Wiktionary:Frequency lists/Hebrew/40

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

List of words from http://invokeit.wordpress.com/frequency-word-lists/

400001-400682[edit]

400001-400100[edit]

מעוננת (1) · הקונסטנס (1) · סאבאטינו (1) · לענייניים (1) · שאוחזים (1) · ותוקעת (1) · פיזיקס (1) · והמישושים (1) · מהצפייה (1) · ומרביצה (1) · נתבענו (1) · שעדות (1) · שחלון (1) · כשחיבבתי (1) · ואעיין (1) · בהמלצתו (1) · בטרבל (1) · לאוכלוסיות (1) · שהחיסיון (1) · ווסטלו (1) · שמשוכנע (1) · כשאולי (1) · שועדות (1) · שמועלית (1) · שההודאה (1) · בסנגוריה (1) · ולצו (1) · כנותו (1) · ממוריסטאון (1) · שהאיגרוף (1) · ללניסטה (1) · מכלביו (1) · לווארוס (1) · בגאניקוס (1) · וחיקוי (1) · תזהמו (1) · תכבדוהו (1) · כדוקטורה (1) · חולותיה (1) · המורמילו (1) · הופלומכוס (1) · להיכבל (1) · לגאניקוס (1) · שבלוחמיי (1) · ממזימות (1) · ולחול (1) · לתהילות (1) · הלוואותיה (1) · מולווה (1) · והחוב (1) · כשצברת (1) · וטיפסת (1) · והריגוש (1) · gentle (1) · והמתכלים (1) · ומושמדים (1) · והשווקים (1) · ומחוייבים (1) · קדוחה (1) · למהן (1) · האינדיוידואליות (1) · דיכוטומיה (1) · כדטרמיניסטי (1) · המטריפים (1) · דטרמניסטית (1) · המושרשת (1) · ובגנטיקה (1) · המיוצגות (1) · ממוחם (1) · אפיגנטי (1) · האפיגנטית (1) · דונאדין (1) · ולצאצאיו (1) · מהיסטוריית (1) · וחברתיים (1) · ומההווה (1) · מננד (1) · והכלכליים (1) · להשתוקקות (1) · וכשמבינים (1) · מהתמכרויות (1) · ולמוצרים (1) · בהשלכותיהן (1) · מתוגמלות (1) · למכובדות (1) · המכניס (1) · בוועדי (1) · שמכובד (1) · שממכר (1) · שהתמכרויות (1) · למועדים (1) · ומתוכנתת (1) · ההולנד (1) · ההרעבה (1) · שתצבור (1) · ולצאצאים (1) · קורטיזול (1) · שיגבירו (1) · שלהשפעות (1) · לידתיות (1) ·

400101-400200[edit]

שמעגלי (1) · שהמסלולים (1) · ובלעדיהן (1) · יתנוונו (1) · ההיפוקאמפוס (1) · והפרשנות (1) · נחקקת (1) · כמעגלים (1) · במוחותיהם (1) · כדחויים (1) · המחקרית (1) · ושאיננו (1) · כפגים (1) · באינקובטורים (1) · בנבטים (1) · הסתגלותי (1) · לטיבם (1) · וקוגנטיבית (1) · ויניקוט (1) · המתעללות (1) · שפעמים (1) · והמטפח (1) · נוירוביולוגיה (1) · ושממשיכים (1) · מהשוויוניות (1) · הוקפת (1) · האנאבפטיסטיות (1) · וקפדניות (1) · המנוניטים (1) · התיאולוגיות (1) · המטאפיזיות (1) · הלשוניות (1) · כאינדיוידואליסטיות (1) · כקולקטיביסטיות (1) · האינדיוידואליסטיות (1) · וקפיטליזם (1) · שהעלייה (1) · והדדיות (1) · אלטרואיזם (1) · פרספקטיבי (1) · אינדיוידואליסטים (1) · לצרכיהם (1) · המתעוררים (1) · ולתכונות (1) · שגופינו (1) · שביסודה (1) · המגדירים (1) · עמלך (1) · לתוצרת (1) · הקנוני (1) · הלוגית (1) · המבהילה (1) · ושישנם (1) · שההיצע (1) · להתרבותם (1) · בפילוסופים (1) · ומקיימי (1) · פרודקטיבית (1) · שהוכשר (1) · שאינטרס (1) · מאינטרס (1) · שיעתוק (1) · שהמדד (1) · כעלייה (1) · והדרדרות (1) · והסביבתית (1) · ומביניהם (1) · ווקנהוט (1) · שהפרדיגמה (1) · והפחתת (1) · מכלכלת (1) · ולמינרלים (1) · ודעיכה (1) · שמודל (1) · ולכלות (1) · ומוצע (1) · תמחירית (1) · ואריזה (1) · ובמחירים (1) · הבזבזנית (1) · ויפוג (1) · והיעילים (1) · ומחוזק (1) · מטמנות (1) · המתפשטות (1) · ותוחלת (1) · שמוצרים (1) · בהשפעתם (1) · וטריליונים (1) · מתגמלות (1) · ובהגדרתה (1) · המערכתיות (1) · המצטברות (1) · אופרנטית (1) · ומודרכים (1) · בהתבססות (1) · שהמותג (1) · המגבירות (1) · ולכידות (1) · רכושניים (1) ·

400201-400300[edit]

וחומרניים (1) · הותנו (1) · ונכפתה (1) · מייעלים (1) · תועמלנים (1) · השיעתוק (1) · מיזס (1) · מהעדיפות (1) · מיצרפי (1) · ומוחלפת (1) · הדוקטורינה (1) · ממוססים (1) · וההפצה (1) · מדיניויות (1) · המוניטרים (1) · דראסטיים (1) · ותוצאתה (1) · מונזל (1) · נפרעים (1) · נגבית (1) · להגדלה (1) · כנציגיהם (1) · שהארצות (1) · מנגזרות (1) · ומוטטה (1) · ובמאמר (1) · כמשקיעים (1) · אלגוריתמיים (1) · ומאגחים (1) · כפויים (1) · פרדיגמת (1) · וריכוזיות (1) · המתמרות (1) · המעמדית (1) · מעמדנות (1) · ריבוד (1) · להדרדרות (1) · מהניגוד (1) · הכשלים (1) · ומפורר (1) · וחברתיות (1) · שיוויוניות (1) · ושמפגינים (1) · מהרובד (1) · שהמדרון (1) · שסיבות (1) · מההבדלים (1) · שהכנסתו (1) · ללהרגיש (1) · שללחץ (1) · הריבוד (1) · ומרובדת (1) · וחדשנית (1) · לנגישות (1) · מתודולוגיות (1) · וחבויה (1) · והמשגשגת (1) · לדוקטרינות (1) · אילושהן (1) · שרעיונות (1) · ייבחנו (1) · וישוחזרו (1) · כשגוי (1) · פלנטריים (1) · ונזהה (1) · שזמינה (1) · והמשובחת (1) · שמרקם (1) · מביולוגיה (1) · לביוספירה (1) · הכבידתית (1) · כשמוכנסים (1) · ודלקים (1) · פחמימניים (1) · סולאר (1) · וגיאותרמיות (1) · שמזיק (1) · ומופקת (1) · נמחזר (1) · הנתונות (1) · לקצבי (1) · שהמנגנונים (1) · לאוטומציה (1) · שמרחק (1) · ותצרוך (1) · מוגמרים (1) · והייצור (1) · מעודפים (1) · וחוסרים (1) · ואיזוריים (1) · וכשיסיים (1) · שספריה (1) · תיחסך (1) · המתעדכנת (1) · והיעיל (1) · שבמרוץ (1) · שלחומרים (1) · שכנף (1) · יערמו (1) · ומחשיבה (1) ·

400301-400400[edit]

המתרחבת (1) · מיטביות (1) · כצורך (1) · והפיזית (1) · תתבסס (1) · ומערכתית (1) · ותרבותיות (1) · לערינו (1) · ובטכנולוגיות (1) · בזבזניים (1) · מסועים (1) · תתופעל (1) · ותעשייתיים (1) · ואירופוניקה (1) · אנכיות (1) · ופחמימנים (1) · שתכיל (1) · המתחדשים (1) · והפרשי (1) · מהפסקות (1) · ויספקו (1) · כשבאותו (1) · וולטאים (1) · מתמרי (1) · ונבנים (1) · מההתקדמויות (1) · מכתיבות (1) · למיושנים (1) · בהתרחקו (1) · ורכיבים (1) · שמשכפלים (1) · כהגדרה (1) · שתחום (1) · מכרייה (1) · פרודקטיבי (1) · חוזרנית (1) · למיושנת (1) · והאבטלה (1) · ההתיעלות (1) · כלכלני (1) · שאבטלה (1) · הרעת (1) · שמחריף (1) · שהתעשיות (1) · תיושם (1) · שבמיכון (1) · שיתמשכו (1) · שמעוצבת (1) · רווחתכם (1) · מרותה (1) · ינדבו (1) · ומהחינוך (1) · אופקיכם (1) · פירותיו (1) · למאיון (1) · חוזרניות (1) · ויומיומיות (1) · כאלימים (1) · בגישות (1) · לפגועים (1) · שדוגלת (1) · כמתנקשים (1) · וחינכו (1) · אינדיוידואליות (1) · לתשובותיהם (1) · הרציונאליות (1) · אוחזר (1) · שקומוניזם (1) · מאבולוציה (1) · שמתפשטים (1) · ובסוציולוגיה (1) · והאקדמאים (1) · שמתוגמל (1) · וסטטוס (1) · למשני (1) · חילחלה (1) · ומובנים (1) · המוניטרי (1) · אוטופיסט (1) · והערמומית (1) · מפוענחת (1) · חילוצי (1) · מהאינטרס (1) · כהסתגלות (1) · שמידה (1) · קונספירטור (1) · האקספוננציאלית (1) · וחלוקת (1) · איזכורי (1) · הנציחו (1) · שלעניים (1) · מוירוס (1) · ההתנהגותיות (1) · והממשלות (1) · ותשתקם (1) · שתיספר (1) · ומיתון (1) · שהצמיחה (1) · כליון (1) · הסרטני (1) ·

400401-400500[edit]

הפחמימנית (1) · והמחוייבות (1) · הדרדרויות (1) · פוריותן (1) · שפחמימנים (1) · שיתמעטו (1) · ולערעור (1) · ההדרדרויות (1) · האקספוננציאלי (1) · התפלת (1) · כשתרמית (1) · ובהינתן (1) · כשיפסיקו (1) · במנהיגיהם (1) · ובחיל (1) · ובשקרים (1) · לחוסרי (1) · שסכומי (1) · thezeitgeistmovement (1) · שלצעירים (1) · שעתידכם (1) · במשאלים (1) · מדלר (1) · קרקו (1) · ומאימפולסיביות (1) · כשקמים (1) · ברדווד (1) · שעושית (1) · מנטפליי (1) · ובנקאים (1) · בטנפליי (1) · לשחיקת (1) · המשקיען (1) · הקפיטל (1) · שאשלול (1) · התאחדת (1) · מרדווד (1) · מהתבניות (1) · שעוזרו (1) · מבורדנסקי (1) · גרסות (1) · וקרסול (1) · בצבועים (1) · הקופרניקאית (1) · הכוריאוגרפיות (1) · ותשתפרי (1) · כשהסקר (1) · מבקצה (1) · ליויולה (1) · במיננו (1) · לפרדייז (1) · מוגדורי (1) · שקרם (1) · בשפהרד (1) · ותסמס (1) · ובאבן (1) · והחרים (1) · בלינדייל (1) · פלמונית (1) · התקמצנה (1) · ותוגה (1) · מודהות (1) · משהעדפנו (1) · שגנרטור (1) · ברמפה (1) · כשערבבה (1) · הסודוקו (1) · אקטואריות (1) · וואוות (1) · פלוניטרזפם (1) · וממוות (1) · הפלצניים (1) · ההסתלבטות (1) · במאמיניו (1) · כשהפראמדיקים (1) · הפראמידקים (1) · מאמיניי (1) · מאוהייר (1) · ששיטו (1) · שכשתביט (1) · נצנרר (1) · ביוטין (1) · הסמסים (1) · לקלונזאפם (1) · בצהרונית (1) · לצהרונית (1) · ולמיד (1) · בדימות (1) · כקערת (1) · אספיריטו (1) · מנשיונל (1) · פורפידיו (1) · מננטקט (1) · הסקוטר (1) · בריברידר (1) · הפומית (1) · תציפי (1) · יתסוס (1) · כשיוציאו (1) · עיגון (1) ·

400501-400600[edit]

ריברידר (1) · ומשכנתאות (1) · שהעטלפים (1) · גריארסון (1) · מתכוו (1) · שמפיין (1) · קלסטרס (1) · הוגשמו (1) · באושנסייד (1) · קליאנטה (1) · עבודותיהן (1) · וכשחיי (1) · סקווידוויד (1) · סקיימול (1) · והבייביסיטר (1) · ומגנטים (1) · ווטרקייט (1) · פזלים (1) · ושבמשך (1) · בבורקס (1) · בסולר (1) · ואהובייך (1) · ואייפוד (1) · פלנטריום (1) · טנגל (1) · לקרוניברגר (1) · הרייס (1) · פרגה (1) · חליקים (1) · באסילוס (1) · באסלאר (1) · ביוטכנולוגיה (1) · פלמבוי (1) · וכרמיס (1) · הרשוניים (1) · מתכנסיים (1) · לויעדה (1) · רמרטין (1) · המיגור (1) · אעשתך (1) · איימלים (1) · למידינה (1) · לנגמור (1) · מביח (1) · שהגירה (1) · היצלה (1) · היתגשנו (1) · להיסביר (1) · בוטנאי (1) · באקול (1) · פוליטכניק (1) · וביקרנו (1) · ולהשתכנע (1) · שקראתה (1) · בוויסבאדן (1) · נציים (1) · ואכשוי (1) · כומנסטים (1) · ארפורט (1) · האתרבות (1) · תיכננן (1) · בהשטאזי (1) · לאמיתים (1) · בלונגמור (1) · והבדל (1) · טופסת (1) · שתגידתי (1) · חנס (1) · ורציתה (1) · נשויי (1) · במולקולרית (1) · rmne (1) · tergtoarele (1) · urmrii (1) · mcelrii (1) · ruc (1) · calochortus (1) · umbellularia (1) · californicus (1) · salcmul (1) · finaneaz (1) · mncare (1) · grmad (1) · progresivismul (1) · nal (1) · extremitii (1) · ursc (1) · ntemeiate (1) · gsesc (1) · pzit (1) · anunicnd (1) · caui (1) · afiul (1) · armas (1) · srmanul (1) · fachschule (1) · technik (1) · מיצב (1) · nite (1) · fceam (1) ·

400601-400682[edit]

rzboiul (1) · gaz (1) · otbcrie (1) · mgari (1) · ntmplare (1) · brbat (1) · btrn (1) · aufklrung (1) · pltea (1) · att (1) · ddeau (1) · igri (1) · strngem (1) · amintete (1) · puteis (1) · aac (1) · stm (1) · cte (1) · יככה (1) · נכשלתה (1) · תיפתור (1) · cstorit (1) · טרמן (1) · המצעתי (1) · המרטני (1) · ותיוודעו (1) · אומבלולאריא (1) · וקולוצורטו (1) · מלירדים (1) · הייתפוצצה (1) · ששאדה (1) · ובסלר (1) · ובסרסלר (1) · הסטוק (1) · שגירשת (1) · לשסוע (1) · להגלייה (1) · ולחנך (1) · שלמנהיג (1) · לחסותך (1) · הדרכנו (1) · בשבועתי (1) · וממלכתו (1) · ממרלין (1) · ללידתי (1) · מהצלה (1) · שיידמה (1) · מנהיגיי (1) · והדרכתו (1) · לאונטיס (1) · ברסטיאס (1) · פלינור (1) · ואורקני (1) · ננטס (1) · וקרדוס (1) · סתיותיו (1) · גלימותיו (1) · משנולדתי (1) · למולכו (1) · בייעוד (1) · בובתו (1) · והחוקי (1) · לומברדוצי (1) · נוין (1) · סרינדה (1) · לבואנה (1) · לבוריטו (1) · לשקירה (1) · למונסי (1) · הוצאותיו (1) · הנובי (1) · כשעונשנו (1) · והיוצא (1) · בגלייקו (1) · מהפנטות (1) · שיטתו (1) · למקדימה (1) · מהזרקת (1) · לאקסייבר (1) · מלכידת (1) · איירדיל (1) · מתעממות (1) ·