chhûng-kiûn", 2 },	
	[18963] = { "兆", "m:bùxiángzhīzhào|mn:tiāu", 2 },	
	[18964] = { "兇手", "h:hiûng-sú|c:hung1 sau2", 2 },	
	[18965] = { "兇暴", "h:hiûng-phau|mn:hiong-pō/hiong-po̍k", 2 },	
	[18966] = { "兇殺", "h:hiûng-sat|mn:hiong-sat", 2 },	
	[18967] = { "兇殺案", "h:hiûng-sat-on|c:hung1 saat3 on3", 2 },	
	[18968] = { "兇狂", "h:hiûng-khòng|mn:hiong-kông", 2 },	
	[18969] = { "兇險", "mn:hiong-hiám|c:hung1 him2", 2 },	
	[18970] = { "先入為主", "m:xiānrùwéizhǔ|mn:sian-ji̍p-ûi-chú", 2 },	
	[18971] = { "先天不足", "m:xiāntiānbùzú|c:sin1 tin1 bat1 zuk1", 2 },	
	[18972] = { "先天性", "m:xiāntiānxìng|mn:sian-thian-sèng", 2 },	
	[18973] = { "先妣", "m:xiānbǐ|c:sin1 bei2", 2 },	
	[18974] = { "先手", "m:xiānshǒu|c:sin1 sau2", 2 },	
	[18975] = { "先時", "m:xiānshí|c:sin1 si4", 2 },	
	[18976] = { "先期", "m:xiānqí|mn:sian-kî", 2 },	
	[18977] = { "先機", "m:xiānjī|mn:sian-ki", 2 },	
	[18978] = { "先民", "m:xiānmín|mn:sian-bîn", 2 },	
	[18979] = { "先王", "m:xiānwáng|h:siên-vòng", 2 },	
	[18980] = { "先發", "m:xiānfā|mn:sian-hoat", 2 },	
	[18981] = { "先發制人", "m:xiānfāzhìrén|c:sin1 faat3 zai3 jan4", 2 },	
	[18982] = { "先睹為快", "m:xiāndǔwéikuài|c:sin1 dou2 wai4 faai3", 2 },	
	[18983] = { "先禮後兵", "m:xiānlǐhòubīng|c:sin1 lai5 hau6 bing1", 2 },	
	[18984] = { "先考", "m:xiānkǎo|c:sin1 haau2", 2 },	
	[18985] = { "先至", "m:hòufāxiānzhì|c:sin1 zi3", 2 },	
	[18986] = { "先行官", "m:xiānxíngguān|c:sin1 haang4 gun1", 2 },	
	[18987] = { "先行者", "mn:sian-hêng-chiá|c:sin1 hang4 ze2", 2 },	
	[18988] = { "先衰", "m:wèilǎoxiānshuāi|h:siên-sôi", 2 },	
	[18989] = { "先見", "m:xiānjiàn|h:siên-kien", 2 },	
	[18990] = { "先覺", "m:xiānzhīxiānjué|mn:sian-kak", 2 },	
	[18991] = { "先賢", "m:xiānxián|mn:sian-hiân", 2 },	
	[18992] = { "先輩", "m:xiānbèi|h:siên-phi", 2 },	
	[18993] = { "光亮", "m:guāngliàng|c:gwong1 loeng6", 2 },	
	[18994] = { "光化學", "m:guānghuàxué|mn:kng-hòa-ha̍k", 2 },	
	[18995] = { "光反應", "m:guāngfǎnyìng|c:gwong1 faan2 jing3", 2 },	
	[18996] = { "光合作用", "m:guānghézuòyòng|c:gwong1 hap6 zok3 jung6", 2 },	
	[18997] = { "光大", "m:guāngdà|mn:kong-tāi", 2 },	
	[18998] = { "光天化日", "m:guāngtiānhuàrì|c:gwong1 tin1 faa3 jat6", 2 },	
	[18999] = { "光子", "m:guāngzi|c:gwong1 zi2", 2 },	
	[19000] = { "光學玻璃", "m:guāngxuébōli|c:gwong1 hok6 bo1 lei4-1", 2 },	
	[19001] = { "光宗耀祖", "m:guāngzōngyàozǔ|c:gwong1 zung1 jiu6 zou2", 2 },	
	[19002] = { "光帶", "m:guāngdài|mn:kng-tòa", 2 },	
	[19003] = { "光復", "m:guāngfù|mn:kong-ho̍k", 2 },	
	[19004] = { "光復節", "m:guāngfùjié|mn:kong-ho̍k-chiat", 2 },	
	[19005] = { "光明正大", "m:guāngmíngzhèngdà|c:gwong1 ming4 zing3 daai6", 2 },	
	[19006] = { "光束", "m:guāngshù|c:gwong1 cuk1", 2 },	
	[19007] = { "光棍", "m:bùguānggùn|c:gwong1 gwan3", 2 },	
	[19008] = { "光氣", "m:guāngqì|c:gwong1 hei3", 2 },	
	[19009] = { "光溜溜", "m:guāngliūliū|mn:kng-liu-liu", 2 },	
	[19010] = { "光漆", "m:liàngguāngqī|c:gwong1 cat1", 2 },	
	[19011] = { "光澤", "m:guāngzé|c:gwong1 zaak6", 2 },	
	[19012] = { "光火", "m:guānghuǒ|c:gwong1 fo2", 2 },	
	[19013] = { "光燈", "m:húguāngdēng|h:kông-tên", 2 },	
	[19014] = { "光環", "m:guānghuán|c:gwong1 waan4", 2 },	
	[19015] = { "光眼", "m:sǎnguāngyǎn|mn:kong-gán", 2 },	
	[19016] = { "光碟", "m:guāngdié|c:gwong1 dip6-2", 2 },	
	[19017] = { "光禿禿", "m:guāngtūtū|c:gwong1 tuk1 tuk1", 2 },	
	[19018] = { "光筆", "m:guāngbǐ|c:gwong1 bat1", 2 },	
	[19019] = { "光緒", "m:guāngxù|mn:Kong-sū", 2 },	
	[19020] = { "光纖電纜", "m:guāngxiāndiànlǎn|c:gwong1 cim1 din6 laam6", 2 },	
	[19021] = { "光耀", "m:guāngyào|mn:kong-iāu", 2 },	
	[19022] = { "光能", "m:guāngnéng|c:gwong1 nang4", 2 },	
	[19023] = { "光芒萬丈", "m:guāngmángwànzhàng|c:gwong1 mong4 maan6 zoeng6", 2 },	
	[19024] = { "光說不做", "m:guāngshuōbùzuò|c:gwong1 syut3 bat1 zou6", 2 },	
	[19025] = { "光譜", "m:guāngpǔ|c:gwong1 pou2", 2 },	
	[19026] = { "光譜儀", "m:guāngpǔyí|c:gwong1 pou2 ji4", 2 },	
	[19027] = { "光譜分析", "m:guāngpǔfēnxī|c:gwong1 pou2 fan1 sik1", 2 },	
	[19028] = { "光輻射", "m:guāngfúshè|c:gwong1 fuk1 se6", 2 },	
	[19029] = { "光速", "m:guāngsù|mn:kong-sok", 2 },	
	[19030] = { "光鏡", "m:piānguāngjìng|mn:kng-kiàⁿ", 2 },	
	[19031] = { "光閃閃", "m:guāngshǎnshǎn|mn:kng-siám-siám/kng-sihN-sihN", 2 },	
	[19032] = { "光陰似箭", "m:guāngyīnsìjiàn|c:gwong1 jam1 ci5 zin3", 2 },	
	[19033] = { "光電子", "m:guāngdiànzǐ|c:gwong1 din6 zi2", 2 },	
	[19034] = { "光電效應", "m:guāngdiànxiàoyìng|c:gwong1 din6 haau6 jing3", 2 },	
	[19035] = { "光體", "m:fāguāngtǐ|h:kông-thí", 2 },	
	[19036] = { "光鮮", "m:guāngxiān|c:gwong1 sin1", 2 },	
	[19037] = { "克分子", "m:kèfēnzǐ|c:hak1 fan6 zi2", 2 },	
	[19038] = { "克己復禮", "m:kèjǐfùlǐ|c:hak1 gei2 fuk6 lai5", 2 },	
	[19039] = { "克復", "m:kèfù|mn:khek-ho̍k", 2 },	
	[19040] = { "克拉", "m:kèlā|mn:khah-lah", 2 },	
	[19041] = { "克苦", "h:khiet-khú|mn:khat-khó͘/khek-khó͘/khat-khó͘", 2 },	
	[19042] = { "克里姆林宮", "m:kèlǐmǔlíngōng|c:hak1 lei5 mou5 lam4 gung1", 2 },	
	[19043] = { "克難", "m:kènán|mn:khek-lān", 2 },	
	[19044] = { "兌", "m:yúndui|mn:thǹg", 2 },	
	[19045] = { "兌換率", "m:duìhuànlǜ|c:deoi3 wun6 leot6-2", 2 },	
	[19046] = { "兌獎", "m:duìjiǎng|mn:thùi-chióng", 2 },	
	[19047] = { "兌現", "m:duìxiàn|c:deoi3 jin6", 2 },	
	[19048] = { "免不了", "m:miǎnbuliǎo|h:miên-put-liáu", 2 },	
	[19049] = { "免疫力", "m:miǎnyìlì|mn:bián-e̍k-le̍k", 2 },	
	[19050] = { "免疫系統", "m:miǎnyìxìtǒng|c:min5 jik6 hai6 tung2", 2 },	
	[19051] = { "免禮", "m:miǎnlǐ|mn:bián-lé", 2 },	
	[19052] = { "免試", "m:miǎnshì|mn:bián-chhì", 2 },	
	[19053] = { "免責權", "m:miǎnzéquán|mn:bián-chek-koân", 2 },	
	[19054] = { "免除", "m:miǎnchú|mn:bián-tî/bián-tû", 2 },	
	[19055] = { "免黜", "m:miǎnchù|c:min5 zyut6", 2 },	
	[19056] = { "兒化", "m:érhuà|c:ji4 faa3", 2 },	
	[19057] = { "兒化韻", "m:érhuàyùn|c:ji4 faa3 wan6", 2 },	
	[19058] = { "兒媳婦兒", "m:érxífùr|c:ji4 sik1 fu5 ji4", 2 },	
	[19059] = { "兒嬉", "m:érxī|c:ji4 hei1", 2 },	
	[19060] = { "兒子", "m:gānérzi|c:ji4 zi2", 2 },	
	[19061] = { "兒孫", "m:érsūn|c:ji4 syun1", 2 },	
	[19062] = { "兒歌", "m:érgē|c:ji4 go1", 2 },	
	[19063] = { "兒皇帝", "m:érhuángdì|c:ji4 wong4 dai3", 2 },	
	[19064] = { "兒科", "m:érkē|c:ji4 fo1", 2 },	
	[19065] = { "兒童基金會", "m:jīdūjiàoértóngjījīnhuì|c:ji4 tung4 gei1 gam1 wui6-2", 2 },	
	[19066] = { "兔", "m:sānkūjiǎotù|mn:thò͘", 2 },	
	[19067] = { "兔唇", "mn:thò͘-tûn|c:tou3 seon4", 2 },	
	[19068] = { "兔子", "m:tùzi|c:tou3 zi2", 2 },	
	[19069] = { "兔脫", "m:tùtuō|mn:thò͘-thoat", 2 },	
	[19070] = { "兗州", "m:yǎnzhōu|c:jin5 zau1", 2 },	
	[19071] = { "兜售", "m:dōushòu|c:dau1 sau6", 2 },	
	[19072] = { "兜圈子", "m:dōuquānzi|c:dau1 hyun1 zi2", 2 },	
	[19073] = { "兜肚", "m:dōudu|c:dau1 tou5", 2 },	
	[19074] = { "兜風", "m:dōufēng|c:dau1 fung1", 2 },	
	[19075] = { "兢兢", "m:jīngjīng|h:kîn-kîn", 2 },	
	[19076] = { "兢兢業業", "m:jīngjīngyèyè|c:ging1 ging1 jip6 jip6", 2 },	
	[19077] = { "入不敷出", "m:rùbùfūchū|c:jap6 bat1 fu1 ceot1", 2 },	
	[19078] = { "入伙", "mn:li̍p-hóe/li̍p-hé|c:jap6 fo2", 2 },	
	[19079] = { "入冬", "h:ngi̍p-tûng|mn:ji̍p-tang", 2 },	
	[19080] = { "入到", "h:ngi̍p-to|c:jap6 dou3, jap6 dou2", 2 },	
	[19081] = { "入去", "h:ngi̍p-hi|c:jap6 heoi3", 2 },	
	[19082] = { "入味", "m:rùwèi|c:jap6 mei6", 2 },	
	[19083] = { "入城", "h:ngi̍p-sàng|c:jap6 seng4", 2 },	
	[19084] = { "入宅", "m:rùzhái|mn:ji̍p-the̍h", 2 },	
	[19085] = { "入室弟子", "m:rùshìdìzǐ|c:jap6 sat1 dai6 zi2", 2 },	
	[19086] = { "入寇", "m:rùkòu|c:jap6 kau3", 2 },	
	[19087] = { "入庫", "m:rùkù|mn:ji̍p-khò͘", 2 },	
	[19088] = { "入微", "m:rùwéi|c:jap6 mei4", 2 },	
	[19089] = { "入教", "m:rùjiào|h:ngi̍p-kau", 2 },	
	[19090] = { "入數", "mn:ji̍p-siàu/li̍p-siàu|c:jap6 sou3", 2 },	
	[19091] = { "入時", "m:rùshí|c:jap9 si4", 2 },	
	[19092] = { "入會", "m:rùhuì|c:jap6 wui6-2", 2 },	
	[19093] = { "入木三分", "m:rùmùsānfēn|c:jap6 muk6 saam1 fan1", 2 },	
	[19094] = { "入死", "m:chūshēngrùsǐ|h:ngi̍p-sí", 2 },	
	[19095] = { "入水", "m:cuōyánrùshuǐ|c:jap6 seoi2", 2 },	
	[19096] = { "入流", "m:bùrùliú|c:jap6 lau4", 2 },	
	[19097] = { "入港", "m:rùgǎng|mn:ji̍p-káng/li̍p-káng", 2 },	
	[19098] = { "入獄", "m:rùyù|c:jap6 juk6", 2 },	
	[19099] = { "入生", "m:chūsǐrùshēng|h:ngi̍p-sâng/ngi̍p-sên", 2 },	
	[19100] = { "入眠", "mn:ji̍p-bîn/li̍p-bîn|c:jap6 min4", 2 },	
	[19101] = { "入眼", "m:bùrùyǎn|c:jap6 ngaan5", 2 },	
	[19102] = { "入睡", "m:rùshuì|c:jap6 seoi6", 2 },	
	[19103] = { "入秋", "m:rùqiū|mn:ji̍p-chhiu", 2 },	
	[19104] = { "入籍", "m:rùjí|c:jap6 zik6", 2 },	
	[19105] = { "入罪", "m:rùzuì|c:jap6 zeoi6", 2 },	
	[19106] = { "入選", "m:rùxuǎn|mn:ji̍p-soán/li̍p-soán", 2 },	
	[19107] = { "入閣", "m:rùgé|mn:ji̍p-koh", 2 },	
	[19108] = { "內中", "m:nèizhōng|mn:lāi-tiong", 2 },	
	[19109] = { "內人", "m:nèirén|c:noi6 jan4", 2 },	
	[19110] = { "內債", "m:nèizhài|mn:lāi-chè", 2 },	
	[19111] = { "內出血", "m:nèichūxiě|mn:lāi-chhut-hoeh/lāi-chhut-huih", 2 },	
	[19112] = { "內助", "m:nèizhù|c:noi6 zo6", 2 },	
	[19113] = { "內務", "m:nèiwù|mn:lāi-bū", 2 },	
	[19114] = { "內勤", "m:nèiqín|mn:lāi-khîn/lāi-khûn/lōe-khîn/lōe-khûn", 2 },	
	[19115] = { "內向", "m:nèixiàng|c:noi6 hoeng3", 2 },	
	[19116] = { "內在的", "mn:lāi-chāi-ê|c:noi6 zoi6 dik1", 2 },	
	[19117] = { "內在美", "m:nèizàiměi|c:noi6 zoi6 mei5", 2 },	
	[19118] = { "內城", "m:nèichéng|h:nui-sàng", 2 },	
	[19119] = { "內堂", "m:nèitáng|h:nui-thòng", 2 },	
	[19120] = { "內孫", "m:nèisūn|mn:lāi-sun", 2 },	
	[19121] = { "內定", "m:nèidìng|mn:lāi-tēng/lōe-tēng", 2 },	
	[19122] = { "內家", "m:nèijiā|mn:lāi-ke", 2 },	
	[19123] = { "內層", "m:nèicéng|h:nui-chhèn", 2 },	
	[19124] = { "內底", "mn:lāi-té/lāi-tóe|c:noi6 dai2", 2 },	
	[19125] = { "內心戲", "m:nèixīnxì|c:noi6 sam1 hei3", 2 },	
	[19126] = { "內應", "m:nèiyìng|mn:lāi-èng/lōe-èng", 2 },	
	[19127] = { "內才", "m:nèicái|mn:lāi-châi/lōe-châi", 2 },	
	[19128] = { "內政部長", "mn:lāi-chèng-pō͘-tiúⁿ|c:noi6 zing3 bou6 zoeng2", 2 },	
	[19129] = { "內斂", "m:nèiliàn|c:noi6 lim5", 2 },	
	[19130] = { "內景", "m:nèijǐng|mn:lāi-kéng", 2 },	
	[19131] = { "內毒素", "m:nèidúsù|c:noi6 duk6 sou3", 2 },	
	[19132] = { "內河", "m:nèihé|mn:lāi-hô", 2 },	
	[19133] = { "內海", "m:nèihǎi|mn:lāi-hái", 2 },	
	[19134] = { "內港", "m:nèigǎng|mn:lāi-káng", 2 },	
	[19135] = { "內湖區", "mn:Lāi-ô͘-khu|c:noi6 wu4 keoi1", 2 },	
	[19136] = { "內牆", "h:nui-chhiòng|mn:lāi-chhiûⁿ", 2 },	
	[19137] = { "內痔", "m:nèizhì|mn:lāi-tī", 2 },	
	[19138] = { "內皮", "m:nèipí|c:noi6 pei4", 2 },	
	[19139] = { "內碼", "m:zhōngwénnèimǎ|c:noi6 maa5", 2 },	
	[19140] = { "內線", "m:nèixiàn|mn:lāi-sòaⁿ", 2 },	
	[19141] = { "內耳", "m:nèiěr|c:noi6 ji5", 2 },	
	[19142] = { "內胎", "m:nèitāi|mn:lāi-thai", 2 },	
	[19143] = { "內臟", "m:nèizàng|c:noi6 zong6", 2 },	
	[19144] = { "內臣", "m:nèichén|c:noi6 san4", 2 },	
	[19145] = { "內行人", "m:nèihángrén|mn:lāi-hâng-lâng", 2 },	
	[19146] = { "內衣褲", "m:nèiyīkù|c:noi6 ji1 fu3", 2 },	
	[19147] = { "內衫", "h:nui-sâm|mn:lāi-saⁿ/nâi-lín-guh", 2 },	
	[19148] = { "內褲", "mn:lāi-khò͘|c:noi6 fu3", 2 },	
	[19149] = { "內親", "m:nèiqīn|mn:lāi-chhin", 2 },	
	[19150] = { "內訌", "m:nèihóng|mn:lāi-hōng", 2 },	
	[19151] = { "內鄉", "m:línnèixiāng|c:noi6 hoeng1", 2 },	
	[19152] = { "內野", "m:nèiyě|mn:lāi-iá", 2 },	
	[19153] = { "內銷", "m:nèixiāo|mn:lāi-siau", 2 },	
	[19154] = { "內閣制", "m:nèigézhì|mn:lāi-koh-chè", 2 },	
	[19155] = { "內障", "m:nèizhàng|mn:lāi-chiàng/lāi-chiòng", 2 },	
	[19156] = { "內鬥", "m:nèidòu|h:nui-teu", 2 },	
	[19157] = { "全世界", "m:quánshìjiè|c:cyun4 sai3 gaai3", 2 },	
	[19158] = { "全人", "m:quánrén|h:chhiòn-ngìn", 2 },	
	[19159] = { "全全", "m:wánwánquánquán|h:chhiòn-chhiòn", 2 },	
	[19160] = { "全城", "m:quánchéng|h:chhiòn-sàng", 2 },	
	[19161] = { "全壘打", "m:quánlěidǎ|mn:choân-lûi-táⁿ", 2 },	
	[19162] = { "全天候", "m:quántiānhòu|c:cyun4 tin1 hau6", 2 },	
	[19163] = { "全家福", "m:quánjiāfú|c:cyun4 gaa1 fuk1", 2 },	
	[19164] = { "全局", "m:quánjú|c:cyun4 guk6", 2 },	
	[19165] = { "全屍", "m:quánshī|mn:choân-si", 2 },	
	[19166] = { "全島", "m:ānquándǎo|h:chhiòn-tó", 2 },	
	[19167] = { "全年", "m:quánnián|mn:choân-nî", 2 },	
	[19168] = { "全心全意", "m:quánxīnquányì|c:cyun4 sam1 cyun4 ji3", 2 },	
	[19169] = { "全意", "m:quánxīnquányì|h:chhiòn-yi", 2 },	
	[19170] = { "全才", "m:quáncái|mn:choân-châi", 2 },	
	[19171] = { "全文檢索", "m:quánwénjiǎnsuǒ|c:cyun4 man4 gim2 sok3", 2 },	
	[19172] = { "全景", "m:quánjǐng|c:cyun4 ging2", 2 },	
	[19173] = { "全會", "mn:choân-hōe|c:cyun4 wui6-2", 2 },	
	[19174] = { "全本", "m:quánběn|h:chhiòn-pún", 2 },	
	[19175] = { "全權代表", "m:quánquándàibiǎo|c:cyun4 kyun4 doi6 biu2", 2 },	
	[19176] = { "全無", "m:zhīyǐngquánwú|h:chhiòn-mò", 2 },	
	[19177] = { "全球資訊網", "m:quánqiúzīxùnwǎng|c:cyun4 kau4 zi1 seon3 mong5", 2 },	
	[19178] = { "全盛", "m:quánshèng|mn:choân-sēng", 2 },	
	[19179] = { "全盤", "m:quánpán|mn:choân-pôaⁿ", 2 },	
	[19180] = { "全票", "m:quánpiào|mn:choân-phiò", 2 },	
	[19181] = { "全程", "m:quánchéng|c:cyun4 cing4", 2 },	
	[19182] = { "全等", "m:quánděng|c:cyun4 dang2", 2 },	
	[19183] = { "全職", "m:quánzhí|c:cyun4 zik1", 2 },	
	[19184] = { "全貌", "m:quánmào|mn:choân-māu", 2 },	
	[19185] = { "全責", "m:quánzé|mn:choân-chek", 2 },	
	[19186] = { "全長", "m:quáncháng|mn:choân-tn̂g", 2 },	
	[19187] = { "全食", "m:rìquánshí|c:cyun4 sik6", 2 },	
	[19188] = { "兩下", "m:liǎngxià|h:lióng-ha", 2 },	
	[19189] = { "兩下子", "m:liǎngxiàzi|c:loeng5 haa5 zi2", 2 },	
	[19190] = { "兩人", "m:pànruòliǎngrén|h:lióng-ngìn", 2 },	
	[19191] = { "兩份", "h:lióng-fun|c:loeng5 fan6-2", 2 },	
	[19192] = { "兩便", "m:yījǔliǎngbiàn|c:loeng5 bin6", 2 },	
	[19193] = { "兩個", "h:lióng-ke|c:loeng5 go3", 2 },	
	[19194] = { "兩倍", "h:lióng-phi|mn:nn̄g-pōe", 2 },	
	[19195] = { "兩側", "m:liǎngcè|c:loeng5 zak1", 2 },	
	[19196] = { "兩全其美", "m:liǎngquánqíměi|c:loeng5 cyun4 kei4 mei5", 2 },	
	[19197] = { "兩千", "h:lióng-chhiên|c:loeng5 cin1", 2 },	
	[19198] = { "兩半", "h:lióng-pan|mn:niú-pòaⁿ", 2 },	
	[19199] = { "兩口", "m:sānkǒuliǎngkǒu|c:loeng5 hau2", 2 },	
	[19200] = { "兩口兒", "m:liǎngkǒur|c:loeng5 hau2 ji4", 2 },	
	[19201] = { "兩口子", "m:liǎngkǒuzi|c:loeng5 hau2 zi2", 2 },	
	[19202] = { "兩句", "m:sānyánliǎngjù|h:lióng-ki", 2 },	
	[19203] = { "兩可", "m:yīwéiliǎngkě|c:loeng5 ho2", 2 },	
	[19204] = { "兩回事", "m:liǎnghuíshì|c:loeng5 wui4 si6", 2 },	
	[19205] = { "兩國", "h:lióng-koet|c:loeng5 gwok3", 2 },	
	[19206] = { "兩層", "h:lióng-chhèn|mn:nn̄g-têng", 2 },	
	[19207] = { "兩廂情願", "m:liǎngxiāngqíngyuàn|c:loeng5 soeng1 cing4 jyun6", 2 },	
	[19208] = { "兩廣", "m:liǎngguǎng|c:loeng5 gwong2", 2 },	
	[19209] = { "兩性", "m:liǎngxìng|c:loeng5 sing3", 2 },	
	[19210] = { "兩意", "m:èrxīnliǎngyì|h:lióng-yi", 2 },	
	[19211] = { "兩日", "m:sāntóuliǎngrì|h:lióng-ngit", 2 },	
	[19212] = { "兩次", "m:sānfānliǎngcì|c:loeng5 ci3", 2 },	
	[19213] = { "兩段", "m:yīdāoliǎngduàn|h:lióng-thon", 2 },	
	[19214] = { "兩百", "h:lióng-pak|c:loeng5 baak3", 2 },	
	[19215] = { "兩相情願", "m:liǎngxiāngqíngyuàn|c:loeng5 soeng1 cing4 jyun6", 2 },	
	[19216] = { "兩眼發直", "m:liǎngyǎnfāzhí|c:loeng5 ngaan5 faat3 zik6", 2 },	
	[19217] = { "兩粵", "m:liǎngyuè|c:loeng5 jyut6", 2 },	
	[19218] = { "兩老", "m:liǎnglǎo|c:loeng5 lou5", 2 },	
	[19219] = { "兩者", "mn:lióng-chiá|c:loeng5 ze2", 2 },	
	[19220] = { "兩親", "mn:lióng-chhin|c:loeng5 can1", 2 },	
	[19221] = { "兩造", "m:liǎngzào|mn:lióng-chō", 2 },	
	[19222] = { "兩重親", "m:liǎngchóngqīn|mn:nn̄g-têng-chhin", 2 },	
	[19223] = { "兩院", "m:yīzháifēnliǎngyuàn|h:lióng-yen", 2 },	
	[19224] = { "兩面三刀", "m:liǎngmiànsāndāo|c:loeng5 min6 saam1 dou1", 2 },	
	[19225] = { "兩頭蛇", "m:liǎngtóushé|c:loeng5 tau4 se4", 2 },	
	[19226] = { "兩點", "h:lióng-tiám|c:loeng5 dim2", 2 },	
	[19227] = { "八九", "m:bùrúyìshìshíchángbājiǔ|c:baat3 gau2", 2 },	
	[19228] = { "八九不離十", "m:bājiǔbùlíshí|c:baat3 gau2 bat1 lei4 sap6", 2 },	
	[19229] = { "八五折", "mn:pat-ngó͘-chiat|c:baat3 ng5 zit3", 2 },	
	[19230] = { "八仙桌", "m:bāxiānzhuō|mn:pat-sian-toh", 2 },	
	[19231] = { "八仙花", "m:bāxiānhuā|mn:pat-sian-hoe", 2 },	
	[19232] = { "八個", "m:qīgebāge|h:pat-ke", 2 },	
	[19233] = { "八分", "m:bāfēn|mn:pat-hun", 2 },	
	[19234] = { "八分書", "m:bāfēnshū|c:baat3 fan1 syu1", 2 },	
	[19235] = { "八卦山", "m:bāguàshān|mn:Pat-kòa-soaⁿ", 2 },	
	[19236] = { "八哥兒", "m:àibāger|c:baat3 go1 ji4", 2 },	
	[19237] = { "八國聯軍", "m:bāguóliánjūn|c:baat3 gwok3 lyun4 gwan1", 2 },	
	[19238] = { "八婆", "mn:pat-pô|c:baat3 po4", 2 },	
	[19239] = { "八字眉", "m:bāzìméi|mn:pat-jī-bâi", 2 },	
	[19240] = { "八字腳", "m:nèibāzìjiǎo|mn:pat-jī-kha/pat-lī-kha", 2 },	
	[19241] = { "八字鬚", "m:dàobāzìxū|mn:pat-jī-chhiu", 2 },	
	[19242] = { "八宿", "m:èrshíbāxiù|c:baat3 sau3", 2 },	
	[19243] = { "八帶魚", "m:bādàiyú|c:baat3 daai3 jyu4-2", 2 },	
	[19244] = { "八年", "h:pat-ngièn|c:baat3 nin4", 2 },	
	[19245] = { "八座", "m:bāzuò|h:pat-chho", 2 },	
	[19246] = { "八張", "m:qīzuǐbāzhāng|h:pat-chông", 2 },	
	[19247] = { "八掌溪", "m:bāzhǎngxī|mn:Pat-chiáng-khe/Pat-chióng-khoe", 2 },	
	[19248] = { "八斗子", "m:bādǒuzǐ|mn:Pat-táu-chí", 2 },	
	[19249] = { "八旗", "m:bāqí|c:baat3 kei4", 2 },	
	[19250] = { "八日", "h:pat-ngit|c:baat3 jat6", 2 },	
	[19251] = { "八景", "m:xiāoxiāngbājǐng|mn:pat-kéng", 2 },	
	[19252] = { "八段錦", "m:bāduànjǐn|c:baat3 dyun6 gam2", 2 },	
	[19253] = { "八百", "m:zhèngjingbābǎi|h:pat-pak", 2 },	
	[19254] = { "八股", "m:bāgǔ|c:baat3 gu2", 2 },	
	[19255] = { "八腳", "m:qīshǒubājiǎo|mn:pat-kioh/pat-kiok", 2 },	
	[19256] = { "八號分機", "m:bāhàofēnjī|mn:Peh-hō-hun-ki", 2 },	
	[19257] = { "八行書", "m:bāhángshū|c:baat3 hong4 syu1", 2 },	
	[19258] = { "八角茴香", "m:bājiǎohuíxiāng|c:baat3 gok3 wui4 hoeng1", 2 },	
	[19259] = { "八角蓮", "m:bājiǎolián|mn:peh-kak-liân/poeh-kak-liân", 2 },	
	[19260] = { "八路軍", "m:bālùjūn|c:baat3 lou6 gwan1", 2 },	
	[19261] = { "八里", "m:bālǐ|mn:Pat-lí", 2 },	
	[19262] = { "八面玲瓏", "m:bāmiànlínglóng|c:baat3 min6 ling4 lung4", 2 },	
	[19263] = { "公丈", "m:gōngzhàng|c:gung1 zoeng6", 2 },	
	[19264] = { "公事公辦", "m:gōngshìgōngbàn|c:gung1 si6 gung1 baan6", 2 },	
	[19265] = { "公使", "m:quánquángōngshǐ|mn:kong-sài", 2 },	
	[19266] = { "公倍數", "m:gōngbèishù|c:gung1 pui5 sou3", 2 },	
	[19267] = { "公假", "m:gōngjià|mn:kong-ká", 2 },	
	[19268] = { "公兩", "m:gōngliǎng|c:gung1 loeng5", 2 },	
	[19269] = { "公公", "m:gōnggong|c:gung1 gung1, gung1-4 gung1", 2 },	
	[19270] = { "公公婆婆", "m:gōnggongpópo|c:gung1 gung1 po4 po4-2", 2 },	
	[19271] = { "公共場所", "m:gōnggòngchángsuǒ|c:gung1 gung6 coeng4 so2", 2 },	
	[19272] = { "公共廁所", "m:gōnggòngcèsuǒ|c:gung1 gung6 ci3 so2", 2 },	
	[19273] = { "公共汽車", "m:gōnggòngqìchē|c:gung1 gung6 hei3 ce1", 2 },	
	[19274] = { "公共行政", "m:gōnggòngxíngzhèng|c:gung1 gung6 hang4 zing3", 2 },	
	[19275] = { "公共衛生", "m:gōnggòngwèishēng|c:gung1 gung6 wai6 sang1", 2 },	
	[19276] = { "公出", "m:gōngchū|c:gung1 ceot1", 2 },	
	[19277] = { "公判", "m:gōngpàn|mn:kong-phòaⁿ", 2 },	
	[19278] = { "公司債", "m:gōngsīzhài|mn:kong-si-chè", 2 },	
	[19279] = { "公司法", "m:gōngsīfǎ|mn:kong-si-hoat", 2 },	
	[19280] = { "公告欄", "mn:kong-kò-lân|c:gung1 gou3 laan4", 2 },	
	[19281] = { "公因數", "m:gōngyīnshù|c:gung1 jan1 sou3", 2 },	
	[19282] = { "公國", "m:gōngguó|c:gung1 gwok3", 2 },	
	[19283] = { "公地", "m:gōngdì|mn:kong-tē/kong-tōe", 2 },	
	[19284] = { "公堂", "m:gōngtáng|mn:kong-tn̂g", 2 },	
	[19285] = { "公娼", "m:gōngchāng|c:gung1 coeng1", 2 },	
	[19286] = { "公孫樹", "m:gōngsūnshù|mn:kong-sun-chhiū", 2 },	
	[19287] = { "公定", "m:gōngdìng|mn:kong-tēng", 2 },	
	[19288] = { "公害", "m:gōnghài|mn:kong-hāi", 2 },	
	[19289] = { "公家機關", "m:gōngjiājīguān|c:gung1 gaa1 gei1 gwaan1", 2 },	
	[19290] = { "公差", "m:gōngchā|mn:kong-chhai/kong-chhe", 2 },	
	[19291] = { "公平交易", "m:gōngpíngjiāoyì|c:gung1 ping4 gaau1 jik6", 2 },	
	[19292] = { "公幹", "m:gōnggàn|c:gung1 gon3", 2 },	
	[19293] = { "公廳", "m:bàngōngtīng|mn:kong-thiaⁿ", 2 },	
	[19294] = { "公引", "m:gōngyǐn|c:gung1 jan5", 2 },	
	[19295] = { "公德", "m:gōngdé|c:gung1 dak1", 2 },	
	[19296] = { "公意", "m:gōngyì|mn:kong-ì", 2 },	
	[19297] = { "公憤", "m:gōngfèn|mn:kong-hùn", 2 },	
	[19298] = { "公推", "m:gōngtuī|mn:kong-chhui/kong-thui/kong-thui", 2 },	
	[19299] = { "公撮", "m:gōngcuō|c:gung1 cyut3", 2 },	
	[19300] = { "公攤", "m:gōngtān|mn:kong-thoaⁿ", 2 },	
	[19301] = { "公教", "m:luómǎgōngjiào|mn:kong-kàu", 2 },	
	[19302] = { "公敵", "m:gōngdí|c:gung1 dik6", 2 },	
	[19303] = { "公斗", "m:gōngdǒu|c:gung1 dau2", 2 },	
	[19304] = { "公族", "m:gōngzú|mn:kong-cho̍k", 2 },	
	[19305] = { "公有制", "m:gōngyǒuzhì|c:gung1 jau5 zai3", 2 },	
	[19306] = { "公案", "m:gōngàn|c:gung1 on3", 2 },	
	[19307] = { "公權", "m:gōngquán|mn:kong-koân", 2 },	
	[19308] = { "公民投票", "m:gōngmíntóupiào|c:gung1 man4 tau4 piu3", 2 },	
	[19309] = { "公民教育", "m:gōngmínjiàoyù|c:gung1 man4 gaau3 juk6", 2 },	
	[19310] = { "公民權", "m:gōngmínquán|c:gung1 man4 kyun4", 2 },	
	[19311] = { "公決", "m:gōngjué|mn:kong-koat", 2 },	
	[19312] = { "公法", "m:gōngfǎ|c:gung1 faat3", 2 },	
	[19313] = { "公演", "m:gōngyǎn|mn:kong-ián", 2 },	
	[19314] = { "公牛", "h:kûng-ngiù|c:gung1 ngau4", 2 },	
	[19315] = { "公物", "m:gōngwù|mn:kong-bu̍t", 2 },	
	[19316] = { "公產", "m:gōngchǎn|mn:kong-sán", 2 },	
	[19317] = { "公用電話", "m:gōngyòngdiànhuà|c:gung1 jung6 din6 waa6-2", 2 },	
	[19318] = { "公畝", "m:gōngmǔ|mn:kong-bó͘", 2 },	
	[19319] = { "公益事業", "m:gōngyìshìyè|c:gung1 jik1 si6 jip6", 2 },	
	[19320] = { "公示", "m:gōngshì|mn:kong-sī", 2 },	
	[19321] = { "公祭", "m:gōngjì|mn:kong-chè", 2 },	
	[19322] = { "公私", "m:gōngsī|mn:kong-su", 2 },	
	[19323] = { "公秉", "m:gōngbǐng|c:gung1 bing2", 2 },	
	[19324] = { "公稱", "m:gōngchēng|c:gung1 cing3", 2 },	
	[19325] = { "公積金", "m:gōngjījīn|c:gung1 zik1 gam1", 2 },	
	[19326] = { "公立學校", "m:gōnglìxuéxiào|c:gung1 laap6 hok6 haau6", 2 },	
	[19327] = { "公筷", "m:gōngkuài|c:gung1 faai3", 2 },	
	[19328] = { "公筷母匙", "m:gōngkuàimǔchí|c:gung1 faai3 mou5 si4", 2 },	
	[19329] = { "公羊傳", "m:gōngyángzhuàn|c:gung1 joeng4 zyun6", 2 },	
	[19330] = { "公職人員", "m:gōngzhírényuán|c:gung1 zik1 jan4 jyun4", 2 },	
	[19331] = { "公聽會", "m:gōngtīnghuì|c:gung1 teng1 wui6-2", 2 },	
	[19332] = { "公親", "h:kûng-chhîn|mn:kong-chhin", 2 },	
	[19333] = { "公訴", "m:gōngsù|mn:kong-sò͘", 2 },	
	[19334] = { "公訴人", "m:gōngsùrén|c:gung1 sou3 jan4", 2 },	
	[19335] = { "公論", "m:gōnglùn|mn:kong-lūn", 2 },	
	[19336] = { "公諸於世", "m:gōngzhūyúshì|mn:kong-chu-û-sè", 2 },	
	[19337] = { "公證人", "m:gōngzhèngrén|c:gung1 zing3 jan4", 2 },	
	[19338] = { "公議", "m:gōngyì|c:gung1 ji5", 2 },	
	[19339] = { "公路局", "m:gōnglùjú|mn:kong-lō͘-kio̍k", 2 },	
	[19340] = { "公車處", "m:gōngchēchù|mn:kong-chhia-chhù", 2 },	
	[19341] = { "公轉", "m:gōngzhuàn|c:gung1 zyun3", 2 },	
	[19342] = { "公道伯", "m:gōngdaobó|mn:kong-tō-peh", 2 },	
	[19343] = { "公釐", "h:kûng-lì|mn:kong-lî", 2 },	
	[19344] = { "公錢", "m:gōngqián|mn:kong-chîⁿ", 2 },	
	[19345] = { "公雞", "m:tiěgōngjī|c:gung1 gai1", 2 },	
	[19346] = { "公餘之暇", "m:gōngyúzhīxiá|c:gung1 jyu4 zi1 haa6", 2 },	
	[19347] = { "公館", "m:gōngguǎn|mn:kong-koán", 2 },	
	[19348] = { "六十四", "m:bǎnbǎnliùshísì|c:luk6 sap6 sei3", 2 },	
	[19349] = { "六千", "h:liuk-chhiên|c:luk6 cin1", 2 },	
	[19350] = { "六大洲", "m:liùdàzhōu|mn:la̍k-tāi-chiu", 2 },	
	[19351] = { "六日", "h:liuk-ngit|c:luk6 jat6", 2 },	
	[19352] = { "六書", "m:liùshū|c:luk6 syu1", 2 },	
	[19353] = { "六月雪", "m:liùyuèxuě|mn:la̍k-goe̍h-seh/la̍k-ge̍h-seh", 2 },	
	[19354] = { "六根", "m:liùgēn|mn:lio̍k-kin/lio̍k-kun", 2 },	
	[19355] = { "六氣", "m:liùqì|c:luk6 hei3", 2 },	
	[19356] = { "六甲", "m:liùjiǎ|mn:la̍k-kah", 2 },	
	[19357] = { "六禮", "m:liùlǐ|mn:lio̍k-lé", 2 },	
	[19358] = { "六腑", "m:wǔzàngliùfǔ|h:liuk-fú", 2 },	
	[19359] = { "六親", "m:liùqīn|mn:lio̍k-chhin", 2 },	
	[19360] = { "六親不認", "m:liùqīnbùrèn|c:luk6 can1 bat1 jing6", 2 },	
	[19361] = { "六賊", "m:liùzéi|mn:lio̍k-chha̍t", 2 },	
	[19362] = { "六輕", "m:liùqīng|mn:la̍k-khin", 2 },	
	[19363] = { "六龜", "m:liùguīxiāng|mn:La̍k-ku", 2 },	
	[19364] = { "共事", "m:gòngshì|mn:kiōng-sū", 2 },	
	[19365] = { "共享軟體", "m:gòngxiǎngruǎntǐ|c:gung6 hoeng2 jyun5 tai2", 2 },	
	[19366] = { "共同基金", "m:gòngtóngjījīn|c:gung6 tung4 gei1 gam1", 2 },	
	[19367] = { "共同市場", "m:gòngtóngshìcháng|mn:Kiōng-tông-chhī-tiûⁿ", 2 },	
	[19368] = { "共同體", "m:gòngtóngtǐ|c:gung6 tung4 tai2", 2 },	
	[19369] = { "共和軍", "m:àiěrlángònghéjūn|c:gung6 wo4 gwan1", 2 },	
	[19370] = { "共和黨", "mn:Kiōng-hô-tóng|c:gung6 wo4 dong2", 2 },	
	[19371] = { "共性", "m:gòngxìng|c:gung6 sing3", 2 },	
	[19372] = { "共業", "m:gòngyè|mn:kiōng-gia̍p", 2 },	
	[19373] = { "共犯", "m:gòngfàn|mn:kiōng-hoān", 2 },	
	[19374] = { "共生", "m:gòngshēng|mn:kiōng-seng", 2 },	
	[19375] = { "共產", "mn:kiōng-sán|c:gung6 caan2", 2 },	
	[19376] = { "共產主義", "m:gòngchǎnzhǔyì|c:gung6 caan2 zyu2 ji6", 2 },	
	[19377] = { "共產國際", "m:gòngchǎnguójì|c:gung6 caan2 gwok3 zai3", 2 },	
	[19378] = { "共管", "m:gòngguǎn|mn:kiōng-koán", 2 },	
	[19379] = { "共總", "m:gòngzǒng|mn:kāng-chóng/kiōng-chóng", 2 },	
	[19380] = { "共苦", "m:fēngāngòngkǔ|h:khiung-khú", 2 },	
	[19381] = { "共處", "m:gòngchǔ|c:gung6 cyu2", 2 },	
	[19382] = { "共襄盛舉", "m:gòngxiāngshèngjǔ|c:gung6 soeng1 sing6 geoi2", 2 },	
	[19383] = { "共計", "m:gòngjì|c:gung6 gai3", 2 },	
	[19384] = { "共輩", "h:khiung-pi|mn:kāng-pòe", 2 },	
	[19385] = { "共青團", "m:gòngqīngtuán|c:gung6 cing1 tyun4", 2 },	
	[19386] = { "兵不厭詐", "m:bīngbùyànzhà|c:bing1 bat1 jim3 zaa3", 2 },	
	[19387] = { "兵亂", "m:bīngluàn|mn:peng-loān", 2 },	
	[19388] = { "兵仔", "h:pîn-é|mn:peng-á", 2 },	
	[19389] = { "兵來將擋,水來土掩", "m:bīngláijiàngdǎngshuǐláitǔyǎn|c:bing1 loi4 zoeng3 dong3 seoi2 loi4 tou2 jim2", 2 },	
	[19390] = { "兵卒", "m:bīngzú|mn:peng-chut", 2 },	
	[19391] = { "兵員", "m:bīngyuán|c:bing1 jyun4", 2 },	
	[19392] = { "兵士", "m:bīngshì|c:bing1 si6", 2 },	
	[19393] = { "兵家", "m:bīngjiā|c:bing1 gaa1", 2 },	
	[19394] = { "兵戈", "m:bīnggē|c:bing1 gwo1", 2 },	
	[19395] = { "兵戎", "m:bīngróng|c:bing1 jung4", 2 },	
	[19396] = { "兵敗如山倒", "m:bīngbàirúshāndǎo|c:bing1 baai6 jyu4 saan1 dou2 ", 2 },	
	[19397] = { "兵書", "m:bīngshū|c:bing1 syu1", 2 },	
	[19398] = { "兵燹", "m:bīngxiǎn|c:bing1 sin2", 2 },	
	[19399] = { "兵種", "m:bīngzhǒng|mn:peng-chióng", 2 },	
	[19400] = { "兵符", "m:bīngfú|mn:peng-hû", 2 },	
	[19401] = { "兵船", "m:bīngchuán|c:bing1 syun4", 2 },	
	[19402] = { "兵艦", "m:bīngjiàn|c:bing1 laam6", 2 },	
	[19403] = { "兵荒", "m:bīnghuāng|h:pîn-fông", 2 },	
	[19404] = { "兵荒馬亂", "m:bīnghuāngmǎluàn|c:bing1 fong1 maa5 lyun6", 2 },	
	[19405] = { "兵蟻", "m:bīngyǐ|c:bing1 ngai5", 2 },	
	[19406] = { "兵貴神速", "m:bīngguìshénsù|c:bing1 gwai3 san4 cuk1", 2 },	
	[19407] = { "兵部", "m:bīngbù|c:bing1 bou6", 2 },	
	[19408] = { "兵隊", "m:xiànbīngduì|mn:peng-tūi", 2 },	
	[19409] = { "兵馬俑", "m:bīngmǎyǒng|c:bing1 maa5 jung2", 2 },	
	[19410] = { "其二", "m:dànzhīqíyībùzhīqíèr|mn:kî-lī", 2 },	
	[19411] = { "其內", "m:qínèi|mn:kî-lāi", 2 },	
	[19412] = { "其外", "m:qíwài|mn:kî-gōa", 2 },	
	[19413] = { "其才", "m:rénjìnqícái|h:khì-chhòi", 2 },	
	[19414] = { "其時", "mn:kî-sî|c:kei4 si4", 2 },	
	[19415] = { "其貌不揚", "m:qímàobùyáng|c:kei4 maau6 bat1 joeng4", 2 },	
	[19416] = { "其類", "m:tùsǐhúbēiwùshāngqílèi|h:khì-lui", 2 },	
	[19417] = { "具名", "m:bùjùmíng|c:geoi6 meng4-2", 2 },	
	[19418] = { "具結", "m:jùjié|mn:khū-kiat", 2 },	
	[19419] = { "典籍", "m:diǎnjí|mn:tián-che̍k", 2 },	
	[19420] = { "典賣", "m:diǎnmài|mn:tián-bē/tián-bōe", 2 },	
	[19421] = { "典章", "m:diǎnzhāng|h:tién-chông", 2 },	
	[19422] = { "兼併", "m:jiānbìng|c:gim1 bing3", 2 },	
	[19423] = { "兼備", "m:jiānbèi|h:kiâm-phi", 2 },	
	[19424] = { "兼優", "m:pǐnxuéjiānyōu|c:gim1 jau1", 2 },	
	[19425] = { "兼具", "m:jiānjù|mn:kiam-khū", 2 },	
	[19426] = { "兼差", "m:jiānchāi|mn:kiam-chhai", 2 },	
	[19427] = { "兼營", "m:jiānyíng|mn:kiam-êng", 2 },	
	[19428] = { "兼用", "m:jiānyòng|mn:kiam-iōng", 2 },	
	[19429] = { "兼祧", "m:jiāntiāo|mn:kiam-thiāu", 2 },	
	[19430] = { "兼管", "m:jiānguǎn|mn:kiam-koán", 2 },	
	[19431] = { "兼課", "m:jiānkè|mn:kiam-khò", 2 },	
	[19432] = { "兼辦", "m:jiānbàn|mn:kiam-pān", 2 },	
	[19433] = { "冇冇", "h:phang-phang|mn:phàⁿ-phàⁿ", 2 },	
	[19434] = { "冇心", "mn:phàⁿ-sim|c:mou5 sam1", 2 },	
	[19435] = { "冇計", "mn:phàⁿ-kè|c:mou5 gai3-2, mou5 gai3", 2 },	
	[19436] = { "冇話", "mn:phàⁿ-ōe|c:mou5 waa6", 2 },	
	[19437] = { "冉", "m:rǎnrǎn|mn:liam", 2 },	
	[19438] = { "冊", "m:dīngkǒucè|mn:chheh", 2 },	
	[19439] = { "冊子", "m:cèzi|c:caak3 zi2", 2 },	
	[19440] = { "冊頁", "m:cèyè|mn:chheh-ia̍h", 2 },	
	[19441] = { "再來", "m:zàilái|h:chai-lòi", 2 },	
	[19442] = { "再加", "h:chai-kâ|c:zoi3 gaa1", 2 },	
	[19443] = { "再嫁", "m:zàijià|c:zoi3 gaa3", 2 },	
	[19444] = { "再審", "m:zàishěn|c:zoi3 sam2", 2 },	
	[19445] = { "再度", "m:zàidù|c:zoi3 dou6", 2 },	
	[19446] = { "再次", "mn:chài-chhù|c:zoi3 ci3", 2 },	
	[19447] = { "再現", "m:zàixiàn|c:zoi3 jin6", 2 },	
	[19448] = { "再生父母", "m:zàishēngfùmǔ|c:zoi3 sang1 fu6 mou5", 2 },	
	[19449] = { "再生能源", "m:zàishēngnéngyuán|c:zoi3 sang1 nang4 jyun4", 2 },	
	[19450] = { "再生資源", "m:zàishēngzīyuán|c:zoi3 sang1 zi1 jyun4", 2 },	
	[19451] = { "再說", "m:zàishuō|c:zoi3 syut3", 2 },	
	[19452] = { "冒名", "m:màomíng|mn:mō͘-miâ", 2 },	
	[19453] = { "冒失鬼", "m:màoshiguǐ|c:mou6 sat1 gwai2", 2 },	
	[19454] = { "冒尖", "m:màojiān|mn:mō͘-chiam", 2 },	
	[19455] = { "冒昧", "m:bùchuǎimàomèi|c:mou6 mui6", 2 },	
	[19456] = { "冒泡", "m:màopào|c:mou6 paau1", 2 },	
	[19457] = { "冒火", "m:màohuǒ|c:mou6 fo2", 2 },	
	[19458] = { "冒牌", "m:màopái|mn:mō͘-pâi", 2 },	
	[19459] = { "冒牌貨", "m:màopáihuò|c:mou6 paai4 fo3", 2 },	
	[19460] = { "冒稱", "m:màochēng|mn:mō͘-chheng", 2 },	
	[19461] = { "冒號", "m:màohào|c:mou6 hou6", 2 },	
	[19462] = { "冒雨", "m:màoyǔ|mn:mō͘-hō͘", 2 },	
	[19463] = { "冒頭", "m:màotóu|c:mou6 tau4", 2 },	
	[19464] = { "最", "h:chui|mn:chòe", 2 },	
	[19465] = { "最低公倍式", "m:zuìdīgōngbèishì|c:zeoi3 dai1 gung1 pui5 sik1", 2 },	
	[19466] = { "最低工資", "m:zuìdīgōngzī|c:zeoi3 dai1 gung1 zi1", 2 },	
	[19467] = { "最佳", "mn:chòe-ka|c:zeoi3 gaai1", 2 },	
	[19468] = { "最優", "mn:chòe-iu|c:zeoi3 jau1", 2 },	
	[19469] = { "最多", "h:chui-tô|c:zeoi3 do1", 2 },	
	[19470] = { "最大", "h:chui-thai|c:zeoi3 daai6", 2 },	
	[19471] = { "最小公倍數", "m:zuìxiǎogōngbèishù|c:zeoi3 siu2 gung1 pui5 sou3", 2 },	
	[19472] = { "最尾", "h:chui-mî|c:zeoi3 mei5-1", 2 },	
	[19473] = { "最惠國待遇", "m:zuìhuìguódàiyù|c:zeoi3 wai6 gwok3 doi6 jyu6", 2 },	
	[19474] = { "最高", "h:chui-kô|c:zeoi3 gou1", 2 },	
	[19475] = { "最高法院", "m:zuìgāofǎyuàn|c:zeoi3 gou1 faat3 jyun6-2", 2 },	
	[19476] = { "冗", "m:rǒngrǒng|mn:lēng/liōng", 2 },	
	[19477] = { "冗冗", "m:rǒngrǒng|mn:lēng-lēng/liōng-liōng/liōng-liōng/lēng-lēng", 2 },	
	[19478] = { "冗員", "m:rǒngyuán|c:jung2 jyun4", 2 },	
	[19479] = { "冠詞", "m:bùdìngguàncí|c:gun3 ci4", 2 },	
	[19480] = { "冢", "m:cóngzhǒng|mn:thióng", 2 },	
	[19481] = { "冤", "m:bùbáizhīyuān|mn:oan", 2 },	
	[19482] = { "冤家宜解不宜結", "m:yuānjiāyíjiěbùyíjié|c:jyun1 gaa1 ji4 gaai2 bat1 ji4 git3", 2 },	
	[19483] = { "冤情", "m:yuānqíng|mn:oan-chêng", 2 },	
	[19484] = { "冤讎", "m:yuānchóu|mn:oan-siû", 2 },	
	[19485] = { "冤魂", "m:yuānhún|mn:oan-hûn", 2 },	
	[19486] = { "冥", "m:míngmíng|mn:mê/mî", 2 },	
	[19487] = { "冥壽", "m:míngshòu|c:ming4 sau6", 2 },	
	[19488] = { "冥婚", "m:mínghūn|c:ming4 fan1", 2 },	
	[19489] = { "冥想", "m:míngxiǎng|c:ming4 soeng2", 2 },	
	[19490] = { "冥王星", "m:míngwángxīng|c:ming4 wong4 sing1", 2 },	
	[19491] = { "冥鈔", "m:míngchāo|c:ming4 caau1", 2 },	
	[19492] = { "冬小麥", "m:dōngxiǎomài|c:dung1 siu2 mak6", 2 },	
	[19493] = { "冬烘", "m:dōnghōng|c:dung1 hong3", 2 },	
	[19494] = { "冬筍", "m:dōngsǔn|mn:tang-sún", 2 },	
	[19495] = { "冬粉", "m:dōngfěn|mn:tang-hún", 2 },	
	[19496] = { "冬菜", "mn:tang-chhài|c:dung1 coi3", 2 },	
	[19497] = { "冬蟲夏草", "m:dōngchóngxiàcǎo|c:dung1 cung4 haa6 cou2", 2 },	
	[19498] = { "冬防", "m:dōngfáng|mn:tong-hông", 2 },	
	[19499] = { "冬青", "mn:tang-chheⁿ/tang-chhiⁿ|c:dung1 cing1", 2 },	
	[19500] = { "冰凍三尺,非一日之寒", "m:bīngdòngsānchǐfēiyīrìzhīhán|c:bing1 dung3 saam1 cek3, fei1 jat1 jat6 zi1 hon4", 2 },	
	[19501] = { "冰刀", "m:bīngdāo|c:bing1 dou1", 2 },	
	[19502] = { "冰場", "m:liūbīngcháng|c:bing1 coeng4", 2 },	
	[19503] = { "冰壺", "m:bīnghú|c:bing1 wu4-2", 2 },	
	[19504] = { "冰天雪地", "m:bīngtiānxuědì|c:bing1 tin1 syut3 dei6", 2 },	
	[19505] = { "冰室", "m:bīngshì|c:bing1 sat1", 2 },	
	[19506] = { "冰屋", "m:bīngwū|c:bing1 uk1", 2 },	
	[19507] = { "冰島", "m:bīngdǎo|c:bing1 dou2", 2 },	
	[19508] = { "冰川", "m:bīngchuān|c:bing1 cyun1", 2 },	
	[19509] = { "冰心", "m:yīpiànbīngxīn|c:bing1 sam1", 2 },	
	[19510] = { "冰排", "m:bīngpái|c:bing1 paai4", 2 },	
	[19511] = { "冰晶", "m:bīngjīng|c:bing1 zing1", 2 },	
	[19512] = { "冰枕", "m:bīngzhěn|mn:peng-chím", 2 },	
	[19513] = { "冰柱", "m:bīngzhù|c:bing1 cyu5", 2 },	
	[19514] = { "冰櫃", "mn:peng-kūi|c:bing1 gwai6", 2 },	
	[19515] = { "冰消瓦解", "m:bīngxiāowǎjiě|c:bing1 siu1 ngaa5 gaai2", 2 },	
	[19516] = { "冰涼", "m:bīngliáng|c:bing1 loeng4", 2 },	
	[19517] = { "冰清玉潔", "m:bīngqīngyùjié|c:bing1 cing1 juk6 git3", 2 },	
	[19518] = { "冰片", "m:bīngpiàn|c:bing1 pin3", 2 },	
	[19519] = { "冰球", "m:bīngqiú|c:bing1 kau4", 2 },	
	[19520] = { "冰磚", "m:bīngzhuān|c:bing1 zyun1", 2 },	
	[19521] = { "冰窖", "m:bīngjiào|c:bing1 gaau3", 2 },	
	[19522] = { "冰解", "m:fēngxiūbīngjiě|mn:peng-kái", 2 },	
	[19523] = { "冰釋", "m:bīngshì|c:bing1 sik1", 2 },	
	[19524] = { "冰鎮", "m:bīngzhèn|c:bing1 zan3", 2 },	
	[19525] = { "冰雪聰明", "m:bīngxuěcōngmíng|c:bing1 syut3 cung1 ming4", 2 },	
	[19526] = { "冶煉", "m:yěliàn|c:je5 lin6", 2 },	
	[19527] = { "冷冷", "m:lěnglěng|c:laang5 laang5-2", 2 },	
	[19528] = { "冷凍食品", "m:lěngdòngshípǐn|mn:léng-tòng-si̍t-phín", 2 },	
	[19529] = { "冷卻器", "m:lěngquèqì|c:laang5 koek3 hei3", 2 },	
	[19530] = { "冷媒", "m:lěngméi|mn:léng-bôe", 2 },	
	[19531] = { "冷巷", "m:lěngxiàng|c:laang5 hong6-2", 2 },	
	[19532] = { "冷心", "m:lěngkǒulěngxīn|h:lâng-sîm", 2 },	
	[19533] = { "冷感症", "m:lěnggǎnzhèng|mn:léng-kám-chèng", 2 },	
	[19534] = { "冷房", "m:lěngfáng|mn:léng-pâng", 2 },	
	[19535] = { "冷暖", "m:rénqínglěngnuǎn|c:laang5 nyun5", 2 },	
	[19536] = { "冷森森", "m:lěngsēnsēn|mn:léng-sim-sim", 2 },	
	[19537] = { "冷氣設備", "m:lěngqìshèbèi|mn:léng-khì-siat-pī", 2 },	
	[19538] = { "冷泉", "m:lěngquán|mn:léng-chôaⁿ", 2 },	
	[19539] = { "冷清", "m:lěngqīng|mn:léng-chheng", 2 },	
	[19540] = { "冷澀", "m:lěngsè|c:laang5 gip3", 2 },	
	[19541] = { "冷箭", "m:lěngjiàn|c:laang5 zin3", 2 },	
	[19542] = { "冷若冰霜", "m:lěngruòbīngshuāng|c:laang5 joek6 bing1 soeng1", 2 },	
	[19543] = { "冷藏庫", "m:lěngcángkù|c:laang5 cong4 fu3", 2 },	
	[19544] = { "冷藏法", "m:lěngcángfǎ|c:laang5 cong4 faat3", 2 },	
	[19545] = { "冷血動物", "m:lěngxiědòngwù|c:laang5 hyut3 dung6 mat6", 2 },	
	[19546] = { "冷言冷語", "m:lěngyánlěngyǔ|c:laang5 jin4 laang5 jyu5", 2 },	
	[19547] = { "冷鋒", "m:lěngfēng|mn:léng-hong", 2 },	
	[19548] = { "冷門貨", "m:lěngménhuò|mn:léng-mn̂g-hòe/léng-mn̂g-hè", 2 },	
	[19549] = { "冷霜霜", "m:lěngshuāngshuāng|mn:léng-sng-sng", 2 },	
	[19550] = { "冷面", "m:lěngxīnlěngmiàn|mn:léng-bīn", 2 },	
	[19551] = { "冷風", "m:lěngfēng|mn:léng-hong", 2 },	
	[19552] = { "冷飲", "m:lěngyǐn|c:laang5 jam2", 2 },	
	[19553] = { "准予", "m:zhǔnyǔ|mn:chún-û", 2 },	
	[19554] = { "准考證", "m:zhǔnkǎozhèng|mn:chún-khó-chèng", 2 },	
	[19555] = { "准許", "m:zhǔnxǔ|c:zeon2 heoi2", 2 },	
	[19556] = { "凊", "m:dōngwēnxiàjìng|mn:chhìn", 2 },	
	[19557] = { "凋", "m:bùdiāo|mn:ta", 2 },	
	[19558] = { "凋殘", "m:diāocán|h:tiâu-chhàn", 2 },	
	[19559] = { "凌", "m:qīnlíng|h:lìn", 2 },	
	[19560] = { "凌厲", "m:línglì|c:ling4 lai6", 2 },	
	[19561] = { "凌波舞", "m:língbōwǔ|c:ling4 bo1 mou5", 2 },	
	[19562] = { "凌空", "m:língkōng|c:ling4 hung1", 2 },	
	[19563] = { "凌轢", "m:línglì|mn:lêng-le̍k", 2 },	
	[19564] = { "凌霄花", "m:língxiāohuā|mn:lêng-siau-hoe", 2 },	
	[19565] = { "凍", "m:shàngdòng|h:tung", 2 },	
	[19566] = { "凍死", "mn:tàng-sí|c:dung3 sei2", 2 },	
	[19567] = { "凜", "m:lǐnlǐn|mn:lím", 2 },	
	[19568] = { "凜冽", "m:lǐnliè|c:lam5 lit6", 2 },	
	[19569] = { "凜凜", "m:lǐnlǐn|h:lín-lín", 2 },	
	[19570] = { "凝固", "m:nínggù|c:jing4 gu3", 2 },	
	[19571] = { "凝固點", "m:nínggùdiǎn|c:jing4 gu3 dim2", 2 },	
	[19572] = { "凝望", "m:níngwàng|c:jing4 mong6", 2 },	
	[19573] = { "凝水石", "m:níngshuǐshí|mn:gêng-chúi-chio̍h", 2 },	
	[19574] = { "凝眸", "m:níngmóu|c:jing4 mau4", 2 },	
	[19575] = { "凝視", "m:níngshì|c:jing4 si6", 2 },	
	[19576] = { "凝結", "m:níngjié|c:jing4 git3", 2 },	
	[19577] = { "凝聚力", "m:níngjùlì|mn:gêng-chū-le̍k", 2 },	
	[19578] = { "凝霜", "m:níngshuāng|mn:gêng-sng", 2 },	
	[19579] = { "凡係", "h:fàm-he|c:faan4 hai6", 2 },	
	[19580] = { "凡火", "m:fánhuǒ|h:fàm-fó", 2 },	
	[19581] = { "凱撒", "m:kǎisā|mn:Khái-sat", 2 },	
	[19582] = { "凱旋門", "m:kǎixuánmén|c:hoi2 syun4 mun4", 2 },	
	[19583] = { "凱歌", "m:kǎigē|h:khói-kô", 2 },	
	[19584] = { "凱風", "m:kǎifēng|c:hoi2 fung1", 2 },	
	[19585] = { "凳子", "m:dèngzi|c:dang3 zi2", 2 },	
	[19586] = { "凶兆", "m:xiōngzhào|c:hung1 siu6", 2 },	
	[19587] = { "凶器", "m:xiōngqì|mn:hiong-khì", 2 },	
	[19588] = { "凶宅", "m:xiōngzhái|c:hung1 zaak6-2", 2 },	
	[19589] = { "凶年", "m:luànshìxiōngnián|mn:hiong-liân", 2 },	
	[19590] = { "凶惡", "m:xiōngè|c:hung1 ok3", 2 },	
	[19591] = { "凶猛", "m:xiōngměng|mn:hiong-béng", 2 },	
	[19592] = { "凶禮", "m:xiōnglǐ|c:hung1 lai5", 2 },	
	[19593] = { "凶身", "m:xiōngshēn|mn:hiong-sin", 2 },	
	[19594] = { "凶險", "m:xiōngxiǎn|mn:hiong-hiám", 2 },	
	[19595] = { "凸", "m:āotú|h:thie̍t/thut", 2 },	
	[19596] = { "凸字", "mn:phòng-jī|c:dat6 zi6", 2 },	
	[19597] = { "凸鏡", "mn:phòng-kiàⁿ|c:dat6 geng3", 2 },	
	[19598] = { "凸面鏡", "m:túmiànjìng|mn:phòng-bīn-kiàⁿ", 2 },	
	[19599] = { "凹", "m:dīāo|mn:au", 2 },	
	[19600] = { "凹凸", "m:āotú|c:nap1 dat6", 2 },	
	[19601] = { "凹凸不平", "m:āotúbùpíng|c:nap1 dat6 bat1 ping4", 2 },	
	[19602] = { "凹落去", "mn:au--lo̍h-khì/au--lo̍h-khù/naih-lo̍h-khì/au-lo̍h-khù/thap-lo̍h-khì/thap-lo̍h-khù|c:nap1 lok6 heoi3", 2 },	
	[19603] = { "凹鏡", "mn:lap-kiàⁿ|c:nap1 geng3", 2 },	
	[19604] = { "凹陷", "m:āoxiàn|c:nap1 haam6", 2 },	
	[19605] = { "出主意", "m:chūzhǔyì|mn:chhut-chú-ì", 2 },	
	[19606] = { "出乎意料", "m:chūhūyìliào|c:ceot1 fu4 ji3 liu6", 2 },	
	[19607] = { "出人意料", "m:chūrényìliào|c:ceot1 jan4 ji3 liu6", 2 },	
	[19608] = { "出人意表", "m:chūrényìbiǎo|c:ceot1 jan4 ji3 biu2", 2 },	
	[19609] = { "出人頭地", "m:chūréntóudì|c:ceot1 jan4 tau4 dei6", 2 },	
	[19610] = { "出位", "m:sībùchūwèi|c:ceot1 wai6-2", 2 },	
	[19611] = { "出借", "m:chūjiè|mn:chhut-chioh", 2 },	
	[19612] = { "出出", "m:chūchū|h:chhut-chhut", 2 },	
	[19613] = { "出勤", "m:chūqín|mn:chhut-khîn/chhut-khûn", 2 },	
	[19614] = { "出口成章", "m:chūkǒuchéngzhāng|c:ceot1 hau2 sing4 zoeng1", 2 },	
	[19615] = { "出台", "mn:chhut-tâi|c:ceot1 toi4", 2 },	
	[19616] = { "出土文物", "m:chūtǔwénwù|c:ceot1 tou2 man4 mat6", 2 },	
	[19617] = { "出埃及記", "h:chhut-âi-khi̍p-ki|c:ceot1 oi1 kap6 gei3, ceo1 aai1 kap6 gei3", 2 },	
	[19618] = { "出塞", "m:chūsài|c:ceot1 coi3", 2 },	
	[19619] = { "出外景", "m:chūwàijǐng|mn:chhut-gōa-kéng", 2 },	
	[19620] = { "出奇制勝", "m:chūqízhìshèng|c:ceot1 kei4 zai3 sing3", 2 },	
	[19621] = { "出將入相", "m:chūjiàngrùxiàng|c:ceot1 zoeng3 jap6 soeng3", 2 },	
	[19622] = { "出工", "m:chūgōng|c:ceot1 gung1", 2 },	
	[19623] = { "出彩", "m:chūcǎi|c:ceot1 coi2", 2 },	
	[19624] = { "出恭", "m:chūgōng|c:ceot1 gung1", 2 },	
	[19625] = { "出招", "m:chūzhāo|mn:chhut-chiau/chhut-chio", 2 },	
	[19626] = { "出挑", "m:chūtiao|mn:chhut-thio", 2 },	
	[19627] = { "出擊", "m:chūjí|mn:chhut-kek", 2 },	
	[19628] = { "出日", "h:chhut-ngit|mn:chhut-ji̍t", 2 },	
	[19629] = { "出書", "m:chūshū|mn:chhut-su", 2 },	
	[19630] = { "出月", "m:chūyuè|mn:chhut-goe̍h/chhut-ge̍h", 2 },	
	[19631] = { "出毛病", "m:chūmáobìng|c:ceot1 mou4 beng6", 2 },	
	[19632] = { "出沒無常", "m:chūmòwúcháng|c:ceot1 mut6 mou4 soeng4", 2 },	
	[19633] = { "出洋相", "m:chūyángxiàng|c:ceot1 joeng4 soeng3", 2 },	
	[19634] = { "出活", "m:chūhuó|c:ceot1 wut6", 2 },	
	[19635] = { "出港", "m:chūgǎng|mn:chhut-káng", 2 },	
	[19636] = { "出煙", "h:chhut-yên|mn:chhut-ian", 2 },	
	[19637] = { "出爾反爾", "m:chūěrfǎněr|c:ceot1 ji5 faan2 ji5", 2 },	
	[19638] = { "出版業", "m:diànnǎotúshūchūbǎnyè|mn:chhut-pán-gia̍p", 2 },	
	[19639] = { "出版社", "mn:chhut-pán-siā|c:ceot1 baan2 se5", 2 },	
	[19640] = { "出生入死", "m:chūshēngrùsǐ|c:ceot1 saang1 jap6 sei2", 2 },	
	[19641] = { "出的", "m:chūde|c:ceot1 dik1", 2 },	
	[19642] = { "出眾", "m:réncáichūzhòng|mn:chhut-chèng/chhut-chiòng", 2 },	
	[19643] = { "出神入化", "m:chūshénrùhuà|c:ceot1 san4 jap6 faa3", 2 },	
	[19644] = { "出租汽車", "m:chūzūqìchē|c:ceot1 zou1 hei3 ce1", 2 },	
	[19645] = { "出糗", "m:chūqiǔ|c:ceot1 jau2", 2 },	
	[19646] = { "出糧", "m:chūliáng|c:ceot1 loeng4", 2 },	
	[19647] = { "出納", "m:chūnà|mn:chhut-la̍p", 2 },	
	[19648] = { "出線", "m:chūxiàn|c:ceot1 sin3", 2 },	
	[19649] = { "出缺", "m:chūquē|mn:chhut-khoat/chhut-khoeh/chhut-kheh", 2 },	
	[19650] = { "出脫", "m:chūtuō|mn:chhut-thoat", 2 },	
	[19651] = { "出自", "mn:chhut-chū|c:ceot1 zi6", 2 },	
	[19652] = { "出血熱", "m:fēizhōuchūxiěrè|c:ceot1 hyut3 jit6", 2 },	
	[19653] = { "出言不遜", "m:chūyánbùxùn|c:ceot1 jin4 bat1 seon3", 2 },	
	[19654] = { "出訪", "m:chūfǎng|c:ceot1 fong2", 2 },	
	[19655] = { "出謀獻策", "m:chūmóuxiàncè|c:ceot1 mau4 hin3 caak3", 2 },	
	[19656] = { "出資", "m:chūzī|mn:chhut-chu", 2 },	
	[19657] = { "出賽", "m:chūsài|mn:chhut-sài", 2 },	
	[19658] = { "出走", "m:chūzǒu|c:ceot1 zau2", 2 },	
	[19659] = { "出超", "m:chūchāo|mn:chhut-chhiau", 2 },	
	[19660] = { "出車", "m:chūchē|c:ceot1 ce1", 2 },	
	[19661] = { "出遊", "m:chūyóu|mn:chhut-iû", 2 },	
	[19662] = { "出道", "m:chūdào|mn:chhut-tō", 2 },	
	[19663] = { "出門子", "m:chūménzi|c:ceot1 mun4 zi2", 2 },	
	[19664] = { "出雙入對", "m:chūshuāngrùduì|c:ceot1 soeng1 jap6 deoi3", 2 },	
	[19665] = { "出難題", "m:chūnántí|c:ceot1 naan4 tai4", 2 },	
	[19666] = { "出頭天", "m:chūtóutiān|mn:chhut-thâu-thiⁿ", 2 },	
	[19667] = { "出頭露面", "m:chūtóulòumiàn|c:ceot1 tau4 lou6 min6", 2 },	
	[19668] = { "出題", "m:chūtí|mn:chhut-tê/chhut-tôe", 2 },	
	[19669] = { "出類拔萃", "m:chūlèibácuì|c:ceot1 leoi6 bat6 seoi6", 2 },	
	[19670] = { "出首", "m:chūshǒu|mn:chhut-siù", 2 },	
	[19671] = { "出點子", "m:chūdiǎnzi|c:ceot1 dim2 zi2", 2 },	
	[19672] = { "函", "m:láihán|mn:hâm", 2 },	
	[19673] = { "函授", "m:hánshòu|mn:hâm-siū", 2 },	
	[19674] = { "函數", "m:sānjiǎohánshù|mn:hâm-sò͘", 2 },	
	[19675] = { "刀傷", "m:dāoshāng|h:tô-sông", 2 },	
	[19676] = { "刀光", "m:dāoguāng|h:tô-kông", 2 },	
	[19677] = { "刀光劍影", "m:dāoguāngjiànyǐng|c:dou1 gwong1 gim3 jing2", 2 },	
	[19678] = { "刀兵", "m:dāobīng|c:dou1 bing1", 2 },	
	[19679] = { "刀刃", "m:dāorèn|c:dou1 jan6", 2 },	
	[19680] = { "刀削麵", "m:dāoxiāomiàn|c:dou1 soek3 min6", 2 },	
	[19681] = { "刀劍", "m:dāojiàn|h:tô-kiam", 2 },	
	[19682] = { "刀叉", "m:dāochā|c:dou1 caa1", 2 },	
	[19683] = { "刀口", "m:dāokǒu|c:dou1 hau2", 2 },	
	[19684] = { "刀山火海", "m:dāoshānhuǒhǎi|c:dou1 saan1 fo2 hoi2", 2 },	
	[19685] = { "刀斧手", "m:dāofǔshǒu|mn:to-pó͘-chhiú/to-pú-chhiú", 2 },	
	[19686] = { "刀板", "m:dāobǎn|mn:to-pán", 2 },	
	[19687] = { "刀槍", "m:dāoqiāng|h:tô-chhiông", 2 },	
	[19688] = { "刀槍不入", "m:dāoqiāngbùrù|c:dou1 coeng1 bat1 jap6", 2 },	
	[19689] = { "刀片", "m:bǎoxiǎndāopiàn|c:dou1 pin3-2", 2 },	
	[19690] = { "刀疤", "m:dāobā|c:dou1 baa1", 2 },	
	[19691] = { "刀痕", "m:dāohén|mn:to-hûn", 2 },	
	[19692] = { "刀石", "m:módāoshí|mn:to-chio̍h", 2 },	
	[19693] = { "刀背", "m:dāobèi|mn:to-pōe", 2 },	
	[19694] = { "刀馬旦", "m:dāomǎdàn|c:dou1 maa5 daan3-2", 2 },	
	[19695] = { "刀魚", "m:qiūdāoyú|mn:to-hî/to-hû", 2 },	
	[19696] = { "刁", "m:diāodiāo|mn:tiau", 2 },	
	[19697] = { "刁鑽", "m:diāozuān|c:diu1 zyun3", 2 },	
	[19698] = { "刁鑽古怪", "m:diāozuāngǔguài|c:diu1 zyun3 gu2 gwaai3", 2 },	
	[19699] = { "刁頑", "m:diāowán|mn:thiau-bân/tiau-bân/tiau-bân/thiau-bân", 2 },	
	[19700] = { "分光鏡", "m:fēnguāngjìng|mn:hun-kong-kiàⁿ", 2 },	
	[19701] = { "分內", "m:fènnèi|c:fan1 noi6", 2 },	
	[19702] = { "分出", "h:fûn-chhut|mn:hun-chhut", 2 },	
	[19703] = { "分叉", "mn:hun-chhe|c:fan1 caa1", 2 },	
	[19704] = { "分合", "m:fēnhé|mn:hun-ha̍p", 2 },	
	[19705] = { "分地", "m:yīmǔsānfēndì|h:fûn-thi", 2 },	
	[19706] = { "分家", "m:fēnjiā|h:pûn-kâ", 2 },	
	[19707] = { "分封", "m:fēnfēng|h:fûn-fûng", 2 },	
	[19708] = { "分層負責", "m:fēncéngfùzé|mn:hun-chân-hū-chek", 2 },	
	[19709] = { "分岔", "m:fēnchà|h:fûn-chhâ", 2 },	
	[19710] = { "分布", "m:rénkǒufēnbù|mn:hun-pò͘", 2 },	
	[19711] = { "分店", "m:fēndiàn|c:fan1 dim3", 2 },	
	[19712] = { "分張", "m:fēnzhāng|mn:pun-tiuⁿ", 2 },	
	[19713] = { "分形", "m:fēnxíng|c:fan1 jing4", 2 },	
	[19714] = { "分拆", "mn:hun-thiah/pun-thiah|c:fan1 caak3", 2 },	
	[19715] = { "分撥", "m:fēnbō|mn:hun-poah", 2 },	
	[19716] = { "分攤", "m:fēntān|mn:hun-thoaⁿ", 2 },	
	[19717] = { "分文", "m:fēnwén|mn:hun-bûn", 2 },	
	[19718] = { "分曉", "m:bùfēnxiǎo|mn:hun-hiáu", 2 },	
	[19719] = { "分書", "m:bāfēnshū|mn:hun-su", 2 },	
	[19720] = { "分會", "mn:hun-hē/hun-hōe|c:fan1 wui6", 2 },	
	[19721] = { "分期", "mn:hun-kî|c:fan1 kei4", 2 },	
	[19722] = { "分期付款", "m:fēnqífùkuǎn|c:fan1 kei4 fu6 fun2", 2 },	
	[19723] = { "分杯羹", "m:fēnbēigēng|c:fan1 bui1 gang1", 2 },	
	[19724] = { "分析化學", "m:fēnxīhuàxué|c:fan1 sik1 faa3 hok6", 2 },	
	[19725] = { "分析家", "mn:hun-sek-ka|c:fan1 sik1 gaa1", 2 },	
	[19726] = { "分校", "m:fēnjiào|mn:hun-hāu", 2 },	
	[19727] = { "分業", "m:yīyàofēnyè|mn:hun-gia̍p", 2 },	
	[19728] = { "分機", "m:bāhàofēnjī|c:fan1 gei1", 2 },	
	[19729] = { "分權", "m:fēnquán|mn:hun-koân", 2 },	
	[19730] = { "分段", "m:fēnduàn|mn:hun-tōaⁿ", 2 },	
	[19731] = { "分水", "h:pûn-súi|mn:pun-chúi", 2 },	
	[19732] = { "分班", "m:fēnbān|mn:hun-pan", 2 },	
	[19733] = { "分界", "m:fēnjiè|mn:hun-kài", 2 },	
	[19734] = { "分的", "m:kěnfēnde|mn:pun-ê", 2 },	
	[19735] = { "分相", "m:fēnxiàng|c:fan1 soeng3", 2 },	
	[19736] = { "分秒", "m:fēnmiǎo|h:fûn-méu", 2 },	
	[19737] = { "分秒必爭", "m:fēnmiǎobìzhēng|c:fan1 miu5 bit1 zang1", 2 },	
	[19738] = { "分租", "m:fēnzū|mn:hun-cho͘", 2 },	
	[19739] = { "分立", "m:sānquánfēnlì|mn:hun-li̍p", 2 },	
	[19740] = { "分紅", "m:fēnhóng|c:fan1 hung4", 2 },	
	[19741] = { "分級", "m:fēnjí|mn:hun-kip", 2 },	
	[19742] = { "分給", "h:pûn-pûn|c:fan1 kap1", 2 },	
	[19743] = { "分線", "m:èrděngfēnxiàn|mn:hun-sòaⁿ", 2 },	
	[19744] = { "分號", "m:fēnhào|c:fan1 hou6", 2 },	
	[19745] = { "分裂生殖", "m:fēnlièshēngzhí|c:fan1 lit6 sang1 zik6", 2 },	
	[19746] = { "分角線", "m:fēnjiǎoxiàn|c:fan1 gok3 sin3", 2 },	
	[19747] = { "分解作用", "m:fēnjiězuòyòng|c:fan1 gaai2 zok3 jung6", 2 },	
	[19748] = { "分詞", "mn:hun-sû|c:fan1 ci4", 2 },	
	[19749] = { "分贓", "m:fēnzāng|mn:hun-chong/pun-chng", 2 },	
	[19750] = { "分路", "m:fēnlù|mn:pun-lō͘", 2 },	
	[19751] = { "分身", "m:fēnshēn|c:fan1 san1", 2 },	
	[19752] = { "分身不暇", "m:fēnshēnbùxiá|c:fan1 san1 bat1 haa6", 2 },	
	[19753] = { "分身乏術", "m:fēnshēnfáshù|c:fan1 san1 fat6 seot6", 2 },	
	[19754] = { "分送", "m:fēnsòng|h:fûn-sung", 2 },	
	[19755] = { "分道揚鑣", "m:fēndàoyángbiāo|c:fan1 dou6 joeng4 biu1", 2 },	
	[19756] = { "分部", "m:fēnbù|mn:hun-pō͘", 2 },	
	[19757] = { "分野", "m:fēnyě|mn:hun-iá", 2 },	
	[19758] = { "分金", "m:fēnjīn|mn:hun-kim", 2 },	
	[19759] = { "分針", "m:fēnzhēn|mn:hun-chiam", 2 },	
	[19760] = { "分錢", "m:fēnqián|c:fan1 cin4-2", 2 },	
	[19761] = { "分隔", "m:fēngé|mn:hun-keh", 2 },	
	[19762] = { "分頭", "m:fēntóu|c:fan1 tau4", 2 },	
	[19763] = { "分類學", "m:fēnlèixué|c:fan1 leoi6 hok6", 2 },	
	[19764] = { "分類廣告", "m:fēnlèiguǎnggào|c:fan1 leoi6 gwong2 gou3", 2 },	
	[19765] = { "分食", "h:pûn-sṳ̍t|mn:pun-chia̍h", 2 },	
	[19766] = { "分香", "m:hánshòufēnxiāng|mn:hun-hiuⁿ", 2 },	
	[19767] = { "切中", "m:qièzhòng|c:cit3 zung3", 2 },	
	[19768] = { "切入", "m:qiērù|mn:chhiat-ji̍p", 2 },	
	[19769] = { "切切", "m:qièqiè|h:chhiet-chhiet", 2 },	
	[19770] = { "切削", "m:qiēxiāo|mn:chhiat-siah", 2 },	
	[19771] = { "切割", "m:qiēgē|c:cit3 got3", 2 },	
	[19772] = { "切勿", "m:qièwù|c:cit3 mat6", 2 },	
	[19773] = { "切口", "m:qiēkǒu|c:cit3 hau2", 2 },	
	[19774] = { "切換", "m:qiēhuàn|c:cit3 wun6", 2 },	
	[19775] = { "切磋", "m:qiēcuō|c:cit3 co1", 2 },	
	[19776] = { "切磋琢磨", "m:qiēcuōzhuómó|c:cit3 co1 doek3 mo4", 2 },	
	[19777] = { "切結", "m:qièjié|mn:chhiat-kiat", 2 },	
	[19778] = { "切結書", "m:qièjiéshū|h:chhiet-kiet-sû", 2 },	
	[19779] = { "切肉", "m:báiqiēròu|h:chhiet-ngiuk", 2 },	
	[19780] = { "切腹自殺", "m:qiēfùzìshā|mn:chhiat-pak-chū-sat", 2 },	
	[19781] = { "切膚之痛", "m:qièfūzhītòng|c:cit3 fu1 zi1 tung3", 2 },	
	[19782] = { "切莫", "m:qièmò|mn:chhiat-bo̍k", 2 },	
	[19783] = { "切菜", "m:kǎnguāqiēcài|h:chhiet-chhoi", 2 },	
	[19784] = { "切身", "m:qièshēn|mn:chhiat-sin", 2 },	
	[19785] = { "切除", "m:qiēchú|mn:chhiat-tî/chhiat-tû", 2 },	
	[19786] = { "切韻", "m:qièyùn|c:cit3 wan6", 2 },	
	[19787] = { "切題", "m:qiètí|c:cit3 tai4", 2 },	
	[19788] = { "切齒", "m:lìngrénqièchǐ|h:chhiet-chhṳ́", 2 },	
	[19789] = { "刊", "m:bùkān|mn:khan", 2 },	
	[19790] = { "刊出", "m:kānchū|mn:khan-chhut", 2 },	
	[19791] = { "刊印", "m:kānyìn|c:hon1-2 jan3", 2 },	
	[19792] = { "刊行", "m:kānxíng|mn:khan-hêng", 2 },	
	[19793] = { "刑", "m:shàngxíng|mn:hêng", 2 },	
	[19794] = { "刑事訴訟", "m:xíngshìsùsòng|c:jing4 si6 sou3 zung6", 2 },	
	[19795] = { "刑具", "m:xíngjù|mn:hêng-khū", 2 },	
	[19796] = { "刑庭", "m:xíngtíng|mn:hêng-têng", 2 },	
	[19797] = { "刑杖", "m:xíngzhàng|h:hìn-chhóng", 2 },	
	[19798] = { "刑案", "m:xíngàn|mn:hêng-àn", 2 },	
	[19799] = { "刑求", "m:xíngqiú|mn:hêng-kiû", 2 },	
	[19800] = { "刑警", "m:xíngjǐng|mn:hêng-kéng", 2 },	
	[19801] = { "刑責", "m:xíngzé|mn:hêng-chek", 2 },	
	[19802] = { "刖刑", "m:yuèxíng|c:jyut6 jing4", 2 },	
	[19803] = { "列傳", "m:lièzhuàn|c:lit6 zyun6", 2 },	
	[19804] = { "列為", "mn:lia̍t-ûi|c:lit6 wai4", 2 },	
	[19805] = { "列祖", "h:lie̍t-chú|mn:lia̍t-chó͘", 2 },	
	[19806] = { "初七", "m:chūqī|h:chhû-chhit", 2 },	
	[19807] = { "初乳", "m:chūrǔ|c:co1 jyu5", 2 },	
	[19808] = { "初伏", "m:chūfú|c:co1 fuk6", 2 },	
	[19809] = { "初冬", "m:chūdōng|c:co1 dung1", 2 },	
	[19810] = { "初出茅廬", "m:chūchūmáolú|c:co1 ceot1 maau4 lou4", 2 },	
	[19811] = { "初初", "mn:chho͘-chho͘|c:co1 co1", 2 },	
	[19812] = { "初創", "m:chūchuàng|c:co1 cong3", 2 },	
	[19813] = { "初升", "m:xùrìchūshēng|c:co1 sing1", 2 },	
	[19814] = { "初夏", "m:chūxià|h:chhû-ha", 2 },	
	[19815] = { "初夜", "m:chūyè|h:chhû-ya", 2 },	
	[19816] = { "初始", "m:chūshǐ|c:co1 ci2", 2 },	
	[19817] = { "初婚", "m:chūhūn|c:co1 fan1", 2 },	
	[19818] = { "初學者", "mn:chho͘-ha̍k-chiá|c:co1 hok6 ze2", 2 },	
	[19819] = { "初審", "m:chūshěn|mn:chho͘-sím", 2 },	
	[19820] = { "初小", "m:chūxiǎo|c:co1 siu2", 2 },	
	[19821] = { "初旬", "m:chūxún|mn:chho͘-sûn", 2 },	
	[19822] = { "初更", "m:chūgēng|c:co1 gaang1", 2 },	
	[19823] = { "初次", "m:chūcì|c:co1 ci3", 2 },	
	[19824] = { "初版", "m:chūbǎn|c:co1 baan2", 2 },	
	[19825] = { "初犯", "m:chūfàn|mn:chho͘-hoān", 2 },	
	[19826] = { "初稿", "m:chūgǎo|mn:chho͘-kó", 2 },	
	[19827] = { "初等", "m:chūděng|c:co1 dang2", 2 },	
	[19828] = { "初級中學", "m:chūjízhōngxué|c:co1 kap1 zung1 hok6", 2 },	
	[19829] = { "初賽", "m:chūsài|mn:chho͘-sài", 2 },	
	[19830] = { "初階", "m:chūjiē|c:co1 gaai1", 2 },	
	[19831] = { "判明", "m:pànmíng|c:pun3 ming4", 2 },	
	[19832] = { "判決書", "m:pànjuéshū|mn:phòaⁿ-koat-su", 2 },	
	[19833] = { "判罪", "m:pànzuì|c:pun3 zeoi6", 2 },	
	[19834] = { "判處", "m:pànchǔ|c:pun3 cyu2", 2 },	
	[19835] = { "別位", "h:phe̍t-vi|mn:pa̍t-ūi", 2 },	
	[19836] = { "別來無恙", "m:biéláiwúyàng|c:bit4 loi4 mou4 joeng6", 2 },	
	[19837] = { "別個", "h:phe̍t-ke|mn:pa̍t-ê", 2 },	
	[19838] = { "別具一格", "m:biéjùyīgé|c:bit6 geoi6 jat1 gaak3", 2 },	
	[19839] = { "別出心裁", "m:biéchūxīncái|mn:pia̍t-chhut-sim-chhâi", 2 },	
	[19840] = { "別字", "m:biézì|c:bit6 zi6", 2 },	
	[19841] = { "別日", "h:phe̍t-ngit|mn:pa̍t-ji̍t/pa̍t-li̍t", 2 },	
	[19842] = { "別有用心", "m:biéyǒuyòngxīn|c:bit6 jau5 jung6 sam1", 2 },	
	[19843] = { "別無他法", "m:biéwútāfǎ|c:bit6 mou4 taa1 faat3", 2 },	
	[19844] = { "別無分店", "m:zhǐcǐyījiābiéwúfēndiàn|c:bit6 mou4 fan1 dim3", 2 },	
	[19845] = { "別種", "h:phe̍t-chúng|mn:pa̍t-chióng", 2 },	
	[19846] = { "別稱", "m:biéchēng|c:bit6 cing1", 2 },	
	[19847] = { "別管", "m:biéguǎn|c:bit6 gun2", 2 },	
	[19848] = { "別緻", "m:biézhì|c:bit6 zi3", 2 },	
	[19849] = { "別莊", "h:phe̍t-chông|mn:pia̍t-chong", 2 },	
	[19850] = { "別處", "m:biéchù|c:bit6 cyu3, bit6 syu3", 2 },	
	[19851] = { "別號", "m:biéhào|mn:pia̍t-hō", 2 },	
	[19852] = { "別針", "m:biézhēn|c:bit6 zam1", 2 },	
	[19853] = { "刨冰", "m:bàobīng|c:paau4 bing1", 2 },	
	[19854] = { "刨床", "m:lóngménbàochuáng|c:paau4 cong4", 2 },	
	[19855] = { "刨根問底", "m:páogēnwèndǐ|c:paau4 gan1 man6 dai2", 2 },	
	[19856] = { "利上加利", "m:lìshàngjiālì|mn:lī-siāng-ka-lī/lī-siōng-ka-lī", 2 },	
	[19857] = { "利他主義", "m:lìtāzhǔyì|c:lei6 taa1 zyu2 ji6", 2 },	
	[19858] = { "利刀", "m:lìdāo|mn:lāi-to", 2 },	
	[19859] = { "利劍", "m:lìjiàn|h:li-kiam", 2 },	
	[19860] = { "利口", "m:lìkǒu|mn:lī-kháu", 2 },	
	[19861] = { "利子", "m:lìzi|mn:lī-chú", 2 },	
	[19862] = { "利害關係", "m:lìhàiguānxì|mn:lī-hāi-koan-hē", 2 },	
	[19863] = { "利尿劑", "m:lìniàojì|mn:lī-jiō-che", 2 },	
	[19864] = { "利己主義", "m:lìjǐzhǔyì|c:lei6 gei2 zyu2 ji6", 2 },	
	[19865] = { "利巴", "m:lìbā|h:li-pâ", 2 },	
	[19866] = { "利息收入", "m:lìxíshōurù|c:lei6 sik1 sau1 jap6", 2 },	
	[19867] = { "利撒", "m:kǎlìsà|h:li-sat", 2 },	
	[19868] = { "利未記", "h:li-vi-ki|c:lei6 mei6 gei3", 2 },	
	[19869] = { "利法", "m:értóngfúlìfǎ|h:li-fap", 2 },	
	[19870] = { "利潤", "m:lìrùn|c:lei6 jeon6", 2 },	
	[19871] = { "利物浦", "m:lìwùpǔ|c:lei6 mat6 pou2", 2 },	
	[19872] = { "利索", "m:míngjiānglìsuǒ|c:lei6 sok3 ", 2 },	
	[19873] = { "利路", "m:lìlù|mn:lī-lō͘", 2 },	
	[19874] = { "利金", "m:quánlìjīn|h:li-kîm", 2 },	
	[19875] = { "利錢", "m:lìqián|mn:lāi-chîⁿ", 2 },	
	[19876] = { "利馬", "mn:Lī-má|c:lei6 maa5", 2 },	
	[19877] = { "刪改", "m:shāngǎi|c:saan1 goi2", 2 },	
	[19878] = { "刪減", "m:shānjiǎn|mn:san-kiám", 2 },	
	[19879] = { "刪節", "m:shānjié|c:saan1 zit3", 2 },	
	[19880] = { "刪節號", "m:shānjiéhào|c:saan1 zit3 hou6", 2 },	
	[19881] = { "刪繁就簡", "m:shānfánjiùjiǎn|c:saan1 faan4 zau6 gaan2", 2 },	
	[19882] = { "刮傷", "m:guāshāng|c:gwaat3 soeng1", 2 },	
	[19883] = { "刮削", "m:guāxuèguāxiāo|c:gwaat3 soek3", 2 },	
	[19884] = { "刮痧", "m:guāshā|c:gwaat3 saa1", 2 },	
	[19885] = { "刮目相看", "m:guāmùxiāngkàn|c:gwaat3 muk6 soeng1 hon3", 2 },	
	[19886] = { "刮臉", "m:guāliǎn|c:gwaat3 lim5-2", 2 },	
	[19887] = { "刮鬍子", "m:guāhúzi|c:gwaat3 wu4 zi2", 2 },	
	[19888] = { "到今", "h:to-kîm|mn:kàu-taⁿ", 2 },	
	[19889] = { "到任", "m:dàorèn|h:to-ngim", 2 },	
	[19890] = { "到位", "mn:kàu-ūi|c:dou3 wai6-2", 2 },	
	[19891] = { "到來", "h:to-lòi|c:dou3 lei4, dou3 lai4, dou3 loi4", 2 },	
	[19892] = { "到場", "m:dàocháng|c:dou3 coeng4", 2 },	
	[19893] = { "到家", "m:bùdàojiā|c:dou3 gaa1", 2 },	
	[19894] = { "到手", "m:dàoshǒu|mn:kàu-chhiú", 2 },	
	[19895] = { "到老", "m:huódàolǎoxuédàolǎo|h:to-ló", 2 },	
	[19896] = { "到職", "m:dàozhí|mn:kàu-chit", 2 },	
	[19897] = { "到腳", "m:cóngtóudàojiǎo|h:to-kiok", 2 },	
	[19898] = { "到達", "m:dàodá|c:dou3 daat6", 2 },	
	[19899] = { "到頭", "m:yīniándàotóu|h:to-thèu", 2 },	
	[19900] = { "到頭來", "m:dàotóulái|c:dou3 tau4 loi4", 2 },	
	[19901] = { "到飽", "m:yījiàchīdàobǎo|h:to-páu", 2 },	
	[19902] = { "制", "m:yīguóliǎngzhì|mn:chè", 2 },	
	[19903] = { "制伏", "m:zhìfú|mn:chè-ho̍k", 2 },	
	[19904] = { "制度化", "m:zhìdùhuà|mn:chè-tō͘-hòa", 2 },	
	[19905] = { "制憲", "m:zhìxiàn|mn:chè-hiàn", 2 },	
	[19906] = { "制空權", "m:zhìkōngquán|mn:chè-khong-koân", 2 },	
	[19907] = { "制衡", "m:zhìhéng|mn:chè-hêng", 2 },	
	[19908] = { "制限", "m:zhìxiàn|mn:chè-hān", 2 },	
	[19909] = { "刷", "m:túbǎnyìnshuā|mn:seh/soa/soat", 2 },	
	[19910] = { "刷卡", "m:shuākǎ|c:caat3 kaat1", 2 },	
	[19911] = { "刷子", "m:liǎngbǎshuāzi|c:caat3 zi2", 2 },	
	[19912] = { "刷機", "m:yìnshuājī|c:caat3 gei1", 2 },	
	[19913] = { "刷牙", "m:shuāyá|c:caat3 ngaa4", 2 },	
	[19914] = { "刷白", "m:shuàbái|c:saat3 baak6", 2 },	
	[19915] = { "刺", "m:dàocì|mn:chhì/chhiah", 2 },	
	[19916] = { "刺仔", "h:chhiuk-è|mn:chhì-á", 2 },	
	[19917] = { "刺傷", "m:cìshāng|h:chhiuk-sông", 2 },	
	[19918] = { "刺字", "m:cìzì|mn:chhiah-jī/chhià-jī", 2 },	
	[19919] = { "刺激性", "m:cìjīxìng|mn:chhì-kek-sèng", 2 },	
	[19920] = { "刺瓜", "m:cìguā|mn:chhì-koe", 2 },	
	[19921] = { "刺癢", "m:cìyǎng|c:ci3 joeng5", 2 },	
	[19922] = { "刺繡", "m:cìxiù|mn:chhiah-siù/chhì-siù", 2 },	
	[19923] = { "刺耳", "m:cìěr|c:ci3 ji5", 2 },	
	[19924] = { "刺草", "m:cìcǎo|mn:chhì-chháu", 2 },	
	[19925] = { "刺身", "mn:chhiah-sin|c:ci3 san1", 2 },	
	[19926] = { "刺青", "m:cìqīng|c:ci3 ceng1", 2 },	
	[19927] = { "刺骨", "m:cìgǔ|h:chhiuk-kut", 2 },	
	[19928] = { "刻刀", "m:kèdāo|mn:khek-to", 2 },	
	[19929] = { "刻刻", "m:kèkè|h:khiet-khiet", 2 },	
	[19930] = { "刻剝", "m:kèbō|mn:khek-pak", 2 },	
	[19931] = { "刻印", "m:kèyìn|mn:khek-ìn", 2 },	
	[19932] = { "刻度", "m:kèdù|c:hak1 dou6", 2 },	
	[19933] = { "刻板", "m:kèbǎn|mn:khek-pán", 2 },	
	[19934] = { "刻毒", "m:kèdú|c:hak1 duk6", 2 },	
	[19935] = { "刻版", "m:gānkèbǎn|mn:khek-pán", 2 },	
	[19936] = { "刻畫", "m:kèhuà|c:hak1 waa6-2", 2 },	
	[19937] = { "刻舟求劍", "m:kèzhōuqiújiàn|c:hak1 zau1 kau4 gim3", 2 },	
	[19938] = { "刻著", "m:kèzhù|h:khat-tén", 2 },	
	[19939] = { "刻骨", "m:kèjīkègǔ|c:hak1 gwat1", 2 },	
	[19940] = { "刻骨銘心", "m:kègǔmíngxīn|c:hak1 gwat1 ming5 sam1, hak1 gwat1 ming4 sam1", 2 },	
	[19941] = { "剁", "m:qiāndāowànduò|h:to̍k", 2 },	
	[19942] = { "剁掉", "h:to̍k-thet|mn:tok-tiāu", 2 },	
	[19943] = { "剁斷", "h:to̍k-thôn|mn:tok-tn̄g", 2 },	
	[19944] = { "剁碎", "h:to̍k-sui|c:doek3-1 seoi3", 2 },	
	[19945] = { "剃", "m:pītì|h:thi", 2 },	
	[19946] = { "剃刀", "m:tìdāo|c:tai3 dou1", 2 },	
	[19947] = { "剃頭店", "m:tìtóudiàn|mn:thì-thâu-tiàm", 2 },	
	[19948] = { "剃鬚", "h:thi-sî|c:tai3 sou1", 2 },	
	[19949] = { "則", "m:yīzé|h:chet", 2 },	
	[19950] = { "剉", "m:xīnrúdāocuò|mn:chhò", 2 },	
	[19951] = { "削平", "m:xiāopíng|h:siok-phiàng", 2 },	
	[19952] = { "削肩", "m:xuèjiān|mn:siah-keng", 2 },	
	[19953] = { "剋", "m:xíngkè|mn:khek", 2 },	
	[19954] = { "剋扣", "m:kèkòu|c:hak1 kau3", 2 },	
	[19955] = { "剌", "m:bùlà|h:chhiuk", 2 },	
	[19956] = { "前", "m:yīwǎngwúqián|h:chhièn", 2 },	
	[19957] = { "前仆後繼", "m:qiánpūhòujì|c:cin4 puk1 hau6 gai3", 2 },	
	[19958] = { "前例", "m:qiánlì|mn:chiân-lē", 2 },	
	[19959] = { "前列", "m:qiánliè|c:cin4 lit6", 2 },	
	[19960] = { "前列腺", "m:qiánlièxiàn|c:cin4 lit6 sin3", 2 },	
	[19961] = { "前功盡廢", "m:qiángōngjìnfèi|c:cin4 gung1 zeon6 fai3", 2 },	
	[19962] = { "前去", "m:qiánqù|h:chhièn-hi", 2 },	
	[19963] = { "前哨", "m:qiánshào|c:cin4 saau3", 2 },	
	[19964] = { "前回", "m:qiánhuí|mn:chêng-hôe", 2 },	
	[19965] = { "前因", "m:qiányīn|mn:chêng-in", 2 },	
	[19966] = { "前塵往事", "m:qiánchénwǎngshì|c:cin4 can4 wong5 si6", 2 },	
	[19967] = { "前夕", "m:qiánxì|c:cin4 zik6", 2 },	
	[19968] = { "前天", "m:qiántiān|c:cin4 tin1", 2 },	
	[19969] = { "前奏", "m:qiánzòu|c:cin4 zau3", 2 },	
	[19970] = { "前奏曲", "m:qiánzòuqǔ|c:cin4 zau3 kuk1", 2 },	
	[19971] = { "前導", "m:qiándǎo|h:chhièn-thô", 2 },	
	[19972] = { "前年", "m:qiánnián|c:cin4 nin4-2, cin4 nin4", 2 },	
	[19973] = { "前所未有", "m:qiánsuǒwèiyǒu|c:cin4 so2 mei6 jau5", 2 },	
	[19974] = { "前所未見", "m:qiánsuǒwèijiàn|mn:chiân-só͘-bī-kiàn", 2 },	
	[19975] = { "前手", "m:qiánshǒu|mn:chêng-chhiú", 2 },	
	[19976] = { "前晚", "m:qiánwǎn|c:cin4 maan5", 2 },	
	[19977] = { "前期", "m:qiánqí|c:cin4 kei4", 2 },	
	[19978] = { "前漢", "m:qiánhàn|c:cin4 hon3", 2 },	
	[19979] = { "前無古人", "m:qiánwúgǔrén|c:cin4 mou4 gu2 jan4", 2 },	
	[19980] = { "前生", "m:qiánshēng|c:cin4 sang1", 2 },	
	[19981] = { "前瞻性", "m:qiánzhānxìng|c:cin4 zim1 sing3", 2 },	
	[19982] = { "前綴", "m:qiánzhuì|c:cin4 zeoi3", 2 },	
	[19983] = { "前緣", "m:qiányuán|mn:chêng-iân", 2 },	
	[19984] = { "前肢", "m:qiánzhī|c:cin4 zi1", 2 },	
	[19985] = { "前腳", "m:qiánjiǎo|h:chhièn-kiok", 2 },	
	[19986] = { "前腿", "h:chhièn-thúi|c:cin4 teoi2", 2 },	
	[19987] = { "前臂", "m:qiánbì|c:cin4 bei3", 2 },	
	[19988] = { "前行", "m:qiánxíng|h:chhièn-hàng", 2 },	
	[19989] = { "前赴後繼", "m:qiánfùhòujì|c:cin4 fu6 hau6 gai3", 2 },	
	[19990] = { "前身", "m:qiánshēn|mn:chiân-sin", 2 },	
	[19991] = { "前車之鑑", "m:qiánjūzhījiàn|mn:chêng-chhia-chi-kàm", 2 },	
	[19992] = { "前邊", "m:qiánbiān|c:cin4 bin1", 2 },	
	[19993] = { "前院", "h:chhièn-yen|mn:chêng-īⁿ", 2 },	
	[19994] = { "前頭", "m:qiántou|c:cin4 tau4", 2 },	
	[19995] = { "前額", "m:qiáné|c:cin4 ngaak6", 2 },	
	[19996] = { "前驅", "m:qiánqū|c:cin4 keoi1", 2 },	
	[19997] = { "剎", "m:shàngchà|mn:sat", 2 },	
	[19998] = { "剎車", "m:shāchē|c:saat3 ce1", 2 },	
	[19999] = { "剎那", "m:yīchànà|c:saat3 naa5", 2 },	
	[20000] = { "剖", "m:shēnpǒu|h:pho", 2 },	
	[20001] = { "剖別", "m:pǒubié|c:fau2 bit6", 2 },	
	[20002] = { "剖屍", "mn:phòa-si/phò͘-si|c:fau2 si1", 2 },	
	[20003] = { "剖心", "m:pǒuxīn|c:fau2 sam1", 2 },	
	[20004] = { "剖明", "m:pǒumíng|c:fau2 ming4", 2 },	
	[20005] = { "剖析", "m:pǒuxī|c:fau2 sik1", 2 },	
	[20006] = { "剖白", "m:pǒubái|c:fau2 baak6", 2 },	
	[20007] = { "剖肝瀝膽", "m:pǒugānlìdǎn|c:fau2 gon1 lik6 daam2", 2 },	
	[20008] = { "剖腹藏珠", "m:pǒufùcángzhū|c:fau2 fuk1 cong4 zyu1", 2 },	
	[20009] = { "剖釋", "m:pǒushì|c:fau2 sik1", 2 },	
	[20010] = { "剛剛", "m:gānggāng|c:gong1 gong1", 2 },	
	[20011] = { "剛勁", "m:gāngjìng|c:gong1 ging6", 2 },	
	[20012] = { "剛好", "m:gānghǎo|c:gong1 hou2", 2 },	
	[20013] = { "剛性", "m:gāngxìng|c:gong1 sing3", 2 },	
	[20014] = { "剛才", "m:gāngcái|c:gong1 coi4", 2 },	
	[20015] = { "剛果", "m:gāngguǒ|c:gong1 gwo2", 2 },	
	[20016] = { "剛毅", "m:gāngyì|c:gong1 ngai4", 2 },	
	[20017] = { "剛毛", "m:gāngmáo|c:gong1 mou4", 2 },	
	[20018] = { "剛直", "m:gāngzhí|c:gong1 zik6", 2 },	
	[20019] = { "剛硬", "m:gāngyìng|h:kông-ngang", 2 },	
	[20020] = { "剛纔", "m:gāngcái|c:gong1 coi4", 2 },	
	[20021] = { "剝光", "h:pok-kông|c:mok1 gwong1", 2 },	
	[20022] = { "剝殼", "mn:peh-khak|c:mok1 hok3", 2 },	
	[20023] = { "剝落", "m:bōluò|c:mok1 lok6", 2 },	
	[20024] = { "剝走", "h:pok-chéu|mn:pak-cháu", 2 },	
	[20025] = { "剝面皮", "m:bōmiànpí|mn:pak-bīn-phôe/pak-bīn-phê", 2 },	
	[20026] = { "剪影", "m:jiǎnyǐng|c:zin2 jing2", 2 },	
	[20027] = { "剪斷", "h:chién-thôn|c:zin2 tyun5", 2 },	
	[20028] = { "剪短", "h:chién-tón|c:zin2 dyun2", 2 },	
	[20029] = { "剪綵", "m:jiǎncǎi|mn:chián-chhái", 2 },	
	[20030] = { "剪裁", "m:jiǎncái|mn:chián-chhâi", 2 },	
	[20031] = { "剪除", "m:jiǎnchú|h:chién-chhù", 2 },	
	[20032] = { "剪頭", "m:jiǎntóu|mn:chián-thâu", 2 },	
	[20033] = { "剪髮", "m:jiǎnfǎ|c:zin2 faat3", 2 },	
	[20034] = { "副主席", "mn:hù-chú-se̍k|c:fu3 zyu2 zik6", 2 },	
	[20035] = { "副手", "m:fùshǒu|c:fu3 sau2", 2 },	
	[20036] = { "副教授", "m:fùjiàoshòu|mn:hù-kàu-siū", 2 },	
	[20037] = { "副會長", "m:fùhuìzhǎng|mn:hù-hōe-tiúⁿ", 2 },	
	[20038] = { "副理", "m:fùlǐ|mn:hù-lí", 2 },	
	[20039] = { "副產物", "m:sēnlínfùchǎnwù|mn:hù-sán-bu̍t", 2 },	
	[20040] = { "副總裁", "m:fùzǒngcái|mn:hù-chóng-chhâi", 2 },	
	[20041] = { "副署", "m:fùshù|mn:hù-sū", 2 },	
	[20042] = { "副職", "m:fùzhí|c:fu3 zik1", 2 },	
	[20043] = { "副詞", "m:fùcí|c:fu3 ci4", 2 },	
	[20044] = { "副議長", "m:fùyìzhǎng|mn:hù-gī-tiúⁿ", 2 },	
	[20045] = { "副車", "m:fùjū|h:fu-chhâ", 2 },	
	[20046] = { "剩餘價值", "m:shèngyújiàzhí|c:sing6 jyu4 gaa3 zik6, zing6 jyu4 gaa3 zik6", 2 },	
	[20047] = { "割價", "mn:koah-kè|c:got3 gaa3", 2 },	
	[20048] = { "割愛", "m:gēài|c:got3 ngoi3", 2 },	
	[20049] = { "割禾", "h:kot-vò|c:got3 wo4", 2 },	
	[20050] = { "割草", "m:gēcǎo|h:kot-chhó", 2 },	
	[20051] = { "割讓", "m:gēràng|mn:koah-niū", 2 },	
	[20052] = { "割除", "m:gēchú|mn:koah-tî/koah-tû", 2 },	
	[20053] = { "創", "m:chūchuàng|mn:chhòng", 2 },	
	[20054] = { "創下", "m:chuàngxià|mn:chhòng-hā", 2 },	
	[20055] = { "創世記", "h:chhóng-sṳ-ki|c:cong3 sai3 gei3", 2 },	
	[20056] = { "創刊", "m:chuàngkān|mn:chhòng-khan", 2 },	
	[20057] = { "創始", "m:chuàngshǐ|h:chhong-sṳ́", 2 },	
	[20058] = { "創舉", "m:chuàngjǔ|mn:chhòng-kí/chhòng-kú", 2 },	
	[20059] = { "創設", "m:chuàngshè|mn:chhòng-siat", 2 },	
	[20060] = { "創辦人", "m:chuàngbànrén|c:cong3 baan6 jan4", 2 },	
	[20061] = { "剷平", "m:chǎnpíng|mn:chhán-pêng", 2 },	
	[20062] = { "剽悍", "m:piàohàn|c:piu5 hon5", 2 },	
	[20063] = { "剽掠", "m:piàolüè|c:piu5 loek6", 2 },	
	[20064] = { "剽竊", "m:piàoqiè|c:piu5 sit3", 2 },	
	[20065] = { "剿", "m:dōujiǎo|mn:chiâu", 2 },	
	[20066] = { "剿匪", "m:jiǎofěi|c:ziu2 fei2", 2 },	
	[20067] = { "劃", "m:qìhuà|mn:he̍k/ōe/oe̍h/u̍ih", 2 },	
	[20068] = { "劃一", "m:huàyī|mn:ōe-it", 2 },	
	[20069] = { "劃一不二", "m:huàyībùèr|mn:ōe-it-put-lī", 2 },	
	[20070] = { "劃撥", "m:huàbō|mn:e̍k-poat/ōe-poah/u̍ih/ōe-poah", 2 },	
	[20071] = { "劃時代", "m:huàshídài|mn:ōe-sî-tāi", 2 },	
	[20072] = { "劃歸", "m:huàguī|mn:ōe-kui", 2 },	
	[20073] = { "劃清", "m:huàqīng|mn:ōa-chheng", 2 },	
	[20074] = { "劃界", "m:huàjiè|mn:ōe-kài/u̍ih-kài", 2 },	
	[20075] = { "劃策", "m:chūmóuhuàcè|mn:u̍ih/ōe-chhek", 2 },	
	[20076] = { "劇", "m:jīngjù|mn:ke̍k/khia̍k/kia̍k/kio̍k", 2 },	
	[20077] = { "劇場", "m:jùcháng|c:kek6 coeng4", 2 },	
	[20078] = { "劇情", "m:jùqíng|c:kek6 cing4", 2 },	
	[20079] = { "劇毒", "m:jùdú|mn:ke̍k-to̍k", 2 },	
	[20080] = { "劇痛", "m:jùtòng|c:kek6 tung3", 2 },	
	[20081] = { "劇終", "m:jùzhōng|c:kek6 zung1", 2 },	
	[20082] = { "劇變", "m:jùbiàn|mn:kia̍k-piàn", 2 },	
	[20083] = { "劈", "m:fēnpī|h:phiak", 2 },	
	[20084] = { "劈柴", "m:pǐchai|c:pek3 caai4", 2 },	
	[20085] = { "劈腿", "m:pītuǐ|c:pik1 teoi2", 2 },	
	[20086] = { "劈開", "m:pīkāi|c:pek3 hoi1", 2 },	
	[20087] = { "劉寄奴", "m:liújìnú|mn:lâu-kià-lô͘", 2 },	
	[20088] = { "劉海", "m:liúhǎi|c:lau4 hoi2", 2 },	
	[20089] = { "劍客", "m:sānjiànkè|c:gim3 haak3", 2 },	
	[20090] = { "劍影", "m:dāoguāngjiànyǐng|h:kiam-yáng", 2 },	
	[20091] = { "劍拔弩張", "m:jiànbánǔzhāng|c:gim3 bat6 nou5 zoeng1", 2 },	
	[20092] = { "劍橋大學", "m:jiànqiáodàxué|c:gim3 kiu4 daai6 hok6", 2 },	
	[20093] = { "劍河", "m:jiànhé|c:gim3 ho4", 2 },	
	[20094] = { "劍潭", "m:jiàntán|mn:Kiàm-thâm", 2 },	
	[20095] = { "劍術", "m:jiànshù|c:gim3 seot6", 2 },	
	[20096] = { "劍閣", "m:jiàngé|c:gim3 gok3", 2 },	
	[20097] = { "劍龍", "m:jiànlóng|c:gim3 lung4", 2 },	
	[20098] = { "劑", "m:xiàjì|mn:chē", 2 },	
	[20099] = { "劑量計", "m:rèfāguāngjìliàngjì|c:zai1 loeng6 gai3", 2 },	
	[20100] = { "力勸", "m:lìquàn|mn:le̍k-khǹg", 2 },	
	[20101] = { "力士", "m:lìshì|mn:le̍k-sū", 2 },	
	[20102] = { "力壯", "m:niánqīnglìzhuàng|h:li̍t-chong", 2 },	
	[20103] = { "力學", "m:lìxué|c:lik6 hok6", 2 },	
	[20104] = { "力寶", "m:hǎolìbǎo|c:lik6 bou2", 2 },	
	[20105] = { "力巴", "m:lìba|c:lik6 baa1", 2 },	
	[20106] = { "力度", "m:lìdù|c:lik6 dou6", 2 },	
	[20107] = { "力強", "m:lìqiáng|h:li̍t-khiòng", 2 },	
	[20108] = { "力所能及", "m:lìsuǒnéngjí|c:lik6 so2 nang4 kap6", 2 },	
	[20109] = { "力挽狂瀾", "m:lìwǎnkuánglán|c:lik6 waan5 kong4 laan4", 2 },	
	[20110] = { "力排眾議", "m:lìpáizhòngyì|c:lik6 paai4 zung3 ji5", 2 },	
	[20111] = { "力爭", "m:lìzhēng|mn:le̍k-cheng", 2 },	
	[20112] = { "功", "m:yīdézhīgōng|mn:kang/kong", 2 },	
	[20113] = { "功利", "m:gōnglì|mn:kong-lī", 2 },	
	[20114] = { "功利主義", "m:gōnglìzhǔyì|c:gung1 lei6 zyu2 ji6", 2 },	
	[20115] = { "功夫片", "m:gōngfūpiàn|c:gung1 fu1 pin3-2", 2 },	
	[20116] = { "功德無量", "m:gōngdéwúliàng|c:gung1 dak1 mou4 loeng4", 2 },	
	[20117] = { "功成", "m:gōngchéng|h:kûng-sàng", 2 },	
	[20118] = { "功成名就", "m:gōngchéngmíngjiù|c:gung1 sing4 ming4 zau6", 2 },	
	[20119] = { "功敗垂成", "m:gōngbàichuíchéng|c:gung1 baai6 seoi4 sing4", 2 },	
	[20120] = { "功業彪炳", "m:gōngyèbiāobǐng|c:gung1 jip6 biu1 bing2", 2 },	
	[20121] = { "功虧一簣", "m:gōngkuīyīkuì|c:gung1 kwai1 jat1 gwai6", 2 },	
	[20122] = { "功過", "m:gōngguò|mn:kong-kò", 2 },	
	[20123] = { "加值型網路", "m:jiāzhíxíngwǎnglù|c:gaa1 zik6 jing4 mong5 lou6", 2 },	
	[20124] = { "加價", "m:jiājià|c:gaa1 gaa3", 2 },	
	[20125] = { "加冕", "m:jiāmiǎn|c:gaa1 min5", 2 },	
	[20126] = { "加利", "m:lìshàngjiālì|c:gaa1 lei6", 2 },	
	[20127] = { "加利亞", "m:bǎojiālìyà|h:kâ-li-â", 2 },	
	[20128] = { "加利福尼亞州", "m:jiālìfúníyàzhōu|c:gaa1 lei6 fuk1 nei4 aa3 zau1", 2 },	
	[20129] = { "加劇", "m:jiājù|c:gaa1 kek6", 2 },	
	[20130] = { "加勒比海", "m:jiālèbǐhǎi|c:gaa1 lak6 bei2 hoi2", 2 },	
	[20131] = { "加卡", "m:yìjiākǎ|mn:ke-khah", 2 },	
	[20132] = { "加壓", "m:jiāyā|mn:ka-ap", 2 },	
	[20133] = { "加封", "m:jiāfēng|h:kâ-fûng", 2 },	
	[20134] = { "加州", "m:jiāzhōu|c:gaa1 zau1", 2 },	
	[20135] = { "加工區", "m:jiāgōngqū|mn:ka-kang-khu", 2 },	
	[20136] = { "加工品", "m:jiāgōngpǐn|mn:ka-kang-phín", 2 },	
	[20137] = { "加工業", "m:jiāgōngyè|mn:ka-kang-gia̍p", 2 },	
	[20138] = { "加德滿都", "m:jiādémǎndū|c:gaa1 dak1 mun5 dou1", 2 },	
	[20139] = { "加息", "m:jiāxí|c:gaa1 sik1", 2 },	
	[20140] = { "加成", "m:jiāchéng|mn:ka-sêng", 2 },	
	[20141] = { "加拉太書", "h:kâ-lâ-thai-sû|c:gaa1 laai1 taai3 syu1", 2 },	
	[20142] = { "加拉巴哥群島", "m:jiālābāgēqúndǎo|c:gaa1 laai1 baa1 go1 kwan4 dou2", 2 },	
	[20143] = { "加插", "mn:ka-chhah|c:gaa1 caap3", 2 },	
	[20144] = { "加收", "h:kâ-sû|mn:ke-siu", 2 },	
	[20145] = { "加碼", "m:jiāmǎ|c:gaa1 maa5", 2 },	
	[20146] = { "加稅", "m:fùjiāshuì|c:gaa1 seoi3", 2 },	
	[20147] = { "加納", "h:kâ-na̍p|c:gaa1 naap6", 2 },	
	[20148] = { "加罪", "m:zuìshàngjiāzuì|h:kâ-chhui", 2 },	
	[20149] = { "加菜金", "m:jiācàijīn|mn:ka-chhài-kim", 2 },	
	[20150] = { "加菲貓", "m:jiāfēimāo|c:gaa1 fei1 maau1", 2 },	
	[20151] = { "加行", "m:sìjiāxíng|h:kâ-hàng", 2 },	
	[20152] = { "加裝", "m:jiāzhuāng|h:kâ-chông", 2 },	
	[20153] = { "加話", "h:kâ-fa|mn:ke-ōe", 2 },	
	[20154] = { "加護", "m:jiāhù|mn:ka-hō͘", 2 },	
	[20155] = { "加護病房", "m:jiāhùbìngfáng|c:gaa1 wu6 beng6 fong4-2", 2 },	
	[20156] = { "加速器", "m:jiāsùqì|c:gaa1 cuk1 hei3", 2 },	
	[20157] = { "加額", "m:yǐshǒujiāé|mn:ke-gia̍h", 2 },	
	[20158] = { "加高", "h:kâ-kô|mn:ka-koân", 2 },	
	[20159] = { "劣貨", "m:lièhuò|c:lyut3 fo3", 2 },	
	[20160] = { "劣質", "m:lièzhí|c:lyut3 zat1", 2 },	
	[20161] = { "助力", "m:zhùlì|mn:chō͘-le̍k", 2 },	
	[20162] = { "助學金", "m:zhùxuéjīn|mn:chō͘-ha̍k-kim", 2 },	
	[20163] = { "助戰", "m:zhùzhàn|h:chhu-chan", 2 },	
	[20164] = { "助桀為虐", "m:zhùjiéwéinüè|c:zo6 git6 wai4 joek6", 2 },	
	[20165] = { "助產", "m:zhùchǎn|h:chhu-sán", 2 },	
	[20166] = { "助益", "m:zhùyì|mn:chō͘-ek", 2 },	
	[20167] = { "助聽器", "m:zhùtīngqì|c:zo6 ting1 hei3", 2 },	
	[20168] = { "助興", "m:zhùxìng|c:zo6 hing3", 2 },	
	[20169] = { "劫富濟貧", "m:jiéfùjìpín|c:gip3 fu3 zai3 pan4", 2 },	
	[20170] = { "劫掠", "m:jiélüè|mn:kiap-lia̍h", 2 },	
	[20171] = { "劫數", "m:jiéshù|mn:kiap-sò͘", 2 },	
	[20172] = { "劫殺", "m:jiéshā|c:gip3 saat3", 2 },	
	[20173] = { "劫獄", "m:jiéyù|c:gip3 juk6", 2 },	
	[20174] = { "劬勞", "m:qúláo|c:keoi4 lou4", 2 },	
	[20175] = { "勁", "m:shàngjìn|mn:kèng/kēng", 2 },	
	[20176] = { "勁秋", "m:jìngqiū|c:ging6 cau1", 2 },	
	[20177] = { "勁頭", "m:jìntóu|c:ging6 tau4", 2 },	
	[20178] = { "勁風", "m:jìngfēng|mn:kèng-hong", 2 },	
	[20179] = { "勃", "m:bóbó|mn:pu̍t", 2 },	
	[20180] = { "勃然", "m:bórán|mn:pu̍t-jiân", 2 },	
	[20181] = { "勃然大怒", "m:bórándànù|c:but6 jin4 daai6 nou6", 2 },	
	[20182] = { "勃起", "m:bóqǐ|c:but6 hei2", 2 },	
	[20183] = { "勇", "m:bīngyǒng|mn:ióng", 2 },	
	[20184] = { "勇壯", "h:yúng-chong|mn:ióng-chòng", 2 },	
	[20185] = { "勇將", "m:yǒngjiàng|h:yúng-chiong", 2 },	
	[20186] = { "勇悍", "m:yǒnghàn|c:jung5 hon5", 2 },	
	[20187] = { "勇於", "mn:ióng-î/ióng-û|c:jung5 jyu1", 2 },	
	[20188] = { "勉力", "m:miǎnlì|mn:bián-le̍k", 2 },	
	[20189] = { "勒", "m:liènínggélè|mn:leh/le̍k", 2 },	
	[20190] = { "勒令", "m:lèlìng|mn:le̍k-lēng", 2 },	
	[20191] = { "勒住", "m:lēizhù|c:lak6 zyu6", 2 },	
	[20192] = { "勒死", "m:lēisǐ|c:lak6 sei2", 2 },	
	[20193] = { "勒贖", "m:lèshú|mn:le̍k-sio̍k", 2 },	
	[20194] = { "勒馬", "m:lèmǎ|mn:le̍k-bé", 2 },	
	[20195] = { "動不動", "m:dòngbùdòng|c:dung6 bat1 dung6", 2 },	
	[20196] = { "動作片", "m:dòngzuòpiàn|c:dung6 zok3 pin3-2", 2 },	
	[20197] = { "動兵", "m:dòngbīng|mn:tōng-peng", 2 },	
	[20198] = { "動刀", "m:dòngdāo|h:thûng-tô", 2 },	
	[20199] = { "動刀兵", "m:dòngdāobīng|mn:tōng-to-peng", 2 },	
	[20200] = { "動力學", "m:kōngqìdònglìxué|c:dung6 lik6 hok6", 2 },	
	[20201] = { "動名詞", "m:dòngmíngcí|c:dung6 ming4 ci4", 2 },	
	[20202] = { "動員令", "m:dòngyuánlìng|mn:tōng-oân-lēng", 2 },	
	[20203] = { "動土", "m:dòngtǔ|mn:tāng-thó͘", 2 },	
	[20204] = { "動容", "m:dòngróng|mn:tōng-iông", 2 },	
	[20205] = { "動干戈", "m:dònggāngē|mn:tōng-kan-ko/tāng-kan-ko", 2 },	
	[20206] = { "動彈不得", "m:dòngtanbùdé|c:dung4 daan6 bat1 dak1", 2 },	
	[20207] = { "動感", "m:dònggǎn|c:dung6 gam2", 2 },	
	[20208] = { "動態平衡", "m:dòngtàipínghéng|c:dung6 taai3 ping4 hang4", 2 },	
	[20209] = { "動態影像", "m:quándòngtàiyǐngxiàng|c:dung6 taai3 jing2 zoeng6", 2 },	
	[20210] = { "動手動腳", "m:dòngshǒudòngjiǎo|mn:tāng-chhiú-tāng-kha", 2 },	
	[20211] = { "動手術", "m:dòngshǒushù|mn:tang-chhiú-su̍t", 2 },	
	[20212] = { "動植物", "m:dòngzhíwù|mn:tōng-si̍t-bu̍t", 2 },	
	[20213] = { "動武", "m:dòngwǔ|mn:tâng-bú", 2 },	
	[20214] = { "動火", "m:dònghuǒ|mn:tōng-hóe/tōng-hé", 2 },	
	[20215] = { "動物學", "mn:tōng-bu̍t-ha̍k|c:dung6 mat6 hok6", 2 },	
	[20216] = { "動物細胞", "m:dòngwùxìbāo|c:dung6 mat6 sai3 baau1", 2 },	
	[20217] = { "動產", "m:bùdòngchǎn|mn:tōng-sán", 2 },	
	[20218] = { "動畫片", "m:dònghuàpiàn|c:dung6 waa6-2 pin3-2", 2 },	
	[20219] = { "動筆", "m:dòngbǐ|mn:tāng-pit", 2 },	
	[20220] = { "動粗", "m:dòngcū|c:dung6 cou1", 2 },	
	[20221] = { "動聽", "m:dòngtīng|c:dung6 teng1", 2 },	
	[20222] = { "動脈弓", "m:zhǔdòngmàigōng|c:dung6 mak6 gung1", 2 },	
	[20223] = { "動腦筋", "m:dòngnǎojīn|c:dung6 nou5 gan1", 2 },	
	[20224] = { "動蕩", "m:dòngdàng|c:dung6 dong6", 2 },	
	[20225] = { "動輒", "m:dòngzhé|c:dung6 zip3", 2 },	
	[20226] = { "動輒得咎", "m:dòngzhédéjiù|c:dung6 zip3 dak1 gau3", 2 },	
	[20227] = { "動魄", "m:dòngpò|c:dung6 paak3", 2 },	
	[20228] = { "勘", "m:zhìkān|mn:khàm", 2 },	
	[20229] = { "勘察", "m:kānchá|mn:khàm-chhat", 2 },	
	[20230] = { "勘探", "m:kāntàn|c:ham3 taam3", 2 },	
	[20231] = { "勘測", "m:kāncè|mn:khàm-chhek", 2 },	
	[20232] = { "勘誤", "m:kānwù|c:ham1 ng6", 2 },	
	[20233] = { "勘驗", "m:kānyàn|mn:khàm-giām", 2 },	
	[20234] = { "務必", "m:wùbì|c:mou6 bit1", 2 },	
	[20235] = { "務本", "m:wùběn|mn:bū-pún", 2 },	
	[20236] = { "務求", "m:wùqiú|mn:bū-kiû", 2 },	
	[20237] = { "務農", "m:wùnóng|c:mou6 nung4", 2 },	
	[20238] = { "務須", "m:wùxū|c:mou6 seoi1", 2 },	
	[20239] = { "勝", "m:bùshēng|mn:sèng", 2 },	
	[20240] = { "勝之不武", "m:shèngzhībùwǔ|c:sing3 zi1 bat1 mou5", 2 },	
	[20241] = { "勝券", "m:wěncāoshèngquàn|mn:sèng-kǹg", 2 },	
	[20242] = { "勝景", "m:shèngjǐng|mn:sèng-kéng", 2 },	
	[20243] = { "勞作", "m:láozuò|mn:lô-chok", 2 },	
	[20244] = { "勞保", "m:láobǎo|mn:lô-pó", 2 },	
	[20245] = { "勞保局", "m:láobǎojú|mn:lô-pó-kio̍k", 2 },	
	[20246] = { "勞力士", "mn:Lô-le̍k-sū|c:lou4 lik6 si6-2", 2 },	
	[20247] = { "勞動教養", "m:láodòngjiàoyǎng|c:lou4 dung6 gaau3 joeng5", 2 },	
	[20248] = { "勞動節", "m:láodòngjié|c:lou4 dung6 zit3", 2 },	
	[20249] = { "勞勞", "m:láoláo|h:lò-lò", 2 },	
	[20250] = { "勞基法", "m:láojīfǎ|mn:lô-ki-hoat", 2 },	
	[20251] = { "勞師動眾", "m:láoshīdòngzhòng|c:lou4 si1 dung6 zung3", 2 },	
	[20252] = { "勞役", "m:láoyì|mn:lô-ia̍h", 2 },	
	[20253] = { "勞心", "m:láoxīn|mn:lô-sim", 2 },	
	[20254] = { "勞斯萊斯", "m:láosīláisī|c:lou4 si1 loi4 si1", 2 },	
	[20255] = { "勞民", "m:láomín|mn:lô-bîn", 2 },	
	[20256] = { "勞民傷財", "m:láomínshāngcái|c:lou4 man4 soeng1 coi4", 2 },	
	[20257] = { "勞碌命", "m:láolùmìng|mn:lô-lo̍k-miā", 2 },	
	[20258] = { "勞軍", "m:làojūn|mn:lô-kun", 2 },	
	[20259] = { "募化", "m:mùhuà|c:mou6 faa3", 2 },	
	[20260] = { "勢不兩立", "m:shìbùliǎnglì|c:sai3 bat1 loeng5 laap6", 2 },	
	[20261] = { "勢利", "m:shìlì|c:sai3 lei6", 2 },	
	[20262] = { "勢利眼", "m:shìliyǎn|c:sai3 lei6 ngaan5", 2 },	
	[20263] = { "勢在必行", "m:shìzàibìxíng|mn:sì-chāi-pit-hêng/sè-chāi-pit-hêng", 2 },	
	[20264] = { "勢必", "m:shìbì|c:sai3 bit1", 2 },	
	[20265] = { "勢成騎虎", "m:shìchéngqíhǔ|c:sai3 sing4 ke4 fu2", 2 },	
	[20266] = { "勢能", "m:shìnéng|c:sai3 nang4", 2 },	
	[20267] = { "勤務", "m:qínwù|mn:khîn-bū/khûn-bū", 2 },	
	[20268] = { "勤務兵", "m:qínwùbīng|mn:khîn-bū-peng/khûn-bū-peng", 2 },	
	[20269] = { "勤學", "m:qínxué|mn:khîn-ha̍k/khûn-ha̍k", 2 },	
	[20270] = { "勤懇", "m:qínkěn|c:kan4 han2", 2 },	
	[20271] = { "勤練", "m:qínliàn|mn:khîn-liān/khûn-liān", 2 },	
	[20272] = { "勤苦", "m:qínkǔ|mn:khîn-khó͘/khûn-khó͘", 2 },	
	[20273] = { "勳章", "mn:hun-chiong|c:fan1 zoeng1", 2 },	
	[20274] = { "勸世", "m:quànshì|mn:khǹg-sè", 2 },	
	[20275] = { "勸募", "m:quànmù|mn:khoàn-bō͘", 2 },	
	[20276] = { "勸化", "m:quànhuà|mn:khoàn-hòa", 2 },	
	[20277] = { "勸和", "m:quànhé|mn:khǹg-hô", 2 },	
	[20278] = { "勸善", "m:quànshàn|mn:khǹg-siān/khoàn-siān", 2 },	
	[20279] = { "勸導", "m:quàndǎo|c:hyun3 dou6", 2 },	
	[20280] = { "勸戒", "m:quànjiè|c:hyun3 gaai3", 2 },	
	[20281] = { "勸服", "h:khien-fu̍k|c:hyun3 fuk6", 2 },	
	[20282] = { "勸誘", "m:quànyòu|mn:khoàn-iú", 2 },	
	[20283] = { "勸說", "m:quànshuō|c:hyun3 seoi3", 2 },	
	[20284] = { "勸阻", "m:quànzǔ|c:hyun3 zo2", 2 },	
	[20285] = { "勺", "m:gōngshuò|mn:sia̍h", 2 },	
	[20286] = { "勺子", "m:sháozi|c:soek3 zi2", 2 },	
	[20287] = { "勻", "m:bùyún|mn:ûn", 2 },	
	[20288] = { "勻勻", "h:yùn-yùn|mn:ûn-ûn", 2 },	
	[20289] = { "勻實", "m:yúnshi|c:wan4 sat6", 2 },	
	[20290] = { "勻整", "m:yúnzhěng|c:wan4 zing2", 2 },	
	[20291] = { "勻稱", "m:yúnchèngyúnchèn|c:wan4 cing3", 2 },	
	[20292] = { "勼手", "h:kiû-sú|mn:kiu-chhiú", 2 },	
	[20293] = { "勾搭", "m:gōuda|c:ngau1 daap3", 2 },	
	[20294] = { "勾畫", "m:gōuhuà|c:ngau1 waak6", 2 },	
	[20295] = { "勾起", "mn:kau-khí|c:ngau1 hei2", 2 },	
	[20296] = { "勿", "m:qièwù|mn:but", 2 },	
	[20297] = { "包上", "h:pâu-sông|c:baau1 soeng6-5", 2 },	
	[20298] = { "包仔", "h:pâu-é|mn:pau-á", 2 },	
	[20299] = { "包保", "mn:pau-pó|c:baau1 bou2", 2 },	
	[20300] = { "包公", "m:bāogōng|mn:pau-kong", 2 },	
	[20301] = { "包商", "m:bāoshāng|mn:pau-siong/pau-siang", 2 },	
	[20302] = { "包場", "m:bāocháng|c:baau1 coeng4", 2 },	
	[20303] = { "包子", "m:bāozi|c:baau1 zi2", 2 },	
	[20304] = { "包尾", "h:pâu-mî|c:baau1 mei5-1, baau1 mei5", 2 },	
	[20305] = { "包換", "m:bāohuàn|mn:pau-ōaⁿ", 2 },	
	[20306] = { "包攬", "m:yīshǒubāolǎn|mn:pau-lám", 2 },	
	[20307] = { "包月", "m:bāoyuè|mn:pau-goe̍h/pau-ge̍h", 2 },	
	[20308] = { "包用", "m:bāoyòng|mn:pau-iōng", 2 },	
	[20309] = { "包租", "m:bāozū|c:baau1 zou1", 2 },	
	[20310] = { "包種茶", "m:bāozhǒngchá|mn:pau-chióng-tê", 2 },	
	[20311] = { "包穀", "m:bāogǔ|c:baau1 guk1", 2 },	
	[20312] = { "包管", "m:bāoguǎn|c:baau1 gun2", 2 },	
	[20313] = { "包羅", "m:bāoluó|c:baau1 lo4", 2 },	
	[20314] = { "包船", "m:bāochuán|mn:pau-chûn", 2 },	
	[20315] = { "包莖", "m:bāojīng|mn:pau-keng", 2 },	
	[20316] = { "包藏禍心", "m:bāocánghuòxīn|c:baau1 cong4 wo6 sam1", 2 },	
	[20317] = { "包賠", "m:bāopéi|c:baau1 pui4", 2 },	
	[20318] = { "包車", "m:bāochē|mn:pau-chhia", 2 },	
	[20319] = { "包頭巾", "h:pâu-thèu-kîn|mn:pau-thâu-kin/pau-thâu-kun", 2 },	
	[20320] = { "匆匆", "m:láiqùcōngcōng|c:cung1 cung1", 2 },	
	[20321] = { "匆忙", "m:cōngmáng|c:cung1 mong4", 2 },	
	[20322] = { "匍匐", "m:púfú|c:pou4 fuk6", 2 },	
	[20323] = { "匍匐莖", "m:púfújīng|c:pou4 fuk6 ging3", 2 },	
	[20324] = { "化", "m:yīyuánhuà|mn:hòa/òa", 2 },	
	[20325] = { "化人", "m:wénhuàrén|mn:hòa--lâng", 2 },	
	[20326] = { "化化", "m:bùdāngrénhuāhuā|mn:hòa-hòa", 2 },	
	[20327] = { "化合", "m:huàhé|c:faa3 hap6", 2 },	
	[20328] = { "化妝品", "m:huàzhuāngpǐn|c:faa3 zong1 ban2", 2 },	
	[20329] = { "化學", "m:guānghuàxué|c:faa3 hok6", 2 },	
	[20330] = { "化學作用", "m:huàxuézuòyòng|c:faa3 hok6 zok3 jung6", 2 },	
	[20331] = { "化學反應", "m:huàxuéfǎnyìng|c:faa3 hok6 faan2 jing3", 2 },	
	[20332] = { "化學家", "m:huàxuéjiā|c:faa3 hok6 gaa1", 2 },	
	[20333] = { "化學工業", "m:huàxuégōngyè|c:faa3 hok6 gung1 jip6", 2 },	
	[20334] = { "化學性質", "m:huàxuéxìngzhí|c:faa3 hok6 sing3 zat1", 2 },	
	[20335] = { "化學戰", "m:huàxuézhàn|c:faa3 hok6 zin3", 2 },	
	[20336] = { "化學方程式", "m:huàxuéfāngchéngshì|c:faa3 hok6 fong1 cing4 sik1", 2 },	
	[20337] = { "化學武器", "m:huàxuéwǔqì|c:faa3 hok6 mou5 hei3", 2 },	
	[20338] = { "化學治療", "m:huàxuézhìliáo|c:faa3 hok6 zi6 liu4", 2 },	
	[20339] = { "化學療法", "m:huàxuéliáofǎ|c:faa3 hok6 liu4 faat3", 2 },	
	[20340] = { "化學能", "m:huàxuénéng|c:faa3 hok6 nang4", 2 },	
	[20341] = { "化工業", "m:shíhuàgōngyè|mn:hòa-kang-gia̍p", 2 },	
	[20342] = { "化干戈為玉帛", "m:huàgāngēwéiyùbó|c:faa3 gon1 gwo1 wai4 juk6 baak6", 2 },	
	[20343] = { "化整為零", "m:huàzhěngwéilíng|mn:hòa-chéng-ûi-lêng", 2 },	
	[20344] = { "化油器", "m:huàyóuqì|c:faa3 jau4 hei3", 2 },	
	[20345] = { "化痰", "m:huàtán|c:faa3 taam4", 2 },	
	[20346] = { "化糞池", "m:huàfènchí|mn:hòa-hùn-tî", 2 },	
	[20347] = { "化纖", "m:huàxiān|c:faa3 cim1", 2 },	
	[20348] = { "化腐朽為神奇", "m:huàfǔxiǔwéishénqí|c:faa3 fu2 nau2 wai4 san4 kei4", 2 },	
	[20349] = { "化險為夷", "m:huàxiǎnwéiyí|c:faa3 him2 wai4 ji4", 2 },	
	[20350] = { "北九州", "m:běijiǔzhōu|c:bak1 gau2 zau1", 2 },	
	[20351] = { "北京", "m:běijīng|c:bak1 ging1", 2 },	
	[20352] = { "北京人", "m:běijīngrén|c:bak1 ging1 jan4", 2 },	
	[20353] = { "北京時間", "m:běijīngshíjiān|c:bak1 ging1 si4 gaan1-3", 2 },	
	[20354] = { "北京鴨", "m:běijīngyā|c:bak1 ging1 aap3-2", 2 },	
	[20355] = { "北伐", "m:běifā|mn:pak-hoa̍h", 2 },	
	[20356] = { "北冰洋", "m:běibīngyáng|c:bak1 bing1 joeng4", 2 },	
	[20357] = { "北周", "m:běizhōu|c:bak1 zau1", 2 },	
	[20358] = { "北回歸線", "m:běihuíguīxiàn|c:bak1 wui4 gwai1 sin3", 2 },	
	[20359] = { "北埔鄉", "m:běipǔxiāng|c:bak1 bou3 hoeng1", 2 },	
	[20360] = { "北大", "m:běidà|mn:Pak-tāi", 2 },	
	[20361] = { "北大荒", "m:běidàhuāng|c:bak1 daai6 fong1", 2 },	
	[20362] = { "北大西洋", "mn:Pak-tōa-se-iûⁿ|c:bak1 daai6 sai1 joeng4", 2 },	
	[20363] = { "北大西洋公約組織", "m:běidàxīyánggōngyuēzǔzhī|c:bak1 daai6 sai1 joeng4 gung1 joek3 zou2 zik1", 2 },	
	[20364] = { "北宋", "m:běisòng|c:bak1 sung3", 2 },	
	[20365] = { "北寒帶", "m:běihándài|c:bak1 hon4 daai3", 2 },	
	[20366] = { "北山", "m:běishān|c:bak1 saan1", 2 },	
	[20367] = { "北愛爾蘭", "m:běiàiěrlán|c:bak1 oi3 ji5 laan4", 2 },	
	[20368] = { "北投", "m:běitóu|mn:Pak-tâu", 2 },	
	[20369] = { "北投區", "mn:Pak-tâu-khu|c:bak1 tau4 keoi1", 2 },	
	[20370] = { "北斗七星", "m:běidǒuqīxīng|c:bak1 dau2 cat1 sing1", 2 },	
	[20371] = { "北斗星", "mn:pak-táu-chheⁿ/pak-táu-chhiⁿ|c:bak1 dau2 sing1", 2 },	
	[20372] = { "北方人", "m:běifāngrén|c:bak1 fong1 jan4", 2 },	
	[20373] = { "北極光", "m:běijíguāng|c:bak1 gik6 gwong1", 2 },	
	[20374] = { "北極星", "m:běijíxīng|c:bak1 gik6 sing1", 2 },	
	[20375] = { "北歐", "m:běiōu|mn:Pak-au", 2 },	
	[20376] = { "北洋", "m:běiyáng|c:bak1 joeng4", 2 },	
	[20377] = { "北洋軍閥", "m:běiyángjūnfá|c:bak1 joeng4 gwan1 fat6", 2 },	
	[20378] = { "北海岸", "m:běihǎiàn|mn:pak-hái-hōaⁿ", 2 },	
	[20379] = { "北碚", "m:běibèi|c:bak1 pui5", 2 },	
	[20380] = { "北票", "m:běipiào|c:bak1 piu3", 2 },	
	[20381] = { "北管", "m:běiguǎn|mn:pak-koán", 2 },	
	[20382] = { "北管戲", "m:běiguǎnxì|mn:pak-koán-hì", 2 },	
	[20383] = { "北約", "mn:Pak-iok|c:bak1 joek3", 2 },	
	[20384] = { "北美", "mn:Pak-bí|c:bak1 mei5", 2 },	
	[20385] = { "北角", "m:běijiǎo|c:bak1 gok3", 2 },	
	[20386] = { "北討", "m:běitǎo|h:pet-thó", 2 },	
	[20387] = { "北非", "m:běifēi|mn:Pak-hui", 2 },	
	[20388] = { "北馬", "m:nánchuánběimǎ|mn:pak-bé", 2 },	
	[20389] = { "北魏", "m:běiwèi|c:bak1 ngai6", 2 },	
	[20390] = { "匙", "m:yīkǒuliǎngchí|mn:sî", 2 },	
	[20391] = { "匝道", "m:zādào|c:zaap3 dou6", 2 },	
	[20392] = { "匠心", "m:biéjùjiàngxīn|mn:chhiūⁿ-sim", 2 },	
	[20393] = { "匡助", "m:kuāngzhù|c:hong1 zo6", 2 },	
	[20394] = { "匡復", "m:kuāngfù|c:hong1 fuk6", 2 },	
	[20395] = { "匡我不逮", "m:kuāngwǒbùdài|c:hong1 ngo5 bat1 dai6", 2 },	
	[20396] = { "匡扶", "m:kuāngfú|c:hong1 fu4", 2 },	
	[20397] = { "匡救", "m:kuāngjiù|c:hong1 gau3", 2 },	
	[20398] = { "匡濟", "m:kuāngjì|c:hong1 zai3", 2 },	
	[20399] = { "匡算", "m:kuāngsuàn|c:hong1 syun3", 2 },	
	[20400] = { "匡謬", "m:kuāngmiù|c:hong1 mau6", 2 },	
	[20401] = { "匣子", "m:xiázi|c:haap6-2 zi2", 2 },	
	[20402] = { "匪", "m:piàofěi|mn:húi", 2 },	
	[20403] = { "匪夷所思", "m:fěiyísuǒsī|c:fei1 ji4 so2 si1", 2 },	
	[20404] = { "匪諜", "m:fěidié|mn:húi-tia̍p", 2 },	
	[20405] = { "匪類", "m:fěilèi|mn:húi-lūi", 2 },	
	[20406] = { "匯兌", "m:huìduì|mn:hōe-tê/hôe-tūi", 2 },	
	[20407] = { "匯單", "mn:hōe-toaⁿ|c:wui6 daan1", 2 },	
	[20408] = { "匯水", "m:huìshuǐ|c:wui6 seoi2", 2 },	
	[20409] = { "匯流", "m:huìliú|mn:hōe-lâu", 2 },	
	[20410] = { "匯票", "m:huìpiào|mn:hōe-phiò", 2 },	
	[20411] = { "匯豐銀行", "mn:hôe-hong-gîn-hêng/hôe-hong-gûn-hêng|c:wui6 fung1 ngan4 hong4", 2 },	
	[20412] = { "匯費", "m:huìfèi|mn:hôe-hùi", 2 },	
	[20413] = { "匯錢", "m:huìqián|c:wui6 cin2", 2 },	
	[20414] = { "匯集", "m:huìjí|mn:hôe-chi̍p", 2 },	
	[20415] = { "匱乏", "m:bùyúkuìfá|c:gwai6 fat6", 2 },	
	[20416] = { "匹", "m:yǎpǐ|mn:phit", 2 },	
	[20417] = { "匹夫", "m:pǐfū|c:pat1 fu1", 2 },	
	[20418] = { "匹婦", "m:pǐfūpǐfù|c:pat1 fu5", 2 },	
	[20419] = { "匹頭", "m:pītóu|mn:phit-thâu", 2 },	
	[20420] = { "匾", "m:héngbiǎn|mn:pián", 2 },	
	[20421] = { "匿名信", "m:nìmíngxìn|c:nik1 ming4 seon3", 2 },	
	[20422] = { "區公所", "m:qūgōngsuǒ|mn:khu-kong-só͘", 2 },	
	[20423] = { "區劃", "m:qūhuà|mn:khu-e̍k", 2 },	
	[20424] = { "區域性", "mn:khu-he̍k-sèng|c:keoi1 wik6 sing3", 2 },	
	[20425] = { "區域網路", "m:qūyùwǎnglù|c:keoi1 wik6 mong5 lou6", 2 },	
	[20426] = { "區段", "m:qūduàn|mn:khu-tōaⁿ", 2 },	
	[20427] = { "區號", "m:yóudìqūhào|c:keoi1 hou6", 2 },	
	[20428] = { "區長", "mn:khu-tiúⁿ|c:keoi1 zoeng2", 2 },	
	[20429] = { "區間", "m:qūjiān|mn:khu-kan", 2 },	
	[20430] = { "區隔", "m:qūgé|mn:khu-keh", 2 },	
	[20431] = { "十", "m:yīwǔyīshí|h:sṳ̍p", 2 },	
	[20432] = { "十七", "h:sṳ̍p-chhit|c:sap6 cat1", 2 },	
	[20433] = { "十三經", "m:shísānjīng|c:sap6 saam1 ging1", 2 },	
	[20434] = { "十之八九", "m:shízhībājiǔ|c:sap6 zi1 baat3 gau2", 2 },	
	[20435] = { "十二指腸", "m:shíèrzhǐcháng|c:sap6 ji6 zi2 coeng4", 2 },	
	[20436] = { "十二支", "m:shíèrzhī|c:sap6 ji6 zi1", 2 },	
	[20437] = { "十人", "m:zúliǎoshírén|h:sṳ̍p-ngìn", 2 },	
	[20438] = { "十全十美", "m:shíquánshíměi|c:sap6 cyun4 sap6 mei5", 2 },	
	[20439] = { "十八", "h:sṳ̍p-pat|c:sap6 baat3", 2 },	
	[20440] = { "十八羅漢", "m:shíbāluóhàn|c:sap6 baat3 lo4 hon3", 2 },	
	[20441] = { "十六", "h:sṳ̍p-liuk|c:sap6 luk6", 2 },	
	[20442] = { "十四行詩", "m:shísìhángshī|c:sap6 sei3 hong4 si1", 2 },	
	[20443] = { "十字街頭", "m:shízìjiētóu|c:sap6 zi6 gaai1 tau4", 2 },	
	[20444] = { "十字路", "m:shízìlù|mn:si̍p-jī-lō͘/cha̍p-jī-lō͘", 2 },	
	[20445] = { "十字路口", "m:shízìlùkǒu|c:sap6 zi6 lou6 hau2", 2 },	
	[20446] = { "十字軍", "m:shízìjūn|c:sap6 zi6 gwan1", 2 },	
	[20447] = { "十家", "m:jiǔliúshíjiā|h:sṳ̍p-kâ", 2 },	
	[20448] = { "十張", "h:sṳ̍p-chông|c:sap6 zoeng1", 2 },	
	[20449] = { "十惡不赦", "m:shíèbùshè|c:sap9 ok3 bat1 se3", 2 },	
	[20450] = { "十戒", "m:shíjiè|c:sap6 gaai3", 2 },	
	[20451] = { "十月", "h:sṳ̍p-ngie̍t|c:sap6 jyut6", 2 },	
	[20452] = { "十月革命", "m:shíyuègémìng|c:sap6 jyut6 gaak3 ming6", 2 },	
	[20453] = { "十架", "h:sṳ̍p-ka|c:sap6 gaa3, sap6 gaa3-2", 2 },	
	[20454] = { "十條", "h:sṳ̍p-thiàu|c:sap6 tiu4-2", 2 },	
	[20455] = { "十條誡", "h:sṳ̍p-thiàu-kie|mn:cha̍p-tiâu-kài", 2 },	
	[20456] = { "十樣錦", "m:shíyàngjǐn|mn:cha̍p-iūⁿ-kím", 2 },	
	[20457] = { "十萬", "h:sṳ̍p-van|c:sap6 maan6", 2 },	
	[20458] = { "十萬火急", "m:shíwànhuǒjí|c:sap6 maan6 fo2 gap1", 2 },	
	[20459] = { "十美", "m:shíquánshíměi|h:sṳ̍p-mî", 2 },	
	[20460] = { "十賭九輸", "m:shídǔjiǔshū|c:sap6 dou2 gau2 syu1", 2 },	
	[20461] = { "十進數", "m:èrjìnmǎhuàshíjìnshù|c:sap6 zeon3 sou3", 2 },	
	[20462] = { "十面埋伏", "m:shímiànmáifú|c:sap6 min6 maai4 fuk6", 2 },	
	[20463] = { "千", "m:yīniànsānqiān|mn:chheng/chhian", 2 },	
	[20464] = { "千倍", "h:chhiên-phi|c:cin1 pui5", 2 },	
	[20465] = { "千千", "m:sānbǎiqiānqiān|h:chhiên-chhiên", 2 },	
	[20466] = { "千家萬戶", "m:qiānjiāwànhù|c:cin1 gaa1 maan6 wu6", 2 },	
	[20467] = { "千層糕", "m:qiāncénggāo|c:cin1 cang4 gou1", 2 },	
	[20468] = { "千山", "m:wànshuǐqiānshān|h:chhiên-sân", 2 },	
	[20469] = { "千山萬水", "m:qiānshānwànshuǐ|c:cin1 saan1 maan6 seoi2", 2 },	
	[20470] = { "千島群島", "m:qiāndǎoqúndǎo|c:cin1 dou2 kwan4 dou2", 2 },	
	[20471] = { "千年", "m:qiānnián|h:chhiên-ngièn", 2 },	
	[20472] = { "千斤", "m:qiānjīn|c:cin1 gan1", 2 },	
	[20473] = { "千斤頂", "m:qiānjīndǐng|c:cin1 gan1 ding2", 2 },	
	[20474] = { "千方", "m:bǎijìqiānfāng|h:chhiên-fông", 2 },	
	[20475] = { "千方百計", "m:qiānfāngbǎijì|c:cin1 fong1 baak3 gai3", 2 },	
	[20476] = { "千日紅", "m:qiānrìhóng|mn:chhian-ji̍t-hông", 2 },	
	[20477] = { "千瓦", "m:qiānwǎ|c:cin1 ngaa5", 2 },	
	[20478] = { "千瘡百孔", "m:qiānchuāngbǎikǒng|mn:chhian-chhng-pek-khóng", 2 },	
	[20479] = { "千百", "m:cúnshíyīyúqiānbǎi|h:chhiên-pak", 2 },	
	[20480] = { "千真萬確", "m:qiānzhēnwànquè|c:cin1 zan1 maan6 kok3", 2 },	
	[20481] = { "千秋", "m:qiānqiū|c:cin1 cau1", 2 },	
	[20482] = { "千秋萬歲", "m:qiānqiūwànsuì|c:cin1 cau1 maan6 seoi3", 2 },	
	[20483] = { "千紅", "m:bǎizǐqiānhóng|h:chhiên-fùng", 2 },	
	[20484] = { "千絲萬縷", "m:qiānsīwànlǚ|c:cin1 si1 maan6 lau5", 2 },	
	[20485] = { "千葉", "m:qiānyè|c:cin1 jip6", 2 },	
	[20486] = { "千言萬語", "m:qiānyánwànyǔ|c:cin1 jin4 maan6 jyu5", 2 },	
	[20487] = { "千赫", "m:qiānhè|mn:chhian-hek", 2 },	
	[20488] = { "千軍", "m:héngsǎoqiānjūn|h:chhiên-kiûn", 2 },	
	[20489] = { "千軍萬馬", "m:qiānjūnwànmǎ|c:cin1 gwan1 maan6 maa5", 2 },	
	[20490] = { "千載", "m:qiānzǎi|c:cin1 zoi2", 2 },	
	[20491] = { "千載一時", "m:qiānzǎiyīshí|c:cin1 zoi2 jat1 si4", 2 },	
	[20492] = { "千載難逢", "m:qiānzǎinánféng|c:cin1 zoi2 naan4 fung4", 2 },	
	[20493] = { "千里光", "mn:chhian-lí-kng|c:cin1 lei5 gwong1", 2 },	
	[20494] = { "千里眼", "m:qiānlǐyǎn|c:cin1 lei5 ngaan5", 2 },	
	[20495] = { "千里迢迢", "m:qiānlǐtiáotiáo|c:cin1 lei5 tiu4 tiu4", 2 },	
	[20496] = { "千里鏡", "m:qiānlǐjìng|mn:chhian-lí-kiàⁿ", 2 },	
	[20497] = { "千里馬", "m:qiānlǐmǎ|mn:chhian-lí-bé", 2 },	
	[20498] = { "千里駒", "m:qiānlǐjū|mn:chhian-lí-khu", 2 },	
	[20499] = { "千錘百鍊", "m:qiānchuíbǎiliàn|c:qin1 ceoi4 baak3 lin6", 2 },	
	[20500] = { "千頭萬緒", "m:qiāntóuwànxù|mn:chhian-thâu-bān-sū", 2 },	
	[20501] = { "升冪", "m:shēngmì|c:sing1 mik6", 2 },	
	[20502] = { "升學主義", "m:shēngxuézhǔyì|mn:seng-ha̍k-chú-gī", 2 },	
	[20503] = { "升官", "m:shēngguān|mn:seng-koaⁿ", 2 },	
	[20504] = { "升斗", "m:shēngdǒu|h:sṳ̂n-téu", 2 },	
	[20505] = { "升班", "m:shēngbān|c:sing1 baan1", 2 },	
	[20506] = { "午前", "m:wǔqián|c:ng5 cin4", 2 },	
	[20507] = { "午後", "m:wǔhòu|c:ng5 hau6", 2 },	
	[20508] = { "午時", "m:wǔshí|mn:gō͘-sî/ngó͘-sî", 2 },	
	[20509] = { "午時花", "m:xìyèjīnwǔshíhuā|mn:gō͘-sî-hoe/ngó͘-sî-hoe", 2 },	
	[20510] = { "午睡", "m:wǔshuì|c:ng5 seoi6", 2 },	
	[20511] = { "午線", "m:zǐwǔxiàn|mn:ngó͘-sòaⁿ", 2 },	
	[20512] = { "午覺", "m:wǔjiào|c:ng5 gaau3", 2 },	
	[20513] = { "午間", "m:wǔjiān|mn:ngó͘-kan", 2 },	
	[20514] = { "午飯", "m:wǔfàn|c:ng5 faan6", 2 },	
	[20515] = { "半|臥虒", "mn:pòaⁿ-the-tó", 2 },	
	[20516] = { "半世人", "mn:pòaⁿ-sì-lâng|c:bun3 sai3 jan4", 2 },	
	[20517] = { "半仙", "m:bànxiān|mn:poàn-sian", 2 },	
	[20518] = { "半信半疑", "m:bànxìnbànyí|c:bun3 seon3 bun3 ji4", 2 },	
	[20519] = { "半個", "m:bànge|h:pan-ke", 2 },	
	[20520] = { "半個月", "m:shítiānbàngèyuè|mn:pòaⁿ-kó͘-goe̍h/pòaⁿ-kó͘-ge̍h", 2 },	
	[20521] = { "半句", "m:yīzìbànjù|h:pan-ki", 2 },	
	[20522] = { "半吊子", "m:bàndiàozi|c:bun3 diu3 zi2", 2 },	
	[20523] = { "半夏", "m:bànxià|mn:poàn-hā", 2 },	
	[20524] = { "半夜三更", "m:bànyèsāngēng|c:bun3 je6 saam1 gaang1", 2 },	
	[20525] = { "半子", "m:bànzǐ|mn:poàn-chú", 2 },	
	[20526] = { "半官方", "m:bànguānfāng|c:bun3 gun1 fong1", 2 },	
	[20527] = { "半山", "mn:pòaⁿ-soaⁿ|c:bun3 saan1", 2 },	
	[20528] = { "半工半讀", "m:bàngōngbàndú|c:bun3 gung1 bun3 duk6", 2 },	
	[20529] = { "半年", "m:xiàbànnián|c:bun3 nin4", 2 },	
	[20530] = { "半成品", "m:bànchéngpǐn|c:bun3 sing4 ban2", 2 },	
	[20531] = { "半打", "mn:pòaⁿ-táⁿ|c:bun3 daa1", 2 },	
	[20532] = { "半拉", "m:dàbànla|c:bun3 laai1", 2 },	
	[20533] = { "半斤", "m:bāliǎngbànjīn|h:pan-kîn", 2 },	
	[20534] = { "半斤八兩", "m:bànjīnbāliǎng|c:bun3 gan1 baat3 loeng2", 2 },	
	[20535] = { "半新", "m:bànxīn|mn:pòaⁿ-sin", 2 },	
	[20536] = { "半明半暗", "m:bànmíngbànàn|mn:pòaⁿ-bêng-pòaⁿ-àm", 2 },	
	[20537] = { "半月", "m:xiàbànyuè|c:bun3 jyut6", 2 },	
	[20538] = { "半月刊", "m:bànyuèkān|c:bun3 jyut6 hon1-2", 2 },	
	[20539] = { "半桶水", "mn:pòaⁿ-tháng-chúi|c:bun3 tung2 seoi2", 2 },	
	[20540] = { "半條命", "m:bùsǐyěbàntiáomìng|c:bun3 tiu4 meng6", 2 },	
	[20541] = { "半流體", "m:bànliútǐ|c:bun3 lau4 tai2", 2 },	
	[20542] = { "半熟", "m:bànshēngbànshú|mn:pòaⁿ-se̍k", 2 },	
	[20543] = { "半球體", "m:bànqiútǐ|c:bun3 kau4 tai2", 2 },	
	[20544] = { "半瓶醋", "m:bànpíngcù|c:bun3 peng4-2 cou3", 2 },	
	[20545] = { "半白", "mn:pòaⁿ-pe̍h|c:bun3 baak6", 2 },	
	[20546] = { "半百", "m:bànbǎi|mn:pòaⁿ-pah", 2 },	
	[20547] = { "半空中", "m:bànkōngzhōng|c:bun3 hung1 zung1", 2 },	
	[20548] = { "半絲", "m:yīsībànsī|mn:pòaⁿ-si", 2 },	
	[20549] = { "半職", "m:yīmíngbànzhí|c:bun3 zik1", 2 },	
	[20550] = { "半自動", "m:bànzìdòng|c:bun3 zi6 dung6", 2 },	
	[20551] = { "半舊", "m:bànjiù|mn:pòaⁿ-kū", 2 },	
	[20552] = { "半衰期", "m:bànshuāiqí|c:bun3 seoi1 kei4", 2 },	
	[20553] = { "半規", "m:bànguī|c:bun3 kwai1", 2 },	
	[20554] = { "半規管", "m:bànguīguǎn|c:bun3 kwai1 gun2", 2 },	
	[20555] = { "半跪", "m:dǎlebànguì|mn:pòaⁿ-kūi", 2 },	
	[20556] = { "半路出家", "m:bànlùchūjiā|c:bun3 lou6 ceot1 gaa1", 2 },	
	[20557] = { "半身", "m:bànshēn|mn:pòaⁿ-sin", 2 },	
	[20558] = { "半身不遂", "m:bànshēnbùsuí|c:bun3 san1 bat1 seoi6", 2 },	
	[20559] = { "半身像", "mn:pòaⁿ-sin-siōng|c:bun3 san1 zoeng6", 2 },	
	[20560] = { "半輩子", "m:xiàbànbèizi|c:bun3 bui3 zi2", 2 },	
	[20561] = { "半透明", "m:bàntòumíng|c:bun3 tau3 ming4", 2 },	
	[20562] = { "半邊", "m:bànbiān|c:bun3 bin1", 2 },	
	[20563] = { "半邊天", "m:bànbiāntiān|c:bun3 bin1 tin1", 2 },	
	[20564] = { "半邊蓮", "m:bànbiānlián|mn:pòaⁿ-piⁿ-liân", 2 },	
	[20565] = { "半醉", "m:bànzuì|mn:pòaⁿ-chùi", 2 },	
	[20566] = { "半開", "m:bànyǎnbànkāi|c:bun3 hoi1", 2 },	
	[20567] = { "卑", "m:bùkàngbùbēi|mn:pi", 2 },	
	[20568] = { "卑劣", "m:bēiliè|c:bei1 lyut3", 2 },	
	[20569] = { "卑卑", "m:bēibēi|h:pî-pî", 2 },	
	[20570] = { "卑南鄉", "m:bēinánxiāng|c:bei1 naam4 hoeng1", 2 },	
	[20571] = { "卑怯", "m:bēiquè|c:bei1 hip3", 2 },	
	[20572] = { "卑躬屈節", "m:bēigōngqūjié|c:bei1 gung1 wat1 zit3", 2 },	
	[20573] = { "卑躬屈膝", "m:bēigōngqūxī|c:bei1 gung1 wat1 sat1", 2 },	
	[20574] = { "卒", "m:yībīngyīzú|mn:chut", 2 },	
	[20575] = { "卒業", "m:zúyè|mn:chut-gia̍p", 2 },	
	[20576] = { "卓", "m:biǎndǎcèzhuó|mn:Toh", 2 },	
	[20577] = { "卓越", "m:zhuóyuè|c:coek3 jyut6", 2 },	
	[20578] = { "協", "m:bùlièdiānguóxié|mn:hia̍p", 2 },	
	[20579] = { "協作", "m:xiézuò|c:hip3 zok3", 2 },	
	[20580] = { "協同", "m:xiétóng|mn:hia̍p-tông", 2 },	
	[20581] = { "協和", "m:xiéhé|mn:hia̍p-hô", 2 },	
	[20582] = { "協心", "m:xiéxīn|mn:hia̍p-sim", 2 },	
	[20583] = { "協理", "m:xiélǐ|mn:hia̍p-lí", 2 },	
	[20584] = { "協約", "m:xiéyuē|mn:hia̍p-iok", 2 },	
	[20585] = { "南京大屠殺", "m:nánjīngdàtúshā|c:naam4 ging1 daai6 tou4 saat3", 2 },	
	[20586] = { "南北極", "m:nánběijí|c:naam4 bak1 gik6", 2 },	
	[20587] = { "南北貨", "m:nánběihuò|mn:lâm-pak-hòe/lâm-pak-hè", 2 },	
	[20588] = { "南半球", "m:nánbànqiú|c:naam4 bun3 kau4", 2 },	
	[20589] = { "南回歸線", "m:nánhuíguīxiàn|c:naam4 wui4 gwai1 sin3", 2 },	
	[20590] = { "南宮", "m:nángōng|c:naam4 gung1", 2 },	
	[20591] = { "南庄", "h:Nàm-chông|mn:Lâm-chng", 2 },	
	[20592] = { "南征", "m:nánzhēng|h:nàm-chṳ̂n", 2 },	
	[20593] = { "南征北討", "m:nánzhēngběitǎo|c:naam4 zing1 bak1 tou2", 2 },	
	[20594] = { "南投", "mn:Lâm-tâu|c:naam4 tau4", 2 },	
	[20595] = { "南拳", "m:nánquán|c:naam4 kyun4", 2 },	
	[20596] = { "南柯一夢", "m:nánkēyīmèng|c:naam4 o1 jat1 mung6", 2 },	
	[20597] = { "南極洲", "m:nánjízhōu|c:naam4 gik6 zau1", 2 },	
	[20598] = { "南樂", "m:nányuè|c:naam4 lok6", 2 },	
	[20599] = { "南沙群島", "m:nánshāqúndǎo|c:naam4 saa1 kwan4 dou2", 2 },	
	[20600] = { "南洋群島", "m:nányángqúndǎo|mn:Lâm-iûⁿ-kûn-tó", 2 },	
	[20601] = { "南港區", "mn:Lâm-káng-khu|c:naam4 gong2 keoi1", 2 },	
	[20602] = { "南澳", "mn:Lâm-ò|c:naam4 ou3", 2 },	
	[20603] = { "南無", "m:námó|c:naa1 mou4, naa1 mo4", 2 },	
	[20604] = { "南牆", "m:yītóuzhuàngdǎonánqiáng|h:nàm-chhiòng", 2 },	
	[20605] = { "南瓜", "m:nánguā|c:naam4 gwaa1", 2 },	
	[20606] = { "南竹", "m:nánzhú|mn:lâm-tek", 2 },	
	[20607] = { "南管", "m:nánguǎn|mn:lâm-koán", 2 },	
	[20608] = { "南緯", "m:nánwěi|mn:lâm-ūi", 2 },	
	[20609] = { "南腔北調", "m:nánqiāngběidiào|c:naam4 hong1 bak1 diu6", 2 },	
	[20610] = { "南華", "m:huǐdúnánhuá|c:naam4 waa4", 2 },	
	[20611] = { "南越", "m:nányuè|c:naam4 jyut6", 2 },	
	[20612] = { "南轅北轍", "m:nányuánběichè|c:naam4 jyun4 bak1 cit3", 2 },	
	[20613] = { "南迴鐵路", "m:nánhuítiělù|mn:lâm-hôe-thih-lō͘", 2 },	
	[20614] = { "南鄭", "m:nánzhèng|c:naam4 zeng6", 2 },	
	[20615] = { "南陽", "mn:Lâm-iông|c:naam4 joeng4", 2 },	
	[20616] = { "博", "m:rényánlìbó|mn:phoah/phok/poh", 2 },	
	[20617] = { "博古通今", "m:bógǔtōngjīn|c:bok3 gu2 tung1 gam1", 2 },	
	[20618] = { "博士學位", "m:bóshìxuéwèi|c:bok3 si6 hok6 wai6-2", 2 },	
	[20619] = { "博大", "m:bódà|c:bok3 daai6", 2 },	
	[20620] = { "博大精深", "m:bódàjīngshēn|c:bok3 daai6 zing1 sam1", 2 },	
	[20621] = { "博得", "m:bódé|c:bok3 dak1", 2 },	
	[20622] = { "博聞", "m:bówén|mn:phok-bûn", 2 },	
	[20623] = { "博興", "m:bóxīng|c:bok3 hing1", 2 },	
	[20624] = { "博覽", "m:bólǎn|c:bok3 laam5", 2 },	
	[20625] = { "博覽會", "m:bólǎnhuì|c:bok3 laam5 wui6-2", 2 },	
	[20626] = { "博覽群書", "m:bólǎnqúnshū|c:bok3 laam5 kwan4 syu1", 2 },	
	[20627] = { "卜", "m:qiántúwèibǔ|mn:poh", 2 },	
	[20628] = { "卜筮", "m:bǔshì|c:buk1 sai6", 2 },	
	[20629] = { "卜辭", "m:bǔcí|c:buk1 ci4", 2 },	
	[20630] = { "占", "m:qīnzhàn|mn:chiam", 2 },	
	[20631] = { "占卜", "m:zhānbǔ|c:zim1 buk1", 2 },	
	[20632] = { "占卦", "m:zhānguà|c:zim1 gwaa3", 2 },	
	[20633] = { "占星術", "m:zhānxīngshù|c:zim1 sing1 seot6", 2 },	
	[20634] = { "卡介苗", "m:kǎjièmiáo|c:kaa1 gaai3 miu4", 2 },	
	[20635] = { "卡子", "m:qiǎzi|c:kaa1 zi2", 2 },	
	[20636] = { "卡死", "m:kǎsǐ|h:khà-sí", 2 },	
	[20637] = { "卡紙", "m:kǎzhǐ|c:kaat1 zi2, kaa1 zi2", 2 },	
	[20638] = { "卡路里", "m:kǎlùlǐ|c:kaa1 lou6 lei5", 2 },	
	[20639] = { "卡通", "m:kǎtōng|c:kaa1 tung1", 2 },	
	[20640] = { "卡門", "m:kǎmén|mn:Khah-mn̂g", 2 },	
	[20641] = { "卦", "m:bāguà|mn:kòa", 2 },	
	[20642] = { "卦辭", "m:guàcí|c:gwaa3 ci4", 2 },	
	[20643] = { "卯", "m:dīngshidīngmǎoshimǎo|mn:mâu", 2 },	
	[20644] = { "印", "m:sānfǎyìn|mn:ìn", 2 },	
	[20645] = { "印仔", "h:yin-é|mn:ìn-á", 2 },	
	[20646] = { "印刷電路板", "m:yìnshuādiànlùbǎn|c:jan3 caat3 din6 lou6 baan2", 2 },	
	[20647] = { "印堂", "m:yìntáng|mn:ìn-tông", 2 },	
	[20648] = { "印字機", "m:jǔzhènyìnzìjī|c:jan3 zi6 gei1", 2 },	
	[20649] = { "印度尼西亞", "m:yìndùníxīyà|c:jan3 dou6 nei4 sai1 aa3", 2 },	
	[20650] = { "印度教", "m:yìndùjiào|c:jan3 dou6 gaau3", 2 },	
	[20651] = { "印度河", "m:yìndùhé|c:jan3 dou6 ho4", 2 },	
	[20652] = { "印度綢", "m:yìndùchóu|mn:ìn-tō͘-tiû", 2 },	
	[20653] = { "印書", "m:kèbǎnyìnshū|c:jan3 syu1", 2 },	
	[20654] = { "印本", "m:chūyìnběn|mn:ìn-pún", 2 },	
	[20655] = { "印模", "m:yìnmó|mn:ìn-bô͘", 2 },	
	[20656] = { "印發", "m:yìnfā|mn:ìn-hoat", 2 },	
	[20657] = { "印第安", "mn:Ìn-tē-an|c:jan3 dai6 on1", 2 },	
	[20658] = { "印第安人", "m:yìndìānrén|c:jan3 dai6 on1 jan4", 2 },	
	[20659] = { "印臺", "m:yìntái|mn:ìn-tâi", 2 },	
	[20660] = { "印花布", "m:yìnhuābù|c:jan3 faa1 bou3", 2 },	
	[20661] = { "印行", "m:yìnxíng|mn:ìn-hêng", 2 },	
	[20662] = { "印製", "m:yìnzhì|c:jan3 zai3", 2 },	
	[20663] = { "印象主義", "m:yìnxiàngzhǔyì|c:jan3 zoeng6 zyu2 ji6", 2 },	
	[20664] = { "印象派", "m:yìnxiàngpài|c:jan3 zoeng6 paai3", 2 },	
	[20665] = { "印魚", "m:yìnyú|mn:ìn-hî/ìn-hû", 2 },	
	[20666] = { "危在旦夕", "m:wéizàidànxì|c:nagi4 zoi6 daan3 zik6", 2 },	
	[20667] = { "危如累卵", "m:wéirúlěiluǎn|c:ngai4 jyu4 leoi5 leon5", 2 },	
	[20668] = { "危局", "m:wéijú|c:ngai4 guk6", 2 },	
	[20669] = { "危懼", "m:lìlìwéijù|c:ngai4 geoi6", 2 },	
	[20670] = { "危機意識", "m:wéijīyìshì|c:ngai4 gei1 ji3 sik1", 2 },	
	[20671] = { "危殆", "m:wéidài|c:ngai4 toi5", 2 },	
	[20672] = { "危篤", "m:wéidǔ|c:ngai4 duk1", 2 },	
	[20673] = { "危言聳聽", "m:wéiyánsǒngtīng|c:ngai4 jin4 sung2 ting3", 2 },	
	[20674] = { "危險性", "m:wéixiǎnxìng|c:ngai4 him2 sing3", 2 },	
	[20675] = { "即", "m:jíjí|mn:chiah", 2 },	
	[20676] = { "即便", "m:jíbiàn|c:zik1 bin6", 2 },	
	[20677] = { "即將", "m:jíjiāng|c:zik1 zoeng1", 2 },	
	[20678] = { "即是", "m:fǔshíjíshì|c:zik1 si6", 2 },	
	[20679] = { "即興表演", "m:jíxìngbiǎoyǎn|c:zik1 hing3 biu2 jin2", 2 },	
	[20680] = { "卵塊", "m:luǎnkuài|mn:nn̄g-tè", 2 },	
	[20681] = { "卵子", "m:luǎnzǐ|c:leon2 zi2", 2 },	
	[20682] = { "卵泡", "m:luǎnpào|c:leon2 paau1", 2 },	
	[20683] = { "卷宗", "m:juànzōng|mn:kǹg-chong", 2 },	
	[20684] = { "卷柏", "m:juǎnbó|mn:kńg-peh", 2 },	
	[20685] = { "卷軸", "m:juànzhóu|c:gyun2 zuk6", 2 },	
	[20686] = { "卸任", "m:xièrèn|mn:sià-jīm", 2 },	
	[20687] = { "卸肩", "m:xièjiān|mn:sià-keng", 2 },	
	[20688] = { "卸貨", "m:xièhuò|c:se3 fo3", 2 },	
	[20689] = { "卸責", "m:xièzé|c:se3 zaak3", 2 },	
	[20690] = { "卻", "m:liǎoquè|h:sa", 2 },	
	[20691] = { "卻之不恭", "m:quèzhībùgōng|c:koek3 zi1 bat1 gung1", 2 },	
	[20692] = { "卻是", "m:quèshì|mn:khiok-sī", 2 },	
	[20693] = { "卿卿我我", "m:qīngqīngwǒwǒ|c:hing1 hing1 ngo5 ngo5", 2 },	
	[20694] = { "厄", "m:chéngrénzhīè|mn:eh", 2 },	
	[20695] = { "厄利垂亞", "m:èlìchuíyǎ|c:ak1 lei6 seoi4 aa3", 2 },	
	[20696] = { "厓山", "m:yáishān|c:ngaai4 saan1", 2 },	
	[20697] = { "厘米", "mn:lî-bí|c:lei4 mai5", 2 },	
	[20698] = { "厚利", "m:hòulì|mn:kāu-lī", 2 },	
	[20699] = { "厚實", "m:hòushi|mn:kāu-cha̍t", 2 },	
	[20700] = { "厚待", "m:hòudài|c:hau5 doi6", 2 },	
	[20701] = { "厚愛", "m:hòuài|mn:hō͘-ài", 2 },	
	[20702] = { "厚望", "m:hòuwàng|c:hau5 mong6", 2 },	
	[20703] = { "厚皮香", "m:hòupíxiāng|mn:kāu-phôe-hiuⁿ/kāu-phê-hiuⁿ", 2 },	
	[20704] = { "厚禮", "m:bēicíhòulǐ|mn:kāu-lé", 2 },	
	[20705] = { "厚誼", "m:hòuyì|mn:hō͘-gī", 2 },	
	[20706] = { "厚道", "m:hòudào|c:hau5 dou6", 2 },	
	[20707] = { "厚面皮", "mn:kāu-bīn-phôe/kāu-bīn-phê|c:hau5 min6 pei4", 2 },	
	[20708] = { "厚顏無恥", "m:hòuyánwúchǐ|c:hau5 ngaan4 mou4 ci2", 2 },	
	[20709] = { "厝", "m:wǔfāngzácuò|mn:chhù", 2 },	
	[20710] = { "厝邊", "m:cuòbiān|mn:chhù-piⁿ", 2 },	
	[20711] = { "原件", "m:yuánjiàn|mn:goân-kiāⁿ", 2 },	
	[20712] = { "原任", "m:yuánrèn|mn:goân-jīm", 2 },	
	[20713] = { "原來如此", "m:yuánláirúcǐ|c:jyun4 loi4 jyu4 ci2", 2 },	
	[20714] = { "原名", "m:yuánmíng|mn:goân-miâ", 2 },	
	[20715] = { "原味", "m:yuánwèi|c:jyun4 mei6", 2 },	
	[20716] = { "原在", "h:ngièn-chhai|mn:goân-chāi", 2 },	
	[20717] = { "原子序數", "m:yuánzǐxùshù|c:jyun4 zi2 zeoi6 sou3", 2 },	
	[20718] = { "原子戰爭", "m:yuánzǐzhànzhēng|c:jyun4 zi2 zin3 zang1", 2 },	
	[20719] = { "原子核", "m:yuánzǐhé|c:jyun4 zi2 hat6, jyun4 zi2 wat6", 2 },	
	[20720] = { "原子筆", "m:yuánzǐbǐ|c:jyun4 zi2 bat1", 2 },	
	[20721] = { "原子能委員會", "m:xíngzhèngyuànyuánzǐnéngwěiyuánhuì|mn:Goân-chú-lêng-úi-oân-hōe", 2 },	
	[20722] = { "原子量", "m:yuánzǐliàng|c:jyun4 zi2 loeng6", 2 },	
	[20723] = { "原定", "m:yuándìng|c:jyun4 ding6", 2 },	
	[20724] = { "原封不動", "m:yuánfēngbùdòng|mn:goân-hong-put-tōng", 2 },	
	[20725] = { "原底", "mn:goân-té/goân-tóe|c:jyun4 dai2", 2 },	
	[20726] = { "原形畢露", "m:yuánxíngbìlù|c:jyun4 jing4 bat1 lou6", 2 },	
	[20727] = { "原情", "m:lüèjīyuánqíng|mn:goân-chêng", 2 },	
	[20728] = { "原是", "m:yuánshì|mn:goân-sī", 2 },	
	[20729] = { "原木", "m:yuánmù|mn:goân-bo̍k", 2 },	
	[20730] = { "原材料", "mn:goân-châi-liāu|c:jyun4 coi4 liu6-2", 2 },	
	[20731] = { "原案", "m:yuánàn|mn:goân-àn", 2 },	
	[20732] = { "原汁", "m:yuánzhī|mn:goân-chiap", 2 },	
	[20733] = { "原版", "m:yuánbǎn|mn:goân-pán", 2 },	
	[20734] = { "原物", "m:yuánwù|h:ngièn-vu̍t", 2 },	
	[20735] = { "原班人馬", "m:yuánbānrénmǎ|c:jyun4 baan1 jan4 maa5", 2 },	
	[20736] = { "原由", "m:yuányóu|mn:goân-iû", 2 },	
	[20737] = { "原稿", "m:yuángǎo|mn:goân-kó", 2 },	
	[20738] = { "原罪", "m:yuánzuì|c:jyun4 zeoi6", 2 },	
	[20739] = { "原職", "m:yuánzhí|h:ngièn-chṳt", 2 },	
	[20740] = { "原舊", "m:yuánjiù|mn:goân-kū", 2 },	
	[20741] = { "原色", "m:sānyuánsè|mn:goân-sek", 2 },	
	[20742] = { "原著", "m:yuánzhù|mn:goân-tio̍h", 2 },	
	[20743] = { "原處", "m:yuánchù|mn:goân-chhù", 2 },	
	[20744] = { "原貌", "m:yuánmào|mn:goân-māu", 2 },	
	[20745] = { "原道", "m:yuándào|c:jyun4 dou6", 2 },	
	[20746] = { "原配", "m:yuánpèi|mn:goân-phòe/goân-phè", 2 },	
	[20747] = { "原頭", "m:yuántóu|mn:goân-thâu", 2 },	
	[20748] = { "厥", "m:diāojué|h:kiâ", 2 },	
	[20749] = { "厭", "m:sānyàn|mn:ià/iàm", 2 },	
	[20750] = { "厭世", "m:yànshì|mn:iàm-sè", 2 },	
	[20751] = { "厭倦", "m:yànjuàn|c:jim3 gyun6", 2 },	
	[20752] = { "厭惡", "m:yànwù|c:jim3 wu3", 2 },	
	[20753] = { "厭氣", "m:yànqi|mn:iàn-khì", 2 },	
	[20754] = { "厭煩", "m:yànfan|c:jim3 faan4", 2 },	
	[20755] = { "厭食症", "m:yànshízhèng|c:jim3 sik6 zing3", 2 },	
	[20756] = { "厲行", "m:lìxíng|mn:lī-hêng", 2 },	
	[20757] = { "去住", "m:qùzhù|h:hi-he̍t", 2 },	
	[20758] = { "去函", "m:qùhán|mn:khì-hâm/khù-hâm", 2 },	
	[20759] = { "去勢", "m:qùshì|c:heoi3 sai3", 2 },	
	[20760] = { "去就", "m:qùjiù|mn:khì-chiū/khù-chiū", 2 },	
	[20761] = { "去年", "m:qùnian|c:heoi3 nin4-2", 2 },	
	[20762] = { "去掉", "mn:khì-tiāu/khù-tiāu|c:heoi3 deu6", 2 },	
	[20763] = { "去留", "m:qùliú|mn:khì-liû/khù-liû", 2 },	
	[20764] = { "去聲", "m:qùshēng|c:heoi3 sing1", 2 },	
	[20765] = { "去職", "m:qùzhí|mn:khì-chit/khù-chit", 2 },	
	[20766] = { "去處", "m:qùchù|c:heoi3 cyu3", 2 },	
	[20767] = { "去過", "h:hi-ko|c:heoi3 gwo3", 2 },	
	[20768] = { "去除", "m:qùchú|mn:khì-tî/khù-tû", 2 },	
	[20769] = { "參", "m:dānshēn|mn:chham/saⁿ/sim/song", 2 },	
	[20770] = { "參事", "m:cānshì|mn:chham-sū", 2 },	
	[20771] = { "參同", "m:xíngmíngcāntóng|mn:saⁿ-tâng", 2 },	
	[20772] = { "參天", "m:cāntiān|mn:chham-thian", 2 },	
	[20773] = { "參展", "m:cānzhǎn|mn:chham-tián", 2 },	
	[20774] = { "參戰", "m:cānzhàn|mn:chham-chiàn", 2 },	
	[20775] = { "參拜", "m:cānbài|mn:saⁿ-pài", 2 },	
	[20776] = { "參政", "m:cānzhèng|mn:chham-chèng", 2 },	
	[20777] = { "參政權", "m:cānzhèngquán|mn:chham-chèng-koân", 2 },	
	[20778] = { "參看", "m:cānkàn|c:caam1 hon3", 2 },	
	[20779] = { "參禪", "m:cānchán|c:caam1 sim4", 2 },	
	[20780] = { "參與", "m:gōngzhòngcānyù|c:caam1 jyu6", 2 },	
	[20781] = { "參見", "m:cānjiàn|c:caam1 gin3", 2 },	
	[20782] = { "參詳", "h:chhâm-siòng|mn:chham-siâng/chham-siông", 2 },	
	[20783] = { "參議", "m:cānyì|c:caam1 ji5", 2 },	
	[20784] = { "參議員", "mn:chham-gī-oân|c:caam1 ji5 jyun4", 2 },	
	[20785] = { "參賽者", "h:chhâm-soi-chá|c:caam1 coi3 ze2", 2 },	
	[20786] = { "參軍", "m:cānjūn|c:caam1 gwan1", 2 },	
	[20787] = { "又來", "m:kěyòulái|h:yu-lòi", 2 },	
	[20788] = { "又係", "h:yu-he|c:jau6 hai6", 2 },	
	[20789] = { "又新", "m:rìxīnyòuxīn|h:yu-sîn", 2 },	
	[20790] = { "又是", "m:yòushì|c:jau6 si6", 2 },	
	[20791] = { "又短", "m:bōhuǒyòuchángzhǔményòuduǎn|h:yu-tón", 2 },	
	[20792] = { "又要", "m:yòuyào|c:jau6 jiu3", 2 },	
	[20793] = { "叉子", "m:chāzi|c:caa1 zi2", 2 },	
	[20794] = { "叉燒", "m:chāshāo|c:caa1 siu1", 2 },	
	[20795] = { "叉燒包", "m:chāshāobāo|c:caa1 siu1 baau1", 2 },	
	[20796] = { "叉路", "m:sānchālù|h:chhâ-lu", 2 },	
	[20797] = { "叉車", "m:cháchē|c:caa1 ce1", 2 },	
	[20798] = { "及早", "m:jízǎo|c:kap6 zou2", 2 },	
	[20799] = { "及時行樂", "m:jíshíxínglè|c:kap6 si4 hang4 lok6", 2 },	
	[20800] = { "及物動詞", "m:bùjíwùdòngcí|c:kap6 mat6 dung6 ci4", 2 },	
	[20801] = { "及第", "m:sānyuánjídì|mn:ki̍p-tē", 2 },	
	[20802] = { "友", "m:sānwǔhǎoyǒu|mn:iú", 2 },	
	[20803] = { "友人", "m:yǒurén|c:jau5 jan4", 2 },	
	[20804] = { "友誼賽", "m:yǒuyìsài|c:jau5 ji4 coi3", 2 },	
	[20805] = { "反之", "mn:hoán-chi|c:faan2 zi1", 2 },	
	[20806] = { "反亂", "m:fǎnluàn|mn:hoán-loān", 2 },	
	[20807] = { "反作用", "m:fǎnzuòyòng|c:faan2 zok3 jung6", 2 },	
	[20808] = { "反作用力", "m:fǎnzuòyònglì|c:faan2 zok3 jung6 lik6", 2 },	
	[20809] = { "反側", "m:fǎncè|c:faan2 zak1", 2 },	
	[20810] = { "反光鏡", "m:fǎnguāngjìng|c:faan2 gwong1 geng3", 2 },	
	[20811] = { "反共", "m:fǎngòng|mn:hoán-kiōng", 2 },	
	[20812] = { "反切", "m:fǎnqiè|c:faan2 cit3", 2 },	
	[20813] = { "反咬", "m:fǎnyǎo|mn:hoán-kā", 2 },	
	[20814] = { "反對派", "mn:hoán-tùi-phài|c:faan2 deoi3 paai1", 2 },	
	[20815] = { "反思", "m:fǎnsī|c:faan2 si1", 2 },	
	[20816] = { "反應器", "m:yāshuǐshìfǎnyìngqì|c:faan2 jing3 hei3", 2 },	
	[20817] = { "反戰", "m:fǎnzhàn|mn:hoán-chiàn", 2 },	
	[20818] = { "反日", "m:huīgēfǎnrì|c:faan2 jat6", 2 },	
	[20819] = { "反比例", "m:fǎnbǐlì|c:faan2 bei2 lai6", 2 },	
	[20820] = { "反清復明", "m:fǎnqīngfùmíng|c:faan2 cing1 fuk6 ming4", 2 },	
	[20821] = { "反照", "m:fǎnzhào|mn:hoán-chiò", 2 },	
	[20822] = { "反物質", "m:fǎnwùzhí|c:faan2 mat6 zat1", 2 },	
	[20823] = { "反目成仇", "m:fǎnmùchéngchóu|mn:hoán-bo̍k-sêng-siû", 2 },	
	[20824] = { "反粒子", "m:fǎnlìzǐ|c:faan2 lap1 zi2", 2 },	
	[20825] = { "反義詞", "m:fǎnyìcí|c:faan2 ji6 ci4", 2 },	
	[20826] = { "反而", "m:fǎnér|c:faan2 ji4", 2 },	
	[20827] = { "反背", "m:fǎnbèi|mn:hoán-pōe", 2 },	
	[20828] = { "反舌", "m:fǎnshé|mn:hoán-sia̍t", 2 },	
	[20829] = { "反芻", "m:fǎnchú|c:faan2 co1", 2 },	
	[20830] = { "反覆無常", "m:fǎnfùwúcháng|c:faan2 fuk1 mou4 soeng4", 2 },	
	[20831] = { "反觀", "m:fǎnguān|mn:hoán-koan", 2 },	
	[20832] = { "反角", "mn:hoán-kak|c:faan2 gok3", 2 },	
	[20833] = { "反詰", "m:fǎnjié|c:faan2 kit3", 2 },	
	[20834] = { "反話", "m:fǎnhuà|c:faan2 waa6", 2 },	
	[20835] = { "反語", "m:fǎnyǔ|c:faan2 jyu5", 2 },	
	[20836] = { "反調", "m:chàngfǎndiào|mn:hoán-tiāu", 2 },	
	[20837] = { "反諷", "m:fǎnfèng|mn:hoán-hong", 2 },	
	[20838] = { "反證", "m:fǎnzhèng|mn:hoán-chèng", 2 },	
	[20839] = { "反躬自問", "m:fǎngōngzìwèn|c:faan2 gung1 zi6 man6", 2 },	
	[20840] = { "反間", "m:fǎnjiàn|c:faan2 gaan1-3", 2 },	
	[20841] = { "反間計", "m:fǎnjiànjì|mn:hoán-kàn-kè", 2 },	
	[20842] = { "反革命", "m:fǎngémìng|c:faan2 gaak3 ming6", 2 },	
	[20843] = { "反響", "m:fǎnxiǎng|c:faan2 hoeng2", 2 },	
	[20844] = { "反顧", "m:bùfǎngù|c:faan2 gu3", 2 },	
	[20845] = { "反饋", "m:fǎnkuì|c:faan2 gwai6", 2 },	
	[20846] = { "反骨", "m:fǎngǔ|c:faan2 gwat1", 2 },	
	[20847] = { "叔", "m:shìshú|mn:chek", 2 },	
	[20848] = { "叔叔", "m:shúshu|c:suk1 suk1", 2 },	
	[20849] = { "叔婆", "m:shúpó|c:suk1 po4, sok1 po4", 2 },	
	[20850] = { "叔孫", "m:shúsūn|mn:chek-sun", 2 },	
	[20851] = { "叔父", "m:shúfù|c:suk1 fu6", 2 },	
	[20852] = { "取向", "m:qǔxiàng|c:ceoi2 hoeng3", 2 },	
	[20853] = { "取和", "m:qǔhé|mn:chhú-hô", 2 },	
	[20854] = { "取巧", "m:qǔqiǎo|c:ceoi2 haau2", 2 },	
	[20855] = { "取景", "m:qǔjǐng|c:ceoi2 ging2", 2 },	
	[20856] = { "取暖", "m:qǔnuǎn|c:ceoi2 nyun5", 2 },	
	[20857] = { "取材", "m:qǔcái|mn:chhú-châi", 2 },	
	[20858] = { "取樣", "m:qǔyàng|mn:chhú-iūⁿ", 2 },	
	[20859] = { "取水", "m:qǔshuǐ|h:chhí-súi", 2 },	
	[20860] = { "取直", "m:jiéwānqǔzhí|mn:chhú-ti̍t", 2 },	
	[20861] = { "取而代之", "m:qǔérdàizhī|c:ceoi2 ji4 doi6 zi1", 2 },	
	[20862] = { "取自", "mn:chhú-chū|c:ceoi2 zi6", 2 },	
	[20863] = { "取道", "m:qǔdào|mn:chhú-tō", 2 },	
	[20864] = { "取齊", "m:qǔqí|mn:chhú-chê/chhú-chôe", 2 },	
	[20865] = { "受", "m:bùshòu|h:su", 2 },	
	[20866] = { "受不了", "m:shòubuliǎo|c:sau6 bat1 liu5", 2 },	
	[20867] = { "受之有愧", "m:shòuzhīyǒukuì|c:sau6 zi1 jau5 kwai5", 2 },	
	[20868] = { "受事", "m:shòushì|c:sau6 si6", 2 },	
	[20869] = { "受人", "m:xūjǐshòurén|h:su-ngìn", 2 },	
	[20870] = { "受僱", "m:shòugù|c:sau6 gu3", 2 },	
	[20871] = { "受到", "h:su-tó|c:sau6 dou3", 2 },	
	[20872] = { "受制", "m:shòuzhì|mn:siū-chè", 2 },	
	[20873] = { "受創", "m:shòuchuāng|h:su-chhóng", 2 },	
	[20874] = { "受命", "m:shòumìng|mn:siū-bēng", 2 },	
	[20875] = { "受困", "m:shòukùn|c:sau6 kwan3", 2 },	
	[20876] = { "受委屈", "m:shòuwěiqu|mn:siū-úi-khut", 2 },	
	[20877] = { "受害人", "mn:siū-hāi-lâng|c:sau6 hoi6 jan4", 2 },	
	[20878] = { "受害者", "mn:siū-hāi-chiá|c:sau6 hoi6 ze2", 2 },	
	[20879] = { "受審", "m:shòushěn|c:sau6 sam2", 2 },	
	[20880] = { "受寵若驚", "m:shòuchǒngruòjīng|c:sau6 cung2 joek6 ging1", 2 },	
	[20881] = { "受屈", "m:shòuqū|mn:siū-khut", 2 },	
	[20882] = { "受戒", "m:shòujiè|c:sau6 gaai3", 2 },	
	[20883] = { "受挫", "m:shòucuò|c:sau6 co3", 2 },	
	[20884] = { "受損", "m:shòusǔn|c:sau6 syun2", 2 },	
	[20885] = { "受死", "m:yǐnjǐngshòusǐ|h:su-sí", 2 },	
	[20886] = { "受獎", "m:shòujiǎng|mn:siū-chióng", 2 },	
	[20887] = { "受益人", "m:shòuyìrén|mn:siū-ek-jîn", 2 },	
	[20888] = { "受益費", "m:shòuyìfèi|mn:siū-ek-hùi", 2 },	
	[20889] = { "受窘", "m:shòujiǒng|c:sau6 kwan3", 2 },	
	[20890] = { "受精卵", "m:shòujīngluǎn|c:sau6 zing1 leon2", 2 },	
	[20891] = { "受聘", "m:shòupìn|mn:siū-phèng", 2 },	
	[20892] = { "受訓", "m:shòuxùn|mn:siū-hùn", 2 },	
	[20893] = { "受訪者", "mn:siū-hóng-chiá|c:sau6 fong2 ze2", 2 },	
	[20894] = { "受賄", "m:shòuhuì|c:sau6 kui2", 2 },	
	[20895] = { "受阻", "m:shòuzǔ|c:sau6 zo2", 2 },	
	[20896] = { "受騙", "m:shòupiàn|mn:siū-phiàn", 2 },	
	[20897] = { "受驚", "m:shòujīng|c:sau6 ging1", 2 },	
	[20898] = { "叛亂罪", "m:pànluànzuì|c:bun6 lyun6 zeoi6", 2 },	
	[20899] = { "叛教", "h:phan-kau|mn:poān-kàu", 2 },	
	[20900] = { "叢", "m:réncóng|mn:châng", 2 },	
	[20901] = { "叢林", "m:cónglín|c:cung4 lam4", 2 },	
	[20902] = { "口中", "m:yīkǒuzhōng|h:khiéu-chûng", 2 },	
	[20903] = { "口乾舌燥", "m:kǒugānshézào|c:hau2 gon1 sit6 cou3", 2 },	
	[20904] = { "口令", "m:kǒulìng|mn:kháu-lēng", 2 },	
	[20905] = { "口信", "m:kǒuxìn|c:hau2 seon3", 2 },	
	[20906] = { "口北", "m:kǒuběi|c:hau2 bak1", 2 },	
	[20907] = { "口口聲聲", "m:kǒukǒushēngshēng|c:hau2 hau2 seng1 seng1", 2 },	
	[20908] = { "口吃", "m:kǒují|c:hau2 gat1", 2 },	
	[20909] = { "口哨", "m:kǒushào|c:hau2 saau3", 2 },	
	[20910] = { "口啞", "h:khiéu-á|c:hau2 aa2", 2 },	
	[20911] = { "口器", "m:cìxīshìkǒuqì|c:hau2 hei3", 2 },	
	[20912] = { "口子", "m:liǎngkǒuzi|c:hau2 zi2", 2 },	
	[20913] = { "口實", "m:yǔrénkǒushí|mn:kháu-si̍t", 2 },	
	[20914] = { "口岸", "m:miǎnshuìkǒuàn|c:hau2 ngon6", 2 },	
	[20915] = { "口座", "mn:kháu-chō|c:hau2 zo6", 2 },	
	[20916] = { "口德", "m:kǒudé|c:hau2 dak1", 2 },	
	[20917] = { "口快心直", "m:kǒukuàixīnzhí|c:hau2 faai3 sam1 zik6", 2 },	
	[20918] = { "口感", "m:kǒugǎn|c:hau2 gam2", 2 },	
	[20919] = { "口拙", "m:kǒuzhuó|c:hau2 zyut3", 2 },	
	[20920] = { "口是心非", "m:kǒushìxīnfēi|c:hau2 si6 sam1 fei1", 2 },	
	[20921] = { "口服", "m:kǒufú|c:hau2 fuk6", 2 },	
	[20922] = { "口水歌", "m:kǒushuǐgē|c:hau2 seoi2 go1", 2 },	
	[20923] = { "口沒遮攔", "m:kǒuméizhēlán|c:hau2 mut6 ze1 laan4", 2 },	
	[20924] = { "口渴", "m:kǒukě|c:hau2 hot3", 2 },	
	[20925] = { "口炎", "m:kǒuyán|c:hau2 jim4", 2 },	
	[20926] = { "口無遮攔", "m:kǒuwúzhēlán|c:hau2 mou4 ze1 laan4", 2 },	
	[20927] = { "口白", "m:kǒubái|mn:kháu-pe̍h", 2 },	
	[20928] = { "口硬", "m:kǒuyìng|c:hau2 ngaang6", 2 },	
	[20929] = { "口罩", "m:kǒuzhào|c:hau2 zaau3", 2 },	
	[20930] = { "口腹", "m:kǒufù|h:khiéu-puk", 2 },	
	[20931] = { "口臭", "m:kǒuchòu|c:hau2 cau3", 2 },	
	[20932] = { "口若懸河", "m:kǒuruòxuánhé|c:hau2 joek6 jyun4 ho4", 2 },	
	[20933] = { "口蘑", "m:kǒumó|c:hau2 mo4", 2 },	
	[20934] = { "口袋", "m:kǒudài|c:hau2 doi6-2", 2 },	
	[20935] = { "口誅筆伐", "m:kǒuzhūbǐfā|c:hau2 zyu1 bat1 fat6", 2 },	
	[20936] = { "口譯", "mn:kháu-e̍k|c:hau2 jik6", 2 },	
	[20937] = { "口蹄疫", "m:kǒutíyì|c:hau2 tai4 jik6", 2 },	
	[20938] = { "口輕", "m:kǒuqīng|c:hau2 heng1", 2 },	
	[20939] = { "口頭禪", "m:kǒutóuchán|c:hau2 tau4 sim4", 2 },	
	[20940] = { "口風", "m:kǒufēng|c:hau2 fung1", 2 },	
	[20941] = { "口香糖", "m:kǒuxiāngtáng|c:hau2 hoeng1 tong4-2", 2 },	
	[20942] = { "口齒", "m:kǒuchǐ|c:hau2 ci2", 2 },	
	[20943] = { "口齒伶俐", "m:kǒuchǐlínglì|c:hau2 ci2 ling4 lei6", 2 },	
	[20944] = { "古井", "m:gǔjǐng|mn:kó͘-chéⁿ/kó͘-chíⁿ", 2 },	
	[20945] = { "古井無波", "m:gǔjǐngwúbō|c:gu2 zeng2 mou4 bo1", 2 },	
	[20946] = { "古交", "mn:kó͘-kau|c:gu2 gaau1", 2 },	
	[20947] = { "古來", "m:gǔlái|c:gu2 loi4", 2 },	
	[20948] = { "古典主義", "m:gǔdiǎnzhǔyì|c:gu2 din2 zyu2 ji6", 2 },	
	[20949] = { "古典音樂", "m:gǔdiǎnyīnyuè|c:gu2 din2 jam1 ngok6", 2 },	
	[20950] = { "古國", "m:wénmínggǔguó|mn:kó͘-kok", 2 },	
	[20951] = { "古坑鄉", "m:gǔkēngxiāng|c:gu2 haang1 hoeng1", 2 },	
	[20952] = { "古城", "m:gǔchéng|c:gu2 sing4", 2 },	
	[20953] = { "古堡", "m:gǔbǎo|mn:kó͘-pó", 2 },	
	[20954] = { "古拉格群島", "m:gǔlāgéqúndǎo|c:gu2 laai1 gaak3 kwan4 dou2", 2 },	
	[20955] = { "古文", "m:gǔwén|c:gu2 man4", 2 },	
	[20956] = { "古文字", "m:gǔwénzì|c:gu2 man4 zi6", 2 },	
	[20957] = { "古時代", "m:yuǎngǔshídài|h:kú-sṳ̀-thoi", 2 },	
	[20958] = { "古書", "m:gǔshū|c:gu2 syu1", 2 },	
	[20959] = { "古柯", "m:gǔkē|c:gu2 o1", 2 },	
	[20960] = { "古樸", "m:gǔpú|mn:kó͘-phok", 2 },	
	[20961] = { "古物", "m:gǔwù|c:gu2 mat6", 2 },	
	[20962] = { "古琴", "m:gǔqín|c:gu2 kam4", 2 },	
	[20963] = { "古生物學", "m:gǔshēngwùxué|c:gu2 sang1 mat6 hok6", 2 },	
	[20964] = { "古舊", "m:gǔjiù|c:gu2 gau6", 2 },	
	[20965] = { "古色古香", "m:gǔsègǔxiāng|c:gu2 sik1 gu2 hoeng1", 2 },	
	[20966] = { "古蘭經", "mn:Kó͘-lân-keng|c:gu2 laan4 ging1", 2 },	
	[20967] = { "古裝", "m:gǔzhuāng|mn:kó͘-chong", 2 },	
	[20968] = { "古裝片", "m:gǔzhuāngpiàn|c:gu2 zong1 pin3-2", 2 },	
	[20969] = { "古詩", "m:wǔyángǔshī|c:gu2 si1", 2 },	
	[20970] = { "古跡", "m:gǔjī|c:gu2 zik1", 2 },	
	[20971] = { "古銅色", "m:gǔtóngsè|c:gu2 tung4 sik1", 2 },	
	[20972] = { "古門", "m:gǔmén|h:kú-mùn", 2 },	
	[20973] = { "古靈精怪", "m:gǔlíngjīngguài|c:gu2 ling4 zing1 gwaai3", 2 },	
	[20974] = { "古風", "m:gǔfēng|mn:kó͘-hong", 2 },	
	[20975] = { "古體詩", "m:gǔtǐshī|c:gu2 tai2 si1", 2 },	
	[20976] = { "句型", "m:jùxíng|c:geoi3 jing4", 2 },	
	[20977] = { "句子", "m:jùzi|c:geoi3 zi2", 2 },	
	[20978] = { "句式", "m:jùshì|c:geoi3 sik1", 2 },	
	[20979] = { "句法", "m:jùfǎ|c:geoi3 faat3", 2 },	
	[20980] = { "句點", "m:jùdiǎn|mn:kù-tiám", 2 },	
	[20981] = { "另一半", "m:lìngyībàn|c:ling6 jat1 bun3", 2 },	
	[20982] = { "另當別論", "m:lìngdāngbiélùn|c:ling6 dong3 bit6 leon6", 2 },	
	[20983] = { "另眼相看", "m:lìngyǎnxiāngkàn|c:ling6 ngaan5 soeng1 hon1", 2 },	
	[20984] = { "另起爐灶", "m:lìngqǐlúzào|mn:lēng-khí-lô͘-chàu", 2 },	
	[20985] = { "另類", "m:lìnglèi|c:ling6 leoi6", 2 },	
	[20986] = { "叨", "m:láolaodāodāo|mn:tho", 2 },	
	[20987] = { "叨光", "m:tāoguāng|c:tou1 gwong1", 2 },	
	[20988] = { "叨叨絮絮", "m:dāodaoxùxù|c:dou1 dou1 seoi6 seoi6", 2 },	
	[20989] = { "叨嘮", "m:dāolao|c:dou1 lou4", 2 },	
	[20990] = { "叩拜", "m:kòubài|mn:khàu-pài", 2 },	
	[20991] = { "叩謝", "m:kòuxiè|mn:khiò-siā/khò͘-siā", 2 },	
	[20992] = { "只係", "h:chṳ́-he|c:zi2 hai6", 2 },	
	[20993] = { "只會", "m:zhǐhuì|h:chṳ́-voi", 2 },	
	[20994] = { "只要功夫深,鐵杵磨成針", "m:zhǐyàogōngfūshēntiěchǔmóchéngzhēn|c:zi2 jiu3 gung1 fu1 sam1 tit3 cyu5 mo4 sing4 zam1", 2 },	
	[20995] = { "只見", "m:zhǐjiàn|mn:chí-kiàn", 2 },	
	[20996] = { "叫", "m:bùjiào|mn:kiò", 2 },	
	[20997] = { "叫價", "m:jiàojià|c:giu3 gaa3", 2 },	
	[20998] = { "叫名", "m:jiàomíng|mn:kiò-miâ", 2 },	
	[20999] = { "叫喊", "m:jiàohǎn|c:giu3 haam3", 2 },	
	[21000] = { "叫喚", "m:jiàohuàn|c:giu3 wun6", 2 },	
	[21001] = { "叫嚷", "m:jiàorǎng|c:giu3 joeng6", 2 },	
	[21002] = { "叫囂", "m:jiàoxiāo|c:giu3 hiu1", 2 },	
	[21003] = { "叫好", "m:jiàohǎo|c:giu3 hou2", 2 },	
	[21004] = { "叫好不叫座", "m:jiàohǎobùjiàozuò|c:giu3 hou3 bat1 giu3 zo6", 2 },	
	[21005] = { "叫座", "m:jiàohǎobùjiàozuò|mn:kiò-chō", 2 },	
	[21006] = { "叫罵", "m:jiàomà|c:giu3 maa6", 2 },	
	[21007] = { "叫苦", "m:jiàokǔ|mn:kiò-khó͘", 2 },	
	[21008] = { "叫菜", "m:jiàocài|mn:kiò-chhài", 2 },	
	[21009] = { "叫門", "m:jiàomén|mn:kiò-mn̂g", 2 },	
	[21010] = { "叫陣", "m:jiàozhèn|mn:kiò-tīn", 2 },	
	[21011] = { "叫魂", "m:jiàohún|mn:kiò-hûn", 2 },	
	[21012] = { "叭", "m:chuīlǎba|mn:pa", 2 },	
	[21013] = { "叮叮", "h:tin-tin|c:ding1 ding1", 2 },	
	[21014] = { "叮噹", "m:yīzhīwǎnbùxiǎngliǎngzhīwǎndīngdāng|c:ding1 dong1", 2 },	
	[21015] = { "可不是", "m:kěbushì|c:ho2 bat1 si6", 2 },	
	[21016] = { "可人", "m:kěrén|mn:khó-jîn", 2 },	
	[21017] = { "可佩", "m:kěpèi|mn:khó-pōe", 2 },	
	[21018] = { "可取", "m:yīwúkěqǔ|mn:khó-chhú", 2 },	
	[21019] = { "可可", "m:kěkě|c:ho2 ho2", 2 },	
	[21020] = { "可否", "m:bùzhìkěfǒu|c:ho2 fau2", 2 },	
	[21021] = { "可喜", "m:guāijuékěxǐ|mn:khó-hí", 2 },	
	[21022] = { "可圈可點", "m:kěquānkědiǎn|c:ho2 hyun1 ho2 dim2", 2 },	
	[21023] = { "可塑性", "m:kěsùxìng|c:ho2 sok3 sing4", 2 },	
	[21024] = { "可待因", "m:kědàiyīn|c:ho2 doi6 jan1", 2 },	
	[21025] = { "可心", "m:kěxīn|c:ho2 sam1", 2 },	
	[21026] = { "可惱", "m:kěnǎo|mn:khó-náu", 2 },	
	[21027] = { "可想而知", "m:kěxiǎngérzhī|mn:khó-sióng-jî-ti", 2 },	
	[21028] = { "可敬", "m:kějìng|mn:khó-kèng", 2 },	
	[21029] = { "可是", "m:kěshì|c:ho2 si6", 2 },	
	[21030] = { "可有可無", "m:kěyǒukěwú|c:ho2 jau5 ho2 mou4", 2 },	
	[21031] = { "可望", "m:kěwàng|c:ho2 mong6", 2 },	
	[21032] = { "可歌可泣", "m:kěgēkěqì|c:ho2 go1 ho2 jap1", 2 },	
	[21033] = { "可氣", "m:kěqì|c:ho2 hei3", 2 },	
	[21034] = { "可汗", "m:kèhán|c:hak1 hon4", 2 },	
	[21035] = { "可溶性", "m:kěróngxìng|mn:khó-iông-sèng", 2 },	
	[21036] = { "可燃性", "m:kěránxìng|mn:khó-jiân-sèng", 2 },	
	[21037] = { "可耕地", "m:kěgēngdì|c:ho2 gang1 dei6", 2 },	
	[21038] = { "可親", "m:kěwàngbùkěqīn|c:ho2 can1", 2 },	
	[21039] = { "可觀", "m:kěguān|mn:khó-koan", 2 },	
	[21040] = { "可謂", "m:kěwèi|c:ho2 wai6", 2 },	
	[21041] = { "可議", "m:kěyì|c:ho2 ji5", 2 },	
	[21042] = { "台", "m:liúruǎnshàngtiāntái|mn:tâi", 2 },	
	[21043] = { "台商", "mn:Tâi-siong|c:toi4 soeng1", 2 },	
	[21044] = { "台山", "m:tiāntáishān|c:toi4 saan1", 2 },	
	[21045] = { "台幣", "mn:tâi-pè|c:toi4 bai6", 2 },	
	[21046] = { "台東", "mn:Tâi-tang|c:toi4 dung1", 2 },	
	[21047] = { "台灣人", "h:thòi-vân-ngìn|mn:Tâi-oân-lâng", 2 },	
	[21048] = { "台灣話", "mn:Tâi-oân-ōe|c:toi4 waan1 waa6-2", 2 },	
	[21049] = { "台灣銀行", "mn:Tâi-oân-gîn-hâng/Tâi-oân-gûn-hâng|c:toi4 waan1 ngan4 hong4", 2 },	
	[21050] = { "台獨", "mn:Tâi-to̍k|c:toi4 duk6", 2 },	
	[21051] = { "台端", "mn:tâi-toan|c:toi4 dyun1", 2 },	
	[21052] = { "台詞", "mn:tâi-sû|c:toi4 ci4", 2 },	
	[21053] = { "台語", "mn:Tâi-gí/Tâi-gú|c:toi4 jyu5", 2 },	
	[21054] = { "台鑒", "mn:tâi-kàm|c:toi4 gaam3", 2 },	
	[21055] = { "史學", "m:shǐxué|mn:sú-ha̍k", 2 },	
	[21056] = { "史官", "m:shǐguān|h:sṳ́-kôn", 2 },	
	[21057] = { "史密斯", "mn:Sú-bi̍t-su|c:si2 mat6 si1", 2 },	
	[21058] = { "史詩", "m:shǐshī|c:si2 si1", 2 },	
	[21059] = { "史館", "m:shǐguǎn|mn:sú-koán", 2 },	
	[21060] = { "右", "m:bùzuǒbùyòu|h:yu", 2 },	
	[21061] = { "右側", "m:yòucè|c:jau6 zak1", 2 },	
	[21062] = { "右傾", "m:yòuqīng|c:jau6 king1", 2 },	
	[21063] = { "右腳", "h:yu-kiok|mn:iū-kha", 2 },	
	[21064] = { "右舍", "m:zuǒlínyòushè|h:yu-sa", 2 },	
	[21065] = { "右轉", "m:yòuzhuǎn|c:jau6 zyun3", 2 },	
	[21066] = { "右邊", "m:yòubiān|c:jau6 bin1", 2 },	
	[21067] = { "叵測", "m:rénxīnpǒcè|c:po2 cak1", 2 },	
	[21068] = { "叵耐", "m:pǒnài|c:po2 noi6", 2 },	
	[21069] = { "司", "m:yīmiànrguānsi|mn:si/su", 2 },	
	[21070] = { "司令官", "m:sīlìngguān|mn:su-lēng-koaⁿ", 2 },	
	[21071] = { "司公", "m:sīgōng|mn:sai-kong", 2 },	
	[21072] = { "司徒", "m:sītú|c:si1 tou4", 2 },	
	[21073] = { "司法官", "m:sīfǎguān|mn:su-hoat-koaⁿ", 2 },	
	[21074] = { "司法獨立", "m:sīfǎdúlì|c:si1 faat3 duk6 laap6", 2 },	
	[21075] = { "司法部", "mn:Su-hoat-pō͘|c:si1 faat3 bou6", 2 },	
	[21076] = { "司法院", "m:sīfǎyuàn|mn:Su-hoat-īⁿ", 2 },	
	[21077] = { "吁", "m:xūxū|mn:io̍k/ū", 2 },	
	[21078] = { "吃不上", "m:chībushàng|c:hek3 bat1 soeng5", 2 },	
	[21079] = { "吃不住", "m:chībuzhù|c:hek3 bat1 zyu6", 2 },	
	[21080] = { "吃不服", "m:chībufú|c:hek3 bat1 fuk6", 2 },	
	[21081] = { "吃不消", "m:chībuxiāo|c:hek3 bat1 siu1", 2 },	
	[21082] = { "吃不開", "m:chībukāi|c:hek3 bat1 hoi1", 2 },	
	[21083] = { "吃力", "m:chīlì|c:hek3 lik6", 2 },	
	[21084] = { "吃口", "m:chīkǒu|c:gat6 hau2", 2 },	
	[21085] = { "吃喝嫖賭", "m:chīhēpiáodǔ|c:hek3 hot3 piu4 dou2", 2 },	
	[21086] = { "吃喝玩樂", "m:chīhēwánlè|c:hek3 hot3 wun6 lok6", 2 },	
	[21087] = { "吃大戶", "m:chīdàhù|c:hek3 daai6 wu6", 2 },	
	[21088] = { "吃大鍋飯", "m:chīdàguōfàn|c:hek3 daai6 wo1 faan6", 2 },	
	[21089] = { "吃完", "mn:chia̍h-oân|c:hek3 jyun4", 2 },	
	[21090] = { "吃得住", "m:chīdezhù|c:hek3 dak1 zyu6", 2 },	
	[21091] = { "吃得消", "m:chīdexiāo|c:hek3 dak1 siu1", 2 },	
	[21092] = { "吃得苦中苦,方為人上人", "m:chīdékǔzhōngkǔfāngwéirénshàngrén|c:hek3 dak1 fu2 zung1 fu2, fong1 wai4 jan4 soeng6 jan4", 2 },	
	[21093] = { "吃得開", "m:chīdekāi|c:hek3 dak1 hoi1", 2 },	
	[21094] = { "吃水", "m:chīshuǐ|c:hek3 seoi2", 2 },	
	[21095] = { "吃水線", "m:chīshuǐxiàn|c:hek3 seoi2 sin3", 2 },	
	[21096] = { "吃煙", "m:chīyān|c:hek3 jin1", 2 },	
	[21097] = { "吃獨食", "m:chīdúshí|c:hek3 duk6 sik6", 2 },	
	[21098] = { "吃穿", "m:qiānlǐzuòguānwèidechīchuān|c:hek3 cyun1", 2 },	
	[21099] = { "吃素", "m:chīsù|c:hek3 sou3", 2 },	
	[21100] = { "吃老本", "m:chīlǎoběn|c:hek3 lou5 bun2", 2 },	
	[21101] = { "吃苦", "m:chīkǔ|c:hek3 fu2", 2 },	
	[21102] = { "吃苦頭", "m:chīkǔtou|c:hek3 fu2 tau4", 2 },	
	[21103] = { "吃草", "m:yòuyàomǎrhǎoyòuyàomǎrbùchīcǎo|mn:chia̍h-chháu", 2 },	
	[21104] = { "吃藥", "m:chīyào|c:hek3 joek6", 2 },	
	[21105] = { "吃虧", "m:bùchīkuī|c:hek3 kwai1", 2 },	
	[21106] = { "吃裡扒外", "m:chīlǐpáwài|c:hek3 leoi5 paa4 ngoi6", 2 },	
	[21107] = { "吃醋", "m:chīcù|c:hek3 cou3", 2 },	
	[21108] = { "吃飯", "m:xiānxiàmǐxiānchīfàn|c:hek3 faan6", 2 },	
	[21109] = { "吃香", "m:chīxiāng|c:hek3 hoeng1", 2 },	
	[21110] = { "吃驚", "m:bànyèqiāoménbùchījīng|c:hek3 ging1", 2 },	
	[21111] = { "各個", "m:gège|c:gok3 go3", 2 },	
	[21112] = { "各別", "m:yīlóngshēngjiǔzhǒngzhǒngzhǒnggèbié|c:gok3 bit6", 2 },	
	[21113] = { "各各", "m:gègè|h:kok-kok", 2 },	
	[21114] = { "各奔前程", "m:gèbēnqiánchéng|c:gok3 ban1 cin4 cing4", 2 },	
	[21115] = { "各懷鬼胎", "m:gèhuáiguǐtāi|c:gok3 waai4 gwai2 toi1", 2 },	
	[21116] = { "各方", "m:gǔròugèfāng|h:kok-fông", 2 },	
	[21117] = { "各族", "m:tàixìgèzú|h:kok-chhu̍k", 2 },	
	[21118] = { "各有千秋", "m:gèyǒuqiānqiū|c:gok3 jau5 cin1 cau1", 2 },	
	[21119] = { "各界人士", "m:gèjièrénshì|c:gok3 gaai3 jan4 si6", 2 },	
	[21120] = { "各省", "m:gèshěng|h:kok-sén", 2 },	
	[21121] = { "各處", "m:gèchù|h:kok-chhu", 2 },	
	[21122] = { "各行其是", "m:gèxíngqíshì|mn:kok-hêng-kî-sī", 2 },	
	[21123] = { "各行各業", "m:gèhánggèyè|c:gok3 hong4 gok3 jip6", 2 },	
	[21124] = { "各說各話", "m:gèshuōgèhuà|c:gok3 syut3 gok3 waa6", 2 },	
	[21125] = { "各類", "m:gèlèi|h:kok-lui", 2 },	
	[21126] = { "吆喝", "m:yāohe|c:jiu1 hot3", 2 },	
	[21127] = { "合一", "m:tiānrénhéyī|h:ha̍p-yit", 2 },	
	[21128] = { "合伙", "m:héhuǒ|c:hap6 fo2", 2 },	
	[21129] = { "合作無間", "m:hézuòwújiàn|c:haap6 zok3 mou4 gaan3", 2 },	
	[21130] = { "合作社", "m:gōngxiāohézuòshè|mn:ha̍p-chok-siā", 2 },	
	[21131] = { "合共", "mn:ha̍p-kiōng|c:hap6 gung6", 2 },	
	[21132] = { "合口味", "m:hékǒuwèi|mn:ha̍h-kháu-bī", 2 },	
	[21133] = { "合合", "m:yìyìhéhé|mn:ha̍p-kah", 2 },	
	[21134] = { "合和", "mn:ha̍p-hô|c:hap6 wo4", 2 },	
	[21135] = { "合唱團", "m:héchàngtuán|c:hap6 coeng3 tyun4", 2 },	
	[21136] = { "合夥", "m:héhuǒ|mn:ha̍p-hóe", 2 },	
	[21137] = { "合夥人", "m:héhuǒrén|c:hap6 fo2 jan4", 2 },	
	[21138] = { "合奏", "m:hézòu|mn:ha̍p-chàu", 2 },	
	[21139] = { "合婚", "m:héhūn|mn:ha̍p-hun", 2 },	
	[21140] = { "合山", "m:cuōhéshān|c:hap6 saan1", 2 },	
	[21141] = { "合巹", "m:héjǐn|mn:ha̍p-kín", 2 },	
	[21142] = { "合成橡膠", "m:héchéngxiàngjiāo|c:hap6 sing4 zoeng6 gaau1", 2 },	
	[21143] = { "合成詞", "m:héchéngcí|c:hap6 sing4 ci4", 2 },	
	[21144] = { "合房", "m:sānhéfáng|mn:kap-pâng/ka̍p-pâng", 2 },	
	[21145] = { "合拍", "m:hépāi|c:hap6 paak3", 2 },	
	[21146] = { "合掌", "m:hézhǎng|h:ha̍p-chóng", 2 },	
	[21147] = { "合板", "m:hébǎn|mn:ha̍p-pán", 2 },	
	[21148] = { "合歡山", "m:héhuānshān|mn:Ha̍p-hoan-soaⁿ", 2 },	
	[21149] = { "合氣", "m:héqì|mn:ha̍h-khùi", 2 },	
	[21150] = { "合水", "mn:kap-chúi|c:hap6 seoi2", 2 },	
	[21151] = { "合法性", "mn:ha̍p-hoat-sèng|c:hap6 faat3 sing3", 2 },	
	[21152] = { "合流", "m:héliú|mn:kap-lâu", 2 },	
	[21153] = { "合浦", "m:zhūhuánhépǔ|c:hap6 pou2", 2 },	
	[21154] = { "合理化", "m:hélǐhuà|mn:ha̍p-lí-hòa", 2 },	
	[21155] = { "合璧", "m:zhōngxīhébì|c:hap6 bik1", 2 },	
	[21156] = { "合用", "m:héyòng|mn:ha̍h-ēng/ha̍h-iōng", 2 },	
	[21157] = { "合目", "h:ha̍p-muk|mn:kah-ba̍k", 2 },	
	[21158] = { "合線", "m:jiéhéxiàn|mn:kap-sòaⁿ", 2 },	
	[21159] = { "合縫", "m:yánsīhéfèng|mn:kap-phāng", 2 },	
	[21160] = { "合群", "m:héqún|c:hap6 kwan4", 2 },	
	[21161] = { "合股", "m:hégǔ|mn:ha̍p-kó͘", 2 },	
	[21162] = { "合菜", "m:zǔhécài|mn:ha̍p-chhài", 2 },	
	[21163] = { "合著", "m:hézhe|h:ha̍p-tén", 2 },	
	[21164] = { "合葬", "m:hézàng|mn:ha̍p-chòng", 2 },	
	[21165] = { "合訂本", "m:hédìngběn|mn:ha̍p-tèng-pún", 2 },	
	[21166] = { "合該", "m:hégāi|mn:ha̍p-kai", 2 },	
	[21167] = { "合資", "m:hézī|c:hap6 zi1", 2 },	
	[21168] = { "合辦", "m:hébàn|mn:ha̍p-pān", 2 },	
	[21169] = { "合金鋼", "m:héjīngāng|c:hap6 gam1 gong3", 2 },	
	[21170] = { "吉", "m:bùjí|mn:kiat", 2 },	
	[21171] = { "吉人天相", "m:jíréntiānxiàng|c:gat1 jan4 tin1 soeng3", 2 },	
	[21172] = { "吉兆", "m:jízhào|mn:kiat-tiāu", 2 },	
	[21173] = { "吉卜賽人", "m:jíbǔsàirén|c:gat1 buk1 coi3 jan4", 2 },	
	[21174] = { "吉地", "m:jídì|c:gat1 dei6", 2 },	
	[21175] = { "吉士", "m:jíshì|c:gat1 si6-2", 2 },	
	[21176] = { "吉娃娃", "m:jíwáwa|c:gat1 waa1 waa1", 2 },	
	[21177] = { "吉安鄉", "m:jíānxiāng|c:gat1 on1 hoeng1", 2 },	
	[21178] = { "吉屋", "m:jíwū|c:gat1 uk1", 2 },	
	[21179] = { "吉星高照", "m:jíxīnggāozhào|c:gat1 sing1 gou1 ziu3", 2 },	
	[21180] = { "吉普車", "m:jípǔchē|c:gat1 pou2 ce1", 2 },	
	[21181] = { "吉爾吉斯人", "m:jíěrjísīrén|c:gat1 ji5 gat1 si1 jan4", 2 },	
	[21182] = { "吉祥如意", "m:jíxiángrúyì|c:gat1 coeng4 jyu4 ji3", 2 },	
	[21183] = { "吉祥物", "m:jíxiángwù|c:gat1 coeng4 mat6", 2 },	
	[21184] = { "吉達", "m:jídá|c:gat1 daat6", 2 },	
	[21185] = { "吊兒郎當", "m:diàorlángdāng|c:diu3 ji4 long4 dong1", 2 },	
	[21186] = { "吊扇", "m:diàoshàn|mn:tiàu-sìⁿ", 2 },	
	[21187] = { "吊架", "mn:tiàu-kè|c:diu3 gaa3-2", 2 },	
	[21188] = { "吊死鬼", "m:diàosǐguǐ|c:diu3 sei2 gwai2", 2 },	
	[21189] = { "吊環", "m:diàohuán|mn:tiàu-khoân", 2 },	
	[21190] = { "吊線", "m:diàoxiàn|mn:tiàu-sòaⁿ", 2 },	
	[21191] = { "吊襪帶", "mn:tiàu-be̍h-tòa|c:diu3 mat6 daai3-2", 2 },	
	[21192] = { "吊起", "h:tiau-hí|c:diu3 hei2", 2 },	
	[21193] = { "吊車尾", "m:diàochēwěi|mn:tiàu-chhia-bóe/tiàu-chhia-bé/tiàu-chhia-lián", 2 },	
	[21194] = { "吊銷執照", "mn:tiàu-siau-chip-chiàu|c:diu3 siu1 zap1 ziu3", 2 },	
	[21195] = { "吊鐘", "mn:tiàu-cheng|c:diu3 zung1", 2 },	
	[21196] = { "吊鐘花", "mn:tiàu-cheng-hoe|c:diu3 zung1 faa1", 2 },	
	[21197] = { "吊頸", "h:tiau-kiáng|c:diu3 geng2", 2 },	
	[21198] = { "同人", "m:tóngrén|c:tung4 jan4", 2 },	
	[21199] = { "同儕", "m:tóngchái|c:tung4 caai4", 2 },	
	[21200] = { "同化", "m:tónghuà|mn:tông-hòa", 2 },	
	[21201] = { "同化作用", "m:tónghuàzuòyòng|c:tung4 faa3 zok3 jung6", 2 },	
	[21202] = { "同安", "mn:tâng-oaⁿ|c:tung4 on1", 2 },	
	[21203] = { "同宗", "m:tóngzōng|mn:tông-chong", 2 },	
	[21204] = { "同宿", "m:tóngsù|mn:tông-siok", 2 },	
	[21205] = { "同寅", "m:tóngyín|c:tung4 jan4", 2 },	
	[21206] = { "同席", "m:tóngxí|mn:tông-se̍k", 2 },	
	[21207] = { "同床", "h:thùng-chhòng|mn:tông-chhn̂g", 2 },	
	[21208] = { "同德", "m:tóngdé|c:tung4 dak1", 2 },	
	[21209] = { "同心協力", "m:tóngxīnxiélì|mn:tông-sim-hia̍p-le̍k", 2 },	
	[21210] = { "同心合力", "m:tóngxīnhélì|c:tung4 sam1 hap6 lik6", 2 },	
	[21211] = { "同心合意", "m:tóngxīnhéyì|mn:tông-sim-ha̍p-ì", 2 },	
	[21212] = { "同心同德", "m:tóngxīntóngdé|c:tung4 sam1 tung4 dak1", 2 },	
	[21213] = { "同心圓", "m:tóngxīnyuán|c:tung4 sam1 jyun4", 2 },	
	[21214] = { "同心戮力", "m:tóngxīnlùlì|c:tung4 sam1 luk6 lik6", 2 },	
	[21215] = { "同意書", "m:tóngyìshū|mn:tông-ì-su", 2 },	
	[21216] = { "同慶", "m:tóngqìng|mn:tông-khèng", 2 },	
	[21217] = { "同憂", "m:yǔmíntóngyōu|h:thùng-yù", 2 },	
	[21218] = { "同文", "m:tóngwén|c:tung4 man4", 2 },	
	[21219] = { "同日而語", "m:bùkětóngrìéryǔ|c:tung4 jat6 ji4 jyu5", 2 },	
	[21220] = { "同業公會", "m:tóngyègōnghuì|mn:tông-gia̍p-kong-hōe", 2 },	
	[21221] = { "同氣", "m:fēnxíngtóngqì|h:thùng-hi", 2 },	
	[21222] = { "同江", "m:hùntóngjiāng|c:tung4 gong1", 2 },	
	[21223] = { "同治", "m:tóngzhì|mn:Tông-tī", 2 },	
	[21224] = { "同流", "m:qīngzhuótóngliú|h:thùng-liù", 2 },	
	[21225] = { "同甘共苦", "m:tónggāngòngkǔ|mn:tông-kam-kiōng-khó͘", 2 },	
	[21226] = { "同病相憐", "m:tóngbìngxiānglián|mn:tông-pēⁿ-siang-lîn/tông-pīⁿ-siong-lîn", 2 },	
	[21227] = { "同種", "m:tóngzhǒng|mn:tông-chióng", 2 },	
	[21228] = { "同窗", "m:tóngchuāng|mn:tông-chhong", 2 },	
	[21229] = { "同等學力", "m:tóngděngxuélì|mn:tông-téng-ha̍k-le̍k", 2 },	
	[21230] = { "同義詞", "m:tóngyìcí|c:tung4 ji6 ci4", 2 },	
	[21231] = { "同聲", "m:tóngshēng|h:thùng-sâng", 2 },	
	[21232] = { "同苦", "m:tónggāntóngkǔ|h:thùng-khú", 2 },	
	[21233] = { "同袍", "m:tóngpáo|c:tung4 pou4", 2 },	
	[21234] = { "同襟", "m:tóngjīn|mn:tông-khim", 2 },	
	[21235] = { "同鄉會", "m:tóngxiānghuì|mn:tông-hiong-hōe", 2 },	
	[21236] = { "同音", "m:yìkǒutóngyīn|c:tung4 jam1", 2 },	
	[21237] = { "同體", "m:gòngtóngtǐ|h:thùng-thí", 2 },	
	[21238] = { "名下", "m:míngxià|h:miàng-hâ", 2 },	
	[21239] = { "名不虛傳", "m:míngbùxūchuán|c:ming4 bat1 heoi1 cyun4", 2 },	
	[21240] = { "名作", "m:míngzuò|c:ming4 zok3", 2 },	
	[21241] = { "名列前茅", "m:mínglièqiánmáo|c:ming4 lit6 cin4 maau4", 2 },	
	[21242] = { "名利場", "m:mínglìcháng|c:ming4 lei6 coeng4", 2 },	
	[21243] = { "名刺", "m:míngcì|mn:bêng-chhì/miâ-chhì", 2 },	
	[21244] = { "名古屋", "m:mínggǔwū|c:ming4 gu2 uk1", 2 },	
	[21245] = { "名嘴", "m:míngzuǐ|c:ming4 zeoi2", 2 },	
	[21246] = { "名堂", "m:míngtáng|c:ming4 tong4", 2 },	
	[21247] = { "名媛", "m:míngyuàn|c:ming4 jyun4", 2 },	
	[21248] = { "名家", "m:míngjiā|mn:miâ-ka", 2 },	
	[21249] = { "名將", "m:míngjiàng|mn:miâ-chiòng", 2 },	
	[21250] = { "名山", "m:míngshān|c:ming4 saan1", 2 },	
	[21251] = { "名師出高徒", "m:míngshīchūgāotú|c:ming4 si1 ceot1 gou1 tou4", 2 },	
	[21252] = { "名揚四海", "m:míngyángsìhǎi|c:ming4 joeng4 sei3 hoi2", 2 },	
	[21253] = { "名簿", "m:míngbù|mn:miâ-phō͘", 2 },	
	[21254] = { "名落孫山", "m:míngluòsūnshān|c:ming4 lok6 syun1 saan1", 2 },	
	[21255] = { "名酒", "m:míngjiǔ|c:ming4 zau2", 2 },	
	[21256] = { "名醫", "m:míngyī|mn:miâ-i", 2 },	
	[21257] = { "名銜", "m:míngxián|c:ming4 haam4", 2 },	
	[21258] = { "名頭", "m:jiàomíngtóu|mn:miâ-thâu", 2 },	
	[21259] = { "后冠", "m:hòuguān|h:heu-kon", 2 },	
	[21260] = { "后土", "m:hòutǔ|mn:hō͘-thó͘/hiō-thó͘", 2 },	
	[21261] = { "后座", "m:xiānhòuzuò|mn:hō͘-chō", 2 },	
	[21262] = { "后羿", "m:hòuyì|mn:hō͘-gē", 2 },	
	[21263] = { "吐劑", "m:cuītùjì|mn:thò͘-che", 2 },	
	[21264] = { "吐司", "m:tǔsī|c:tou3 si1", 2 },	
	[21265] = { "吐故納新", "m:tǔgùnàxīn|c:tou3 gu3 naap6 san1", 2 },	
	[21266] = { "吐氣揚眉", "m:tǔqìyángméi|mn:thò͘-khì-iông-bî", 2 },	
	[21267] = { "吐痰", "m:tǔtán|c:tou3 taam4", 2 },	
	[21268] = { "吐穗", "m:tǔsuì|mn:thò͘-sūi", 2 },	
	[21269] = { "吐舌", "m:tǔshé|mn:thó͘-chi̍h", 2 },	
	[21270] = { "向來", "m:xiànglái|c:hoeng3 loi4", 2 },	
	[21271] = { "向天", "h:hiong-thiên|mn:hiòng-thiⁿ/hiòng-thian", 2 },	
	[21272] = { "向往", "m:xiàngwǎng|mn:hiòng-óng", 2 },	
	[21273] = { "向心力", "m:xiàngxīnlì|mn:hiàng-sim-le̍k", 2 },	
	[21274] = { "向日", "m:xiàngrì|mn:hiòng-ji̍t/hiàng-ji̍t", 2 },	
	[21275] = { "向日葵", "m:xiàngrìkuí|c:hoeng3 jat6 kwai4", 2 },	
	[21276] = { "向時", "m:xiàngshí|mn:hiàng-sî/hiàⁿ-sî", 2 },	
	[21277] = { "向西", "h:hiong-sî|c:hoeng3 sai1", 2 },	
	[21278] = { "向陽", "m:xiàngyáng|mn:hiàng-iâng/hiòng-iông", 2 },	
	[21279] = { "向風", "m:xiàngfēng|mn:hiàng-hong", 2 },	
	[21280] = { "君", "m:bùchéngwéijūn|mn:kun", 2 },	
	[21281] = { "君子不奪人所好", "m:jūnzǐbùduórénsuǒhào|c:gwan1 zi2 bat1 dyut6 jan4 so2 hou3", 2 },	
	[21282] = { "君子之交", "m:jūnzǐzhījiāo|c:gwan1 zi2 zi1 gaau1", 2 },	
	[21283] = { "君權", "m:jūnquán|c:gwan1 kyun4", 2 },	
	[21284] = { "君王", "m:jūnwáng|h:kiûn-vòng", 2 },	
	[21285] = { "吝嗇鬼", "m:lìnsèguǐ|mn:nih-sihN-kúi/nì-sìⁿ-kúi", 2 },	
	[21286] = { "吞吞吐吐", "m:tūntūntǔtǔ|c:tan1 tan1 tou3 tou3", 2 },	
	[21287] = { "吞噬細胞", "m:tūnshìxìbāo|c:tan1 sai6 sai3 baau1", 2 },	
	[21288] = { "吞忍", "h:thûn-ngiûn|mn:thun-lún", 2 },	
	[21289] = { "吞沒", "m:tūnmò|c:tan1 mut6", 2 },	
	[21290] = { "吞滅", "m:tūnmiè|h:thûn-me̍t", 2 },	
	[21291] = { "吞金", "m:tūnjīn|c:tan1 gam1", 2 },	
	[21292] = { "吟味", "m:yínwèi|mn:gîm-bī", 2 },	
	[21293] = { "否則", "m:fǒuzé|c:fau2 zak1", 2 },	
	[21294] = { "否極泰來", "m:pǐjítàilái|c:pei2 gik6 taai3 loi4", 2 },	
	[21295] = { "吧", "m:bùshuōhuàméiréndàngnǐshìyǎba|h:pâ", 2 },	
	[21296] = { "吧女", "m:bānǚ|c:baa1 neoi5-2", 2 },	
	[21297] = { "含怨", "m:hányuàn|mn:hâm-oàn", 2 },	
	[21298] = { "含恨", "m:hánhèn|mn:hâm-hīn/hâm-hūn", 2 },	
	[21299] = { "含情脈脈", "m:hánqíngmòmò|c:ham4 cing4 mak6 mak6", 2 },	
	[21300] = { "含有", "m:hányǒu|c:ham4 jau5", 2 },	
	[21301] = { "含水", "mn:hâm-chúi|c:ham4 seoi2", 2 },	
	[21302] = { "含沙射影", "m:hánshāshèyǐng|c:ham4 saa1 se6 jing2", 2 },	
	[21303] = { "含淚", "m:hánlèi|mn:hâm-lūi", 2 },	
	[21304] = { "含笑花", "m:hánxiàohuā|mn:hâm-chhiàu-hoe/hâm-chhiò-hoe/hâm-siàu-hoe", 2 },	
	[21305] = { "含羞草", "m:hánxiūcǎo|mn:hâm-siu-chháu", 2 },	
	[21306] = { "含血噴人", "m:hánxiěpēnrén|c:ham4 hyut3 pan3 jan4", 2 },	
	[21307] = { "含辛茹苦", "m:hánxīnrúkǔ|c:ham4 san1 jyu4 fu2", 2 },	
	[21308] = { "含飯", "m:hánfàn|mn:bām-pn̄g", 2 },	
	[21309] = { "吭聲", "m:bùgǎnkēngshēng|c:haang1 seng1", 2 },	
	[21310] = { "吮吸", "m:shǔnxī|c:syun5 kap1", 2 },	
	[21311] = { "吱", "m:zhīzhī|mn:ki", 2 },	
	[21312] = { "吱吱喳喳", "m:zhīzhīzhāzhā|c:zi1-4 zi1 zaa1 zaa1", 2 },	
	[21313] = { "吳郭魚", "m:wúguōyú|mn:gô͘-koeh-hî/gô͘-keh-hû/ngô͘-kok-hî/ngô͘-kok-hû", 2 },	
	[21314] = { "吵嚷", "m:chǎorǎngchāorang|mn:chhá-jiáng", 2 },	
	[21315] = { "吵架", "m:chǎojià|c:caau2 gaa3", 2 },	
	[21316] = { "吵醒", "h:chhàu-siáng|mn:chhá-chhéⁿ/chhá-chhíⁿ", 2 },	
	[21317] = { "吵雜", "m:chǎozá|mn:chhá-cha̍p", 2 },	
	[21318] = { "吶喊", "m:nàhǎn|c:naap6 haam3", 2 },	
	[21319] = { "吸", "m:réngōnghūxī|mn:khip", 2 },	
	[21320] = { "吸吮", "m:xīshǔn|c:kap1 syun5", 2 },	
	[21321] = { "吸煙", "mn:khip-ian|c:kap1 jin1", 2 },	
	[21322] = { "吸熱反應", "m:xīrèfǎnyìng|c:kap1 jit6 faan2 jing3", 2 },	
	[21323] = { "吸盤", "m:xīpán|c:kap1 pun4-2", 2 },	
	[21324] = { "吸納", "m:xīnà|c:kap1 naap6", 2 },	
	[21325] = { "吹口哨", "m:chuīkǒushào|c:ceoi1 hau2 saau3", 2 },	
	[21326] = { "吹喇叭", "m:chuīlǎba|c:ceoi1 laa3 baa1", 2 },	
	[21327] = { "吹噓", "m:chuīxū|c:ceoi1 heoi1", 2 },	
	[21328] = { "吹捧", "m:chuīpěng|c:ceoi1 pung2", 2 },	
	[21329] = { "吹樂", "m:gǔchuìyuè|c:ceoi1 ngok6", 2 },	
	[21330] = { "吹毛求疵", "m:chuīmáoqiúcī|c:ceoi1 mou4 kau4 ci1", 2 },	
	[21331] = { "吹牛", "m:chuīniú|c:ceoi1 ngau4", 2 },	
	[21332] = { "吹笛", "h:chhôi-tha̍k|c:ceoi1 dek6-2", 2 },	
	[21333] = { "吹管", "m:chuīguǎn|mn:chhoe-kóng/chhe-kóng", 2 },	
	[21334] = { "吹襲", "m:chuīxí|c:ceoi1 zaap6", 2 },	
	[21335] = { "吹風", "m:chuīfēng|mn:chhoe-hong/chhe-hong", 2 },	
	[21336] = { "吹風機", "m:chuīfēngjī|c:ceoi1 fung1 gei1", 2 },	
	[21337] = { "吻", "m:kǒuwěn|mn:bún", 2 },	
	[21338] = { "吻合", "m:wěnhé|c:man5 hap6", 2 },	
	[21339] = { "吼叫", "m:hǒujiào|mn:háu-kiò", 2 },	
	[21340] = { "吼聲", "m:hǒushēng|h:ho-sâng", 2 },	
	[21341] = { "吾人", "m:wúrén|c:ng4 jan4", 2 },	
	[21342] = { "呀", "m:āiyā|mn:ia", 2 },	
	[21343] = { "呂", "m:zhōnglǚ|mn:Lū", 2 },	
	[21344] = { "呆呆", "m:dèngdèngdāidāi|h:ngòi-ngòi/tè-tè", 2 },	
	[21345] = { "呆子", "m:dāizi|c:ngoi4 zi2", 2 },	
	[21346] = { "呆板", "m:dāibǎn|c:ngoi4 baan2", 2 },	
	[21347] = { "呆若木雞", "m:dāiruòmùjī|c:ngoi4 joek6 muk6 gai1", 2 },	
	[21348] = { "呆鈍", "m:kǒushédāidùn|c:ngoi4 deon6", 2 },	
	[21349] = { "呈", "m:gōngchéng|mn:tiâⁿ", 2 },	
	[21350] = { "呈交", "m:chéngjiāo|c:cing4 gaau1", 2 },	
	[21351] = { "呈文", "m:chéngwén|c:cing4 man4", 2 },	
	[21352] = { "呈給", "m:chénggěi|h:chhṳ̀n-pûn", 2 },	
	[21353] = { "呈送", "mn:thêng-sàng|c:cing4 sung3", 2 },	
	[21354] = { "告一段落", "m:gàoyīduànluò|mn:kò-chi̍t-tōaⁿ-lo̍h", 2 },	
	[21355] = { "告人", "m:gòngtóngbèigàorén|h:ko-ngìn", 2 },	
	[21356] = { "告假", "m:gàojià|c:gou3 gaa3", 2 },	
	[21357] = { "告別式", "m:gàobiéshì|mn:kò-pia̍t-sek", 2 },	
	[21358] = { "告急", "m:gàojí|mn:kò-kip", 2 },	
	[21359] = { "告慰", "m:gàowèi|mn:kò-ùi", 2 },	
	[21360] = { "告示", "m:gàoshì|mn:kò͘-sī/kò-sī/kò-sī", 2 },	
	[21361] = { "告竣", "m:gàojùn|c:gou3 zeon3", 2 },	
	[21362] = { "告老還鄉", "m:gàolǎohuánxiāng|c:gou3 lou5 waan4 hoeng1", 2 },	
	[21363] = { "告解", "m:gàojiě|c:gou3 gaai2", 2 },	
	[21364] = { "告訴乃論", "m:gàosùnǎilùn|mn:kò-sò͘-nái-lūn", 2 },	
	[21365] = { "告貸", "m:gàodài|mn:kò-tāi", 2 },	
	[21366] = { "告退", "m:gàotuì|c:gou3 teoi3", 2 },	
	[21367] = { "呎", "m:bǎnchǐ|mn:chhek", 2 },	
	[21368] = { "周", "m:bùzhōu|mn:chiu", 2 },	
	[21369] = { "周全", "m:zhōuquán|c:zau1 cyun4", 2 },	
	[21370] = { "周刊", "m:xīnwénzhōukān|mn:chiu-khan", 2 },	
	[21371] = { "周折", "m:zhōuzhé|c:zau1 zit3", 2 },	
	[21372] = { "周旋", "m:jiǎyìzhōuxuán|mn:chiu-soân", 2 },	
	[21373] = { "周易", "m:zhōuyì|c:zau1 jik6", 2 },	
	[21374] = { "周知", "m:rúsuǒzhōuzhī|mn:chiu-ti", 2 },	
	[21375] = { "周至", "m:zhōuzhì|c:zau1 zi3", 2 },	
	[21376] = { "周角", "m:zhōujiǎo|c:zau1 gok3", 2 },	
	[21377] = { "周身", "m:zhōushēn|c:zau1 san1", 2 },	
	[21378] = { "周遊", "m:zhōuyóu|c:zau1 jau4", 2 },	
	[21379] = { "周遭", "m:zhōuzāo|c:zau1 zou1", 2 },	
	[21380] = { "周章", "m:zhōuzhāng|mn:chiu-chiong", 2 },	
	[21381] = { "呱呱墜地", "m:wāwāzhuìdì|c:gu1 gu1 zeoi6 dei6", 2 },	
	[21382] = { "呱呱墮地", "m:wāwāduòdì|c:gu1 gu1 do6 dei6", 2 },	
	[21383] = { "味噌", "m:wèicēng|c:mei6 cang1", 2 },	
	[21384] = { "味精", "m:wèijīng|c:mei6 zing1", 2 },	
	[21385] = { "味素", "m:wèisù|mn:bī-sò͘", 2 },	
	[21386] = { "味覺", "m:wèijué|mn:bī-kak", 2 },	
	[21387] = { "呵", "m:shǎhēhē|mn:hō/o", 2 },	
	[21388] = { "呵呵", "m:shǎhēhē|c:ho1 ho1", 2 },	
	[21389] = { "呵呵大笑", "m:hēhēdàxiào|c:ho1 ho1 daai6 siu3", 2 },	
	[21390] = { "呵護", "m:hēhù|c:ho1 wu6", 2 },	
	[21391] = { "呷醋", "m:yǎojiāngxiácù|c:haap3 cou3", 2 },	
	[21392] = { "呸", "m:pēipēi|h:phi", 2 },	
	[21393] = { "呻", "m:pínshēn|mn:chhan", 2 },	
	[21394] = { "呻吟", "m:shēnyín|c:san1 jam4", 2 },	
	[21395] = { "呼", "m:yīmìngwūhū|mn:ho͘/kho͘", 2 },	
	[21396] = { "呼召", "h:fû-seu|c:fu1 ziu6", 2 },	
	[21397] = { "呼吸作用", "m:guānghūxīzuòyòng|c:fu1 kap1 zok3 jung6", 2 },	
	[21398] = { "呼吸器", "m:hūxīqì|c:fu1 kap1 hei3", 2 },	
	[21399] = { "呼吸孔", "m:hūxīkǒng|c:fu1 kap1 hung2", 2 },	
	[21400] = { "呼吸系統", "m:hūxīxìtǒng|c:fu1 kap1 hai6 tung2", 2 },	
	[21401] = { "呼呼", "m:hūhū|c:fu1 fu1", 2 },	
	[21402] = { "呼喚", "m:hūhuàn|c:fu1 wun6", 2 },	
	[21403] = { "呼嘯", "m:hūxiào|c:fu1 siu3", 2 },	
	[21404] = { "呼嚕", "m:hūlū|c:fu1 lou1", 2 },	
	[21405] = { "呼應", "m:bāfānghūyìng|c:fu1 jing3", 2 },	
	[21406] = { "呼拉圈", "m:hūlāquān|c:fu1 laai1 hyun1", 2 },	
	[21407] = { "呼救", "m:hūjiù|mn:ho͘-kiù", 2 },	
	[21408] = { "呼氣", "m:hūqì|c:fu1 hei3", 2 },	
	[21409] = { "呼號", "m:hūhào|c:fu1 hou4", 2 },	
	[21410] = { "呼風喚雨", "m:hūfēnghuànyǔ|mn:ho͘-hong-hoàn-ú", 2 },	
	[21411] = { "命名", "m:mìngmíng|c:ming6 ming4", 2 },	
	[21412] = { "命大", "m:mìngdà|c:meng6 daai6", 2 },	
	[21413] = { "命數", "m:mìngshù|mn:miā-sò͘", 2 },	
	[21414] = { "命苦", "m:mìngkǔ|h:miang-khú", 2 },	
	[21415] = { "命薄", "m:jiārénmìngbó|mn:miā-po̍h", 2 },	
	[21416] = { "命途坎坷", "m:mìngtúkǎnkě|c:ming6 tou4 ham2 ho2", 2 },	
	[21417] = { "命途多舛", "m:mìngtúduōchuǎn|c:ming6 tou4 do1 cyun2", 2 },	
	[21418] = { "咀嚼", "m:jǔjué|c:zeoi2 zoek3", 2 },	
	[21419] = { "咄", "m:duòduò|h:tot", 2 },	
	[21420] = { "咄咄", "m:duòduò|h:tot-tot", 2 },	
	[21421] = { "咄咄怪事", "m:duòduòguàishì|c:cyut3 cyut3 gwaai3 si6", 2 },	
	[21422] = { "咄咄逼人", "m:duòduòbīrén|c:cyut3 cyut3 bik1 jan4", 2 },	
	[21423] = { "咆哮", "m:páoxiāo|c:paau4 haau1", 2 },	
	[21424] = { "咋舌", "m:zéshé|mn:nà-chi̍h", 2 },	
	[21425] = { "和事老", "m:héshìlǎo|c:wo4 si6 lou5", 2 },	
	[21426] = { "和力", "m:qīnhélì|mn:hô-la̍t", 2 },	
	[21427] = { "和協", "m:héxié|mn:hô-hia̍p", 2 },	
	[21428] = { "和合", "m:héhé|mn:hô-ha̍p", 2 },	
	[21429] = { "和同", "m:hétóng|mn:hô-tâng/hô-tông", 2 },	
	[21430] = { "和味", "m:héwèi|c:wo4 mei6", 2 },	
	[21431] = { "和和", "m:nuǎnhéhé|h:fò-fò", 2 },	
	[21432] = { "和和氣氣", "m:héheqiqi|c:wo4 wo4 hei3 hei3", 2 },	
	[21433] = { "和好如初", "m:héhǎorúchū|c:wo4 hou2 jyu4 co1", 2 },	
	[21434] = { "和局", "m:héjú|mn:hô-kio̍k", 2 },	
	[21435] = { "和平主義", "m:hépíngzhǔyì|c:wo4 ping4 zyu2 ji6", 2 },	
	[21436] = { "和平共處", "m:hépínggòngchǔ|c:wo4 ping4 gung6 cyu2", 2 },	
	[21437] = { "和平條約", "m:hépíngtiáoyuē|c:wo4 ping4 tiu4 joek3", 2 },	
	[21438] = { "和平談判", "m:hépíngtánpàn|c:wo4 ping4 taam4 pun3", 2 },	
	[21439] = { "和數", "m:héshù|mn:hô-sò͘", 2 },	
	[21440] = { "和樂", "m:hélè|mn:hô-lo̍k", 2 },	
	[21441] = { "和歌", "m:hégē|mn:hô-koa", 2 },	
	[21442] = { "和氣生財", "m:héqìshēngcái|c:wo4 hei3 sang1 coi4", 2 },	
	[21443] = { "和緩", "m:héhuǎn|c:wo4 wun6", 2 },	
	[21444] = { "和藥", "m:èrhuòyào|mn:hô-io̍h", 2 },	
	[21445] = { "和藹", "m:héǎi|c:wo4 oi2", 2 },	
	[21446] = { "和親", "m:héqīn|mn:hô-chhin", 2 },	
	[21447] = { "和解書", "m:héjiěshū|mn:hô-kái-su", 2 },	
	[21448] = { "和談", "m:hétán|c:wo4 taam4", 2 },	
	[21449] = { "咎由自取", "m:jiùyóuzìqǔ|c:gau3 jau4 zi6 ceoi2", 2 },	
	[21450] = { "咒", "m:jǔzhòu|mn:chiù", 2 },	
	[21451] = { "咒誓", "h:chu-sṳ|mn:chiù-chōa", 2 },	
	[21452] = { "咒語", "m:zhòuyǔ|c:zau3 jyu5", 2 },	
	[21453] = { "咕咕", "m:gūgū|c:gu4 gu1", 2 },	
	[21454] = { "咕嚕", "m:gūlu|c:gu1 lou1", 2 },	
	[21455] = { "咖啡屋", "mn:ka-pi-ok|c:gaa3 fe1 uk1", 2 },	
	[21456] = { "咖啡廳", "mn:ka-pi-thiaⁿ|c:gaa3 fe1 teng1", 2 },	
	[21457] = { "咪咪", "m:mīmī|h:mí-mí", 2 },	
	[21458] = { "咫尺", "m:zhǐchǐ|c:zi2 cek3", 2 },	
	[21459] = { "咫尺天涯", "m:zhǐchǐtiānyá|c:zi2 cek3 tin1 ngaai4", 2 },	
	[21460] = { "咬人", "m:jiáoyǎorén|h:ngâu-ngìn", 2 },	
	[21461] = { "咬人狗", "m:yǎoréngǒu|mn:kā-lâng-káu", 2 },	
	[21462] = { "咬人貓", "m:yǎorénmāo|mn:kā-lâng-niau", 2 },	
	[21463] = { "咬嘴", "m:yǎozuǐ|mn:kā-chhùi", 2 },	
	[21464] = { "咬定", "m:yīkǒuyǎodìng|mn:kā-tiāⁿ", 2 },	
	[21465] = { "咬文嚼字", "m:yǎowénjiáozì|c:ngaau5 man4 zoek3 zi6", 2 },	
	[21466] = { "咬狗", "m:gǒuyǎogǒu|mn:kā-káu", 2 },	
	[21467] = { "咬破", "m:yǎopò|mn:kā-phòa", 2 },	
	[21468] = { "咬群", "m:yǎoqún|mn:kā-kûn", 2 },	
	[21469] = { "咬舌", "m:yǎoshé|mn:kā-chi̍h", 2 },	
	[21470] = { "咭片", "m:jīpiàn|c:kat1 pin3-2", 2 },	
	[21471] = { "咯", "m:zhīzhīgégé|mn:keh/koh", 2 },	
	[21472] = { "咯咯", "m:zhīzhīgégé|mn:keh-keh", 2 },	
	[21473] = { "咯血", "m:luòxuèkǎxiě|mn:kha̍k-hoeh/kha̍k-huih", 2 },	
	[21474] = { "咱", "m:nǐzán|mn:lán", 2 },	
	[21475] = { "咱們", "m:zánmen|c:zaa1 mun4", 2 },	
	[21476] = { "咳痰", "m:kǎtán|c:kat1 taam4", 2 },	
	[21477] = { "咸豐草", "m:xiánfēngcǎo|mn:hâm-hong-chháu", 2 },	
	[21478] = { "咸陽", "m:xiányáng|c:haam4 joeng4", 2 },	
	[21479] = { "咽頭炎", "m:yāntóuyán|c:jin1 tau4 jim4", 2 },	
	[21480] = { "哀嘆", "h:ôi-than|c:oi1 taan3", 2 },	
	[21481] = { "哀家", "m:āijiā|c:oi1 gaa1", 2 },	
	[21482] = { "哀愁", "m:āichóu|c:oi1 sau4", 2 },	
	[21483] = { "哀慟", "m:āitòng|mn:ai-tōng", 2 },	
	[21484] = { "哀憐", "m:āilián|c:oi1 lin4", 2 },	
	[21485] = { "哀泣", "m:āiqì|c:oi1 jap1", 2 },	
	[21486] = { "哀莫大於心死", "m:āimòdàyúxīnsǐ|c:oi1 mok6 daai6 jyu1 sam1 sei2", 2 },	
	[21487] = { "哀辭", "m:āicí|c:oi1 ci4", 2 },	
	[21488] = { "哀鳴", "m:āimíng|c:oi1 ming4", 2 },	
	[21489] = { "品", "m:yīpǐn|mn:phín", 2 },	
	[21490] = { "品位", "m:pǐnwèi|c:ban2 wai6", 2 },	
	[21491] = { "品名", "m:pǐnmíng|mn:phín-miâ", 2 },	
	[21492] = { "品味", "m:pǐnwèi|c:ban2 mei6", 2 },	
	[21493] = { "品嘗", "m:pǐncháng|mn:phín-siông", 2 },	
	[21494] = { "品嚐", "m:pǐncháng|c:ban2 soeng4", 2 },	
	[21495] = { "品學兼優", "m:pǐnxuéjiānyōu|mn:phín-ha̍k-kiam-iu", 2 },	
	[21496] = { "品目", "m:pǐnmù|mn:phín-ba̍k", 2 },	
	[21497] = { "品相", "m:pǐnxiàng|h:phín-siong", 2 },	
	[21498] = { "品級", "m:pǐnjí|mn:phín-kip", 2 },	
	[21499] = { "品脫", "m:pǐntuō|c:ban2 tyut3", 2 },	
	[21500] = { "品茶", "m:pǐnchá|c:ban2 caa4", 2 },	
	[21501] = { "品酒", "m:pǐnjiǔ|c:ban2 zau2", 2 },	
	[21502] = { "品類", "m:pǐnlèi|mn:phín-lūi", 2 },	
	[21503] = { "哂納", "m:shěnnà|c:can2 naap6", 2 },	
	[21504] = { "哄", "m:chuànhōng|mn:háⁿ/háng/háng/hōng", 2 },	
	[21505] = { "哄人", "m:hǒngrén|mn:háⁿ-lâng", 2 },	
	[21506] = { "哄抬物價", "m:hōngtáiwùjià|c:hung6 toi4 mat6 gaa3", 2 },	
	[21507] = { "哆嗦", "m:duōsuo|c:do1 so1", 2 },	
	[21508] = { "哇", "m:wāwā|h:ôa", 2 },	
	[21509] = { "哇哇", "m:wāwā|c:waa1 waa1", 2 },	
	[21510] = { "哈佛", "mn:Ha-hu̍t|c:haa1 fat6", 2 },	
	[21511] = { "哈利路亞", "m:hālìlùyà|h:hâ-li-lu-yá", 2 },	
	[21512] = { "哈哈", "m:hāhā|c:haa1 haa1", 2 },	
	[21513] = { "哈哈大笑", "m:hāhādàxiào|c:haa1 haa1 daai6 siu3", 2 },	
	[21514] = { "哈啾", "h:ha̍p-chhiú|mn:hah-chhiùⁿ", 2 },	
	[21515] = { "哈囉", "m:hāluó|c:haa1 lo4-2", 2 },	
	[21516] = { "哈密瓜", "m:hāmìguā|c:haa1 mat6 gwaa1", 2 },	
	[21517] = { "哈拉", "m:hāla|h:ha̍p-lâ", 2 },	
	[21518] = { "哈氣", "m:hāqì|mn:ha-khùi", 2 },	
	[21519] = { "哈達", "m:hādá|h:ha̍p-tha̍t", 2 },	
	[21520] = { "哈雷彗星", "m:hāléihuìxīng|c:haa1 leoi4 wai6 sing1", 2 },	
	[21521] = { "哈馬", "m:bāhāmǎ|h:ha̍p-mâ", 2 },	
	[21522] = { "哉", "m:hézāi|mn:chài", 2 },	
	[21523] = { "哎呀", "m:āiyā|c:aai1 aa1", 2 },	
	[21524] = { "哎喲", "m:āiyāo|c:aai1 jo1", 2 },	
	[21525] = { "員外", "m:yuánwài|mn:goân-gōe/oân-gōe", 2 },	
	[21526] = { "員警", "m:yuánjǐng|mn:oân-kéng", 2 },	
	[21527] = { "哥們", "m:tiěgēmen|c:go1 mun4", 2 },	
	[21528] = { "哥兒", "m:gōngzǐgēr|c:go1 ji4", 2 },	
	[21529] = { "哥斯大黎加", "m:gēsīdàlíjiā|c:go1 si1 daai6 lai6 gaa1", 2 },	
	[21530] = { "哥本哈根", "mn:Ko-pún-ha-kin/Ko-pún-ha-kun|c:go1 bun2 haa1 gan1", 2 },	
	[21531] = { "哥林多", "h:kô-lìm-tô|c:go1 lam4 do1", 2 },	
	[21532] = { "哥林多前書", "h:kô-lìm-tô-chhièn-sû|c:go1 lam4 do1 cin4 syu1", 2 },	
	[21533] = { "哥林多後書", "h:kô-lìm-tô-heu-sû|c:go1 lam4 do1 hau6 syu1", 2 },	
	[21534] = { "哥薩克", "m:gēsàkè|c:go1 saat3 hak1", 2 },	
	[21535] = { "哨兵", "m:shàobīng|c:saau3 bing1", 2 },	
	[21536] = { "哨子", "m:shàozi|c:saau3 zi2", 2 },	
	[21537] = { "哨所", "m:shàosuǒ|c:saau3 so2", 2 },	
	[21538] = { "哩", "m:gōnggǔlī|mn:mai", 2 },	
	[21539] = { "哩哩啦啦", "m:līlilālā|c:li1 li1 laa1 laa1", 2 },	
	[21540] = { "哪怕", "m:nǎpà|c:naa5 paa3", 2 },	
	[21541] = { "哭", "m:yīlùkū|mn:khàu", 2 },	
	[21542] = { "哭哭啼啼", "m:kūkutítí|c:huk1 huk1 tai4 tai4", 2 },	
	[21543] = { "哭泣", "m:kūqì|c:huk1 jap1", 2 },	
	[21544] = { "哭牆", "m:kūqiáng|c:huk1 coeng4", 2 },	
	[21545] = { "哭訴", "m:kūsù|mn:khàu-sò͘", 2 },	
	[21546] = { "哮", "m:páoxiāo|mn:háu", 2 },	
	[21547] = { "哮喘", "m:xiāochuǎn|c:haau1 cyun2", 2 },	
	[21548] = { "哲人", "m:zhérén|mn:tiat-jîn", 2 },	
	[21549] = { "哲人其萎", "m:zhérénqíwēi|c:zit3 jan4 kei4 wai2", 2 },	
	[21550] = { "哲學系", "m:zhéxuéxì|mn:tiat-ha̍k-hē", 2 },	
	[21551] = { "哺", "m:yīmùsānwòfǎyīfànsāntǔbǔ|mn:pō͘", 2 },	
	[21552] = { "哺乳", "m:bǔrǔ|c:bou6 jyu5", 2 },	
	[21553] = { "哺乳動物", "m:bǔrǔdòngwù|c:bou6 jyu5 dung6 mat6", 2 },	
	[21554] = { "哺育", "m:bǔyù|mn:pō͘-io̍k", 2 },	
	[21555] = { "哺食", "m:bǔshí|mn:pō͘-chia̍h", 2 },	
	[21556] = { "哼", "m:hēnghēng|mn:haiⁿ/hng", 2 },	
	[21557] = { "唆弄", "m:suōnòng|mn:so-lōng", 2 },	
	[21558] = { "唇紅齒白", "mn:tûn-hông-chhí-pe̍k|c:seon4 hung4 ci2 baak6", 2 },	
	[21559] = { "唉呀", "m:āiyā|mn:ai-iah", 2 },	
	[21560] = { "唉聲嘆氣", "m:āishēngtànqì|c:aai1 seng1 taan3 hei3", 2 },	
	[21561] = { "唏", "m:xīxī|mn:hi/hī", 2 },	
	[21562] = { "唏噓", "m:bùshēngxīxū|c:hei1 heoi1", 2 },	
	[21563] = { "唐人", "m:tángrén|c:tong4 jan4", 2 },	
	[21564] = { "唐人街", "m:tángrénjiē|c:tong4 jan4 gaai1", 2 },	
	[21565] = { "唐代", "mn:tông-tāi|c:tong4 doi6", 2 },	
	[21566] = { "唐山", "m:tángshān|c:tong4 saan1", 2 },	
	[21567] = { "唐氏症", "m:tángshìzhèng|c:tong4 si6 zing3", 2 },	
	[21568] = { "唐老鴨", "m:tánglǎoyā|mn:Tông-lāu-ah", 2 },	
	[21569] = { "唐裝", "m:tángzhuāng|c:tong4 zong1", 2 },	
	[21570] = { "唚", "m:hùnqìn|mn:chim", 2 },	
	[21571] = { "唬", "m:xiàhu|mn:hó͘", 2 },	
	[21572] = { "唬人", "m:hǔrén|mn:hó͘-lâng/hó͘--lâng", 2 },	
	[21573] = { "售出", "m:shòuchū|mn:siû-chhut", 2 },	
	[21574] = { "售後服務", "m:shòuhòufúwù|c:sau6 hau6 fuk6 mou6", 2 },	
	[21575] = { "售票", "m:shòupiào|mn:siû-phiò/siū-phiò", 2 },	
	[21576] = { "售票處", "m:shòupiàochù|c:sau6 piu3 cyu3, sau6 piu3 syu3", 2 },	
	[21577] = { "售罄", "m:shòuqìng|c:sau6 hing3", 2 },	
	[21578] = { "售貨", "m:shòuhuò|c:sau6 fo3", 2 },	
	[21579] = { "售貨員", "m:shòuhuòyuán|c:sau6 fo3 jyun4", 2 },	
	[21580] = { "唯", "m:fěiwéi|h:vì", 2 },	
	[21581] = { "唯利是圖", "m:wéilìshìtú|mn:ûi-lī-sī-tô͘", 2 },	
	[21582] = { "唯心論", "m:wéixīnlùn|c:wai4 sam1 leon6", 2 },	
	[21583] = { "唯物論", "m:wéiwùlùn|c:wai4 mat6 leon6", 2 },	
	[21584] = { "唱出", "h:chhong-chhut|mn:chhiùⁿ-chhut", 2 },	
	[21585] = { "唱卡拉OK", "h:chhongkhà-la-ok|c:coeng3 kaa1 laa1 ou1 kei1", 2 },	
	[21586] = { "唱反調", "m:chàngfǎndiào|mn:chhiàng-hoán-tiāu", 2 },	
	[21587] = { "唱名", "m:chàngmíng|mn:chhiàng-miâ", 2 },	
	[21588] = { "唱曲", "m:chàngqǔ|mn:chhiùⁿ-khek", 2 },	
	[21589] = { "唱機", "m:bànchàngjī|c:coeng3 gei1", 2 },	
	[21590] = { "唱法", "m:měishēngchàngfǎ|h:chhong-fap", 2 },	
	[21591] = { "唱盤", "m:chàngpán|mn:chhiùⁿ-pôaⁿ", 2 },	
	[21592] = { "唱腔", "m:chàngqiāng|c:coeng3 hong1", 2 },	
	[21593] = { "唱詩班", "m:chàngshībān|h:chhong-sṳ̂-pân", 2 },	
	[21594] = { "唱針", "m:chàngzhēn|c:coeng3 zam1", 2 },	
	[21595] = { "唱頭", "m:chàngtóu|c:coeng3 tau4-2", 2 },	
	[21596] = { "唸經", "m:niànjīng|mn:liām-keng", 2 },	
	[21597] = { "唾手可得", "m:tuòshǒukědé|c:toe3 sau2 ho3 dak1", 2 },	
	[21598] = { "唾棄", "m:tuòqì|c:toe3 hei3", 2 },	
	[21599] = { "唾沫", "m:tuòmo|c:to3 mut3", 2 },	
	[21600] = { "唾液", "m:tuòyè|c:to3 jik6", 2 },	
	[21601] = { "唾液腺", "m:tuòyèxiàn|c:to3 jik6 sin3", 2 },	
	[21602] = { "唾罵", "m:tuòmà|c:to3 maa6", 2 },	
	[21603] = { "唾餘", "m:tuòyú|c:to3 jyu4", 2 },	
	[21604] = { "啃", "m:sǐkěn|h:khie", 2 },	
	[21605] = { "啄木鳥", "m:zhuómùniǎo|c:doek3 muk6 niu5", 2 },	
	[21606] = { "啄食", "m:zhuóshí|h:túi-sṳ̍t", 2 },	
	[21607] = { "商務部", "mn:siong-bū-pō͘|c:soeng1 mou6 bou6", 2 },	
	[21608] = { "商家", "m:shāngjiā|mn:siong-ka", 2 },	
	[21609] = { "商展", "m:shāngzhǎn|mn:siang-tián/siong-tián", 2 },	
	[21610] = { "商情", "m:shāngqíng|mn:siong-chêng", 2 },	
	[21611] = { "商朝", "m:shāngcháo|c:soeng1 ciu4", 2 },	
	[21612] = { "商業化", "mn:siong-gia̍p-hòa|c:soeng1 jip6 faa3", 2 },	
	[21613] = { "商業區", "m:zhōngyāngshāngyèqū|mn:siong-gia̍p-khu", 2 },	
	[21614] = { "商業銀行", "m:shāngyèyínháng|c:soeng1 jip6 ngan4 hong4", 2 },	
	[21615] = { "商榷", "m:shāngquè|c:soeng1 kok3", 2 },	
	[21616] = { "商標", "m:shāngbiāo|c:soeng1 biu1", 2 },	
	[21617] = { "商機", "m:wǎnglùshāngjī|c:soeng1 gei1", 2 },	
	[21618] = { "商檢", "m:shāngjiǎn|c:seong1 gim2", 2 },	
	[21619] = { "商法", "m:shāngfǎ|mn:siong-hoat", 2 },	
	[21620] = { "商港", "m:shānggǎng|mn:siong-káng", 2 },	
	[21621] = { "商用", "m:shāngyòng|mn:siong-iōng", 2 },	
	[21622] = { "商界", "mn:siong-kài|c:soeng1 gaai3", 2 },	
	[21623] = { "商科", "m:shāngkē|mn:siong-kho", 2 },	
	[21624] = { "商訂", "m:shāngdìng|mn:siong-tèng", 2 },	
	[21625] = { "商陸", "m:yángshānglù|mn:siong-lio̍k", 2 },	
	[21626] = { "問卜", "m:wènbǔ|c:man6 buk1", 2 },	
	[21627] = { "問安", "m:wènān|h:mun-ôn", 2 },	
	[21628] = { "問心", "m:wènxīn|h:mun-sîm", 2 },	
	[21629] = { "問心無愧", "m:wènxīnwúkuì|mn:būn-sim-bô-khùi", 2 },	
	[21630] = { "問柳尋花", "m:wènliǔxúnhuā|c:man6 lau5 cam4 faa1", 2 },	
	[21631] = { "問津", "m:fárénwènjīn|mn:būn-tin", 2 },	
	[21632] = { "問起", "h:mun-hí|c:man6 hei2", 2 },	
	[21633] = { "問長問短", "m:wènchángwènduǎn|mn:mn̄g-tn̂g-mn̄g-té", 2 },	
	[21634] = { "問題兒童", "m:wèntíértóng|c:man6 tai4 ji4 tung4", 2 },	
	[21635] = { "啜", "m:būchuò|h:cho̍t", 2 },	
	[21636] = { "啜泣", "m:chuòqì|c:zyut3 jap1", 2 },	
	[21637] = { "啞", "m:dīyǎ|h:á", 2 },	
	[21638] = { "啞人", "m:yīnyǎrén|c:aa2 jan4", 2 },	
	[21639] = { "啞仔", "h:á-è|c:aa2 zai2", 2 },	
	[21640] = { "啞劇", "m:yǎjù|c:aa2 kek6", 2 },	
	[21641] = { "啞口", "h:á-khiéu|mn:é-káu/é-kháu", 2 },	
	[21642] = { "啞口無言", "m:yǎkǒuwúyán|c:aa2 hau2 mou4 jin4", 2 },	
	[21643] = { "啞巴", "m:yǎba|c:aa2 baa1", 2 },	
	[21644] = { "啞聲", "m:yǎshēng|mn:é-siaⁿ", 2 },	
	[21645] = { "啡", "m:kāfēi|mn:pi", 2 },	
	[21646] = { "啡色", "m:kāfēisè|c:fe1 sik1", 2 },	
	[21647] = { "啤酒肚", "mn:bih-luh-tó͘|c:be1 zau2 tou5", 2 },	
	[21648] = { "啦", "m:pīlǐpālā|mn:là/lah", 2 },	
	[21649] = { "啷", "m:dīnglíngdānglāng|mn:long", 2 },	
	[21650] = { "啼叫", "m:tíjiào|mn:thî-kiò", 2 },	
	[21651] = { "啼聲", "m:chūshìtíshēng|h:thài-sâng", 2 },	
	[21652] = { "喀爾巴阡山脈", "m:kàěrbāqiānshānmài|c:kaa1 ji5 baa1 cin1 saan1 mak6", 2 },	
	[21653] = { "喀麥隆", "m:kàmàilóng|c:haak3 mak6 lung4", 2 },	
	[21654] = { "喃喃", "m:nánnán|c:naam4 naam4", 2 },	
	[21655] = { "善", "m:bùshàn|h:san", 2 },	
	[21656] = { "善人", "m:shànrén|mn:siān-jîn", 2 },	
	[21657] = { "善化", "m:shànhuà|mn:Siān-hòa", 2 },	
	[21658] = { "善哉", "m:shànzāi|c:sin6 zoi1", 2 },	
	[21659] = { "善堂", "m:shàntáng|mn:siān-tn̂g", 2 },	
	[21660] = { "善報", "m:shànbào|h:san-po", 2 },	
	[21661] = { "善後", "m:shànhòu|mn:siān-hiō", 2 },	
	[21662] = { "善心", "m:shànxīn|mn:siān-sim", 2 },	
	[21663] = { "善戰", "m:shànzhàn|h:san-chan", 2 },	
	[21664] = { "善於", "m:shànyú|c:sin6 jyu1", 2 },	
	[21665] = { "善果", "m:shànguǒ|h:san-kó", 2 },	
	[21666] = { "善棍", "m:shàngùn|c:sin6 gwan3", 2 },	
	[21667] = { "善男信女", "m:shànnánxìnnǚ|c:sin6 naam4 seon3 neoi5", 2 },	
	[21668] = { "善終", "m:bùdéshànzhōng|mn:siān-chiong", 2 },	
	[21669] = { "善舉", "m:shànjǔ|c:sin6 geoi2", 2 },	
	[21670] = { "善解人意", "m:shànjiěrényì|c:sin6 gaai2 jan4 ji3", 2 },	
	[21671] = { "善道", "m:sānshàndào|h:san-tho", 2 },	
	[21672] = { "喇叭褲", "m:lǎbakù|c:laa3 baa1 fu3", 2 },	
	[21673] = { "喇嘛", "m:lǎma|c:laa1 maa4", 2 },	
	[21674] = { "喇嘛教", "m:lǎmajiào|c:laa1 maa4 gaau3", 2 },	
	[21675] = { "喉", "m:yānhóu|mn:âu", 2 },	
	[21676] = { "喉嚨", "m:hóulong|c:hau4 lung4", 2 },	
	[21677] = { "喉塞音", "m:hóusèyīn|c:hau4 sak1 jam1", 2 },	
	[21678] = { "喉急", "m:hóují|c:hau4 gap1", 2 },	
	[21679] = { "喉炎", "m:hóuyán|c:hau4 jim4", 2 },	
	[21680] = { "喉痧", "m:hóushā|c:hau4 saa1", 2 },	
	[21681] = { "喉管", "m:hóuguǎn|c:hau4 gun2", 2 },	
	[21682] = { "喉結", "m:hóujié|c:hau4 git3", 2 },	
	[21683] = { "喉舌", "m:hóushé|c:hau4 sit6", 2 },	
	[21684] = { "喉蛾", "mn:âu-ngô͘|c:hau4 ngo4", 2 },	
	[21685] = { "喉鏡", "m:hóujìng|c:hau4 geng3", 2 },	
	[21686] = { "喉音", "m:hóuyīn|c:hau4 jam1", 2 },	
	[21687] = { "喉頭", "m:hóutóu|c:hau4 tau4", 2 },	
	[21688] = { "喊", "m:jiàohǎn|h:ham/hêm", 2 },	
	[21689] = { "喊人", "m:hǎnrén|h:ham-ngìn/hêm-ngìn", 2 },	
	[21690] = { "喊冤", "m:hǎnyuān|mn:hán-oan/hiàm-oan", 2 },	
	[21691] = { "喊叫", "m:hǎnjiào|mn:hiàm-kiò", 2 },	
	[21692] = { "喊名", "h:ham-miàng|mn:hiàm-miâ", 2 },	
	[21693] = { "喊地", "m:háotiānhǎndì|h:ham-thi", 2 },	
	[21694] = { "喊話", "m:hǎnhuà|h:hêm-fa", 2 },	
	[21695] = { "喋喋不休", "m:diédiébùxiū|c:dip6 dip6 bat1 jau1", 2 },	
	[21696] = { "喋血", "m:diéxuè|c:dip6 hyut3", 2 },	
	[21697] = { "喘", "m:xiāochuǎn|mn:chhoán", 2 },	
	[21698] = { "喘息", "m:chuǎnxí|c:cyun2 sik1", 2 },	
	[21699] = { "喙", "m:sānchǐhuì|h:choi", 2 },	
	[21700] = { "喚雨", "m:hūfēnghuànyǔ|h:fon-yí", 2 },	
	[21701] = { "喜", "m:bùxǐ|mn:hí", 2 },	
	[21702] = { "喜上眉梢", "m:xǐshàngméishāo|c:hei2 seung5 mei4 saau1", 2 },	
	[21703] = { "喜不自勝", "m:xǐbùzìshēng|c:hei2 bat1 zi6 sing1", 2 },	
	[21704] = { "喜出望外", "m:xǐchūwàngwài|c:hei2 ceot1 mong6 ngoi6", 2 },	
	[21705] = { "喜劇片", "m:xǐjùpiàn|mn:hí-kio̍k-phìⁿ", 2 },	
	[21706] = { "喜喜", "m:huānhuanxǐxǐ|h:hí-hí", 2 },	
	[21707] = { "喜好", "m:xǐhào|c:hei2 hou3", 2 },	
	[21708] = { "喜宴", "m:xǐyàn|mn:hí-iàn", 2 },	
	[21709] = { "喜帖", "m:xǐtiě|mn:hí-thiap", 2 },	
	[21710] = { "喜幛", "m:xǐzhàng|c:hei2 zoeng3", 2 },	
	[21711] = { "喜形於色", "m:xǐxíngyúsè|mn:hí-hêng-û-sek", 2 },	
	[21712] = { "喜新厭舊", "m:xǐxīnyànjiù|mn:hí-sin-iàm-kū", 2 },	
	[21713] = { "喜洋洋", "m:xǐyángyáng|mn:hí-iông-iông", 2 },	
	[21714] = { "喜笑", "m:xǐxiào|h:hí-seu", 2 },	
	[21715] = { "喜糖", "m:xǐtáng|mn:hí-thn̂g", 2 },	
	[21716] = { "喜聞樂見", "m:xǐwénlèjiàn|c:hei2 man4 lok6 gin3", 2 },	
	[21717] = { "喜聯", "m:xǐlián|c:hei2 lyun4-2", 2 },	
	[21718] = { "喜色", "m:xǐsè|mn:hí-sek", 2 },	
	[21719] = { "喜馬拉雅山", "m:xǐmǎlāyǎshān|c:hei2 maa5 laai1 ngaa5 saan1", 2 },	
	[21720] = { "喝令", "m:hèlìng|mn:hoah-lēng", 2 },	
	[21721] = { "喝倒采", "m:hèdàocǎi|c:hot3 dou2 coi2", 2 },	
	[21722] = { "喝喝", "m:chīchīhēhē|h:hot-hot", 2 },	
	[21723] = { "喝彩", "m:hècǎi|mn:hat-chhái", 2 },	
	[21724] = { "喝茶", "m:hēchá|c:hot3 caa4", 2 },	
	[21725] = { "喝西北風", "m:hēxīběifēng|c:hot3 sai1 bak1 fung1", 2 },	
	[21726] = { "喝道", "m:hèdào|mn:hoah-tō", 2 },	
	[21727] = { "喝醉", "m:hēzuì|c:hot3 zeoi3", 2 },	
	[21728] = { "喧", "m:zuòxuān|mn:soān", 2 },	
	[21729] = { "喧嘩", "mn:soan-hoa|c:hyun1 waa1", 2 },	
	[21730] = { "喧囂", "m:xuānxiāo|c:hyun1 hiu1", 2 },	
	[21731] = { "喪心病狂", "m:sàngxīnbìngkuáng|c:song3 sam1 bing6 kwong4", 2 },	
	[21732] = { "喪志", "m:sàngzhì|h:sóng-chṳ", 2 },	
	[21733] = { "喪煞", "m:sāngshà|mn:sng-soah", 2 },	
	[21734] = { "喪盡天良", "m:sàngjìntiānliáng|c:song3 zeon6 tin1 leong4", 2 },	
	[21735] = { "喪膽", "m:wánghúnsàngdǎn|h:sóng-tám", 2 },	
	[21736] = { "喪葬", "m:sāngzàng|mn:song-chòng", 2 },	
	[21737] = { "喬", "m:gānqiáo|mn:khiâu", 2 },	
	[21738] = { "喬治亞", "m:qiáozhìyà|c:kiu4 zi6 aa3", 2 },	
	[21739] = { "喬裝打扮", "m:qiáozhuāngdǎbàn|c:kiu4 zong1 daa2 baan6", 2 },	
	[21740] = { "喬遷之喜", "m:qiáoqiānzhīxǐ|c:kiu4 cin1 zi1 hei2", 2 },	
	[21741] = { "單于", "m:chányú|c:sin4 jyu4", 2 },	
	[21742] = { "單人床", "m:dānrénchuáng|c:daan1 jan4 cong4", 2 },	
	[21743] = { "單人房", "m:dānrénfáng|c:daan1 jan4 fong4-2", 2 },	
	[21744] = { "單價", "m:dānjià|mn:tan-kè", 2 },	
	[21745] = { "單刀直入", "m:dāndāozhírù|c:daan1 dou1 zik6 jap6", 2 },	
	[21746] = { "單利", "m:dānlì|c:daan1 lei6", 2 },	
	[21747] = { "單向", "m:dānxiàng|c:daan1 hoeng3", 2 },	
	[21748] = { "單子", "m:dānzi|c:daan1 zi2", 2 },	
	[21749] = { "單寧酸", "m:dānníngsuān|c:daan1 ning4 syun1", 2 },	
	[21750] = { "單思病", "m:dānsībìng|c:daan1 si1 beng6", 2 },	
	[21751] = { "單戀", "m:dānliàn|c:daan1 lyun2", 2 },	
	[21752] = { "單打一", "m:dāndǎyī|c:daan1 daa2 jat1", 2 },	
	[21753] = { "單打獨鬥", "m:dāndǎdúdòu|mn:tan-táⁿ-to̍k-tàu", 2 },	
	[21754] = { "單方", "m:dānfāng|mn:tan-hong", 2 },	
	[21755] = { "單日", "m:dānrì|mn:tan-ji̍t", 2 },	
	[21756] = { "單槓", "m:dāngàng|mn:tan-kǹg", 2 },	
	[21757] = { "單眼皮", "m:dānyǎnpí|mn:tan-gán-phôe/tan-gán-phê", 2 },	
	[21758] = { "單簧管", "m:dānhuángguǎn|c:daan1 wong4 gun2", 2 },	
	[21759] = { "單線", "m:dānxiàn|mn:tan-sòaⁿ", 2 },	
	[21760] = { "單色", "m:dānsè|mn:tan-sek", 2 },	
	[21761] = { "單薄", "m:dānbó|c:daan1 bok6", 2 },	
	[21762] = { "單行", "m:dānxíng|mn:tan-hêng", 2 },	
	[21763] = { "單親家庭", "m:dānqīnjiātíng|c:daan1 can1 gaa1 ting4", 2 },	
	[21764] = { "單詞", "m:dāncí|c:daan1 ci4", 2 },	
	[21765] = { "單身貴族", "m:dānshēnguìzú|c:daan1 san1 gwai3 zuk6", 2 },	
	[21766] = { "單靠", "h:tân-kho|c:daan1 kaau3", 2 },	
	[21767] = { "單音詞", "m:dānyīncí|c:daan1 jam1 ci4", 2 },	
	[21768] = { "單韻母", "m:dānyùnmǔ|c:daan1 wan6 mou5", 2 },	
	[21769] = { "單項", "m:dānxiàng|mn:tan-hāng", 2 },	
	[21770] = { "單項式", "m:dānxiàngshì|c:daan1 hong6 sik1", 2 },	
	[21771] = { "喲", "m:āiyāo|mn:io", 2 },	
	[21772] = { "喳", "m:zhīzhīzhāzhā|mn:chhā", 2 },	
	[21773] = { "喻", "m:bùkělǐyù|mn:lū", 2 },	
	[21774] = { "嗄", "m:xīxīshàshà|mn:sā", 2 },	
	[21775] = { "嗅覺", "m:xiùjué|c:cau3 gok3", 2 },	
	[21776] = { "嗆", "m:dǎoqiàng|mn:chhiùⁿ/chhngh", 2 },	
	[21777] = { "嗇", "m:jiǎnsè|mn:siah", 2 },	
	[21778] = { "嗍氣", "mn:soh-khùi/suh-khùi|c:sok3 hei3", 2 },	
	[21779] = { "嗎哪", "h:mâ-nâ|c:maa5 naa4", 2 },	
	[21780] = { "嗒", "m:bāda|mn:tah", 2 },	
	[21781] = { "嗒喪", "m:tàsàng|c:taap3 song3", 2 },	
	[21782] = { "嗓子", "m:jiǎsǎngzi|c:song2 zi2", 2 },	
	[21783] = { "嗓音", "m:sǎngyīn|c:song2 jam1", 2 },	
	[21784] = { "嗚咽", "m:wūyè|c:wu1 jit3", 2 },	
	[21785] = { "嗚嗚", "m:wūwū|c:wu1 wu1", 2 },	
	[21786] = { "嗜好", "m:shìhào|c:si3 hou3", 2 },	
	[21787] = { "嗟怨", "m:jiēyuàn|c:ze1 jyun3", 2 },	
	[21788] = { "嗡嗡", "m:wēngwēng|c:jung1 jung1", 2 },	
	[21789] = { "嗣子", "m:sìzǐ|c:zi6 zi2", 2 },	
	[21790] = { "嗣後", "m:sìhòu|c:zi6 hau6", 2 },	
	[21791] = { "嗤", "m:hāchī|mn:chhi", 2 },	
	[21792] = { "嗤之以鼻", "m:chīzhīyǐbí|c:ci1 zi1 ji5 bei6", 2 },	
	[21793] = { "嗤笑", "m:chīxiào|c:ci1 siu3", 2 },	
	[21794] = { "嗦", "m:duōsuo|mn:so", 2 },	
	[21795] = { "嗨喲", "m:hāiyāo|c:hoi1 jo1", 2 },	
	[21796] = { "嗩吶", "m:suǒnà|c:so2 naap6", 2 },	
	[21797] = { "嗽", "m:késòu|mn:sàu", 2 },	
	[21798] = { "嘆氣", "m:āishēngtànqì|c:taan3 hei3", 2 },	
	[21799] = { "嘆號", "m:jīngtànhào|c:taan3 hou6", 2 },	
	[21800] = { "嘆詞", "m:tàncí|c:taan3 ci4", 2 },	
	[21801] = { "嘈", "m:luàncáocáo|mn:chhāu/chô", 2 },	
	[21802] = { "嘈吵", "m:cáochǎo|c:cou4 caau2", 2 },	
	[21803] = { "嘈嘈", "m:luàncáocáo|mn:chhāu-chhāu", 2 },	
	[21804] = { "嘈雜", "m:cáozá|c:cou4 zaap6", 2 },	
	[21805] = { "嘉勉", "m:jiāmiǎn|mn:ka-bián", 2 },	
	[21806] = { "嘉南大圳", "m:jiānándàzùn|mn:Ka-lâm-tōa-chùn", 2 },	
	[21807] = { "嘉峪關", "m:jiāyùguān|c:gaa1 juk6 gwaan1", 2 },	
	[21808] = { "嘉年華會", "m:jiāniánhuáhuì|c:gaa1 nin4 waa4 wui6-2", 2 },	
	[21809] = { "嘉惠", "m:jiāhuì|mn:ka-hūi", 2 },	
	[21810] = { "嘉慶", "m:jiāqìng|mn:ka-khèng", 2 },	
	[21811] = { "嘉禮", "m:jiālǐ|mn:ka-lé", 2 },	
	[21812] = { "嘉言懿行", "m:jiāyányìxìng|c:gaa1 jin4 ji3 hang6", 2 },	
	[21813] = { "嘉賓", "m:jiābīn|c:gaa1 ban1", 2 },	
	[21814] = { "嘉魚", "m:nányǒujiāyú|c:gaa1 jyu4-2", 2 },	
	[21815] = { "嘌呤", "m:piāolíng|c:piu3 ling4", 2 },	
	[21816] = { "嘍", "m:lóulóu|mn:lo͘", 2 },	
	[21817] = { "嘐", "m:xiāoxiāo|h:lau", 2 },	
	[21818] = { "嘔心", "m:ǒuxīn|c:au2 sam1", 2 },	
	[21819] = { "嘔心血", "m:ǒuxīnxuè|mn:áu-sim-hiat", 2 },	
	[21820] = { "嘔血", "m:ǒuxuè|mn:áu-hoeh/áu-huih", 2 },	
	[21821] = { "嘖嘖稱奇", "m:zézéchēngqí|mn:chek-chek-chheng-kî", 2 },	
	[21822] = { "嘗", "m:zuǒyōngdécháng|h:sòng", 2 },	
	[21823] = { "嘗試", "m:chángshì|c:soeng4 si3", 2 },	
	[21824] = { "噓寒問暖", "m:xūhánwènnuǎn|c:heoi1 hon4 man6 nyun5", 2 },	
	[21825] = { "噓聲", "m:xūshēng|c:hoe1 seng1", 2 },	
	[21826] = { "嘟嘟", "m:jījidūdū|c:dyut1 dyut1", 2 },	
	[21827] = { "嘟嘴", "m:dūzuǐ|mn:tu-chhùi", 2 },	
	[21828] = { "嘩", "m:báihuāhuā|mn:hōa", 2 },	
	[21829] = { "嘮叨", "m:láodao|c:lou4 dou1", 2 },	
	[21830] = { "嘮嘮叨叨", "m:láolaodāodāo|c:lou4 lou4 dou1 dou1", 2 },	
	[21831] = { "嘰", "m:bìjī|mn:ki", 2 },	
	[21832] = { "嘰咕", "m:jīgu|c:gi1 gu1", 2 },	
	[21833] = { "嘰哩咕嚕", "m:jīligūlū|c:gi1 li1 gu1 lu1", 2 },	
	[21834] = { "嘲謔", "m:cháonüè|h:sâu-nat", 2 },	
	[21835] = { "嘴", "m:qīzhāngbāzuǐ|mn:chhùi", 2 },	
	[21836] = { "嘴口", "m:diàozuǐkǒu|mn:chhùi-kháu", 2 },	
	[21837] = { "嘴唇", "mn:chhùi-tûn|c:zeoi2 seon4", 2 },	
	[21838] = { "嘴巴", "m:zuǐba|c:zeoi2 baa1", 2 },	
	[21839] = { "嘴強", "m:zuǐjiàng|mn:chhùi-kiāng", 2 },	
	[21840] = { "嘴快", "m:zuǐkuài|mn:chhùi-khoài", 2 },	
	[21841] = { "嘴甜", "m:zuǐtián|mn:chhùi-tiⁿ", 2 },	
	[21842] = { "嘴甜心苦", "m:zuǐtiánxīnkǔ|c:zeoi2 tim4 sam1 fu2", 2 },	
	[21843] = { "嘴緊", "m:zuǐjǐn|mn:chhùi-kín", 2 },	
	[21844] = { "嘴舌", "m:zuǐshé|mn:chhùi-chi̍h", 2 },	
	[21845] = { "嘴角", "m:zuǐjiǎo|mn:chhùi-kak", 2 },	
	[21846] = { "嘴邊", "m:dàlùshēngzàizuǐbiān|mn:chhùi-piⁿ", 2 },	
	[21847] = { "嘴饞", "m:zuǐchán|mn:chhùi-sâi", 2 },	
	[21848] = { "嘶", "m:rénhǎnmǎsī|h:sê", 2 },	
	[21849] = { "嘹喨", "m:liáoliàng|mn:liâu-liāng", 2 },	
	[21850] = { "噁心", "m:ěxin|c:ok3 sam1", 2 },	
	[21851] = { "噌", "m:wèicēng|h:chhên", 2 },	
	[21852] = { "噎", "m:chīfànfángyē|mn:eh", 2 },	
	[21853] = { "噴出", "h:phun-chhut|mn:phùn-chhut", 2 },	
	[21854] = { "噴射", "m:pēnshè|mn:phùn-siā", 2 },	
	[21855] = { "噴氣發動機", "m:wōlúnpēnqìfādòngjī|c:pan3 hei3 faat3 dung6 gei1", 2 },	
	[21856] = { "噴水壺", "mn:phùn-chúi-ô͘|c:pan3 seoi2 wu4-2", 2 },	
	[21857] = { "噴水池", "m:pēnshuǐchí|mn:phùn-chúi-tî", 2 },	
	[21858] = { "噴濺", "m:pēnjiàn|mn:phùn-chōaⁿ", 2 },	
	[21859] = { "噴火器", "m:pēnhuǒqì|mn:phùn-hóe-khì/phùn-hé-khì", 2 },	
	[21860] = { "噴火山", "m:pēnhuǒshān|mn:phùn-hóe-soaⁿ/phùn-hé-soaⁿ", 2 },	
	[21861] = { "噴雪", "m:pēnxuě|mn:phùn-seh", 2 },	
	[21862] = { "噴霧", "m:pēnwù|c:pan3 mou6", 2 },	
	[21863] = { "噴飯", "m:lìngrénpēnfàn|c:pan3 faan6", 2 },	
	[21864] = { "噠", "m:pādá|mn:ta̍t", 2 },	
	[21865] = { "噤若寒蟬", "m:jìnruòhánchán|c:gam3 joek6 hon4 sim4", 2 },	
	[21866] = { "噥噥", "m:jījinóngnóng|h:nùng-nung", 2 },	
	[21867] = { "器", "m:bùqì|mn:khì", 2 },	
	[21868] = { "器件", "m:qìjiàn|c:hei3 gin6", 2 },	
	[21869] = { "器械體操", "m:qìxiètǐcāo|c:hei3 haai6 tai2 cou1", 2 },	
	[21870] = { "器物", "m:qìwù|h:hi-vu̍t", 2 },	
	[21871] = { "噩", "m:èè|h:ngo̍k", 2 },	
	[21872] = { "噩夢", "m:èmèng|c:ok3 mung6", 2 },	
	[21873] = { "噩耗", "m:èhào|c:ngok6 hou3", 2 },	
	[21874] = { "噩運", "m:èyùn|c:ngok6 wan6", 2 },	
	[21875] = { "噪", "m:guāzào|mn:sò", 2 },	
	[21876] = { "噭", "m:jiàojiào|h:kieu", 2 },	
	[21877] = { "噯喲", "m:àiyāo|mn:ai-ioh", 2 },	
	[21878] = { "噱頭", "m:xuētóu|c:coek3 tau4", 2 },	
	[21879] = { "噲", "m:kuàikuài|mn:kōe", 2 },	
	[21880] = { "噶爾", "m:kàshígéěr|c:gaa1 ji5", 2 },	
	[21881] = { "噸", "m:gōngdùn|mn:tòng", 2 },	
	[21882] = { "噸位", "m:dùnwèi|mn:tùn-ūi", 2 },	
	[21883] = { "噹噹", "m:dīngdingdāngdāng|h:tong-tong", 2 },	
	[21884] = { "嚇呆", "m:xiàdāi|c:haak3 ngoi4", 2 },	
	[21885] = { "嚇唬", "m:xiàhu|c:haak3 fu2", 2 },	
	[21886] = { "嚇壞", "m:xiàhuài|h:hak-fái", 2 },	
	[21887] = { "嚇阻", "m:hèzǔ|c:haak3 zo2", 2 },	
	[21888] = { "嚇鬼", "m:mánshénxiàguǐ|c:haak3 gwai2", 2 },	
	[21889] = { "嚌嚌", "m:jìjì|h:chi̍t-chi̍t", 2 },	
	[21890] = { "嚎", "m:gānháo|mn:âu", 2 },	
	[21891] = { "嚥氣", "m:yànqì|mn:iàn-khì", 2 },	
	[21892] = { "嚮", "m:nǚshēngwàixiàng|mn:hiáng", 2 },	
	[21893] = { "嚮往", "m:xiàngwǎng|c:hoeng3 wong5", 2 },	
	[21894] = { "嚴以律己", "m:kuānyǐdàirényányǐlǜjǐ|c:jim4 ji5 leot6 gei2", 2 },	
	[21895] = { "嚴懲", "m:yánchéng|mn:giâm-têng", 2 },	
	[21896] = { "嚴明", "m:yánmíng|mn:giâm-bêng", 2 },	
	[21897] = { "嚴正", "m:yánzhèng|mn:giâm-chèng", 2 },	
	[21898] = { "嚴父", "m:yánfù|mn:giâm-hū", 2 },	
	[21899] = { "嚴苛", "m:yánkē|mn:giâm-kho", 2 },	
	[21900] = { "嚴辦", "m:yánbàn|mn:giâm-pān", 2 },	
	[21901] = { "嚴陣以待", "m:yánzhènyǐdài|mn:giâm-tīn-í-thāi", 2 },	
	[21902] = { "嚷罵", "m:rǎngmà|mn:jióng-mē/jióng-mā/lióng-mē/lióng-mā", 2 },	
	[21903] = { "嚷鬧", "m:rǎngnào|mn:jióng-nāu", 2 },	
	[21904] = { "嚼", "m:dǎojiào|mn:chia̍uh", 2 },	
	[21905] = { "嚾", "m:huānhuān|mn:oang", 2 },	
	[21906] = { "囁", "m:chèzhé|mn:liap", 2 },	
	[21907] = { "囂張", "m:xiāozhāng|c:hiu1 zoeng1", 2 },	
	[21908] = { "囊", "m:zhōngbǎosīnáng|mn:lông", 2 },	
	[21909] = { "囊中物", "m:nángzhōngwù|c:nong4 zung1 mat6", 2 },	
	[21910] = { "囊括", "m:nángguā|c:nong4 kut3", 2 },	
	[21911] = { "囊空如洗", "m:nángkōngrúxǐ|c:nong4 hung1 ju4 sai2", 2 },	
	[21912] = { "囑", "m:dàibǐyízhǔ|mn:chiok", 2 },	
	[21913] = { "囚徒", "m:qiútú|c:cau4 tou4", 2 },	
	[21914] = { "囚衣", "m:qiúyī|c:cau4 ji1", 2 },	
	[21915] = { "囚車", "m:qiúchē|c:cau4 ce1", 2 },	
	[21916] = { "四人幫", "m:sìrénbāng|c:sei3 jan4 bong1", 2 },	
	[21917] = { "四代", "m:sìdài|h:si-thoi", 2 },	
	[21918] = { "四位", "h:si-vi|c:sei3 wai6-2", 2 },	
	[21919] = { "四健會", "m:sìjiànhuì|mn:sù-kiāⁿ-hōe", 2 },	
	[21920] = { "四分五裂", "m:sìfēnwǔliè|c:sei3 fan6 ng5 lit3", 2 },	
	[21921] = { "四分衛", "m:sìfēnwèi|c:sei3 fan1 wai6", 2 },	
	[21922] = { "四十", "h:si-sṳ̍p|c:sei3 sap6", 2 },	
	[21923] = { "四十二", "h:si-sṳ̍p-ngi|c:sei3 sap6 ji6", 2 },	
	[21924] = { "四十五", "h:si-sṳ̍p-ńg|c:sei3 sap6 ng5", 2 },	
	[21925] = { "四十六", "h:si-sṳ̍p-liuk|c:sei3 sap6 luk6", 2 },	
	[21926] = { "四十四", "h:si-sṳ̍p-si|c:sei3 sap6 sei3", 2 },	
	[21927] = { "四千", "h:si-chhiên|c:sei3 cin1", 2 },	
	[21928] = { "四周圍", "mn:sì-chiu-ûi|c:sei3 zau1 wai4", 2 },	
	[21929] = { "四國", "m:sìguó|c:sei3 gwok3", 2 },	
	[21930] = { "四大天王", "m:sìdàtiānwáng|c:sei3 daai6 tin1 wong4", 2 },	
	[21931] = { "四大自由", "m:sìdàzìyóu|c:sei3 daai6 zi6 jau4", 2 },	
	[21932] = { "四射", "m:jīnguāngsìshè|mn:sì-siā", 2 },	
	[21933] = { "四小龍", "m:yàzhōusìxiǎolóng|mn:sì-sió-lêng", 2 },	
	[21934] = { "四川", "mn:Sù-chhoan|c:sei3 cyun1", 2 },	
	[21935] = { "四平", "m:diésìpíng|c:sei3 ping4", 2 },	
	[21936] = { "四年", "h:si-ngièn|c:sei3 nin4", 2 },	
	[21937] = { "四捨五入", "m:sìshěwǔrù|c:sei3 se2 ng5 jap6", 2 },	
	[21938] = { "四方形", "h:si-fông-hìn|c:sei3 fong1 jing4", 2 },	
	[21939] = { "四日", "h:si-ngit|c:sei3 jat6", 2 },	
	[21940] = { "四書", "m:sìshū|c:sei3 syu1", 2 },	
	[21941] = { "四會", "m:sìhuì|c:sei3 wui6", 2 },	
	[21942] = { "四果", "m:sìguǒ|mn:sù-kó", 2 },	
	[21943] = { "四條", "h:si-thiàu|c:sei3 tiu4-2", 2 },	
	[21944] = { "四正", "mn:sì-chiàⁿ|c:si3 zeng3", 2 },	
	[21945] = { "四海一家", "m:sìhǎiyījiā|c:sei3 hoi2 jat1 gaa1", 2 },	
	[21946] = { "四海之內皆兄弟", "m:sìhǎizhīnèijiēxiōngdì|c:sei3 hoi2 zi1 noi6 gaai1 hing1 dai6", 2 },	
	[21947] = { "四環素", "m:sìhuánsù|c:sei3 waan4 sou3", 2 },	
	[21948] = { "四維", "m:sìwéi|mn:sù-ûi", 2 },	
	[21949] = { "四聲", "m:sìshēng|c:sei3 sing1", 2 },	
	[21950] = { "四腳", "h:si-kiok|mn:sì-kha", 2 },	
	[21951] = { "四舊", "m:pòsìjiù|c:sei3 gau6", 2 },	
	[21952] = { "四角形", "h:si-kok-hìn|mn:sì-kak-hêng", 2 },	
	[21953] = { "四角頭", "h:si-kok-thèu|mn:sì-kak-thâu", 2 },	
	[21954] = { "四週", "mn:sì-chiu|c:sei3 zau1", 2 },	
	[21955] = { "四邊形", "m:sìbiānxíng|c:sei3 bin1 jing4", 2 },	
	[21956] = { "四重奏", "m:sìchóngzòu|c:sei3 cung4 zau3", 2 },	
	[21957] = { "四隅", "m:sìyú|c:sei3 jyu4", 2 },	
	[21958] = { "四面楚歌", "m:sìmiànchǔgē|c:sei3 min6 co2 go1", 2 },	
	[21959] = { "四面體", "m:sìmiàntǐ|c:sei3 min6 tai2", 2 },	
	[21960] = { "四項", "h:si-hong|c:sei3 hong6", 2 },	
	[21961] = { "回事", "m:yīhuíshì|c:wui4 si6", 2 },	
	[21962] = { "回佣", "m:huíyòng|c:wui4 jung2", 2 },	
	[21963] = { "回來", "m:huílai|c:wui4 loi4", 2 },	
	[21964] = { "回到", "mn:hôe-kàu|c:wui4 dou3", 2 },	
	[21965] = { "回力球", "m:huílìqiú|c:wui4 lik6 kau4", 2 },	
	[21966] = { "回升", "m:huíshēng|c:wui4 sing1", 2 },	
	[21967] = { "回去", "m:huíqu|c:wui4 heoi3", 2 },	
	[21968] = { "回嘴", "m:huízuǐ|mn:hê-chhùi", 2 },	
	[21969] = { "回回", "m:láiláihuíhuí|c:wui4 wui4-2", 2 },	
	[21970] = { "回國", "m:huíguó|mn:hê-kok", 2 },	
	[21971] = { "回帖", "m:huítiě|mn:hê-thiap", 2 },	
	[21972] = { "回心", "m:huíxīn|h:fì-sîm", 2 },	
	[21973] = { "回憶錄", "m:huíyìlù|c:wui4 jik1 luk6", 2 },	
	[21974] = { "回擊", "m:huíjí|c:wui4 gik1", 2 },	
	[21975] = { "回教徒", "m:huíjiàotú|c:wui4 gaau3 tou4", 2 },	
	[21976] = { "回敬", "m:huíjìng|mn:hê-kèng", 2 },	
	[21977] = { "回旋", "m:bùzúhuíxuán|c:wui4 syun4", 2 },	
	[21978] = { "回族", "m:huízú|c:wui4 zuk6", 2 },	
	[21979] = { "回本", "mn:hôe-pún|c:wui4 bun2", 2 },	
	[21980] = { "回條", "m:huítiáo|mn:hê-tiâu", 2 },	
	[21981] = { "回棋", "m:huíqí|mn:hôe-kî", 2 },	
	[21982] = { "回歸", "m:huíguī|c:wui4 gwai1", 2 },	
	[21983] = { "回歸線", "m:běihuíguīxiàn|c:wui4 gwai1 sin3", 2 },	
	[21984] = { "回火", "m:huíhuǒ|c:wui4 fo2", 2 },	
	[21985] = { "回爐", "m:huílú|mn:hôe-lô͘", 2 },	
	[21986] = { "回眸一笑", "m:huímóuyīxiào|c:wui4 mau4 jat1 siu3", 2 },	
	[21987] = { "回程", "m:huíchéng|c:wui4 cing4", 2 },	
	[21988] = { "回籠", "m:huílóng|mn:hê-láng", 2 },	
	[21989] = { "回老家", "m:huílǎojiā|c:wui4 lou5 gaa1", 2 },	
	[21990] = { "回落", "mn:hôe-lo̍h|c:wui4 lok6", 2 },	
	[21991] = { "回訪", "m:huífǎng|c:wui4 fong2", 2 },	
	[21992] = { "回話", "m:huíhuà|mn:hê-ōe", 2 },	
	[21993] = { "回跌", "m:huídié|mn:hôe-tia̍t", 2 },	
	[21994] = { "回電", "m:huídiàn|mn:hôe-tiān", 2 },	
	[21995] = { "回頭是岸", "m:huítóushìàn|c:wui4 tau4 si6 ngon6", 2 },	
	[21996] = { "回頭路", "m:huítóulù|c:wui4 tau4 lou6", 2 },	
	[21997] = { "回馬槍", "m:huímǎqiāng|c:wui4 maa5 coeng1", 2 },	
	[21998] = { "囟", "m:fǔxìn|mn:sìn", 2 },	
	[21999] = { "因", "m:bùyīn|h:yîn", 2 },	
	[22000] = { "因依", "m:yīnyī|mn:in-i", 2 },	
	[22001] = { "因式", "m:gōngyīnshì|c:jan1 sik1", 2 },	
	[22002] = { "因式分解", "m:yīnshìfēnjiě|c:jan1 sik1 fan1 gaai2", 2 },	
	[22003] = { "因循守舊", "m:yīnxúnshǒujiù|c:jan1 ceon4 sau2 gau6", 2 },	
	[22004] = { "因果報應", "m:yīnguǒbàoyìng|c:jan1 gwo2 bou3 jing1", 2 },	
	[22005] = { "因襲", "m:yīnxí|c:jan1 zaap6", 2 },	
	[22006] = { "囡囡", "m:nānnān|c:naam4-1 naam4-1", 2 },	
	[22007] = { "囤糧", "h:tún-liòng|mn:tūn-niû", 2 },	
	[22008] = { "囫圇", "m:húlún|c:fat1 leon4", 2 },	
	[22009] = { "囫圇吞棗", "m:húlúntūnzǎo|c:fat1 leon4 tan1 zou2", 2 },	
	[22010] = { "困倦", "m:kùnjuàn|c:kwan3 gyun6", 2 },	
	[22011] = { "困窘", "m:kùnjiǒng|c:kwan3 kwan3", 2 },	
	[22012] = { "困窮", "m:yǎnjiǎnkùnqióng|h:khun-khiùng", 2 },	
	[22013] = { "囷", "m:dàolǐnqīngjūn|mn:khûn", 2 },	
	[22014] = { "囹圉", "m:língyǔ|c:ling4 jyu5", 2 },	
	[22015] = { "固", "m:bùgù|mn:kò͘", 2 },	
	[22016] = { "固定資產", "m:gùdìngzīchǎn|c:gu3 ding6 zi1 caan2", 2 },	
	[22017] = { "固態", "m:gùtài|c:gu3 taai3", 2 },	
	[22018] = { "固若金湯", "m:gùruòjīntāng|c:gu3 joek6 gam1 tong1", 2 },	
	[22019] = { "圃", "m:yuánpǔ|mn:phó͘", 2 },	
	[22020] = { "圇", "m:húlún|mn:lun/lûn", 2 },	
	[22021] = { "圈仔", "m:dàquānzǐ|h:khiên-é", 2 },	
	[22022] = { "圈內", "m:quānnèi|mn:khoân-lāi", 2 },	
	[22023] = { "圈子", "m:dōuquānzi|c:hyun1 zi2", 2 },	
	[22024] = { "圈選", "m:quānxuǎn|mn:khoân-soán", 2 },	
	[22025] = { "國代", "m:guódài|mn:kok-tāi", 2 },	
	[22026] = { "國債", "m:guózhài|c:gwok3 zaai3", 2 },	
	[22027] = { "國光", "m:guóguāng|mn:Kok-kong", 2 },	
	[22028] = { "國光號", "m:guóguānghào|mn:Kok-kong-hō", 2 },	
	[22029] = { "國內外", "mn:kok-lāi-gōa|c:gwok3 noi6 ngoi6", 2 },	
	[22030] = { "國公", "m:guógōng|mn:kok-kong", 2 },	
	[22031] = { "國劇", "m:guójù|mn:kok-kio̍k", 2 },	
	[22032] = { "國務會議", "m:guówùhuìyì|c:gwok3 mou6 wui6 ji5", 2 },	
	[22033] = { "國協", "m:bùlièdiānguóxié|mn:kok-hia̍p", 2 },	
	[22034] = { "國史", "m:guóshǐ|h:koet-sṳ́", 2 },	
	[22035] = { "國史館", "m:guóshǐguǎn|mn:kok-su-koán", 2 },	
	[22036] = { "國君", "m:guójūn|c:gwok3 gwan1", 2 },	
	[22037] = { "國基", "m:guójī|mn:kok-ki", 2 },	
	[22038] = { "國士", "m:guóshì|mn:kok-sū", 2 },	
	[22039] = { "國大", "m:guódà|c:gwok3 daai6", 2 },	
	[22040] = { "國姓鄉", "m:guóxìngxiāng|c:gwok3 sing3 hoeng1", 2 },	
	[22041] = { "國威", "m:guówēi|c:gwok3 wai1", 2 },	
	[22042] = { "國字", "m:zhōngguózì|c:gwok3 zi6", 2 },	
	[22043] = { "國學", "m:guóxué|mn:kok-ha̍k", 2 },	
	[22044] = { "國安法", "m:guóānfǎ|mn:kok-an-hoat", 2 },	
	[22045] = { "國宴", "m:guóyàn|c:gwok3 jin3", 2 },	
	[22046] = { "國家主義", "m:guójiāzhǔyì|c:gwok3 gaa1 zyu2 ji6", 2 },	
	[22047] = { "國家公園", "m:guójiāgōngyuán|c:gwok3 gaa1 gung1 jyun4-2", 2 },	
	[22048] = { "國家圖書館", "m:guójiātúshūguǎn|c:gwok3 gaa1 tou4 syu1 gun2", 2 },	
	[22049] = { "國家大事", "m:guójiādàshì|c:gwok3 gaa1 daai6 si6", 2 },	
	[22050] = { "國寶級", "m:guóbǎojí|mn:kok-pó-kip", 2 },	
	[22051] = { "國小", "m:guóxiǎo|mn:kok-sió", 2 },	
	[22052] = { "國建", "m:guójiàn|mn:kok-kiàn", 2 },	
	[22053] = { "國徽", "m:guóhuī|c:gwok3 fai1", 2 },	
	[22054] = { "國恥", "m:wǔjiǔguóchǐ|c:gwok3 ci2", 2 },	
	[22055] = { "國技", "m:guójì|c:gwok3 gei6", 2 },	
	[22056] = { "國政", "m:guózhèng|h:koet-chṳn", 2 },	
	[22057] = { "國族", "m:guózú|h:koet-chhu̍k", 2 },	
	[22058] = { "國是", "m:guóshì|mn:kok-sī", 2 },	
	[22059] = { "國曆", "m:guólì|mn:kok-le̍k", 2 },	
	[22060] = { "國本", "m:guóběn|mn:kok-pún", 2 },	
	[22061] = { "國樂", "m:guóyuè|mn:kok-ga̍k", 2 },	
	[22062] = { "國民兵", "m:guómínbīng|mn:kok-bîn-peng", 2 },	
	[22063] = { "國民大會", "m:guómíndàhuì|c:gwok3 man4 daai6 wui6-2", 2 },	
	[22064] = { "國民教育", "m:guómínjiàoyù|c:gwok3 man4 gaau3 juk6", 2 },	
	[22065] = { "國民生產毛額", "m:guómínshēngchǎnmáoé|c:gwok3 man4 sang1 caan2 mou4 ngaak6", 2 },	
	[22066] = { "國民經濟", "m:guómínjīngjì|c:gwok3 man4 ging1 zai3", 2 },	
	[22067] = { "國泰民安", "m:guótàimínān|c:gwok3 taai3 man4 on1", 2 },	
	[22068] = { "國父紀念館", "m:guófùjìniànguǎn|mn:Kok-hū-kí-liām-koán", 2 },	
	[22069] = { "國片", "m:guópiàn|mn:kok-phìⁿ", 2 },	
	[22070] = { "國璽", "m:chuánguóxǐ|mn:kok-sí/kok-sú", 2 },	
	[22071] = { "國祚", "m:guózuò|c:gwok3 zou6", 2 },	
	[22072] = { "國科會", "m:guókēhuì|mn:Kok-kho-hōe", 2 },	
	[22073] = { "國稅", "m:guóshuì|mn:kok-sòe/kok-sè", 2 },	
	[22074] = { "國稅局", "m:guóshuìjú|mn:Kok-sòe-kio̍k/Kok-sè-kio̍k", 2 },	
	[22075] = { "國立歷史博物館", "m:guólìlìshǐbówùguǎn|c:gwok3 laap6 si2 bok3 mat6 gun2", 2 },	
	[22076] = { "國粹", "m:guócuì|mn:kok-sùi", 2 },	
	[22077] = { "國色天香", "m:guósètiānxiāng|c:gwok3 sik1 tin1 hoeng1", 2 },	
	[22078] = { "國號", "m:guóhào|mn:kok-hō", 2 },	
	[22079] = { "國語羅馬字", "m:guóyǔluómǎzì|c:geok3 jyu5 lo4 maa5 zi6", 2 },	
	[22080] = { "國貨", "m:guóhuò|mn:kok-hòe/kok-hè", 2 },	
	[22081] = { "國貿", "m:guómào|mn:kok-bō͘", 2 },	
	[22082] = { "國貿局", "m:guómàojú|mn:kok-bō͘-kio̍k", 2 },	
	[22083] = { "國賓", "m:guóbīn|mn:kok-pin", 2 },	
	[22084] = { "國軍", "m:guójūn|mn:kok-kun", 2 },	
	[22085] = { "國門", "m:guómén|mn:kok-mn̂g", 2 },	
	[22086] = { "國際刑事警察組織", "m:guójìxíngshìjǐngcházǔzhī|c:gwok3 zai3 jing4 si6 ging2 caat3 zou2 zik1", 2 },	
	[22087] = { "國際勞動節", "m:guójìláodòngjié|c:gwok3 zai3 lou4 dung6 zit3", 2 },	
	[22088] = { "國際勞工組織", "m:guójìláogōngzǔzhī|c:gwok3 zai3 lou4 gung1 zou2 zik1", 2 },	
	[22089] = { "國際原子能總署", "m:guójìyuánzǐnéngzǒngshǔ|c:gwok3 zai3 jyun4 zi2 nang4 zung2 cyu5", 2 },	
	[22090] = { "國際商業機器公司", "m:guójìshāngyèjīqìgōngsī|c:gwok3 zai3 soeng1 jip6 gei1 hei3 gung1 si1", 2 },	
	[22091] = { "國際慣例", "m:guójìguànlì|c:gwok3 zai3 gwaan3 lai6", 2 },	
	[22092] = { "國際標準組織", "m:guójìbiāozhǔnzǔzhī|c:gwok3 zai3 biu1 zeon2 zou2 zik1", 2 },	
	[22093] = { "國際標準舞", "m:guójìbiāozhǔnwǔ|c:gwok3 zai3 biu1 zeon2 mou5", 2 },	
	[22094] = { "國際機場", "m:guójìjīcháng|c:gwok3 zai3 gei1 coeng4", 2 },	
	[22095] = { "國際歌", "m:guójìgē|c:gwok3 zai3 go1", 2 },	
	[22096] = { "國際水準", "m:guójìshuǐzhǔn|c:gwok3 zai3 seoi2 zeon2", 2 },	
	[22097] = { "國際法庭", "m:guójìfǎtíng|mn:Kok-chè-hoat-têng", 2 },	
	[22098] = { "國際特赦組織", "mn:Kok-chè-te̍k-sià-cho͘-chit|c:gwok3 zai3 dak6 se3 zou2 zik1", 2 },	
	[22099] = { "國際聯盟", "m:guójìliánméng|c:gwok3 zai3 lyun4 mang4", 2 },	
	[22100] = { "國際貨幣基金", "m:guójìhuòbìjījīn|c:gwok3 zai3 fo3 bai6 gei1 gam1", 2 },	
	[22101] = { "國際貿易", "m:guójìmàoyì|c:gwok3 zai3 mau6 jik6", 2 },	
	[22102] = { "國際金融中心", "m:guójìjīnróngzhōngxīn|c:gwok3 zai3 gam1 jung4 zung1 sam1", 2 },	
	[22103] = { "國際關係", "m:guójìguānxì|c:gwok3 zai3 gwaan1 hai6", 2 },	
	[22104] = { "國際電話", "m:wǎnglùguójìdiànhuà|c:gwok3 zai3 din6 waa6-2", 2 },	
	[22105] = { "國際音標", "m:guójìyīnbiāo|c:gwok3 zai3 jam1 biu1", 2 },	
	[22106] = { "國難", "m:guónàn|h:koet-nan", 2 },	
	[22107] = { "圍兜", "m:wéidōu|c:wai4 dau1", 2 },	
	[22108] = { "圍困", "m:wéikùn|h:vì-khun", 2 },	
	[22109] = { "圍城", "m:wéichéng|h:vì-sàng", 2 },	
	[22110] = { "圍場", "m:wéicháng|c:wai4 coeng4", 2 },	
	[22111] = { "圍堵", "m:wéidǔ|mn:ûi-tó͘", 2 },	
	[22112] = { "圍屏", "m:wéipíng|mn:ûi-pîn", 2 },	
	[22113] = { "圍捕", "m:wéibǔ|mn:ûi-pó͘", 2 },	
	[22114] = { "圍標", "m:wéibiāo|mn:ûi-pio", 2 },	
	[22115] = { "圍欄", "h:vì-làn|c:wai4 laan4", 2 },	
	[22116] = { "圍獵", "m:wéiliè|mn:ûi-la̍h", 2 },	
	[22117] = { "圍籬", "m:wéilí|c:wai4 lei4", 2 },	
	[22118] = { "圍繞", "m:wéirào|c:wai4 jiu5", 2 },	
	[22119] = { "圍身裙", "h:vì-sṳ̂n-khiùn|mn:ûi-sin-kûn", 2 },	
	[22120] = { "園仔", "h:yèn-è|mn:hn̂g-á", 2 },	
	[22121] = { "園區", "m:yuánqū|mn:hn̂g-khu", 2 },	
	[22122] = { "園囿", "m:yuányòu|c:jyun4 jau6", 2 },	
	[22123] = { "園林", "m:yuánlín|c:jyun4 lam4", 2 },	
	[22124] = { "園遊會", "m:yuányóuhuì|mn:oân-iû-hōe", 2 },	
	[22125] = { "圓仔", "m:cuōyuánzǐ|mn:îⁿ-á", 2 },	
	[22126] = { "圓圓", "h:yèn-yèn|mn:îⁿ-îⁿ", 2 },	
	[22127] = { "圓夢", "m:yuánmèng|mn:oân-bāng", 2 },	
	[22128] = { "圓尺", "h:yèn-chhak|mn:îⁿ-chhioh", 2 },	
	[22129] = { "圓山", "m:yuánshān|mn:Îⁿ-soaⁿ", 2 },	
	[22130] = { "圓心", "m:yuánxīn|c:jyun4 sam1", 2 },	
	[22131] = { "圓明園", "m:yuánmíngyuán|c:jyun4 ming4 jyun4-2", 2 },	
	[22132] = { "圓桌", "m:yuánzhuō|mn:îⁿ-toh", 2 },	
	[22133] = { "圓桌會議", "m:yuánzhuōhuìyì|c:jyun4 coek3 wui6 ji5, jyun4 zoek3 wui6 ji5", 2 },	
	[22134] = { "圓滾滾", "m:yuángǔngǔn|mn:îⁿ-kùn-kùn", 2 },	
	[22135] = { "圓珠筆", "m:yuánzhūbǐ|c:jyun4 zyu1 bat1", 2 },	
	[22136] = { "圓環", "m:yuánhuán|mn:îⁿ-khoân", 2 },	
	[22137] = { "圓規", "m:bànyuánguī|c:jyun4 kwai1", 2 },	
	[22138] = { "圓謊", "m:yuánhuǎng|c:jyun4 fong1", 2 },	
	[22139] = { "圓通", "m:bāmiànyuántōng|mn:oân-thong", 2 },	
	[22140] = { "圓錐曲線", "m:yuánzhuīqūxiàn|c:jyun4 zeoi1 kuk1 sin3", 2 },	
	[22141] = { "圓錐體", "m:yuánzhuītǐ|c:jyun4 zeoi1 tai2", 2 },	
	[22142] = { "圓頂", "m:yuándǐng|h:yèn-táng", 2 },	
	[22143] = { "圓顱方趾", "m:yuánlúfāngzhǐ|c:jyun4 lou4 fong1 zi2", 2 },	
	[22144] = { "圓首方足", "m:yuánshǒufāngzú|c:jyun4 sau2 fong1 zuk1", 2 },	
	[22145] = { "圖們江", "m:túménjiāng|c:tou4 mun4 gong1", 2 },	
	[22146] = { "圖利", "m:túlì|mn:tô͘-lī", 2 },	
	[22147] = { "圖報", "m:túbào|c:tou4 bou3", 2 },	
	[22148] = { "圖書室", "m:túshūshì|mn:tô͘-su-sek", 2 },	
	[22149] = { "圖紙", "m:túzhǐ|c:tou4 zi2", 2 },	
	[22150] = { "圖說", "m:túshuō|mn:tô͘-soeh/tô͘-seh", 2 },	
	[22151] = { "圖象", "m:túxiàng|c:tou4 zoeng6", 2 },	
	[22152] = { "團", "m:yītuán|mn:thn̂g", 2 },	
	[22153] = { "團團", "m:tuántuán|h:thòn-thòn", 2 },	
	[22154] = { "團團圍住", "m:tuántuánwéizhù|mn:thoân-thoân-ûi-chū", 2 },	
	[22155] = { "團團轉", "m:tuántuánzhuàn|c:tam4 tam2 zyun3", 2 },	
	[22156] = { "團拜", "m:tuánbài|mn:thoân-pài", 2 },	
	[22157] = { "團體操", "m:tuántǐcāo|mn:thoân-thé-chhau", 2 },	
	[22158] = { "團體行動", "m:tuántǐxíngdòng|mn:thoân-thé-hêng-tōng", 2 },	
	[22159] = { "土", "m:yīpóutǔ|mn:thó͘/thô͘", 2 },	
	[22160] = { "土俗", "m:tǔsú|mn:thó͘-sio̍k", 2 },	
	[22161] = { "土包子", "m:tǔbāozi|c:tou2 baau1 zi2", 2 },	
	[22162] = { "土司", "m:tǔsī|c:tou2 si1", 2 },	
	[22163] = { "土味", "m:tǔwèi|mn:thô͘-bī", 2 },	
	[22164] = { "土地廟", "m:tǔdìmiào|mn:thó͘-tē-biō/thó͘-tōe-biō", 2 },	
	[22165] = { "土地稅", "m:tǔdìshuì|mn:thó͘-tē-sòe/thó͘-tōe-sè", 2 },	
	[22166] = { "土地資源", "m:tǔdìzīyuán|mn:thó͘-tē-chu-goân/thó͘-tōe-chu-goân", 2 },	
	[22167] = { "土塊", "m:tǔkuài|mn:thô͘-tè", 2 },	
	[22168] = { "土壤學", "m:tǔrǎngxué|c:tou2 joeng6 hok6", 2 },	
	[22169] = { "土家族", "m:tǔjiāzú|c:tou2 gaa1 zuk6", 2 },	
	[22170] = { "土層", "m:tǔcéng|mn:thó͘-chân", 2 },	
	[22171] = { "土布", "m:tǔbù|mn:thó͘-pò͘", 2 },	
	[22172] = { "土庫", "m:tǔkù|mn:Thó͘-khò͘", 2 },	
	[22173] = { "土庫曼", "m:tǔkùmàn|c:tou2 fu3 maan6", 2 },	
	[22174] = { "土性", "m:tǔxìng|mn:thô͘-sèng/thó͘-sèng", 2 },	
	[22175] = { "土托魚", "m:tǔtuōyú|mn:thô͘-thuh-hî/thô͘-thuh-hû", 2 },	
	[22176] = { "土改", "m:tǔgǎi|mn:thó͘-kái", 2 },	
	[22177] = { "土木", "m:tǔmù|c:tou2 muk6", 2 },	
	[22178] = { "土木工程", "m:tǔmùgōngchéng|c:tou2 muk6 gung1 cing4", 2 },	
	[22179] = { "土棍", "m:tǔgùn|mn:thó͘-kùn", 2 },	
	[22180] = { "土灰", "m:tǔhuī|mn:thô͘-hu", 2 },	
	[22181] = { "土牆", "m:tǔqiáng|mn:thô͘-chhiûⁿ", 2 },	
	[22182] = { "土牛", "m:tǔniú|mn:thô͘-gû", 2 },	
	[22183] = { "土狗", "m:tǔgǒu|c:tou2 gau2", 2 },	
	[22184] = { "土狗仔", "h:thú-kiéu-è|mn:thô͘-káu-á", 2 },	
	[22185] = { "土狼", "m:tǔláng|c:tou2 long4", 2 },	
	[22186] = { "土甕", "m:tǔwèng|mn:thô͘-àng", 2 },	
	[22187] = { "土生土長", "m:tǔshēngtǔzhǎng|c:tou2 sang1 tou2 zoeng2", 2 },	
	[22188] = { "土番", "m:tǔfān|mn:thó͘-hoan", 2 },	
	[22189] = { "土皇帝", "m:tǔhuángdì|c:tou2 wong4 dai3", 2 },	
	[22190] = { "土石", "m:tǔshí|h:thú-sa̍k", 2 },	
	[22191] = { "土空", "m:tǔkōng|mn:thô͘-khang", 2 },	
	[22192] = { "土耳其浴", "m:tǔěrqíyù|c:tou2 ji5 kei4 juk6", 2 },	
	[22193] = { "土耳其語", "m:tǔěrqíyǔ|c:tou2 ji5 kei4 jyu5", 2 },	
	[22194] = { "土腔", "m:tǔqiāng|mn:thó͘-khiuⁿ", 2 },	
	[22195] = { "土色", "m:tǔsè|mn:thô͘-sek", 2 },	
	[22196] = { "土蜂", "m:tǔfēng|mn:thô͘-phang", 2 },	
	[22197] = { "土製", "m:tǔzhì|mn:thó͘-chè", 2 },	
	[22198] = { "土豪", "m:tǔháo|c:tou2 hou4", 2 },	
	[22199] = { "土質", "m:tǔzhí|mn:thó͘-chit/thô͘-chit", 2 },	
	[22200] = { "土霸王", "m:tǔbàwáng|mn:thó͘-pà-ông", 2 },	
	[22201] = { "土面", "m:huītóutǔmiàn|mn:thô͘-bīn", 2 },	
	[22202] = { "土香", "m:tǔxiāng|mn:thô͘-hiuⁿ", 2 },	
	[22203] = { "土黃", "m:tǔhuáng|mn:thô͘-n̂g", 2 },	
	[22204] = { "土龍", "m:tǔlóng|mn:thô͘-lêng/thô͘-liông", 2 },	
	[22205] = { "在上", "m:gāogāozàishàng|h:chhai-song", 2 },	
	[22206] = { "在人", "m:déshīzàirén|mn:chāi-lâng/chāi--lâng", 2 },	
	[22207] = { "在來米", "m:zàiláimǐ|mn:chāi-lâi-bí", 2 },	
	[22208] = { "在其中", "m:lèzàiqízhōng|c:zoi6 kei4 zung1", 2 },	
	[22209] = { "在即", "m:zàijí|mn:chāi-chek", 2 },	
	[22210] = { "在商言商", "m:zàishāngyánshāng|mn:chāi-siong-giân-siong", 2 },	
	[22211] = { "在天", "m:fùguìzàitiān|h:chhai-thiên", 2 },	
	[22212] = { "在天之靈", "m:zàitiānzhīlíng|c:zoi6 tin1 zi1 ling4", 2 },	
	[22213] = { "在學", "m:zàixué|mn:chāi-ha̍k", 2 },	
	[22214] = { "在室", "m:zàishì|mn:chāi-sek", 2 },	
	[22215] = { "在室女", "m:zàishìnǚ|mn:chāi-sek-lú/chāi-sek-lí", 2 },	
	[22216] = { "在家", "m:gēgebùzàijiā|c:zoi6 gaa1", 2 },	
	[22217] = { "在後", "m:tánglángbǔchánhuángquèzàihòu|c:zoi6 hau6", 2 },	
	[22218] = { "在心", "m:zàixīn|c:zoi6 sam1", 2 },	
	[22219] = { "在我", "m:cāozhīzàiwǒ|mn:chāi-góa", 2 },	
	[22220] = { "在案", "m:zàiàn|mn:chāi-àn", 2 },	
	[22221] = { "在生", "h:chhai-sâng|mn:chāi-seⁿ/chāi-siⁿ", 2 },	
	[22222] = { "在眼前", "m:bùtīnglǎorényánchīkuīzàiyǎnqián|c:zoi6 ngaan5 cin4", 2 },	
	[22223] = { "在行", "m:bùzàiháng|c:zoi6 hong4", 2 },	
	[22224] = { "圭亞那", "m:guīyànà|c:gwai1 aa3 naa5", 2 },	
	[22225] = { "圭臬", "m:guīniè|c:gwai1 jit6", 2 },	
	[22226] = { "圭角", "m:bùjiànguījiǎo|mn:ke-kak", 2 },	
	[22227] = { "地丁", "m:dìdīng|mn:tē-teng/tōe-teng", 2 },	
	[22228] = { "地下水", "m:dìxiàshuǐ|c:dei6 haa6 seoi2, dei6 haa6-2 seoi2", 2 },	
	[22229] = { "地下街", "m:dìxiàjiē|c:dei6 haa6 gaai1", 2 },	
	[22230] = { "地下道", "m:dìxiàdào|mn:tē-hā-tō/tōe-hā-tō", 2 },	
	[22231] = { "地下鐵", "m:dìxiàtiě|mn:tē-hā-thih/tōe-hā-thih", 2 },	
	[22232] = { "地主國", "m:dìzhǔguó|mn:tē-chú-kok/tōe-chú-kok", 2 },	
	[22233] = { "地價", "m:dìjià|mn:tē-kè/tōe-kè", 2 },	
	[22234] = { "地利", "m:dìlì|mn:tē-lī/tōe-lī", 2 },	
	[22235] = { "地勤", "m:dìqín|c:dei6 kan4", 2 },	
	[22236] = { "地峽", "m:zhōngměidìxiá|mn:tē-kiap/tōe-kiap", 2 },	
	[22237] = { "地底", "m:dìdǐ|c:dei6 dai2", 2 },	
	[22238] = { "地心引力", "m:dìxīnyǐnlì|c:dei6 sam1 jan5 lik6", 2 },	
	[22239] = { "地政", "m:dìzhèng|mn:tē-chèng/tōe-chèng", 2 },	
	[22240] = { "地方官", "m:dìfāngguān|h:thi-fông-kôn", 2 },	
	[22241] = { "地方性", "mn:tē-hong-sèng/tōe-hong-sèng|c:dei6 fong1 sing3", 2 },	
	[22242] = { "地方政府", "m:dìfāngzhèngfǔ|c:dei6 fong1 zing3 fu2", 2 },	
	[22243] = { "地方法院", "m:dìfāngfǎyuàn|c:dei6 fong1 faat3 jyun6-2", 2 },	
	[22244] = { "地方自治", "m:dìfāngzìzhì|c:dei6 fong1 zi6 zi6", 2 },	
	[22245] = { "地暗", "m:tiānhūndìàn|h:thi-am", 2 },	
	[22246] = { "地棍", "m:dìgùn|mn:tē-kùn/tōe-kùn", 2 },	
	[22247] = { "地極", "m:dìjí|h:thi-khi̍t", 2 },	
	[22248] = { "地標", "m:dìbiāo|c:dei6 biu1", 2 },	
	[22249] = { "地權", "m:dìquán|mn:tē-koân/tōe-koân", 2 },	
	[22250] = { "地洞", "m:dìdòng|h:thi-thung", 2 },	
	[22251] = { "地熱", "m:dìrè|mn:tē-jia̍t/tōe-jia̍t", 2 },	
	[22252] = { "地球儀", "m:dìqiúyí|c:dei6 kau4 ji4", 2 },	
	[22253] = { "地球日", "m:shìjièdìqiúrì|c:dei6 kau4 jat6", 2 },	
	[22254] = { "地球村", "m:dìqiúcūn|c:dei4 kau4 cyun1", 2 },	
	[22255] = { "地球科學", "m:dìqiúkēxué|c:dei6 kau4 fo1 hok6", 2 },	
	[22256] = { "地理學", "m:rénwéndìlǐxué|c:dei6 lei5 hok6", 2 },	
	[22257] = { "地瓜", "m:dìguā|c:dei6 gwaa1", 2 },	
	[22258] = { "地痞", "m:dìpǐ|c:dei6 mau1", 2 },	
	[22259] = { "地磅", "m:dìbàng|mn:tē-pōng/tōe-pōng", 2 },	
	[22260] = { "地磚", "m:dìzhuān|c:dei6 zyun1", 2 },	
	[22261] = { "地租", "m:dìzū|mn:tē-cho͘/tōe-cho͘", 2 },	
	[22262] = { "地秤", "m:dìchèng|mn:tē-chhìn/tōe-chhìn", 2 },	
	[22263] = { "地稅", "m:nèidìshuì|mn:tē-sòe/tōe-sè", 2 },	
	[22264] = { "地窖", "m:dìjiào|c:dei6 gaau3", 2 },	
	[22265] = { "地籍圖", "m:dìjítú|mn:tē-che̍k-tô͘/tōe-che̍k-tô͘", 2 },	
	[22266] = { "地膽", "m:tuōdìdǎn|c:dei6 daam2", 2 },	
	[22267] = { "地蜈蚣", "mn:tē-giâ-kang/tōe-giâ-kang|c:dei6 ng4 gung1", 2 },	
	[22268] = { "地表", "m:dìbiǎo|mn:tē-piáu/tōe-piáu", 2 },	
	[22269] = { "地貌", "m:dìmào|c:dei6 maau6", 2 },	
	[22270] = { "地質學", "m:dìzhíxué|c:dei6 zat1 hok6", 2 },	
	[22271] = { "地鐵", "m:dìtiě|c:dei6 tit3", 2 },	
	[22272] = { "地陷", "m:dìxiàn|mn:tē-hām/tōe-hām", 2 },	
	[22273] = { "地震", "m:zhōngyuándìzhèn|c:dei6 zan3", 2 },	
	[22274] = { "地頭鬼", "m:dìtóuguǐ|c:dei6 tau4 gwai2", 2 },	
	[22275] = { "圾", "m:lèsè|mn:sap", 2 },	
	[22276] = { "均", "m:bùjūn|h:kiûn", 2 },	
	[22277] = { "均勢", "m:jūnshì|mn:kin-sì/kun-sè", 2 },	
	[22278] = { "均勻", "m:jūnyún|c:gwan1 wan4", 2 },	
	[22279] = { "均富", "m:jūnfù|mn:kin-hù/kun-hù", 2 },	
	[22280] = { "均等", "m:jūnděng|c:gwan1 dang2", 2 },	
	[22281] = { "坊間", "m:fāngjiān|c:fong1 gaan1", 2 },	
	[22282] = { "坍方", "m:tānfāng|mn:tam-hong", 2 },	
	[22283] = { "坎", "m:kǎnkǎn|mn:khám", 2 },	
	[22284] = { "坎培拉", "m:kǎnpéilā|mn:Khám-pôe-lá", 2 },	
	[22285] = { "坐不住", "m:zuòbuzhù|c:co5 bat1 zyu6", 2 },	
	[22286] = { "坐井觀天", "m:zuòjǐngguāntiān|c:zo6 zeng2 gun1 tin1", 2 },	
	[22287] = { "坐以待斃", "m:zuòyǐdàibì|c:zo6 ji5 doi6 bai6", 2 },	
	[22288] = { "坐冷板凳", "m:zuòlěngbǎndèng|c:co5 laang5 baan2 dang3", 2 },	
	[22289] = { "坐墊", "m:zuòdiàn|c:zo6 zin3", 2 },	
	[22290] = { "坐夜", "m:zuòyè|c:co5 je6-2", 2 },	
	[22291] = { "坐大", "m:chéngluànzuòdà|mn:chō-tōa", 2 },	
	[22292] = { "坐好", "h:chhô-hó|c:co5 hou2", 2 },	
	[22293] = { "坐定", "m:zuòdìng|c:co5 ding6", 2 },	
	[22294] = { "坐山觀虎鬥", "m:zuòshānguānhǔdòu|c:zo6 saan1 gun1 fu2 dau3", 2 },	
	[22295] = { "坐席", "m:zuòxí|h:chhô-si̍t", 2 },	
	[22296] = { "坐月子", "m:zuòyuèzi|c:co5 jyut6 zi2", 2 },	
	[22297] = { "坐桌", "h:chhô-chok|mn:chē-toh", 2 },	
	[22298] = { "坐標", "m:zuòbiāo|c:zo6 biu1", 2 },	
	[22299] = { "坐法", "m:zuòfǎ|c:co5 faat3", 2 },	
	[22300] = { "坐涼", "h:chhô-liòng|mn:chē-liâng", 2 },	
	[22301] = { "坐滿", "h:chhô-mân|c:co5 mun5", 2 },	
	[22302] = { "坐視", "m:bùrěnzuòshì|mn:chē-sī", 2 },	
	[22303] = { "坐立不安", "m:zuòlìbùān|c:zo6 laap6 bat1 on1", 2 },	
	[22304] = { "坐罪", "m:zuòzuì|mn:chē-chōe", 2 },	
	[22305] = { "坐草", "m:zuòcǎo|mn:chē-chháu", 2 },	
	[22306] = { "坐著", "h:chhô-tén|mn:chē--tio̍h", 2 },	
	[22307] = { "坐落", "m:zuòluò|mn:chē-lo̍h", 2 },	
	[22308] = { "坐言起行", "m:zuòyánqǐxíng|c:zo6 jin4 hei2 hang4", 2 },	
	[22309] = { "坐鎮", "m:zuòzhèn|mn:chē-tìn", 2 },	
	[22310] = { "坐飛機", "m:zhūbājièzuòfēijī|c:co5 fei1 gei1", 2 },	
	[22311] = { "坐館", "m:zuòguǎn|c:co5 gun2", 2 },	
	[22312] = { "坐骨", "m:zuògǔ|mn:chē-kut", 2 },	
	[22313] = { "坑口", "mn:kheⁿ-kháu/khiⁿ-kháu|c:haang1 hau2", 2 },	
	[22314] = { "坑道", "m:kēngdào|c:haang1 dou6", 2 },	
	[22315] = { "坡", "m:shàngpō|mn:pho", 2 },	
	[22316] = { "坡地", "m:pōdì|mn:pho-tē/pho-tōe", 2 },	
	[22317] = { "坦", "m:bùshūtan|mn:thán", 2 },	
	[22318] = { "坦克", "m:tǎnkè|c:taan2 hak1", 2 },	
	[22319] = { "坦平", "m:tǎnpíng|mn:thán-pêⁿ/thán-pîⁿ", 2 },	
	[22320] = { "坦承", "m:tǎnchéng|mn:thán-sêng", 2 },	
	[22321] = { "坦率", "m:tǎnshuài|c:taan2 seot1", 2 },	
	[22322] = { "坦直", "m:tǎnzhí|mn:thán-ti̍t", 2 },	
	[22323] = { "坦蕩", "m:tǎndàng|c:taan2 dong6", 2 },	
	[22324] = { "坦言", "m:tǎnyán|c:taan2 jin4", 2 },	
	[22325] = { "坦途", "m:tǎntú|c:taan2 tou4", 2 },	
	[22326] = { "坪林", "m:pínglín|mn:Phiâⁿ-lîm", 2 },	
	[22327] = { "坯", "m:tǔpī|mn:phe", 2 },	
	[22328] = { "垂", "m:xiàchuí|mn:sōe/sē/sôe/sê/sûi", 2 },	
	[22329] = { "垂垂", "m:chuíchuí|mn:sôe-sôe/sê-sê", 2 },	
	[22330] = { "垂手可得", "m:chuíshǒukědé|c:seoi4 sau2 ho2 dak1", 2 },	
	[22331] = { "垂暮", "m:chuímù|c:seoi4 mou6", 2 },	
	[22332] = { "垂楊柳", "m:chuíyángliǔ|mn:sûi-iông-liú", 2 },	
	[22333] = { "垂死", "m:chuísǐ|c:seoi4 sei2", 2 },	
	[22334] = { "垂涎", "m:chuíxián|c:seoi4 jin4", 2 },	
	[22335] = { "垂淚", "m:chuílèi|c:seoi4 leoi6", 2 },	
	[22336] = { "垂直起飛", "m:chuízhíqǐfēi|c:seoi4 zik6 hei2 fei1", 2 },	
	[22337] = { "垂絲", "m:chuísī|h:chhùi-sṳ̂", 2 },	
	[22338] = { "垂線", "m:gōngchuíxiàn|c:seoi4 sin3", 2 },	
	[22339] = { "垂聽", "m:chuítīng|h:chhùi-thâng", 2 },	
	[22340] = { "垂詢", "m:chuíxún|mn:sûi-sûn", 2 },	
	[22341] = { "垂頭喪氣", "m:chuítóusàngqì|c:seoi4 tau4 song3 hei3", 2 },	
	[22342] = { "垂體", "m:chuítǐ|c:seoi4 tai2", 2 },	
	[22343] = { "垃圾桶", "m:lèsètǒng|c:laap6 saap3 tung2", 2 },	
	[22344] = { "垃圾筒", "m:lèsètǒng|c:laap6 saap3 tung4-2", 2 },	
	[22345] = { "垃圾箱", "m:lèsèxiāng|c:laap6 saap3 soeng1", 2 },	
	[22346] = { "垃圾車", "m:lèsèchē|c:laap6 saap3 ce1", 2 },	
	[22347] = { "型", "m:zhōngxíng|mn:hêng", 2 },	
	[22348] = { "型式", "m:xíngshì|mn:hêng-sek", 2 },	
	[22349] = { "型態", "m:xíngtài|mn:hêng-thài", 2 },	
	[22350] = { "垛", "m:yīduò|mn:té", 2 },	
	[22351] = { "垢", "m:hángòu|mn:káu", 2 },	
	[22352] = { "垤", "m:mòtuíyúshānértuíyúdié|h:te", 2 },	
	[22353] = { "城內", "h:sàng-nui|mn:siâⁿ-lāi", 2 },	
	[22354] = { "城區", "m:chéngqū|c:sing4 keoi1", 2 },	
	[22355] = { "城堞", "m:chéngdié|mn:siâⁿ-tia̍p", 2 },	
	[22356] = { "城廂", "m:chéngxiāng|mn:siâⁿ-siuⁿ", 2 },	
	[22357] = { "城邑", "m:chéngyì|c:sing4 jap1", 2 },	
	[22358] = { "城關", "m:chéngguān|c:sing4 gwaan1", 2 },	
	[22359] = { "城防", "m:chéngfáng|c:sing4 fong4", 2 },	
	[22360] = { "城隍爺", "m:chénghuángyé|mn:sêng-hông-iâ", 2 },	
	[22361] = { "埃及人", "h:âi-khi̍p-ngìn|c:oi1 kap6 jan4, aai1 kap6 jan4", 2 },	
	[22362] = { "埋來", "h:mài-lòi|c:maai4 lai4", 2 },	
	[22363] = { "埋設", "m:máishè|mn:bâi-siat", 2 },	
	[22364] = { "埋頭", "m:máitóu|c:maai4 tau4", 2 },	
	[22365] = { "埋頭苦幹", "m:máitóukǔgàn|mn:mâi-thâu-khó͘-kàn", 2 },	
	[22366] = { "埔", "m:sānchóngpǔ|mn:po͘", 2 },	
	[22367] = { "埔姜", "m:hǎipǔjiāng|mn:po͘-kiuⁿ", 2 },	
	[22368] = { "埔心鄉", "m:pǔxīnxiāng|c:bou3 sam1 hoeng1", 2 },	
	[22369] = { "埕", "m:yánchéng|mn:tiâⁿ", 2 },	
	[22370] = { "埠", "m:shāngbù|mn:po͘", 2 },	
	[22371] = { "埤", "m:hǔtóupí|mn:pi", 2 },	
	[22372] = { "埤頭鄉", "m:pítóuxiāng|c:pei4 tau4 hoeng1", 2 },	
	[22373] = { "執", "m:piānzhí|mn:chip", 2 },	
	[22374] = { "執一", "m:zhíyī|mn:chip-it", 2 },	
	[22375] = { "執勤", "m:zhíqín|c:zap1 kan4", 2 },	
	[22376] = { "執守", "m:zhíshǒu|h:chṳp-sú", 2 },	
	[22377] = { "執手", "m:zhíshǒu|c:zap1 sau2", 2 },	
	[22378] = { "執拗", "m:zhíào|c:zap1 aau3", 2 },	
	[22379] = { "執教", "m:zhíjiào|mn:chip-kàu", 2 },	
	[22380] = { "執籌", "m:zhíchóu|c:zap1 cau4-2", 2 },	
	[22381] = { "執著", "m:zhízhuó|c:zap1 zoek6", 2 },	
	[22382] = { "執迷", "m:zhímí|h:chṳp-mì", 2 },	
	[22383] = { "執迷不悟", "m:zhímíbùwù|mn:chip-bê-put-ngō͘", 2 },	
	[22384] = { "執金吾", "m:zhíjīnwú|c:zap1 gam1 ng4", 2 },	
	[22385] = { "培", "m:ānpéi|h:phì", 2 },	
	[22386] = { "培土", "m:péitǔ|c:pui4 tou2", 2 },	
	[22387] = { "培根", "m:péigēn|c:pui4 gan1", 2 },	
	[22388] = { "培養基", "m:péiyǎngjī|c:pui4 joeng5 gei1", 2 },	
	[22389] = { "培養液", "m:péiyǎngyè|c:pui4 joeng5 jik6", 2 },	
	[22390] = { "培養皿", "m:péiyǎngmǐn|c:pui4 joeng5 ming5", 2 },	
	[22391] = { "基圍", "m:jīwéi|c:gei1 wai4", 2 },	
	[22392] = { "基址", "m:jīzhǐ|c:gei1 zi2", 2 },	
	[22393] = { "基尼", "m:bǐjīní|h:kî-nì", 2 },	
	[22394] = { "基層組織", "m:jīcéngzǔzhī|c:gei1 cang4 zou2 zik1", 2 },	
	[22395] = { "基數", "m:jīshù|mn:ki-sò͘", 2 },	
	[22396] = { "基斯流", "h:kî-sṳ̂-liù|c:gei1 si1 lau4", 2 },	
	[22397] = { "基本國策", "m:jīběnguócè|c:gei1 bun2 gwok3 caak3", 2 },	
	[22398] = { "基本建設", "m:guójiāzīxùntōngxìnjīběnjiànshè|c:gei1 bun2 gin3 cit3", 2 },	
	[22399] = { "基本法", "m:jīběnfǎ|c:gei1 bun2 faat3", 2 },	
	[22400] = { "基本粒子", "m:jīběnlìzǐ|c:gei1 bun2 nap1 zi2", 2 },	
	[22401] = { "基本詞彙", "m:jīběncíhuì|c:gei1 bun2 ci4 wui6", 2 },	
	[22402] = { "基督徒", "h:kî-tuk-thù|c:gei1 duk1 tou4", 2 },	
	[22403] = { "基礎代謝", "m:jīchǔdàixiè|c:gei1 co2 doi6 ze6", 2 },	
	[22404] = { "基礎教育", "m:jīchǔjiàoyù|c:gei1 co2 gaau3 juk6", 2 },	
	[22405] = { "基線", "m:jīxiàn|c:gei1 sin3", 2 },	
	[22406] = { "基色", "m:jīsè|h:kî-set", 2 },	
	[22407] = { "基輔", "m:jīfǔ|c:gei1 fu6", 2 },	
	[22408] = { "基隆", "mn:Ke-lâng|c:gei1 lung4", 2 },	
	[22409] = { "基隆河", "m:jīlónghé|mn:Ke-lâng-hô", 2 },	
	[22410] = { "基音", "m:jīyīn|c:gei1 jam1", 2 },	
	[22411] = { "基點", "m:jīdiǎn|mn:ki-tiám", 2 },	
	[22412] = { "堂上", "m:tángshàng|mn:tông-siāng/tông-siōng", 2 },	
	[22413] = { "堂兄", "m:tángxiōng|c:tong4 hing1", 2 },	
	[22414] = { "堂兄弟", "m:tángxiōngdì|c:tong4 hing1 dai6", 2 },	
	[22415] = { "堂口", "m:tángkǒu|c:tong4 hau2", 2 },	
	[22416] = { "堂哥", "m:tánggē|c:tong4 go1", 2 },	
	[22417] = { "堂堂正正", "m:tángtángzhèngzhèng|c:tong4 tong4 zing3 zing3", 2 },	
	[22418] = { "堂妹", "m:tángmèi|c:tong4 mui6-2", 2 },	
	[22419] = { "堂姊妹", "m:tángjiěmèi|c:tong4 zi2 mui6", 2 },	
	[22420] = { "堂客", "m:tángke|c:tong4 haak3", 2 },	
	[22421] = { "堂弟", "m:tángdì|c:tong4 dai6", 2 },	
	[22422] = { "堂的", "m:zǒutángde|mn:tông-ê", 2 },	
	[22423] = { "堂號", "m:tánghào|mn:tn̂g-hō", 2 },	
	[22424] = { "堂食", "m:tángshí|c:tong4 sik6", 2 },	
	[22425] = { "堅冰", "m:lǚshuāngjiānbīng|mn:kian-peng", 2 },	
	[22426] = { "堅實", "m:jiānshí|c:gin1 sat6", 2 },	
	[22427] = { "堅心", "h:kiên-sîm|mn:kian-sim", 2 },	
	[22428] = { "堅拒", "m:jiānjù|mn:kian-kī", 2 },	
	[22429] = { "堅果", "m:jiānguǒ|c:gin1 gwo2", 2 },	
	[22430] = { "堅毅", "m:jiānyì|c:gin1 ngai6", 2 },	
	[22431] = { "堅貞不屈", "m:jiānzhēnbùqū|c:gin1 zing1 bat1 wat1", 2 },	
	[22432] = { "堅韌", "m:jiānrèn|c:gin1 ngan6", 2 },	
	[22433] = { "堆山", "m:líduīshān|h:tôi-sân", 2 },	
	[22434] = { "堆滿", "m:duīmǎn|h:tôi-mân", 2 },	
	[22435] = { "堝", "m:gānguō|mn:oe", 2 },	
	[22436] = { "堡礁", "m:bǎojiāo|c:bou2 ziu1", 2 },	
	[22437] = { "堤", "m:tǔtí|mn:thê", 2 },	
	[22438] = { "堤壩", "m:tíbà|c:tai4 baa3", 2 },	
	[22439] = { "堪察加半島", "m:kānchájiābàndǎo|c:ham1 caat3 gaa3 bun3 dou2", 2 },	
	[22440] = { "堪得", "h:khâm-tet|mn:kham-tit/kham--tit", 2 },	
	[22441] = { "堪稱", "m:kānchēng|c:ham1 cing1", 2 },	
	[22442] = { "堪薩斯州", "m:kānsàsīzhōu|c:ham1 saat3 si1 zau1", 2 },	
	[22443] = { "堪虞", "m:kānyú|c:ham1 jyu4", 2 },	
	[22444] = { "堯", "m:fèiyáo|mn:giâu", 2 },	
	[22445] = { "堯舜", "m:yáoshùn|mn:giâu-sùn", 2 },	
	[22446] = { "堯韭", "m:yáojiǔ|mn:giâu-kú", 2 },	
	[22447] = { "堰塞湖", "m:yànsèhú|c:jin2 sak1 wu4", 2 },	
	[22448] = { "報佳音", "mn:pò-ka-im|c:bou3 gaai1 jam1", 2 },	
	[22449] = { "報備", "m:bàobèi|mn:pò-pī", 2 },	
	[22450] = { "報償", "m:bàocháng|mn:pò-siông", 2 },	
	[22451] = { "報名費", "m:bàomíngfèi|mn:pò-miâ-hùi", 2 },	
	[22452] = { "報告文學", "m:bàogàowénxué|c:bou3 gou3 man4 hok6", 2 },	
	[22453] = { "報告書", "m:bàogàoshū|mn:pò-kò-su", 2 },	
	[22454] = { "報喪", "m:bàosāng|mn:pò-song", 2 },	
	[22455] = { "報單", "m:bàodān|mn:pò-toaⁿ", 2 },	
	[22456] = { "報失", "m:bàoshī|c:bou3 sat1", 2 },	
	[22457] = { "報官", "m:bàoguān|c:bou3 gun1", 2 },	
	[22458] = { "報恩", "m:bàoēn|c:bou3 jan1", 2 },	
	[22459] = { "報戶口", "m:bàohùkǒu|c:bou3 wu6 hau2", 2 },	
	[22460] = { "報捷", "m:bàojié|c:bou3 zit6", 2 },	
	[22461] = { "報攤", "m:bàotān|c:bou3 taan1", 2 },	
	[22462] = { "報時", "m:bàoshí|mn:pò-sî", 2 },	
	[22463] = { "報歲蘭", "m:bàosuìlán|mn:pò-sòe-lân", 2 },	
	[22464] = { "報知", "m:bàozhī|mn:pò-chai", 2 },	
	[22465] = { "報禁", "m:bàojìn|mn:pò-kìm", 2 },	
	[22466] = { "報稱", "m:bàochèng|c:bou3 cing1", 2 },	
	[22467] = { "報表", "m:bàobiǎo|mn:pò-pió", 2 },	
	[22468] = { "報販", "m:bàofàn|c:bou3 faan3-2", 2 },	
	[22469] = { "報費", "m:bàofèi|mn:pò-hùi", 2 },	
	[22470] = { "報載", "m:bàozài|mn:pò-chài", 2 },	
	[22471] = { "報道", "m:bàodào|c:bou3 dou6", 2 },	
	[22472] = { "報關行", "m:bàoguānháng|mn:pò-koan-hâng", 2 },	
	[22473] = { "報頭", "m:bàotóu|mn:pò-thâu", 2 },	
	[22474] = { "報馬", "m:bàomǎ|mn:pò-bé", 2 },	
	[22475] = { "場景", "m:chángjǐng|c:coeng4 ging2", 2 },	
	[22476] = { "塌", "m:zuòtā|mn:lap", 2 },	
	[22477] = { "塌實", "m:tāshi|c:taap3 sat6", 2 },	
	[22478] = { "塌臺", "m:tātái|c:taap3 toi4", 2 },	
	[22479] = { "塌鼻", "m:tābí|c:taap3 bei6", 2 },	
	[22480] = { "塑像", "m:sùxiàng|mn:sok-siōng", 2 },	
	[22481] = { "塑料", "m:sùliào|c:sou3 liu6-2", 2 },	
	[22482] = { "塑膠花", "m:sùjiāohuā|c:sou3 gaau1 faa1", 2 },	
	[22483] = { "塔吉克族", "m:tǎjíkèzú|c:taap3 gat1 hak1 zuk6", 2 },	
	[22484] = { "塔斯社", "m:tǎsīshè|mn:Thah-su-siā", 2 },	
	[22485] = { "塗", "m:yītāhútú|mn:thô͘", 2 },	
	[22486] = { "塗改", "m:túgǎi|mn:tô͘-kái", 2 },	
	[22487] = { "塗脂抹粉", "m:túzhīmǒfěn|c:tou4 zi1 mut3 fan2", 2 },	
	[22488] = { "塗鴉", "m:xìnbǐtúyā|c:tou4 aa1", 2 },	
	[22489] = { "塚", "m:luànzhǒng|mn:thióng", 2 },	
	[22490] = { "塞", "m:jiāotōngyōngsè|h:set", 2 },	
	[22491] = { "塞住", "m:sāizhù|h:set-he̍t", 2 },	
	[22492] = { "塞入", "mn:that-ji̍p|c:sak1 jap6", 2 },	
	[22493] = { "塞內加爾", "m:sènèijiāěr|c:coi3 noi6 gaa1 ji5", 2 },	
	[22494] = { "塞外", "m:sàiwài|c:coi3 ngoi6", 2 },	
	[22495] = { "塞子", "m:sāizi|c:sak1 zi2", 2 },	
	[22496] = { "塞死", "h:set-sí|mn:that-sí", 2 },	
	[22497] = { "塞浦路斯", "h:set-phû-lu-sṳ̂|c:coi3 pou2 lou6 si1", 2 },	
	[22498] = { "塞爾維亞", "m:sèěrwéiyà|c:coi3 ji5 wai4 aa3", 2 },	
	[22499] = { "塞翁失馬", "m:sàiwēngshīmǎ|c:coi3 jung1 sat1 maa5", 2 },	
	[22500] = { "塞耳", "m:liǎngdòusèěr|h:set-ngí", 2 },	
	[22501] = { "塞著", "h:set-tén|mn:that-tio̍h", 2 },	
	[22502] = { "塢", "m:gānwù|mn:ù", 2 },	
	[22503] = { "填平", "m:tiánpíng|mn:thiân-pêⁿ/thiân-pîⁿ", 2 },	
	[22504] = { "填海", "m:tiánhǎi|c:tin4 hoi2", 2 },	
	[22505] = { "填海造地", "m:tiánhǎizàodì|mn:thūn-hái-chō-tē/thūn-hái-chō-tōe", 2 },	
	[22506] = { "填發", "m:tiánfā|mn:thiân-hoat", 2 },	
	[22507] = { "填詞", "m:zuòshītiáncí|c:tin4 ci4", 2 },	
	[22508] = { "填鴨", "m:tiányā|c:tin4 aap3-2", 2 },	
	[22509] = { "塵", "m:yīchén|mn:thûn/tîn", 2 },	
	[22510] = { "塵俗", "m:bùchénsú|c:can4 zuk6", 2 },	
	[22511] = { "塵垢", "m:chéngòu|c:can4 gau3", 2 },	
	[22512] = { "塵埃傳染", "m:chénāichuánrǎn|c:can4 oi1 cyun4 jim5", 2 },	
	[22513] = { "塵埃落定", "m:chénāiluòdìng|c:can4 oi1 lok6 ding6", 2 },	
	[22514] = { "塵封", "m:chénfēng|c:can4 fung1", 2 },	
	[22515] = { "塵灰", "h:chhṳ̀n-fôi|c:can4 fui1", 2 },	
}