Παλαιστίνη

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

Perhaps from Hebrew פְּלֶשֶׁת(p'léshet, pəléšeṯ), Egyptian pwrꜣsꜣtj
Q3Z7D21Z1Z1Aa18U33M17U28
, or Akkadian 𒉺𒆷𒀸𒌓, with a secondary pun on παλαιστής (palaistḗs, wrestler); compare Hebrew יִשְׂרָאֵל(yisra'él, he wrestles God). See timeline of the name "Palestine" on Wikipedia.

Pronunciation[edit]

 

Proper noun[edit]

Παλαιστῑ́νη (Palaistī́nēf (genitive Παλαιστῑ́νης); first declension

 1. Syria Palaestina; Palestine
  • 340 BCE, Aristotle, chapter 2, in Meteorologika:
   εἰ δ' ἔστιν ὥσπερ μυθολογοῦσί τινες ἐν Παλαιστίνῃ τοιαύτη λίμνη, εἰς ἣν ἐάν τις ἐμβάλῃ συνδήσας ἄνθρωπον ἢ ὑποζύγιον ἐπιπλεῖν καὶ οὐ καταδύεσθαι κατὰ τοῦ ὕδατος, μαρτύριον ἂν εἴη τι τοῖς εἰρημένοις· λέγουσι γὰρ πικρὰν οὕτως εἶναι τὴν λίμνην καὶ ἁλμυρὰν ὥστε μηδένα ἰχθὺν ἐγγίγνεσθαι, τὰ δὲ ἱμάτια ῥύπτειν, ἐάν τις διασείσῃ βρέξας.
   ei d' éstin hṓsper muthologoûsí tines en Palaistínēi toiaútē límnē, eis hḕn eán tis embálēi sundḗsas ánthrōpon ḕ hupozúgion epipleîn kaì ou katadúesthai katà toû húdatos, martúrion àn eíē ti toîs eirēménois; légousi gàr pikràn hoútōs eînai tḕn límnēn kaì halmuràn hṓste mēdéna ikhthùn engígnesthai, tà dè himátia rhúptein, eán tis diaseísēi bréxas.
   Again if, as is fabled, there is a lake in Palestine, such that if you bind a man or beast and throw it in it floats and does not sink, this would bear out what we have said. They say that this lake is so bitter and salt that no fish live in it and that if you soak clothes in it and shake them it cleans them.

Inflection[edit]

Derived terms[edit]

Descendants[edit]

References[edit]


Greek[edit]

Proper noun[edit]

Παλαιστίνη (Palaistínif

 1. Palestine (West Bank and Gaza Strip)

Declension[edit]