User:Jackwolfroven/Sandbox

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Test[edit]

Template:Random page in category Finnish

Other[edit]

a 𒀀 ab 𒀊 ad 𒀜 ag 𒀝 aḫ 𒀪 ak 𒀝 al 𒀠 am 𒄠 an 𒀭 ap 𒀊 ar 𒅈𒀸 at 𒀜 az 𒊍

e 𒂊 eb 𒅁 ed 𒀉 eg 𒅅 eḫ 𒀪 ek 𒅅 el 𒂖 em 𒅎 en 𒂗 ep 𒅁 er 𒅕𒌍, 𒐁 et 𒀉 ez 𒄑

i 𒄿 ib 𒅁 id 𒀉 ig 𒅅 iḫ 𒀪 ik 𒅅 il 𒅋 im 𒅎 in 𒅔 ip 𒅁 ir 𒅕𒅖 it 𒀉 iz 𒄑

u 𒌋, ú 𒌑 ub 𒌒 ud 𒌓 ug 𒊌 uḫ 𒀪 uk 𒊌 ul um 𒌝 un 𒌦 up 𒌒 ur 𒌨, úr 𒌫𒍑 ut 𒌓 uz 𒍖

TRAP æ invalid IPA characters ([:]), replace : with ː æ
BATH ɑː invalid IPA characters ([:]), replace : with ː æ invalid IPA characters ([:]), replace : with ː æ
PALM ɑː invalid IPA characters ([:]), replace : with ː ɑ invalid IPA characters ([:]), replace : with ː å
LOT ɒ invalid IPA characters ([:]), replace : with ː ɑ invalid IPA characters ([:]), replace : with ː a
CLOTH ɒ invalid IPA characters ([:]), replace : with ː ɔ invalid IPA characters ([:]), replace : with ː å
THOUGHT ɔː invalid IPA characters ([:]), replace : with ː ɔ invalid IPA characters ([:]), replace : with ː å
KIT ɪ invalid IPA characters ([:]), replace : with ː ė
FLEECE invalid IPA characters ([:]), replace : with ː i invalid IPA characters ([:]), replace : with ː i
DRESS e invalid IPA characters ([:]), replace : with ː ɛ invalid IPA characters ([:]), replace : with ː e
STRUT ʌ invalid IPA characters ([:]), replace : with ː œ
FOOT ʊ invalid IPA characters ([:]), replace : with ː o
GOOSE invalid IPA characters ([:]), replace : with ː u invalid IPA characters ([:]), replace : with ː ů
FACE é
PRICE ǽ
CHOICE ɔɪ ó
GOAT əʊ ǿ
MOUTH á
NURSE ɜː(r) ɜr ü
START ɑː(r) ɑr ä
NORTH ɔː(r) ɔr ö
FORCE ɔː(r) ɔr, oʊr ö
NEAR ɪə(r) ɪr ï
SQUARE eə(r) ɛr ë
CURE ʊə(r) ʊr ü
COMMA ə invalid IPA characters ([:]), replace : with ː u
LETTER ə invalid IPA characters ([:]), replace : with ː ər ü
HAPPY i invalid IPA characters ([:]), replace : with ː i

Kott test[edit]

Table test[edit]