User:Forudgah/List

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

PESWORD

THRN OTher Notes
آب او
کبک کَوک، کُوْک

PESWORD

THRN OTher Notes
آمد آ
داشت دِر
زد زِن
کرد کِن
گرفت گیر
گفت گ
ماند مِن

to add

 1. سس
 2. موری
 3. موریک
 4. واز
 5. پِنج
 6. خِنج
 7. مورک
 8. تش
 9. خهک
 10. (شخص) آبادی
 11. خک
 12. بالنگ (خیار)
 13. خیستن
 14. نوخون
 15. عامو
 16. عامه
 17. پَتی
 18. سُو (سه)، دشتستان، تایباد، خراسان، افغانستان، هرات
 19. فر کردن
 20. کُفّه
 21. پنجیر
 22. پِرسوک (داراب، فیروزآباد، ...)
 23. کنجر
 24. چَه
 25. کُه
 26. مله
 27. پُس
 28. مله کردن
 29. زُر
 30. زُر دادن
 31. زُر خوردن
 32. فورش، پرس
 33. گزیدن، گشتن، گَستن، گُستن
 34. انداختن، اناختن، ناختن، ناز
 35. افکندن، افگندن، افندن، فندن، فن
 36. اکنون اگنون انون نون
 37. پرسگین
 38. پرسگون
 39. فَدَه
 40. دندان قروچه قوروچه
 41. زوون، زئون
 42. چی (چیز)
 43. دِردن (بوشهری)
 44. دیگ
 45. پریگ
 46. سوا
 47. پس‌سوا
 48. چول
 49. چپل
 50. بیسی کردن
 51. اِسَدَن (کازرون)
 52. سه (سیاه)
 53. گَه
 54. رَه
 55. کَه
 56. مَه
 57. روبَه
 58. مُندن (مون)
 59. خُندن (خون) (شیراز، بوشهر)
 60. زهله
 61. زهله رفتن
 62. کَلو (کازونی، دیوانه)
 63. بَلی (کازرونی، بلوط)
 64. تِغِرگ (کازرونی، تگرگ)
 65. پَق (چش پق)
 66. مَنتیل (کازرون)
 67. گُت (کازرون)
 68. کِر (پنهان، کازرون)
 69. سُخوان
 70. وِلات
 71. نِزیک
 72. سِیل کردن
 73. سِی کردن
 74. کاکا
 75. کُکا
 76. صحرا
 77. جومه
 78. می‌می
 79. پی‌پی
 80. پوپو
 81. فرختن (فُرشَن)
 82. دیندا
 83. کِوِلَک

PES

 1. Persian colloquialisms
 2. fa:Dialectal
 3. Persian archaic terms
 4. Persian poetic terms

LRL

THRN LRL PT LRL PR
آمد اُند آ
انداخت (؟اُ)بی
بخشودن بَخش
بست (؟آ)بَن
پخت (؟وا)پو
پرسید واپُرسی
پوشید واپۊشی
پیچید پیچ
جَست واشَت
چید چین
خندید خَند
خوابید خَت (؟اَ)خَت
خواند خَند (؟او)خَن
خورد خور (خُر)
داد داد (؟آ)دِه
دانست دان
دوخت (؟وا)دۊز
دید دِد (دی) بین
رساند رَسَن
رسید رَسِد رَس
رفت چِد (؟اُ)چ، (؟اُ)چۊ
ریخت لِت
زد زَت
سوخت سُخ
شد (وا)بُد
کرد (وا)کِرد کُن
کشت کُشت
کوبید کۊ
گذاشت ناد (؟اُ)نِه
گفت گۊ
مرد مُرد
نشاند (؟او)شان
نشست (؟او)نی

ۊ

LKI

THRN LKI PT LKI PR
آمد ھەت
خوابید ھەوت
خواند خوەن خوەن
خورد ھوارد ر، حووەر
خندید خەنی
رفت چی چ

HAC

THRN HAC PT HAC PR
افتاد کەوت گْن
خرید ئەسە
خواند وان
خورد وەرد وێر*
دانست زان
دوید رەم
دید دی وین
شد ب
فروخت وْرەت وْرێش
کرد کەر
کشت کوشت ک(و)ش
کشید کێشێ کێش

BQI

THRN BQI PT BQI PR
کشید کَشید کَش، کَهش
افتاد وَست، ؟ ؟، ؤوفت
آمد اَوِد
آورد اَوُرد
ایستاد واست
بخشود بَهش، ؤَهش
بخشید بَهش، ؤَهش
برداشت ؤُردار
برگرفت وَرگِرِهد
برید بُر
بست بَندِهِست بَندِهْ
بود بید بو
بوسید بوس
بیخت بِهد بیز (بێز)
پخت پَهس، پَس
پوست کند گِلورْن
پیچید پیتِهِست (پێتِهِست) پیتِهْ (پێتِهْ)
پیچیده شد پیتِهِست (پێتِهِست) پیتِهْ (پێتِهْ)
ترک برداشت تَکِست تَک
ترک خورد فاسِست
تکان خورد جُهم
تکان داد شُندِنید شُندِن
توانست تَر
جنگ کرد جَنگ کُن
جیغ کشید جیغنید (جێغنید) جیغن (جێغن)
جیک جیک کرد جیکنید جیکْن
چرخاند چَرخِنید چَرخِن
چسباند دیسنید دیسْن
خندید [خند]
خواست خواست
خورد خَرد
خیسید خیسِست خیس
داد داد د
داشت داشت
دانست دُونِست
درخشید بِلازِست بِلاز
دود داد / دود کرد دینید دین
دید دید بین، وین
رفت رَهد رَوْ
رها کرد وَرداد
روی زمین پخش شد برنج تیشگِهِست
ریخت رِهد ریس (رێس)
زد ؟زِی زَن
زمین‌گیر شد هَرِّهِست هَرِّهْ
زوزه کشیدن باد هوفنید هوفْن
سقط کرد هاگِنید هاگِن
سوخت سوس
سوزاند سوزنید سوزْن
شد اَوید اَوو
شکافت تَک
شکافته شد تَک
شکست اِشکَند
عریان شدن ریتِهِست ریتِهْ
عریان کرد ریتنید ریتْن
فرستاد فِشنْ
فروخت فُرُهد
کرد کِرد کُن
کنده شد کَهنِست کَهْن
گذاشت نَهاد نِهْ، ن
گرفت گِرِهد گِهر، گِر
گفت گُهد گو (گۆ)
گندید گَندِهِست گَندِهْ
گیر کرد گِهرِست گِهر
له شد تَهلِست
مرد مُرد میر
میل داد و به خورد رفت خَهرِست خَهر
نگاه کرد نیَشت نیَر، سِیل کُن
هشت هِشت هِل
ورداشت ؤُردار
ورم کرد پَندَوِست پَندَوْ

TLY

THRN TLY PT TLY PR
آشندێ
آمد آمَه، اومَه، اُمَه آ
اتفاق افتاد ایتٓفاق دَگٓن
بارید وارٓست وار
باز شد آب*
باز کرد آکَرد*
برد بَرد بَر
بود ب*، هِس ب*؟
پخت پَت پِژ
پرستێ
پرواز کرد پَرٓست، پَرواز کَرد
پوست کندن پوست آکَرد
پوشید دَکَرد
تمام کرد تَمون آکَرد
تنبیه شد تَنبیئ ب، تنبی ب
چید مصدر: چیه
دَرٓت، گِزٓه ژَه؟ ژِه؟ ژٓه جارو کردن / جارو زدن
جوشاند گٓلاوٓن
جوید جو
خالی شد خالی آب*
خالی کرد تَئی آکَرد
خراب کرد نی بَرکَرد
خوابید خٓت خٓس
خواست (ارگ) پی پیست
خٓرَتێ
خنداند خوراوٓنٓست
خندید خوروست
خواند خَند خون
خورد هَرد اَر
درستێ
دزدید دٓزدی [ی از بین نمیرود]
دعوت کرد دعوت کرد، دوت کرد
دوید ویریت
داد دو، آدو، دا دَه، آدا، دا
درست کرد سای آکَرد
رسید دَرَست دَرَس
رفت ش ش
ریخت ویبه
زد ژ ژَن
ساخت ساخت، سای آکَرد
سر بریدن سَر آبیر
سوخت سوت
شدن آب
شست شور
خٓرَت فروخت
فکر کرد فٓکر آکَرد
کرد کَرد کَر
کشت کٓشت کٓش
برداشت پِگَت یِگِر
گریه کرد بٓرَمٓست
گم کرد ژون آکَرد
لالایی خواند لالایی وات
ماند مند مون
مرد مَرد مِر
گذاشت نا، نو نا، نو
گرفت گَت گِر
هنتێ
گفت وات واج
وارستێ
وشتێ
دید ویند وین

SYZ

روزوی، روزهوی خوب، بهوی اجناس.

MLYR

THRN MLYR PT MLYR PR
آمد آما آ
ادرار کرد چُرّی، چُری چُرّ، چُر
ارزید ارزی ارز
افتاد اِفتِو اِفت*
انداخت ناخد، اناخد* اناز، ناز
ایستاد وایسا، ؟وِیسا وایس
برجست وِرجی ؟وِرجَه، وِرجِه
برچید وِرچی وِرچین
برخاستن ویریسا، ویریساد ویریس
برخیزاندن ویریسآن ویریسان
برد برد
برداشت وِرداشد وِردار
برید قِرپی
قِرپآن
قِرپ
قِرپان
بود بی، بید وا / با، باش
به راه افتادن مایعات تالی تال
به هم زدن شوآن شوان
پاییدن پاید پّا، پا (در فعل امر در کنار پّا)
پیدا کرد جسّ جور
تراشید کِلاشی کِلاش
جستجو کرد جوری جور
جنب جمّی جمّ
جوانه زد جیکانّ* جیکان
خاراند کِلاشی کِلاش
خندید خنّی، خنّس* (xænnes) خَنّ
خوابید خفدی خفد
خواست خواسّ خوا
خوراند خورآن خوران
خورد خورد
دانستن دانِسّ اِن / اَن
درآوردن دِراؤورد دِرآر
درغلتاند وِرغِلآن وِرغِلان
درغلتید وِرغِلی وِرغِل
در هم ریختن شولی
شولآن
شول
شولان
درید دِرّی دِرّ
دید دی، دید*
رفت رفد / رَه ر، رِو
ریخت رِخد، شان، (آب) شُرّی
رخد، شان، (آب) شُرّی، (آب، با صدا)غُرّآن
رِز*، شان، (آب) شُرّآن، شِرّآن
رِز*، شان، (آب) شُرّان، شِرّان، (آب، با صدا)غُرّان
زاد زا زا / زّا
زد زِی، زِه زَن
سرفه کرد کُخّی کُخّ
سر کشید وِراشی وِراش
سوخت سخد سوز
شد شُو، شُوْ، شِوْ ش، شِو
شست شُشد شور
شل و ول شدن لُمّی لُمّ
شل و ول کرد لُمّآن لُمّان
شناخت اشناخد اِشناس، شْناس
شنید اشنُفد، اشنَفد* اِشنِو، شْنِوْ
فشار داد قوروچانّ، مِجگِنی قوروچانّ، مِجگِن
قل خوردن گِلّی گِلّ
قل دادن گِلّآن گِلّان
کرد کِرد کُن، کُو
کز خورد کِزّی کِزّ
کز داد کِزّآن کِزّان
گذاشتن هَشد، هِلی، نا، ناد هَل، ×
کشید کِرّآن
کِرّی
کِرّان
کِرّ
گریاند گوربآن گوربان
گریه کرد گوربی گورب*
گنداند گنّآن گنّان
گندید گَنّی گَنّ
لیسیید لِشد لیس
ماند مانّ مان
نشست نشد نیش
نوشت نُوشت*
ورم کردن وِرزوپی وِرزوپ
ویران کرد رُمّان رُمان
هستن هی، هیس، ؟هیسّ، هِسّ
شکستن اِشکِنا، اِشکِنائی اِشکِن، شْکِن
سفارش کرد اِسپُرد اِسپُر، سْپُر
عطسه کردن پِشمی پِشم

MLYR

THRN LOC PT PR EXAMPLE
آورد CKB-MAH ھێنا ھێنام، ھێنای
آورد KAKHK اَوُرد بیَوُردُم، بیَوُردِش
برد KHANSR بِرت بِمبِرت، بِژبِرت
پوشید HAJIA پوشی اُمپوشی، اِشپوشی
پوشید JUD-ISFAH پوشد بـِمپوشد بـِشپود
خوابید VARAN خُت هاخُتُم، هاخُت، هاخُتَه
خواند GLK-AMLSH خُند بوخُندٓم، بوخُند
خواند GLK-HASAN خُند بوخُندَم، بوخُندَه (ساده و نقلی)
خورد BAL-LASHR وارت وارتُم، وارتی
خورد CKB-HARIR خوارد خواردِم، خواردی
خورد CKB-SNDJ خوارد خواردِم، خواردی
خورد DARI-ZOR خَه اُمخَه، اُشخَه
خورد GLK-DASTAK خُرد بوخُردَم، بوخُردٓه (ساده و نقلی)
خورد GLK-RASHT خورد بوخوردٓم، بوخوردٓه (ساده و نقلی)
خورد JIROF خُؤَرد خُؤَردُم، خُؤَردی، خُۊَردی
خورد JUD-HAMAD خُورت بِمخُرت، بِشخُرت
خورد LKI-DARRE ھُوارد ھُواردٓم، ھُواردی
خورد LKI-KAKGH وارد واردِم، واردِه
خورد MZN-AMOL خٓرد بَخٓردٓمٓه، بَخٓردٓه (ساده و نقلی)
خورد MZN-KELAR خُرد بَخُردِمِه، بَخُردِه (ساده و نقلی)
خورد MZN-SARI خُرد بَخُردِمِه، بَخُردٓه (ساده و نقلی)
خورد MZN-TONKB خوارد (خارد) بُخواردُم (بُخاردُم)، بُخواردٓه (بُخاردٓه) (ساده و نقلی)
خورد SBZ خوارد (خارد) بُخواردُم (بُخاردُم)، بُخوارد (بُخارد)
خورد SHRD خورد (خُرد) بُخُوردُم (بُخُردُم)، بُخُورد (بُخُرد)
خورد TLY-MIRZA هاردَه هاردَه‌مِه، هاردَه‌شِه (ساده و نقلی)
خورد YNGIMAM خِرد بِخِردِم، بِخِرد
خورد ZARND خورد (خُرد) خوردَم (خُردَم)، خورد (خُرد) (ساده و نقلی)
داد DELIJ دا هامدا، هاشدا
دید LORBEH دیت دیتَم، دیتَی
دید LRL-KHONJ دی اُمدی، اُشدی
دید MASAL-TASKU ویند ویندٓمَه، ویندٓشَه
دید VARAN دید بِمدید، بِشدید
رسید KHNSR رِسا بِرِسان، بِرِسا
رفت ABYAN شْت بَشْتُن، بَشْت، بَشْتَه
رفت DELIJ شْد بَشْدُن، بَشْد، بَشْدَه
رفت JUD-BURUJ شْد بِشْدُم، بِشْدُو (ساده و نقلی)
رفت KAKHK رَفت بِرَفتُم، بِرَفتِش
رفت TLY-MASTAS شی شیمَه، شَه
رفت SEMNN شی، شا بِشیون، بِشا، بِشیَه
زد SEMNN کّوڤات بوکّوڤاتَن، بوکّوڤاتِش
ساخت LRL-LAR ساخت اُمساخت، اُشساخت
فروخت JUD-BURUJ فِرات بِمفِرات، بِشفِرات
فروخت QEN فْروخت بُفْروختُم، بُفْروخت
فروخت ZABOL فْرُخت بَفْرُختَک / بَفْرُخت
کاشت BAFT کاشت کاشتَم، کاشت (ساده و نقلی)
کاشت MZN-SAVAD کاشت دِکاشتِمِه، دِکاشتِه (ساده و نقلی)
کاشت TKA کِرد بِکِردِم، بِکِردِش
گشت JUD-ISFAH گَرتا بِگَرتائون، بِگَرتا
گفت ABYAN وُت بَموُت، بَیوُت
گفت AFTR وات بِواتُم، بِواتُش
گفت BABBS گُو اُمگُو، ایگُو
گفت NYN ؤات موؤات، شوؤات
گفت PISHV گُفت گُفتُم، گُفت / گُفتَک
ماند JUD-HAMAD موند بِموندان، بِموندو (ساده و نقلی)
نشست AFTAR نِرا بِنِراشتی، بِنِرائَه(ساده و نقلی)
نشست BABBS نِشت نِشتُم، نِشت
نشست JIROF نِشت نِشتُم، نِشت
نشست TKA آنیشت آنیشتِم، آنیشت، آنیشتٓه (مازنی)
نشست TLY-MIRZA نِشتَه (صفت مفعولی) نِشتَه‌م(نِشتَه‌مِه)، نِشتَه (نِشتَه‌یِه) (ساده و نقلی)

KK

 1. sawsaq

GOL

رفتم رفتی رفت رفتیم رفتید رفتند رفتم رفتی رفت رفتیم رفتین رفتند رفتم رفتی رفت رفتیم رفتین رفتن رفدم رفدی رفد رفدیم رفدیند رفدند رفدم رفدی رفد رفدیم رفدین رفدن رفدِم رفدُم رفدی رفد رفدیم رفدیت رفدَن رفتُم رفتی ره رفتیم رفتیت رفتِن رهدُم رهدی رهد رهدیم رهدین رهدِن رهدُم رهدی ره رهدیم رهدین رهدِن رهم؟ رهی ره رهیم رهین رهن؟ ان ن ن نت ین ین ن نت ِ نت یت یت ت نت

َ ِ ُ ا ی و

ئ (ه) ئ ؤ آ یئ کوئ

ا ی و

ا ی (ێ) و (ۆ)

َ ِ ُ ی و

ئٛ (ه) ئٛ ؤٛ آٛ یٛئ کوٛئ

اٛ یٛ وٛ

یٛ (ێٛ) وٛ (ۆٛ)

MLYR

THRN MLYR PT MLYR PR
دوید رەم
دید وین
کشید کێشێ کێش
کشت کؤشت کوش
خورد وەرد وێر
افتاد کەوت گْن
فروخت وْرَت وْرێش
تحسین کرد تەحسین کەر
دید دی
گرفت گِرت
خرید ئەسە
کرد کەرد
لوله کرد لول کەرد
داد د


AVD

THRN AVD PT AVD PR
آورد آرد تّار
افتاد کِت کّ
انداخت وِند وِن
ایستاد (ه)وُوِندِرِست (ه)وُوِندِر