Rhymes:English/ʌ-

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

» Rhymes » English » -ʌ-

Rhymes stressed on /ʌ/[edit]

Rhymes ending in Example Longer
endings
/ʌ/ huh
/ʌb/ cub /ʌb/ + vowel...
/ʌbz/ clubs
/ʌd/ mud /ʌd/ + vowel...
/ʌdz/ suds
/ʌdʒ/ judge
/ʌð/ other /ʌð/ + vowel...
/ʌf/ muff /ʌf/ + vowel...
/ʌfs/ muffs
/ʌft/ tuft
/ʌɡ/ mug /ʌɡ/ + vowel...
/ʌɡz/ mugs
/ʌk/ muck /ʌk/ + vowel...
/ʌks/ tux /ʌks/ + vowel...
/ʌkst/  
/ʌkt/ duct
/ʌl/ mull
/ʌlb/ bulb
/ʌld/ culled /ʌld/ + vowel...
/ʌl/ sultan /ʌl/ + vowel...
/ʌlf/ gulf
/ʌlk/ sulk
/ʌlkt/ mulct
/ʌlkts/ mulcts
/ʌlt/ cult
/ʌlz/ mulls
/ʌm/ hum /ʌm/ + vowel...
lumber, jumbo, etc /ʌmb/ + vowel...
/ʌmp/ bump /ʌmp/ + vowel...
/ʌmpt/ bumped
/ʌmz/ hums
/ʌn/ run /ʌn/ + vowel...
/ʌnd/ fund
/ʌns/ dunce
/ʌnt/ hunt
/ʌnts/ hunts
/ʌntʃ/ bunch
/ʌnθ/ month
/ʌnθs/ months
/ʌnz/ runs
/ʌŋ/ hung /ʌŋ/ + vowel...
/ʌŋk/ hunk
/ʌŋks/ trunks
/ʌŋkt/ junked
/ʌŋz/ rungs
/ʌp/ cup /ʌp/ + vowel...
/ʌps/ cups
/ʌpt/ cupped
/ʌr/ borough
(UK pronunciation)
/ʌr/ + vowel...
/ʌs/ bus /ʌs/ + vowel...
/ʌsk/ tusk
/ʌsp/ cusp
/ʌst/ must
/ʌʃ/ lush /ʌʃ/ + vowel...
/ʌʃt/ rushed
/ʌt/ but /ʌt/ + vowel...
/ʌts/ futz
/ʌtʃ/ much /ʌtʃ/ + vowel...
/ʌtʃt/ touched
/ʌθ/ doth /ʌθ/ + vowel...
/ʌθt/  
/ʌv/ love /ʌv/ + vowel...
/ʌvz/ loves
/ʌz/ buzz /ʌz/ + vowel...
/ʌʒ/   /ʌʒ/ + vowel...