belægge

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Danish[edit]

Etymology[edit]

be- +‎ lægge, compare German belegen, Swedish belägga, Dutch beleggen, English belay.

Pronunciation[edit]

Verb[edit]

belægge

 1. (now less common than belæg) to substantiate, to present evidence for (some claim)
  • 1843, Ludvig baron Holberg, Den danske Skueplads eller Ludwig Holbergs: samtlige Comodier i eet Bind, page 559
   Du kan vel ogsaa belægge den Udgift med Kræmmerens Qvittering?
   I presume you are also able to verify that expense with the merchant's bill?
  • 2006, Hans Jørgen Nielsen, Nye sprog, nye verdener: udvalgte artikler om kunst og kultur, Gyldendal A/S →ISBN, page 296
   Den der med mediebevidstheden og skærmens særlige krav og lovmæssigheder er ingenlunde ufarlig. Jeg skal belægge det med et par eksempler.
   The one about the media consciousness and the particular demands and regularities of the screen is in no way innocuous. I shall back it up with a few examples.
  • 2010, Søren Juul, Solidaritet, anerkendelse, retfærdighed og god dømmekraft, Hans Reitzels Forlag →ISBN, page 376
   Uden at kunne belægge det med sammenlignelige citater, antager jeg, at hendes udtalelser afspejler et skift i den sociale dømmekraft, ...
   Without being able to corroborate it with comparable quotes, I presume her statements to reflect a shift in social judgement, ...
  • year unknown, Det Skandinavske Litteraturselskabs Skrifter, page 400
   At belægge det med Beviser og Underskrivter i behörig Form vil ikke falde ham vanskeligt.
   To corroborate it with proofs and signatures in the appropriate form will not be difficult for him.
  • 2011, Knud Sørensen, Erindringer: Et stykke af min tid & Kun slutningen mangler, Gyldendal A/S →ISBN
   Jeg kan også godt forestille mig – uden at jeg dog kan belægge det med personlige oplevelser ...
   I can also imagine - though without being able to corroborate it with personal experience...
 2. to place upon, to cover with
  De belagde forhaven med klinker, hvad husejeren blev noget fortørnet over.
  They placed tiles on the front yard, to the consternation of the house owner.
  tre skiver franskbrød belagt med pølse
  three slices of white bread with sausage on top
 3. to place some tax, requirement, punishment or similar on something
  • 1840, Carl Ferdinand Allen, Haandbog i fædrelandets historie med stadigt henblik paa folkets og statens indre udvikling, page 154
   Varer belagdes med Told (Salttold, Hestetold), og denne var saa betydelig, at Ribe alene indbragte Valdemar den Anden 10,000 Rdlr. aarligen.
   Wares were subjected to tariffs (tax on salt, tax on horses), and these were so significant that Ribe alone brought Valdemar the second 10,000 rigsdaler a year.
  • 1816, Hans Ancher Kofod, Conver[s]ations-lexicon: eller encyclopædi[s]k haandbog over de i [s]elskabelig underholdning og ved læsning forekommende gjen[s]tande, navne og begreber, med hen[s]yn til folke- og menne[s]kehi[s]torie, politik, diplomatik, mythologie, archæologie, jordbe[s]krivel[s]e, naturkund[s]kab, fabrik-og manufacturvæ[s]en, handel, de [s]kjønne kun[s]ter og viden[s]kaber, indbefattende tillige de ældre og nyere mærkværdige tidsbegivenheder, over[s]at efter den tyd[s]ke originals tredie oplag, med adskillige forandringer og tillæg, page 379
   ... en Kirkeforsamling i Nicæa bekræftede 786 Billedernes Tilbedelse og belagde dem med Straf, som paastode, at man ei burde tilbede nogen uden Gud.
   ... in 786, a church congregation in Nicaea confirmed the worship of the images and placed a punishment on those who claimed that one should not worship anyone except God.
  • 1826, Peter Frederik Suhm, Rasmus Nyerup, Historie af Danmark: Fra Aar 1340 til 1375, page 464
   I dette sidste Slag tabte Stæderne mange Folk, som deels bleve slagne, dels fangne, hvilke sidste Kongen sendte til Sjelland, og belagde dem med Haardt Arbejde, givende dem derhos slet Underholdning, som Aarbøgerne af Wisby [?] skrive.
   In this latter battle, the cities lost many people, who were partly slain, partly taken prisoners, the latter of which the king sent to Sealand, making them do hard work, thus treating them poorly, as the yearbooks of Wisby [not sure about the initial letter] write.
 4. to occupy, to take up a spot